Mô tả sự khác biệt chính giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lược cho ví dụ minh họa

23 35 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:53

BÀI TẬP CÁ NHÂN Môn học: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO (Leadership) Đề tài : Mô tả khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Bạn thích làm việc cho loại lãnh đạo hai loại nêu ? I Phần Mở đầu: Như biết, lãnh đạo chủ đề nhiều người quan tâm sâu nghiên cứu Lãnh đạo thường nói cá nhân có quyền lực, làm thủ lĩnh quân đội hay đứng đầu phủ, ông chủ công ty, CEO (Giám đốc điều hành) tập đoàn lớn hùng mạnh đất nước Lịch sử chứng minh nhiều cá nhân trở thành lãnh đạo kiệt xuất huyền thoại có nhiều ảnh hưởng Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp (của Việt nam), Mao Trạch Đông, Gandi, Pie Đại đế (của giới) – người có ảnh hưởng lớn đến kiện, đến quân đội, hay đến đất nước dân tộc Sự lãnh đạo có sức lôi vô hình người bí ẩn mức độ ảnh hưởng đến sống nhiều người khác Tại vậy? Từ lâu, từ Thế kỷ 20 trở lại nhà xã hội học sâu vào nghiên cứu để tìm câu trả lời Trọng tâm nghiên cứu xác định yếu tố định tính hiệu lãnh đạo Những tố chất, hành vi hoàn cảnh định đến người lãnh đạo gây ảnh cấp làm đạt mục tiêu chung nhóm hay tổ chức Dưới góc độ phạm vi viết này, xem xét đánh giá tiếp cận vấn đề hình tượng lãnh đạo phổ biến Đó hình tượng lãnh đạo phù hợp với đội ngũ doanh nhân Việt nam ngày Việc phân tích, nghiên cứu đánh giá hình tượng lãnh đạo giúp hiểu rõ cách nhà lãnh đạo gây ảnh hưởng người cấp khiến họ tự hy sinh thân đặt yêu cầu nhiệm vụ hay tổ chức lên tất lợi ích vật chất cá nhân Các lý thuyết lãnh đạo chiến lược miêu tả khía cạnh quan trọng lãnh đạo Từ đó, phác thảo chân dung lãnh đạo chiến lược hay lãnh đạo uy tín mà ưa thích việc quản lý doanh nghiệp kỷ 21 ngày II Phần nội dung chính: Với cách đặt vấn đề nêu trên, để làm rõ trả lời vấn đề đề tài đặt phải sâu phân tích lý thuyết lãnh đạo tập trung giải vấn đề sau: - Khái niệm lãnh đạo, lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược - Phân tích đánh giá cụ thể lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược - Nêu khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược - Những hạn chế, tồn hai loại lãnh đạo Từ đó, phác thảo chân dung, hình tượng lãnh đạo phù hợp với thân Lãnh đạo (Leadership) Lãnh đạo gì? Trả lời câu hỏi trước hết phải hiểu khái niệm lãnh đạo Có thể hiểu lãnh đạo coi quyền lực, quản lý, quản trị, kiểm soát giám sát để miêu tả tượng Các nhà xã hội học thường định nghĩa theo quan điểm cá nhân mặt tượng mà họ quan tâm Nhà xã hội học Stogdill cho “Có người cố gắng định nghĩa lãnh đạo có nhiêu định nghĩa” Lãnh đạo định nghĩa góc độ tố chất, hành vi, ảnh hưởng, lãnh đạo vai trò, đảm nhiệm vị trí quản lý Theo giáo trình môn học Leadership Trường Đại học Griggs (Hoa kỳ) có số định nghĩa lãnh đạo sau: - Lãnh đạo hành vi cá nhân đạo hoạt động nhóm người thực mục tiêu chung - Lãnh đạo vượt trội quyền lực nhằm đảm bảo tuân thủ - Lãnh đạo việc truyền đạt tầm nhìn, thể giá trị tạo môi trường có mục tiêu đạt - Lãnh đạo khả cá nhân gây ảnh hưởng, thúc đẩy khuyến khích người khác cống hiến thành công chung tổ chức Ngoài ra, thấy với việc đề khuôn khổ hoạt động, giá trị tạo động lực cho nhân viên, phân bổ ngân sách nguồn lực, nhiệm vụ người lãnh đạo xác định phương hướng tổng thể để tạo thuận lợi cho việc lựa chọn giải pháp, đảm bảo nỗ lực tổ chức thực cách có trọng tâm Trách nhiệm người lãnh đạo gồm: - Đại diện cho bên liên quan lãnh đạo tổ chức; - Chỉ đạo thực thông qua sứ mệnh mục đích; - Hình thành thực thay đổi chiến lược tổ chức; - Theo dõi giám sát hoạt động, đặc biệt hoạt động liên quan đến kết tài chính, suất, chất lượng, dịch vụ phát triển nhân lực; - Cung cấp sách hướng dẫn thực cho cán quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thay đổi chiến lược Nhìn chung, lãnh đạo định nghĩa hiểu theo nhiều cách khác nhiên, chúng có nhận định: lãnh đạo trình gây ảnh hưởng liên quan đến việc hỗ trợ hiệu thực công việc tập thể Do vậy, tiếp cận vấn đề lãnh đạo chủ yếu theo phương pháp phổ biến bao gồm tố chất lãnh đạo, hành vi lãnh đạo, quyền lực ảnh hưởng Đây nói đến lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Theo nhà xã hội học Weber, lãnh đạo uy tín có tài thiên phú, xuất có khủng hoảng xã hội Nhà lãnh đạo uy tín xuất giải pháp có tầm nhìn chiến lược Nhà lãnh đạo uy tín thu hút cấp tin vào tầm nhìn mình, nhờ đạt số thành công ban đầu họ tin tầm nhìn hoàn toàn đạt Còn lãnh đạo chiến lược, theo James Burns (1978) lãnh đạo chiến lược gắn liền với giá trị đạo đức cấp nhằm nâng cao nhận thức họ vấn đề đạo đức để huy động nguồn lực sức lực để cải cách tổ chức Lãnh đạo cải cách kêu gọi giá trị đạo đức cấp để tăng tính giác ngộ lòng nhiệt tình họ Đồng thời, lãnh đạo chiến lược lãnh đạo hoạt động động viên cấp cách thỏa mãn quan tâm họ mang lại lợi ích Như biết, thực tế hình thành uy tín kết giao tác người lãnh đạo, cấp hoàn cảnh Những nhà lãnh đạo uy tín khơi dậy nhiệt tình tâm đội ngũ cấp nhằm đạt đạt tầm nhìn Sự hình thành uy tín lãnh đạo dễ dàng tầm nhìn chiến lược có tính sáng tạo, người lãnh đạo chịu rủi ro để thực chiến lược đó, chiến lược tỏ thành công từ đầu Một số đặc điểm kỹ người lãnh đạo như: tự tin, lòng tâm, phong thái đĩnh đạc, khả phát ngôn nhạy bén làm tăng khả hình thành uy tín Tuy nhiên, điều quan trọng hoàn cảnh giúp cho tầm nhìn người lãnh đạo phù hợp với yêu cầu cấp nhà lãnh đạo uy tín có ảnh hưởng to lớn có lợi tổ chức Tuy nhiên, định hướng quyền lực nhà lãnh đạo uy tín văn hóa thành tích nhà lãnh đạo để lại hậu khôn lường, không mong muốn cấp không quan tâm Do vậy, vấn đề đặt để cần tìm hiểu nghiên cứu sâu lãnh đạo uy tín kết đạt mà không để lại hậu tiêu cực Ngược lại, lãnh đạo chiến lược giúp cho cấp nhận thức rõ tầm quan trọng giá trị công việc khuyến khích cấp đặt lợi ích cá nhân mục tiêu chung tổ chức Người lãnh đạo chiến lược xây dựng kỹ lòng tự tin cho cấp để chuẩn bị cho họ gánh vác trách nhiệm tổ chức Người lãnh đạo chiến lược khuyến khích hỗ trợ cấp trì lòng nhiệt huyết nỗ lực hoàn cảnh khó khăn Vì vậy, cấp thường tin tưởng kính trọng nhà lãnh đạo chiến lược họ có động lực làm việc nhiều họ kỳ vọng ban đầu Với phân tích nêu trên, cho ta thấy mối quan hệ biện chứng tích cực hành vi người lãnh đạo (kể lãnh đạo chiến lược lãnh đạo uy tín) việc thực công việc cấp Do đó, cần nghiên cứu sâu để xác định điều kiện loại hành vi chuyển đổi phù hợp Qua đánh giá lý thành công thất bại người lãnh đạo Muốn vậy, cần sâu nghiên cứu, phân tích đánh giá loại lãnh đạo – lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Những hạn chế, tồn hai loại lãnh đạo - mặt tiêu cực hai lọai lãnh đạo, đặc biệt “Mặt tiêu cực” lãnh đạo uy tín Qua đó, thấy điểm tương đồng khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Lãnh đạo uy tín (Charismatic Leadership) a Tố chất hành vi lãnh đạo uy tín Hành vi người lãnh đạo góp phần tạo uy tín người lãnh đạo Mức độ hành vi thường không giống tất nhà lãnh đạo uy tín tầm quan trọng loại hành vi tạo uy tín phụ thuộc vào tình lãnh đạo - Thúc đẩy tầm nhìn vượt xa khỏi tại: Đây tố chất quan trọng lãnh đạo uy tín Uy tín thường gắn liền với nhà lãnh đạo có tầm nhìn khác biệt so với trạng phạm vi cấp chấp nhận Điều có nghĩa cấp không chấp nhận tầm nhìn qúa cấp tiến cấp thường coi người người lãnh đạo lực điên rồ Những người lãnh đạo thuộc túyp không uy tín thường tôn trọng trạng cho phép thay đổi nhỏ bước - Hành động theo sáng tạo: Uy tín thường có xu hướng gắn liền với nhà lãnh đạo hành động theo cách lạ thường để đạt mục tiêu Phương pháp đạt mục tiêu đề người lãnh đạo phải khác cách thức thông thường nhằm tạo ấn tượng cho cấp lãnh đạo người phi thường Việc sử dụng chiến lược sáng tạo cách thành công khiến lãnh đạo cấp cho có khả chuyên môn giỏi - Hy sinh quyền lợi thân: Người lãnh đạo cấp coi có uy tín họ biết tự hy sinh thân, gánh chịu rủi ro cá nhân, chịu tốn để đạt mục tiêu họ theo đuổi Lòng tin tưởng yếu tố quan trọng uy tín cấp thường tin tưởng vào người lãnh đạo bị chi phối lợi ích cá nhân thường lo lắng, quan tâm đến cấp Một người lãnh đạo kính trọng thường thực gánh chịu rủi ro, mát cá nhân, xét phương diện vị thế, tiền bạc, vị trí lãnh đạo tư cách thành viên tổ chức - Tin vào ý tưởng người khác: Cấp thường có xu hướng tin vào người lãnh đạo có sách mang tính tầm nhìn thuyết phục người khác người sử dụng quyền lực định yêu cầu tham gia người Những người lãnh đạo sử dụng để thực chiến lược sáng tạo nhằm đạt mục tiêu ngày uy tín chiến lược thành công, họ không giải thích giải thích họ không mang tính thuyết phục chiến lược đó, họ khó tín nhiệm cấp Tương tự, người lãnh đạo yyêu cầu cấp họp lại thành nhóm phát triển chiến lược dựa trí dẫn đến việc có cấp hài lòng có động thực mục tiêu cao lãnh đạo lại không dược coi phi thường - Động viên cảm xúc: Những người lãnh đạo tỏ tự tin đề xuất thường cấp tín nhiệm người tỏ không tự tin bối rối Nếu người lãnh đạo không truyền đạt tự tin cho cấp thành công chiến lược sáng tạo người lãnh đạo may mắn tài chuyên môn Vấn đề động viên cảm xúc, tự tin nhiệt tình người lãnh đạo có tính lan truyền Cấp tin tưởng vào lãnh đạo biết cách để đạt mục tiêu chung làm việc chăm tăng khả thành công - Nhận hội mà không khác thấy được: Đây điểm khác biệt nhà lãnh đạo uy tín với người khác Rủi ro việc sử dụng chiến lược lạ quan trọng người lãnh đạo để có kỹ chuyên môn giúp đưa đánh giá thực tế điểm hạn chế hội hoàn cảnh để thực mục tiêu đề Thời điểm mang tính mấu chốt Cùng chiến lược thành công vào thời điểm lại thất bại vào thời điểm khác Người lãnh đạo cần nhạy cảm yêu cầu giá trị cấp môi trường hoàn cảnh để xác định tầm nhìn có tính sáng tạo, phù hơp thời điểm Đó tố chất nhà lãnh đạo vĩ đại nhận hội mà không khác thấy Lịch sử đất nước Việt nam minh chứng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công giành quyền từ Thực dân Pháp tay nhân dân vào năm 1945 - vào thời điểm kết thúc chiến tranh giới lần thứ hai kỷ 20 b Các trình ảnh hưởng: Cách thức ảnh hưởng đặc trưng cá nhân Ảnh hưởng xuất phát từ mong muốn cấp để làm hài lòng bắt chước lãnh đạo Những người lãnh đạo uy tín tỏ phi thường, họ có tầm nhìn chiến lược, tâm cao, tự tin ứng xử lạ thường, đầy nhiệt huyết khiến cấp coi thần tượng muốn trở nên giống lãnh đạo Sự đánh giá lãnh đạo thước đo giá trị cá nhân cấp Sự đánh giá thể thông qua lời khen công nhận thành tích hành vi ứng xử cấp Điều này, giúp củng cố lòng tự tin tinh thần trách nhiệm cao để đáp ứng nguyện vọng tương lai người lãnh đạo Những người lãnh đạo uy tín tạo tình có tính khẩn cấp khiến cấp phải nỗ lực để đáp ứng yêu cầu cao lãnh đạo Nhiều cấp cho biết mong muốn lãnh đạo đánh giá tốt đẹp động lực Đồng thời, rõ ràng cấp bị ảnh hưởng sợ làm lãnh đạo thất vọng sợ bị từ chối Các qúa trình ảnh hưởng tác động lãnh đạo uy tín bao gồm: Ghi nhận cá nhân; Ghi nhận xã hội; Tiếp thu; Cuối giá trị cá nhân giá trị tập thể Ảnh hưởng lãnh đạo uy tín tạo nội hóa giá trị lòng tin cho cấp Điều quan trọng cấp phải chấp nhận thái độ lòng tin lãnh đạo công việc bắt chước cách bề hành vi lãnh đạo phong cách, cử cách nói Một lãnh đạo uy tín thường có tầm nhìn gây ảnh hưởng với cấp để nội hóa thái độ, lòng tin điều nguồn động lực to lớn để thực nhiệm vụ tổ chức c Tư cá nhân lãnh đạo uy tín - Các tố chất hành vi lãnh đạo: Đặc điểm hành vi người lãnh đạo nhân tố định lãnh đạo uy tín Những người lãnh đạo uy tín thường có yêu cầu cao quyền lực, tự tin lòng tâm vào ý tưởng lòng tin Các hành vi lãnh đạo giải thích cách thức người lãnh đạo uy tín gây ảnh hưởng đến thái độ hành vi cấp bao gồm: (1) Chỉ viễn cảnh tương sáng; (2) Thể tầm nhìn mạnh mẽ; (3) Gánh vác gian nan hy sinh quyền lợi để đạt lý tưởng; (4) Đưa kỳ vọng cao; (5) Bày tỏ tin tưởng vào cấp dưới; (6) Duy trì ấn tượng với cấp dưới; (7) Nổi bật tổ chức; (8) Trao quyền cho cấp - Ảnh hưởng lan truyền xã hội uy tín: Cách thức cấp gây ảnh hưởng với ảnh hưởng lan truyền xã hội Người lãnh đạo uy tín phải xác định lan truyền xã hội uy tín chúng có mối quan hệ mật thiết với Do vậy, hình tượng Người lãnh đạo uy tín bị suy giảm không chuẩn mực mắt cấp dưới, không đủ sức hút lan truyền xã hội làm chuyển sang người lãnh đạo khác thần tượng khác có sức mạnh mẽ Cách thức ảnh hưởng lan truyền xã hội chuỗi kiện Thường chuỗi kiện vài thành viên không thức, tư cách xã hội rõ ràng tổ chức có xu hướng hành động sai lệch so với chuẩn mực tổ chức Khi kiềm chế hành vi không tốt số người ban đầu nghi ngờ bắt đầu biến đổi, làm theo cách thức lan truyền xã hội bắt đầu lan rộng tổ chức Thông thường lan truyền xã hội dẫn đến hành vi không phù hợp với đặc trưng xã hội thông thường lòng tin cấp Ví dụ, câu chuyện phép màu người lãnh đạo lan truyền thành viên giáo phái - Sự hình thành lối mòn uy tín: Những nhà lãnh đạo uy tín thường làm số công việc với mục đích kéo dài ảnh hưởng tổ chức họ dời Đây hình thành lối mòn uy tín tổ chức Có ba phương pháp hình thành lối mòn uy tín, chúng xuất mức độ định tổ chức Thứ là, chuyển uy tín sang người kế nhiệm thông qua lễ nghi Thường thì, tìm người kế nhiệm phù hợp cho người lãnh đạo kiệt xuất Do vậy, câu trả lời cho câu hỏi người lãnh đạo uy tín lại không tìm người kế nhiệm sớm để đảm bảo chuyển giao quyền lực cách tốt đẹp Thứ hai là, xây dựng cấu hành để thực tầm nhìn người lãnh đạo đương thời Sự hình thành lối mòn uy tín làm giảm hiệu tổ chức Khó trì cam kết nhiệt tình thành viên tổ chức người lãnh đạo uy tín kế nhiệm người quan liêu vốn trọng đến quy tắc Vì thế, tổ chức phát triển với quy mô lơn thành công hơn, đương nhiên có cấu quản lý thức đời cho dù người lãnh đạo không chủ động khuyến khích đời chế Những xung đột thường xảy quản lý có đầu óc quan liêu người lãnh đạo uy tín Thứ ba là, trì tầm nhìn người lãnh đạo uy tín gắn tầm nhìn vào văn hóa tổ chức cách tác động đến cấp để họ nhận thức tầm nhìn tăng quyền lực cho họ để thực tầm nhìn Lãnh đạo chiến lược (Transformational Leadership) a Hành vi lãnh đạo: Lãnh đạo chiến lược kích thích phát triển khả cấp dưới, truyền cảm hứng làm tăng quyền lực cho cấp Lãnh đạo chiến lược phải làm cho cấp cảm thấy tin tưởng, khâm phục trung thành kính trọng lãnh đạo Theo nhà xã hội học, lãnh đạo chiến lược tạo động cho cấp cách: Thứ nhất, giúp họ nhận thức rõ tầm quan trọng kết công việc; Thứ hai là, khuyến khích họ đặt lợi ích tổ chức lên lợi ích cá nhân; Thứ ba, kích hoạt yêu cầu cao cấp họ Có hai loại hành vi người lãnh đạo chiến lược Thứ nhất, lãnh đạo chiến lược chuyển đổi Bao gồm: Ảnh hưởng lý tưởng hóa; Sự quan tâm đến cá nhân cụ thể; Động truyền cảm hứng; Và kích thích trí tuệ Ảnh hưởng lý tưởng hóa hành vi gợi lên cúc cảm mạnh mẽ từ nhân viên đồng cảm lãnh đạo Sự kích thích trí tuệ hành vi làm tăng nhận thức cấp vấn đề khiến cấp phải nhìn nhận vấn đề phương tiện Sự quan tâm đến cá nhân bao gồm việc hỗ trợ, khuyến khích cấp Còn động truyền cảm hành vi truyền đạt tầm nhìn có tính thuyết phục, sử dụng biểu tượng để tập trung nỗ lực cấp để hình thành hành vi phù hợp 10 Loại hành vi người lãnh đạo chiến lược thứ hai Đó lãnh đạo quản lý Bao gồm: Khen thưởng kịp thời; Quản lý chủ động theo trường hợp ngoại lệ; Và quản lý thụ động theo trường hợp ngoại lệ Hành vi khen thưởng kịp thời bao gồm việc xác định khối lượng công việc cần thiết để khen thưởng việc sử dụng ưu đãi phần thưởng bất ngờ để tác động đến động Còn quản lý chủ động theo trường hợp ngoại lệ bao gồm việc sử dụng hình phạt bất ngờ hành động sửa chữa sai lầm để đối phó sai lệch so với tiêu chuẩn hoạt động chấp nhận Về quản lý thụ động theo trường hợp ngoại lệ xác định phương diện tìm lỗi áp dụng quy tắc để tránh mắc lỗi b Cách thức gây ảnh hưởng lãnh đạo chiến lược: Như phân tích trên, cách thức gây ảnh hưởng người lãnh đạo chiến lược tuân thủ Lãnh đạo chiến lược gắn liền với tiếp thu giá trị động truyền đạt bao gồm giải thích tầm nhìn có tính thuyết phục cao, liên hệ mục tiêu công việc với giá trị lý tưởng cấp Lãnh đạo chiến lược gắn liền với đặc trưng cá nhân ảnh hưởng lý tưởng hóa thường dẫn đến quy kết uy tín cấp cho người lãnh đạo c Chỉ dẫn cho người lãnh đạo chiến lược: Chúng ta biết, chất lãnh đạo chiến lược kích thích phát triển khả cấp dưới, truyền cảm hứng làm tăng quyền lực cho cấp Các nhà xã hội họ sâu nghiên cứu rằng, nhà lãnh đạo chiến lược muốn tạo động cho cấp phải thực giải vấn đề sau: - Giải thích tầm nhìn rõ ràng, thuyết phục cách đạt tầm nhìn đặt ra: Các nhà lãnh đạo chiến lược thường củng cố tầm nhìn có tâm xây dựng tầm nhìn Tầm nhìn rõ ràng mục tiêu tổ chức giúp người hiểu rõ mục đích, mục tiêu ưu tiên tổ chức Đồng thời, tầm nhìn giúp định hướng hành động định thành viên tổ chức Việc giải thích tầm nhìn chưa đủ, người lãnh đạo chiến lược phải thuyết 11 phục cấp tầm nhìn khả thi Điều quan trọng phải tạo mối liên hệ rõ ràng tầm nhìn chiến ưlựoc khả thi để đạt tầm nhìn Chiến lược thực tầm nhìn có tính thuyết phục cao mang tính lạ thẳng thắn Nếu chiến lược đơn giản theo cách thông thường không tạo lòng tin vào người lãnh đạo đặc biệt có khủng hoảng xảy Một ví dụ cụ thể thành công công ty Microsoft (Mỹ) Việc tạo tầm nhìn xây dựng cách thức thực tầm nhìn vị chủ tịch công ty - Bill Gate huyền thoại chứng minh khẳng định điều - Thực tự tin lạc quan: Cấp không tin vào tầm nhìn người lãnh đạo chiến lược tự tin lòng tâm Phải trì lạc quan thành công tổ chức việc thực tầm nhìn, đặc biệt bối cảnh khó khăn xuất đối mặt với thất bại Sự tự tin lạc quan có tính lan truyền cao Nhà lãnh đạo chiến lược nên đề cao kết đạt nhắc nhở phải làm công việc Tốt nên nêu bật tầm nhìn nêu khó khăn nguy hiểm phía trước Ngoài ra, tự tin lạc quan thể ngôn ngữ thể lời nói, cử chỉ, ngôn ngữ số hành động khác - Thể lòng tin vào cấp dưới: Thực tế chứng minh, người thực công việc tốt người lãnh đạo kỳ vọng cao vào họ tin tưởng vào họ Cần tăng cường tin tưởng lạc quan thực nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm cá nhân, tổ chức thiếu tự tin Rà sóat điểm mạnh, tài sản nguồn lực sử dụng để thực chiến lược Người lãnh đạo chiến lược phải liệt kê lợi họ có so với đối thủ cạnh tranh - Làm gương cho cấp dưới: Châm ngôn có câu “Lời nói không hành động” Việc làm gương cho cấp có vai trò quan trọng hành vi người lãnh đạo chiến 12 lược Đặc biệt quan trọng với hành động khó khăn, nguy hiểm gây tranh cãi Một người quản lý muốn cấp làm theo số tiêu chuẩn cụ thể người phải làm tốt tiêu chuẩn trước Ví dụ, doanh nghiệp muốn giảm tiền thưởng nhân viên, trước hết phải giảm tiền thưởng đội ngũ cán quản lý trước Ngoài ra, giá trị mà người lãnh đạo tán thành phải thể hành vi hàng ngày người lãnh đạo phải thực cách quán không thời điểm thuận lợi - Đề cao giá trị quan trọng: Tầm nhìn củng cố hành vi người lãnh đạo chiến lược phù hợp với tầm nhìn Những hành động mang tính trực quan, gây ấn tượng mạnh cách thức hiệu để đề cao giá trị quan trọng Ví dụ như, ông giám đốc tự tay phá hủy số sản phẩm không đạt chất lượng yêu cầu mà không ty bán trước hàng thứ phẩm Hành động chứng tỏ tâm thực sách mới, công ty sản xuất bán sản phẩm có chất lượng tốt - Tăng quyền lực cho cấp để nhân viên có tầm nhìn: Đây phần quan trọng người lãnh đạo chiến lược Việc tăng quyền lực cho cấp có nghĩa giao quyền định cách thức thực công việc cho cá nhân nhóm Tức là, việc yêu cầu cá nhân tự định làm cách tốt để thực chiến lược đề ra, thay bảo họ chi tiết phải làm Điều đó, đồng nghĩa với việc khuyến khích cấp đưa giải pháp cho vấn đề họ tìm kiếm giúp đỡ từ nhà lãnh đạo đồng nghĩa với việc cấp chịu trách nhiệm tự giải vấn đề, họ xử lý không hoàn toàn giống với cách người lãnh đạo tăng quyền lực cho cấp có nghĩa giảm hạn chế có tính rườm rà thực công việc, người có quyền tự Cuối cùng, tăng quyền lực cho cấp cung cấp đủ nguồn lực cho cấp thực nhiệm vụ mà họ chịu trách nhiệm 13 Sự khác biệt lãnh đạo chiến lược so với lãnh đạo uy tín Trên sở phân tích lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược nêu trên, thấy hai loại lãnh đạo có điểm khác Nhưng trước hết phải khẳng định lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược trọng tới uy tín đặc trưng cá nhân Bản chất uy tín cấp dưới, người phụ thuộc vào hướng dẫn truyền đạt lãnh đạo, hiểu phi thường Bản chất lãnh đạo chiến lược kích thích phát triển khả cấp dưới, truyền cảm hứng làm tăng quyền lực cho cấp Những tác động làm giảm hình thành uy tín người lãnh đạo chiến lược Vì vậy, cách thức ảnh hưởng cần thiết lãnh đạo chiến lược không hoàn toàn phù hợp với thức ảnh hưởng lãnh đạo uy tín, vốn liên quan đến phụ thuộc lãnh đạo phi thường Ngoài ra, nhiều hành vi lãnh đạo lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược có khác biệt quan trọng Những lãnh đạo chiến lược tăng quyền lực cho cấp làm cho họ bớt phụ thuộc vào lãnh đạo, ví dụ phân quyền cho cá nhân, phát triển kỹ củng cố lòng tự tin cho cấp dưới, loại bỏ kiểm soát không cần thiết, xây dựng văn hóa vững mạnh để hỗ trợ cho việc làm tăng quyền lực cho cấp Còn người lãnh đạo uy tín làm việc hữu ích để nuôi dưỡng hình ảnh lực phi thường, họ làm để hạn chế thông tin, hành vi khác thường chấp nhận rủi ro cá nhân Một số điểm khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược mức độ phổ biến, điều kiện thuận lợi phản ứng đặc trưng người Người lãnh đạo chiến lược thường phổ biến có tổ chức nào, cấp loại hình lãnh đạo nhìn chung phù hợp với tất hoàn cảnh Ngược lại, lãnh đạo uy tín xuất người lãnh đạo thường phụ thuộc vào hoàn cảnh điều kiện thuận lợi Họ doanh nhân có tầm nhìn thành lập nên tổ chức mới, nhà cải cách lên tổ chức có sẵn máy lãnh đạo giải khủng 14 hoảng trầm trọng giá trị truyền thống, lòng tin bị nghi ngờ Phản ứng người người lãnh đạo uy tín thường cực đoan phong phú nhà lãnh đạo chiến lược Lịch sử giới chứng minh nhiều nhà lãnh đạo trị kiệt xuất lại mục tiêu ám sát; Ví dụ Johl Kenedy (Cựu Tổng thống Mỹ), Nguyên chủ tịch nước Cu Ba – Phiden Castro hay Cựu Tổng thống Nhà nước Palextin – Yasser Araphat Tuy nhiên, việc khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược để tìm hiểu phù hợp tính so sánh Mà việc nghiên cứu khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược giúp hiểu rõ lý thành công thất bại người lãnh đạo Qua đó, cần có điều chỉnh hợp lý cần thiết để khắc phục điểm yếu lọai lãnh đạo Đồng thời, giúp thấy ảnh hưởng lâu dài người lãnh đạo, tầm quan trọng thay đổi hình thức lãnh đạo tổ chức Và khẳng định, người lãnh đạo hiệu người kết hợp hai hình thức lãnh đạo Những hạn chế lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược - Lãnh đạo uy tín: Lãnh đạo uy tín có tính rủi ro Chúng ta đoán kết trao nhiều quyền lực cho cá nhân lãnh đạo với hy vọng vô lý người thực tầm nhìn cho tương lai tốt đẹp Quyền lực thường bị sử dụng sai mục đích tầm nhìn giấc mơ bị bỏ ngỏ Lịch sử chứng minh cho thấy nhiều vị lãnh đạo uy tín gây chết oan sai, phá hủy đau khổ cách thức xây dựng chế độ, lãnh đạo cách mạng hay thành lập tôn giáo Lãnh đạo uy tín bao hàm thay đổi lớn chiến lược văn hóa tổ chức Sự thay đổi không cần thiết phù hợp với tổ chức thịnh vượng thành công Nó tiến hành thay đổi triệt để tổ chức khủng hoảng không rõ ràng Nếu có liên minh hùng 15 mạnh đặt lãnh đạo uy tín với tầm nhìn không phù hợp tổ chức tan rã xung đột phát sinh Lịch sử cho thấy nhiều nhà lãnh đạo uy tín khó thực tầm nhìn tổ chức họ phải dời bỏ tổ chức thành lập tổ chức doanh nghiệp mới, đảng phái trị phong trào xã hội Uy tín tượng phức tạp khó kiểm soát Người ủng hộ việc đào tạo lãnh đạo trở thành lãnh đạo uy tín thường đánh giá thấp khó khăn việc đạt điều kiện cần thiết để hình thành uy tín Ngay có uy tín tượng mang tính thời Nếu chế hóa, thay đổi (Hoặc tổ chức người lãnh đạo thành lập) người lãnh đạo uy tín tạo không tồn lâu dài Tại vậy? Một số nghiên cứu nhà xã hội học uy tín có mặt tiêu cực Những mặt tiêu cực khiến nghiệp lãnh đạo bị rút ngắn Người lãnh đạo uy tín có xu hướng đưa định mạo hiểm dẫn tới thất bại nghiêm trọng Những lãnh đạo uy tín thường có nhiều kẻ thù tâm sử dụng thất bại làm hội để lật đổ lãnh đạo Sau mặt tiêu cực chủ yếu người lãnh đạo uy tín gây nguyên nhân nêu trên: • Sự sợ hãi với người lãnh đạo khiến nhân viên không dám đưa đề xuất hay • Nhân viên cấp không dám đưa ý kiến phản biện muốn lãnh đạo chấp nhận • Có ảo tưởng mắc sai lầm cấp tôn sùng mức • Sự tự tin lạc quan thái làm mù quáng người lãnh đạo trước mối đe dọa thực • Phủ nhận vấn đề thất bại làm giảm học hỏi tổ chức • Chấp nhận dự án mạo hiểm mang tính phô trương dự án có nhiều nguy thất bại 16 • Khiến số cấp thân cận xa lánh thường nhận toàn lời khen ngợi thành công • Có nhiều kẻ thù tín đồ hành vi tùy hứng bất thường • Những người kế nhiệm có lực không hội phát triển phụ thuộc vào người lãnh đạo • Sự thất bại việc tìm người kế nhiệm tạo khủng hoảng lãnh đạo Tuy vậy, bất chấp kết tiêu cực nhà lãnh đạo uy tín tiêu cực tất yếu thất bại Lịch sử minh chứng nhiều lãnh đạo uy tín tự phụ xây dựng chế độ trị, thành lập nhiều công ty làm ăn phát đạt khởi sướng giáo phái giữ quyền kiểm soát tổ chức công ty suốt đời, ví dụ cựu chủ tịch nước CHND Trung hoa - Mao Trạch Đông Lãnh tụ Kim Nhật Thành Nước CHND Triều tiên Sự thành công tiếp nối hoàn toàn người lãnh đạo có chuyên môn giỏi để đưa định đắn, lực trị để trì quyền lực may mắn hoàn cảnh - Lãnh đạo chiến lược: Lãnh đạo chiến lược hướng tiếp cận lãnh đạo phổ biến nhất, phải đối mặt với số thách thức Vấn đề đặt nhà lãnh đạo chiến lược vướng vào logic vòng tròn lãnh đạo chiến lược thành công nhà lãnh đạo Các nhà lãnh đạo nhà lãnh đạo chiến lược họ mang lại thay đổi, họ có cách hành xử mà gọi chiến lược, có thay đổi hay không Một vấn đề quan ngại khác mô hình lãnh đạo chiến lược dường phổ biến mô hình hướng theo điều kiện phụ thuộc Các nhà xã hội học cho lãnh đạo chiến lược thích hợp kiểu khác số hoàn cảnh Nhà lãnh đạo chiến lược thích hợp tổ chức cần thích ứng, so với có điều kiện môi trường ổn định Bằng chứng cho thấy, tiếp cận chiến lược có liên quan đến văn hóa Do đó, yếu tố 17 làm hạn chế tầm nhìn, hình thành tầm nhìn cách thức truyền đạt nhà lãnh đạo chiến lược Ví dụ cách tầm nhìn hình thành truyền đạt, thích hợp với văn hóa Bắc mỹ (Như Mỹ, Canada) văn hóa khác (Châu âu, Nhật bản, Trung quốc) Chân dung, hình tượng lãnh đạo chiến lược ưa thích Để đánh giá kết luận lãnh đạo chiến lược ưa thích họ qua tầm nhìn hành động họ Rất nhiều ví dụ thực tế lịch sử chứng minh có lãnh đạo tạo tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn đó, tạo mô hình xây dựng cam kết theo tầm nhìn đó, nhà lãnh đạo vĩ đại hình tượng người ưa thích, học theo Đó Bill Gate (Chủ tịch công ty Microsoft), Larry Page Sergey Brin (Những người sáng lập công ty Google), Đặng Tiểu Bình (Cựu Chủ tịch nước CHND Trung Hoa), Lý Quang Diệu (Nguyên Thủ tướng nước Singapor)…Đây hình tượng lãnh đạo mà ưa thích mong muốn lần làm việc với họ Với phân tích người lãnh đạo chiến lược phần trên, sau khái quát nét người lãnh đạo chiến lược ưa thích sau: - Tạo tầm nhìn chiến lược: Có thể khẳng định, lãnh đạo chiến lược người môi giới ước mơ Họ tạo tầm nhìn chiến lược tương lai thực tế hấp dẫn giúp nhân viên gắn kết lại với tập trung nỗ lực họ để hướng tới mục tiêu khác thường tổ chức Tầm nhìn chiến lược thể chất nhà lãnh đạo thay đổi Nó phản ánh tương lai công ty mà cuối chấp nhận đánh giá thành viên tổ chức Tầm nhìn chiến lược tạo mục đích cao hay mục tiêu phi thường truyền cảm hứng liên kết nhân viên Một tầm nhìn chiến lược xuất phát từ nhà lãnh đạo bắt nguồn từ nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp hay yếu tố khác Nó thường bắt đầu ý tưởng trừu tượng trở nên ngày rõ ràng qua phê bình thảo luận với nhân viên kế hoạch chiến lược hoạt động 18 Có chứng cho thấy tầm nhìn phần quan trọng nhà lãnh đạo chiến lược Tầm nhìn giúp tạo động lực, chúng cao mục tiêu tầm thường Tầm nhìn viễn cảnh tương lai đầy hút làm nhân viên gắn bó với thúc đẩy họ nỗ lực cho mục tiêu Tầm nhìn thường mô tả theo cách giúp phân biệt chúng với trạng, khiến cho mục tiêu trở nên lôi khả thi Trong phát biểu Barack Obama vừa đắc cử Tổng thống Hoa kỳ, 11g đêm 04/11/2008 trước 250.000 người Mỹ rõ chiến lược phát triển nước Mỹ tương lai Ông nói “Con đường trước mặt dài Chúng ta trèo lên dốc đứng Chúng ta không đến năm, hay chí nhiệm kỳ Nhưng Nước Mỹ - chưa tràn trề hy vọng hôm nay- đến Tôi hứa với tất bạn – chúng ta, với tư cách dân tộc, đến đích Sẽ có thoái lui, có bước lầm lỡ Sẽ có nhiều người không đồng ý với định hoạch sách đưa cương vị tổng thống Chúng ta biết phủ không giải chuyện Nhưng thành thật với tất bạn thách thức Tôi lắng nghe bạn, đặc biệt bất đồng Trên hết trước hết, đề nghị bạn tham gia công việc gây dựng lại nước Mỹ cách từ 221 năm qua lịch sử Hoa Kỳ Đó cách tái thiết nhà, viên gạch bàn tay nối nhau” - Truyền đạt tầm nhìn: Nếu tầm nhìnlà chất lãnh đạo chiến lược việc truyền đạt tầm nhìn tiến trình tthực Các nhà lãnh đạo chiến lược truyền đạt ý nghĩa nâng tầm quan trọng mục tiêu lâu dài tới nhân viên Họ tạo nên thông điệp quanh mục tiêu lớn lao đầy lôi nhân viên cổ đông Việc tạo dựng khung giúp nhà lãnh đạo chiến lược thiết lập mô hình tinh thần chung để nhóm hay tổ chức hành động hướng tới mục tiêu mong muốn Ví dụ như, Michael Parker – Chủ tịch giám đốc điều hành công ty 19 Dow Chemical (Mỹ), nhắc nhở tất người việc công ty “Dow không chất lỏng viên thuốc dẻo” Thay vào đó, ông nhấn mạnh “Dow Chemical lợi ích mà thứ mang đến cho xã hội qua nước uống nhà, xe an toàn sử dụng lượng hiệu hơn” Michael Parker giúp nhân viên nhìn thấy vai trò họ theo phương diện khác biệt, có ý nghĩa tạo động lực nhiều Các lãnh đạo chiến lược đem tầm nhìn họ đến với sống thông qua biểu tượng, ẩn dụ, câu chuyện phương tiện khác vượt ngôn từ giản đơn Các phép ẩn dụ mượn hình ảnh từ kinh nghiệm khác, nhờ tạo nhiều ý nghĩa cho tầm nhìn chưa trải nghiệm Ví dụ ông George Cohen - Giám đốc công ty McDonald (Hoa kỳ) đối mặt với khó khăn thách thức việc mở nhà hàng ăn McDonald Moscow (Thủ đô Nước Nga), ông thường nhắc thành viên nhóm họ thực “Ngoại giao bánh Hamburger” - Mô hình hóa tầm nhìn: Các nhà lãnh đạo chiến lược không nói viễn cảnh, họ thực Họ thực “Lời nói đôi với việc làm” cách lại bên phòng điều hành thực thứ cần thiết để biểu tượng hóa tầm nhìn họ Hơn nữa, nhà đạo chiến lược đáng tin cậy bền bỉ hành động Họ đứng tiến trình, hợp pháp hóa tầm nhìn tạo nên chứng để chúng trở lên đáng tin cậy Các nhà đạo chiến lược thực hành động lời nói kiện quan trọng, họ thay đổi hoạt động bình thường lịch hẹn, văn phòng làm việc, lịch điều hành, nhờ họ kiên định với tầm nhìn giá trị Ông Narayana Murthy – Chủ tịch công ty Infoys Techonologies, công ty công nghệ lớn Ấn độ nói “Để thành công lãnh đạo, bạn phải hành động quán với tuyên bố Nếu bạn không thực lời nói, bạn uy tín” 20 Mô hình hóa tầm nhìn quan trọng nhân viên, cổ đông khác người giám sát, theo dõi hành động biểu tượng hóa giá trị kỳ vọng Tính quán lời nói hành động cao nhà lãnh đạo nhân viên tin tưởng nghe theo Hành động lời nói xây dựng lòng tin cho nhân viên, lòng tin phần định quán hành động - Xây dựng cam kết theo tầm nhìn: Chuyển hóa tầm nhìn thực tế đòi hỏi cam kết nhân viên Những ngôn từ, biểu tượng câu chuyện tạo nên lòng hăng hái truyền cảm hứng cho người để chấp nhận tầm nhìn thân họ Các nhà lãnh đạo thể thái độ “Có thể làm được” cách hành động để thực tầm nhìn đứng tiến trình Sự bền bỉ quán họ phản ánh hình ảnh trung thực, lòng tin tính trực Cuối là, nhà lãnh đạo xây dựng cam kết cách lôi nhân viên vào tiến trình xây dựng tầm nhìn tổ chức Tóm lại, theo nhà xã hội học hành vi tổ chức (OB) nhà lãnh đạo chiến lược tạo khác biệt Những người cấp hài lòng tận tâm với tổ chức có nhà lãnh đạo chiến lược Một lãnh đạo chiến lược ưa thích thấy họ qua tầm nhìn hành động họ Có lãnh đạo tạo tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn đó, tạo mô hình xây dựng cam kết theo tầm nhìn đó, nhà lãnh đạo vĩ đại hình tượng người ưa thích Một nghiên cứu cho thấy, tận tâm với tổ chức kết tài dường tăng lên chi nhánh ngân hàng mà người quản lý trải qua chương trình đào tạo lãnh đạo chiến lược Đây lý trả lời lại ưa thích mong muốn làm việc với nhà lãnh đạo chiến lược Như phân tích trên, diễn văn mừng thắng cử, Barack Obama Tổng thống thứ 43 Hoa kỳ nói “Nếu có đôi chút hoài nghi, không tin nước Mỹ xứ sở điều không thể, không tin giấc mơ lớp cha anh 21 lập quốc tồn nước Mỹ thời nay, hay nghi ngờ sức mạnh dân chủ Mỹ, câu trả lời dành cho quý vị đêm Câu trả lời hàng người kéo dài quanh trường học, quanh nhà thờ mà đất nước chưa thấy Người dân đợi tới ba, bốn đồng hồ, nhiều người lần đầu đời, tiếng nói họ tạo thay đổi Người ta nghe lâu cần phải căm ghét người khác, phải sợ hãi ngờ vực vào điều giành họ dám tìm lời giải đáp cách đặt tay lên bánh xe lịch sử lái hướng hy vọng, cho ngày mai tốt đẹp Đã thật nhiều thời gian để có thời điểm Nhưng đêm nay, tất làm bầu cử, thời khắc này, thay đổi đến với nước Mỹ” Qua thông điệp Tổng thống da đen nước Mỹ, Barack Obama - lãnh đạo chiến lược yêu thích III Phần Kết luận Chúng ta khẳng định rằng: Mỗi người có sẵn tố chất, niềm đam mê tiềm lãnh đạo, lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực công quyền Thách thức làm để hiểu nắm bắt “tố chất” sử dụng vào thời điểm nào, không gian thích hợp để phục vụ mục đích phục vụ đối tượng khác Trong 50 năm qua, 1000 nghiên cứu thực nhằm tìm kiếm hình mẫu chuẩn, tác phong điển hình đặc tính bật nhà lãnh đạo tầm cỡ Những biến cố quản trị tập đoàn lớn Hoa Kỳ năm qua cho thấy nhu cầu cấp thiết mô hình lãnh đạo kinh doanh kỷ 21: Đó nhà lãnh đạo tin cậy Đây nhà lãnh đạo kết hợp hai nhà lãnh đạo chiến lược nhà lãnh đạo uy tín Các nhà lãnh đạo tin cậy thể niềm đam mê theo đuổi mục đích họ, khẳng định giá trị cách quán, lãnh đạo trái tim khối óc Họ xây dựng 22 mối quan hệ có ý nghĩa dài hạn, tự đặt cho kỷ luật để đạt tới mục tiêu đặt điều quan trọng họ biết Vậy, “Làm để có trì tố chất nhà lãnh đạo tin cậy?” Nhóm nghiên cứu tiến hành vấn 125 nhà lãnh đạo thành công tập đoàn lớn để tìm hiểu cách thức họ phát triển khả lãnh đạo Phân tích 3000 trang thông tin tổng hợp từ làm việc, nhóm nghiên cứu hoàn toàn bất ngờ với việc tất nhà lãnh đạo vấn không kỹ năng, phong thái tính cách đem lại thành công cho họ Thay vào đó, thấy tố chất lãnh đạo bắt nguồn từ trải nghiệm sống họ Tất kinh qua nhiều thực tiễn qua định hình hiểu ai, nhận mục đích trở thành lãnh đạo khẳng định có trở thành người lãnh đạo tin cậy làm cho họ hoạt động hiệu Những kết hàm chứa ý nghĩa rằng: Bạn sinh có sẵn tố chất tính cách nhà lãnh đạo bạn khám phá tiềm bạn từ Tài liệu tham khảo Giáo trình môn học Leadership Trường Đại Griggs (Hoa kỳ) – năm 2008 Giáo trình môn học Quản trị hành vi tổ chức (OB) Trường Đại Griggs (Hoa kỳ) – năm 2008 Uy tín, phương pháp & đoán người lãnh đạo Tác giả Phùng Thị Thanh Hà, Nhà xuất lao động, Quý III năm 2006 Website: www.kinhdoanh.com; www.lanhdao.net 23 ... thuyết lãnh đạo tập trung giải vấn đề sau: - Khái niệm lãnh đạo, lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược - Phân tích đánh giá cụ thể lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược - Nêu khác biệt lãnh đạo uy. .. gồm tố chất lãnh đạo, hành vi lãnh đạo, quyền lực ảnh hưởng Đây nói đến lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Theo nhà xã hội học Weber, lãnh đạo uy tín có tài... tồn hai loại lãnh đạo - mặt tiêu cực hai lọai lãnh đạo, đặc biệt “Mặt tiêu cực” lãnh đạo uy tín Qua đó, thấy điểm tương đồng khác biệt lãnh đạo uy tín lãnh đạo chiến lược Lãnh đạo uy tín (Charismatic
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô tả sự khác biệt chính giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lược cho ví dụ minh họa, Mô tả sự khác biệt chính giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lược cho ví dụ minh họa, Mô tả sự khác biệt chính giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lược cho ví dụ minh họa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay