HDedu tổng hợp 15 đề pen i hóa nâng cao và đáp án hocmai

108 254 22
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:04

.c FB u/ ith th de s/ up ro /g om .c FB u/ ith th de s/ up ro /g om .c FB u/ ith th de s/ up ro /g om .c FB u/ ith th de s/ up ro /g om .c FB u/ ith th de s/ up ro /g om .c FB u/ ith th de s/ up ro /g om .c FB u/ ith th de s/ up ro /g om Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 01 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Đây đề thi tự luyện số 01 thuộc Khoá học luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng (phần 1, phần 2, phần 3) B 13 D 23 A 33 A 43 A D 14 B 24 C 34 A 44 B B 15 D 25 D 35 B 45 A C 16 A 26 B 36 C 46 C D 17 C 27 B 37 C 47 C A 18 B 28 D 38 C 48 C A 19 A 29 B 39 C 49 C 10 A 20 C 30 B 40 C 50 B ith u/ C 12 B 22 B 32 D 42 C th C 11 C 21 C 31 C 41 D Nguồn: Hocmai.vn FB c om /g ro up s/ de Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 Đề số 08 (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam đậm (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm xenlulozơ saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng fructozơ với Cu(OH)2/NaOH thu Cu2O (f) Glucozơ fructozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu A B C D Câu 25 : Một hỗn hợp gồm Al2(SO4)3 K2SO4, số nguyên tử oxi chiếm 20/31 tổng số nguyên tử có hỗn hợp Hòa tan hỗn hợp vào nước cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, hỏi khối lượng kết tủa thu gấp lần khối lượng hỗn hợp ban đầu? A 1,688 lần B 1,488 lần C 1,588 lần D 1,788 lần Câu 26 : Phát biểu đúng? A Thành phần supephotphat đơn Ca(H2PO4)2 B Amophot hỗn hợp gồm (NH4)2HPO4 NH4H2PO4 C Thành phần supephotphat kép Ca(H2PO4)2 CaSO4 D Nitrophotka hỗn hợp gồm KNO3 NH4H2PO4 Câu 27 : Có phát biểu: Các axit béo no thường có nhiệt độ nóng chảy thấp axit béo không no Este có nhiệt độ sôi thấp so với axit ancol có số nguyên tử C Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng vòng cạnh (α β) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng vòng α (vòng cạnh) Trong phân tử saccarozơ nhóm OH hemiaxetal Tinh bột xenlulozơ thuộc loại polisaccarit Số phát biểu A B C D Câu 28: Cho X axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, phân tử có nối đôi C=C, Y Z axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kết tiếp (MY < MZ) Cho 23,2 gam hỗn hợp A gồm X, Y Z tác dụng vừa đủ với 230 ml dung dịch NaOH 2M thu dung dịch B Cô cạn B thu m gam chất rắn khan D Đốt cháy hoàn toàn D O2 dư thu Na2CO3 hỗn hợp E gồm khí Hấp thụ toàn E vào bình đựng nước vôi dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng thêm 22,04 gam Khối lượng Z hỗn hợp A gần với A 2,5 gam B 3,5 gam C 6,6 gam D 7,5 gam Câu 29 : Cho 35,48 gam hỗn hợp X gồm Cu FeCO3 vào dung dịch HNO3 loãng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu NO; 0,03 mol khí CO2; dung dịch Y 21,44 gam kim loại Cô cạn dung dịch Y thu chất rắn khan có khối lượng A 38,82 gam B 36,42 gam C 36,24 gam D 38,28 gam Câu 30 : Dãy gồm ion tồn dung dịch? A Ca2+, K+, Cu2+, NO3-, OH-, Cl- B Na+, NH4+, Al3+, SO42-, OH-, Cl- + 2+ + 2C Na , Mg , NH4 , SO4 , Cl , NO3 D H+, Cu2+, NH4+, Fe2+, SO42-, NO3- Câu 31 : Este X tạo thành từ axit oxalic hai ancol đơn chức Trong phân tử X, số nguyên tử cacbon nhiều số nguyên tử oxi Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn có 9,6 gam NaOH phản ứng Giá trị m A 14,5 B 17,5 C 15,84 D 31,68 Câu 32: Cho hỗn hợp E gồm este X đơn chức axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có nối đôi C=C phân tử) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E thu 0,43 mol khí CO2 0,32 mol nước Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 46,6 gam E lượng NaOH vừa đủ cô cạn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 Đề số 08 dung dịch sau phản ứng thu 55,2 gam muối khan phần có chứa chất hữu Z Biết tỷ khối Z so với H2 16 Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp X gần với A 46,5% B 48,0% C 43,5% D 41,5% Câu 33 : Dung dịch Y có chứa ion: NH 4 , NO3 , SO24 Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2, đun nóng thu 11,65 gam kết tủa 4,48 lít khí (đktc) Nếu cho m gam dung dịch Y cho tác dụng với lượng bột Cu dư H2SO4 loãng dư sinh V lít NO (sản phẩm khử nhất, đo đktc) Giá trị V A 1,87 B 2,24 C 1,49 D 3,36 Câu 34 : Cho chất: p-crezol, anilin, benzen, axit acrylic, axit fomic, anđehit metacrylic, axetilen Số chất tác dụng với dung dịch Br2 (dư) điều kiện thường theo tỷ lệ mol 1:1 A B C D Câu 35: Hòa tan 1,34 gam hỗn hợp axetanđehit glucozơ vào nước thêm vào dung dịch NH3 AgNO3 tạo nên từ 20 ml dung dịch AgNO3 34% (d = 1,25/ml) Đun nóng nhẹ cho kết tủa lắng xuống Dùng dung dịch HNO3 để trung hòa nước lọc thêm vào dung dịch KCl dư sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,87 gam kết tủa Phần trăm khối lượng chất hỗn hợp ban đầu A 40,82% 59,18% B 66,66% 33,33% C 32,84% 67,16% D 22,84% 77,16% Câu 36 : Trong số loại tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nilon7 Số tơ thuộc loại tơ nhân tạo A B C D Câu 37 : Hỗn hợp X gồm hai anken có tỉ khối so với H2 16,625 Hỗn hợp Y chứa 26,6 gam X gam H2 Cho Y vào bình kín có dung tích V lít (ở đktc) có chứa Ni xúc tác Nung bình thời gian sau đưa oC thấy áp suất bình 7/9 atm Biết hiệu suất phản ứng hiđro hoá anken thể tích bình không đổi Hiệu suất phản ứng hiđro hoá A 40% B 50% C 75% D 77,77% Câu 38 :Cho mệnh đề sau: (1) Nước cứng nguồn nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ (2) Có thể làm mềm nước cứng toàn phần dung dịch Na2CO3 (3) Có thể phân biệt nước cứng tạm thời nước cứng vĩnh cửu cách đun nóng (4) Có thể dùng Ca(OH)2 vừa đủ để làm mềm nước cứng tạm thời Số mệnh đề A B C D Câu 39 : Cho 18 gam bột Mg vào 600 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 x mol/l Cu(NO3)2 0,75x mol/l thu dung dịch X 48,24 gam hỗn hợp rắn Y gồm kim loại Hòa tan hết hỗn hợp Y vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu 8,4 lít NO (đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 171,24 B 121,74 C 117,99 D 144,99 Câu 40 : Phenol phản ứng với chất số chất sau (điều kiện phản ứng coi có đủ): H2, Na, NaOH, Na2CO3, NaHCO3, HNO3, HBr, HCHO? A B C D Câu 41 : Hỗn hợp kim loại sau tất phản ứng với muối sắt (III) dung dịch không đẩy sắt khỏi muối? A Fe, Ni, Cu B Mg, Al, Zn C K, Ca, Al D Cu, Mg, Ni Câu 42: Cho hỗn hợp E gồm peptit mạch hở X, Y, Z có tỷ lệ mol tương ứng 2:3:4 Thủy phân hoàn toàn 35,97 gam E thu hỗn hợp sản phẩm gồm 0,29 mol A 0,18 mol B (với A B amino axit no, mạch hở, có nhóm NH2 nhóm COOH phân tử) Biết tổng số liên kết peptit phân tử Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 Đề số 08 X, Y, Z 16 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E thu N2, 0,74 mol CO2 a mol H2O Giá trị gần m a A 24 0,72 B 18 0,67 C 18 0,72 D 24 0,67 Câu 43: Thực phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp Al, CuO, Fe2O3 Fe3O4 khí trơ thu hỗn hợp chất rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu dung dịch Y, chất không tan Z 0,672 lít khí H2 (đktc) Sục khí CO2 dư vào Y thu 7,8 gam kết tủa Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu dung dịch chứa 16,2 gam muối sunfat 2,464 lít khí SO2 (ở đktc) sản phẩm khử H2SO4 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị gần m A 10,3 B 8,9 gam C 8,3 gam D 9,8 gam Câu 44 : Có kết luận sau đây: 1) Các axit cacboxylic không tham gia phản ứng tráng gương (2) Ancol etylic tác dụng với natri không tác dụng với CuO đun nóng (3) Tất đồng phân ancol C4H9OH bị oxi hoá thành anđehit xeton tương ứng (4) Crezol có tính axit mạnh phenol (5) Các este đơn chức (chỉ chứa nguyên tố C, H, O) thuỷ phân môi trường kiềm cho sản phẩm hữu muối ancol (6)Trong môi trường kềm, đun nóng, Cu(OH)2 khử glucozơ cho kết tủa đỏ gạch Số kết luận không A B C D Câu 45 : Công thức đipeptit (không chứa nhóm chức khác liên kết peptit –CONH–, nhóm –NH2 –COOH)? A C5H10N2O3 B C8H14N2O5 C C7H16N2O3 D C6H13N3O3 Câu 46 : Cho phương trình hoá học: FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Tổng hệ số (số nguyên, tối giản) chất có phương trình phản ứng A 54 B 52 C 40 D 48 Câu 47 : Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 CrCl3 vào nước, thêm dung dịch NaOH dư vào, sau tiếp tục thêm nước clo lại thêm lượng dư dung dịch BaCl2 thu 50,6 gam kết tủa Thành phần % khối lượng AlCl3 CrCl3 hỗn hợp ban đầu A 45,7% 54,3% B 68,58% 31,42% C 57,05% 42,95% D 34,29% 65,71% Câu 48 : Cho biết phản ứng xảy sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → NaCl + Br2 Phát biểu A Tính khử Cl-mạnh Br- B Tính oxi hoá Br2 mạnh Cl2 2+ C Tính khử Br mạnh Fe D Tính oxi hoá Cl2 mạnh Fe3+ Câu 49 : Cho sơ đồ chuyển hóa:  KCN H 3O  Y  X  CH3CH2Cl  t0 Công thức cấu tạo X, Y A CH3CH2CN, CH3CH2CHO B CH3CH2NH2, CH3CH2COOH C CH3CH2CN, CH3CH2COONH4 D CH3CH2CN, CH3CH2COOH Câu 50: Hòa tan 216,55 gam hỗn hợp muối KHSO4 Fe(NO3)3 vào nước dư thu dung dịch A Sau cho m gam hỗn hợp B gồm Mg, Al, Al2O3 MgO vào dung dịch A khuấy tới phản ứng xảy hoàn toàn thấy B tan hết, thu dung dịch D chứa muối trung hòa có 2,016 lít (đktc) hỗn hợp khí E gồm khí có tổng khối lượng 1,84 gam thoát ra, thể tích H2, N2O, Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 08 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 NO2 chiếm 4/9, 1/9 1/9 thể tích hỗn hợp Cho BaCl2 dư vào dung dịch D thấy xuất 356,49 gam kết tủa trắng Biết B oxi chiếm 64/205 khối lượng Giá trị m gần với A 18 B 20 C 22 D 24 Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đáp án đề số 04 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 04 Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Đây đề thi tự luyện số 04 thuộc Khoá học luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng (phần 1, phần 2, phần 3) A 11 D 21 C 31 C 41 D B 12 A 22 A 32 A 42 A D 13 C 23 B 33 B 43 C B 14 A 24 C 34 B 44 A C 15 D 25 D 35 A 45 D B 16 A 26 C 36 C 46 C B 17 A 27 C 37 C 47 D D 18 C 28 C 38 A 48 B D 19 A 29 A 39 C 49 D 10 B 20 C 30 C 40 C 50 B Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 09 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 ĐỀ SỐ 09 Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Đây đề thi tự luyện số 09 thuộc Khoá học luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng (phần 1, phần 2, phần 3) Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Rb = 85,5; K = 39; Li = 7; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; F = 19; Mg = 24; P = 31; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Br = 80; I = 127; Au = 197; Pb = 207; Ni = 59; Si = 28; Sn = 119 Câu : Lần lượt cho mol chất MgCO3, FeCO3, FeO, KHCO3 tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư chất cho số mol khí thoát nhiều A FeCO3 B FeO C MgCO3 D KHCO3 Câu 2: Hòa tan hoàn toàn x mol kim loại M cần dùng vừa đủ 2x mol HNO3 đặc, nóng thu khí NO2 sản phẩm khử Kim loại M A Fe B Cu C Ag D Au Câu : Cho cặp chất: (1) Cr dung dịch Fe2(SO4)3 (2) dung dịch Fe(NO3)2 dung dịch AgNO3 (3) K dung dịch CuSO4 (4) dung dịch KI dung dịch FeCl3 Số cặp chất xảy phản ứng điều kiện thường A B C D Câu : Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO, C2H2 H2 qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng Sau thời gian thu hỗn hợp Y (gồm khí hơi) Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 0,07 mol O 2, sinh 0,055 mol CO2 0,81 gam H2O Phần trăm thể tích HCHO X A 25,00% B 75,00% C 66,67%% D 33,33% Câu : Cho độ âm điện nguyên tố sau: O (3,44), Cl (3,16), Mg (1,31), C (2,55), H (2,2) Trong phân tử: MgO, CO2, CH4, Cl2O, số chất có kiểu liên kết cộng hóa trị có cực A B C D Câu : Cho hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit but-3-inoic vinyl fomiat Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu hỗn hợp Y gồm CO2 H2O có khối lượng 2,295m gam Mặt khác, hấp thụ hết Y vào 400 gam dung dịch NaOH 12% thu muối có tổng nồng độ 18,536% Giá trị gần m A 23 gam B 19,4 gam C 24,5 gam D 27,3 gam Câu 7: Nhóm gắn vào vòng benzen định hướng cho phản ứng ưu tiên vào vị trí meta? A –CH3 B -OH C –NO2 D –NH2 Câu : Cho hai sơ đồ phản ứng:  H 2O  aH  CH2=CHCH2OH  C2H4(OH)2 Y  X  Ni , t Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X Y A 2; B 1; C 2; Câu : Cho thí nghiệm sau: 1) Đun sôi dung dịch gồm muối NaHCO3 CaCl2 2) Nhỏ dung dịch AlCl3 tới dư vào dung dịch NaOH Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 D 2; - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 09 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 3) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 4) Nhỏ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3 5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(OH)2 6) Nhỏ dung dịch KOH tới dư vào dung dịch MgSO4 Sau khí kết thúc thí nghiệm, số trường hợp có kết tủa A B C D Câu 10 : Đun nóng tinh thể NaCl với H2SO4 75% thu hỗn hợp sản phẩm X gồm 91,48% Na2SO4; 4,79% NaHSO4; 1,98% NaCl; 1,35% H2O 0,40% HCl Tỉ lệ % NaCl chuyển hoá thành Na2SO4 A 91,59% B 93,59% C 94,59% D 92,59% Câu 11 : Hiđrat hóa hiđrocacbon (chất khí điều kiện thường, dãy đồng đẳng) tạo sản phẩm có khả tác dụng với Na (theo tỉ lệ mol 1:1) Công thức phân tử hai hiđrocacbon A C2H2 C3H4 B C3H4 C4H6 Câu 12 : Thực thí nghiệm sau: C C3H4 C4H8 D C2H4 C4H8 (1) Đốt dây sắt khí clo (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe S (trong điều kiện oxi) (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư) (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) Số thí nghiệm tạo muối sắt (II) A B C D Câu 13 : Este X có công thức phân tử C5H8O2 Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH tạo sản phẩm Y, Z tham gia phản ứng tráng gương Số đồng phân X thỏa mãn điều kiện A B C D Câu 14: Để hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Fe3 O4 Al cần dùng tối thiểu 0,16 mol HCl tối đa 0,19 mol HCl Giá trị m A 2,51 B 3,71 C 4,21 D 4,91 Câu 15 : Cho 6,9 gam Na vào 100,0 ml dung dịch HCl thu dung dịch X chứa 14,59 gam chất tan Cho dung dịch X vào dung dịch AgNO3 dư thu gam kết tủa? A 38,65 B 37,58 C 40,76 D 39,20 Câu 16 : Hoà tan 75 gam hỗn hợp gồm muối cacbonat sunfit kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư Toàn khí thoát hấp thụ tối thiểu 250 ml dung dịch NaOH 2M Kim loại kiềm cho A Li B Rb C K D Na Câu 17: Chia hỗn hợp A gồm Zn, ZnO, Al, Al2O3 thành phần nhau: - Phần tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 4,48 lít khí H2 - Phần tan hoàn toàn dung dịch HNO3 dư thu 0,896 lít khí X (sản phẩm khử thành N+5) Biết thể tích đo đktc Khí X A NO2 B NO C N2O D N2 Câu 18 : Cho hai nguyên tử X Y có cấu hình electron phân lớp 3s x 3p5 Biết phân lớp 3s nguyên tử hai nguyên tố electron Số đơn vị điện tích hạt nhân X, Y A 19 12 B 17 12 C 17 11 D 11 17 Câu 19 : Hòa tan 72 gam hỗn hợp gồm Fe2(SO4)3 CuSO4 có tỉ lệ mol tương ứng 2:1 vào bình đựng 0,1 mol H2SO4 loãng thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X (với điện cực trơ) với Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 09 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 cường độ dòng điện 10A thời gian phút 20 giây Khối lượng dung dịch sau điện phân giảm gam so với dung dịch trước điện phân? (giả sử trình điện phân nước bay không đáng kể) A 6,4 gam B 3,2 gam C 12,0 gam D 9,6 gam Câu 20 : Cho anilin tác dụng với chất sau: dung dịch Br2, H2, CH3I, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, HNO2 Số phản ứng xảy A B C D Câu 21: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 8º với hiệu suất 30% Biết khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml nước g/ml Nồng độ phần trăm axit axetic dung dịch thu sau phản ứng A 2,55% B 2,47% C 2,51% D 3,76% Câu 22 : Cho X hỗn hợp gồm hợp chất hữu (chứa C, H, O) tác dụng với Na giải phóng H2 có khối lượng phân tử 74 đvC X chứa tối đa chất tham gia phản ứng tráng gương? A B C D Câu 23 : Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa a mol muối natri hai axit no đơn chức mạch hở đồng đẳng liên tiếp A B (MA < MB) Đốt cháy hỗn hợp X cho sản phẩm khí thu qua bình I đựng H2SO4 đặc bình II đựng KOH thấy khối lượng bình II tăng nhiều bình I 3,51 gam Phần chất rắn Y lại sau đốt Na2CO3 cân nặng 2,65 gam Phần trăm khối lượng muối natri B hỗn hợp X A 66,8% B 19,43% C 77,46% D 22,53% Câu 24 : Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm axetilen, etilen hiđrocacbon Y, thu số mol CO2 số mol H2O Nếu dẫn V lít (đktc) hỗn hợp khí X qua lượng dư dung dịch Br2 thấy khối lượng bình đựng tăng 0,82 gam Khí thoát khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn thu 1,32 gam CO2 0,72 gam H2O Công thức phân tử hiđrocacbon Y giá trị V A C3H4 0,336 B C3H8 0,672 C C3H8 0,896 D C4H10 0,448 Câu 25 : Khi nói trình điều chế Al công nghiệp, mệnh đề không đúng? A Trong quặng boxit, Al2 O3 có tạp chất SiO2 Fe2O3 B Cả điện cực thùng điện phân Al2O3 làm than chì C Trong trình điện phân, cực âm bị mòn dần hạ thấp dần xuống D Sử dụng khoáng chất criolit giúp tiết kiệm lượng cho trình sản xuất Câu 26 : Cho hình vẽ sau: dd H2SO4 đặc dd Br2 Tinh thể X Phản ứng xảy bình hứng (eclen) Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 Đề số 09 A SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 B HCl + Br2 → 2HBr + Cl2 C 5Cl2 + Br2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3 D Na2SO3 + Br2 + H2O → Na2SO4 + 2HBr Câu 27: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm bột Al FexOy môi trường trơ thu hỗn hợp Y Nghiền nhỏ, trộn hỗn hợp Y chia thành phần: - Phần (1): có khối lượng 17,388 gam hòa tan hết dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu dung dịch A khí SO2 (sản phẩm khử nhất) Hấp thụ hoàn toàn phần SO2 vào nước vôi thu 24 gam kết tủa dung dịch B có khối lượng giảm 4,992 gam - Phần (2): cho vào dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn thu 403,2 ml khí H2 (ở đktc) lại chất rắn D Biết D phản ứng tối đa với 13,716 gam iot Công thức oxit giá trị m A FeO 34,776 gam B Fe2O3 34,776 gam C Fe3O4 23,184 gam D FeO 23,184 gam Câu 28 : Dãy chất sau sử dụng để điều chế trực tiếp axetanđehit (bằng phản ứng)? A metanol, etilen, axetilen B etanol, etilen, axetilen C etanol, butan, etilen D glucozơ, etilen, vinyl axetat Câu 29 : Cho hỗn hợp A gồm 0,1 mol FeCO3 ; 0,2 mol Mg 0,16 mol FeO tác dụng với 0,5 lít dung dịch HNO3 (lấy dư 10% so với lượng phản ứng) thu CO2 0,06 mol hỗn hợp B gồm khí N2, N2O NO với thể tích Nồng độ mol dung dịch HNO3 dùng A 2,56M B 2,68M C 2,816M D 2,948M Câu 30: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm este đơn chức, mạch hở X, Y (MX < MY) 700 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch B hỗn hợp D gồm ancol đồng đẳng Đun nóng D dung dịch H2SO4 đặc 140oC thu hỗn hợp E, tổng khối lượng ete 8,04 gam (hiệu suất phản ứng ete hóa ancol 60%) Cô cạn dung dịch B thu 43,2 gam chất rắn Nung chất rắn với CaO phản ứng xảy hoàn hoàn, thu 6,72 lít hỗn hợp khí F (ở đktc) phần chất rắn chất hữu Phần trăm khối lượng X hỗn hợp A gần với A 67 B 68 C 69.(68,94%) D 70 Câu 31 : Đun nóng m gam este đơn chức A với NaOH vừa đủ cô cạn thu 12,3 gam chất rắn khan ancol B Oxi hóa B CuO (t°) cho sản phẩm phản ứng với Cu(OH)2 dư (t°) thu 43,2 gam kết tủa đỏ gạch Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 11,1 gam B 22,2 gam C 13,2 gam D 26,4 gam Câu 32 : Cho X, Y, Z, T kim loại: Na, Al, Fe Cu đánh dấu ngẫu nhiên (không theo thứ tự) Biết rằng: - X, Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy - X đẩy kim loại T khỏi dung dịch muối - Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội X, Y, Z, T theo thứ tự A Al, Na, Fe, Cu B Na, Al, Fe, Cu C Al, Na, Cu, Fe D Na, Fe, Al, Cu Câu 33 : Nhiệt phân hoàn toàn muối amoni axit cacbonic sau dẫn toàn sản phẩm vào 50 gam dung dịch H2SO4 19,6% đủ tạo muối trung hòa có nồng độ 23,913% Công thức khối lượng muối ban đầu A (NH4)2CO3; 9,6 gam B NH4HCO3; 15,8 gam C NH4HCO3; 7,9 gam D (NH4)2CO3; 19,2 gam Câu 34 : Cho chất: phenol, anilin, axit glutamic, axetilen, đimetylamin, axit axetic, axit acrylic, vinyl axetat Số chất tác dụng với dung dịch HCl điều kiện thích hợp A B C D Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 Câu 35 : Cho cân hóa học sau: 2SO2 ( k )  O2 ( k ) Đề số 09 2SO3 ( k ) ; H < Cho biện pháp : (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng độ SO3, (6) giảm áp suất chung hệ phản ứng Những biện pháp làm cân chuyển dịch theo chiều thuận? A (2), (3), (4), (6) B (1), (2), (4) C (1), (2), (4), (5) D (2), (3), (5) Câu 36 : Dãy chất sau tham gia phản ứng tạo polime ? A propilen, anilin, axit metacrylic, cumen B Caprolactam, axit terephtalic, glixerol, axit oxalic C Phenol, xilen, alanin, valin, axit enantoic D Axit ađipic, axit caproic, hexametilen điamin, etilenglicol Câu 37 : Có số nhận xét cacbohiđrat sau: (1) Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ bị thuỷ phân (2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ tác dụng với Cu(OH)2 có khả tham gia phản ứng tráng bạc (3) Tinh bột xenlulozơ đồng phân cấu tạo (4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột môi trường axit thu fructozơ (5) Oxi hóa glucozơ nước brom thu axit gluconic Trong nhận xét trên, số nhận xét A B C D Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Mg Fe oxi thời gian thu (m + 4,16) gam hỗn hợp B chứa oxit Hòa tan hoàn toàn B dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch D chứa (4m - 6,5) gam muối Cho AgNO3 dư vào dung dịch D thu (11m - 12,58) gam kết tủa Mặt khác, hòa tan hết 4,5m gam hỗn hợp A vào dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch E chứa a gam muối 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí F gồm N2 N2O có tỷ khối so với H2 18 Giá trị a gần với A 43 B 194 C 212 D 53 Câu 39 : Hỗn hợp X gồm Zn kim loại M Cho 12,10 gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu 2,24 lít khí (ở đktc) a gam chất rắn Mặt khác cho 12,10 gam X tan hoàn toàn dung dịch HNO3 đặc, nóng, (dư) thu 11,20 lít khí NO2 (là sản phẩm khử nhất, đktc) Tính chất kim loại M A Tác dụng với clo, với dung dịch HCl cho hai muối khác B Tan dung dịch Ca(OH)2 C Không tan dung dịch H2SO4 1M D Không tan dung dịch HNO3 2M Câu 40 : Cho phát biểu sau phenol (C6H5OH): (a) Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với Na (b) Phenol tan nước tan dung dịch KOH (c) Nhiệt độ nóng chảy phenol lớn nhiệt độ nóng chảy ancol etylic (d) Dung dịch natriphenolat tác dụng với CO2 tạo thành Na2CO3 (e) Phenol ancol thơm Số phát biểu A B C D Câu 41 : Policaproamit (nilon-6) điều chế từ axit ε-aminocaproic caprolactam Để có 8,475 kg nilon-6 (với hiệu suất trình điều chế 75%) khối lượng axit ε-aminocaproic cần phải sử dụng nhiều khối lượng caprolactam A 1,80 kg B 3,60 kg C 1,35 kg D 2,40 kg Câu 42 : Hỗn hợp X gồm anđehit no , đơn chức, mạch hở Y , Z (MY < MZ) Chia X thành phần bằng nhau: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 Đề số 09 - Phần tác dụng với dung dịch AgNO NH3 dư thu được 64,8 gam Ag - Phần oxi hóa hoàn toàn thành hỗn hợp axit R Trung hòa R cần 200 ml dung dị ch NaOH 1M thu được dung dị ch M Cô cạn M, đốt cháy hoàn toàn chất rắn sinh thu được 8,96 lít CO2 (đktc) Công thức phân tử của Z là A C3H7CHO B C2H5CHO C C4H9CHO D CH3CHO Câu 43: Cho hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở (tạo thành từ Gly, Ala) este Y (tạo thành từ axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở metanol) Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 15,68 lít O2 (đktc) Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam E dung dịch NaOH vừa đủ thu 24,2 gam hỗn hợp muối (trong số mol muối natri Gly lớn hớn số mol muối natri Ala) Đốt cháy hoàn toàn 24,2 gam muối cần 20 gam O2 thu H2O, Na2CO3, N2 18,7 gam CO2 Tỉ lệ số mol Gly:Ala X A 3:1 B 2:1 C 3:2 D 4:3 Câu 44 : Cho phát biểu sau: Xà phòng hóa hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở thu muối ancol Anhiđrit axetic tham gia phản ứng este hóa dễ axit axetic Saccarozơ không tác dụng với H2 (Ni, t0) Để phân biệt glucozơ mantozơ dùng nước brom Tinh bột xenlulozơ đồng phân Để phân biệt anilin phenol dùng dung dịch brom Các peptit dễ bị thủy phân môi trường axit kiềm Tơ nilon-6,6 điều chế phương pháp trùng hợp trùng ngưng Chất giặt rửa tổng hợp giặt rửa nước cứng Số phát biểu A B C D Câu 45 : Phát biểu sau không đúng? A Trong môi trường kiềm , muối Cr (III) có tính khử bị chất oxi hoá mạnh chuyển thành muối Cr(VI) B Do Pb2+/Pb đứng trước 2H+/H2 dãy điện hoá nên Pb dễ dàng phản ứng với dung dịch HCl loãng nguội , giải phóng khí H C CuO nung nóng tác dụng với NH hoặc CO, thu Cu D Ag không phản ứng với dung dị ch H 2SO4 loãng phản ứng với dung dịch H 2SO4 đặc nóng Câu 46 : X hợp chất màu lục thực tế không tan dung dịch loãng axit kiềm Khi nấu chảy với K2 CO3 có mặt không khí chuyển thành chất Y có màu vàng (dễ tan nước) Cho chất Y tác dụng với H2SO4 loãng tạo thành chất Z có màu da cam Chất Z tác dụng với HCl đặc thấy tạo thành chất khí màu vàng lục X, Y, Z A Cr2O3, K2CrO4, K2Cr2O7 B CrO, K2CrO4, K2Cr2O7 C CrO, K2Cr2O7, K2CrO4 D CrO3, K2Cr2O7, K2CrO4 Câu 47 : Trong khứ, chất độc hexacloran (tên đầy đủ 1,2,3,4,5,6 – hexacloxiclohexan) có hiệu lực trừ sâu mạnh sử dụng phổ biến nông nghiệp làm dược phẩm (trị ghẻ, diệt chấy, ) Tuy nhiên, chất độc phân hủy chậm tự nhiên nên vào năm 2009, hexacloran bị đưa vào danh sách Công ước Stockholm chất ô nhiễm hữu khó phân hủy bị cấm sử dụng 169 quốc gia giới Phần trăm khối lượng clo hexacloran là? A 73,2% B 71,72% C 36,6% D 35,86% Câu 48 : Cho Al từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2, AgNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3 thứ tự ion bị khử A Ag+, Fe3+, Cu2+, Mg2+ B Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ C Ag+, Cu2+, Fe3+, Mg2+ D Fe3+, Ag+, Cu2+, Mg2+ Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 09 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 Câu 49 : Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit Y thu mol alanin, mol valin mol glyxin Khi thủy phân không hoàn toàn Y thu đipeptit Ala–Val, Val–Ala tripeptit Gly–Ala–Ala Trình tự α–amino axit Y A Ala–Val–Ala–Ala–Gly B Val–Ala–Ala–Gly–Ala C Gly–Ala–Ala–Val–Ala D Gly–Ala–Ala–Ala–Val Câu 50 : Cho dung dịch X chứa x mol FeCl2 x mol NaCl vào dung dịch chứa 3,8x mol AgNO3 thu 61,176 gam kết tủa dung dịch Y Khối lượng chất tan có dung dịch Y A 38,684 B 40,439 C 38,604 D 38,019 Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 15 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N2 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 15 Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC C 11 C 21 D 31 C 41 D B 12 A 22 C 32 C 42 D D 13 C 23 B 33 C 43 B D 14 C 24 B 34 A 44 A D 15 B 25 D 35 A 45 A A 16 B 26 D 36 D 46 B D 17 B 27 C 37 B 47 B C 18 B 28 B 38 C 48 C A 19 C 29 D 39 D 49 A 10 A 20 D 30 A 40 A 50 A Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 09 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 ĐỀ SỐ 09 Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Đây đề thi tự luyện số 09 thuộc Khoá học luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng (phần 1, phần 2, phần 3) A 11 D 21 C 31 A 41 A C 12 D 22 B 32 A 42 A A 13 A 23 A 33 A 43 A D 14 D 24 C 34 A 44 A B 15 A 25 C 35 D 45 B A 16 C 26 A 36 B 46 A C 17 D 27 C 37 B 47 A A 18 D 28 B 38 C 48 B A 19 A 29 D 39 A 49 C 10 C 20 C 30 C 40 A 50 C Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 08 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 ĐỀ SỐ 08 Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Đây đề thi tự luyện số 08 thuộc Khoá học luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng (phần 1, phần 2, phần 3) D 11 B 21 C 31 C 41 A C 12 B 22 C 32 A 42 B D 13 B 23 A 33 B 43 A C 14 D 24 B 34 C 44 A C 15 D 25 A 35 C 45 C C 16 B 26 B 36 A 46 B A 17 D 27 B 37 B 47 A D 18 B 28 A 38 B 48 D C 19 D 29 B 39 D 49 D 10 C 20 C 30 C 40 C 50 B Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - ... Polime chất có phân tử kh i lớn nhiều mắt xích liên kết v i C Hầu hết polime tan nước dung m i hữu D Polietilen poli(vinyl clorua) lo i polime tổng hợp, tinh bột xenlulozơ lo i polime tự nhiên... Khoá học luyện thi THPT quốc gia PEN- I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu h i đề trước so sánh v i đáp án hướng dẫn gi i chi tiết video giảng (phần 1, phần... 03thuộc khoá luyện thi THPT quốc gia PEN- I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu h i đề trước so sánh v i đáp án hướng dẫn gi i chi tiết video giảng (phần 1, phần
- Xem thêm -

Xem thêm: HDedu tổng hợp 15 đề pen i hóa nâng cao và đáp án hocmai, HDedu tổng hợp 15 đề pen i hóa nâng cao và đáp án hocmai, HDedu tổng hợp 15 đề pen i hóa nâng cao và đáp án hocmai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay