Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tài

87 144 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 10:12

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2015 Tên đề tài: “Đánh giá kết đề xuất giải pháp thực Chương trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh” Họ tên chủ nhiệm đề tài: ThS Trần Thị Hiền Bắc Giang, tháng 8, năm 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG iv MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích đề tài 1.1 Cơ sở lý luận quy hoạch nông thôn 1.1.1 Một số khái niệm .3 1.1.1.1 Nông thôn 1.1.1.2 Nông thôn 1.1.1.3 Phát triển nông thôn 1.1.1.4 Phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng 1.1.2 Mối liên hệ phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn chương trình nông thôn 1.2 Tình hình quy hoạch phát triển nông thôn giới 11 1.2.1 Nhật Bản: Con đường đại hóa nông nghiệp theo mô hình tiết kiệm đất đai 11 1.2.2 Trung Quốc: Chính sách ly lương bất ly nông 12 1.2.3 Thái Lan: Tăng cường vai trò cá nhân tổ chức phát triển nông nghiệp toàn diện .14 1.2.4 Hàn Quốc: Phong trào Làng 16 1.3 Tình hình quy hoạch xây dựng nông thôn Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 19 1.3.1 Tình hình quy hoạch xây dựng nông thôn Việt Nam 19 1.3.2 Tình hình quy hoạch xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Ninh 22 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lương Tài 26 2.2.2 Thực trạng phát triển nông thôn huyện Lương Tài .26 2.2.3 Tình hình lập đồ án đề án thực quy hoạch xây dựng nông thôn 26 2.2.4 Kết triển khai thực đề án quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 26 2.2.5 Đánh giá mức độ thích hợp tiêu chí nông thôn địa bàn huyện Lương Tài so với Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn 26 2.2.6 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 26 2.3.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu 27 2.3.2 Phương pháp so sánh 27 2.3.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lương Tài 28 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .28 3.1.1.1 Vị trí địa lý 28 3.1.1.2 Địa hình, địa mạo 28 i 3.1.1.3 Khí hậu, thuỷ văn 29 3.1.1.4 Các nguồn tài nguyên .30 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 34 3.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 34 3.1.2.2 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 35 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện 36 3.2 Thực trạng phát triển nông thôn huyện Lương Tài 38 3.2.1 Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn 38 3.2.2 Thực trạng phát triển sở hạ tầng nông thôn 38 3.2.3 Thực trạng vấn đề xã hội nông thôn 39 3.2.4 Thực trạng môi trường nông thôn 41 3.2.5 Thực trạng phát triển sản xuất kinh tế nông thôn 42 3.2.5.1 Khu vực kinh tế nông nghiệp 42 3.2.5.2 Khu vực kinh tế công nghiệp 43 3.2.5.3 Khu vực kinh tế dịch vụ .43 3.3 Tình hình lập đồ án đề án thực quy hoạch xây dựng nông thôn 44 3.4 Kết triển khai thực Quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 2015 .45 3.4.1 Nhóm tiêu chí Quy hoạch thực Quy hoạch 45 3.4.2 Nhóm tiêu chí Hạ tầng – Kinh tế - Xã hội 45 3.4.3 Nhóm tiêu chí Kinh tế tổ chức sản xuất .52 3.4.4 Nhóm tiêu chí Văn hoá – Xã hội – Môi trường 53 3.4.5 Nhóm tiêu chí Hệ thống trị 55 Biểu đồ 3.1: Kết thực nhóm tiêu chí NTM huyện Lương Tài 59 3.5 Đánh giá mức độ thích hợp tiêu chí nông thôn địa bàn huyện Lương Tài so với Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn 60 3.5.1 Nhóm tiêu chí quy hoạch 60 3.5.2 Nhóm tiêu chí hạ tầng - kinh tế - xã hội 60 3.5.3 Nhóm tiêu chí kinh tế tổ chức sản xuất 61 3.5.4 Nhóm tiêu chí văn hoá - xã hội - môi trường 61 3.5.5 Nhóm tiêu chí hệ thống trị 62 3.6 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .66 Kết luận 66 Kiến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO .68 PHỤ LỤC 70 ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ PTNT : Phát triển nông thôn HTX : Hợp tác xã NTM : Nông thôn CTMTQG : Chương trình mục tiêu Quốc gia CSHT : Cơ sở hạ tầng MTQG : Mục tiêu quốc gia CNH-HĐH : Công nghiệp hóa – đại hóa THSC : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông SU : Phong trào Làng Hàn Quốc làng (Saemaul) UBND : Ủy ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân TTCN : Tiểu thủ công nghiệp XD : Xây dựng GTSX : Giá trị sản xuất TMDV : Thương mại dịch vụ NTTS : Nuôi trồng thủy sản TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCXDVN : Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN : Quy chuẩn Việt Nam iii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tổng hợp kết thực tiêu chí Giao thông huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh .46 Bảng 3.2 Tổng hợp kết thực tiêu chí Thuỷ lợi huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh .48 Bảng 3.3: Kết thực 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn 13 xã .57 Bảng 3.4: Kế hoạch hoàn thành xã Nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 63 iv MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng nông thôn chương trình mục tiêu quốc gia chiếm vị trí quan trọng Thực Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 Thủ tướng Chính Phủ Bộ tài nguyên môi trường, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn có văn hướng dẫn địa phương triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn Theo đó, quy hoạch xây dựng nông thôn phải gắn với đặc trưng vùng miền lợi địa phương nhằm đáp ứng phát triển theo tiêu chí nông thôn Chính phủ ban hành Quyết định số 491/QĐ – TTg ngày 16/4/2009 Huyện Lương Tài huyện nằm phía Nam tỉnh Bắc Ninh, thuộc vùng đồng châu thổ sông Hồng, gồm thị trấn 13 xã Sau năm triển khai thực Chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội huyện Lương Tài có bước chuyển biến tích cực, việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như: Điện, đường, trường, trạm, Vấn đề chuyển dịch cấu nông nghiệp, nông thôn huyện tạo mặt theo hướng tích cực Tuy nhiên, trình triển khai thực Chương trình xây dựng nông thôn huyện Lương Tài nhiều vướng mắc, khó khăn, đặc biệt vấn đề tạo phát triển hài hoà, kết hợp không gian sống, không gian sinh hoạt không gian sản xuất Để nhìn lại thực trạng triển khai thực Chương trình xây dựng nông thôn mới, thành tựu đạt được, vướng mắc, khó khăn cần giải tìm giải pháp thực Chương trình xây dựng nông thôn giai đoạn tới Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết đề xuất giải pháp thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh” Mục đích đề tài - Đánh giá thực trạng công tác triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn huyện Lương Tài thời gian qua nhằm khẳng định thành tựu địa phương đồng thời tìm thuận lợi khó khăn trình thực - Đề xuất giải pháp thực thành công Chương trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn tới CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận quy hoạch nông thôn 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Nông thôn Hiện nay, giới chưa có định nghĩa chuẩn xác nông thôn, có nhiều định nghĩa khác Khi định nghĩa nông thôn người ta thường so sánh nông thôn với đô thị Có ý kiến cho rằng, xem xét nông thôn dùng tiêu mật độ dân số, số lượng dân cư: nông thôn thấp so với thành thị Có ý kiến dùng tiêu trình độ cấu hạ tầng để phân biệt nông thôn với thành thị Quan điểm khác cho nên dựa vào tiêu trình độ tiếp cận thị trường, phát triển hàng hoá để xác định vùng nông thôn (nông thôn thấp hơn) Lại có quan điểm cho rằng, vùng nông thôn vùng mà dân cư làm nông nghiệp chủ yếu Như thấy rằng, khái niệm nông thôn mang tính chất tương đối, thay đổi theo thời gian theo tiến trình phát triển kinh tế, xã hội quốc gia giới Khái niệm nông thôn bao gồm nhiều mặt có quan hệ chặt chẽ với Có thể hiểu: “Nông thôn vùng khác với vùng đô thị có cộng đồng chủ yếu nông dân làm nghề nông nghiệp, có mật độ dân cư thấp hơn, có cấu hạ tầng phát triển hơn, có mức độ phúc lợi xã hội thua hơn, có trình độ dân trí, trình độ tiếp cận thị trường sản xuất hàng hoá thấp ” (Vũ Thị Bình, 2006) 1.1.1.2 Nông thôn Xét đến khái niệm nông thôn mới, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đa số khẳng định: Nông thôn phải có kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng cao, dân trí cao, sắc văn hoá dân tộc giữ gìn tái tạo Nghị 26/TƯ xác định: Nông thôn khu vực nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bước đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái bảo vệ; an ninh trật tự giữ vững, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa Như vậy, mô hình nông thôn tổng thể đặc điểm, cấu trúc tạo thành kiểu tổ chức nông thôn theo tiêu chí mới, đáp ứng tính tiên tiến nội dung: - Thứ nhất: Làng xã văn minh, đẹp, hạ tầng đại - Thứ hai: Sản xuất phát triển bền vững theo hướng hàng hoá - Thứ ba: Đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày nâng cao - Thứ tư: Bản sắc văn hoá dân tộc giữ gìn, phát triển tái tạo - Thứ năm: An ninh xã hội quản lý tốt, dân chủ ngày nâng cao Để xây dựng nông thôn với nội dung trên, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 491/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn bao gồm 19 tiêu chí, khái quát thành nhóm nội dung: Nhóm Quy hoạch; nhóm Hạ tầng kinh tế - xã hội; nhóm Kinh tế Tổ chức sản xuất; nhóm Văn hoá – Xã hội – Môi trường nhóm Hệ thống trị Theo đó, mô hình nông thôn phải đáp ứng yêu cầu phát triển; có đổi tổ chức, vận hành cảnh quan môi trường; đạt hiệu cao tất mặt kinh tế, trị, văn hoá, xã hội; tiến so với mô hình cũ; chứa đựng đặc điểm chung, phổ biến, vận dụng nước Các nội dung cấu trúc mô hình nông thôn có mối liên hệ chặt chẽ với Nhà nước đóng vai trò đạo, tổ chức điều hành trình hoạch định thực thi sách xây dựng đề án chế tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, nguồn lực, tạo điều kiện, động viên tinh thần Nhân dân tự nguyện tham gia, chủ động thực thi, hoạch định sách Trên tinh thần đó, sách kinh tế - xã hội tạo hiệu ứng tổng thể nhằm xây dựng mô hình nông thôn Ngoài ra, nông thôn phải đáp ứng yêu cầu thị trường hoá, công nghiệp hoá, đại hoá có khả khai thác hợp lý, nuôi dưỡng nguồn lực, đạt tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, cấu kinh tế nông thôn phát triển hài hoà, hội nhập địa phương, vùng, nước quốc tế; có văn hoá phát triển, dân trí nâng cao, sức lao động giải phóng Đó sức mạnh nội sinh làng, xã, giá trị truyền thống phát huy tối đa, tạo bầu không khí tâm lý xã hội tích cực, bảo đảm trạng thái cân đời sống kinh tế - xã hội nông thôn, giữ vững an ninh trật tự - xã hội nhằm hình thành môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế nông thôn; dân chủ nông thôn mở rộng, vào thực chất Các chủ thể nông thôn có khả năng, điều kiện, trình độ để tham gia tích cực vào trình định sách phát triển nông thôn; thông tin minh bạch, thông suốt, hiệu tác nhân có liên quan; phân phối công Khái quát lại, đặc điểm nông thôn thể điểm: - Thứ nhất: Nông thôn cấu trúc tảng làng, xã truyền thống, có đời sống vật chất, tinh thần ngày cao - Thứ hai, bên cạnh ngành nghề truyền thống, ngành nghề gắn với trình công nghiệp hoá dần hình thành, phát triển - Thứ ha: Về văn hoá – xã hội, giá trị văn hoá truyền thống giữ gìn phát huy, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn - Thứ tư: Hệ thống kết cấu hạ tầng đại, môi trường ngày giữ gìn, tái tạo - Thứ năm: Về dân chủ sở nông thôn ngày phát huy mạnh mẽ, vào thực chất, người dân chủ thể đóng vai trò định việc xây dựng nông thôn - Thứ sáu: Chương trình xây dựng nông thôn thực chủ yếu theo phương châm: “Nhà nước nhân dân làm”; đó, dân tự làm chính, Nhà nước hỗ trợ, phải đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bị định quản lý nhà nước khéo léo, linh hoạt tổ chức thực địa phương TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo trung ương chương trình MTQG xây dựng nông thôn (2012), Báo cáo kết thực chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 Vũ Thị Bình (2006), Quy hoạch phát triển nông thôn, Trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn Nhạ (2006), Quy hoạch phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Bộ Công thương (2014), Quyết định số 12151/QĐ-BCT Bộ Công Thương ngày 31/12/2014 việc hướng dẫn thực tiêu chí số chợ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn Bộ Tài (2012), Báo cáo Triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giải pháp thực thời gian tới Bộ Xây dựng (2009), Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 Bộ Xây dựng việc ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn Bộ Xây dựng (2009), Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 Bộ Xây dựng Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn Bộ XD - BNNPTNT-BTN&MT (2011) Thông tư liên tịch số: 13/2011/TTLTBXD- BNNPTNT-BTN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2009), Thông tư số 07/2010/TTBNNPTNT ngày 08/02/2010 hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo tiêu chí quốc gia nông thôn 10 Bộ nông nghiệp PTNT (2009), Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn 11 Bộ NN&PTNT, Bộ KHĐT, Bộ TC (2011), Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 hướng dẫn thực Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ 68 12 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2009) Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn 13 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2010), Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 14 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 Sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn 15 Uỷ ban nhân dân huyện Lương Tài, Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 16 Viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp (2010), Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp bộ: nghiên cứu hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng làm sở cho việc đề xuất sách xây dựng nông thôn điều kiện Việt Nam 17 Trang Website http://luongtai.bacninh.gov.vn/ 18 Trang Website http://bacninhtv.vn/ 19 Trang Website http://www.nongthonmoi.gov.vn/ 20 Trang Websitehttp://www.inas.gov.vn/719-phong-trao-lang-moi-o-han- quoc.html, Đinh Quang Hải, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, 2010 21.Trang Website http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx? co_id=30703&cn_id=256860, Theo Tri thức mới, năm 2008 69 PHỤ LỤC Phụ lục số 01: Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn TT I II Quy hoạch thực theo quy hoạch Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 2.1 Tỷ lệ đường trục xã, liên xã nhựa hóa bê tông hóa 100% 100% 2.2 Tỷ lệ đường trục thôn cứng hóa 70% 100% 2.3 Tỷ lệ đường ngõ xóm cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa 100% 100% 2.4 Tỷ lệ đường trục nội đồng cứng hóa 65% 100% 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh Đạt Đạt 3.2 Tỷ lệ km kênh mương kiên cố hóa theo quy định 65% 85% 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện Đạt Đạt 98% 99% 80% 100% Đạt Đạt 100% 100% Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định Đạt Đạt 8.1 Có điểm cung cấp dịch vụ bưu viễn thông đạt tiêu chuẩn ngành Đạt Đạt 8.2 Có phủ sóng mạng để truy cập internet Đạt Đạt Nội dung tiêu chí 1.1 Có Quy hoạch nông thôn lập theo quy định Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BNNPTNTBTN&MT ngày 28/10/2011 1.2 Các vẽ quy hoạch niêm yết công khai để người dân biết thực hiện; hoàn thành việc cắm mốc giới công trình hạ tầng theo quy hoạch duyệt 1.3 Có quy chế quản lý quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt Hạ tầng kinh tế xã hội Giao thông Thủy lợi Điện Trường học Cơ sở vật chất văn hóa Đồng Sông hồng Quy hoạch Toàn quốc Tên tiêu chí Chợ nông thôn Bưu điện 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn điện Tỷ lệ trường học cấp có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 6.1 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VH - TT - DL 6.2 Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa khu thể thao đạt quy chuẩn Bộ VH - TT - DL 70 Toàn quốc Đồng Sông hồng Không Không 80% 90% 26 triệu đồng 29 triệu đồng 35% > 40% 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ≥ 70% Đạt 15.2 Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia Đạt Đạt Xã có từ 70% thôn trở lên công nhận giữ vững danh hiệu "thôn văn hóa" liên tục từ năm trở lên 70% 70% 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 85% 90% Đạt Đạt 90% 90% Đạt Đạt Đạt Đạt TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Nhà dân cư 9.1 Trên địa bàn không hộ gia đình nhà tạm, dột nát 9.2 Tỷ lệ hộ gia đình có nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng III 10 11 12 13 IV 14 15 Kinh tế tổ chức sản xuất Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người) Hộ Tỷ lệ hộ nghèo nghèo Tỷ lệ LĐ có việc làm Tỷ lệ người làm việc dân số độ tuổi lao động thường xuyên Hình thức tổ Có HTX tổ HTX hoạt động có hiệu chức sản xuất Văn hóa - xã hội môi trường Giáo dục Y tế 16 Văn hóa 17 Môi trường 17.2 Đường làng, ngõ xóm cảnh quan hộ xanh - đẹp, hoạt động làm suy giảm môi trường 17.3 Cơ sở sản xuất - kinh doanh địa bàn đạt chuẩn môi trường 17.4 Nghĩa trang có quy hoạch quản lý theo quy hoạch 17.5 Chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định 71 TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí V Hệ thống trị 18 Hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh 19 An ninh, trật tự XH 18.1 Cán xã đạt chuẩn 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định 18.3 Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” 18.4 Các tổ chức đoàn thể trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên Không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, quyền, phá hoại kinh kế; truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài Không có tụ điểm phức tạp trật tự xã hội không phát sinh thêm người mắc tệ nạn xã hội địa bàn Trên 70% số thôn công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn an ninh, trật tự Hàng năm công an xã đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến trở lên 72 Toàn quốc Đồng Sông hồng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Phụ lục số 02: Kết thực tiêu chí Quốc gia nông thôn địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 Tên tiêu chí Quy hoạch thực quy hoạch Tên xã Chỉ tiêu Quảng Phú Bình Định Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Quy hoạch phát triển hạ tầng Xây dựng kinh tế - xã hội – môi trường quy hoạch theo chuẩn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Quy hoạch phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hóa tốt đẹp Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Thực Quy Công bố quy hoạch hoạch Cắm mốc giới công trình hạ tầng theo quy hoạch Lâm Phú Tân Thao Lương Lãng 73 Phú Hoà An Lai Hạ Thịnh Minh Mỹ Trừng Trung Tân Hương Xá Chính Trung Kênh Lập đề án xây dựng NTM Đạt Trục xã Đạt Chưa đạt Đạt Đạt Đạt 6,70 3,10 7,10 8,00 2,91 Chưa đạt Tỷ lệ Đạt 0,50 100 20,09 86,11 Giao thông Tỷ lệ Đạt Ngõ xóm Chưa đạt 100 100 100 77,92 100 14,33 28,00 26,48 15,00 5,99 3,88 Tỷ lệ 70,52 100 87,22 100 Đạt 0,70 9,60 3,20 3,20 12,02 15,33 5,90 17,95 44,40 17,27 50,00 Trục Chưa đạt nội đồng Tỷ lệ 100 12,57 2,50 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19,03 3,80 2,60 16,55 6,00 8,00 19,00 6,30 100 100 100 100 100 100 46,84 10,09 8,26 7,15 47,50 4,00 1,30 2,92 100 100 15,00 60,30 4,47 10,50 8,82 13,50 Trục thôn Chưa đạt Đạt 5,90 74 100 19,00 100 10,96 80,98 97,30 100 100 15,00 10,45 100 100 31,00 10,57 20,00 17,50 73,88 100 100 100 13,94 9,95 5,08 1,72 73,29 85,26 100 100 100 100 19,91 2,88 9,50 3,45 20,50 13,40 100 100 100 16,40 14,00 13,20 100 100 100 100 100 41,85 - Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt - Số công trình thuỷ lợi nâng cấp 3 17 3 - Số công trình thuỷ lợi cần nâng cấp 3 17 10 3 - Chiều dài kênh mương kiên cố hoá 2,70 18,78 24,59 21,90 17,50 22,95 40,88 9,31 4,82 2,00 19,30 19,72 10,20 - Tổng chiều dài km kênh mương 18,00 22,00 28,93 31,10 17,50 27,00 49,18 10,95 11,04 29,07 23,70 23,20 12,00 Thuỷ lợi -Tỷ lệ km kênh mương xã quản lý kiên cố hóa 15 85 85 70 100 85 83 85 44 81 85 85 - Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật điện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt - Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2/2 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/2 0/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 Điện Trường - Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia học 75 - Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 - Trường THCS đạt chuẩn quốc gia 1/1 0/1 1/1 0/1 1/1 0/1 0/1 0/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 - Tỷ lệ trường học cấp Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học sở có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia - Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt Cơ sở vật chuẩn Bộ VH - TT - DL chất văn - Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa khu thể hoá thao đạt quy chuẩn Bộ VH - TT DL Chợ 100,00 75,00 100,00 33,33 100,00 75,00 60,00 33,33 100,00 33,33 100,00 100,00 100,00 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt - Có điểm phục vụ bưu viễn thông Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt - Có internet tới thôn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt - Chợ đạt chuẩn Bộ xây dựng Chưa Chưa đạt đạt Bưu điện 76 Nhà Thu nhập - Không có nhà dột nát Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt - Tổng số nhà đạt chuẩn 2850 2074 1707 1138 1668 2700 2903 1010 1525 3700 1170 2321 2610 - Tổng số nhà dân cư 3135 2294 1707 1138 1678 2750 3225 1122 1525 3700 1286 2550 2900 - Tỷ lệ hộ có nhà đạt chuẩn Bộ xây dựng: 90% 90,91 99,40 98,18 90,02 90,02 100,00 100,00 90,98 91,02 90,00 Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt bình quân 29 triệu đồng/người/năm vào năm 2015 Tổng số hộ nghèo Hộ nghèo Tổng số hộ gia đình Tỷ lệ hộ nghèo Tỷ lệ lao Tổng số lao động có việc làm thường động có xuyên việc làm 90,41 100,00 100,00 29 18 20 19 32,74 24 19 29 29 17,3 29,02 33,25 29 137 124 65 55 49 95 108 70 54 87 35 88 84 4020 2678 1829 1245 1675 2773 3227 1410 1498 2088 1372 2973 3179 3,41 4,63 3,55 4,42 2,93 3,43 3,35 4,96 3,60 4,17 2,55 2,96 2,64 7000 4435 3728 3150 2754 6789 8000 4435 2482 3576 3150 5212 5750 77 thường xuyên Giáo dục Y tế Tổng số người độ tuổi lao động 7097 4925 Tỷ lệ người làm việc tổng dân số độ tuổi lao động 98,63 90,05 88,99 100,00 4189 3150 3060 7326 8215 4920 2698 3960 3500 5785 6260 90,00 92,67 97,38 90,14 91,99 90,30 90,00 90,10 91,85 Phổ cập giáo dục trung học sở Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Số học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 172 93 86 52 64 133 109 47 68 67 53 115 120 Tổng số học sinh tốt nghiệp THCS 172 93 87 52 65 134 109 47 69 67 53 116 120 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) (%) 100 100 98,85 100 98,46 99,25 100 100 98,55072 100 100 99,14 100 Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%) 40 44,6 40 40 40 40 45 45 41,62 67,14 40 49,68 9828 9826 3290 3603 3603 3603 7091 7650 5476 11697 12282 77,54 84,02 80,00 4700 70,00 5147 70,00 5147 5147 70,00 70,00 9435 75,16 10860 70,44 Đạt Đạt Đạt Đạt Tổng số người dân tham gia BHYT 8633 Tổng số dân toàn xã Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 12325 10201 6797 4538 70,04 70,00 59,00 34,80 Y tế xã đạt chuẩn quốc gia Đạt 7141 4010 1579 Đạt Không đạt Đạt 78 4246 Đạt Đạt Đạt 40 Đạt Đạt Xã có từ 70% số thôn, trở lên đạt Văn hoá tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định Bộ VH-TT-DL Môi trường Hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh 50 80 33 66,67 71,43 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia 100 90 92,5 90 100 100 Các sở SX-KD đạt tiêu chuẩn môi trường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không có hoạt động suy giảm môi trường có hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp Đạt Đạt Đạt Đạt Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch Đạt Đạt Đạt Chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định Đạt Đạt Cán xã đạt chuẩn Đạt Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” Các tổ chức đoàn thể trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên An ninh, trật tự xã An ninh, trật tự xã hội giữ vững hội 100 60 66,67 80 77,78 75 97,8 95 94 100 100 95 100 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 79 71,43 85,71 Một số hình ảnh nông thôn huyện Lương Tài Nông thôn Lương Tài ngày Đường trục thôn Bà Khê, xã Phú Hoà Đường trục thôn Thọ Ninh, xã Phú Lương 80 Trường Tiểu học Mỹ Hương Nhà máy nước xã Minh Tân Nhà văn hoá thôn Thận Trai, xã Minh Tân 81 Cơ giới hoá nông nghiệp xã Phú Lương Hội thảo đầu bờ xã Quảng Phú Nuôi cá lồng xã Trung Kênh Nuôi trồng thuỷ sản xã Quảng Phú 82 ... tài: Đánh giá kết đề xuất giải pháp thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh” Mục đích đề tài - Đánh giá thực trạng công tác triển khai thực. .. tế, xã hội - Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn huyện 2.2.2 Thực trạng phát triển nông thôn huyện Lương Tài + Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn + Thực trạng phát... tầng nông thôn + Thực trạng vấn đề xã hội nông thôn + Thực trạng môi trường nông thôn + Thực trạng phát triển sản xuất kinh tế nông thôn 2.2.3 Tình hình lập đồ án đề án thực quy hoạch xây dựng nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tài, Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tài, Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tài

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay