Bài tập môn phát triển khả năng lãnh đạo

13 170 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 10:53

Phát triển khả lãnh đạo BÀI TẬP CÁ NHÂN Môn học: Phát triển khả lãnh đạo ĐỀ SỐ Phát triển khả lãnh đạo Nêu giải thích cách chi tiết bước bạn làm bạn định thực quy trình định theo hướng khuyến khích nhân viên tham gia tổ chức Hãy đưa lập luận trình loại định mà bạn định thử nghiệm giải thích lý Nêu lên điểm có lợi hạn chế quy trình mà bạn dự đoán lý thuyết thực hành BÀI LÀM PHẦN MỞ ĐẦU Đưa định kỹ quan trọng người lãnh đạo Nhiều hoạt động người lãnh đạo quản trị liên quan đến việc thực định Một định gây ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến tổ chức, chi phối hoạt động thành viên tổ chức Ra định trình ý thức để lựa chọn hay nhiều khả nhằm đạt kết mong muốn Quá trình định tổ chức bao gồm: Xác định vấn đề hội, lựa chọn cách thức định tốt nhất, xây dựng giải pháp thay thế, chọn giải pháp tốt nhất, thực giải pháp chọn đánh giá kết định Chủ đề nghiên cứu việc định theo hướng khuyến khích nhân viên tham gia trình định loại định dự định thử nghiệm PHẦN NỘI DUNG Phát triển khả lãnh đạo I Sự cần thiết lãnh đạo tham gia Lãnh đạo tham gia liên quan đến việc sử dụng quy trình định khác cho phép người khác có mức độ ảnh hưởng định định người lãnh đạo Lãnh đạo tham gia có nhiều hình thức khác Nhiều quy trình định sử dụng để lôi kéo tham gia người vào trình định Sau 40 năm nghiên cứu lãnh đạo tham gia, nhà nghiên cứu lãnh đạo tham gia số trường hợp dẫn đến mức độ hài lòng cao hơn, nỗ lực cao hơn, kết làm việc cao hơn.Cụ thể biện pháp thiết thực để động viên nhân viên Mọi người tham gia vào trình định cảm thấy phần làm chủ định tổ chức Từ họ lo lắng quan tâm đến thành công hay thất bại kế hoạch Tiếp đến, giúp nhà lãnh đạo đào tạo huấn luyện nhân viên cách hiệu Cuối cùng, cải thiện mối quan hệ người lãnh đạo nhân viên, nhân viên có cảm giác họ phần tập thể, họ làm chủ, người làm công, họ nhà lãnh đạo đánh giá thân họ, họ tự tin, cống hiến sáng kiến cho tập thể II Những bước thực quy trình Bước 1: Xác định vấn đề Hãy xác định xác vấn đề cần phải đưa để định đảm bảo định cần phải giải quyết, việc đưa ý tưởng, mục tiêu cần phải rõ ràng, cụ thể mang tính khả thi Phát triển khả lãnh đạo Bước 2: Phân tích tình định Trong bước này, nhà lãnh đạo phải thực nội dung sau: Đánh giá tầm quan trọng định: Chất lượng định quan trọng định mang lại kết quan trọng cho đơn vị tổ chức nhà quản lý Một số phương án lại hiệu phương án khác Xác định người có kiến thức kỹ liên quan: Các định chưa định hình người lãnh đạo không sở hữu thông tin kỹ cần thiết để đưa định sáng suốt định cần có tham gia người có thông tin liên quan Hoặc ngược lại nhà lãnh đạo có đầy đủ kỹ thông tin định đòi hỏi chấp nhận cấp đương nhiên tham gia nhân viên trình định trở nên vô nghĩa dễ gây không hợp tác chí thù địch Vì vậy, người lãnh đạo cần xác định người có kiến thức kỹ liên quan để khai thác sử dụng kiến thức, hiểu biết họ trình định Đánh giá khả hợp tác thành viên tham gia: Sự tham gia khó có hội thành công người tham gia tiềm sẵn sàng hợp tác việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Sự hợp tác có khả thành công định mang tính quan trọng cho cấp cấp nhận thức họ có số ảnh hưởng định cuối Tuy nhiên nhà lãnh đạo phải khéo léo nhân viên hiểu nhà lãnh đạo cố gắng điều khiển họ tham vấn ý kiến không làm tăng chất lượng chấp nhận định Phát triển khả lãnh đạo Đánh giá khả định chấp nhận mà tham gia: Quy trình tham gia tốn nhiều thời gian không cần thiết người lãnh đạo có đủ kiến thức để đưa định sáng suốt Việc chấp nhận chuyên quyền khả thi định liên quan đến công việc mà người muốn làm, có tình khủng hoảng xảy Đánh giá tính khả thi việc tổ chức họp: Tham vấn ý kiến cá nhân tổ chức họp thường cần có nhiều thời gian Việc tổ chức họp khó nhiều người muốn tham gia họ làm việc nhiều nơi Do vậy, nhà lãnh đạo cần cân nhắc có cần thiết tổ chức lấy ý kiến tổ chức họp hay không? Bước 3: Khuyến khích tham gia Khuyến khích người bày tỏ mối quan tâm: Trước tiến hành thay đổi ảnh hưởng đến người, cần tham khảo ý kiến người Một hình thức tham vấn ý kiến phù hợp tổ chức buổi gặp mặt đặc biệt với người bị ảnh hưởng thay đổi để xác định mối quan tâm họ giải mối quan tâm Đưa đề xuất dự kiến: Sự tham gia tích cực bạn đưa đề xuất dự thảo khuyến khích người đóng góp cải thiện đề xuất thay yêu cầu người phải góp ý cho kế hoạch chi tiết hoàn chỉnh, thành viên nghĩ việc lấy ý kiến hình thức Phát triển khả lãnh đạo Ghi lại ý kiến gợi ý: Khi đưa gợi ý, nên tiếp thu ý kiến thể quan tâm đầy đủ không bàng quan Tìm cách xây dựng dựa ý tưởng gợi ý: Nhà lãnh đạo thay từ chối thẳng thừng đề xuất ý kiến có nhược điểm rõ ràng, nên thảo luận nhược điểm sau xem xét ý kiến đề xuất khác tốt lấy ý kiến ban đầu làm sở Nên tế nhị thể quan tâm đề xuất: Nếu nhà lãnh đạo quan tâm đến đề xuất, cần thể quan tâm cách lắng nghe, phân tích tránh phủ nhận trơn ảnh hưởng đến tự trọng người đưa đề xuất làm họ có cảm giác không muốn đưa đề xuất Lắng nghe ý kiến phản đối mà không bảo thủ: Để người thể quan tâm phê bình kế hoạch đề xuất nhà lãnh đạo cần lắng nghe cẩn thận mà thái độ bảo thủ nóng giận Cố gắng sử dụng gợi ý giải mối quan tâm: Nhà lãnh đạo phải thể quan tâm thích đáng tới khả sử dụng đề xuất, ý kiến giải vấn đề mà người bạn hỏi ý kiến thổ lộ Thể đánh giá cao ý kiến gợi ý: Sự động viên, khích lệ ghi nhận nhà lãnh đạo nhân viên nguồn động viên to lớn họ Mọi người dễ dàng hợp tác việc đưa định giải vấn đề họ nhận đánh giá thích đáng cho đóng góp Phát triển khả lãnh đạo hữu ích Nên khen thưởng cá nhân có ý kiến hay hiểu biết sâu sắc Cần cảm ơn bày tỏ đánh giá cao đề xuất hữu ích Giải thích ý kiến đề xuất lại sử dụng việc đưa định kế hoạch ý kiến khác lại bị điều chỉnh để phù hợp Nếu ý kiến không chấp nhận phải giải thích cho người đưa ý kiến lý ý kiến không khả thi Kết thúc bước coi thành công trình khuyến khích tham gia nhân viên Tuy nhiên, hai bước để kết thúc trình Bước 4: Thực giải pháp Làm rõ vấn đề: Nhà lãnh đạo phải đặt câu hỏi: Quyết định đưa định gì? Hãy suy nghĩ chín chắn việc cần phải làm để thực giải pháp Xây dựng mục tiêu, ý tưởng rõ ràng thời gian để thực Truyền đạt công khai mục tiêu biện pháp thực tới toàn thành viên tổ chức để họ biết xác việc họ cần làm thời gian hoàn thành Công bố thông tin cách rõ ràng cho thành viên để thực giải pháp Nếu nhân viên tham gia vào việc thực định mà không thông hiểu kết mong muốn đạt vai trò họ, việc thực không đạt hiệu mong muốn Phát triển khả lãnh đạo Luôn trao đổi kinh nghiệm tìm kiếm hỗ trợ, tư vấn người Hãy chuẩn bị để xin hỗ trợ kinh nghiệm tư vấn người khác từ nhà lãnh đạo dự kiến làm để thực định Việc thực hiện, định phức tạp, đòi hỏi lên kế hoạch cẩn thận, thường đặc biệt Không nên cố gắng tự làm tất việc Lường trước rủi ro gặp phải Luôn có nhiệt huyết tính đoán trình thực thi định Một định sáng tạo đòi hỏi thực phải có tính sáng tạo Không nên áp dụng qui trình thực có tính “tiêu biểu” vào định Hãy gương cho nhân viên noi theo, phải có tinh thần làm việc cách tích cực, tự đặt mục tiêu để phấn đấu Đặt niềm tin vào đội ngũ người đồng người tổ chức làm tốt nữa, để người thực thi công việc để đạt mục tiêu đặt ra, đừng tìm cách dừng lại việc thực định đặt Bước 5: Đánh giá kết định Nhà lãnh đạo cần xem xét việc thực định có tiến hành theo trình tự theo kế hoạch xây dựng? mục tiêu đặt có đạt không? Xem xét, đánh giá lại toàn tính hiệu định trình định Phát triển khả lãnh đạo Tổng kết rút kinh nghiệm làm chưa làm được, có sách động viên, khích lệ để ghi nhận đóng góp thành viên tổ chức III.Lập luận loại định tham vấn ý kiến, thuận lợi hạn chế Thử nghiệm loại định tham vấn ý kiến trình định Lập luận loại định tham vấn ý kiến - Người lãnh đạo hỏi ý kiến người khác - Người lãnh đạo tự đưa định sau xem xét kỹ lưỡng đề xuất mối quan tâm người - Tham vấn ý kiến thường diễn không thức tình tiếp xúc lặp lặp lại với người khác - Tham vấn diễn thảo luận ngắn hội trường, sau họp kiện xã hội,… - Tham vấn ý kiến việc phân tích vấn đề lựa chọn giải pháp, tham vấn định cuối số giải pháp đưa sẵn - Người lãnh đạo chọn giải pháp mang tính hiệu cao - Tham vấn ý kiến đảm bảo tính khách quan trình định Phát triển khả lãnh đạo Trên thực tế, loại định tham vấn ý kiến coi là: - Tham vấn ý kiến tỏ hiệu người tham gia ý kiến có kiến thức kỹ tốt vấn đề liên quan - Những người tham gia ý kiến phải có mối quan tâm mục tiêu chung Không có ý kiến tham gia mang tính lợi ích cá nhân - Tham vấn ý kiến coi "con dao hai lưỡi", mang lại hiệu cao tận dụng lợi ích loại định gây mâu thuẫn tổ chức dẫn đến phá vỡ tổ chức - Người lãnh đạo chọn loại định phải linh hoạt, khéo léo Phải khéo léo phản ứng không sử dụng ý kiến đóng góp người để tránh xúc phạm tới tính tự trọng người tham gia đề cập phần lãnh đạo tham gia - Người lãnh đạo cần có óc thông minh, đoán đủ tầm phân tích ý kiến lợi ích chung tập thể, nhóm, mang lại hiệu cao, ý kiến không mang tính xây dựng, lợi ích cá nhân Thuận lợi loại định tham vấn ý kiến: - Sự tham vấn làm tăng chất lượng định tận dụng kiến thức, kỹ xử lý, giải pháp khả thi, kinh nghiệm thành viên nhóm - Tham vấn làm tăng khả chấp nhận cấp cách tạo cho họ cảm nhận sở hữu định, họ người định 10 Phát triển khả lãnh đạo - Phát triển kỹ định cấp cách cho họ trải nghiệm việc phân tích vấn đề, đánh giá giải pháp - Tham vấn ý kiến hỗ trợ giải xung đột xây dựng nhóm - Tham vấn ý kiến ngang cấp tạo thuận lợi cho việc phối hợp hợp tác đơn vị - Tham vấn ý kiến cấp cho phép người lãnh đạo hiểu cảm nhận cấp vấn đề dự đoán phản ứng với đề xuất Hạn chế loại định tham vấn ý kiến - Tham vấn ý kiến tốn nhiều thời gian loại định khác - Tham vấn ý kiến thái cấp cho thấy người lãnh đạo thiếu tự tin sáng tạo Ví dụ minh chứng cho tính hiệu loại định tham vấn ý kiến: Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp, đòi hỏi nhà lãnh đạo phải tham vấn ý kiến phòng ban liên quan, phận tổ chức cung cấp thông tin khả nguồn lực người, phận kỹ thuật, sản xuất cung cấp thông tin nguyên nhiên liệu để sản xuất, phận Marketing cho biết thông tin thị phần hoạt động đơn vị, phận tài cho biết thông tin nguồn lực, tiền vốn để sản xuất Vì để đưa định hợp lý có tính khả thi nhằm đạt mục tiêu đề ra, thay tự ý định, nhà lãnh đạo cần tham khảo ý kiến tất phận liên quan tổ chức PHẦN KẾT LUẬN 11 Phát triển khả lãnh đạo Người lãnh đạo phải định, định người lãnh đạo giữ vai trò vô quan trọng không ảnh hưởng đến kết công việc nhóm mà liên quan đến nhiều cá nhân, tập thể khác Do vậy, định xác khách quan cần thiết, lẽ lãnh đạo tham gia nhiều nhà lãnh đạo ưa chuộng sử dụng Tuy nhiên trái đất vận động, sống, công việc vấn đề thay đổi, sau học tập nghiên cứu môn học này, thân học viên khác lớp vận dụng thành công kiến thức học vào thực tiễn, nhà lãnh đạo giỏi cần phải vận dụng linh hoạt, nhạy bén phương pháp, để lựa chọn loại định phù hợp với tình hoàn cảnh TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu môn Quản trị hành vi tổ chức - Tài liệu môn Phát triển khả lãnh đạo - http://www.ketnoisunghiep.vn - http://tuanvietnam.net/vn - http://vneconomy.vn - http://www.thongtingiaoduc.com.vn - http://www.tuoitre.com.vn 12 Phát triển khả lãnh đạo 13 ... DUNG Phát triển khả lãnh đạo I Sự cần thiết lãnh đạo tham gia Lãnh đạo tham gia liên quan đến việc sử dụng quy trình định khác cho phép người khác có mức độ ảnh hưởng định định người lãnh đạo Lãnh. .. tính khả thi nhằm đạt mục tiêu đề ra, thay tự ý định, nhà lãnh đạo cần tham khảo ý kiến tất phận liên quan tổ chức PHẦN KẾT LUẬN 11 Phát triển khả lãnh đạo Người lãnh đạo phải định, định người lãnh. .. xử lý, giải pháp khả thi, kinh nghiệm thành viên nhóm - Tham vấn làm tăng khả chấp nhận cấp cách tạo cho họ cảm nhận sở hữu định, họ người định 10 Phát triển khả lãnh đạo - Phát triển kỹ định cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập môn phát triển khả năng lãnh đạo, Bài tập môn phát triển khả năng lãnh đạo, Bài tập môn phát triển khả năng lãnh đạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay