Phân biệt điểm giống nhau giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lược

13 117 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:53

Phát triển khả lãnh đạo BÀI TẬP Môn học: Phát triển khả lãnh đạo Đề bài: “Mô tả khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Bạn thích làm việc cho loại lãnh đạo hai loại trên” Bài làm: Để tiếp cận mục tiêu nghiên cứu khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược, theo cần phải rõ vấn đề sau đây: Lãnh đạo uy tín gì? Lãnh đạo chiến lược gì? Phân biệt điểm giống lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược So sánh điểm khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Trả lời câu hỏi cá nhân việc bạn thích làm việc cho loại lãnh đạo hai loại Lãnh đạo uy tín gì? Lãnh đạo chiến lược gì? a) Lãnh đạo uy tín: Với khái niệm lãnh đạo uy tín, theo giáo trình “Lãnh đạo tổ chức” dẫn nghiên cứu Max Webber (1974) lãnh đạo uy tín bật Theo ông lãnh đạo uy tín có hai đặc điểm sau đây: - Là “tài thiên phú” - Chỉ xuất loại lãnh đạo xã hội có khủng hoảng4 - Có tư tưởng cấp tiến gắn liền với giải pháp cụ thể để giải khủng hoảng; - Có tầm nhìn chiến lược thu phục cấp tin theo mình; - Do có thành công ban đầu mà lãnh đạo cấp tiến hoàn toàn tin tưởng mục tiêu tầm nhìn họ khả thi Theo quan điểm Max Webber lãnh đạo uy tín chỉ xuất với giải pháp tầm nhìn chiến lược ông quan niệm lãnh đạo uy tín xuất xã hội có khủng hoảng Hay nói cách khác, nghiên cứu Max Webber cho thấy mối quan hệ biện chứng xuất cá nhân mang tầm vóc lãnh đạo uy tín gắn với điều kiện khủng hoảng xã hội Rõ ràng nghiên cứu mình, Max Webber cho thấy lãnh đạo uy tín sử dụng “khả thiên phú” thân để giúp ích cho tổ chức nói riêng xã hội nói chung Bên cạnh đó, lãnh đạo uy tín thể lực lãnh đạo Phát triển khả lãnh đạo thông qua tư tưởng cấp tiến với giải pháp cho khủng hoảng Lãnh đạo uy tín có tầm nhìn chiến lược tầm nhìn chiến lược mà họ thu phục cấp nghe theo Với khái niệm lãnh đao uy tín Max Webber đặc điểm chung lãnh đạo trình bày phần “Thế lãnh đạo” ông nhấn mạnh đến hai đặc điểm tạo uy tín lãnh đạo, “khả thiên phú” “chỉ xuất xã hội có khủng hoảng” Uy tín tạo trình lãnh đạo hay sử dụng uy tín để lãnh đạo tổ chức, theo Max Webber tầm nhìn sâu rộng người lãnh đạo Các nhân tố tập hợp cách biện chứng để hoàn thiện hình ảnh nhà lãnh đạo uy tín Ngoài ra, Max Webber đưa khái niệm lãnh đạo uy tín mà phải kể đến số tác giả khác đưa khái niệm Có thể liệt kê ngắn gon số tác giả sau: Conger&Kanungo 1987, 1989; Khác với Max Webber, Conger&Kanungo (1987) có cách tiếp cận khác lãnh đạo chiến lược Theo hai ông, lãnh đạo chiến lược gắn với uy tín mang tính định Các nghiên cứu khác lãnh đạo uy tín thuộc tác giả House 1977; Shamir, House&Arthur 19835 Đối với hai tác giả Conger&Kanungo (1987) họ đặt chiến lược có liên đới với lãnh đạo uy tín Có thể coi nhận định hai tác giả khái niệm mang tính “giao thoa” lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược b) Lãnh đạo chiến lược: Khi nghiên cứu lãnh đạo chiến lược, phần lớn vấn đề đưa xoay quanh chịu chi phối tư tưởng nghiên cứu James McGregoer Burns (1978) Theo đó, lãnh đạo chiến lược gắn liền với giá trị đạo đức cấp nhằm nâng cao nhận thức họ vấn đề đạo đức nhằm mục đích huy động nguồn lực cải cách tổ chức Thông qua hành vi mình, lãnh đạo chiến lược tạo động lực cho cấp cách gắn kết lợi ích cá nhân họ với tổ chức Như thấy rằng: cho dù có nghiên cứu với cách tiếp cận khác cuối chất nhà lãnh đạo chiến lược tác giả làm bật, là: - Gắn liền giá trị đạo đức cấp nhằm nâng cao nhận thức họ vấn đề đạo đức; - Mục đích huy động nguồn lực cải cách tổ chức Như vậy, lãnh đạo chiến lược thể ảnh hưởng người khác tổ chức thông qua việc gắn liền giá trị đạo đức cấp nhằm Phát triển khả lãnh đạo nâng cao nhận thức họ vấn đề đạo đức gây ảnh hưởng đến người khác nhằm tạo lập đồng thuận tập thể Hơn nữa, với mục đích để thực mục tiêu chung (mục đích huy động nguồn lực cải cách tổ chức) nội dung thứ hai khái niệm lãnh đạo thể qua trình Cả đặc điểm khái niệm lãnh đạo thể cách đầy đủ khái niệm lãnh đạo chiến lược James McGregoer Burns (1978) Nghiên cứu lãnh đạo chiến lược, nhận thấy có nhiều điểm kế thừa nâng cao khái niệm lãnh đạo thể Ở trường phái nghiên cứu, tác giả có khác cách thể cuối họ gặp nội hàm khái niệm Về phương thức thể lãnh đạo chiến lược chi phối giá trị tình cảm cấp trọng tâm lý thuyết lãnh đạo chiến lược định hướng tương lai Bass, 1985, 1996; Bennis &Nanus, 1985, Sashkin&Fulmer, 1988 Các nghiên cứu tác giả nêu cho thấy: lãnh đạo cách tạo ảnh hưởng cam kết thực mục tiêu chung tăng quyền lực cho cấp để hoàn thành mục tiêu đó7 Các nghiên cứu có khác biệt định so với khái niệm Burns lãnh đạo chiến lược, qua thể hiện, khái niệm tập trung nhiều vào mục tiêu, nhiệm vụ mang tính giáo điều đánh giá đạo đức cấp cải cách xã hội8 Xét khía cạnh quan niệm lãnh đạo chiến lược, tán thành với tác giả khác Burns lý sau đây: - Lãnh đạo chiến lược phải biết gây ảnh hưởng cá nhân tổ chức; - Chú trọng nhiều vào mục tiêu, biết cách xây dựng mục tiêu cam kết thực mục tiêu; - Biết cách tạo động lực cho cấp thông qua việc phân quyền để hoàn thành mục tiêu đề Trên sở gắn với mục tiêu, lãnh đạo chiến lược hoàn thành nhiệm vụ tạo đồng thuận mức độ cao cho nhiệm vụ nhân viên cấp Sự giống lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Có thể tổng kết đặc tính lãnh đạo sau: - Là người có thẩm quyền nhóm tổ chức; - Phải có lãnh đạo tiềm năng; Phát triển khả lãnh đạo - Là người có uy tín nhóm người tổ chức; - Là người có ảnh hưởng lớn đến nhóm tổ chức; - Là người dẫn dắt, tiên phong (đi đầu) nhóm tổ chức; - Là người chịu trách nhiệm định đưa có tác động lớn nhóm tổ chức; - Biết xây dựng mục tiêu cho tổ chức giải pháp để thực mục tiêu đó; - Biết phân quyền cho cấp theo dõi, giám sát hoạt động cấp thông qua công cụ hiệu Sự khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Sau nghiên cứu lãnh đạo, lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược, nhận thấy có số điểm khác biệt hai loại lãnh đạo Dưới bảng tóm lược vài điểm khác biệt ấy: Tiêu chí so sánh Lãnh đạo uy tín Lãnh đạo chiến lược Hình thức thể Sử dụng uy tín Sử dụng tư chiến lược quyền tự nhiên để thân để lãnh đạo lãnh đạo nhóm hay tổ chức nhóm hay tổ chức Phương thức tác động Có trình tác động đối Có tác động lớn với cấp dưới: cấp dưới: Mục tiêu - Ghi nhận cá nhân - Bị ảnh hưởng lý tưởng hóa - Ghi nhận xã hội; - Biết tiếp thu; - Biết đánh giá giá trị cá nhân giá trị tập thể; Bị ảnh hưởng cá nhân cụ thể; - - Sự dụng động cá nhân để truyền cảm hứng cho nhóm tổ chức - Biết kích thích trí tuệ nhóm tổ chức; Gây ảnh hưởng thông qua Gây ảnh hưởng thông qua uy tín cá nhân xã hội tư sáng tạo cá nhân Phát triển khả lãnh đạo Đặc điểm thân Bị ảnh hưởng tư theo Luôn tư suy nghĩ lối mòn để đổi Với cách xếp thành nhóm khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược thiết kế thể hiện, là: - Hình thức thể hiện; - Phương thức tác động - Mục tiêu đạt - Đặc điểm thân Đã cho thấy lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược có nhiều điểm khác điểm khác tạo chân dung nhà lãnh đạo uy tín hay nhà lãnh đạo chiến lược Tuy nhiên, đặc điểm mà sau nghiên cứu vấn đề nhận thấy rằng: có khác biệt nhà lãnh đạo uy tín hay lãnh đạo chiến lược có “góc giao thoa” Chính có “góc giao thoa” nên phân biệt cách rạch ròi họ nhà lãnh đạo uy tín, nhà lãnh đạo chiến lược hết họ người biết đặt mục tiêu cao tổ chức lên mục tiêu cá nhân Trong điểm khác biệt loại lãnh đạo thể cách rõ nét đặc tính loại lãnh đạo Có thể đơn cử “Mô tả khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Bạn thích làm việc cho loại lãnh đạo hai loại trên” Bạn thích làm việc cho loại lãnh đạo nào? Bất đặc điểm lãnh đạo uy tín hay lãnh đạo chiến lược cần thiết cho người lãnh đạo, phân định rạch ròi, cụ thể cho tình khác Điều quan trọng phải biết vận dụng đặc điểm trội lãnh đạo uy tín hay lãnh đạo chiến lược cho trường hợp cụ thể, có tới thành công cho nhóm hay tổ chức Để trả lời cho câu hỏi “…Bạn thích làm việc cho loại lãnh đạo hai loại trên” cá nhân loại lãnh đạo kể có mặt có hạn chế định Tuy vậy, cho dù mặt hay chưa có tác động định cá nhân lãnh đạo đến tổ chức Điều quan trọng người lãnh đạo song song tồn loại lãnh đao uy tín hay lãnh đạo chiến lược Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể mà nhà lãnh đạo đưa định phù hợp với tình nhằm đưa giải pháp tối ưu có lợi cho tổ chức Phát triển khả lãnh đạo a) Những điểm giống hai loại lãnh đạo (đây nội dung mà có ý định phân tích sâu thêm) là: - Là người có thẩm quyền nhóm tổ chức; - Phải có lãnh đạo tiềm năng; - Là người có uy tín nhóm người tổ chức; - Là người có ảnh hưởng lớn đến nhóm tổ chức; - Là người dẫn dắt, tiên phong (đi đầu) nhóm tổ chức; - Là người chịu trách nhiệm định đưa có tác động lớn nhóm tổ chức; - Biết xây dựng mục tiêu cho tổ chức giải pháp để thực mục tiêu đó; - Biết phân quyền cho cấp theo dõi, giám sát hoạt động cấp thông qua công cụ hiệu Với đặc điểm tương đồng lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược kể trên, thấy rằng: cá nhân lãnh đạo muốn lãnh đạo tốt tổ chức đòi hỏi phải thể tố chất uy tín chiến lược có nhà lãnh đạo tốt mà người uy tín hay thiếu tầm nhìn, tư chiến lược Trên sở đó, cá nhân tổ chức phục tùng người lãnh đạo nhiệm vụ chung tổ chức mói hoàn thành Hơn nữa, nhà lãnh đạo tổ chức phải biết vận dụng thành thạo tố chất thân để điều hành tổ chức (đặc điểm thứ thứ năm “Những điểm giống lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược”) Nhà lãnh đạo không có uy tín có tầm nhìn chiến lược mà cần có tố chất khác để lãnh đạo tổ chức Nếu nhà lãnh đạo tập trung vào uy tín mà vận dụng tố chất khác như: “Biết xây dựng mục tiêu giải pháp để thực mục tiêu đó” “Biết phân quyền cho cấp theo dõi, giám sát hoạt động cấp thông qua công cụ hiệu quả” tất yếu thành công Theo tôi, hai đặc điểm vừa nêu quan trọng có tác động mạnh mẽ đến việc hoàn thành mục tiêu tổ chức, vai trò “đầu tàu” nhà lãnh đạo quan trọng b) Những điểm khác giưa hai loại lãnh đạo là: Trong nội dung phần này, muốn sâu vào phân tích điểm khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược dựa vào sơ đồ trình bày phần tập nhóm theo tiêu chí sau đây: - Hình thức thể hiện; - Phương thức tác động - Mục tiêu đạt Phát triển khả lãnh đạo - Đặc điểm thân Với tiêu chí này, dự kiến trình bày theo hình thức điểm tich cực (ưu điểm) hay chưa tích cực (chưa tốt) cho loại lãnh đạo Với thể này, hy vọng làm sáng tỏ tính trội loại lãnh đạo câu trả lời rõ nhất, cụ thể việc thích làm việc cho loại lãnh đạo hai loại lãnh đao uy tín lãnh đạo chiến lược Tiêu chí so sánh Hình thức thể Ưu điểm Khuyết điểm Lãnh đạo uy tín Lãnh đạo chiến lược Sử dụng uy tín quyền Sử dụng tư chiến lược tự nhiên để lãnh đạo thân để lãnh đạo nhóm hay tổ chức nhóm hay tổ chức - Sử dụng uy tín thâm để điều hành tổ chức Điều theo thông lệ thuận với lẽ phải “sếp phải người có uy tín”; - Phát triển khả lãnh đạo dựa vào khả bẩm sinh Dễ bị sa đà vào úy tín thân viễn vào khả thân mà không chịu tiếp thu luồng thông tin vtừ bên vào thành viên tổ chức dẫn đến lợi cho mục tiêu chung tổ chức - Sử dụng tư thân mang tầm chiến lược để lãnh đạo tổ chức Điều thể khả “tiên phong” người lãnh đạo; - Phát triển tố chất suy nghĩ có tầm dài hạn thân để giúp cho tổ chức Bỏ qua vấn đề tưởng nhỏ ( tiểu tiết) mang tính trọng yếu lại có vấn đề trọng yếu cho lợi cho mục tiêu chung tổ chức Kết luận 1: - Nhà lãnh đạo uy tín thường dễ bị viễn vào lực lãnh đạo thân, không tỉnh táo dễ mắc phải sai lầm trình điều hành tổ chức Phát triển khả lãnh đạo - Nhà lãnh đạo chiến lược bỏ qua vấn đề theo chủ quan cá nhân nhỏ (tiểu tiết) vấn đề mang tính trọng yếu phương hại lợi ích tổ chức số trường hợp cụ thể Với tiêu chí “Hình thức thể hiện” người viết cho thấy thể bề nhà lãnh đạo mà chưa sâu vào chất vấn đề Trong phần trình bày đây, xin phép sâu vào nội dung yếu nhà lãnh đạo đuợc thể quán theo ý tưởng “lãnh đạo trình” để thấy rõ nhà lãnh đạo uy tín hay nhà lãnh đạo chiến lược có nhiều thuận lợi tổ chức Để làm sáng tỏ nội dung trên, xin theo dõ bảng đây: Tiêu chí so sánh Phương thức tác động Ưu điểm Nhược điểm Lãnh đạo uy tín Lãnh đạo chiến lược Có trình tác động Có tác động lớn cấp dưới: cấp dưới: - Ghi nhận cá nhân - Bị ảnh hưởng lý tưởng hóa - Ghi nhận xã hội; - Biết tiếp thu; - Biết đánh giá giá trị cá nhân giá trị tập thể; Bị ảnh hưởng cá nhân cụ thể; - - Sự dụng động cá nhân để truyền cảm hứng cho nhóm tổ chức - Biết kích thích trí tuệ nhóm tổ chức; Là người biết đánh giá vấn đề quan trọng tổ chức thông qua việc đánh giá cá nhân toàn thể tổ chức - Do có khả đánh giá toàn diện cá nhân tổ Là người biết sử dụng sức mạnh tư thân gây tác động tích cực đến tập thể thông qua hành động khác để truyền cảm hứng cho tập thể, biết động viên sáng tạo cấp - Bị tác động cá nhân cụ thể tổ chức Phát triển khả lãnh đạo chức nên dễ rơi vào khả đưa định thiếu tính toàn diện; - Lạm dụng uy tín cá nhân để đưa định tư lợi cho cá nhân cao với tổ chức phương hại đén mục tiêu chung; - Bị tác động lý tưởng hóa nên dễ xa rời thực tế Kết luận 2: Với phương thức tác động vây, hai loại lãnh đạo uy tín lãnh đạo tổ chức bộc lộ ưu điểm, khuyết điểm đối lập Mỗi loại lãnh đạo phát huy đựoc tố chất thân tình cụ thể Đánh giá cách tổng thể mức độ ưu – nhược hai loại lãnh đạo tương đương, khó dưa kết luận loại lãnh đạo tốt laọi lãnh đạo khác Chỉ đánh giá trường hợp cụ thể mà Đối với thân, phân tích đến thiên lãnh đạo chiến lược lãnh đạo uy tín theo chủ quan lãnh đạo đương nhiên phải có uy tín Tuy vậy, trình bày tiếp tục sâu vào phân tích tiêu chí để đưa câu trả lời hợp lý Tiêu chí biểu để phân tích “Mục tiêu” hai loại lãnh đạo Tiêu chí so sánh Mục tiêu Ưu điểm Nhược điểm Lãnh đạo uy tín Lãnh đạo chiến lược Gây ảnh hưởng thông qua uy Gây ảnh hưởng thông qua tín cá nhân xã hội tư sáng tạo cá nhân Biết sử dụng uy tín để gây ảnh hưởng đến đối tương tổ chức nhằm phục vụ mục tiêu chung Biết sử dụng tư duy, tầm nhìn dài hạn để gây ảnh hưởng đên đối tượng tổ chức nhằm phục vụ mục tiêu chung Lạm dụng úy tín cá nhân Lạm dụng khả “nhìn để sai lệch mục tiêu tổ dài trông rộng” chức thân để làm sai lệch mục tiêu tổ chức Phát triển khả lãnh đạo Kết luận 3: Khi phân tích dến tiêu chí thứ ba “Mục tiêu” hai loại lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiên lược bộc lộ rõ chất (hay nội hàm) loại Cả hai loại lãnh đạo kể có ưu điểm trội mục tiêu họ hướng đến thực mục tiêu chung tổ chức phương cách thể khác Hơn nữa, hai loại lãnh đạo phát huy tối đa khả thân (uy tín tư duy) để gây ảnh hưởng thành viên tổ chức Về mặt nhược điểm, hai loại lãnh đạo dễ bị mắc phải ưu điểm trình quản trị điều hành tổ chức, lạm dụng úy tín (đối với lãnh đạo uy tín) lạm dụng khả tư chiến lược (đối với lãnh đạo chiến lược) để mưu lợi cho cá nhân Tuy nhiên, để lựa chọn làm việc cho loại lãnh đạo hai loại lãnh đạo trên, theo ý kiến chủ quan lãnh đạo chiến lược tiếp tục lựa chon lý sau đây: - Tôi chịu ảnh hưởng (bị thu phục) nhà lãnh đạo có tư logic mang tầm chiến lược; - Ở nhà lãnh đạo này, tình xảy họ luôn người đưa giải pháp mang lại hiệu cao cho tổ chức (đã trình bày phần “Lãnh đạo uy tín gì? Lãnh đạo chiến lược gì?” theo quan điểm Max Webber lãnh đạo uy tín chỉ xuất với giải pháp tầm nhìn chiến lược ông quan niệm lãnh đạo uy tín xuất xã hội có khủng hoảng) - Tư logic nhà lãnh đạo chiến lược mang sức sáng tạo lớn, họ không thỏa mãn với ý tưởng thân mà tạo lan truyền tính sáng tạo cho người tổ chức Với đặc điểm vậy, theo nhà lãnh đạo chiến lược thực “có ích” cho tổ chức nhà lãnh đạo uy tín Tiêu chí cuối phân tích, đánh giá “Đặc điểm thân” Trong trường hợp cuối dấu ấn ghi lại khái quát nhà lãnh đạo nội dung nghiên cứu tiêu chí Tiêu chí so sánh Đặc điểm thân Ưu điểm Lãnh đạo uy tín Lãnh đạo chiến lược Bị ảnh hưởng tư theo lối Luôn tư suy nghĩ mòn để đổi Phát huy trải Luôn vưon lên phía trước 10 Phát triển khả lãnh đạo nghiêm thực tế Nhược điểm để tìm tòi, khám phá Bị ảnh hưởng trải Đôi bị rơi vào chủ nghĩa nghiệm thực tế nễn dẫn tới “lạc quan tếu” nghĩ thụ động, chịu chấp nhận đến cải cách để đổi cải cách Kết luận 4: Sự trải nghiệm thực tế lãnh đạo uy tín giúp ích cho họ nhiều trình quản trị điều hành tổ chức Các yếu tố như: người tiên phong tổ chức; biết suy nghĩ chịu trách nhiệm thân tổ chức biết phân quyền cho cấp … phát huy cách đầy đủ tiền đề quan trọng nhà lãnh đạo uy tín Tuy nhiên, thuận lợi dành cho họ mà nhà lãnh đạo uy tín phải thường trực với suy nghĩ “tư theo lói mòn” mà họ cho lợi Với cách tư vậy, nhiều giả pháp nhà lãnh đạo uy tín bị coi “cổ hủ” “thiếu tính sángtạo” Việc quản trị điều hành tổ chức cần phải có nhiều tính sáng tạo việc đưa gải pháp thực Với nhà lãnh đạo chiến lược, tư sáng tạo thường trực họ Với điều kiện xảy họ người suy nghĩ “phải giải với giá nào!” hy vọng vào thành công thân có ích cho tổ chức Đây đặc điểm trân trọng nhà lãnh đạo chiến lược Đến đây, xin đưa kết luận chung cho phần phân tích, đánh giá tiêu chí hai loại lãnh đạo: lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Để trả lời cho câu hỏi: : “Mô tả khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Bạn thích làm việc cho loại lãnh đạo hai loại trên”, sau trình phân tích, đánh giá xin phép đưa nhận định ban thân mình, thích làm việc cho nhà lãnh đạo theo trường phái hỗn hợp (mix) làm việc cho loại lãnh đạo uy tín hay lãnh đạo chiến lược Có thể câu trả lời chưa thể hài lòng người hỏi theo phân tích cá nhân luôn giữ quan điểm mình, có khác biệt nhà lãnh đạo uy tín hay lãnh đạo chiến lược có “góc giao thoa” Chính có “góc giao thoa” nên phân biệt cách rạch ròi họ nhà lãnh đạo uy tín, nhà lãnh đạo chiến lược hết họ người biết đặt mục tiêu cao tổ chức lên mục tiêu cá nhân Tuy nhiên, “góc giao thoa” hai loại lãnh đạo nghĩa họ lúc có “sự giao thoa” mà thời điểm cụ thể 11 Phát triển khả lãnh đạo Mỗi cá nhân nhà lãnh đạo mang đậm dấu ấn việc quản trị đièu hành tổ chức Nhà lãnh đạo uy tín thể hình ảnh “cây cao bóng cả” hình ảnh nhà lãnh đạo chiến lược “tầm nhìn dài hạn” Ở hình ảnh thể loại nhà lãnh đạo cho thấy nét đặc trưng họ khó bị xóa mờ bời thời gian DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sile số 1&2 - giáo trình “Phát triển kỹ lãnh đạo” – Đại học GRIGGS ấn hành Stogdill, 1974 (trang 259) Sđd trang 12- giáo trình “Phát triển kỹ lãnh đạo” – Đại học GRIGGS ấn hành Sile số – chương IX “Lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược” - giáo trình “Phát triển kỹ lãnh đạo” – Đại học GRIGGS ấn hành Sđd trang 243 - giáo trình “Phát triển kỹ lãnh đạo” – Đại học GRIGGS ấn hành Sđd trang 243 - giáo trình “Phát triển kỹ lãnh đạo” – Đại học GRIGGS ấn hành Sđd trang 244- giáo trình “Phát triển kỹ lãnh đạo” – Đại học GRIGGS ấn hành 12 Phát triển khả lãnh đạo Sđd trang 244- giáo trình “Phát triển kỹ lãnh đạo” – Đại học GRIGGS ấn hành 13 ... đặt chiến lược có liên đới với lãnh đạo uy tín Có thể coi nhận định hai tác giả khái niệm mang tính “giao thoa” lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược b) Lãnh đạo chiến lược: Khi nghiên cứu lãnh đạo. .. Biết phân quyền cho cấp theo dõi, giám sát hoạt động cấp thông qua công cụ hiệu Sự khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Sau nghiên cứu lãnh đạo, lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược, ... có số điểm khác biệt hai loại lãnh đạo Dưới bảng tóm lược vài điểm khác biệt ấy: Tiêu chí so sánh Lãnh đạo uy tín Lãnh đạo chiến lược Hình thức thể Sử dụng uy tín Sử dụng tư chiến lược quyền tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt điểm giống nhau giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lược , Phân biệt điểm giống nhau giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lược , Phân biệt điểm giống nhau giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay