Nghiên cứu xây dựng bảng câu thử thính lực lời tiếng việt, ứng dụng trong nghe kém tuổi già

155 290 2
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HẰNG Nghiªn cøu x©y dùng b¶ng c©u thö thÝnh LùC LêI TiÕng ViÖt, øng dông nghe kÐm tuæi giµ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HẰNG Nghiªn cøu x©y dùng b¶ng c©u thö thÝnh LùC LêI TiÕng ViÖt, øng dông nghe kÐm tuæi giµ Chuyên ngành: Tai - Mũi - Họng Mã số : 62720155 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGÔ NGỌC LIỄN PGS.TS LƢƠNG THỊ MINH HƢƠNG HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: GS.TS Ngô Ngọc Liễn, nguyên phó chủ nhiệm Bộ môn Tai - Mũi - Họng, Trường Đại học Y Hà Nội, người Thầy trực tiếp tận tình hướng dẫn, bảo, dìu dắt suốt hành trình dài; cho ý kiến vô bổ ích động viên trình thực hoàn thành luận án PGS.TS Lương Minh Hương, nguyên chủ nhiệm môn Tai - Mũi - Họng, Trường Đại học Y Hà Nội, người Cô, người Chị tận tâm bảo tạo điều kiện thuận lợi trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án GS.TS Nguyễn Văn Lợi nguyên phó viện trưởng viện Ngôn Ngữ, người Thầy với lòng nhiệt huyết nghiệp trồng người truyền đam mê nghiên cứu cho ý kiến quý báu bước làm thực nghiệm ngữ âm vô khó khăn suốt trình thưc luận án GS.TS Nguyễn Đình Phúc,GS.TS Nguyễn Văn Hiệp, PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn, PGS TS Nguyễn Tấn Phong, PGS TS Phạm Tuấn Cảnh, TS Lê Đình Tùng, Thầy Cô môn Tai Mũi Họng trường Đại học Y Hà Nội Thầy Cô viện Ngôn Ngữ đóng góp cho ý kiến quý giá, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Y Hà Nội, Ban giám đốc, khoa thính học bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập thực luận án Với tình cảm vô yêu quý trân trọng, xin gửi lời cảm ơn tới: ban Giám đốc, Phòng tổ chức cán anh/chị/em khoa Tai Mũi Họng bệnh viện Hữu Nghị tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tình cảm yêu thương, trân trọng tới gia đình - bạn bè - người thân sát cánh bên điểm tựa vững giúp thêm sức mạnh để trọn chặng đường dài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2017 Nguyễn Thị Hằng LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Thị Hằng, nghiên cứu sinh khóa 30 Trƣờng Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành tai mũi họng, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực dƣới hƣớng dẫn Thầy GS.TS Ngô Ngọc Liễn Cô PGS.TS Lƣơng Thị Minh Hƣơng Công trình không trùng lặp với nghiên cứu khác đƣợc công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hoàn toàn xác, trung thực khách quan, đƣợc xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017 Ngƣời viết cam đoan Nguyễn Thị Hằng DANH MỤC VIẾT TẮT Tiếng Việt: AT : Âm tiết BCTTLL : Bảng câu thử thính lực lời BNNKTG : Bệnh nhân nghe tuổi già BTLL : Bảng thính lực lời BTT : Bảng từ thử CS : Cộng ĐSN : Đo sức nghe GS : Giáo sƣ PBL : Phân biệt lời PGS : Phó giáo sƣ TLA : Thính lực âm TLL : Thính lực lời TV : Tiếng Việt PTA : Pour tone avarage SRT : Speech reception threshold Tiếng Anh: MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Lịch sử nghiên cứu bảng câu thử thính lực lời 1.1.1 Tình hình giới 1.1.2 Việt Nam 1.2 Giải phẫu sinh lý thính giác 1.2.1 Giải phẫu sinh lý tai liên quan thính giác 1.2.2 Đƣờng dẫn truyền thính giác 14 1.2.3 Đƣờng thần kinh liên quan nghe hiểu trả lời 16 1.3 Thính lực lời 17 1.3.1 Ứng dụng thính lực lời 17 1.3.2 Các số đo thính lực lời 19 1.3.3 Biểu đồ thính lực lời chuẩn 20 1.3.4 Quả chuối ngôn ngữ 21 1.4 Cơ sở ngôn ngữ học để xây dựng BCTTLL tiếng Việt 21 1.4.1 Ngữ âm tiếng Việt 22 1.4.2 Từ tiếng việt 28 1.4.3 Câu tiếng Việt 29 1.5 Nghe tuổi già 31 1.5.1 Định nghĩa 31 1.5.2 Giải phẫu bệnh 32 1.5.3 Phân loại 32 1.5.4 Chẩn đoán 33 1.5.5 Các giai đoạn nghe nghe tuổi già: giai đoạn 33 1.5.6 Điều trị 34 1.5.7 Tình hình nghiên cứu nghe tuổi già 34 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 37 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 38 2.2.2 Nội dung nghiên cứu 38 2.2.3 Các kỹ thuật sử dụng nghiên cứu 40 2.3 Vật liệu phƣơng tiện nghiên cứu 43 2.3.1 Từ đơn âm tiết tiếng Việt phổ thông, thông dụng 43 2.3.2 Phần mềm ghi âm 43 2.3.3 Phần mềm phân tích tiếng nói 43 3.3.4 Phần mềm SPSS 18.0: Để kiểm định thống kê 43 2.3.3 Máy ghi âm 44 2.3.4 Nguồn âm mẫu 45 2.3.5 Máy đo thính lực đơn âm 45 2.3.6 Máy đo thính lực lời 46 2.3.7 Máy nội soi TMH 46 2.4 Các bƣớc tiến hành 47 2.5 Lập bảng xử lý số liệu 48 2.5.1 Lập bảng 48 2.5.2 Xử lý số liệu 49 2.6 Địa điểm thời gian nghiên cứu 49 2.6.1 Địa điểm nghiên cứu 49 2.6.2 Thời gian nghiên cứu 49 2.7 Đạo đức nghiên cứu 49 2.8 Sơ đồ nghiên cứu 50 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 Xây dựng BCTTLL tiếng Việt để sử dụng đo tính thính lực lời 51 3.1.1 Phân tích ngữ âm, từ vựng ngữ pháp TV 51 3.1.2 Xây dựng BCTTLL 63 3.1.3 Ghi âm BCTTLL 72 3.1.4 Kiểm định BCTTLL âm học 72 3.1.5 Kiểm định mặt thính học 77 3.2 Ứng dụng đo tính TLL qua BCTTLL bệnh nhân nghe tuổi già 82 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 88 4.1 Xây dựng bảng câu thử thính lực lời tiếng Việt 88 4.1.1 Đơn vị để xây dựng BCTTLL tiếng Việt 88 4.1.2 Phân loại tiếng (âm tiết) theo âm sắc (cao, trung, thấp) 91 4.1.3 Cấu trúc bảng câu thử thính lực lời 94 4.1.4 Vấn đề phƣơng ngữ tiếng Việt thính lực lời 97 4.1.5 Vấn đề xây dựng nguồn âm mẫu 98 4.1.6 Kiểm định bảng câu thử thính lực lời mặt âm học 100 4.1.7 Kiểm định bảng câu thử thính lực lời thính học 101 4.2 Ứng dụng đo tính TLL bệnh nhân nghe tuổi già 106 KẾT LUÂN 110 KIẾN NGHỊ 113 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Âm sắc âm tiết cao với điệu 53 Bảng 3.2 Âm sắc âm tiết trung với điệu 53 Bảng 3.3 Âm sắc âm tiết thấp với điệu 54 Bảng 3.4 Âm sắc vần khép có âm cuối phụ âm tắc vô 55 Bảng 3.5 Âm sắc vần khép có âm cuối phụ âm tắc vô 55 Bảng 3.6 Âm sắc vần nửa khép có âm cuối phụ âm vang 56 Bảng 3.7 Âm sắc vần nửa khép có âm cuối phụ âm vang 56 Bảng 3.8 Âm sắc vần nửa mở có âm cuối bán nguyên âm 57 Bảng 3.9 Âm sắc vần nửa mở có âm cuối bán nguyên âm 57 Bảng 3.10 Âm sắc âm tiết có vần trung 58 Bảng 3.11 Âm sắc âm tiết có vần trung 59 Bảng 3.12 Âm sắc âm tiết có vần cao 59 Bảng 3.13 Âm sắc âm tiết có vần cao 60 Bảng 3.14 Âm sắc âm tiết có vần thấp 60 Bảng 3.15 Âm sắc âm tiết có vần thấp 61 Bảng 3.16 Các từ có âm sắc trung 64 Bảng 3.17 Các từ có âm sắc cao 67 Bảng 3.18 Các từ có âm sắc thấp 68 Bảng 3.19 Toàn bảng câu chia nhóm 70 Bảng 3.20 Trƣờng độ trung bình câu nhóm 73 Bảng 3.21 Trƣờng độ trung bình câu bảng câu 74 Bảng 3.22 Cƣờng độ trung bình câu nhóm 75 Bảng 3.23 Cƣờng độ trung bình câu bảng câu 76 Bảng 3.24 Tần số F2 nhóm 76 Bảng 3.25 Tần số F2 loại câu bảng câu 77 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 Quanh Quạt Quay Quầy Que Quê Quen Quên Quét Quốc Quý Quỳ Quyền Quyết Ra Rác Rách Rán Răng Rằng Ráo Rạp Rất Rau Rê Rế Rẻ Rể Reng Reo Rệp Rêu Riêng Riềng Rò Rổ Rồi Rơi 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 Rời Rơm Rồng Rộng Ru Rủ Rùa Run Rung Rụng Rừng Ruốc Rƣớc Ruồi Ruộng Ruột Rƣợu Rút Sắc Sách Sạch Sai Sâm Sấm Sàn Sân Sang Sáng Sành Sao Sáo Sấp Sắp Sát Sắt Sau Sâu Say 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 Sẽ Sẻ Sẹo Sét Sinh Số Sổ Sờ Sợ Sôi Sởi Sợi Sớm Sơn Sóng Sông Sống Sốt Sƣ Sử Sự Sữa Sửa Suất Sức Sụn Súng Suối Sƣơng Sƣớng Suyễn Ta Tấc Tắc Tách Tai Tài Tại 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 Tâm Tấm Tắm Tận Tang Tăng Tặng Tao Tạo Tập Tát Tàu Tay Tây Tế Tên Tép Tết Thai Tham Thâm Thẫm Thăm Thân Thần Thận Tháng Thăng Thẳng Thánh Thành Tháp Thấp Thật Thay Thấy Thầy Thế 913 Thể 914 Thèm 915 Thêm 916 Thẹn 917 Theo 918 Thép 919 Thêu 920 Thi 921 Thì 922 Thìa 923 Thích 924 Thiếc 925 Thiếu 926 Thịt 927 Thiu 928 Thỏ 929 Thơ 930 Thờ 931 Thở 932 Thợ 933 Thoáng 934 Thôi 935 Thối 936 Thổi 937 Thời 938 Thỏm 939 Thơm 940 Thông 941 Thống 942 Thớt 943 Thu 944 Thù 945 Thủ 946 Thƣ 947 Thứ 948 Thử 949 Thua 950 Thừa 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 Thuật Thức Thực Thuê Thuế Thúng Thùng Thuốc Thuộc Thƣớc Thƣơng Thƣờng Thƣởng Thuyền Tiếc Tiệc Tiêm Tiên Tiền Tiếng Tiêu Tim Tím Tìm Tin Tinh Tính Tình To Tô Tơ Tổ Toán Toàn Tóc Tôi Tối Tỏi 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 Tới Tội Tôm Tốt Trà Trả Trách Trai Trái Trận Trang Trăng Trắng Tranh Tránh Trào Trâu Trầu Tre Trễ Trẻ Trên Treo Trệt Triển Triệu Trình Trò Trở Trói Trời Trộm Trơn Trộn Trong Trông Trống Trồng 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 Trƣa Trung Trúng Trứng Trƣớc Trƣờng Trƣởng Trƣợt Truyện Tù Tủ Tuổi Tuồng Tƣờng Tƣởng Ƣa Úng Ủng Uốn Uống Ƣớp Ƣớt Và Vác Vai Vải Văn Vấn Vẫn Vang Vàng Vâng Vành Vào Vắt Vay Vậy Ve 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 Vé Vẽ Về Vẻ Ví Vì Vị Việc Vịnh Viếng Viết Việt Vịt Vô Vỏ Vỡ Vở Vợ Vôi Với Vòng Võng Vũ Vụ Vua Vừa Vui Vùng Vƣờn Vƣợt Xa Xã Xác Xách Xài Xám Xăng Xanh 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 Xấu Xay Xây Xe Xê Xem Xếp Xén Xích Xiếc Xin Xinh Xô Xơ Xoay Xóm Xong Xu Xƣa Xuân Xuất Xuống Xuồng Xƣơng Xƣởng Ý Yên Yêu Yếu BỆNH ÁN MẪU (I ) Số BA I HÀNH CHÍNH: 1.1 Họ tên: 1.2 Tuổi: 1.3 Giới tính: Nam  Nữ  1.4 Nghề nghiệp: 1.5 Địa chỉ: 1.6 Số điện thoại: 1.7 Ngày đo: 1.8 Ngƣời đo: 1.9 Loại máy: 1.10 Địa điểm: Khoa Thanh – Thính, bệnh viện TMH trung ƣơng II TIỀN SỬ: Không có bệnh lý tai giữa, tai trong, chấn thƣơng sọ não III THÍNH LỰC ÂM: PTA < 15dB III THÍNH LỰC LỜI: - Đo môi trƣờng im lặng: âm - Chỉ đo đƣờng khí - Đo cƣờng độ 10dB cho 10 nhóm - Tính tỷ lệ phần trăm nghe hiểu - So sánh tỷ lệ phần trăm trung bình nhóm câu  Nhóm Cƣờng độ Câu Nhóm 10dB Cƣờng độ Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời Nhóm 3: Cƣờng độ Câu 10dB 10dB Nhóm 4: Cƣờng độ Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời 10dB Nhóm Cƣờng độ Câu Nhóm 10dB Cƣờng độ Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời Nhóm Cƣờng độ Câu 10dB Nhóm 10dB Cƣờng độ Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời 10dB Nhóm Cƣờng độ Câu Nhóm 10 10dB Cƣờng độ Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời 10dB BỆNH ÁN MẪU ( II) Số BA: I HÀNH CHÍNH: 1.1 Họ tên: 1.2 Tuổi: 1.3 Giới tính: Nam  Nữ  1.4 Nghề nghiệp: 1.5 Địa chỉ: 1.6 Số điện thoại: 1.7 Ngày đo: 1.8 Ngƣời đo: 1.9 Loại máy: 1.10 Địa điểm: Khoa Thanh – Thính, bệnh viện TMH trung ƣơng II TIỀN SỬ: Không có bệnh lý tai giữa, tai trong, chấn thƣơng sọ não  III THĂM KHÁM Ống tai: Màng nhĩ: Mũi: Vòm họng: Họng: IV THÍNH LỰC ĐƠN ÂM 4.1 Tai (P) Ngƣỡng nghe đƣờng khí, đƣờng xƣơng theo tần số Tần số (Hz) 250 500 1000 2000 4000 8000 PTA: Đƣờng khí Đƣờng xƣơng 4.2 Tai (T) Ngƣỡng nghe đƣờng khí,đƣờng xƣơng theo tần số Tần số (Hz) Đƣờng khí Đƣờng xƣơng 250 500 1000 2000 4000 8000 PTA: Ngƣỡng nghe đơn âm PTA ≤ 15dB đƣa vào nhóm nghiên cứu V THÍNH LỰC LỜI: Trong môi trƣờng yên lặng Chỉ đo đƣờng khí Đo nhóm khác nhau: tai (P) nhóm, tai (T) nhóm, tai 1nhóm Đo cƣờng độ từ thấp lên cao đến đạt đƣợc số PBTN 100% Tai (P) Cƣờng độ(dB) Câu 10 Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời 10 15 20 25 Chênh lệch PTA SRT: Ngƣỡng nghe Chỉ số Độ nhận lời(dB) PBTN(%) dốc(dB) Tai (T) Cƣờng độ(dB) Câu 10 Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời 10 15 20 25 Ngƣỡng nghe Chỉ số Độ nhận lời(dB) PBTN(%) dốc(dB) Chênh lệch PTA SRT: Cả tai Cƣờng độ(dB) Câu 10 Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời Biểu đồ thính lực lời 10 15 20 25 Ngƣỡng nghe Chỉ số Độ nhận lời(dB) PBTN(%) dốc(dB) BỆNH ÁN MẪU (III) Số BA: I HÀNH CHÍNH: 1.1 Họ tên: 1.2 Tuổi: 1.3 Giới tính: Nam  Nữ  1.4 Nghề nghiệp: 1.5 Địa chỉ: 1.6 Số điện thoại: 1.7 Ngày đo: TLA .TLL 1.8 Ngƣời đo: 1.9 Loại máy: 1.10 Địa điểm: Khoa Thanh – Thính, bệnh viện TMH Trung Ƣơng II TIỀN SỬ: 2.1 Bản thân - Bệnh lý tai Có  Không  - Tiền sử chấn thƣơng âm: tiếng ồn hay sức ép Có  Không  Có  Không  - Tai biến mạch máu não Có  Không  - Chấn thƣơng sọ não Có  Không  + Tiểu đƣờng Có  Không  + Xơ gan Có  Không  + Suy thận Có  Không  + Mỡ máu cao Có  Không  - Tiền sử bị nhiễm độc thuốc hay hóa chất ảnh hƣởng đến sức nghe - Các bệnh nội khoa 2.2 Gia đình: Nghe tuổi già: Ông bà Bố mẹ Anh chị em ruột Có Có Có    Không Không Không    III BỆNH SỬ 3.1 Thời gian bắt đầu bị bệnh: 3.2 Triệu chứng năng: Ù tai: Nghe kém: Chóng mặt: Các triệu chứng khác: 3.3 Thực thể Ống tai: Màng nhĩ: Mũi, Họng: Có  Có  Có  Không  Không  Không  Bình thƣờng:  Cung lão suy, xơ dày  IV THÍNH LỰC ÂM: 4.1 Tai phải 4.1.1 Ngƣỡng nghe đƣờng khí, đƣờng xƣơng theo tần số: Cƣờng độ(dB) Tần số(Hz) 250 500 1000 2000 4000 8000 Đƣờng Đƣờng khí xƣơng 4.2 Tai trái: *Ngƣỡng nghe đƣờng khí, đƣờng xƣơng theo tần số: Cƣờng độ(dB) Tần số(Hz) 250 500 1000 2000 4000 8000 Nghe tiếp nhận Đƣờng khí Đƣờng xƣơng Tai (P) Tai (T) Tai phải Tai trái Loa đạo đáy Toàn loa đạo Không rõ Tai PTA Mức độ nghe kém: PTA % So sánh đối xứng tai Không  Tƣơng đối (chênh PTA < 10dB nhƣng > 5dB)  Tuyệt đối (chênh PTA ≤ 5dB)  V THÍNH LỰC LỜI: Đo môi trƣờng yên lặng Đo đƣờng khí Đo tai tốt trƣớc Cƣờng độ bắt đầu đo: PTA Đến cƣờng độ cao tối đa 110d B 5.1 Tai phải Đƣờng khí Cƣờng độ (dB) Câu 10 Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời Biểu đồ thính lực lời Dạng thính lực lời Chênh lệch PTA SRT Ngƣỡng nghe Chỉ số Độ nhận lời(dB) PBL(%) dốc(dB) 5.2 Tai trái Đƣờng khí Cƣờng độ (dB) Câu 10 Tổng tỷ lệ % nghe nhận lời Biểu đồ thính lực lời Dạng thính lực lời Chênh lệch PTA SRT Ngƣỡng nghe Chỉ số Độ nhận lời(dB) PBL (%) dốc(dB) ... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH HNG Nghiên cứu xây dựng bảng câu thử thính LựC LờI Tiếng Việt, ứng dụng nghe tuổi già Chuyờn ngnh: Tai - Mi - Hng Mó s : 62720155 LUN N TIN... bit dựng ng h v cỏc dng c phỏt õm c lng sc nghe Cui th k XIX, F Bộzold ln u tiờn ó s dng õm thoa sau ú dựng ting núi thm ỏnh giỏ sc nghe Hn ch ca phng phỏp trờn l ch a s ỏnh giỏ s b v sc nghe. .. 3.26 T l % trung bỡnh nghe nhn cõu tng nhúm 78 Bng 3.27 Ngng nghe trung bỡnh n õm (PTA) ca nam v n 79 Bng 3.28 Ngng nghe trung bỡnh n õm (PTA) ca tng tai 80 Bng 3.29 Ngng nghe nhn li (SRT)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng bảng câu thử thính lực lời tiếng việt, ứng dụng trong nghe kém tuổi già , Nghiên cứu xây dựng bảng câu thử thính lực lời tiếng việt, ứng dụng trong nghe kém tuổi già , Nghiên cứu xây dựng bảng câu thử thính lực lời tiếng việt, ứng dụng trong nghe kém tuổi già

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay