Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

5 250 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:10

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính năm 2015 theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính I Cách tính thuế TNDN đối với DN kê khai theo phương pháp khấu trừ: – Kể từ ngày 6/8/2015 theo điều Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 Bộ tài (Sửa đổi, sửa đổi bổ sung Thông tư 78): Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định sau: Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN – Nếu DN có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì tính sau: Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN Trong đó: Cách xác định Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập miễn thuế + Các khoản lỗ kết chuyển) a Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập tất hoạt động kinh doanh như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thu nhập khác b Các khoản thu nhập miễn thuế: cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp c Các khoản lỗ được kết chuyển: Trường hợp có hoạt động kinh doanh bị lỗ bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế hoạt động kinh doanhthu nhập doanh nghiệp tự lựa chọn Phần thu nhập lại sau bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thu nhập Trong đó: a Thu nhập chịu thuế xác định sau: Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí trừ) + Các khoản thu nhập khác – Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là toàn tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp hưởng không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền – Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Là doanh thu thuế GTGT – Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Là doanh thu bao gồm thuế GTGT – Chi phí trừ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: – Thuế suất 20% áp dụng cho DN có tổng doanh thu năm trước liền kề < 20 tỷ đồng – Thuế suất 22% áp dụng cho DN không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20% (Nhưng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 20%) Chú ý: Những DN thành lập kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22% Kết thúc năm tài Doanh thu bình quân tháng năm < 1,67 tỷ đồng DN toán thuế TNDN theo thuế suất 20% Chú ý: Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC: – Doanh Nghiệp không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý – Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN quý nếu có phát sinh – Chậm vào ngày thứ 30 quý sau Lưu ý: Nếu Tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp số thuế TNDN phải nộp quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở đó – Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối thời hạn nộp thuế quý Ví dụ: – Năm 2015, Công ty Phú Hưng tạm nộp thuế TNDN 100.000.000 Nhưng toán năm, số thuế TNDN phải nộp 150.000.000, tăng 50.000.000 => Như vậy: 20% số phải nộp theo toán là: 150.000.000 x 20% = 30.000.000 – Phần chênh lệch từ 20% trở lên có giá trị là: 50.000.000 – 30.000.000 = 20.000.000 Như vậy: – Công ty phải nộp thêm số thuế phải nộp sau toán 50 triệu đồng – Ngoài Công ty bị tính tiền chậm nộp số thuế chênh lệch từ 20% trở lên (là 20.000.000) từ ngày 31/1/2016 (Tính từ ngày tiếp sau ngày cuối thời hạn nộp thuế quý 4/2015) Nếu hết thời hạn nộp tờ tờ khai quyết toán thuế TNDN (30/3/2016) mà công ty vẫn chưa nộp tiền thuế chênh lệch thì: – Số thuế chênh lệch lại (50.000.000 – 20.000.000 = 30.000.000.) mà Công ty chậm nộp bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối thời hạn nộp hồ sơ toán (từ ngày 1/4/2016) đến ngày thực nộp số thuế Nếu Tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý mà thấp số thuế TNDN phải nộp quyết toán 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ toán thuế năm) tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế thiếu so với số toán Ví dụ: – Năm 2014, Công ty A tạm nộp thuế TNDN 80 triệu đồng – Khi toán năm, số thuế TNDN phải nộp 90 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng => Như vậy: Chênh lệch số thuế phải nộp theo toán với số thuế tạm nộp năm 20% DN phải nộp số thuế phải nộp sau toán 10 triệu đồng – Nếu chậm nộp số thuế chênh lệch bị tính tiền chậm nộp theo quy định Trường hợp nộp thừa coi số thuế tạm nộp năm hoàn thuế theo quy định II Cách tính thuế TNDN đối với DN kê khai theo phương pháp trực tiếp: – DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Đơn vị nghiệp, tổ chức DN =>Nếu có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định doanh thu không xác định chi phí, kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể sau: + Đối với dịch vụ (bao gồm lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5% + Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2% + Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1% + Đối với hoạt động khác: 2% Ví du: DN A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà (01) năm 90 triệu đồng, đơn vị không xác định chi phí, đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ sau: Số thuế TNDN phải nộp = 90.000.000 đồng X 5% = 4.500.000 đồng ... Cách xác định Thu nhập tính thu : Thu nhập tính thu = Thu nhập chịu thu – (Thu nhập miễn thu + Các khoản lỗ kết chuyển) a Thu nhập chịu thu : Là tổng thu nhập tất hoạt động kinh doanh như: Hoạt... lỗ vào thu nhập chịu thu hoạt động kinh doanh có thu nhập doanh nghiệp tự lựa chọn Phần thu nhập lại sau bù trừ áp dụng mức thu suất thu thu nhập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thu nhập Trong... doanh thu nhập Trong đó: a Thu nhập chịu thu xác định sau: Thu nhập chịu thu = (Doanh thu – Chi phí trừ) + Các khoản thu nhập khác – Doanh thu để tính thu nhập chịu thu : Là toàn tiền bán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất, Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất, Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay