Ho so ke hoach quan ly moi truong

32 182 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 10:14

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNGDự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, tỉnh Gia LaiGói thầu XL 01: Lý trình Km0+00 Km30+327Phân đoạn: Km0+00 – Km28+065KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNGDự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, tỉnh Gia LaiGói thầu XL 01: Lý trình Km0+00 Km30+327Phân đoạn: Km0+00 – Km28+065 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai Gói thầu XL - 01: trình Km0+00 - Km30+327 Phân đoạn: Km0+00 – Km28+065 THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN Liên danh công ty kinh doanh HXK Quang Đức, công ty TNHH XDCĐ Hoàng Nam, công ty TNHH An Nguyên, công ty CP đầu tư xây dựng XNK 168 Việt Nam cam kết hiểu rõ có phương tiện để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Chính phủ Việt Nam liên quan đến công việc thi công, đặc biệt tuân thủ: a) Tất quy định luật pháp an toàn sức khỏe công nghiệp, bao gồm quy định quy tắc Chính phủ Việt Nam quan có thẩm quyền b) Tất luật quy định môi trường, dù cấp quốc gia hay địa phương, liên quan đến khía cạnh sau: • Tiếng ồn; • Độ rung; • Ô nhiễm không khí; • Nhiễm bẩn nước; • Xử chất thải rắn • Xử chất thải thể lỏng; • Các điều kiện vệ sinh (nguồn nước, nước cống ); • Sức khỏe Cộng đồng; • HIV/AIDS • Các nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng người lao động • Nền kinh tế địa phương • Mức độ sử dụng lao động địa phương • Sử dụng chất nổ • Bảo vệ giao thông công cộng c) Kế hoạch bao gồm tài liệu chứng thực thực tế sau:  Sử dụng xi măng từ việc nạo vét vỉa san khơi bị ngăn cấm không sử dụng Dự án  Mặc dù trường hợp bom mìn chưa nổ (UXO) phạm vi công trường, khả có UXO không ngoại lệ Do đó, Nhà thầu thực trình tham vấn, giám sát điều tra đảm bảo để vấn đề UXO tiềm tàng phải xác định cần thiết với giúp đỡ Kỹ sư giám sát Trong trường hợp đó, Kỹ sư giám sát phải phê duyệt thông qua ký hợp đồng phụ đảm bảo việc xác định di dời UXO Cho phép sử dụng đơn vị quân đội có thẩm quyền ( thuộc Bộ Quốc Phòng)  Trước nhà thầu bắt đầu công việc, Nhà thầu phải nộp cho Kỹ sư giám sát văn phê chuẩn Sở tài nguyên môi trường Tỉnh có liên quan Bản phê chuẩn nêu tất vật liệu mượn lấy từ khu vực ven sông nghiên cứu mặt môi trường Bộ tài nguyên Môi trường sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh liên quan phê duyệt NHÀ THẦU THI CÔNG (THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH) THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN MỤC LỤC THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN I.GIỚI THIỆU CHUNG I.1 Giới thiệu chung - Bản kế hoạch quản bảo vệ môi trường giới thiệu biện pháp nhà Thầu để làm giảm thiểu ảnh hưởng môi trường công tác thi công đến khu vực dân cư lân cận - Bản kế hoạch quản bảo vệ môi trường đệ trình để Tư vấn Chủ đầu tư chấp thuận Kế hoạch quản môi trường xem xét lại chỉnh sửa có điều luật liên quan bị thay đổi hay nhu cầu gia tăng I.2 Thuật ngữ Các nhân viên môi trường: nhân viên Nhà thầu, người chịu trách nhiệm vấn đề môi trường - Kỹ sư Tư vấn: Các Kỹ sư thuộc Liên danh Thăng Long - CTEC - Nhà thầu: Liên danh công ty kinh doanh HXK Quang Đức, công ty TNHH XDCĐ Hoàng Nam, công ty TNHH An Nguyên, công ty CP đầu tư xây dựng XNK 168 Việt Nam I.3 Quản môi trường - Nhà thầu đảm bảo tiến hành thi công tuân thủ hoàn toàn Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), điều luật, sắc lệnh hay quy định khác môi trường, Kế hoạch Quản Môi trường Tổng thể, Kế hoạch Quản Môi trường duyệt dẫn Tư vấn Nhà thầu tiến hành quan trắc môi trường với Thầu phụ thi công - Các quy định tiêu chuẩn hành ứng dụng hành với ấn phẩm áp dụng cụ thể cho công việc nằm kế hoạch a Các văn pháp Việt Nam Cơ sở pháp để thực dự án kế hoạch quản văn Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường: • Luật bảo vệ môi trường Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006 • Luật xây dựng số 16/2003/QH Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 • Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ thông qua ngày 20 tháng năm 1998 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 quy định danh mục 146 nhóm dự án phải lập báo cáo đánh giá môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thuộc 19 lĩnh vực • Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 phủ xử vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường • Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 phủ quản dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định thay nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 Chính phủ Quản dự án đầu tư xây dựng công trình nghị định 112/NĐ-CP ngày 29/09/2006 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/NĐ-CP quản dự án đầu tư xây dựng công trình THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN • Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ việc "Việc sửa đổi, bổ sung • • • • • • • • • • • • • • • • • • • số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường" Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Chính phủ Quản chất thải rắn Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản chất lượng xây dựng Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 Bộ tài nguyên môi trường việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 Bộ tài nguyên môi trường việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quóc gia môi trường Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ tài nguyên môi trường việc ban hành danh mục chất thải nguy hại Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 Bộ tài nguyên môi trường việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam môi trường Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 Bộ y tế việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 Bộ tài nguyên môi trường việc Ban hành quy chuẩn quốc gia môi trường Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 Bộ tài nguyên môi trường việc Ban hành quy chuẩn quốc gia môi trường Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT ngày 28/12/2010 Bộ tài nguyên môi trường việc Ban hành quy chuẩn quốc gia môi trường Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 Bộ tài nguyên môi trường việc Ban hành quy chuẩn quốc gia môi trường Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 7/10/2009 Bộ tài nguyên môi trường việc Ban hành quy chuẩn quốc gia môi trường Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 Bộ tài nguyên môi trường việc Quy định quản bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp cụm công nghiệp Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 Bộ tài nguyên môi trường việc Quy định đánh giá khả tiếp nhận nước thải nguồn nước Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 Bộ tài nguyên môi trường việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 8/9/2008 Bộ tài nguyên môi trường việc hướng dẫn lập, phê duyệt xác nhận đề án bảo vệ môi trường kiểm tra việc thực đề án bảo vệ môi trường Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ tài nguyên môi trường việc hướng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản chất thải nguy hại Thông tư số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Chính phủ Quản rác thải b Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN * Tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường nước • TCVN 6773:2000 Chất lượng nước dùng cho thủy lợi; • TCVN 6774:2000 Chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh; • TCVN 8184-1:2009 Chất lượng nước Thuật ngữ Phần 1; • TCVN 8184-2:2009 Chất lượng nước Thuật ngữ Phần 2; • TCVN 8184-5:2009 Chất lượng nước Thuật ngữ Phần 5; • TCVN 8184-6:2009 Chất lượng nước Thuật ngữ Phần 6; • TCVN 8184-7:2009 Chất lượng nước Thuật ngữ Phần 7; • TCVN 8184-8:2009 Chất lượng nước Thuật ngữ Phần 8; • QCVN 08:2008/BTNMT-QCKT quốc gia chất lượng nước mặt; • QCVN 09:2008/BTNMT-QCKT quốc gia chất lượng nước ngầm; • QCVN 10:2008/BTNMT-QCKT quốc gia chất lượng nước ven bờ biển; • QCVN 14:2008/BTNMT-QCKT quốc gia nước sinh hoạt; • QCVN 24:2008/BTNMT-QCKT quốc gia nước thải công nghiệp; • QCVN 01:2009/BYT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ăn uống • QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sinh hoat; • • • • • • • • • • • • • • * Các tiêu chuẩn môi trường không khí TCVN 5508:2009 Không khí vùng làm việc Yêu cầu điều kiện vi khuẩn hậu phương pháp đo; TCVN 5509:2009 Không khí vùng làm việc Silic dioxit bụi hấp Giới hạn tiếp xúc tối đa; QCVN 05:2009/BTNMT - QCKT quốc gia chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - QCKT quốc gia số chất độc hại không khí xung quanh; QCVN 19:2009/BTNMT - QCKT quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô cơ; QCVN 20:2009/BTNMT - QCKT quốc gia khí thải công nghiệp số chất vô cơ; * Các tiêu chuẩn hàm lượng ô nhiễm giới hạn đất QCVN 03:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép kim loại nặng đất; QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật đất; * Các tiêu chuẩn quản chất thải rắn TCVN 6705:2009 Chất thải rắn thông thường Phân loại * Các tiêu chuẩn chất thải nguy hại TCVN 6706:2009 Chất thải nguy hại Phân loại TCVN 6707:2009 Chất thải nguy hại Dấu hiệu cảnh báo QCVN 07:2009/BTNMT - QCKT quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại * Các tiêu chuẩn tiếng ồn rung TCVN 7880:2008: Phương tiện giao thông đường Tiếng ồn phát từ ô tô TCVN 7881:2008: Phương tiện giao thông đường Tiếng ồn phát từ mô tô THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN • TCVN 7882:2008: Phương tiện giao thông đường Tiếng ồn phát từ xe máy; • QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn • QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung • • • • • • • • * Tiêu chuẩn vệ sinh lao động * Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT y tế ban hành ngày 10/10/2002 việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động Tiêu chuẩn vi khuẩn hậu Tiêu chuẩn tiếng ồn Tiêu chuẩn rung Hóa chất - Giới hạn cho phép không khí vùng làm việc I.4 Kế hoạch quản môi trường - Nhà thầu chịu trách nhiệm biện pháp xử hay làm giảm nhẹ theo yêu cầu để xử tác động đến môi trường công tác thi công hay hoạt động liên quan đến thi công - Trong trường hợp xảy vấn đề môi trường, Nhà thầu thông báo cho ban Tư vấn để ban Tư vấn đưa dẫn cho Nhà thầu bước cần tiến hành Trong tình cần tiến hành bước việc giải phàn nàn hay hành động hợp pháp bên thứ vấn đề gây hủy hoại môi trường, ảnh hưởng đến tài sản tài nguyên thiên nhiên, sụt lún đất, làm ngăn dòng chảy nước ngầm, làm ô nhiễm nước mặt hay nước ngầm - Kế hoạch quản môi trường đệ trình, nhiên điều chỉnh theo thay đổi Luật Việt Nam để làm phù hợp với tình hình công trường - Mặc dù Kế hoạch quản bảo vệ môi trường có nêu biện pháp tổng thể chi tiết, biện pháp cụ thể thảo luận Biện pháp thi công công việc - Nhà thầu cung cấp cho thầu phụ "Kế hoạch quản Môi trường, An toàn Kiểm soát giao thông" tư vấn giám sát chấp thuận yêu cầu Thầu phụ thực tất vấn đề đặt Ngoài ra, hợp đồng Nhà thầu Thầu phụ kí có điều khoản thực an toàn môi trường - kiểm soát giao thông Những điều khoản bao gồm: Cam kết thực theo Kế hoạch mà Nhà thầu đưa "Kế hoạch quản môi trường, An toàn Kiểm soát giao thông" quy định Pháp luật Việt Nam môi trường, lao động, sức khỏe giao thông suốt trình thi công Thầu phụ phải có cán phụ trách an toàn, phụ trách vấn đề môi trường, giao thông, sức khỏe cán công nhân thi công có mặt trường Tất cán công nhân Thầu phụ phải tham gia khóa học đào tạo An toàn lao động, đợt kiểm tra sức khỏe chương trình khác liên quan đến kế hoạch "Quản môi trường, an toàn lao động sức khỏe Nhà thầu tổ chức Nếu có vấn đề môi trường, an toàn lao động, giao thông, sức khỏe cán bộ, Thầu phụ phải thông báo lên cán phụ trách môi trường Nhà thầu thời gian sớm để kịp đưa biện pháp giải THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN II CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN MÔI TRƯỜNG Ghi chú: Nhân chủ chốt cho vị trí lại định đệ trình phụ lục riêng rẽ với kế hoạch - Phó giám đốc điều hành dự án định hướng dẫn biện pháp môi trường Trợ lập kế hoạch chi tiết môi trường - Chuyên gia môi trường thực giám sát thực thi biện pháp quản môi trường suốt trình thi công Việc lập báo cáo trình tự Tư vấn Chuyên gia môi trường thực chịu trách nhiệm - Trợ an toàn môi trường thường xuyên có mặt trường, thông tin, báo cáo hoạt động cho chuyên gia môi trường ( Giám đốc dự án cần) để tập hợp cho lập báo cáo định kỳ Chỉ huy trưởng công trình NGUYỄN ĐỨC HIỆP Chuyên gia môi trường Trợ chuyên gia môi trường: NGUYỄN MINH CHUẨN HOÀNG TRỌNG THÁI Tổ trưởng thi công: Tổ trưởng thi công: HOÀNG DU HỒ PHƯỚC NHỰT Kỹ sư công trường Kỹ sư công trường NGUYỄN THẢO TRẦN QUỐC SỬ Công nhân Công nhân Công nhân Công nhân Hình 2.1:Thể đồ tổ chức Nhà thầu Môi trường - Tổ trưởng thi công, đại diện nhà thầu phụ giám sát hoạt động thi công, phát vấn đề môi trường báo cáo lại cho chuyên gia môi trường, Chỉ huy trưởng để đưa hướng giải hợp III PHƯƠNG THỨC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VÀ LIÊN LẠC - Tất vấn đề xảy công trường thông báo cho kỹ sư công trường Kỹ sư môi trường từ công nhân, nhân viên nhà thầu phụ, báo cáo để Chỉ huy trưởng THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN thông qua kỹ sư nhà thầu phụ, báo cáo thực cho giám đốc dự án thông qua quản an toàn môi trường Mọi vấn đề báo cáo cho Tư vấn tốt - Các biểu đồ truyền thông để thực kế hoạch kiểm soát môi trường quy định sau: P.GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN QUẢN THI CÔNG • QUẢN CÔNG TRƯỜNG • • • QUẢN MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: SỞ GTVT GIA LAI SỞ TNMT GIA LAI CƠ QUAN QUẢN MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN KỸ SƯ CÔNG TRƯỜNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNGquan liên quan: Các quan liên quan để kiểm soát môi trường kiểm soát bảo vệ sau: Cơ quan chủ quản : Bộ Tài nguyên Môi trường Chủ đầu tư: Sở giao thông tỉnh Gia Lai Ban quản dự án: Ban QLDA ĐT XD CTGT tỉnh Gia Lai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Gia Lai Liên danh tư vần Thăng Long - CTEC Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Cơ quan quản môi trường: Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường Gia Lai IV PHƯƠNG PHÁP QUẢN MÔI TRƯỜNG IV.1 Giới thiệu chung Nhà thầu nhận thức vấn đề môi trường sau: a) Chính sách bảo tồn môi trường - Trong kế hoạch Quản Bảo vệ Môi trường này, Nhà thầu giới thiệu biện pháp làm giảm thiểu ảnh hưởng môi trường công tác thi công - - Mặc dù kế hoạch quản môi trường có nêu biện pháp tổng thể chi tiết biện pháp cụ thể đưa Biện pháp thi công cho công việc b) Những biện pháp thúc đẩy nhận thức môi trường Để nâng cao nhận thức môi trường nhân viên Nhà thầu nhân dân quanh vùng, nhận thức tầm quan trọng việc thực thi để giảm thiểu tác động môi trường, Nhà thầu thực theo bước sau đây: • Tiến hành quan trắc lập báo cáo chất lượng môi trường trước thi công • Thường xuyên đào tạo huấn luyện nhân viên trường nhận thức tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 10 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN tông Cần cẩu 75-87 Bơm bê tông 81-84 Máy đầm bê tông 76 Máy nén khí 74-87 Đào đất Vận chuyển đất Dụng cụ bơm 81-98 Máy ủi 80 Máy ủi 80 72-93 Xe chở xi măng đất 83-94 Xe nâng 72-84 Xe nâng 72-84 Xe tải 83-94 Xe tải 83-94 Búa máy 81-98 Máy rải 86-88 Máy nạo 80-93 San Đầm chặt Cảnh quan Dọn dẹp Máy san 80-93 Máy ủi 80 Lu 73-75 Gầu ngược 72-93 Xe tải 83-94 Máy đào gầu ngoạm Rải mặt đường 86-88 Xe nâng 72-84 Máy rải 86-88 Xe tải chở đất 83-94 Xe tải 83-94 Máy rải 86-88 Máy đầm 74-77 Ô tô tải 83-94 c) Các biện pháp giảm thiểu - Đối với tiêu chuẩn bảo tồn môi trường, nhà Thầu đề mục tiêu bảo tồn giá trị không nên vượt yêu cầu mà pháp luật quy đinh Phụ lục phụ lục tiêu chuẩn Việt Nam môi trường Do khu vực thi công có mật độ cư dân thưa, phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu gây tiếng ồn nên tùy vào chất lượng môi trường mà biện pháp cụ thể nhà Thầu đưa báo cáo chất lượng môi trường ban đầu - Quá trình đóng cọc cho cầu, Nhà thầu sử dụng máy đóng cọc diesel Nhà thầu phủ bọc vải nhẹ lên búa máy nhằm giảm âm Đồng thời sử dụng máy đóng cọc sử dụng ban ngày nên hạn chế mức độ ảnh hưởng tiếng ồn gây với khu dân cư xung quanh - Sức ép thời gian hoạt động xếp cho môi trường sinh sống xung quanh người bị ảnh hưởng Giờ làm việc ngày làm việc hạn chế nhạy cảm tiếng ồn Giờ làm việc kỹ sư công trường thông qua sau xem xét đến khả gây ồn cho khu vực dân cư lân cận khu vực xung quanh THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 18 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN - Việc thông báo cho cộng đồng dân cư hoạt động xây dựng kết hợp với tính toán đến tiếng ồn Các biện pháp giải khiếu nại Các khu vực dễ bị ảnh hưởng tránh - Công nhân thi công thành phần bị ảnh hưởng lớn tiếng ồn gây Nhà thầu thầu phụ trang bị cho công nhân thiết bị bảo hộ lao động phù hợp nhằm giảm tiếng ồn trình thi công, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe họ Những công nhân thực nhiệm vụ vận hành thiết bị phát tiếng ồn cao tiến hành luân phiên làm việc theo ca - Đối với khu vực nhạy cảm tiếng ồn sử dụng hàng rào chắn quy cách để giảm mức ảnh hưởng âm gây d) Hành động sửa chữa phòng ngừa Trong trường hợp xảy cố, Nhà thầu thông báo cho bên Tư vấn để bên Tư vấn đạo hành động Các biện pháp giảm tiếng ồn bao gồm: - Nhà thầu đảm bảo tất thiết bị kỹ thuật sử dụng trình thi công giảm thiểu tiếng ồn vị trí thi công gần khu dân cư - Quan trắc thường xuyên để đảm bảo tiếng ồn không vượt tiêu chuẩn cho phép IV.6 Lưu thông giao thông đường đường thủy • Dự án xây dựng tuyến đường cầu qua đường hữu kênh mương mà người dân sử dụng làm tuyến giao thông Do để đảm bảo an toàn không ảnh hưởng đến hướng di chuyển người dân, Nhà thầu tiến hành biện pháp sau suốt trình thi công: • Xe tải sử dụng chuyên chở vật liệu thiết bị cho thi công không vượt trọng tải quy định cho phép phủ Việt Nam - Tốc độ tất loại xe tải chuyên chở vật liệu thiết bị phục vụ thi công không vượt 60 Km/giờ đường ô tô - Việc chuyên chở vật liệu thiết bị tuân thủ tất yêu cầu quy định liên quan Nhà thầu hạn chế chuyên chở vật liệu thiết bị cao điểm nhằm giảm tình trạng ùn tắc đường khu vực thi công - Nhà thầu tổ chức hướng dẫn theo dõi để lái xe hiểu tuân thủ quy định - Nhà thầu thông báo cho cộng đồng địa phương trước thi công tuyến công trình, tiến độ thi công Các nguy hiểm tiềm tàng, biện pháp giảm thiểu thực trình thi công - Cũng thông qua buổi họp dân, Nhà thầu hướng dẫn cho người dân cách đọc biển báo hiệu để họ nắm rõ thực tham gia giao thông vào công trường thi công - Các kênh mương dọn dẹp rác công trường ( rác chìm ) để đảm bảo không vướng mắc tuyến giao thông ghe thuyền – Nhà thầu lắp đặt bảng hiệu đầu cuối tuyến thi công để đảm bảo cho người tham gia giao thông nắm rõ đường đi, biết có công trường xây dựng trước mặt Các biển báo bảo đảm tiêu chuẩn biển báo giao thông – công trường theo quy định THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 19 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN - Công trường chiếu sáng vào ban đêm thông qua cột tạm thời để người tham gia giao thông biết chướng ngại vật - Khi thi công hạn mục có sử dụng đến máy nâng phần đào hố đường mà gây nguy hiểm tai nạn cho người tham gia giao thông, Nhà thầu có người dẫn người tham gia giao thông tuyến tránh ngăn không cho họ tạm thời vào khu vực - Sau trình thi công, Nhà thầu đảm bảo việc dọn sach rác suốt tuyến( bao gồm rác đường kênh) thực nghiêm túc IV.7 Rác thải a) Những quy định có liên quan Nhà Thầu có trách nhiệm đảm bảo đất, gạch vụn rơi vãi đường trình thi công , gồm vật liệu phát sinh trình vận chuyển Nhà Thầu tuân theo điều khoàn hợp đồng luật lệ bảo vệ môi trường Việt Nam vài quy định khác như: Nghị định 21/2008/ND-CP ngày 28/02/2008 phủ sửa đổi bổ sung số điều nghị định 80/2006/ND-CP ngày 09/08/2006 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường b) Tác động tiềm tàng - Các hậu xảy việc xử rác thải, dầu, chất dễ hòa tan, rác người thải từ công trường không thích hợp - Rác thải phân loại sau dọn dẹp di chuyển cất bỏ vào kho rác theo quy định với thông qua bên Tư vấn tái sử dụng không vất bỏ cách lộn xộn - Dầu, chất hóa học sơn thải nguyên vật liệu phế thải khác sử dụng quản hủy bỏ theo cách thức mà không gây hủy hại làm ô nhiểm môi trường c) Các biện pháp giảm thiểu - Có hoạch vận chuyển bốc dỡ nguyên vật liệu hợp lý, chủ yếu vận chuyển xà lan bốc dỡ thông qua cần cẩu Do tối đa hóa tính hiệu nguyên vật liệu giảm thiểu chất thải, vật liệu vương vãi trình vận chuyển - Các loại vật liệu công trường đất, đá , cát số vật liệu khác sử dụng hiệu nhằm tránh tác động bất lợi đến môi trường xảy - Trong trình lưu giữ, nguyên vật liệu bảo dưỡng để tránh hao hụt giảm chất lượng - Trong tiến hành loại bỏ chất thải có thành phần hóa học, Nhà Thầu có biện pháp che đậy đóng kín nhằm tránh gây tác động nguy hiểm đến môi trường người, đồng thời tuân thủ chật chẽ tiêu chuẩn liên quan tiến hành xử chất thải hóa học - Các phế thải xây dựng công trường tập hợp lại để có khả tái sử dụng, việc xử tái sử dụng tuân theo công nghệ sau: THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 20 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN - Những phế thải Kỹ sư Tư vấn định không phù hợp cho cải tạo hình thành đất không tái sử dụng Nhà thầu phân loại phế thải công trường cho loại phế thải không hạn chế vật liệu gỗ, sắt thép đồ nhựa Có kế hoạch sử dụng vật liệu thô cho hoạt động công trường để tránh tải kho công trường lãng phí vật liệu - Vật liệu phế thải rác rưởi đưa khỏi khu vực công trường theo cách thông thường Không để rác chất đầy miệng thùng, không nhô lên miệng thùng - Những kho lưu trữ phế thải bắt buộc phải có chấp thuận Kỹ sư Tư vấn che đậy để tránh rơi vãi rò rỉ Những kho chứa phế thải công trường đặt cách xa khu vực dễ bị ảnh hưởng khu dân cư, khu vực có nước ngầm kiểm tra vệ sinh thường kỳ d) Hành động khắc phục Trong trường hợp xảy cố, Nhà Thầu kịp thời thông báo cho Kỹ sư Tư vấn để tiếp nhận dẫn có bước hành động Khi xảy cố, Nhà Thầu tuân theo dẫn để sửa chữa khắc phục tình hình e) Hành động ngăn ngừa - Chất thải xây dựng phân loại, thu gom xử theo tiêu chuẩn quy định - Công tác quản chất thải bao gồm thu thập, phân loại xử xem khâu cần thiết công tác kiểm tra công trường hàng ngày Việc giữ vệ sinh công trường trọng Quản chất thải rắn:Tuân thủ chặt chẽ quy định liên quan đến xử chất thải rắn Bộ GTVT ban hành Quản chất thải lỏng:Nước thải xử trước đổ vào nguồn nước địa phương (các giá trị cho phép ghi QCVN 24: 2009 /BTNMT) Quản giao thông đường thủy: Thông báo thời gian cụ thể tàu xà lan qua khu vực công trường thi công Quản chặt chẽ công tác vận chuyển chất thải nguy hiểm độc hại việc sử dụng chất hóa học trình thi công dự án IV.8 Các chất nguy hiểm vật liệu nổ(UXO) - Nhà Thầu ý đến điều kiện hợp đồng pháp luật Nhà nước Việt Nam bảo tồn môi trường (NLEP) quy định pháp luật khác (a) Lưu trữ phát vật liệu nổ - Nhà Thầu đảm bảo tất chất nguy hiểm cất giữ bảo quản với tính chất hóa học chất ví dụ nhiệt độ gây cháy, nhiệt độ nóng chảy, điểm sôi - Ngoài ra, để tránh tình trạng chất tác dụng với nhau, loại chất hóa học cách ly thùng đựng thích hợp Đặc biệt tiến hành cất giữ bảo quản chất dễ gây cháy nổ, Nhà Thầu lắp đặt hệ thống phòng chống cháy nổ khu vực bảo quản cách sử dụng khối bê tông đặc, vữa vật liệu chống cháy khác Nhà Thầu lắp THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 21 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN đặt thêm thiết bị phòng cháy trường hợp khẩn cấp địa điểm bảo quản sử dụng biển báo phù hợp vị trí nhạy cảm - Nhà Thầu tiến hành tham vấn, giám sát, điều tra vật liệu nổ tiểm tàng Nếu có thông tin phát , tìm thấy, Nhà Thầu thuê đơn vị có lực , chức trách thuộc quân đội (Bộ Quốc Phòng) để dò tìm vật liệu nổ, chất gây nổ trước thi công nhằm bảo vệ an toàn công nhân thi công (b) Quy trình xử - Để quản chất nguy hiểm, Nhà Thầu tiến hành công tác đào tạo phân công trách nhiệm cho cá nhân việc kiểm soát chất hóa học Giám sát việc xử chất khoan( vị trí lưu trữ chất cần phải có chấp thuận quyền địa phương) - Nếu phát vật liệu nổ, bom mìn, Nhà Thầu thuê nhờ giúp đỡ đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng xử nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân tiến độ thi công công trình IV.9 Quản chất hóa học (a) Kiểm chất hóa học Nhà Thầu chuẩn bị kiểm số liệu an toàn nguyên vật liệu chất hóa học ví dụ chất dung môi, dầu mỡ Ban kiểm cập nhật tháng lần có biến động lớn xảy (b)Các bước xử Tiến hành công tác đào tạo phân công trách nhiệm cho cá nhân việc quản kiểm soát chất hóa học Đồng thời, khu vực lưu trữ bảo quản chất hóa học bảo vệ chặt chẽ để tránh tình trạng xâm nhập Các khu vực xử thiết kế thành bên công nhằm phòng chống tượng chảy tràn Trong trường hợp chảy tràn, chắt hóa học xử thấm vải chống thấm vật liệu tương tự khác theo tiêu chuẩn quy định (c)Lưu giữ Nhà Thầu đảm bảo tất chất hóa học cất giữ bảo đảm với tính chất hóa học chất ví dụ nhiệt độ gây cháy, nhiệt độ nóng chảy, điểm sôi.Ngoài , để tránh tình trạng chất tác dụng với nhau, loại hóa học cách ly thùng đựng thích hợp lưu trữ Đặc biệt tiến hành cất giữ bảo quản chất dễ gây cháy nổ, Nhà Thầu lắp đặt hệ thống phòng chống cháy nổ khu vực bảo quản cách sử dụng khối be tông đặc, vữa vật liệu chống cháy khác Nhà Thầu lắp đặt thêm thiết bị phòng cháy cho trường hợp khẩn cấp địa điểm bảo quản IV.10 Quản hệ sinh thái, bảo vệ cảnh quan khu di tích lịch sử khảo cổ Nhà Thầu xem xét trước tác động tiềm ẩn gây nên cho hệ sinh thái, cảnh quan, khu di tích lịch sử khảo cổ khu vực dự án Trong trình thi công Nhà Thầu thực biện pháp giảm thiểu nhằm tránh tác động đến hệ sinh thái nông nghiệp, động vật , thực vật cảnh quan khu vực lân cận hoạt động kinh tế người dân địa phương Các biện pháp để thực mục tiêu sau: - Nhà Thầu tuân thủ điều kiện ghi hợp đồng luật bảo vệ môi trường số quy định khác Nhà Nước Việt Nam Nhà Thầu tuân thủ thực kế hoạch bảo vệ môi trường ghi phần kế hoạch kiểm sóat ô nhiễm tiếng ồn, không khí nước, qua giảm thiểu tác động đến nông nghiệp , hệ động thực vật khu vực lân cận THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 22 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN • • • • • • • - Nhà Thầu thực biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động thi công Nhà Thầu thầu phụ, phạm vi công trường không gây ảnh hưởng đến người dân địa phương - Khu vực dự án triển khai công trình di tích lịch sử văn hóa Tuy nhiên Nhà Thầu tuân thủ chặt chẽ quy định luật pháp vấn đề bảo tồn gìn giữ khu di tích lịch sử văn hóa khảo cổ Nếu trình thi công phát công trình khảo cổ, Nhà thầu báo lên Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Gia Lai để đơn vị có biện pháp giải - Nhà Thầu trồng lại câu bị gẫy đổ hoạt động thi công gây đền bù với giá tương đương - Nhà Thầu nghiêm cấm công nhân việc săn bắn chim để bảo vệ tính đa dạng sinh học khu vực dự án IV.11 Bảo vệ công trình ngầm - Trên đoạn tuyến thi công hầu hết công trình ngầm Trong trường hợp gặp phải công trình ngầm, để tránh tác động gây ảnh hưởng xảy Nhà thầu sẽ: Xác định lưu tâm tới biện pháp thi công tồn công trình ngầm phạm vi gần công trường thi công Nhà thầu ý đến chương trình làm việc mình, đoạn yêu cầu xác định vị trí, đánh giá, bảo vệ, cải tạo chuyển hướng công trình ngầm, bao gồm đoạn có thông báo xác minh với quan phụ trách công trình ngầm Nhà thầu chịu tất trách nhiệm xác định vị trí xác định chi tiết tất công trình ngầm phạm vi thi công gần kề với công trường thi công Luôn thận trọng để tránh làm hư hại ảnh hưởng đến công trình ngầm Chịu trách nhiệm hư hỏng hay ảnh hưởng công trình ngầm gây Nhà thầu nhân viên Nhà thầu dù trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ hành động từ việc không hành động, Nhà thầu khôi phục lại hoàn toàn hư hỏng Tại vị trí mà bề mặt đất bị xáo trộn để thi công dự án, Nhà thầu thực đầy đủ công việc kiểm tra, khảo sát ban đầu để xác định vị trí tất công trình ngầm hố mương thăm đào tay kết hợp với thiết bị điện khí sử dụng điện, vị trí yêu cầu Như công trình ngầm lộ nhận dạng Tất công trình ngầm có nguy làm lộ diện bảo vệ đầy đủ chống đỡ chỗ chuyển hướng theo nguyện vọng công ty phụ trách công trình ngầm trước bắt đầu thi công Khi thi công gần với đường cáp điện phía trên, Nhà thầu đảm bảo khoảng cách an toàn với đường cáp điện cách tham khảo ý kiến quan phụ trách đường điện Tại vị trí có đường cáp điện , cáp viễn thông, công trình lớn khác yêu cầu di chuyển, Nhà thầu sử dụng dịch vụ đơn vị có kỹ công nghệ cần thiết để tiến hành - Nhà thầu hỏi ý kiến Sở GTVT (PDOT) đễ xác định lịch trình đề xuất công trình ngầm tương lai nằm đường dự án Nếu công trình đó, ví dụ : đặt dây cáp, đề xuất tương lai gần, Nhà thầu đề xuất lịch trình công tác phù hợp đề phối hợp với công tác màu giảm thiểu gián đoạn tiềm tang IV.12 Tác động dân cư địa phương - Nhà Thầu cân nhắc biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng dân cư địa phương THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 23 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN - Nhà Thầu tiến hành hoạt động xây dựng nhằm giảm thiểu tác động dân cư sống quanh khu vực xây dựng - Công tác thu hồi đất giải phóng mặt tái định cư cho ngưòi bị ảnh hưởng Những người bị ảnh hưởng cung cấp đầy đủ tất quyền lợi theo quy định hướng dẫn phủ Theo quyền khác tùy theo mức độ bị tác động, loại đất sở hữu, kết cấu công trình… - Sự lây lan bệnh HIV/AIDS buôn người ảnh hưởng từ công trình gây Nhà thầu đưa kế hoạch chương trình tuyên truyền, khám chữa bệnh cho công nhân, người dân khu vực HIV, bệnh lây lan qua đường tình dục… Những chương trình cụ thể đưa phần “ Kiểm soát sức khỏe “ tài liệu - Đối với công tác giao thông đường thủy đường bộ, Nhà thầu thông báo trước với cộng đồng dân cư địa phương trước thi công Những công trình thay xác định trước đảm bảo an toàn cho lưu thông người dân Đồng thời đảm bảo chất lượng tuyến đường thay suốt trình sử dụng (thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng ….) - Những biện pháp sau nhà thầu áp dụng để đảm bảo chất lượng an tòan giao thông khu vực thi công: + Tải trọng tất loại máy móc sử dụng để vận chuyển nguyên vật liệu trang thiết bị xây dựng không vượt mức tải trọng cho phép Cục Đường Bộ Việt Nam + Tôc độ vận chuyển nguyên vật liệu phương tiện máy móc không vượt 60km/h + Công tác vận chuyển nguyên vật liệu phương tiện thi công cần tiến hành theo quy định hành + Giảm thiểu việc vận chuyển bốc xếp nguyên vật liệu xây dựng vào cao điểm nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông đường khu vực dự án + Cùng với quyền địa phương tiến hành lắp đặt đầy đủ hệ thống cọc tiêu biển báo giao thông khu vực dự án Tham vấn cộng đồng, khiếu nại thủ tục giải trường hợp khẩn cấp IV.13 - Trước xây dựng, Nhà thầu tiến hành buổi họp tham vấn với người dân địa phương bị ảnh hưởng để thông báo cho họ công việc thực hiện, dự báo tác động biện pháp giảm thiểu sử dụng Nhà thầu phát tờ rơi chứa thông tin chi tiết trình tự đăng kí khiếu nại hoạt động dự án gây Nội dung tờ rơi bao gồm: nội dung khiếu nại, nơi nhận (PMU), số điện thoại liên hệ khẩn cấp… Nội dụng EMP trình bày cho người dân để họ tham khảo, góp ý Những kết quan trắc môi trường, hành động trước mắt đước báo cáo cho dân nắm rõ - Các thủ tục cần thiết để giải trường hợp cố môi trường cho dù trường hợp nhỏ đổ tràn chất hóa học quan tâm xem xét cách nghiêm túc THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 24 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN IV.14 Giữ vệ sinh chung Tất địa điểm thi công bao gồm nguyên vật liệu, thiết bị dụng cụ máy móc cần phải giữ gìn rác thải Các chất dễ cháy nguy hiểm đòi hỏi phải cất giữ nhưỡng địa điểm định a) Kiểm tra trường Nhà thầu tiến hành kiểm tra trường nhằm đảm bảo công tác giữ vệ sinh chung Trong kiểm tra, nhà thầu không kiểm tra việc đổ bỏ rác thải mà giám sát điều kiện giữ gìn bảo quản chất hóa học, chất nguy hiểm b) Kiểm soát loài gây hại Nhà thầu thường xuyên kiểm soát loài động vật gây hại cho người môi trường lao động theo quy định tiến hành Việc kiểm tra thực nửa năm lần trường hợp cần thiết Thực phương pháp thủ công hóa học để loại trừ loại sinh vật gây bệnh cho cán công nhân công trường muỗi, ruồi Nếu có dịch bệnh bùng phát khu vực, tuyệt đối tuân theo quy định, biện pháp mà quan chức trung tâm y tế gây c) Việc đổ bỏ chất thải - Chất thải vật liệu thừa cần vận chuyển công trường thi công cách thường xuyên công việc tiến hành - Không để chất đầy thùng rác chất đống miệng thùng rác - Đối với loại chất thải nguy hiểm không dùng thùng rác thông thường mà cần dùng thùng thép thích hợp dể chứa đựng - Các loại nguyên vật liệu đào xúc phải chứa đựng túi đựng vật liệu sau chất thành đống gọn gàng Sau đó, vận chuyển đến nơi chứa rác thải quyền địa phương chấp thuận - Nếu trình thi công lượng rác thải lớn, nhà thầu thuê đơn vị chức thực xử đảm bảo không gây tác động đến môi trường d) Làm vệ sinh công trường Với bước đề xuất trên, nhà thầu đảm bảo công tác làm vệ sinh trường thực suốt giai đoạn thi công dự án 4.15 Bãi thải Các vị trí bãi đổ thải làm việc thống với UBND xã có tuyến đường qua Vị trí bãi đổ thải phạm vi đoạn Km0+00 – Km28+065 thống theo bảng sau: TT Bãi thải Vị trí Trữ lượng (m3) Xã Ia Der Mỏ đá Công ty cổ phần Thăng Long Cách tuyến (Km15+00) khoảng 14.5 km Khoảng 1.500.000 Xã Ia Der Mỏ đá Xí nghiệp đá xây dựng Xuân Thủy Cách tuyến (Km15+00) khoảng 14.5 km Khoảng 1.000.000 4.16.Các điều khoản dự phòng Trong trình thi công, sinh hoạt cảnh đặc biệt cố tràn dầu vật liệu có độc tố tác động khác phát sinh từ hoạt động dự án Khi đó, hoàn cảnh đặc biệt dẫn đến việc áp chế điều khoản môi trường đặc biệt áp dụng Kỹ sư giám sát.Nhà thầu hiểu điều khỏa cần thiết cam kết tuân thủ theo yêu cầu Kỹ sư giám sát V TÀI LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 25 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN V.1 Các tài liệu môi trường Nhà thầu lưu giữ  Nhà thầu chuẩn bị lưu giữ tài liệu liên quan đến môi trường: - Báo cáo kết quan trắc môi trường - Giấy phép hoạt động thiết bị máy móc - Hồ đào tạo nhân viên - Thư từ liên lạc với quan hữu quan - Nhưng khiếu nại môi trường - Trách nhiệm cá nhân lưu giữ hồ vị trí lưu giữ hồ  Nhà thầu tiến hành công tác quan trắc môi trường để ghi lại ảnh hưởng tiêu cực đế môi trường xảy trình thi công theo yêu cầu theo quy định pháp luật Việt Nam với mục đích giảm thiểu tác động đến môi trường cách sử dụng số thông dụng môi trường Nhà thầu tiếp tục tiến hành quan trắc sau thời gian hoàn thành dự án để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường dự án với thông số thể mức độ phục hồi môi trường theo yêu cầu mục Tiêu chuẩn kỹ thuật Chủ đầu tư V.2 Các báo cáo môi trường V.2.1 Báo cáo ban đầu môi trường Ngay sau khởi công, nhà thầu tiến hành khảo sát ban đầu môi trường tiến hành số thủ tục cần thiết Những kết tập hợp báo cáo ban đầu môi trường, bao gồm nội dung sau: - Kết quan trắc chất lượng công trình; - Giấy phép khai thác mỏ vật liệu; - Phương án tuyến vận chuyển nguyên vật liệu; - Chứng kiểm tra chất lượng máy thi công; - Nội dung đào tạo lao động danh sách cán bộ, công nhân đào tạo an toàn lao động khám sức khỏe; - Hợp đồng dọn dẹp vệ sinh môi trường với địa phương; V.2.2 Báo cáo Môi trường An toàn Thực hàng tuần nộp báo cáo/tháng, bao gồm nội dung sau: - Tiến độ thi công - Các biện pháp bảo vệ Môi trường, an toàn, giao thông thực - Những khó khăn gặp phải tình trạng giải khó khăn này, khiếu lại người dân ( có ) - Kết quan trắc môi trường - Dự kiến hoạt động thi công bảo vệ môi trường tháng - Kết luận, đề xuất, kiến nghị V.2.3 Chương trình quan trắc môi trường - Lập chương trình quan trắc môi trường: Nhà thầu tiến hành lập chương trình quan trắc cụ thể xin chấp thuận Tư vấn Sau có ý kiến chấp thuận yêu cầu cụ thể chương trình quan trắc tư vấn, nhà thầu tiến hành đo đạc, quan trắc chất lượng môi trường Chương trình quan trắc dự kiến sau: THÔNG SỐ CHO QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ Thông số Phương pháp phân tích Tần suất Vị trí THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 26 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN TSP Trên công trường - dụng cụ lấy mẫu dung lượng cao PM10 Phương pháp phân tích trọng lượng CO Phương pháp sắc phổ khí theo Tiêu chuẩn Việt Nam 5972-1995 phương pháp thí nghiệm Foin-Ciocalteur SO2 Phương pháp Tetracloromercurat theo Tiêu chuẩn Việt Nam 59711995 NOx Phương pháp Gries-Saltzaman theo tiêu chuẩn ISO 6768/1995 Dung môi hữu Lần tháng/lần có phàn nàn - Các khu dân cư Gas Chromatography THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 27 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN THÔNG SỐ CHO QUAN TRẮC NƯỚC MẶT Thông số Phương pháp phân tích Nhiệt độ Tại trường Thay đổi màu sắc(mg/m3) Tần suất Lần tháng /lần có phàn nàn Vị trí Tất kênh sông có cầu qua Phương pháp đo màu sắc SS(mg/l) Phương pháp đong BOD5(mg/l) Phương pháp hóa học APHA 5210B COD(mg/l) Phương pháp hóa học ( Oxidation) Total – Phosphorus(mg/l ) Phương pháp đo màu sắc Total – Nitrogen(mg/l) Phương pháp KENDAN AOAC - 200 Sản phẩm dầu mỏ(mg/l) Gá Chromatography Tổng lượng Coliform Phương pháp màng lọc MPN (MPN/100ml) Độđục(NTU) Độ oxy tan(DO) hòa pH(mg/m3) Máy đo độ đục Tại trường Tại trường (pH meter) THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 28 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN THÔNG SỐ CHO QUAN TRẮC ĐỘ ỒN - RUNG Thông số Phương phân tích Tiếng ồn pháp Tại trường (dB) Rung Tần suất Lần tháng /lần có phàn nàn Vị trí - Các khu dân cư - Tổng cộng vị trí khu vực công trường Tại trường THÔNG SỐ CHO QUAN TRẮC ĐẤT NHIỄM AXIT Thông số Phương pháp phân tích Mẫu đất lưu trữ Máy khoan, túi nhựa kín chai nhựa; thùng làm lạnh pH H2O Phân tích trường pH kcl Phân tích PTN SO4 Phân tích PTN Tần suất Liên tục trình thi công đất có biểu nhiễm axit có màu vàng, mùi Hidro Sunfua, xuất khoáng chất pirit Vị trí - Tại vị trí tuến qua ao nuôi tôm, đồng lúa Bên cạnh quan trắc thông số trên, quan trắc bồi lắng xói mòn tiến hành mắt thường thực thường xuyên trình giám sát thi công công trình Ngoài ra, có biểu ô nhiễm thay đổi xấu, phàn nàn công chúng thông số môi trường nhà thầu tiến hành quan trắc tức thời, nhằm có tình xử trước gây hậu a Nội dung báo cáo lấy mẫu đất kết quan trắc Khi tiến hành quan trắc, đơn vị quan trắc ghi lại nhật ký lấy mẫu, đồng thời tiến hành chụp ảnh trình lấy mẫu Nhật ký lấy mẫu trình bày dạng bảng, tối thiểu bao gồm nội dung sau: - Ngày, quan trắc - Ký hiệu mẫu - Các thông số quan trắc - Vị trí quan trắc ( bao gồm cột tọa độ kinh độ vĩ độ, mô tả vị trí ) - Các điều kiện vi khí hậu kèm Kết quan trắc thể dạng bảng tối thiểu bao gồm nội dung sau: - Ngày, lấy mẫu kết quan trắc; - Ký hiệu mẫu; - Kết phân tích thông số quan trắc; - Tên người lấy mẫu tên người phân tích; - Tên đơn vị quan trắc kèm theo dấu chữ ký giám đóc đơn vị quan trắc THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 29 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN PHỤ LỤC PHỤ LUC 1: Giá trị giới hạn thông số không khí xung quanh PHỤ LỤC 2: Mục tiêu đánh giá chất lượng nước mặt PHỤ LỤC 3: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn PHỤ LỤC 4: Giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung hoạt đỗngay dựng Phụ lục 1: Giá trị giới hạn thông số không khí xung quanh theo QCVN 05:2009 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Đơn vị: Microgam mét khối ( ug/m3) T T Thông số Trung bình Trung bình Trung bình 24 Trung bình năm So2 350 - 125 50 CO 30000 10000 5000 - NOx 200 - 100 40 O3 180 120 80 - 300 - 200 140 Bụi lơ lửng (TSP) Bụi - - 150 50 Pb - - 1,5 0,5 Ghi chú: Dấu ( - ) không quy định Phụ lục 2: Mục tiêu đánh giá chất lượng mặt nước ( Theo QCVN 08:2008 : Quy chuẩn quốc gia chất lượng nước mặt ) TT Thông số Đơn vị Giá Trị A Giới Hạn B A1 A2 B1 B2 pH Mg/l 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 Ôxy hòa tan (DO) Mg/l ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Mg/l 20 30 50 100 COD Mg/l 10 15 30 50 BOD5 (20°C) Mg/l 15 25 Mg/l 0,1 0,2 0,5 Amoni (NH4) (tính theo N) Clorua (Cl) Mg/l 250 400 600 - Florua ( F ) Mg/l 1,5 1,5 Nitrit ( tính theo N) Mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 10 Phosphat theo P) Mg/l 0,1 0,2 0,3 0,5 (tính THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 30 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN 11 Nitrat ( tính theo N) Mg/l 10 15 12 Xianua ( CN ) Mg/l 0,005 0,01 0,02 0,02 13 Asen ( As ) Mg/l 0,01 0,02 0,05 0,1 14 Cadimi ( Cd ) Mg/l 0,005 0,005 0,01 0,01 15 Chì ( Pb ) Mg/l 0,02 0,02 0,05 0,05 16 Crom III ( Cr ) Mg/l 0,05 0,1 0,5 17 Crom IV ( Cr ) Mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 18 Đồng ( Cu ) Mg/l 0,1 0,2 0,5 19 Kẽm (Zn ) Mg/l 0,5 1,5 20 Niken ( Ni ) Mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 21 Sắt ( Fe ) Mg/l 0,5 1,5 22 Thủy ngân ( Hg ) Mg/l 0,001 0,001 0,001 0,002 23 Chất hoạt động bề mặt Mg/l 0,1 0,2 0,4 0,5 24 Tổng dầu, mỡ Mg/l 0,01 0,02 0,1 0,3 25 Phenol Mg/l 0,005 0,005 0,01 0,02 0,002 0,01 0,05 0,001 0,005 0,3 0,01 0,01 0,004 0,012 0,1 0,002 0,01 0,35 0,02 0,02 0,008 0,014 0,13 0,004 0,01 0,38 0,02 0,02 0,01 0,02 0,015 0,005 0,02 0,4 0,03 0,05 0,1 0,1 0,2 0,32 0,4 0,32 0,5 0,4 µg/l 100 80 900 200 100 1200 450 160 1800 500 200 2000 26 27 28 Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu Aldrin+ Dieldrin Endrin BHC DDT Endosunfan Lindan Chlordane Heptachlor Hóa chất bảo vệ thực vật phospho hữu Paration Malation Hóa chất trừ cỏ 2,4D 2,4,5T Paraquat µg/l µg/l 29 Tổng hoạt động phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 0,1 0,1 30 Tổng hoạt động phóng xạ β Bq/l 1,0 1,0 1,0 1,0 THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 31 LIÊN DANH CÔNG TY QUANG ĐỨC – HOÀNG NAM – AN NGUYÊN 31 E.coli MP N/100 ml 20 50 100 200 32 Coliform MP N/100 ml 2500 5000 7500 1000 Phụ lục 3: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn ( Theo QCVN 26:2010) Đơn vị: dB(A) T T Khu vực Từ 06:00 đến 21:00 Từ 21:00 đến 6:00 Khu vực đặc biệt 55 45 Khu vực thông thường 70 55 Phụ lục 4: Giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung hoạt động xây dựng (Theo QCVN 27:2010/BTNMT) T T Khu vực Khu biệt vực Thời gian áp dụng ngày đặc Mức gia tốc rung cho phép - 18 75 18 - Mức Khu vực thông - 21 75 thường 21 - Mức THUYẾT MINH KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku Phân đoạn Km0+00 – Km28+065 32 ... MễI TRNG Y BAN NHN DN K S CễNG TRNG NHN VIấN KIM SOT MễI TRNG C quan liờn quan: Cỏc c quan liờn quan kim so t mụi trng v kim so t bo v nh sau: C quan ch qun : B Ti nguyờn v Mụi trng Ch u t: S... u Nh thu cng nhn thc cỏc mt quan trng khỏc liờn quan n mụi trng nh: a Kim so t cht lng khụng khớ b Kim so t cht lng nc c Kim so t cht lng t v x lý t nhim phốn d Kim so t ting n v mc rung ng e... sch trc cụng trng Nc phc v cho cụng vic xe s ly t ging khoan v nc sau c dn h thu gom nc thi sinh hot ca cụng nhõn - V trớ kho cha nguyờn vt liu, Nh thu chn vi din tớch khong 4000m2 V trớ thun li
- Xem thêm -

Xem thêm: Ho so ke hoach quan ly moi truong, Ho so ke hoach quan ly moi truong, Ho so ke hoach quan ly moi truong, I.3 Quản lý môi trường, IV.2 Kiểm soát chất lượng không khí, V.2 Các báo cáo môi trường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay