QUY CHẾ QUẢN lý GIAO KHOÁN

10 138 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 10:01

Quy chế quản lý và giao khoán định mức chi phí cho đội thi công trực thuộc trong công ty xây dựngQuy chế quản lý và giao khoán định mức chi phí cho đội thi công trực thuộc trong công ty xây dựngQuy chế quản lý và giao khoán định mức chi phí cho đội thi công trực thuộc trong công ty xây dựng TỔNG CTY XÂY DỰNG NN & PTNN CÔNG TY CP XÂY LẮP & VTXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự – Hạnh Phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014 QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ GIAO KHOÁN ĐỊNH MỨC CHI PHÍ (Thay đổi lần thứ nhất) CHƯƠNG I Qui định chung Quy chế quản lý giao khoán định mức chi phí xây dựng theo tiêu chí: Bình đẳng, hợp tác sở hiểu biết tôn trọng lẫn Điều 1: Phạm vi đối tượng áp dụng Quy chế quản lý giao khoán định mức chi phí Quy chế quản lý giao khoán định mức chi phí áp dụng cho Đội trực thuộc Công ty CP xây lắp vật tư xây dựng để tổ chức thực công trình Công ty làm chủ đầu tư công trình Công ty trúng thầu, định thầu Điều 2: Hình thức lựa chọn Đội thi công phương thức áp dụng 2.1 Đối với công trình Công ty làm chủ đầu tư: Căn vào lực Đội quy mô, tính chất công trình cụ thể, Ban Giám đốc tổ chức đấu thầu nội định thầu 2.2 Đối với công trình Công ty trúng thầu: - Các công trình Công ty có quan hệ trực tiếp với chủ đầu tư: Căn vào quy mô tính chất công trình cụ thể, Ban Giám đốc lựa chọn Đội hình thức tổ chức đấu thầu nội giao thầu - Công trình Đội có mối quan hệ trực tiếp với chủ đầu tư: Công ty giao khoán định mức chi phí cho Đội thực CHƯƠNG II Quản lý nội Điều 3: Quản lý nhân - Công ty Quyết định thành lập Đội, thành phần Ban huy Đội theo quy định chung công ty Đối với cán khung Đội gồm Đội trưởng, Đội phó, kế toán Đội, kỹ thuật nhân viên có HĐLĐ tháng phải đóng BHXH theo quy định Nhà nước - Đội trưởng có trách nhiệm tổ chức nhân theo tiến độ thi công công trình, tổ chức tuyển dụng, lập danh sách đăng ký hợp đồng lao động cho cán quản lý, cán kỹ thuật công nhân trực tiếp… theo ủy quyền giám đốc Công ty CP Xây lắp Vật tư xây dựng Quy chế quản lý giao khoán định mức chi phí Trang 1/10 Điều 4: Cơ sở lập biên giao khoán định mức chi phí Công ty lập biên giao khoán định mức chi phí cho Đội sở hồ sơ ban đầu sau: Hồ sơ pháp lý: - Hồ sơ dự thầu, - Quyết định trúng thầu, - Bảng tính giá trúng thầu, - Biên thương thảo hợp đồng (nếu có), - Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu; - Bảo lãnh thực hợp đồng Hồ sơ kỹ thuật: - Bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư phê duyệt, - Bảng dự toán thi công, - Bảng tiến độ thi công Hồ sơ tài chánh: - Đội nộp hồ sơ chấp tài sản cho công ty để đảm bảo thực hợp đồng, giá trị tài sản ≥10% giá trị hợp đồng Hồ sơ khác: - Danh sách BCH công trưởng Đội trưởng đề xuất bao gồm: Chỉ huy trưởng, CHP, kế toán, thủ kho, bảo vệ; Điều 5: Quản lý hồ sơ công trình Công ty quản lý hồ sơ công trình Đội cung cấp sau: a Các hồ sơ pháp lý, tài chánh ban đầu bao gồm: - Hồ sơ dự thầu, - Thông báo trúng thầu, Quyết định phê duyệt kết đấu thầu (nếu có) - Biên thương thảo hợp đồng, - Bảng chủng loại vật tư sử dụng, - Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp, - Bảo lãnh thực hợp đồng, bảng photo kế hoạch vốn (nếu có), - Tiến độ thi công, - QĐ thành lập BCH công trường (cập nhật có điều chỉnh) - Bảng tính giá giao nhận thầu tập tin dự toán đính kèm - Bảng tổng hợp vật tư theo định mức hành b Các hồ sơ phát sinh trình thi công bao gồm: - Hồ sơ tài chính: + Kế hoạch tài chính, KH đầu tư vốn công ty phê duyệt (nếu có) + Bản nghiệm thu khối lượng đợt Bảng toán khối lượng A-B đợt - Dự toán phát sinh (nếu có) - Hồ sơ vật tư bao gồm: + Các hợp đồng, PLHĐ mua vật tư Công ty CP Xây lắp Vật tư xây dựng Quy chế quản lý giao khoán định mức chi phí Trang 2/10 + Bảng lũy kế KL vật tư nhập công trình định kỳ tháng/ lần + Báo cáo công nợ B-B’ định kỳ tháng/lần - Hồ sơ khác: + Hồ sơ mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm trang thiết bị, nhà xưởng thi công; bảo hiểm cho người thứ + Cập nhật hình chụp thi công công trình theo giai đoạn công việc + Các biên họp giao ban A-B-TVGS hàng tuần (hoặc hàng kỳ) công trường + Các công văn, phiếu yêu cầu Chủ đầu tư, TVGS, Thiết kế trình thi công - Hồ sơ quản lý chất lượng, Nghiệm thu – bàn giao + Biên nghiệm thu giai đoạn, + Các Biên phát sinh,…(nếu có), + Biên nghiệm thu PCCC, Nghiệm thu bàn giao … + Cập nhật đầy đủ sau giai đoạn nghiệm thu sau hoàn thành công trình CHƯƠNG III Phương thức Khoán việc tỷ lệ chi phí quản lý Điều 6: Phương thức khoán việc: Công ty khoán việc cho Đội thông qua “Biên giao Định mức chi phí thi công” với nội dung giá trị cụ thể, nguyên tắc công ty giữ lại chi phí quản lý thuế VAT phải nộp theo quy định hành Đội chịu trách nhiệm toàn chất lượng, mỹ thuật, tiến độ thi công công trình, ATLĐ trình tham gia thi công 6.1 Vật tư: - Khoán toàn giá trị vật tư sử dụng công trình theo định mức hành Các chủng loại vật tư phải Chủ Đầu tư duyệt mẫu trước ký hợp đồng đưa vào sử dụng Đội trưởng nhận khoán việc chịu trách nhiệm số lượng, chủng loại chất lượng vật tư theo hồ sơ thiết kế - dự toán Chủ đầu tư phê duyệt - Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc ký kết hợp đồng, PLHĐ cung ứng vật tư; thuê/ mua thiết bị thi công - Đội trưởng người trực tiếp giao dịch mua bán, giao nhận vật tư, giao nhận hóa đơn tài chánh để chuyển công ty đồng thời chịu trách nhiệm toán với nhà cung cấp, B’,… thông qua thủ tục đề nghị toán với Công ty - Đội trưởng chịu trách nhiệm tính hợp pháp, hợp lý hóa đơn mua vật tư theo quy định hành Công ty CP Xây lắp Vật tư xây dựng Quy chế quản lý giao khoán định mức chi phí Trang 3/10 6.2 Nhân công: - Tiền lương, tiền công cho BCH công trường lao động trực tiếp Đội trưởng tự thỏa thuận Đội trưởng có trách nhiệm ký hợp đồng lao động thời vụ theo quy định chi trả lương theo ngày công làm việc thực tế nộp Bảng chấm công công ty làm chứng từ giải chi định kỳ tháng/lần theo giai đoạn công trình - Đội trưởng có trách nhiệm tổ chức cho cán công nhân học tập an toàn lao động, vệ sinh lao động, mua bảo hiểm tai nạn lao động, thực chi trả toàn chế độ theo Luật lao động Luật BHXH quy định 6.3 Máy thi công: - Đối với tài sản Đội tự mua sắm đủ điều kiện đưa vào TSCĐ, Phòng Tài vụ công ty mở sổ theo dõi hạch toán trích khấu hao TSCĐ vào công trình Đội thi công sau công ty đăng ký chi cục Thuế chấp thuận - Công ty quy định hình thức mức trích khấu hao tùy theo loại tài sản theo quy định Nhà nước hành - Đối với tài sản không đủ điều kiện tài sản cố định, công ty hạch toán công cụ dụng cụ phân bổ cho công trình Đội theo quy định - Đối với tài sản Đội thuê mướn, hạch toán vào chi phí máy thi công theo công trình Đội 6.4 Chi phí khác: - Ngoài chi phí quản lý trích nộp cho công ty, Đội có trách nhiệm chi trả toàn chi phí khác phát sinh có liên quan đến công trình như: Bảo lãnh thực hợp đồng; trang bị bảo hộ lao động, học ATLĐ cho công nhân BCHCT, vv… Điều 7: Tỷ lệ chi phí quản lý công ty: Đối với công trình Công ty làm Chủ đầu tư công trình trúng thầu công ty trực tiếp quan hệ với chủ đầu tư: - Chi phí quản lý công ty tối thiểu 3% giá trị toán trước thuế công trình cấp thẩm quyền phê duyệt (sau báo cáo kiểm toán) - Từng công trình HĐQT phê duyệt cụ thể tỷ lệ chi phí quản lý Đối với công trình Công ty trúng thầu Đội trực tiếp quan hệ với chủ đầu tư: - Chi phí quản lý công ty 3% giá trị toán trước thuế công trình cấp thẩm quyền phê duyệt (sau báo cáo kiểm toán) Công ty CP Xây lắp Vật tư xây dựng Quy chế quản lý giao khoán định mức chi phí Trang 4/10 CHƯƠNG IV Tạm ứng, toán, toán Điều 8: Điều kiện tạm ứng/ Thanh toán: 8.1 Sử dụng nguồn tiền từ Chủ đầu tư tạm ứng/thanh toán: - Khi chủ đầu tư tạm ứng theo hợp đồng toán giai đoạn, Công ty thu 10% VAT chi phí quản lý Số lại tạm ứng cho Đội sau: a) Công ty tạm ứng theo tỷ lệ nhân công & máy thi công dự toán duyệt để Đội chi nhân công, máy thi công, chi phí chung, chi phí vật tư phụ, công cụ dụng cụ thi công công trường (gọi chung chi phí công trường)… Số tiền tạm ứng trừ dần theo đợt chứng từ thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ Đội nộp hàng tháng giải chi cho khoản mục nêu b) Số tiền tạm ứng/ toán lại công ty chuyển khoản toán trực tiếp cho nhà cung cấp theo hợp đồng chứng từ hóa đơn hợp lý, hợp lệ thực tế phát sinh Đội đề nghị 8.2 Sử dụng nguồn tiền vay để phục vụ thi công: - Nếu Đội có nhu cầu tài nhiều nguồn tiền CĐT tạm ứng để phục vụ thi công công trình, Đội trưởng làm hồ sơ vay Công ty làm thủ tục vay ngân hàng cho Đội - Đội trưởng phải chấp tài sản để làm thủ tục vay Đội vay hạn mức công ty định - Tiền vay sử dụng chủ yếu để chuyển khoản toán hóa đơn cung cấp vật tư, thiết bị, hợp đồng thầu phụ Trường hợp Đội có nhu cầu vay tiền mặt để toán chi phí công trường mức giải ngân tối đa 30% hạn mức vay duyệt giai đoạn - Khi Đội chủ đầu tư tạm ứng /thanh toán, công ty thu hồi khoản Đội vay trước theo mục đích giải ngân 8.3 Sử dụng nguồn tiền tự có Đội: - Đội quyền nộp tiền mặt vào công ty để chuyển khoản toán hóa đơn mua vật tư, thiết bị, nhà thầu phụ….Khi tiền Chủ đầu tư về, Công ty toán cho Đội theo tỷ lệ bình thường (như nêu mục 1) - Trường hợp Đội trình thi công tự toán tiền mặt hóa đơn GTGT 20 triệu đồng hóa đơn trực tiếp, Đội có nhu cầu nhận lại tiền mặt giá trị 70% dùng để chuyển khoản, Đội lập bảng kê, đính kèm photo chứng từ công ty toán Đội chứng minh toán hợp lệ cho đơn vị cung ứng, Công ty CP Xây lắp Vật tư xây dựng Quy chế quản lý giao khoán định mức chi phí Trang 5/10 VÍ DỤ: Có Đội X Y thi công công trình có chi phí quản lý 3% hạn mức vay 300 triệu đồng: - Chủ đầu tư tạm ứng hợp đồng tỷ đồng: Công ty giải ngân chi cho Đội X Y số tiền 30% = tỷ/1.1x0.97x30% = 264 triệu vào tài khoản cá nhân Đội trưởng (hoặc tiền mặt), số tiền lại 70% = tỷ /1.1x 0,97 x 70% = 617 triệu công ty chuyển khoản toán hóa đơn vật tư, hợp đồng nhà thầu phụ theo đề nghị Đội - Trong trình thi công Đội có nhu cầu vay vốn để thi công công trình, Đội X vay 300 triệu dùng hết để chuyển khoản toán hóa đơn vật tư Đội Y vay 300 triệu chuyển khoản toán vật tư 200 triệu 100 triệu vay tiền mặt để toán chi phí công trình Cả Đội sử dụng hết hạn mức duyệt - Khi chủ đầu tư toán KL nghiệm thu giai đoạn, ví dụ Đội toán 1,2 tỷ đồng, công ty giải chi lại cho Đội sau: + Đối với Đội X: Công ty giải ngân chi cho Đội X số tiền 30% = 1,2 tỷ / 1.1x 0.97x 30% = 317 triệu vào tài khoản cá nhân Đội trưởng (hoặc tiền mặt), số tiền lại 70% = 1,2 tỷ/1.1x 0,97 x 70% = 740 triệu công ty thu hồi tiền vay 300 triệu, số lại 440 triệu chuyển khoản toán hóa đơn vật tư theo đề nghị Đội + Đối với Đội Y: Công ty giải ngân chi cho Đội Y số tiền 30% = 1,2tỷ /1.1 x 0,97 x30% = 317 triệu, công ty thu hồi khoản vay tiền mặt 100 triệu nên chuyển vào tài khoản cá nhân Đội trưởng (hoặc tiền mặt) số tiền 317tr – 100tr = 217 triệu đồng, số tiền lại 70% = 1,2 tỷ/1.1 x 0,97 x 70% = 740 triệu công ty thu hồi tiền vay 200 triệu, số lại 540 triệu chuyển khoản toán hóa đơn vật tư theo đề nghị Đội - Sau thu hồi khoản vay, hạn mức vay Đội X & Y khôi phục trở lại sau sử dụng hết nguồn tiền toán, Đội có nhu cầu tiếp tục giải ngân tiền vay theo hạn mức duyệt - Đội X trình thi công nộp vào 75tr để chuyển khoản vật tư, sau A chuyển Đội toán đủ 70% phần tiền A chuyển theo quy định - Trường hợp Đội Y trình thi công toán tiền mặt hóa đơn GTGT 20 triệu hóa đơn trực tiếp với tổng số tiền 75 triệu đồng Khi tiền Đội Y nhận thêm/ 75 triệu tiền mặt số tiền dùng để chuyển khoản Như với ví dụ nêu Đội Y nhận số tiền mặt 217 tr + 75 tr = 292 triệu số tiền công ty tạm giữ dùng để chuyển khoản 540 tr- 75 tr = 465 triệu Công ty CP Xây lắp Vật tư xây dựng Quy chế quản lý giao khoán định mức chi phí Trang 6/10 Chi tiết cụ thể thể bảng sau: STT DIỄN GIẢI TIỀN CTY THU VÀO CTY TẠM GIỮ (13%) CHUYỂN CHO ĐỘI (87%) VẬT TƯ (70%) ĐỘI X A Chuyển Vay Công ty Đội nộp để chuyển vật tư Đội chuyển vât tư A Chuyển Cộng Đội X ĐỘI Y A Chuyển Vay Công ty Đội tự mua vật tư HĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY CHẾ QUẢN lý GIAO KHOÁN, QUY CHẾ QUẢN lý GIAO KHOÁN, QUY CHẾ QUẢN lý GIAO KHOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay