Bộ 10 đề minh họa TNPT lần 6 file word có đáp án chi tiết

160 192 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 10:53

Bộ 10 đề minh họa tốt nghiệp THPT năm học 2016_2017 file word có đáp án chi tiết cực hay,là tài liệu cực kì hữu ích giúp các em học sinh tự luyện ở nhà và là tài liệu tham khảo cho giáo viên ôn tốt nghiệp THI MINH HA K THI THPT QUC GIA NM 2017 Mụn: TON Thi gian lm bi: 90 phỳt s 051 Cõu 1: Tỡm hm s f(x) bit f(x)= f ( x ) = x + ln x + A f ( x) = x + ln x + + C 2x + x +1 v f(0) = f ( x) = x + ln x + B f ( x) = x + ln x + + D Ă Cõu 2: Trong cỏc hm s sau hm no ng bin trờn x +1 y= y = x4 + x2 x+3 A B M =a Cõu 3: Giỏ tr ca 10082017 A 2016 log a2 2017 ? y = x2 + y = x3 + x C D < a ( 2017 2016 ) bng 20162017 B 20171008 C D a b log a ữ ữ c 23 log a b = 2,log a c = a, b, c > 0; a Cõu 4: Bit ; Khi ú giỏ tr ca bng 3 A B C D Cõu 5: H nguyờn hm ca hm s y = e3x+1 l: F ( x ) = e3 x +1 + C F ( x) = 3e3 x +1 + C A B F ( x) = e3 x +1.ln + C F ( x) = 3e3 x +1 ln + C C D x3 x m = Cõu 6: Vi giỏ tr no ca m thỡ phng trỡnh cú ba nghim phõn bit A < m < < m < m < B C 32 x +1 4.3 x + = Cõu 7: Phng trỡnh x1 x = A x1 , x2 cú nghim x1 + x = B + 2x x Cõu 8: H nguyờn hm ca hm s f(x) = l m < D x1 < x ú Chn phỏt biu ỳng ? x1 + 2x = x1 + x = C D F ( x) = ln x + x F ( x ) = ln x + ln + C A 2x +C ln B x F ( x) = + +C x ln F ( x) = C + x.ln + C x D y = 2sin x cos x + Cõu 9: Gi M v m ln lt l giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca hm s: tớch M.m l: 25 25 A M.m = B M.m = C M.m = Khi ú D M.m = 2log3 ( x 3) + log ( x + 3) Cõu 10: Tp nghim ca bt phng trỡnh l: ;3 ;3 ;3 ( ;3) A S= B S= C S= D S= 50 7% Cõu 11: Mt ngi gi tit kim triu ng vo mt ngõn hng vi lói sut mt nm Bit rng nu khụng rỳt tin ngõn hng thỡ c sau mi nm, s tin lói s c nhp vo ban u Sau nm mi rỳt lói thỡ ngi ú thu c s tin lói l 70,128 50,7 20,128 3,5 A triu ng B triu ng C triu ng D triu ng log ( x + 1) + = log Cõu 12: Phng trỡnh 8+2 A x + log ( + x ) cú hai nghim B x1 x2 x1 ; x2 C , ú D l = 10cm l? r = 5cm Cõu 13: Din tớch xung quanh ca hỡnh nún trũn xoay cú ng sinh , bỏn kớnh ỏy 50cm 50 cm 25 cm 100 cm2 A B C D y = x4 2x2 Cõu 14: ng thng qua hai im cc tiu ca th hm s l : y = y = y=0 x= A B C D Cõu 15: Tớnh ( x + x )e x x + e x dx xe x + + ln xe x + + C xe x ln xe x + + C A F(x) = B F(x) = x xe + ln xe x e x + + ln xe x + + C + + C C F(x) = D F(x) = l S ABCD SA ( ABCD ) AC = 2a, BD = 3a ABCD Cõu 16: Cho hỡnh chúp cú ỏy l hỡnh thoi vi SA = 6a S ABCD Th tớch chúp l V = 2a V = 6a V = 18a3 A B C Cõu 17: Hỡnh chúp t giỏc u cú bao nhiờu mt phng i xng ? A B C , , V = 12a D D Cõu 18: Thit din qua trc ca mt hỡnh nún l mt tam giỏc vuụng cõn cú cnh huyn bng Th tớch ca nún ny l: 3 3 A B D C Cõu 19: Tớnh x x2 + x2 + dx 3 2 F ( x ) = ( x + 2) + ( x + 1) + C 3 1 F ( x) = ( x + 2) ( x + 1) + C 3 A B F ( x) = ( x + 2) + ( x + 1) 3 2 F ( x) = ( x + 2) ( x + 1) + C 3 +C C D log ( x + 2) < log ( x ) Cõu 20: Tp nghim ca bt phng trỡnh : 3 < x < 0; th qua im A( 0;-3) nờn c = -3, th cú cc tr nờn a v b trỏi du a = 1; b = 3; c = a = 1; b = 3; c = A B a = ; b = 3; c = a = 1; b = 2; c = C D 2x + 2x m C D B C C B C B D C C D C A D A B B A C A B D D A A C C A A B A B B D B C C A A D C C A A B B A A C C B D D A A C B D B D B y O x -3 A(2;3); C (4;1) Cõu : Cho th (C): y = v Tỡm m ng thng (d) y= 3x-1 ct th (C) ti im phõn bit B, D cho t giỏc ABCD l hỡnh thoi HD y= x+ 3 I (1;2) Phng trỡnh ng thng AB: Ta giao im ca AC v BD: I (1;2) AC BD D thy v I l trung im AC Vy ABCD l hỡnh thoi thỡ l trung im ca BD Xột x (3m + 4) x + m = phng trỡnh honh giao im: luụn cú hai nghim phõn bit vi x1 + x2 3m + m, = 12 Suy ra: I l trung im BD thỡ m = y = x3 + x x + Cõu: Cho hm s cú th ( C) Gi A, B l giao im ca ( C) v trc honh S im (C ) AMB = 90 M cho l: M (m; m3 + 3m 9m + 5) m 1; m HD: Gi A( -5; 0) , B ( 1; 0), vi (*) uuuu r uuuu r AMB = 90 AM BM = ( m 1)( m + 5)[( m 1) ( m + 5) + 1] = Ta cú: m + 2m3 12m + 14m = (**) (do (*)) f ( m) = m + 2m 12m + 14m f '( m) = ( m 1) (4 m + 14) Xột 6129 f( )= -1: (*) x1 x2 Suy ra: = Vi x K: x1 x2 x1 ; x2 , ú l? 2log ( x 3) + log ( x + ) log ( x 3) log ( x + ) Khi ú: 2 ( x 3) ( x + 3) 16 x 42 x 18 x 3 < x3 Kt hp iu kin, nghim ca BPT l: 2x + x +1 Cõu: Tỡm hm s f(x) bit f(x)= v f(0) = 1 2x + + x + ữdx = x + ln x + + C f ( x) = x + HD: Ta cú dx= c = f ( x) = x + ln x + + M f(0)=1 ( x + x) e x x + e x dx Cõu: Tớnh x.e x ( x + 1)e x x.e x ( x + x )e x x x dx = dx ( x.e x + 1) ( x.e x + 1) d ( x.e + 1) = (1 x.e x + 1)d ( x.e + 1) x + e x HD: = x x xe ln xe + + C = y= x x +1 Cõu: Cho hm s cú th (C) Bit th (C) ct Ox, Oy ln lt ti A, B Tỡm M thuc (C) cho din tớch tam giỏc MAB bng A ( 1;0 ) B ( 0; 1) HD : Giao im ca (C) vi Ox l , giao im ca (C) vi Oy l S MAB = AB.d ( M , AB ) = d ( M ; AB ) = x y = AB = 2 PT ng thng AB l ; x yM d ( M ; AB) = M M ( 2;3) M ( 3;2 ) Mt khỏc: Dựng mỏy th tỡm M tha , S ABC Cõu: Cho hỡnh chúp tam giỏc u cú tt c cỏc cnh u bng Din tớch ca mt cu ngoi tip S ABC hỡnh chúp l HD: 10 uuur uu r AH u = 2(2t 1) + (t 5) + 2(2t 1) = 4(2t 1) + (t 5) = 9t = t = H (3;1; 4) ỏp ỏn : A Cõu 49 : Ta cú tõm Do I ( 1; 2; 1) , R = I ( Q) R=r =3 nờn r uur i = ( 1;0;0 ) OI = ( 1; 2; 1) Ta v lm hai VTCP, ú ta cú VTPT r cú r (Q) uurnhn n = i OI = ( 0;1; ) ( Q) : y z = Vy : ỏp ỏn: A Cõu 50: A = d d A(3; t;1 + t ) uuuu r AM = (5;1 + t ; t ) uur uuuu rr ud1 = (1;3;1) AM u d1 = + 3(1 + t ) + (4 t ) = t = uu r uu r ud = (5; 5;10) ud = (1; 1; 2) VTCP ca d: d: x y z = = 1 hay => ỏp ỏn: C THI MINH HA K THI THPT QUC GIA NM 2017 Mụn: TON s 060 Thi gian lm bi: 90 phỳt y = x5 x3 + Cõu 1: Hm s A B y= Cõu 2: Cho hm s cú bao nhiờu cc tr ? C x x3 +2 Khng nh no sau õy ỳng ? 146 D A Hm s i qua im 1 M ( ; ) B Hm s nghch bin trờn R ( ;1) D Hm s nghch bin trờn C Hm s t cc tiu ti x=0 y= mx x2 + [ 2; 2] x =1 Cõu 3: Tỡm m hm s t giỏ tr ln nht ti trờn on m0 A B C y= Cõu 4: Hm s A ? D m = x + x + x +1 x3 + x cú bao nhiờu ng tim cn ? B C D 4 y = (1 x) x=2 Cõu 5: Tớnh o hm cp hai ca hm s sau ti im ? A 81 B 432 C 108 D -216 y = x x + x + x Cõu 6: Tp xỏc nh ca hm s [ 3; 4] { } ; [ 3; 4] A B C l: [ 3; +) D y = mx3 (m + 1) x + x Cõu 7: Tỡm m hm s A m=0 B m = t cc tiu ti x=1 ? C m= m=2 D y = x 3x + Cõu 8: Vit phng trỡnh tip tuyn ca th hm s ti im cú honh bng -1 ? y = 9x + y = 9x y = x + 12 y = x + 18 A B C D (Cm ) y = x 2mx + Cõu 9: Tỡm m : cú im cc tr l nh ca mt tam giỏc vuụng cõn m = m = m =1 m=3 A B C D y = x 3x + Cõu 10: ng thng y = m ct th hm s A 0m y( 2) m > Hm s cú ng tim cn l y=0; x=0 Cõu 5: Tớnh y(2) Cõu 6: x x x + x 1 S = 3; { } [ ] 2 2 x + x x4 Cõu 7: Hm s t cc tiu ti x=1 y '(1) = m= y ''(1) > Cõu 8: Vi x= -1 suy y = 3, y(-1)=9, vit c phng trỡnh tip tuyn Cõu 9: 154 x = y ' = x 4mx = x = m x = m A(0; 2); B( m ; m ); C ( m ; m2 ) uuur uuur m = AB AC = m = im cc tr l nh ca mt tam giỏc vuụng cõn thỡ Trong ỏp ỏn chn ỏp ỏn cú giỏ tr m=1 Cõu 10: HD x + -1 y, + 0 + + y ng thng y = m ct th hm s y = x 3x + ti im phõn bit : Cõu 11: Da vo bng bin thiờn ó cho suy Cõu 12: x + x x > x
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 10 đề minh họa TNPT lần 6 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa TNPT lần 6 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa TNPT lần 6 file word có đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay