HDedu tổng ôn hóa lớp 12

76 203 4
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:57

Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Este, lipit – Phần ESTE, LIPIT (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng giảng “Este, Lipit ” thuộc Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Este, Lipit” sau làm đầy đủ tập tài liệu I Bài tập có hướng dẫn Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este A thu 0,3 mol CO2 0,3 mol H2O Mặt khác lượng este tác dụng với NaOH dư 8,2 g muối CTCT A A HCOOCH3 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 Bài 2: Cho este no, đơn chức X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu 16,4 gam muối 9,2 ancol Y Tách nước hoàn toàn ancol Y thu 4,48 lít anken Công thức cấu tạo este A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOC2H5 D CH3COOC3H7 Bài 3: Cho bay 2,54g este A điều kiện thích hợp thu thể tích este thể tích 0,32g O2 điều kiện Mặt khác, thuỷ phân 25,4 g este A cần dùng 300ml dung dịch NaOH 1M thu 2,82g muối axit cacboxylic đơn chức B ancol C Công thức este A A (CH3COO)3C3H5 B (CH3COO)2C2H4 C (CH2=CH-COO)3C3H5 D (CH2=CH-COO)2C2H4 Bài 4: Cho bay 1,46g este A thu thể tích thể tích 0,44 g CO2 điều kiện t0,P Mặt khác thuỷ phân hoàn toàn 2,19g este A cần vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 0,3M thu 2,43 g muối Biết chất: ancol axit cấu tạo nên este đơn chức CTCT este A (CH3COO)3C3H5 B (CH2=CH-COO)2C2H4 C C2H4(COOCH3)2 D (CH3COO)2C2H4 Bài 5: Thuỷ phân gam este đơn chức A thu muối B chất C Cho C phản ứng với AgNO3 dư NH3 thu 2,16 gam Ag Lấy B cho phản ứng với vôi xút thu khí D có tỉ khối so với H2 Xác định công thức cấu tạo A A HCOOCH=CH2 B CH3COOCH=CH-CH3 C CH3COOCH=CH2 D HCOOCH=CH-CH3 Bài 6: Thuỷ phân 0,02 mol este đơn chức X H2SO4 loãng, hiệu suất phản ứng đạt 60% thu axit Y ancol Z Cho Z qua H2SO4 đặc 170oC thu 0,336 gam anken Lấy Y cho phản ứng với NaOH dư thu 1,128g muối Công thức cấu tạo X A CH2=CHCOOCH3 B CH3COOCH=CH-CH3 C CH2=CHCOOC2H5 D CH3COOCH=CH2 to , p   RCOO R’ + H2O, có số cân K C = 2,25 Nếu Bài 7: Phản ứng: RCOOH + R’OH   bắt đầu mol axit mol ancol, đạt đến trạng thái cân % ancol bị este hoá A 50% B 60% C 65% D 70% Bài 8: Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 6,25 Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 28 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A CH2=CH-CH2-COO-CH3 B CH2=CH-COO-CH2-CH3 C CH3-COO-CH=CH-CH3 D CH3-CH2-COO-CH=CH2 Bài 9: Đun nóng hỗn hợp gồm mol axit axetic mol etylen glicol với xúc tác H 2SO4 đặc thu hỗn hợp gồm hai este A B, tỉ lệ số mol n A: nB = : MB > MA Biết có 60% axit axetic bị chuyển hoá thành este Khối lượng este B A 21,9 gam B 31,2 gam C 41,6 gam D 29,2 gam Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Este, lipit – Phần Bài 10: Đun nóng 0,1 mol chất A với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu 13,4 gam muối axit hữu với 9,2 gam ancol đơn chức Cho lượng ancol bay (ở đktc) chiếm thể tích 4,48 lít Công thức cấu tạo A A CH3OOC-CH2-COOCH3 B CH3OOC-CH22-COOCH3 C C3H7COOC2H5 D C2H5OOC-COOC2H5 Bài 11: Cho 2,04 g este no, đơn chức phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu chất A B Cho 0,6 g B tác dụng với Na dư thu 0,112 l khí H2 (đktc) Biết B bị oxi hoá thu hợp chất khả tráng bạc Công thức cấu tạo este A CH3  COO  CH CH3 B CH3  COOCH  CH  CH3 | CH3 C CH3  COO  CH  CH  CH3 D CH3  OCO  CH  CH3 | | CH3 CH3 II Bài tập tự luyện Câu 1: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau phản ứng kết thúc lượng NaOH phản ứng 12 gam tổng khối lượng sản phẩm hữu thu 29,7 gam Số đồng phân cấu tạo X thoả mãn tính chất A B C D Câu 2: Cho m gam chất hữu đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau phản ứng hoàn toàn thu 9,6 gam muối axit hữu 3,2 gam ancol Công thức X A CH3COOCH=CH2 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Câu 3: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu ancol 43,6 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Hai axit A HCOOH C2H5COOH B HCOOH CH3COOH C C2H5COOH C3H7COOH D CH3COOH C2H5COOH Câu 4: Chất hữu X có công thức phân tử C5H8O2 Cho gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu hợp chất hữu không làm màu nước brom 3,4 gam muối Công thức X A HCOOC(CH3)=CHCH3 B CH3COOC(CH3)=CH2 C HCOOCH2CH=CHCH3 D HCOOCH=CHCH2CH3 Câu 5: Este X (có khối lượng phân tử 103 đvC) điều chế từ ancol đơn chức (có tỉ khối so với oxi lớn 1) amino axit Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam chất rắn Giá trị m A 27,75 B 24,25 C 26,25 D 29,75 Câu 6: Cho 20 gam este X (có phân tử khối 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu 23,2 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A CH2=CHCH2COOCH3 B CH3COOCH=CHCH3 C C2H5COOCH=CH2 D CH2=CHCOOC2H5 Câu 7: Một este có công thức phân tử C4H6O2, thuỷ phân môi trường axit thu axetanđehit Công thức cấu tạo thu gọn este A CH2=CH-COO-CH3 B HCOO-C(CH3)=CH2 C HCOO-CH=CH-CH3 D CH3COO-CH=CH2 Câu 8: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 8,56 gam B 3,28 gam C 10,4 gam D 8,2 gam Câu 9: X este no đơn chức, có tỉ khối CH4 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu 2,05 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOOCH2CH2CH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOCH(CH3)2 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Este, lipit – Phần Câu 10: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) 3,6 gam nước Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X A etyl propionat B metyl propionat C isopropyl axetat D etyl axetat Câu 11: Cho chất X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau cô cạn dung dịch thu chất rắn Y chất hữu Z Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3 thu chất hữu T Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu chất Y Chất X A HCOOCH=CH2 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH3 D CH3COOCH=CH-CH3 Câu 12: Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở đồng phân cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M Biết hai este không tham gia phản ứng tráng bạc Công thức hai este A C2H5COOC2H5 C3H7COOCH3 B C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 C HCOOC4H9 CH3COOC3H7 D CH3COOC2H5 HCOOC3H7 Câu 13: Để phản ứng hết với lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu đơn chức X Y (MX < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 24,6 gam muối axit hữu m gam ancol Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol thu 4,48 lít CO (đktc) 5,4 gam H2O Công thức Y A CH3COOCH3 B C2H5COOC2H5 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 14: Hỗn hợp Z gồm hai este X Y tạo ancol hai axit cacboxylic dãy đồng đẳng (MX < MY) Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu 5,6 lít khí CO2 (đktc) 4,5 gam H2O Công thức este X giá trị m tương ứng A (HCOO)2C2H4 6,6 B HCOOCH3 6,7 C CH3COOCH3 6,7 D HCOOC2H5 9,5 Câu 15: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Công thức hai este A CH3COOCH3 CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 D HCOOCH3 HCOOC2H5 Câu 16: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, thu hỗn hợp X gồm hai ancol Đun nóng hỗn hợp X với H SO đặc 140oC, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam nước Giá trị m A 4,05 B 8,10 C 18,00 D 16,20 Câu 17: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu 6,38 gam CO2 Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu muối hai ancol đồng đẳng Công thức phân tử hai este X A C2H4O2 C5H10O2 B C2H4O2 C3H6O2 C C3H4O2 C4H6O2 D C3H6O2 C4H8O2 Câu 18: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu muối 336 ml ancol (ở đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) khối lượng bình tăng 6,82 gam Công thức hai hợp chất hữu X A CH3COOH CH3COOC2H5 B C2H5COOH C2H5COOCH3 C HCOOH HCOOC2H5 D HCOOH HCOOC3H7 Câu 19: Hai hợp chất hữu X, Y có công thức phân tử C3H6O2 Cả X Y tác dụng với Na; X tác dụng với NaHCO3 Y có khả tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo X Y A C2H5COOH HCOOC2H5 B HCOOC2H5 HOCH2COCH3 C HCOOC2H5 HOCH2CH2CHO D C2H5COOH CH3CH(OH)CHO Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Este, lipit – Phần Câu 20: Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hoá 1,85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y A HCOOC2H5 CH3COOCH3 B C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 C C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Câu 21: Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hoá 1,85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16) A HCOOC2H5 CH3COOCH3 B C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 C C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Câu 22: Este X tạo thành từ etylen glicol hai axit cacboxylic đơn chức Trong phân tử este số nguyên tử cacbon nhiều số nguyên tử oxi Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) lượng NaOH phản ứng 10 gam Giá trị m A 17,5 B 14,5 C 15,5 D 16,5 Câu 23: Cho 200 gam loại chất béo có số axit tác dụng vừa đủ với lượng NaOH,thu 207,55 gam hỗn hợp muối khan Khối lượng NaOH tham gia phản ứng A 31,45 gam B 31 gam C 32,36 gam D 30 gam Câu 24: Hợp chất hữu no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4 Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu chất hữu Y 17,8 gam hỗn hợp muối Công thức cấu tạo thu gọn X : A CH3OOC-(CH2)2-COOC2H5 B CH3COO-(CH2)2-COOC2H5 C CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5 D CH3OOC-CH2-COO-C3H7 Câu 25: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 17,80 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 gam Câu 26: Khi thực phản ứng este hoá mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 90% (tính theo axit) tiến hành este hoá mol CH3COOH cần số mol C2H5OH (biết phản ứng este hoá thực nhiệt độ) A 0,342 B 2,925 C 2,412 D 0,456 Câu 27: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam lipit thu 46 gam glixerol hai loại axit béo Hai loại axit béo A C15H31COOH C17H35COOH B C17H33COOH C15H31COOH C C17H31COOH C17H33COOH D C17H33COOH C17H35COOH Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam este X (tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức) thu 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số este đồng phân X A B C D Câu 29: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat etyl fomat Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H2O Phần trăm số mol vinyl axetat X A 75% B 72,08% C 27,92% D 25% Câu 30: Este X no, đơn chức, mạch hở, phản ứng tráng bạc Đốt cháy 0,1 mol X cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thu kết tủa Thuỷ phân X dung dịch NaOH thu chất hữu có số nguyên tử cacbon phân tử Phần trăm khối lượng oxi X A 37,21% B 36,36% C 43,24% D 53,33% Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ 3), thu thể tích khí CO2 6/7 thể tích khí O2 phản ứng (các thể tích khí đo điều kiện) Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu dung dịch Y Cô cạn Y thu 12,88 gam chất rắn khan Giá trị m A 10,56 B 7,20 C 8,88 D 6,66 Câu 32: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X axit cacboxylic đơn chức Y, mạch hở có Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Este, lipit – Phần số nguyên tử C, tổng số mol hai chất 0,5 mol (số mol Y lớn số mol X) Nếu đốt cháy hoàn toàn M thu 33,6 lít khí CO2 (đktc) 25,2 gam H2O Mặt khác, đun nóng M với H2SO4 đặc để thực phản ứng este hoá (hiệu suất 80%) số gam este thu A 22,80 B 34,20 C 27,36 D 18,24 Câu 33: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) este Z tạo từ X Y Cho lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo 16,4 gam muối 8,05 gam ancol Công thức X Y A HCOOH CH3OH B CH3COOH CH3OH C HCOOH C3H7OH D CH3COOH C2H5OH Câu 34: Thuỷ phân chất hữu X dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu sản phẩm gồm muối ancol etylic Chất X A CH3COOCH2CH2Cl B CH3COOCH2CH3 C CH3COOCH(Cl)CH D ClCH2COOC2H5 Câu 35: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu 41,25 gam etyl axetat Hiệu suất phản ứng este hoá A 31,25% B 40,00% C 62,50% D 50,00% Câu 35: Để trung hoà 15 gam loại chất béo có số axit 7, cần dùng dung dịch chứa a gam NaOH Giá trị a A 0,150 B 0,200 C 0,280 D 0,075 Câu 37: Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có công thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Na A B C D Câu 38: Cho 1,82 gam hợp chất hữu đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu khí Y dung dịch Z Cô cạn Z thu 1,64 gam muối khan Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOONH3CH2CH3 B CH3COONH3CH3 C CH3CH2COONH4 D HCOONH2(CH3)2 Câu 39: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m A 10,12 B 6,48 C 8,10 D 16,20 Câu 40: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá A 55% B 50% C 62,5% D 75% Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Este, lipit – Phần ESTE, LIPIT (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng giảng “Este, Lipit ” thuộc Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Este, Lipit” sau làm đầy đủ tập tài liệu A Bài tập có hướng dẫn giải Xem hướng dẫn giải video giảng khóa học B Bài tập tự luyện C 11 B 21 B 31 C C 12 B 22 D 32 D B 13 D 23 B 33 D A 14 B 24 C 34 D C 15 A 25 A 35 C B 16 B 26 B 36 D D 17 D 27 D 37 C B 18 A 28 A 38 D C 19 B 29 D 39 B 10 C 20 A 30 B 40 C Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Este, lipit – Phần ESTE, LIPIT (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Đây tài liệu tóm lược kiến thức kèm với giảng “Este, Lipit ” thuộc Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) website Hocmai.vn Để nắm vững kiến thức phần “Este, Lipit”, Bạn cần kết hợp xem tài liệu với giảng I TÓM TẮT LÍ THUYẾT Khái niệm : Este hợp chất hữu thu thay nhóm -OH nhóm cacboxyl axit cacboxylic nhóm -OR Phân loại công thức chung - Este tạo từ axit đơn chức ancol đơn chức : R  COO  R ' - Este tạo từ axit đa chức ancol đa chức : Rn (COO ) n.m R 'm - Este tạo từ axit đa chức ancol đơn chức : R (COOR ') n - Este tạo từ axit đơn chức ancol đa chức : (RCOO)nR' - Este tạo từ anhiđrit axit đơn chức phenol : R  COO  C6 H Tính chất hoá học * Phản ứng thuỷ phân - Trong môi trường axit H SO , t o   R COO R '  H 2O   R COOH  R ' OH   nR (COOH )m  mR '(OH )n Rn (COO)n.m R 'm  nmHOH   H SO4 , t o H SO , t   R COOH  R ' CH  CH  O RCOO CH  CH  R '  H 2O   o - Trong môi trường bazơ RCOO R '  NaOH dd   R COONa  R ' OH RCOOC6 H5  NaOH dd   RCOONa  C6 H5ONa  H2O   HCH  O  RCOONa  H 2O - Phản ứng khử nhóm – COO CH (OCOR )  NaOH dd LiAlH , t o RCOO R '   R CH 2OH  R ' OH LiAlH , t o R(COO)t R '  R (CH 2OH )t  R '(OH )t LiAlH , t o CH2  CHCOO R '   CH2  CHCH2OH  R ' OH Chú ý : LiAlH4 khử chọn lọc nhóm –COO- mà không khử liên kết  khác * Phản ứng gốc hiđrocacbon Tuỳ theo cấu tạo gốc hiđrocacbon mà este tham gia phản ứng thế, cộng, tách, trùng hợp,… - Phản ứng cộng vào gốc không no Ni , t o CH3[CH2 ]7CH=CH[CH2 ]7COOCH3 + H2   CH3[CH2 ]16COOCH3 Ni , t o Cn H2n12k COOCm H2m12k ' + (k+k')H2   Cn H2n1COOCmH2m1 - Phản ứng trùng hợp xt,to nCH2 = CH- C-O-CH3   ( CH  CH ) n || | O COOCH3 Chú ý : H2 (xt : Ni, to) khử nhóm không no ngoại trừ nhóm –COO4 Điều chế Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Este, lipit – Phần * Este ancol H SO , t o   CH3COOCH 2CH 2CH(CH3 ) + H 2O CH3COOH + (CH3 )2CHCH 2CH 2OH   * Este phenol C6 H 5OH  (CH 3CO ) O   CH 3COOC6 H  CH 3COOH * Este chứa gốc ancol không no CH 3COOH  CH  CH   CH 3COOCH  CH Một số este đặc biệt CH3COOCH=CH2 + NaOH  CH3COONa + CH3CHO CH3COOC(CH3)=CH2 + NaOH  CH3COONa + CH3COCH3 CH3COOC6H5 + 2NaOH  CH3COONa + C6H3ONa + H2O (CH3COO)2CH2 + 2NaOH  2CH3COONa + HCHO + H2O CH3COOCH2 – CH2OOCCH3 + 2NaOH  2CH3COONa + HO – CH2 – CH2 – OH II BÀI TẬP ESTE ĐƠN VÀ ĐA CHỨC - So sánh số mol este NaOH để xác định số nhóm chức este - Nếu este đơn chức : NaOH = : este chứa vòng thơm: R – COO – C6H4 – R’ - Nếu NaOH dư chất rắn thu gồm muối NaOH dư - Dựa vào sản phẩm phản ứng xà phòng hoá để đặt công thức: + Thu muối ancol: R(COOR ')2 + Thu muối ancol: ( RCOO)2 R ' - Nếu este đa chức, hầu hết trường hợp este glixerol (RCOO)3 C3 H5 Ví dụ 1: Xà phòng hoá 2,9 gam este đơn chức X cần 400 ml dung dịch NaOH 0,1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 4,24 gam muối khan Số lượng công thức cấu tạo X là: A B 14 C 10 D - Nếu este thông thường: RCOOR’, áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng: mR’OH = 2,9 + 0,04.40 - 4,2 = 0,3 gam 0,3 M R 'OH   7,5 : loại 0, 04 - Este dạng: R – COO – C6H5 R – COO – C6H5 + 2NaOH  R – COONa + C6H5ONa + H2O 0,02 0,04 0,02 0,02 Khối lượng muối: 4,24 = 0,02.(R + 67) + 116.0,02  R = 29: C2H5 Các CTCT: C2H5COOC6H5; CH3COOC6H4CH3 (o, m, p); HCOOC6H4C2H5 (o, m, p); HCOOC6H3(CH3)2 (7 đồng phân) Tổng = 14 đp Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn a mol X este lần este glixerol axit đơn chức thu b mol CO2 c mol H2O, biết b – c = 4a Hiđro hóa m1 gam X cần 5,6 lít H2 (ở đktc) thu 32 gam Y Nếu đun m1 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ m2 gam muối khan Tính m1 m2 A 35,0 gam B 39,6 gam C 30,2 gam D 35,5 gam nH O  nCO2 c  b Từ công thức: nX      Có liên kết đôi – COO- liên kết 1 4 đôi C = C Số mol X = 1/2H2 = 0,125 mol; m1 = 32 – 0,25.2 = 31,5 gam Bảo toàn khối lượng: X + 3NaOH = muối + glixerol m2 = 31,5 + 3.0,125.40 - 0,125.92 = 35 gam Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Ph m Ngọc Sơn) Este, lipit – Phần ESTE, LIPIT – PHẦN (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Este, Lipit – Phần 2” thuộc Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Este, Lipit – Phần 2” sau làm đầy đủ tập tài liệu I Bài tập có hướng dẫn Bài 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, thu hỗn hợp X gồm hai ancol Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc 140oC, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam nước Giá trị m A 4,05 B 8,10 C 18,00 D 16,20 Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở cần 3,976 lít oxi (đktc), thu 6,38 gam khí CO2 Cho lượng este tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu hỗn hợp hai ancol 3,28 gam muối axit hữu Công thức cấu tạo hai este A CH3COOCH3 C2H5COOCH3 B CH3COOCH3 CH3COOCH2CH3 C HCOOCH3 HCOOCH2CH3 D HCOOC2H5 HCOOCH2CH2CH3 Bài 3: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu muối 336 ml ancol (ở đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) khối lượng bình tăng 6,82 gam Công thức hai hợp chất hữu X A CH3COOH CH3COOC2H5 B C2H5COOH C2H5COOCH3 C HCOOH HCOOC2H5 D HCOOH HCOOC3H7 Bài 4: Cho 3,27 g hỗn hợp A gồm este X Y tác dụng với dung dịch KOH dư thu hỗn hợp muối axit cacboxylic no, đơn chức dãy đồng đẳng chất C Cho 1/2 lượng C đun với H2SO4 đặc, 1700C kết thúc phản ứng thu 0,63 g anken 0,27g H2O Công thức cấu tạo este X, Y A HCOOC3H ; CH 3COOC3H B CH3COOC3H ; C2 H5COOC3H C CH3COOC2 H5 ; C H 5COOC H D C2 H5COOC2 H5 ; C3H COOC2 H Bài 5: Cho 2,18 g hỗn hợp X gồm este A, B thuỷ phân môi trường axit (với hiệu suất đạt 60%) thu axit cacboxylic no, đơn chức ancol no đơn chức dãy đồng đẳng Lượng axit cacboxylic sinh phản ứng vừa đủ với 20 ml dung dịch KOH 0,6 M thu 1,344 g muối Công thức cấu tạo hai este A, B A HCOOC2H5 , CH3COOC3H7 B CH3COOC2H5 , C2H5COOC3H7 C C2H5COOC2H5 , C2H5COOC3H7 D C2H5COOCH3 , C2H5COOC2H5 Bài 6: Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp este A, B 100 ml dung dịch NaOH 0,3M thu 2,32g hỗn hợp muối axit cacboxylic no đơn chức đồng đẳng ancol C Tách nước hoàn toàn C (qua H2SO4 đặc, 1700C) thu 0,8 gam anken Xác định CTCT A, B A HCOOC2H5 , CH3COOC2H5 B CH3COOC2H5 , C2H5COOC2H5 C CH3COOCH3 , C2H5COOCH3 D HCOOC3H7, CH3COOC3H7 Bài 7: Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp este đơn chức 100 ml dung dịch NaOH 0,4M thu 3,28g muối hỗn hợp ancol no đơn chức đồng đẳng Tách ancol cho phản ứng với Na dư thu 2,24g muối Xác định CTCT este B CH3COOC3H7 ; C2H5COOC3H7 A HCOOC4H9, CH3COOC3H7 C CH3COOCH3, CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3, CH3COOC3H7 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Ph m Ngọc Sơn) Este, lipit – Phần Bài 8: Thuỷ phân hoàn toàn 36,5 g hỗn hợp este đơn chức A, B có MA < MB , phải dùng hết 200 ml dung dịch NaOH 2M Đun nóng dung dịch sau phản ứng thu muối axit hữu 14,9g hai ancol đồng đẳng liên tiếp Xác định CTCT A, B B C2H3COOC3H7 ; C2H3COOC3H7 A HCOOC4H9, CH3COOC3H7 C C2H3COOCH3, C2H3COOC2H5 D C2H5COOCH3, CH3COOC3H7 II Bài tập tự luyện Bài 1: Este X đơn chức, phân tử có phần trăm khối lượng nguyên tố cacbon, hiđro 48,65% ; 8,11%, lại oxi Công thức phân tử X A C3H6O2 B C3H4O2 C C4H6O2 D C3H6O Bài 2: Nhận định sau không ? A Este axit cacboxylic thường chất lỏng dễ bay B Este sôi nhiệt độ thấp so với axit cacboxylic tạo nên este C Este nặng nước, tan tốt nước D Sản phẩm phản ứng este hóa axit hữu với ancol este Bài 3: Chất cho sản phẩm hữu muối sau bị thuỷ phân môi trường kiềm ? A Phenyl axetat B Etyl benzoat C Vinyl axetat D Etyl fomat Bài 4: Dãy gồm chất không phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng để tạo Ag B HCOOCH3, C6H12O6 A HCHO, HCOONa C HCOOH, HCOONH4 D CH3COOCH3, C2H5OH Bài 5: Este X có công thức phân tử tổng quát CnH2nO2 Biết : + H ,t X + H2O Y1 + Y2 Y1 + ( O ) HCH=O Y2 + [Ag(NH3)2]OH Ag + (NH4)2CO3 + H2O + … Công thức phân tử X A CH2O2 B C2H4O2 C C3H6O2 D C4H8O2 Bài 6: Este có công thức phân tử C3H4O2 điều chế từ B ancol metylic axit axetic A axetilen axit axetic C ancol etylic axit fomic D etilen axit axetic Bài 7: Cho bay 30,8 gam este axit cacboxylic no đơn chức ancol no đơn chức mạch hở có số nguyên tử cacbon phân tử thu thể tích thể tích 11,2 gam O điều kiện nhiệt độ, áp suất Este có tên gọi B metyl fomat A etyl axetat C propyl propionat D isopropyl acrylat Bài 8: Ứng với CTPT C3H6O2 có chất đồng phân cấu tạo tác dụng với NaOH ? A B C D Bài 9: Để điều chế 1,5 kg metyl metacrylat với hiệu suất 60% khối lượng axit metacrylic cần cho phản ứng với lượng dư ancol metylic A 0,8 kg B 7,74 kg C 2,88 kg D 2,15 kg Bài 10: Đun este X có công thức phân tử C4H8O2 dung dịch NaOH thu chất hữu có công thức phân tử C2H6O C2H3NaO2 Tên gọi X A etyl axetat B metyl fomat C vinyl axetat D etyl fomat Bài 11: Cho 34 gam hỗn hợp X gồm axit axetic etyl axetat tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH cần số mol NaOH gấp 4,5 lần số mol H2 thoát cho 34 gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư Vậy phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X A 44,44% 55,56% B 64,71% 35,29% C 16,23% 83,77% D 35,29% 64,71% Bài 12: Cho m gam hỗn hợp phenyl axetat etyl axetat tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 20gam NaOH Sau phản ứng cô cạn dung dịch 44,4 gam muối khan Giá trị m A 33,4 gam B 40 gam C 45,392 gam D 44,4 gam Bài 13: Thực phản ứng este hoá m gam CH3COOH lượng vừa đủ C2H5OH thu 0,02 mol este (coi hiệu suất 100%) Giá trị m A 2,1 gam B 1,2 gam C 1,1 gam D 1,4 gam Bài 14: Về mặt cấu tạo, chất béo Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp bảo toàn khối lượng PHƢƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƢỢNG (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Phương pháp bảo toàn khối lượng” thuộc Khóa học LTĐH KIT–3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Phương pháp bảo toàn khối lượng” sau làm đầy đủ tập tài liệu Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu 1,344 lít hiđro (ở đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 9,52 B 10,27 C 8,98 D 7,25 Câu 2: Cho lượng dung dịch H2SO4 10% vừa đủ tác dụng hết với 16 gam CuO Nồng độ dung dịch muối thu A 15,09 % B 7,045% C 30,18 % D 21,25% Câu 3: Hoà tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al lượng vừa đủ dung dịch HCl thu 7,84 lít khí X (đktc), 2,54 gam chất rắn Y dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu m gam muối Giá trị m A 33,99 B 32,15 C 31,45 D 18,675 Câu 4: Cho luồng CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X gồm CuO, FeO, Fe3O4 Fe2O3 nung nóng, thu 40 gam hỗn hợp chất rắn Y 13,2 gam khí CO2 Giá trị m A 48,6 B 44,8 C 24,3 D 36,45 Câu 5: Khử hoàn toàn gam oxit kim loại cần dùng 3,36 lít H2 Hoà tan hết lượng kim loại thu vào dung dịch HCl dư thấy thoát 2,24 lít H2 Thể tích khí đo đktc Công thức oxit A Cr2O3 B Fe3O4 C Fe2O3 D FeO Câu 6: Hoà tan 10 gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hoá trị II III dung dịch HCl ta thu dung dịch X 672 ml khí bay (ở đktc) Cô cạn dung dịch X thu gam muối khan ? A 15,03 gam B 10,33 gam C 13,0 gam D 16,66 gam Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Al, Mg, Zn lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 loãng, thu 1,344 lít H2 (đktc) dung dịch Y chứa m gam muối khan Giá trị m A 8,98g B 8,89g C 7,89g D 6,98g Câu 8: Cho 0,52 gam hỗn hợp kim loại Mg Fe tan hoàn toàn dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy có 0,336 lít khí thoát (đktc) Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu A 3,92 gam B 4,2 gam C 3,2 gam D 1,96 gam Câu 9: Cho 9,2 gam Na vào 160 ml dung dịch có khối lượng riêng 1,25 g/ml chứa Fe2(SO4)3 Al2(SO4)3 với nồng độ tương ứng 0,125M 0,25M Sau phản ứng, người ta tách kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi Khối lượng chất rắn thu sau nung A 5,24 gam B 10,48 gam C 2,62 gam D 1,31 gam Câu 10:Hỗn hợp X gồm Fe, FeO Fe2O3 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng Sau kết thúc thí nghiệm thu 64 gam chất rắn A ống sứ 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 20,4 Giá trị m A 105,6 gam B 35,2 gam C 70,4 gam D 140,8 gam Câu 11:Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 63% Sau phản ứng thu dung dịch A 11,2 lít khí NO2 (đktc) Nồng độ % chất có dung dịch A A 36,66% 28,48% B 27,19% 21,12% C 27,19% 72,81% D 78,88% 21,12% Câu 12:Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hoá trị I muối cacbonat kim loại hoá trị II dung dịch HCl Sau phản ứng thu 4,48 lít khí (đktc) Đem cô cạn dung dịch thu khối lượng muối khan A 13 gam B 15 gam C 26 gam D 30 gam Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp bảo toàn khối lượng Câu 13:Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 KCl nặng 83,68 gam Nhiệt phân hoàn toàn A, thu chất rắn B gồm CaCl2, KCl 17,472 lít khí (ở đktc) Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu kết tủa C dung dịch D Khối lượng KCl dung dịch D nhiều gấp 22 lần lượng KCl có A % khối lượng KClO3 có A A 47,83% B 56,72% C 54,67% D 58,55% Câu 14:Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO Fe2O3 đốt nóng Sau kết thúc thí nghiệm thu B gồm chất nặng 4,784 gam Khí khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu 9,062 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe2O3 hỗn hợp A A 86,96% B 16,04% C 13,04% D.6,01% Câu 15:Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al lượng vừa đủ dung dịch HCl thu 7,84 lít khí X (đktc), 2,54 gam chất rắn Y dung dịch Z Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu khối lượng muối khan A 31,45 gam B 33,99 gam C 19,025 gam D 56,3 gam Câu 16:Trộn 8,1 gam bột Al với 48 gam bột Fe2O3 cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm điều kiện không khí Kết thúc thí nghiệm, khối lượng chất rắn thu A 61,5 gam B 56,1 gam C 65,1 gam D 51,6 gam Câu 17:Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại (đứng trước H dãy điện hóa) dd HCl dư thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng muối khan A 1,71 gam B 17,1 gam C 13,55 gam D 34,2 gam Câu 18:Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO3 Na2CO3 thu 11,6 gam chất rắn 2,24 lít khí (đktc) Hàm lượng % CaCO3 X A 6,25% B 8,62% C 50,2% D 62,5% Câu 18:Cho 4,4 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IA hai chu kì liên tiếp tác dụng với dd HCl dư thu 4,48 lít H2 (đktc) dung dịch chứa m gam muối tan Tên hai kim loại khối lượng m A 11 gam; Li Na B 18,6 gam; Li Na C 18,6 gam; Na K D 12,7 gam; Na K Câu 20:Đốt cháy hoàn toàn 18 gam FeS2 cho toàn lượng SO2 vào lít dung dịch Ba(OH)2 0,125M Khối lượng muối tạo thành A 57,40 gam B 56,35 gam C 59,17 gam D.58,35 gam Câu 21:Hòa tan 33,75 gam kim loại M dung dịch HNO3 loãng, dư thu 16,8 lít khí X (đktc) gồm hai khí không màu hóa nâu không khí có tỉ khối so với hiđro 17,8 a) Kim loại A Cu B Zn C Fe D Al b) Nếu dùng dung dịch HNO3 2M lấy dư 25% thể tích dung dịch cần lấy A 3,15 lít B 3,00 lít C 3,35 lít D 3,45 lít Câu 22:Hoà tan hoàn toàn 15,9 gam hỗn hợp gồm kim loại Al, Mg Cu dung dịch HNO thu 6,72 lít khí NO dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu số gam muối khan A 77,1 gam B 71,7 gam C 17,7 gam D 53,1 gam Câu 23:Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu cô cạn dung dịch có khối lượng A 6,81 gam B 4,81 gam C 3,81 gam D 5,81 gam Câu 24:Cho 180g hỗn hợp muối XCO3, YCO3 M2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, phản ứng xảy hoàn toàn thu 4,48 lít CO2 (đktc), dung dịch A chất rắn B Cô cạn dung dịch A ta thu 20g muối khan Nung chất rắn B đến khối lượng không đổi có 11,2 lít khí CO2 (đktc) bay chất rắn B1 Khối lượng B B1 A 167,2g 145g B 167,2g 145,2g C 145,2g 167,2g D 150g 172,1g Câu 25:A, B kim loại thuộc nhóm IIA Hoà tan hoàn toàn 10,94g hỗn hợp X gồm muối clorua A B vào nước 100g dung dịch Y Để kết tủa hết ion Cl– có 50g dung dịch Y phải dùng dung dịch có chứa 10,2 gam AgNO3 Nếu cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 dư, khối lượng kết tủa thu A 12,44g B 13,44g C 14,33g D 13,23g Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp bảo toàn khối lượng Câu 26:Cho 17,5g hỗn hợp gồm kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn dung dịch H2SO4 loãng thu 5,6 lít khí H2 0oC, atm Khối lượng muối khan thu A 65,5 g B 55,5 g C 56,5 g D 55,6g Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp bảo toàn khối lượng PHƢƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƢỢNG (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Phương pháp bảo toàn khối lượng” thuộc Khóa học LTĐH KIT–3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Phương pháp bảo toàn khối lượng” sau làm đầy đủ tập tài liệu C 11 B 21.a.D; b.B A 12 C 22 B C 13 D 23 A B 14 A 24 B C 15 A 25 A B 16 B 26 A A 17 B D 18 D A 19 B 10 C 20 D Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp bảo toàn khối lượng PHƢƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƢỢNG (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Đây tài liệu tóm lược kiến thức kèm với giảng “Phương pháp bảo toàn khối lượng” thuộc Khóa học LTĐH KIT–3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) website Hocmai.vn Để nắm vững kiến thức phần “Phương pháp bảo toàn khối lượng”, Bạn cần kết hợp xem tài liệu với giảng Nguyên tắc Xét phản ứng A + B  C + D Ta có : mA + mB= mC + mD Một số dạng thƣờng gặp : - Hỗn hợp oxit tác dụng với axit tạo muối: MO + HCl, H2SO4 loãng moxit + maxit = mmuối + mnước Trong số mol nước tính theo axit - Hỗn hợp oxit tác dụng CO, C H2 : moxit  mCO,C,H2  mran  mCO2 ,H2O Trong số mol CO2, H2O tính theo CO, C H2 - Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit giải phóng H2 mkim loại + maxit = mmuối + mH2 số mol H2 = 2HCl = H2SO4 - Hỗn hợp muối cacbonat tác dụng với axit mmuối (1) + maxit = mmuối + mH2O + mCO2 Các ví dụ minh hoạ Ví dụ 1: (2007 - Khối A) Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu cô cạn dung dịch có khối lượng A 6,81 gam B 4,81 gam C 3,81 gam D 5,81 gam Hƣớng dẫn  Fe2(SO4)3+ 3H2O (1) Fe2O3+ 3H2SO4   MgSO4+H2O (2) MgO+ H2SO4   ZnSO4 + H2O (3) ZnO+ H2SO4  Theo pt hoá học (1, 2, 3): n H2O = n H2SO4 = 0,5  0,1 = 0,05 (mol) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: m hh muối khan = 2,81 + 98  0,05 – 18  0,05 = 6,81 (g) Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO Fe2O3 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng Sau kết thúc thí nghiệm thu 64 gam chất A ống sứ 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 20,4 Giá trị m A 105,6 B 35,2 C 52,8 D 70,4 Hƣớng dẫn Các phương trình hoá học phản ứng khử oxit sắt có: t 3Fe2O3+ CO   2Fe3O4+CO2 (1) t Fe3O4+ CO   3FeO +CO2(2) t FeO+CO   Fe + CO2(3) Nhận xét: Chất rắn A gồm chất Fe, FeO, Fe3O4 hơn, điều quan trọng số mol CO phản ứng số mol CO2 tạo thành Gọi x số mol CO2 tạo thành Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) nB = Phương pháp bảo toàn khối lượng 11,2 = 0,5 (mol) 22,4 44x + 28(0,5 – x) = 0,5  20,4  = 20,4  x = 0,4 (mol) Do n CO phản ứng = 0,4 (mol) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: m= mA + m CO – mCO =64 + 44  0,4 – 28  0,4 = 70,4 (g) Ví dụ 3: Hoà tan hoàn toàn gam hỗn hợp kim loại dung dịch HCl thu dung dịch A khí B Cô cạn dung dịch A 5,71 gam muối khan Tính thể tích khí B (đo đktc) Hƣớng dẫn Gọi kim loại cho X Y  2XClm +m H2 (1) 2X+2m HCl   2YCln+ n H2 (2) 2Y+ 2n HCl  Theo (1, 2): n HCl =2  n H Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: + 36,5   n H = 5,71 +  n H  n H = 0,01 (mol) Vậy VH (đktc)= 0,01  22,4 = 0,224 (l) Ví dụ 4: (2009 - Khối A)Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al Zn tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu 2,24 lít khí H2 (ở đktc) Khối lượng dung dịch thu sau phản ứng A 101,68 gam B 88,20 gam C 101,48 gam D 97,80 gam Hƣớng dẫn  Al2(SO4)3+3H2  (1) 2Al+3H2SO4   ZnSO4+ H2  (2) Zn+H2SO4  Từ (1, 2): n H2SO4 = n H =  mdd H 2SO4 = 2,24 = 0,1 (mol) 22,4 98  0,1 100 = 98 (g) 10 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: sau phản ứng = m hh + m dd H 2SO4 – m H  = 3,68 + 98 –  0,1 =101,48 (g) mdd Ví dụ Cho từ từ luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 nung nóng, kết thúc phản ứng thu 64g sắt, khí gồm CO CO2 cho sục qua dung dịch Ca(OH)2 dư 40g kết tủa Vậy m có giá trị A 70,4g B 74g C 47g D 104g Lời giải : Khí sau phản ứng gồm CO2 CO dư cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư : CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O 40 0,4 (mol)  0,4 (mol) 100 Sơ đồ phản ứng: FeO  Fe + CO2 Fe2O3 + CO  Fe3O4 28.0,4+m=64 +44.0,4  m = 70,4g Ví dụ Người ta cho từ từ luồng khí H2 qua ống sứ đựng 5,44 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, CuO nung nóng, kết thúc phản ứng thu m gam hỗn hợp chất rắn A 1,62 gam H2O Vậy m có giá trị A 4g B 5g C 4,5g D 3,4g Lời giải : nH  nH O  0, 09 (mol) 2 Sơ đồ phản ứng: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp bảo toàn khối lượng FeO H2 + Fe2O3  A+ H2O Fe3O4 CuO 0,09.2 + 5,44=m + 1,62 m = 4g Ví dụ Cho 35g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 Sau phản ứng thu 59,1g kết tủa Lọc tách kết tủa, cô cạn dd thu m(g) muối clorua Vậy m có giá trị A 38,3g B 22,6g C 26,6g D 6,26g Lời giải : Sơ đồ phản ứng: NaCl Na CO3  BaCO3 + +BaCl2  KCl K CO3 nBaCl2  nBaCO3  0,3 (mol) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mhh  mBaCl2  m   m dd m = 35 + 0,3.208 – 59,1 = 38,3 (g) Ví dụ Cho 4,48g hỗn hợp Na2SO4, K2SO4, (NH4)2SO4 tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch Ba(NO3)2 0,1M Kết thúc phản ứng thu kết tủa A dung dịch B Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu m(g) muối nitrat Vậy m có giá trị A 5,32g B 5,23g C 5,26g D 6,25g Lời giải : Sơ đồ phản ứng: Na2SO4 NaNO3  BaSO4+ K2SO4 + Ba(NO3)2  KNO3 (NH4)2SO4 NH4NO3 nBa(NO3 )2  nBaSO4  0, 03 (mol) 4, 48  7,83  6, 99  mB  mB  5,32 (g) Ví dụ Hoà tan 2,57g hợp kim Cu, Mg, Al lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu 1,456 lít khí X (đktc), 1,28g chất rắn Y dung dịch Z Cô cạn Z thu m gam muối khan, m có giá trị A 7,53g B 3,25g C 5,79g D 5,58g Lời giải: Sơ đồ phản ứng : Cu MgSO4   + Cu+H2  Mg +H2SO4  Al (SO ) Al  m  m (Al Mg)  m SO2  (2,57  1,28)  0, 065.96  7,53 (g) Ví dụ Hoà tan hoàn toàn 3,72g hỗn hợp kim loại A, B dung dịch HCl dư thấy tạo 1,344 lít khí H2 (đktc) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu muối khan có khối lượng A 7,12g B 7,98g C 3,42g D 6,12g Lời giải : Theo phương trình điện li : 1,344 n   n    0,12(mol) H Cl 22, mmuối = mKL + m  = 3,72 + 0,12.35,5 = 7,98 (g) Cl Ví dụ 10 Nung m gam hỗn hợp A gồm muối MgCO3 CaCO3 không khí thoát thu 3,52g chất rắn B khí C Cho toàn khí C hấp thụ hết lít dung dịch Ba(OH)2 thu 7,88g kết tủa Đun nóng dung dịch lại thấy tạo thành thêm 3,94g kết tủa Nếu phản ứng xảy hoàn toàn m có giá trị A 7,44g B 7,40g C 7,04g D 4,74g Lời giải m = mB + mCO2  BaCO3  + H2O CO2 + Ba(OH)2  Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp bảo toàn khối lượng 2CO2 + Ba(OH)2   Ba(HCO3)2 7,88 3,94 m = 3,52 + (  ).44  7, 04 (g) 197 197 Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp tăng giảm khối lượng PHƢƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƢỢNG (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Phương pháp tăng giảm khối lượng” thuộc Khóa học LTĐH KIT–3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Phương pháp tăng giảm khối lượng” sau làm đầy đủ tập tài liệu Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hoá trị I muối cacbonat kim loại hoá trị II dung dịch HCl thấy thoát 4,48 lít khí CO (đktc) Cô cạn dung dịch thu sau phản ứng khối lượng muối khan thu bao nhiêu? A 26,0 gam B 28,0 gam C 26,8 gam D 28,6 gam Câu 2: Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 6,25 gam hai muối KCl KBr thu 10,39 gam hỗn hợp AgCl AgBr Số mol hỗn hợp đầu A 0,08 mol B 0,06 mol C 0,03 mol D 0,055 mol Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl NaI vào nước dung dịch A Sục khí Cl2 dư vào dung dịch A Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu 58,5 gam muối khan Khối lượng NaCl có hỗn hợp X A 29,25 gam B 58,5 gam C 17,55 gam D 23,4 gam Câu 4: Ngâm vật đồng có khối lượng 15 gam 340 gam dung dịch AgNO3 6% Sau thời gian lấy vật thấy khối lượng AgNO3 dung dịch giảm 25% Khối lượng vật sau phản ứng A 3,24 gam B 2,28 gam C 17,28 gam D 24,12 gam Câu 5: Nhúng kẽm vào dung dịch chứa 8,32 gam CdSO4 Sau khử hoàn toàn ion Cd2+, khối lượng kẽm tăng 2,35% so với ban đầu Khối lượng kẽm ban đầu A 60 gam B 70 gam C 80 gam D 90 gam Câu 6: Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX NaY (X, Y halogen hai chu kì liên tiếp nhau) vào dung dịch AgNO3 dư thu 57,34 gam kết tủa Công thức hai muối NaX NaY A NaF NaCl B NaCl NaBr C NaBr NaI D NaI NaF Câu 7: Nhúng nhôm vào 200 ml dung dịch CuSO đến dung dịch màu xanh, lấy nhôm cân thấy nặng so với ban đầu 1,38 gam Nồng độ mol dung dịch CuSO dùng A 0,25M B 0,15M C 0,1M D 0,2M Câu 8: Nhúng Zn vào lít dung dịch chứa AgNO Cu(NO3)2 có số mol nhau, hai muối dung dịch phản ứng hết thu dung dịch A Lấy Zn đem cân lại, thấy khối lượng tăng 14,9 gam so với ban đầu Nồng độ mol dung dịch A A 0,1M B 0,175M C 0,15M D 0,2M Câu 9: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX NaY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 8,61 gam kết tủa Phần trăm khối lượng NaX hỗn hợp ban đầu A 58,2% B 41,8% C 52,8% D 47,2% Câu 10: Có lít dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1 mol/l (NH4)2CO3 0,25 mol/l Cho 43 gam hỗn hợp BaCl2 CaCl2 vào dung dịch Sau phản ứng kết thúc thu 39,7 gam kết tủa A dung dịch B % khối lượng BaCO3 CaCO3 A A 50% 50% B 50,38% 49,62% C 49,62% 50,38% D 50,62% 49,38% Câu 11: Nhúng graphit phủ lớp kim loại hóa trị II vào dung dịch CuSO4 dư Sau phản ứng khối lượng graphit giảm 0,24 gam Cũng graphit nhúng vào dung dịch AgNO3 phản ứng xong thấy khối lượng graphit tăng lên 0,52 gam Kim loại hóa trị II A Pb B Cd C Al D Sn Câu 12: Nhúng kẽm sắt vào dung dịch CuSO4 Sau thời gian lấy hai kim loại thấy dung dịch lại có nồng độ mol ZnSO4 2,5 lần nồng độ mol FeSO4 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp tăng giảm khối lượng Mặt khác, khối lượng dung dịch giảm 2,2 gam Khối lượng đồng bám lên kẽm bám lên sắt A 12,8 gam; 32 gam B 64 gam; 25,6 gam C 32 gam; 12,8 gam D 25,6 gam; 64 gam Câu 13: Nhúng kim loại M hoá trị vào dung dịch CuSO4, sau thời gian lấy kim loại thấy khối lượng giảm 0,05% Mặt khác nhúng kim loại vào dung dịch Pb(NO 3)2, sau thời gian thấy khối lượng tăng 7,1% Xác định M, biết số mol CuSO4 Pb(NO3)2 tham gia trường hợp A Al B Zn C Mg D Fe Câu 14: Cho 3,78 gam bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y Khối lượng chất tan dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung dịch XCl xác định công thức muối XCl3 A FeCl3 B AlCl3 C CrCl3 D Không xác định Câu 15: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 NaHCO3 khối lượng hỗn hợp không đổi 69 gam chất rắn Xác định phần trăm khối lượng chất tương ứng hỗn hợp ban đầu A 15,4% 84,6% B 22,4% 77,6% C 16% 84% D 24% 76% Câu 16: Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muối CuCl2 Cu(NO3)2 vào nước dung dịch A Nhúng Mg vào dung dịch A màu xanh dung dịch Lấy Mg cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 1.28 gam B 2,48 gam C 3,1 gam D 0,48 gam Câu 17: Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muối MgCl2 Cu(NO3)2 vào nước dung dịch A Nhúng vào dung dịch A sắt Sau khoảng thời gian lấy sắt cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 4,24 gam B 2,48 gam C 4,13 gam D 1,49 gam Câu 18: Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát 22,4 lít CO2 (đktc) Khối lượng muối clorua tạo dung dịch A 142 gam B 126 gam C 141 gam D 132 gam Câu 19: Ngâm sắt dung dịch CuSO4 Nếu biết khối lượng đồng bám sắt 9,6 gam khối lượng sắt sau ngâm tăng thêm gam so với ban đầu? A 5,6 gam B 2,8 gam C 2,4 gam D 1,2 gam Câu 20: Cho hai sắt có khối lượng - Thanh (1) nhúng vào dung dịch có chứa a mol AgNO3 - Thanh (2) nhúng vào dung dịch có chứa a mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng, lấy sắt ra, sấy khô cân lại thấy cho kết sau đây? A Khối lượng hai sau nhúng khác ban đầu B Khối lượng (2) sau nhúng nhỏ khối lượng (1) sau nhúng C Khối lượng (1) sau nhúng nhỏ khối lượng (2) sau nhúng D Khối lượng hai không đổi trước nhúng Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp tăng giảm khối lượng PHƢƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƢỢNG (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Phương pháp tăng giảm khối lượng” thuộc Khóa học LTĐH KIT–3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Phương pháp tăng giảm khối lượng” sau làm đầy đủ tập tài liệu A 11 B B 12 B A 13 B C 14 A C 15 C C 16 B B 17 B C 18 B B 19 D 10 C 20 B Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp tăng giảm khối lượng PHƢƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƢỢNG (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Đây tài liệu tóm lược kiến thức kèm với giảng “Phương pháp tăng giảm khối lượng” thuộc Khóa học LTĐH KIT–3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) website Hocmai.vn Để nắm vững kiến thức phần “Phương pháp tăng giảm khối lượng”, Bạn cần kết hợp xem tài liệu với giảng Nguyên tắc Khi chuyển từ chất X (thường tính cho mol) thành chất Y (không thiết trực tiếp, bỏ qua nhiều giai đoạn trung gian), khối lượng tăng hay giảm gam Dựa vào khối lượng thay đổi ta tính số mol chất cần thiết ngược lại Ghi nhớ: Trường hợp kim loại A đẩy kim loại B dung dịch muối thành kim loại B tự Ta có:  Khối lượng A tăng = mB bám vào – mA tan  Khối lượng A giảm = mA tan – mB bám vào Một số dạng thƣờng gặp : HCl  muối Cl khối lượng tăng 35,5n gam (n số oxi hóa kl) + mol kim loại   mol Cl khối lượng tăng 35,5.2 - 60 = 11 gam + mol muối CO32-  2 mol SO4 (trong muối) khối lượng tăng 96 - 16 = 80 gam + mol O (trong oxit)   mol Cl (trong muối) khối lượng tăng 35,5.2 - 16 = 55 gam + mol O (trong oxit)  Các ví dụ minh hoạ Ví dụ 1: Tìm công thức muối amoni photphat Biết muốn điều chế 100 gam muối phải cần 200 gam dung dịch axit photphoric 37,11% Hƣớng dẫn 37,11 200 = 74,22 (g) 100   (NH4)nH3 - nPO4 (n = 1, 2, 3) Khối lượng axit H3PO4 = H3PO4 + nNH3 98 g (17n + 98) g 74,22 g 100 g Theo pt hoá học, mol H3PO4 biến thành muối amoni photphat khối lượng tăng: (17n + 98) – 98 = 17n (g) Theo đề bài, khối lượng muối tăng: 100 – 74 ,22 = 25,78 (g) Do 98 17n = 74, 22 25,78  n= 98  25,78 =2 17  74,22 Vậy muối cần tìm có công thức là: (NH4)2HPO4 Ví dụ 2: Hoà tan hoàn toàn gam hỗn hợp kim loại dung dịch HCl ta thu dung dịch A khí B Cô cạn dung dịch A 5,71 gam muối khan Tính thể tích khí B (đo đktc) Hƣớng dẫn Gọi công thức chung kim loại M có hoá trị n M  MCln + + n HCl  M g n H2  (M + 35,5n) g Theo pt hoá học, mol kim loại tạo thành mol muối khối lượng tăng 35,5n gam có n mol H2 bay Theo đề bài, khối lượng tăng 5,71 – = 0,71 gam số mol H2 bay là: n = 0,01 (mol); Vậy V = 22,4  0,01 = 0,224 (l) H2 35,5n 0,71 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp tăng giảm khối lượng Ví dụ 3: Ngâm kẽm dung dịch có hoà tan 8,32 gam CdSO4 Phản ứng xong, lấy kẽm khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô, nhận thấy khối lượng kẽm tăng lên 2,35% so với kẽm trước phản ứng Khối lượng kẽm trước tham gia phản ứng A 1,88 gam B 18,8 gam C 0,8 gam D 80 gam Hƣớng dẫn  ZnSO4 + Cd  Zn + CdSO4  0,04  0,04  0,04 8,32 = 0,04 (mol) 208 Khối lượng kẽm tăng = 112  0,04 – 65  0,04 = 1,88 (g) 1,88  100 Vậy khối lượng kẽm trước phản ứng là: = 80 (g) 2,35 Ta có n CdSO4 = Ví dụ 4: Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp Z gồm NaCl NaI vào nước dung dịch E Sục khí Cl2 dư vào dung dịch E Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu 58,5 gam muối khan Khối lượng NaCl có hỗn hợp Z A 32,175 gam B 29,25 gam C 26,325 gam D 23,40 gam Hƣớng dẫn Khí Cl2 dư oxi hoá muối NaI:  2NaCl + I2 2NaI + Cl2  150 g  58,5 g Cứ mol NaI tạo thành mol NaCl khối lượng giảm: 91,5 (g) Vậy x mol NaI khối lượng giảm: 104,25 – 58,5 = 45,75 (g)  45,75 = 0,5 (mol) 91,5 Vậy m NaCl Z = 104,25 – 150  0,5= 29,25 (g)  x= Ví dụ 5: Có 500 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,2M (NH4)2CO3 0,5M Cho 43 gam hỗn hợp BaCl2 CaCl2 vào dung dịch Sau phản ứng kết thúc ta thu 39,7 gam kết tủa A dung dịch B Tính thành phần % khối lượng chất A Hƣớng dẫn Trong dung dịch:  2  Ba 2 + Cl Na2CO3  BaCl2   Na + CO 0,1  0,1 2   NH + CO 32  (NH4)2CO3  CaCl2  + Cl  Ca 0,25  0,25 Các phương trình hoá học phản ứng dạng ion: Ba 2 + CO 32    BaCO3  (1) x x 2 2 Ca  CaCO3  (2) + CO  y y Ta có n Na 2CO3 = 0,5  0,2 = 0,1 (mol) ; n (NH )2 CO3 = 0,5  0,5 = 0,25 (mol) Theo (1, 2), mol BaCl2 mol CaCl2 biến thành BaCO3 CaCO3 khối lượng muối giảm: 71 – 60 = 11 (g) Như vậy, theo đề khối lượng hai muối giảm: 43 – 39,7 = 3,3 (g) Do tổng số mol hai muối BaCO3 CaCO3 là: 3,3  = 0,3 (mol) 11 Tổng số mol CO 32  = 0,1 + 0,25 = 0,35 mol Điều chứng tỏ phản ứng dư CO 32  = 0,35 – 0,3 = 0,05 (mol) Gọi x, y số mol BaCO3 CaCO3 có A  x  y  0,3  x  0,1   197x  100y  39,7  y  0, Ta có  Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp tăng giảm khối lượng 197.0,1  100%  49,62 % 39,7 100.0,2 =  100%  50,38 % 39,7 Vậy % m BaCO3 = % mCaCO3 Ví dụ : Cho 84,6 gam hỗn hợp A gồm BaCl2 CaCl2 vào lít hỗn hợp Na2CO3 0,3M (NH4)2CO3 0,8 M Sau phản ứng kết thúc ta thu 79,1 gam kết tủa A dung dịch B Phần trăm khối lượng BaCl2 CaCl2 A A 70,15 ; 29,25 B 60,25 ; 39,75 C 73,75 ; 26,25 D 75,50 ; 24,50 Lời giải : Đặt nBaCl  x(mol); nCaCl  y(mol) 2 BaCl2 +  CaCl2  Na CO3    (NH )2 CO3 BaCO3  CaCO3  NaCl +   NH Cl –  Cứ mol Cl (71 gam) có mol muối CO3 thêm vào (60 gam)  Độ chênh lệch (giảm) khối lượng mol muối : M = 71 – 60 =11 (g)  Độ giảm khối lượng muối : m = 84,6 – 79,1 = 5,5 (g) 5,5 Vậy số mol muối phản ứng :  0,5 (mol) 11 Số mol CO32– = 0,3 + 0,8 = 1,1 (mol) > 0,5 mol Vậy muối cacbonat dư x  0,3 x + y = 0,5 (1)    y  0, 208x + 111y = 84,6 (2) 0,3.208  100%  73,75% %m BaCl2  84.6  %mCaCl  100  73,75  26,25(%)  Ví dụ 7: Hỗn hợp A gồm 10 gam MgCO3,CaCO3 BaCO3 hoà tan HCl dư thu dung dịch B khí C Cô cạn dung dịch B 14,4 gam muối khan Sục khí C vào dung dịch có chứa 0,3 mol Ca(OH)2 thu số gam kết tủa A 10g B 20g C 30g D 40g Lời giải  CO2 + H2O CO32– + 2H+  14,  10 Số mol A = n 2  nCO2   0, (mol) CO3 11  CaCO3  + H2O CO2 + Ca(OH)2  0,4 0,3 0,3 (mol)  Ca(HCO3)2 CO2 + H2O + CaCO3  0,1 0,1 (mol) mCaCO3  0,2.100  20 (g) Ví dụ 8: Cho 68g hỗn hợp muối CuSO4 MgSO4 tác dụng với 500 ml dung dịch chứa NaOH 2M KOH 0,8M Sau phản ứng thu 37g kết tủa dung dịch B Vậy % khối lượng CuSO MgSO4 hỗn hợp ban đầu A 47,05% ; 52,95% B 47,05 % ; 52,95% C 46,41% ; 53,59% D 46,50% ; 53,50% Lời giải : Đặt nCuSO  x mol ; nMgSO  y mol 4 CuSO4 Cu(OH)2 Na 2SO4 NaOH    +  +   KOH  MgSO4  Mg(OH)2 K2SO4 Từ độ chênh lệch khối lượng ta tính tổng số mol hai muối sunfat: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Phương pháp tăng giảm khối lượng 68-37  = 0,5 (1) x  0, x + y =  96-34  y  0,3  160x + 120y = 68(2) 0, 2.160  100%  47, 05% %mCuSO4  68  %m MgSO  100  47, 05  52, 95%  Ví dụ 9: Nhúng kim loại X (hoá trị II) vào dung dịch CuSO4 dư Sau phản ứng khối lượng kim loại giảm 0,12g Mặt khác kim loại X nhúng vào dung dịch AgNO3 dư kết thúc phản ứng khối lượng tăng 0,26g Nguyên tố X A Zn B Mg C Cd D Fe Lời giải : Phương trình phản ứng : X + CuSO4 dư   XSO4 + Cu↓ a a X + 2AgNO3 dư   X(NO3)2 + 2Ag↓ a 2a Khối lượng kim loại tăng = mA – mCu = 0,12g a MX – 64a = 0,12  MX.a = 64a + 0,12 (1) Mặt khác khối lượng kim loại giảm = mAg + mX = 0,26 g 2a.108 – MX.a = 0,26  MX.a = 2a.108 – 0,26 (2)  x = 2,5.10–3 mol  MX = 64.2,5.10 3  0,12 2,5.103  112 (g/mol)  Chất X Cd Ví dụ 10 Cho dung dịch FeCl2 CuSO4 có nồng độ mol – Nhúng kim loại vào M hoá trị II vào lít dd FeCl2 sau phản ứng khối lượng kim loại tăng 16g – Nhúng kim loại vào lít dung dịch CuSO4 sau phản ứng khối lượng kim tăng 20g Giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn kim loại M chưa bị tan hết Kim loại M A Zn B Mg C Cd D Fe Lời giải : Các phương trình phản ứng xảy :  MCl2 + Fe M + FeCl2  x x x  MSO4 + Cu↓ M + CuSO4  Theo giả thiết : nCu = nFe = x mol Khối lượng kim loại tăng (1) : m = mFe – mM = 16g 56x – MM.x = 16  M.x = 56x – 16 Khối lượng kim loại tăng (2) : m = mCu – mM = 20 g 64x – M.x = 20  M.x = 64x – 20 M = 24 Vậy kim loại M Mg Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - ... + 3.0 ,125 .40 - 0 ,125 .92 = 35 gam Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58 -12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học... Bài 13 Tên gọi sau không với chất có công thức CH3CH(NH2)COOH? Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58 -12 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm... trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58 -12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58 -12 Aminoaxit
- Xem thêm -

Xem thêm: HDedu tổng ôn hóa lớp 12, HDedu tổng ôn hóa lớp 12, HDedu tổng ôn hóa lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay