HDgroup giải nhanh một số dạng hóa vô cơ điển hình

23 262 6
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 10:15

Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Kim loại tác dụng với axit tính oxi hóa KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT HNO3 VÀ H2SO4 ĐẶC NÓNG (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN VĂN KHẢI Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Kim loại tác dụng với axit HNO3 H2SO4 đặc nóng” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa điển hình – Thầy Khải website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Kim loại tác dụng với axit HNO3 H2SO4 đặc nóng” sau làm đầy đủ tập tài liệu Câu 1: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với H2SO4 đặc nóng dư thu dung dịch A V lít SO2 (đktc) sản phẩm khử Giá trị V A 2,24 lít B 6,72 lít C 3,36 lít D 4,48 lít Câu 2: Hòa tan hoàn toàn m gam Cu HNO3 đặc lấy dư thu 13,44 lít khí X (sản phẩm khử nhất) đo đktc Giá trị m là? A 19,2 gam B 38,4 gam C 9,6 gam D 6,4 gam Câu 3: Cho 6,72 gam kim loại M tác dụng với HNO3 loãng lấy dư thu 1,568 lít khí N2O sản phẩm khử nhất, đo đktc Kim loại M A Cu B Ca C Fe D Mg Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam hỗn hợp X gồm Mg Cu HNO3 loãng dư, sau phản ứng kết thúc thu 4,48 lít khí NO (là sản phẩm khử nhất) đktc dung dịch X Phân trăm khối lượng Mg hỗn hợp X là? A 57,14% B 42,86% C 32,14% D 85,71% Câu 5: Cho 255,2 gam Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với HNO3 loãng dư, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch A (không chứa NH4NO3) V lít hỗn hợp khí X gồm NO NO2 đo đktc Tỉ khối X so với H2 18,2 Giá trị C A 5,6 lít B 11,2 lít C 2,24 lít D 5,6 lít Câu 6: Cho 26,88 gam kim loại M tác dụng với HNO3 loãng dư thu 6,272 lít khí X (sản phẩm khử nhất) đo đktc, tỉ khối so với H2 15 Kim loại M khí X A Cu NO B Fe NO C Mg NO D Cu NO2 Câu 7: Cho 2,8 g Fe tác dụng hết với dd HNO3 dư thu V lít (đktc) hh khí gồm NO NO2 (có tỉ lệ số mol 2:1) Vậy V A 2,688 lit B 1,44 lit C 1,12 lít D 2,24 lít Câu 8: Cho 19,2 gam kim loại M tan hoàn toàn dung dịch HNO3 dư, thu 4,48 lít khí NO (đktc) Cho NaOH dư vào dung dịch ta thu kết tủa Nung kết tủa không khí đến khối lượng không đổi m gam chất rắn Kim loại M giá trị m : A Mg 25 g B Fe 27 g C Al 30 g D Cu 24 g Câu 9: Cho 4,875 g kim loại M hóa trị II tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu 1,12 lit khí NO sản phẩm khử (đktc) Kim loại M là: A Zn B Mg C Ni D Cu Câu 10: Hoà tan 1,12 gam hỗn hợp gồm Mg Cu dung dịch HNO3 dư thu 0,896 lít khí gồm NO NO2(hai sản phẩm khử) tỷ khối so với H2 21 Thành phần % theo khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu là: A 41,85% 58,15% B 42,85% 57,15% C 43,85% 56,15% D 44,85% 55,15% Câu 11: Hoà tan hoµn toµn 7,4g hỗn hợp gồm Fe Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 H2SO4 đặc nóng Sau phản ứng thu 5,04 lít NO2 (đktc) 1,12 lít SO2 (đktc) Khối lượng Cu hỗn hợp ban đầu là: A 3,2 B 4,6 C 4,23 D 5,0 Câu 12: Cho 20 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng kết thúc thu V lit khí NO (đktc) 3,2 gam chất rắn Giá trị V Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Kim loại tác dụng với axit tính oxi hóa A 0,896 B 2,24 C 4,48 D 6,72 Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch Y Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Phần trăm khối lượng Cu hỗn hợp X giá trị m A 21,95% 2,25 B 78,05% 2,25 C 21,95% 0,78 D 78,05% 0,78 Câu 14: Hòa tan hoàn toàn lượng bột Fe3O4 vào lượng dung dịch HNO3 vừa đủ thu 0,336 lít khí NxOy đktc cạn dung dịch thu sau phản ứng thu 32,67 gam muối khan Công thức NxOy khối lượng Fe3O4 hỗn hợp A NO2 5,22 gam B N2 5,22 gam C NO 10,44 gam D N2O 10,44 gam Câu 15: Hoàn tan hoàn toàn 45,9 gam kim loại M dung dịch HNO3 loãng dư thu hỗn hợp khí gồm 0,3 mol N2O bà 0,9 mol NO (hai sản phẩm khử nhất) Kim loại M A Mg B Fe C Al D Zn Câu 16: Hòa tan m gam Al vào dung dịch HNO3 thu 11,2 lít hỗn hợp khí gồm NO NO2 (đktc) tỉ khối so với H2 19,8 (sản phẩm NH4NO3) Giá trị m là: A 5, gam B 2,7 gam C 8,1 gam D 6,75 gam Câu 17: Cho m gam Al tan hoàn toàn dung dịch HNO3 thu 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, N2O, N2 tỉ lệ mol tương ứng 1:2:2 Giá trị m là: A 35,1 B 20,63 C 18,49 D 52,56 Câu 18: B-2008 Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau kết thúc phản ứng sinh 3,36 lít khí (ở đktc) Nếu cho m gam hỗn hợp X vào lượng dư axit nitric (đặc, nguội), saukhi kết thúc phản ứng sinh 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m A 11,5 B 10,5 C 12,3 D 15,6 Câu 19: Cho 4,32g Al tác dụng vừa đủ với dd HNO3 thu 0,672 lít khí X dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng với dd NaOH dư thu 0,672 lit Z Công thức X? A NO B N2O C NO2 D N2 Câu 20: Cho 6,48 gam kim loại Al tan hoàn toàn dd HNO3 loãng nóng dư thu 0,04 mol khí X dd Y Cho dd NaOH dư vào dd Y đun nóng thấy thoat 0,05 mol khí mùi khai công thức khí X A N2O B N2 C NO D NH3 Câu 21: Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào HNO3 dư, thu dung dịch A 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm NO khí X (hai sản phẩm nhất), với tỉ lệ số mol : Khí X A N2 B NO2 C N2O D N2O4 Câu 22: Hoà tan hoàn toàn a gam Al dung dịch HNO loãng, thoát 4,48 lít hỗn hợp ba khí NO, N O, N tỉ lệ số mol : : Nếu lấy a gam Al hoà tan hoàn toàn dung dịch NaOH dư thu V lít khí H (đktc) Giá trị V A 17,92 B 13,44 C 16,80 D 17,472 Câu 23: Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam kim loại M dung dịch HNO3 dư, thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 NO tỉ lệ thể tích : Kim loại M A Zn B Ag C Cu D Fe Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 H2SO4 đặc, nóng Sau phản ứng thu 0,45 mol khí NO2 0,1 mol khí SO2 Khối lượng Fe hỗn hợp X A 8,4 B 10,88 C 6,4 D 3,92 Câu 25: Khi cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc, thấy 49 gam H2SO4 tham gia phản ứng, tạo muối MgSO4, H2O sản phẩm khử X X A SO2 B S C H2S D SO2, H2S Câu 26: Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng thu hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O 0,01 mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3) Giá trị m A 13,5 gam B 1,35 gam C 0,81 gam D 8,1 gam Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Kim loại tác dụng với axit tính oxi hóa Câu 27 Khi cho m gam Fe tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3 thu dung dịch muối, 0,1 mol khí NO 0,3 mol khí NO2 Xác định m A 12,5g B 11,5g C 11,2g D 15,2g Câu 28 Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS , FeS2, S HNO3 nóng dư thu 9,072 lít khí màu nâu (đktc, sản phẩm khư ) dung dịch Y Chia dung dịch Y thành phần - Phần cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu 5,825 gam kết tủa trắng - Phần tan dung dịch NaOH dư thu kết tủa Z, nung Z không khí đến khối lượng không đổi a gam chất rắn Giá trị m a là: A 5,52 gam 2,8 gam B 3,56 gam 1,4 gam C 2,32 gam 1,4 gam D 3,56 gam 2,8 gam Câu 29 A -2013: Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp gồm Fe kim loại X dung dịch HCl, thu 1,064 lít khí H2 Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp dung dịch HNO3 loãng (dư), thu 0,896 lít khí NO (sản phẩm khửduy nhất).Biết thểtích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Kim loại X A Zn B Cr C Al D Mg Câu 30: Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu dung dịch X 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, khí hoá nâu không khí Khối lượng Y 5,18 gam Cho dung dịch NaOH (dư) vào X đun nóng, khí mùi khai thoát Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp ban đầu A 19,53% B 12,80% C 10,52% D 15,25% Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Kim loại tác dụng với axit tính oxi hóa KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT HNO3 VÀ H2SO4 ĐẶC NÓNG (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN VĂN KHẢI Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Kim loại tác dụng với axit HNO3 H2SO4 đặc nóng” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa điển hình – Thầy Khải website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Kim loại tác dụng với axit HNO3 H2SO4 đặc nóng” sau làm đầy đủ tập tài liệu C 11 A 21 B A 12 C 22 D D 13 D 23 C B 14 C 24 A B 15 C 25 C A 16 C 26 B B 17 A 27 C D 18 C 28 B A 19 B 29 C 10 B 20 A 30 C Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Bài tập kim loại tác dụng với nước BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN VĂN KHẢI Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Bài tập kim loại tác dụng với nước” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa điển hình – Thầy Khải website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Bài tập kim loại tác dụng với nước” sau làm đầy đủ tập tài liệu Bài 1: CĐ 2007: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H2 (ởđktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X A 60ml B 75ml C 30ml D 150ml Bài 2: B -2013: Khi hòa tan hoàn toàn m gam kim loại vào nước dư, từ kim loại sau thu thể tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ áp suất) nhỏ nhất? A K B Na C Li D Ca Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 0,49 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm kiềm thổ vào nước dư thu 1,12 lít khí (đktc) Hỗn hợp chắn chứa A Mg B Li C Be D Ba Bài 4: Cho 1,15 gam kim loại kiềm X tan hết vào nước, đề trung hòa dung dịch thu cần 50 gam dung dịch HCl 3,65% X kim loại sau A K B Cs C Li D Na Bài 5: Cho 1,745 gam hỗn hợp hai kim loại liên tiếp thuộc nhóm IA vào nước dư 616 ml khí đktc thoát Khối lượng kim loại là: A 0,575 gam 1,15 gam B 0,575 gam 1,17 gam C 0,71 gam 1,035 gam D 0,805 0,94 gam Bài 6: Hòa tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm Na Ba vào H2O dư Dung dịch thu sau phản ứng trung hòa hết 300ml HCl 1M Xác định khối lượng kim loại hỗn hợp A 4,6 gam Na 11,4 gam Ba B 6,9 gam Na 9,1 gam Ba C 2,3 gam Na 13,7 gam Ba D 9,15 gam Na 6,85 gam Na Bài 7: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ vào nước dư thu 200 ml dung dịch A 1,12 lít khí (đktc) Trộn 100 ml dung dịch A với V ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M HNO3 0,3M thu dung dịch pH = Giá trị V là: A 125 B 0,125 C 12,5 D 100 Bài 8: Cho hỗn hợp gồm Na Ca tác dụng hết với H2O dư thu lít khí (đo 00C 1,12 atm) dung dịch D Để trung hòa ½ dung dịch D cần V ml dung dịch HCl 0,5M Giá trị V A 200ml B 100ml C 400ml D 300 ml Bài 9: Hòa tan 17 gam hỗn hợp X gồm K Na vào nước dung dịch Y 6,72 lít H (đktc) Để trung hòa nửa dung dịch Y cần dùng dung dịch hỗn hợp H2SO4 HCl (tỉ lệ mol 1:2) Tổng khối lượng muối tạo là: A 42,05 gam B 20,65 gam C 14,97 gam D 21,025 gam Bài 10: X hợp kim kim loại gồm kim loại kiềm M kim loại kiềm thổ R Lấy 28,8 gam X hòa tan hoàn toàn vào nước, thu 6,72 lít H2 (đktc) Đem 2,8 gam Li luyện thêm vào 28,8 gam X % khối lượng Li hợp kim vừa luyện 13,29% Kim loại kiềm thổ R hợp kim X A Mg B Ca C Ba D Sr Bài 11: A -2010: Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K Ba vào nước, thu dung dịch X 2,688 lít khí H2 (đktc) Dung dịch Y gồm HCl H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng : Trung hoà dung dịch X dung dịch Y, tổng khối lượng muối tạo A 13,70 gam B 12,78 gam C 18,46 gam D 14,62 gam Bài 12: A -2013: ỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm kim loại kiềm thổ Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu dung dịch Y 537,6 ml khí H2(đktc) Dung dịch Z gồm H2SO4 HCl, Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Bài tập kim loại tác dụng với nước số mol HCl gấp hai lần số mol H2SO4 Trung hòa dung dịch Y dung dịch Z tạo m gam hỗn hợp muối Giá trịcủa m A 4,460 B 4,656 C 3,792 D 2,790 Bài 13: B -2007: Hỗn hợp X gồm Na Al Cho m gam X vào lượng dưnước thoát V lít khí Nếu cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) 1,75V lít khí Thành phần phần trăm theo khối lượng Na X (biết thểtích khí đo điều kiện, cho Na = 23, Al = 27) A 39,87% B 77,31% C 49,87% D 29,87% Bài 14: A -2008: Cho hỗn hợp gồm Na Al tỉlệsốmol tương ứng : vào nước (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 8,96 lít khí H2(ở đktc) m gam chất rắn không tan Giá trị m A 10,8 B 5,4 C 7,8 D 43,2 Bài 15: CĐ 2009: Chỉdùng dung dịch KOH đểphân biệt chất riêng biệt nhóm sau đây? A Fe, Al2O3, Mg B Mg, K, Na C Zn, Al2O3, Al D Mg, Al2O3, Al Bài 16: B -2009: Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M oxit vào nước, thu 500 ml dung dịch chứa chất tan nồng độ 0,04M 0,224 lít khí H2 (ở đktc) Kim loại M A Na B Ca C Ba D K Bài 17: CĐ 2009: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu dung dịch X chất rắn Y Sục khí CO2 đến dưvào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu kết tủa A Fe(OH)3 B K2CO3 C Al(OH)3 D BaCO3 Bài 18: A -2011: Chia hỗn hợp X gồm K, Al Fe thành hai phần - Cho phần vào dung dịch KOH (dư) thu 0,784 lít khí H2(đktc) - Cho phần vào lượng dưH2O, thu 0,448 lít khí H2(đktc) m gam hỗn hợp kim loại Y Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu 0,56 lít khí H2(đktc) Khối lượng (tính theo gam) K, Al, Fe phần hỗn hợp X là: A 0,39; 0,54; 1,40 B 0,78; 1,08; 0,56 C 0,39; 0,54; 0,56 D 0,78; 0,54; 1,12 Bài 19: A- 2013: Hỗn hợp X gồm Ba Al Cho mgam X vào nước dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 8,96 lít khí H2(đktc) Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X dung dịch NaOH,thu 15,68 lít khí H2(đktc) Giá trịcủa mlà A 16,4 B 29,9 C 24,5 D 19,1 Bài 20: A -2013: Hỗn hợp X gồm Na,Ba, Na2O BaO Hòa tan hoàn toàn 21,9 gamX vào nước, thu 1,12 lít khí H2(đktc) dung dịch Y, 20,52 gamBa(OH)2 Hấp thụhoàn toàn 6,72 lít khí CO2(đktc) vào Y, thu đượcm gam kết tủa Giá trị m A 15,76 B 39,40 C 21,92 D 23,64 Bài 21: Cho 7,3 gam hỗn hợp gồm Na Al tan hết vào nước dung dịch X 5,6 lít khí (đktc) Thể tích dung dịch HCl 1M cần cho vào dung dịch X để lượng kết tủa lớn A 150ml B 200ml C 100ml D 250ml Bài 22: Một hỗn hợp X gồm Na, Al Fe (với tỉ lệ mol Na Al tương ứng 5:4) tác dụng với H 2O dư thu V lít khí, dung dịch Y chất rắn Z Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 0,25V lít khí (các khí đo điều kiện) Thành phần % theo khối lượng Fe hỗn hợp X A 14,4% B 33,43% C 20,07% D 34,8% Bài 23: Hoà tan 2,90 gam hỗn hợp X gồm Ba BaO H2O, thu 112 ml khí H2 (ở 0oC; atm) dung dịch Y Trung hoà hết 1/2 dung dịch Y cần V ml dung dịch HCl 0,20M Giá trị V A 50 B 200 C 100 D 150 Bài 24: Cho 1,365 gam kim loại kiềm X hòa tan hoàn toàn vào nước thu dung dịch khối lượng lớn khối lượng nước dùng 1,33 gam Kim loại X A Cs B Na C K D Rb Bài 25: Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba hòa tan hết nước dư tạo dung dịch Y 5,6 lít khí (ở đktc) Tính V ml dung dịch H2SO4 2M tối thiểu để trung hòa Y A 125 ml B 100 ml C 200 ml D 150 ml Bài 26: Thực hai thí nghiệm sau: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Bài tập kim loại tác dụng với nước • Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp Ba Al vào nước dư, thu 0,896 lít khí (ở đktc) • Thí nghiệm 2: Cũng cho m gam hỗn hợp cho vào dung dịch NaOH dư thu 2,24 lít khí (ở đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 2,85 gam B 2,99 gam C 2,72 gam D 2,80 gam Bài 27: Hòa tan hoàn toàn 7,3 gam hỗn hợp X gồm kim loại Na kim loại M (hóa trị n không đổi) nước thu dung dịch Y 5,6 lít khí hiđro (ở đktc) Để trung hòa dung dịch Y cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M Phần trăm khối lượng kim loại M hỗn hợp X là: A 68,4 % B 36,9 % C 63,1 % D 31,6 % Bài 28: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm kim loại hóa trị I oxit kim loại hóa trị vào nước dư Sau phản ứng xong 500 ml dung dịch X chứa chất tan 4,48 lít khí H2 Tính nồng độ mol dung dịch X A 0,2M B 0,4 M C 0,3M D 0,25 M Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Bài tập kim loại tác dụng với nước BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN VĂN KHẢI Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Bài tập kim loại tác dụng với nước” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa điển hình – Thầy Khải website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Bài tập kim loại tác dụng với nước” sau làm đầy đủ tập tài liệu B 11 C 21 B A 12 C 22 D B 13 D 23 C D 14 B 24 C B 15 D 25 A C 16 C 26 B A 17 C 27 B A 18 C 28 B A 19 C 10 C 20 A Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Phản ứng nhiệt nhôm PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN VĂN KHẢI Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Phản ứng nhiệt nhôm” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa điển hình – Thầy Khải website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Phản ứng nhiệt nhôm” sau làm đầy đủ tập tài liệu DẠNG 1: HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG = 100% Bài Trộn 8,1 gam Al 48 gam Fe2O3 cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm điều kiện không khí, kết thúc thí nghiệm thu m gam hỗn hợp rắn Giá trị m là: A 61,5 gam B 56,1 gam C 65,1 gam D 51,6 gam Bài Dùng mg Al để khử hoàn toàn lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58 g Hỏi lượng nhôm dùng m là: A m = 0,27 g B m = 2,7g C m = 0,54 g D m = 1,12 g Bài Đốt X gồm Fe2O3 Al (không không khí).Những chất rắn sau phản ứng : - Nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 0,3 mol H2 - Nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0,4 mol H2 Số mol Al X là: A 0,3 mol B 0,6 mol C 0,4 mol D 0,25 mol Bài 26,8g hỗn hợp bột nhôm Fe2O3 Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn hòa tan hết hỗn hợp sau phản ứng dung dịch HCl 11,2 lít H2(đktc) Khối lượng chất hỗn hợp ban đầu là? A mAl=5,4g; m Fe O3 =21,4g B mAl=1,08g; m Fe O3 =16g C mAl=8,1g; m Fe O3 =18,7g D mAl=10,8g; m Fe O3 =16g Bài Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (H=100%) Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc) Tính m A 0,540 gam B 0,810 gam C 1,080 gam D 1,755 gam Bài B-2007 Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 (Cr = 52) m gam Al Sau phản ứng hoàn toàn, 23,3 gam hỗn hợp rắn X Cho toàn X phản ứng với axit HCl dư thoát V lít H2 (đktc) V A 4,48 B 11,2 C 7,84 D 10,08 Bài Nung hỗn hợp A gồm Al Fe2O3 hỗn hợp B Chia hỗn hợp B thành hai phần - Phần 1: Hoà tan dung dịch H2SO4 dư thu 2,24(l) khí (đktc) - Phần 2: Hoà tan dung dịch KOH dư khối lượng chất rắn không tan 8,8(g) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng chất hỗn hợp A là: A Al: 5,4 gam; Fe2O3: 22,4 gam B Al: 3,4 gam; Fe2O3: 24,4 gam C Al: 5,7 gam; Fe2O3: 22,1 gam D Đáp án khác Bài Nung Al Fe3O4 (không không khí, phản ứng xảy hoàn toàn) thu hỗn hợp A - Nếu cho A tác dụng với dung dịch KOH dư thu 0,672 lít khí (đktc) - Nếu cho A tác dụng với H2SO4 đặc, núng dư 1,428 lít SO2 (đktc) % khối lượng Al hỗn hợp ban đầu là: A 33,69% B 26,33% C 38,30% D 19,88% Bài CĐ 2007: Khi cho 41,4 gam X gồm Fe2O3, Cr2O3 Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng 16 gam chất rắn Để khử hoàn toàn 41,4 gam X phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al % khối lượng Cr2O3 X (H= 100%, Cr = 52) A 50,67% B 20,33% C 66,67% D 36,71% Bài 10 CĐ 2008: Đốt hỗn hợp Al 16 gam Fe2O3 (không không khí) đến phản ứng hoàn toàn, hỗn hợp rắn X Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Giá trị V A 400 B 100 C 200 D 300 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Phản ứng nhiệt nhôm Bài 11 A -2008 : Nung nóng m gam hỗn hợp Al Fe2O3 (không không khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn Y Chia Y thành hai phần nhau: - Phần tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh 3,08 lít khí H2 (ở đktc); - Phần tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh 0,84 lít khí H2 (ở đktc) Giá trị m A 21,40 B 29,40 C 29,43 D 22,75 Bài 12: Một hỗn hợp X gồm Al Fe2O3 Thực phản ứng nhiệt nhôm Phản ứng hoàn toàn cho chất rắn A A tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 3,36 lít H2 (đktc) để lại chất rắn B Cho B tác dụng với H2SO4 loãng dư 8,96 lít (đktc) Tính khối lượng Al Fe2O3 hỗn hợp X A 13,5g; 16g B 13,5g; 32g C 6,75g; 32g D 10,8g; 16g Bài 13: Khử 16 (gam) bột Fe2O3 m (gam) bột Al vừa đủ Giá trị m (gam) là: A 2,7 B 6,4 C 3,2 D 5,4 Bài 14: Đốt nóng hỗn hợp gồm Al Fe3O4 (không không khí) đến phản ứng hoàn toàn Chia đôi chất rắn thu được, phần hòa tan dung dịch NaOH dư thoát 6,72 lít khí (đktc), phần lại hòa tan dung dịch HCl dư thoát 26,88 lít khí (đktc) Số gam chất hỗn hợp ban đầu bao nhiêu? A 27 gam Al 69,6 gam Fe3O4 B 54 gam Al 139,2 gam Fe3O4 C 29,9 gam Al 67,0 gam Fe3O4 D 81 gam Al 104,4 gam Fe3O4 Bài 15 Cho hổn hợp A gồm Al và oxit sắt Chia hỗn hợp A thành phần Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu 0,672 (l) khí (đktc) Phần 2: Phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn, thu hỗn hợp B, cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 134,4 ml khí (đktc) sau cho tiếp dung dịch H2SO4 loãng, dư 0,4032(l) H2(đktc) oxit sắt là: A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D FeO Fe3O4 Bài 16 Một hỗn hợp gồm Al oxit sắt, chia thành phần - Để hoà tan hết phần cần 200 ml dd HCl 0,675M, thu 0,84(l) H2(đktc) - Nung phần 2, phản ứng hoàn toàn, lấy sản phẩm tác dụng với NaOH dư thấy 1,12g rắn không tan Công thức oxit sắt là: A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D FeO Fe2O3 Bài 17 hỗn hợp gồm Nhôm oxit sắt Sau phản ứng nhiệt nhôm thu 96,6 g chất rắn - Hoà tan chất rắn NaOH dư thu 6,72 lít khí đktc lại phần không tan A - Hoà tan hoàn toàn A H2SO4 đặc nóng 30,24 lít khí B đktc Công thức sắt oxit là: A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D FeO Fe2O3 Bài 18: CĐ 2007: Phản ứng hoá học xảy trường hợp khôngthuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng B Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng C Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng D Al tác dụng với CuO nung nóng Bài 19: CĐ 2011 Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không khí), sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn Y Khối lượng kim loại Y A 16,6 gam B 11,2 gam C 5,6 gam D 22,4 gam Bài 20: B-20009: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al Fe3O4 điều kiện không khí Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu dung dịch Y, chất rắn Z 3,36 lít khí H2 (ở đktc) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu 39 gam kết tủa Giá trị m A 45,6 B 48,3 C 36,7 D 57,0 Bài 21:B – 2011: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện O2), sau phản ứng kết thúc, thu hỗn hợp X Cho toàn X vào lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 2,016 lít H (đktc) Còn cho toàn X vào lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau phản ứng kết thúc số mol NaOH phản ứng là: A 0,06 mol B 0,14 mol C 0,08 mol D 0,16 mol Bài 22: CĐ 2012: Nung hỗn hợp bột gồm Al Fe2O3 (trong điều kiện oxi), thu hỗn hợp chất rắn X Chia X thành phần nhau:Cho phần vào dung dịch HCl (dư) thu 7,84 lít khí H2 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Phản ứng nhiệt nhôm (đktc);Cho phần vào dung dịch NaOH (dư) thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe X A 42,32% B 46,47% C 66,39% D 33,61% Bài 23: B -2012: Nung nóng 46,6 gamhỗn hợp gồm AlvàCr2O3(trong điều kiện không khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn Chia hỗn hợp thu sau phản ứng thành hai phần Phần phản ứng vừa đủvới 300 mldung dịch NaOH 1M (loãng) Đểhòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl Giá trịcủa a A 0,9 B 1,3 C 0,5 D 1,5 Bài 24: A -2012: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 Al tỉ lệ mol tương ứng : Thực phản ứng nhiệt nhôm X (không không khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp gồm A Al, Fe, Fe3O4 Al2O3 B Al2O3, Fe Fe3O4 C Al2O3 Fe D Al, Fe Al2O3 Bài 25: A -2013: Hỗn hợp X gồm 3,92 gamFe, 16 gamFe2O3và mgamAl NungX ởnhiệt độcao điều kiện không khí, thu hỗn hợp chất rắn Y Chia Y thành hai phần Phần tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu 4a mol khí H2 Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu a mol khí H2 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trịcủa mlà A 3,51 B 4,05 C 5,40 D 7,02 DẠNG HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG < 100% Bài 26 85,6g X gồm Al Fe2O3 đem nung thời gian m gam Y Chia Y làm phần nhau: - Phần 1: Hòa tan dung dịch NaOH dư thấy thoát 3,36 lít khí (đktc) - Phần 2: Hòa tan hết HCl thấy thoát 10,08 lít khí (đktc) Phần trăm khối lượng Fe Y là? A 18% B 39,25% C 19,6% D 40% Bài 27 Trộn 6,48 gam Al với 24 gam Fe2O3 Thực phản ứng nhiệt nhôm thu chất rắn A Khi cho A tác dụng với dd NaOH dư, 1,344(l) khí (đktc) thoát Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm A 83,33% B 50,33% C 66,67% D 75% Bài 28 Trộn 10,8g Al với 34,8g Fe3O4 phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp A (chỉ xảy khử Fe 3O4 thành Fe) Hòa tan hết A HCl 10,752 lít H2 (đktc) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là: A 80% 1,08 lít B 80% 8,96 lít C 90% 8,96 lít D 90% 1,08 lít Bài 29: Hỗn hợp X gồm 8,1 gam Al 24 gam CuO Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X thu hỗn hợp Y Đem hỗn hợp Y hòa tan vào dung dịch HCl dư thu 0,21 mol khí Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm A 80% B 60% C 45% D 85% Bài 30: CĐ 2009: Để điều chế 78 gam Cr từ Cr2O3(dư) phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất phản ứng 90% khối lượng bột nhôm cần dùng tối thiểu A 40,5 gam B 45,0 gam C 54,0 gam D 81,0 gam Bài 31: B 2010: Trộn 10,8g bột Al với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm điều kiện không có không khí Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng dung dịch H 2SO4 loãng (dư) thu được 10,752 lít khí H2 (đktc) Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A 80% B 90% C 70% D 60% Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Phản ứng nhiệt nhôm PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN VĂN KHẢI Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Phản ứng nhiệt nhôm” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa điển hình – Thầy Khải website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Phản ứng nhiệt nhôm” sau làm đầy đủ tập tài liệu B 11 D 21 C 31 A C 12 B 22 B A 13 D 23 B D 14 C 24 F C 15 C 25 D C 16 A 26 B A 17 B 27 A C 18 C 28 A D 19 A 29 A 10 D 20 B 30 B Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Bài toán lưỡng tính BÀI TOÁN LƯỠNG TÍNH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN VĂN KHẢI Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Bài toán lưỡng tính” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa điển hình – Thầy Khải tại website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Bài toán lưỡng tính” sau làm đầy đủ tập tài liệu Bài (A7) Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH Để thu kết tủa cần tỉ lệ A a : b = : B a : b < : C a : b = : D a : b > : Bài 2.(C9) Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 0,04 mol H2SO4 thu m gam kết tủa Giá trị m A 2,568 B 1,560 C 4,128 D 5,064 Bài (A8) Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng hoàn toàn, thu 7,8 gam kết tủa Giá trị lớn V để thu lượng kết tủa A 0,35 B 0,45 C 0,25 D 0,05 Bài (B10) Cho 150 ml dung dị ch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dị ch AlCl nồng độ x mol/l, thu được dung dị ch Y và 4,68 gam kết tủa Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dị ch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa Giá trị x A 1,2 B 0,8 C 0,9 D 1,0 Bài (A9) Hoà tan hết m gam ZnSO4 vào nước dung dịch X Cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu a gam kết tủa Mặt khác, cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thu a gam kết tủa Giá trị m A 20,125 B 22,540 C 12,375 D 17,710 Bài (A10) Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước dung dịch X Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 3a gam kết tủa Mặt khác, cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 2a gam kết tủa Giá trị m A 17,17 B 16,10 C 14,49 D 24,15 Bài (C7) Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu kết tủa Y Để thu lượng kết tủa Y lớn giá trị m A 1,59 B 1,17 C 1,95 D 1,71 Bài (B11) Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng kết thúc thu 8,424 gam kết tủa Mặt khác, cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 33,552 gam kết tủa Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Bài (A12) Cho 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau phản ứng kết thúc thu 12,045 gam kết tủa Giá trị V A 75 B 150 C 300 D 200 Bài 10 (C9) Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O Al2O3 vào H2O thu 200 ml dung dịch Y chứa chất tan nồng độ 0,5M Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu a gam kết tủa Giá trị m a A 8,3 7,2 B 11,3 7,8 C 13,3 3,9 D 8,2 7,8 Bài 11 Cho dung dịch X chứa 0,05 mol Na[Al(OH)4] 0,1 mol NaOH tác dụng với dung dịch HCl 2M Thể tích dung dịch HCl 2M lớn cần cho vào dung dịch X để xuất 1,56 gam kết tủa A 0,06 lít B 0,08 lít C 0,12 lít D 0,18 lít Bài 12 (A12) Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O Al2O3 vào nước thu dung dịch X suốt Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, hết 100 ml bắt đầu xuất kết tủa; hết 300 ml 700 ml thu a gam kết tủa Giá trị a m A 23,4 56,3 B 23,4 35,9 C 15,6 27,7 D 15,6 55,4 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Bài toán lưỡng tính Bài 13 (C10) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch suốt Chất tan dung dịch A AlCl3 B CuSO4 C Fe(NO3)3 D Ca(HCO3)2 Bài 14 (B7) Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu 15,6 gam Giá trị lớn V A 1,2 B 1,8 C 2,4 D  2 Bài 15 (B11) Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3 0,02 mol SO Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M Ba(OH)2 0,1M vào X, sau phản ứng kết thúc, thu 3,732 gam kết tủa Giá trị z, t là: A 0,020 0,012 B 0,020 0,120 C 0,012 0,096 D 0,120 0,020 Bài 16 Hoà tan hoàn toàn 8,2 gam hỗn hợp Na2O, Al2O3 vào nước thu dung dịch X chứa chất tan Tính thể tích CO2 (đktc) cần để phản ứng hết với dung dịch X A 1,12 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 3,36 lít Bài 17 Cho từ từ đến hết 150ml dung dịch NaOH 2M vào cốc đựng 100ml dung dịch AlCl nồng độ x mol/l, sau phản ứng hoàn toàn thấy cốc 0,1 mol chất kết tủa Thêm tiếp 100ml dung dịch NaOH 2M vào cốc, sau phản ứng hoàn toàn thấy cốc 0,14 mol chất kết tủa Giá trị x là: A 1,6 B 1,0 C 0,8 D 2,0 Bài 18 Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Na2O, Al2O3 hoà tan hết vào nước thu 400ml dung dịch Y chứa chất tan nồng độ 0,5M chất rắn Z gồm chất Lọc tách Z, cho luồng khí H2 dư qua Z nung nóng thu chất rắn T Hoà tan hết T dung dịch HNO3 thu 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 NO tỉ khối so với oxi 1,0625 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng m A 34,8 gam B 18 gam C 18,4 gam D 26 gam Bài 19 Hoà tan 0,54 gam Al 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M dung dịch X Thêm V lít dung dịch NaOH 0,1M kết tủa tan trở lại phần Nung kết tủa đến khối lượng không đổi ta chất rắn nặng 0,51 gam Giá trị V ? A 1,2 lít B 1,1 lít C 1,5 lít D 0,8 lít Bài 20 Cho m gam Kali vào 250ml dung dịch X chứa AlCl3 nồng độ a mol/l, sau phản ứng kết thúc thu 5,6 lít khí (đktc) lượng kết tủa Tách kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 5,1 gam chất rắn Giá trị a A 0,15M B 0,12M C 0,55M D 0,6M Bài 21 Cho dung dịch chứa 0,015 mol FeCl2 0,02 mol ZnCl2 tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn tách lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi 1,605 gam chất rắn Giá trị lớn V để thu lượng chất rắn là: A 70ml B 100ml C l40ml D 115ml Bài 22 Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na2O, Al2O3 vào nước dung dịch suốt X Thêm dung dịch HCl 1M vào dung dịch X nhận thấy bắt đầu thấy xuất kết tủa thể tích dung dịch HCl 1M cho vào 100ml cho vào 200ml 600ml dung dịch HCl 1M thu a gam kết tủa Giá trị a m là: A a = 7,8 ; m = 19,5 B a = 15,6 ; m = 19,5 C a = 7,8 ; m = 39 D a = 15,6 ; m = 27,7 Bài 23 Cho m gam Na vào 50ml dung dịch AlCl3 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 1,56 gam kết tủa dung dịch X Thổi khí CO2 vào dung dịch X thấy xuất kết tủa Giá trị m là: A 1,44 B 4,41 C 2,07 D 4,14 Bài 24 Thêm 240ml dung dịch NaOH 1M vào cốc thuỷ tinh đựng 100ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, khuấy đến phản ứng hoàn toàn thấy cốc 0,08 mol chất kết tủa Thêm tiếp 100ml dung dịch NaOH 1M vào cốc, khuấy đến phản ứng hoàn toàn thấy cốc 0,06 mol chất kết tủa Nồng độ x là: A 0,75M B 1M C 0,5M D 0,8M Bài 25 Trong cốc thuỷ tinh đựng dung dịch ZnSO4 Thêm vào cốc 200ml dung dịch KOH nồng độ x mol/l thu 4,95 gam kết tủa Tách kết tủa, nhỏ dung dịch HCl vào nước lọc thấy xuất kết Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Bài toán lưỡng tính tủa trở lại, tiếp tục cho HCl vào đến kết tủa tan hết cho dung dịch BaCl2 dư vào thu 46,6 gam kết tủa Nồng độ x là: A 2M B 0,5M C 4M D 3,5M Bài 26 Cho 3,42 gam Al2(SO4)3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH, sau phản ứng thu 0,78 gam kết tủa Nồng độ mol nhỏ dung dịch NaOH dùng A 0,15M B 0,12M C 0,28M D 0,19M Bài 27 Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 7,8 gam kết tủa Giá trị lớn V để thu lượng kết tủa là: A 0,9 B 0,45 C 0,25 D 0,6 Bài 28 Cho 120 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH thu 7,8 gam kết tủa Nồng độ mol lớn NaOH ? A 1,7M B 1,9M C 1,4M D 1,5M Bài 29 Một cốc thuỷ tinh chứa 200ml dung dịch AlCl3 0,2M Cho từ từ vào cốc V ml dung dịch NaOH 0,5M Tính khối lượng kết tủa lớn V biến thiên đoạn 250ml  V  320ml A 3,12 B 3,72 C 2,73 D 8,51 Bài 30 Cho V lít dung dịch NaOH 0,4M vào dung dịch chứa 58,14 gam Al2(SO4)3 thu 23,4 gam kết tủa Giá trị lớn V A 2,68 lít B 6,25 lít C 2,65 lít D 2,25 lít Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Bài toán lưỡng tính BÀI TOÁN LƯỠNG TÍNH (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN VĂN KHẢI Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Bài toán lưỡng tính” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa điển hình – Thầy Khải website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Bài toán lưỡng tính” sau làm đầy đủ tập tài liệu D 11 C 21 B C 12 C 22 A B 13 A 23 D A 14 D 24 B A 15 B 25 D B 16 B 26 A B 17 A 27 A C 18 C 28 B B 19 B 29 C 10 D 20 D 30 C Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN VĂN KHẢI Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa điển hình – Thầy Khải website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm” sau làm đầy đủ tập tài liệu DẠNG 1: BÀI TOÁN HỎI SẢN PHẨM Bài 1: Thổi khí CO2 từ từ đến dư vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 Chất bình sau phản ứng kết thúc là: A Ca(HCO3)2 B CaCO3 C Ca(HCO3)2 CaCO3 D CaCO3 Ca(OH)2 Bài 2: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đkc) vào bình chứa dung dịch hòa tan 0,15 mol Ba(OH)2 Chất bình sau phản ứng kết thúc là: A Chỉ BaCO3 B Chỉ Ba(HCO3)2 C Cả BaCO3 Ba(HCO3)2 D Cả BaCO3 Ba(OH)2 Bài 3: Hấp thụ hoàn toàn a mol khí CO2 vào dung dịch chứa b mol Ba(OH)2 thu hỗn hợp muối BaCO3 Ba(HCO3)2 Quan hệ a b là: A a > b B a < b C b < a < 2b D a = b Bài 4: Cho 5,6 lít CO2 (đkc) qua 164ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,22g/ml) thu dung dịch X cạn dung dịch X thu khối lượng chất rắn A 26,5g B 15,5g C 46,5g D 31g Bài 5: Cho 224,0 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết 100 ml dung dịch KOH 0,2M Khối lượng muối tạo thành là: A.1,38 gam B 2gam C 1gam D 1,67 gam Bài 6: Hấp thụ toàn 0,896 lít CO2 vào lít dd Ca(OH)2 0,01M được? A 1g kết tủa B 2g kết tủa C 3g kết tủa D 4g kết tủa Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 1,6g lưu huỳnh cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M Khối lượng kết tủa thu A 10,85g B 16,725g C 21,7g D 32,55g Bài 8: Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lit khí SO2 (đkc) A 250 ml B 500 ml C 125 ml D 175 ml Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam lưu huỳnh cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M Khối lượng kết tủa thu A 10,85 gam B 16,725 gam C 21,7 gam D 32,55 gam Bài 10: Sục 1,12 lít CO2(đkc) vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M khối lượng kết tủa thu A 78,8g B 98,5g C 5,91g D 19,7g Bài 11: Sục 9,52 lít SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp: NaOH 1M – Ba(OH)2 0,5M – KOH 0,5M Kết thúc phản ứng thu m gam kết tủa Trị số m là: A 16,275 gam B 21,7 gam C 54,25 gam D 37,975 gam Bài 12: Sục 2,24 lít (đktc) CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M Ba(OH)2 0,75M Sau khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa Tính m A 19,7g B 14,775g C 23,64g D 16,745g Bài 13: Sục 4,48 lít (đktc) CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M Ba(OH)2 0,75M Sau khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa Tính m A 23,64g B 14,775g C 9,85g D 16,745g Bài 14: Hấp thụ 3,36 lít SO2 (đktc) vào 0,5 lít hỗn hợp gồm NaOH 0,2M KOH 0,2M cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng muối khan Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm A 9,5gam B 13,5g C 12,6g D 18,3g Bài 15: (C12) Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M KOH 0,1M thu dung dịch X cạn toàn dung dịch X thu gam chất rắn khan ? A 2,44 gam B 2,22 gam C 2,31 gam D 2,58 gam Bài 16: A – 2009: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M Ba(OH)2 0,12M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 1,182 B 3,940 C 1,970 D 2,364 Bài 17: ĐH A – 2008: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2(ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M, sinh m gam kết tủa Giá trị m A 19,70 B 17,73 C 9,85 D 11,82 Bài 18: A 2011: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào lít dung dịch gồm NaOH 0,025M Ca(OH)2 0,0125M, thu x gam kết tủa Giá trị x A 2,00 B 0,75 C 1,25 D 1,00 Bài 19: B -2012: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M NaOH 0,06M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m A 19,70 B 23,64 C 7,88 D 13,79 Bài 20: Hấp thụ hết 0,672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa lít dd Ca(OH)2 0,01M Thêm tiếp 0,4 gam NaOH vào bình này, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu số gam kết tủa A 1,5 B 2,0 C 2,5 D 3,0 Bài 21: Cho 0,012 mol CO2 hấp thụ 200 ml NaOH 0,1M Ca(OH)2 0,01M Khối lượng muối ? A 1,26 gam B gam C 3,06 gam D 4,96 gam Bài 22: B -2013: Hấp thụhoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)20,2M, thu m gam kết tủa Giá trịcủa m A 29,55 B 19,70 C 9,85 D 39,40 Bài 23: A -2013: Hỗn hợp X gồm Na,Ba, Na2O BaO Hòa tan hoàn toàn 21,9 gamX vào nước, thu 1,12 lít khí H2(đktc) dung dịch Y, 20,52 gamBa(OH)2 Hấp thụhoàn toàn 6,72 lít khí CO2(đktc) vào Y, thu m gam kết tủa Giá trị mlà A 15,76 B 39,40 C 21,92 D 23,64 Bài 24: Thổi CO2 vào dd chứa 0,02 mol Ba(OH)2 Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên khoảng CO2 biến thiên khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol? A gam đến 3,94g B 0,985 gam đến 3,94 C gam đến 0,985g D 0,985 gam đến 3,152g DẠNG 2: BÀI TOÁN CHO SẢN PHẨM (THƯỜNG CHO KẾT TỦA) Bài 25: Cho 1,12 lít khí sunfurơ (đktc) hấp thu vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ C (mol/l), thu 6,51 gam kết tủa Trị số C là: A 0,3M B.0,4M C 0,5M D 0,6M Bài 26: Sục 1,792 lít khí SO2 (đktc) vào 250 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ C (mol/l) Phản ứng xảy hoàn toàn, thu 8,68 gam kết tủa Trị số C là: A 0,16M B 0,16M 0,2M C 0,24M D (a), (c) Bài 27: Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu khả tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M Giá trị a là? A 0,75 B 1,5 C D 2,5 Bài 28: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M 19,7 gam kết tủa Giá trị lớn V là? A 1,12 B 2,24 C 4,48 D 6,72 Bài 29: Thổi V ml (đktc) CO2 vào 300 ml dd Ca(OH)2 0,02M, thu 0,2g kết tủa.Giá trị V là: A 44.8 89,6 B 44,8 224 C 224 D 44,8 Bài 30: Thổi V lit (đktc) CO2 vào 100 ml dd Ca(OH)2 1M, thu 6g kết tủa Lọc bỏ kết tủa lấy dd đun nóng lại kết tủa Giá trị V là: A.3,136 B 1,344 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm C 1,344 3,136 D 3,36 1,12 Bài 31: (C10) Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu dung dịch X Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol chất tan dung dịch X A 0,4M B 0,2M C 0,6M D 0,1M Bài 32: (A7) Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu 15,76 gam kết tủa Giá trị a A 0,032 B 0,048 C 0,06 D 0,04 Bài 33: (B10) Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS bằng một lượng O vừa đủ, thu được khí X Hấp thụ hết X vào lít dung dịch chứa Ba (OH)2 0,15M và KOH 0,1M, thu được dung dị ch Y và 21,7 gam kết tủa Cho Y vào dung dị ch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa Giá trị m A 23,2 B 12,6 C 18,0 D 24,0 Bài 34: Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M 19,7 gam kết tủa Giá trị lớn V A 1,12 B 2,24 C 4,48 D 6,72 DẠNG 3: SỰ TĂNG VÀ GIẢM KHỐI LƯỢNG DUNG DỊCH SAU PHẢN ỨNG Bài 35: Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11 mol Ca(OH)2 Nếu khối lượng CaCO3 tạo lớn khối lượng CO2 dùng khối lượng dung dịch lại giảm so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu ? A 1,84 gam B 3,68 gam C 2,44 gam D 0,92 gam Bài 36: Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08 mol Ca(OH)2 Khối lượng dung dịch sau phản ứng so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu A tăng 1,84 gam B giảm 1,84 gam C tăng 4,16 gam D giảm 4,16 gam Bài 37: Hấp thụ toàn 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2 Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm gam? A Tăng 13,2gam B Tăng 20gam C Giảm 16,8gam D Giảm 6,8gam Bài 38: Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M kết tủa X dung dịch Y Khi khối lượng dung dịch Y so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu A tăng 3,04g B giảm 3,04g C tăng 7,04g D giảm 7,04g Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN VĂN KHẢI Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa điển hình – Thầy Khải website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm” sau làm đầy đủ tập tài liệu A 11 A 21 A 31 B D 12 B 22 B 32 D C 13 C 23 A 33 C A 14 D 24 B 34 C A 15 C 25 B 35 A B 16 C 26 C 36 C A 17 C 27 C 37 D C 18 C 28 C 38 A A 19 A 29 B 10 C 20 B 30 A Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải PP giải toán pH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN pH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN VĂN KHẢI Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Phương pháp giải toán pH” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa điển hình – Thầy Khải website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Phương pháp giải toán pH” sau làm đầy đủ tập tài liệu Bài 1: Hòa tan 3,36 lit khí HCl (đktc) vào nước thành dd Y Muốn trung hòa dd Y thể tích dd KOH 1M cần dùng A 100ml B 150ml C 250ml D 300ml Bài 2: Thể tích dd HCl 0,2 M cần để trung hoà 100 ml dd Ba(OH)2 0,1 M A 500 ml B 50 ml C 200 ml D 100 ml Bài 3: Thể tích dd HCl 0,3 M cần để trung hòa 100 ml dd hỗn hợp NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,1M A 200 ml B 100 ml C 250 ml D 150 ml Bài 4: Để trung hoà 200 ml dd hỗn hợp chứa HCl 0,3 M H2SO4 0,1M cần dùng V ml dd Ba(OH)2 0,2M V giá trị A 400 ml B 500 ml C 250 ml D 300ml Bài 5: Để trung hoà dd hỗn hợp chứa 0,1 mol NaOH 0,15 mol Ba(OH)2 cần thể tích dd hỗn hợp chứa HCl 0,1 M H2SO4 0,05M A lit B lit C lit D lit Bài 6: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M 100ml dd pH A B 12 C D 13 Bài 7: Trộn 200ml dd H2SO4 0,05M với 300ml dd NaOH 0,06M thu 500ml dd pH A B 2,4 C D Bài 8: Dung dịch thu trộn lẫn 200 ml dd NaOH 0,3M với 200 ml dd H2SO4 0,05M pH A B 12 C 13 D Bài 9: Cho lit dd H2SO4 0,04M tác dụng với lit dd NaOH 0,04M thu dd pH A B 12 C D 13 Bài 10: Cho 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M KOH 0,04M thu 200ml dd pH A B C 11 D 12 Bài 11: B -2007: Trộn 100ml dd hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M với 400ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,0375M HCl 0,0125M thu dd pH A B C D Bài 12: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M, thu dung dịch X Dung dịch X pH A 13,0 B 1,2 C 1,0 D 12,8 Bài 13: A-2007: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M, thu 5,32 lít H2 (ở đktc) dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi) Dung dịch Y pH A B C D Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải PP giải toán pH Bài 14: B -2013: Trong số dung dịch nồng độ0,1M đây, dung dịch chất giá trị pH nhỏ nhất? A NaOH B HCl C H2SO4 D Ba(OH)2 Bài 15: A -2008: Trộn 100ml dd pH=1 gồm HCl HNO3 với 100ml dd NaOH nồng độ a mol /l thu 200ml dd pH=12 Giá trị a A 0,15 B 0,30 C 0,03 D 0,12 Bài 16: A-2007: Dung dịch HCl dung dịch CH3COOH nồng độ mol/l, pH hai dung dịch tương ứng x y Quan hệ x y (giả thiết, 100 phân tử CH3COOH phân tử điện li) A y = 100x B y = 2x C y = x - D y = x + Bài 17: CĐ 2012: Biết 25 C, số phân li bazơ NH3 1,74.10-5, bỏ qua phân li nước Giá trị pH dung dịch NH3 0,1M 250C A 11,12 B 4,76 C 13,00 D 9,24 Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng điển hình – Thầy Khải PP giải toán pH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN pH (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN VĂN KHẢI Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Phương pháp giải toán pH” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa điển hình – Thầy Khải website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Phương pháp giải toán pH” sau làm đầy đủ tập tài liệu B 11 B D 12 A B 13 D C 14 C D 15 D A 16 D B 17 A C B 10 A Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - ... đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng vô điển hình – Thầy Khải Bài tập kim loại tác dụng với nước số mol HCl gấp hai lần số mol H2SO4 Trung hòa dung dịch Y dung... Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học PP hệ thống giải nhanh dạng vô điển hình – Thầy Khải PP giải toán pH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN pH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: NGUYỄN... Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “Phương pháp giải toán pH” thuộc Khóa học Phương pháp hệ thống giải nhanh dạng toán hóa vô điển hình – Thầy Khải website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra,
- Xem thêm -

Xem thêm: HDgroup giải nhanh một số dạng hóa vô cơ điển hình, HDgroup giải nhanh một số dạng hóa vô cơ điển hình, HDgroup giải nhanh một số dạng hóa vô cơ điển hình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay