Đảm bảo chất lượng và các hệ thống đảm bảo chất lượng

12 255 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 10:56

Đảm bảo chất lượng hệ thống đảm bảo chất lượng Hệ thống ISO 9000 Tiêu chuẩn ISO9000 ủy ban ISO/TC176 soạn thảo năm ấn hành vào năm 1987, chỉnh lý lần vào năm 1994, lần vào tháng 12 năm 2000 Hệ thống đời xuất phát từ yêu cầu khách quan thực tiễn kinh doanh giới Đảm bảo chất lượng phải thể hệ thống quản lý chất lượng chứng tỏ chứng cụ thể chất lượng đạt sản phẩm Mặt khác, khái niệm đảm bảo chất lượng không giống nước, ISO ban hành tiêu chuẩn ISO9000 để đưa yêu cầu chung cho nước Các tiêu chuẩn ISO9000 mô tả yếu tố mà hệ thống chất lượng nên có không mô tả cách thức mà tổ chức cụ thể thực yếu tố này, ISO9000 không nhằm mục tiêu đồng hóa hệ thống chất lượng, hệ thống quản lý tổ chức bị chi phối mục đích, sản phẩm thực tiễn cụ thể tổ chức Do vậy, hệ thống chất lượng khác tổ chức với tổ chức ISO9000 đề cập đến lĩnh vực chủ yếu quản lý chất lượng: sách đạo chất lượng, nhu cầu thị trường, thiết kế triển khai sản phẩm, cung ứng, kiểm soát thị trường, bao gói, phân phối , dịch vụ sau bán, xem xét đánh giá nội bộ, kiểm soát tài liệu, đào tạo ISO9000 tập hợp kinh nghiệm quản lý chất lượng tốt thực nhiều quốc gia Trong môi trường kinh doanh ngày nay, giấy chứng nhận ISO9000 xem giấy thông hành để xâm nhập vào thị trường giới Tuy việc chấp nhận áp dụng tiêu chuẩn ISO9000 tự nguyện song áp lực thị trường, doanh nghiệp nhận thức việc áp dụng tiêu chuẩn lẽ sống doanh nghiệp Có lý mà doanh nghiệp đưa chấp nhận tiêu chuẩn ISO9000 sau: Thứ nhất: Do yêu cầu khách hàng hay yêu cầu cạnh tranh thị trường, cần phải thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO9000 Tuy nhiên, ISO9000 vũ khí dễ dàng trang bị để chiến đấu thị trường, sổ tay qui định kỹ thuật mua hiệu sách Đó phải tài liệu mô tả rõ rệt doanh nghiệp làm ăn sao, có đáng tín nhiệm không, mà lại doanh nghiệp viết người thứ ba xác nhận Nó phải nêu lên cách làm, cách kiểm tra, cách giải vấn đề chất lượng sản phẩm làm ra, cung cấp nguyên vật liệu cho doanh nghiệp, họ làm ăn sao, có đáng tin cậy không Tất điều phải chuyên gia đánh giá kiểm tra xem thực tế có không, nào? Thứ hai: Chính doanh nghiệp thấy cần phải làm theo chiến lược chất lượng mình, kiểm tra hết mà phải có tin cậy, đảm bảo có sở từ đầu hệ thống qua việc đảm bảo đó, người quản lý tin vào nhân viên hệ thống Đảm bảo chất lượng ISO9000 làm nhẹ công việc quản lý chất lượng để tập trung vào nâng cao chất lượng Thứ ba: Theo bắt buộc luật lệ nước, ví dụ luật an toàn điện, luật an toàn thực phẩm, luật xây dựng không theo luật không được, mà cách theo tốt xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng theo luật lệ Bộ tiêu chuẩn ISO9000:1994 gồm 24 tiêu chuẩn khác chia thành nhóm lớn sau: - Các yêu cầu hệ thống chất lượng: gồm tiêu chuẩn ISO9001, ISO9002 ISO9003 - Các tiêu chuẩn hướng dẫn đảm bảo chất lượng ISO9000-1, ISO9000-2, ISO9000-3, ISO9000-4 - Các tiêu chuẩn hướng dẫn quản lý chất lượng ISO9004-1,ISO90042 ISO9004 -3, ISO9004 -4, ISO9004 -5, ISO9004 -6, ISO9004 -7 - Các tiêu chuẩn đánh giá hệ thống chất lượng ISO10011-1, ISO100112, ISO10011-3 Các tiêu chuẩn hỗ trợ ISO8402, ISO10012-1, ISO10012-2, ISO010013, ISO10014, ISO10015, ISO10016 Quá trình toàn cầu hóa với thay đổi nhanh chóng công nghệ thị trường, đòi hỏi doanh nghiệp phải có khả cạnh tranh quốc tế, mục tiêu thị trường họ nội địa Sự đời phiên 2000 tiêu chuẩn ISO 9000 chuyện đặc biệt, lẽ, thực tế, tất tiêu chuẩn ISO xem xét lại sau năm áp dụng để đảm bảo chúng thích hợp với trình độ phát triển Thực tế cho thấy việc đầu tư cho hệ thống quản lý chất lượng mang lại hiệu thực mặt tổ chức, điều hành, thương mại nâng cao chất lượng sản phẩm , dịch vụ Trong trình áp dụng, người ta nhận cấu trúc yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003:1994 thuận lợi cho việc quản lý chất lượng đơn vị sản xuất , khó áp dụng cho tổ chức dịch vụ , khó gắn với hệ thống quản lý chung, với hệ thống quản lý môi trường, có Việc soát xét ban hành phiên ISO 9000:2000 đem lại nhiều lợi ích, đồng thời thách thức cho doanh nghiệp , tổ chức, chuyên gia, nhà quản lý Tiêu chuẩn ISO 9000:2000 bàn khái niệm định nghĩa thay cho tiêu chuẩn thuật ngữ định nghĩa (ISO 8402) tất tiêu chuẩn ISO hướng dẫn cho ngành cụ thể Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 thay cho tiêu chuẩn ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003:1994 đưa yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng tiêu chí cho việc xây dựng, áp dụng đánh giá hệ thống quản lý chất lượng Vai trò ISO 9001:2000 tiêu chuẩn không thay đổi số nội dung đưa thêm đặc biệt cấu trúc tiêu chuẩn thay đổi hoàn toàn Tiêu chuẩn cũ gồm 20 điều khoản riêng biệt rõ dễ hiểu cho người sử dụng chúng Tiêu chuẩn gồm điều khoản với nội dung dễ hiểu logic Trong điều khoản cuối đưa yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng cần xây dựng áp dụng đánh giá Tiêu chuẩn ISO 9004:2000 công cụ hướng dẫn cho doanh nghiệp muốn cải tiến hoàn thiện hệ thống chất lượng sau thực ISO 9001:2000 Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật; đó, áp dụng để đăng ký hay đánh giá chứng nhận đặc biệt tiêu chuẩn diễn giải ISO 9001:2000 Tiêu chuẩn ISO 19011:2000 nhằm hướng dẫn đánh giá cho hệ thống quản lý chất lượng hệ thống quản lý môi trường thay tiêu chuẩn cũ ISO 10011:1994 Trước doanh nghiệp lựa chọn ISO 9001; ISO 9002; ISO 9003 tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh nhu cầu quản lý họ Nhưng phiên mới, doanh nghiệp có lựa chọn ISO 9001:2000; doanh nghiệp loại trừ bớt số điều khoản không áp dụng cho hoạt động họ Việc miễn trừ phải đảm bảo không ảnh hưởng đến lực, trách nhiệm khả cung cấp sản phẩm /dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng yêu cầu khác luật định Các điểm miễn trừ phép nằm điều khoản liên quan đến trình sản xuất doanh nghiệp So với phiên cũ, phiên có thay đổi sau đây: - Khái niệm sản phẩm và/hay dịch vụ định nghĩa rõ ràng Trong phiên cũ khái niệm hiểu ngầm - Đưa vào khái niệm tiếp cận trình coi nguyên tắc quản lý chất lượng Tất hoạt động chuyển đổi yếu tố đầu vào thành yếu tố đầu coi trình Để hoạt động có hiệu doanh nghiệp phải biết nhận dạng điều hành nhiều trình liên kết - Số lượng qui trình yêu cầu giảm bao gồm: + Nắm vững công tác tài liệu + Nắm vững việc lưu trữ hồ sơ, văn thư + Công tác đánh giá nội + Nắm vững điểm không phù hợp + Hoạt động khắc phục + Hoạt động phòng ngừa - Chú trọng đến khách hàng Tiêu chuẩn nầy hướng hoàn toàn vào khách hàng Mục tiêu định hướng hoạt động doanh nghiệp vào khách hàng nhắm tới việc thỏa mãn khách hàng - Thích ứng tốt với dịch vụ Tiêu chuẩn viết lại để phù hợp với việc áp dụng lĩnh vực dịch vụ - Thay hoàn toàn cho ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003:1994 Tương thích với ISO 14000 ISO 9001:2000 dự kiến để tương thích với hệ thống quản lý chất lượng khác công nhận bình diện quốc tế Nó phối hợp với ISO 14001 nhằm cải thiện tương thích tiêu chuẩn tạo dễ dàng cho doanh nghiệp - Tính dễ đọc: nội dung tiêu chuẩn đơn giản hóa, dễ đọc nhằm tạo dễ dàng cho người sử dụng - Cuối tiêu chuẩn nhấn mạnh đến việc không ngừng hoàn thiện Tổ chức UNIDO có làm điều tra doanh nghiệp châu Âu, Á Phi Mỹ La Tinh thấy lý mà doanh nghiệp đưa để áp dụng hệ thống ISO9000 theo thứ tự sau: * Đáp ứng yêu cầu khách hàng nước * Xóa bỏ rào cản thương mại * Gia tăng thị phần * Cải thiện hiệu nội * Nhiều đối thủ cạnh tranh áp dụng * Kết hợp với TQM (quản lý chất lượng toàn bộ) * Đáp ứng yêu cầu khách hàng nước * Nâng cao tinh thần làm việc tình cảm nhân viên công ty * Củng cố uy tín lãnh đạo * Chứng tỏ tuân thủ pháp luật doanh nghiệp Doanh nghiệp bên thứ công nhận đạt tiêu chuẩn ISO9000 thu lợi ích sau: - Bên mua hàng hóa dịch vụ bỏ thầu miễn giảm việc thử nghiệm lại sản phẩm - Xuất trúng thầu dễ dàng đối tác nước - Có hệ thống tin cậy việc bán hàng doanh nghiệp quốc gia - Dễ thị trường khó tính chấp nhận, đặc biệt cho sản phấm có liên quan đến sức khỏe, an ninh môi trường Tóm lại muốn hội nhập vào thị trường giới, doanh nghiệp phải có ngôn ngữ tương đồng với ISO9000 ngôn ngữ Hiện nay, không người ngộ nhận ISO9000 loại tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Không phải thế, ISO9000 hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho đơn vị để cải tiến công tác quản trị cho phù hợp, sở đảm bảo việc thực cam kết chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng Một ngộ nhận khác, không nhỏ, cho áp dụng ISO 9000 doanh nghiệp cần phải đổi máy móc thiết bị công nghệ, thật cần thiết tất ISO9000 tác động vào hệ thống quản trị, có nghĩa tác động đến người thông qua người thế, lần cho thấy ISO9000 vật bảo chứng cho sản phẩm chất lượng cao - mà bảo đảm sản phẩm sản xuất với mức chất lượng xác định lô hàng Một nguyên tắc ngắn gọn ISO 9000 "viết công việc làm làm viết", doanh nghiệp có trình độ công nghệ, máy móc thiết bị khác để áp dụng hệ thống ISO9000, doanh nghiệp phải rà soát, thiết lập văn ghi rõ sách chất lượng, qui trình sản xuất, hướng dẫn công việc đảm bảo người thực điều qui định không làm tùy tiện, cảm tính, tùy hứng theo trí nhớ người Việt Nam biết đến ISO 9000 từ năm 90 song thời gian đầu người quan tâm nội dung sao, áp dụng kể người làm công tác quản lý lẫn doanh nhân Dần dần, tác động trình đổi kinh tế, sức ép thị trường mở cửa, động doanh nghiệp điều kiện cạnh tranh nỗ lực quan quản lý thúc đẩy trình xây dựng áp dụng ISO 9000 doanh nghiệp Thời gian đầu, lợi nhiều mặt, doanh nghiệp có vốn nước đầu hoạt động nầy Về sau, doanh nghiệp khác, chịu sức ép thị trường, đồng thời nhận thức cần thiết lợi ích ISO 9000 nên tích cực vào Việc xây dựng áp dụng ISO 9000 triển khai 12 lĩnh vực sản xuất (thực phẩm đồ uống, dệt sợi may, giấy, than hóa dầu, hóa chất, dược phẩm, cao su-nhựa, vật liệu xây dựng, kim loại, máy thiết bị, thiết bị điện quang học, sản phẩm chưa xếp loại khác); lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ( xây dựng, thương mại, vận tải, thông tin, dịch vụ kỹ thuật dịch vụ khác chưa xếp loại)và gần phát triển sang lĩnh vực quản lý hành biện pháp quan trọng để thực mục tiêu cải cách hành Tuy nhiên cần lưu ý ISO 9000 đũa thần giải vấn đề sản xuất kinh doanh Tạo nề nếp tổ chức hoạt động theo tiêu chí ISO 9000 cần thiết, song trì phát triển thực quan trọng Một yêu cầu ISO 9000:2000 đòi hỏi có cải tiến liên tục hệ thống chất lượng doanh nghiệp Với xu hội nhập vào kinh tế khu vực giới doanh nghiệp đứng trước hội to lớn thách thức gay gắt Để cạnh tranh thắng lợi doanh nghiệp không cách khác phải nâng cao suất chất lượng sản phẩm Năng suất chất lượng hai mặt vấn đề cạnh tranh.Cải tiến chất lượng đương ngắn bền vững dẫn đến việc nâng cao suất Cùng với việc đầu tư chiều sâu kỹ thuật, công nghệ; mở rộng sản xuất ; việc áp dụng thành công thành tựu tiên tiến khoa học quản lý sở tiêu chí ISO 9000 giúp doanh nghiệp Việt Nam rút ngắn dần khoảng cách với khu vực giới Hệ thống chất lượng Q.Base Cùng với phát triển nhanh chóng việc áp dụng tiêu chuẩn ISO9000, vấn đề nảy sinh doanh nghiệp vừa nhỏ gặp nhiều khó khăn việc áp dụng tiêu chuẩn này, đặc biệt mặt chi phí Telare - tổ chức chứng nhận chất lượng hàng đầu New Zealand, sau nghiên cứu thị trường đưa hệ thống quản lý chất lượng sử dụng nguyên tắc tiêu chuẩn ISO9000 (chủ yếu ISO9002 ISO9003) đơn giản dễ áp dụng Hệ thống này, bao gồm yêu cầu mà doanh nghiệp cần phải có để đảm bảo giữ lòng tin khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ, gọi tắt Q.Base Trong số vấn đề, hệ thống Q.Base không sâu ISO9000, mà đòi hỏi yêu cầu tối thiểu cần có, doanh nghiệp phát triển từ hệ thống Q.Base lên cho phù hợp với yêu cầu ISO9000 Hệ thống Q.Base linh hoạt, doanh nghiệp vận dụng theo điều kiện cụ thể công cụ cần thiết cho lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ vừa không công tác quản lý chất lượng Hệ thống Q.Base tập hợp kinh nghiệm quản lý chất lượng thực thi New Zealand số quốc gia khác Đanmạch, Australia, Canada, Thụy Điển Q.Base đề cập đến lĩnh vực chủ yếu quản trị chất lượng, sách đạo chất lượng, xem xét hợp đồng với khách hàng, trình cung ứng, kiểm soát nguyên vật liệu, kiểm soát trình, kiểm soát thành phẩm, xem xét đánh giá nội bộ, kiểm soát tài liệu, đào tạo, cải tiến chất lượng Việt Nam Telare cho phép sử dụng hệ thống Q.Base từ tháng 11/95 ngày 7/6/96, ban lãnh đạo quan Telara New Zealand Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam thức ký văn việc Ngoài ra, Telare xem xét cho phép Philippines, Inđonesia Bruney sử dụng tiêu chuẩn Q.Base Hệ thống Q.Base chưa phải tiêu chuẩn quốc tế ISO9000, thừa nhận rộng rãi làm chuẩn mực để chứng nhận hệ thống đảm bảo chất lượng Q.Base sử dụng nguyên tắc ISO9000 đơn giản dễ áp dụng hơn, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp nhỏ vừa bước đầu hình thành hệ thống quản lý chất lượng Q.Base có đầy đủ yếu tố hệ thống chất lượng, giúp doanh nghiệp kiểm soát lĩnh vực chủ chốt hoạt động Nó tập trung vào việc phân công trách nhiệm giao quyền hạn, khiến cho thành viên chịu trách nhiệm hành động Sau thực yêu cầu hệ thống Q.Base, doanh nghiệp thêm qui định mà doanh nghiệp cần thiết mở rộng đến thỏa mãn yêu cầu ISO9000 Hệ thống Q.Base linh hoạt không mâu thuẫn với hệ thống quản trị chất lượng khác ISO9000 hay TQM có ích cho doanh nghiệp cung ứng cho công ty lớn có giấy công nhận ISO9000 Một cách tổng quát, hệ thống Q.Base áp dụng trường hợp: Hướng dẫn để quản lý chất lượng công ty, nhằm nâng cao khả cạnh tranh mình, thực yêu cầu chất lượng sản phẩm cách tiết kiệm nhất.• Theo hợp đồng công ty khách hàng (bên thứ bên thứ hai) khách hàng đòi hỏi Doanh nghiệp phải áp dụng mô hình đảm bảo chất lượng theo Q.Base để cung cấp sản phẩm đáp ứng.• Chứng nhận bên thứ 3: Hệ thống đảm bảo chất lượng công ty tổ chức chứng nhận đánh giá cấp thức.• Giải thưởng chất lượng Việt Nam Để khuyến khích tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ nâng cao chất lượng hoạt động, tạo nhiều sản phẩm có chất lượng cao, khoa học công nghệ môi trường định đặt "giải thưởng chất lượng" để xét tặng hàng năm cho đơn vị có nhiều thành tích chất lượng Giải thưởng chất lượng Việt Nam thành lập nhằm thúc đẩy tổ chức nâng cao tính cạnh tranh cách so sánh với tiêu chuẩn công nhận phạm vi quốc tế Giải thưởng chất lượng Việt Nam bao gồm tiêu chuẩn tham khảo từ hệ thống chất lượng quốc tế nhằm khuyến khích tổ chức tăng cường việc áp dụng TQM tiên đến cấp giấy chứng nhận ISO9000 Bảy tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam gồm: Vai trò lãnh đạo 90 điểm Thông tin phân tích liệu 75 điểm Định hướng chiến lược 55 điểm Phát triển quản lý nguồn nhân lực điểm 140 Quản lý chất lượng trình 140 điểm Các kết chất lượng điểm kinh doanh Thỏa mãn yêu cầu khách hàng 250 điểm 250 Tổng cộng: 1.000 điểm Giải thưởng gồm loại : Giải vàng: xét phạm vi nước Giải bạc: xét tỉnh, thành phố Một số hệ thống khác HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) Đây tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm tra thực phẩm Viện Hàn Lâm khoa học thực phẩm Mỹ nghiên cứu, cho đời năm 1971 sau 16 năm kiểm nghiệm đưa vào sử dụng Mỹ Hiện nhiều nước tổ chức giới công nhận áp dụng Liên Hiệp Quốc chọn HACCP làm tiêu chuẩn tra quốc tế thực phẩm, EU công nhận HACCP làm tiêu chuẩn thực phẩm Nội dung HACCP thực chất hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm chặt chẽ, hiệu Gồm 12 đối tượng coi điểm nóng để liên tục kiểm tra theo dõi thường xuyên: nguyên liệu, thành phẩm, phụ liệu, vật liệu bao gói, nhãn mác, chất tẩy rửa diệt trùng, bôi trơn, nhà xưởng trang thiết bị vận hành, vệ sinh công nhân để phát ngăn ngừa điều kiện xấu xảy cho sản phẩm, tránh lây lan qua khâu khác Khi áp dụng hệ thống HACCP, doanh nghiệp phải xây dựng biểu đồ trình, xác lập điểm kiểm soát tới hạn hành động khắc phục Tất phải thể tài liệu tương ứng phải thẩm tra xác nhận Hệ thống nầy áp dụng xuyên suốt dây chuyền sản xuất thực phẩm; đem lại lòng tin cho người tiêu dùng an toàn thực phẩm Tiêu chuẩn HACCP đặc biệt có ý nghĩa doanh nghiệp kinh doanh hàng thủy sản, doanh nghiệp muốn bán hàng sang Nhật Bản, Châu Âu Châu Mỹ GMP (Good Manufacturing Practice) Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc thuộc khối ASEAN (GMP) triển khai lần đầu năm 1984 họp lần thứ hợp tác kỹ thuật lĩnh vực dược phẩm tổ chức Bangkok thông qua, sửa chữa lại năm 1988 Tại hợp lần thứ 13 nhóm công tác hợp tác kỹ thuật lĩnh vực dược phẩm khối ASEAN, Inđonesia với tư cách nước điều hành GMP- ASEAN thành lập ban sửa đổi cho công bố lần Do phát triển khoa học kỹ thuật lĩnh vực dược phẩm, ban sửa đổi dự thảo sửa chữa bổ sung cho lần xuất mới, bao gồm việc chấp nhận qui chế hướng dẫn sử dụng dược phẩm MCA 1993, qui chế liên bang FDA, GMP Australia cho sản phẩm trị liệu, có tham khảo hệ thống chứng nhận WHO dược phẩm thị trường quốc tế, GMP quốc tế quốc gia khác Nhằm góp phần thúc đẩy việc thực sách quốc gia thuốc Việt Nam, ngày 9/9/96, Bộ y tế định thức áp dụng GMP ASEAN Việt Nam Mục đích GMP để đảm bảo cách chắn sản phẩm sản xuất cách ổn định, đạt chất lượng qui định, hợp với mục đích sử dụng đề GMP đề cập đến khía cạnh việc sản xuất kiểm tra chất lượng thuốc mà doanh nghiệp phải tuân theo Các yêu cầu tương đồng, dù mức độ có khác nhau, với yêu cầu lĩnh vực sản xuất tiêu chuẩn ISO9000 doanh nghiệp mở rộng để chuyển từ việc áp dụng GMP sang ISO9000 cách nhanh chóng Tiêu chuẩn GMP gồm 10 chương: qui định chung, nhân sự, nhà xưởng, thiết bị, hệ thống vệ sinh, sản xuất, kiểm tra chất lượng, tự tra, xử lý sản phẩm thu hồi, khiếu nại dược phẩm bị trả lại tài liệu Ngoài có phụ lục sản xuất sản phẩm sinh học, sản xuất sản xuất gas, sản xuất bình xịt phân liều áp suất, sản xuất chế phẩm y học từ máu người thành phẩm máu Nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dược phẩm Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất, dịch vụ họ Trong số đó, xí nghiệp liên hiệp dược Hậu Giang tiến lên đạt giấy chứng nhận ISO9002 ISO14000 Các tiêu chuẩn ISO14000 xây dựng dựa nguyên tắc đơn giản: việc quản lý môi trường hoàn thiện tác động môi trường ngày hoàn thiện, hiệu cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Các tiêu chuẩn ISO14000 miêu tả yêu cầu hệ thống quản lý môi trường hữu hiệu, bao gồm việc xây dựng sách môi trường, xác định mục đích mục tiêu chương trình thực để đạt mục tiêu, giám sát đánh giá tính hiệu nó, kiểm tra điều chỉnh hệ thống cải thiện tác động môi trường Việc áp dụng ISO14000 doanh nghiệp ngày bách môi trường trở thành vấn đề toàn cầu người ngày quan tâm nhiều vấn đề môi trường Ngày nay, nhiều doanh nghiệp có xu hướng áp dụng lúc ISO9000 ISO14000 để tận dụng lợi chi phí cho việc xin cấp giấy chứng nhận ... theo chiến lược chất lượng mình, kiểm tra hết mà phải có tin cậy, đảm bảo có sở từ đầu hệ thống Và qua việc đảm bảo đó, người quản lý tin vào nhân viên hệ thống Đảm bảo chất lượng ISO9000 làm... tốt xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng theo luật lệ Bộ tiêu chuẩn ISO9000:1994 gồm 24 tiêu chuẩn khác chia thành nhóm lớn sau: - Các yêu cầu hệ thống chất lượng: gồm tiêu... mô hình đảm bảo chất lượng theo Q.Base để cung cấp sản phẩm đáp ứng.• Chứng nhận bên thứ 3: Hệ thống đảm bảo chất lượng công ty tổ chức chứng nhận đánh giá cấp thức.• Giải thưởng chất lượng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảm bảo chất lượng và các hệ thống đảm bảo chất lượng, Đảm bảo chất lượng và các hệ thống đảm bảo chất lượng, Đảm bảo chất lượng và các hệ thống đảm bảo chất lượng, Hệ thống chất lượng Q.Base.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay