Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở việt nam – lý luận và thực tiễn

36 117 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 09:46

Chính phủ; Việt Nam; Lập pháp; Pháp luật Chính phủ luôn có một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong bộ máy nhà nước ở mọi chính thể quốc gia. Sự phát triển của Chính phủ sẽ ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của quốc gia. Một Chính phủ mạnh, đất nước sẽ phát triển và ngược lại, một Chính phủ yếu tất sẽ dẫn đất nước vào những cuộc khủng hoảng. Trong số các chủ thể tham gia vào quy trình lập pháp, Chính phủ là chủ thể quan trọng nhất, có số lượng các dự án luật chiếm hơn 90% tổng số các dự án luật được đệ trình ra Quốc hội. Điều này phản ánh đúng thực chất năng lực và nhu cầu của cơ quan hành pháp trong hoạt động lập pháp. Thực tiễn hoạt động lập pháp thời gian qua ở nước ta còn bộc lộ nhiều hạn chế, thể hiện ở tính thống nhất của hệ thống pháp luật chưa cao, số lượng văn bản quy phạm dưới luật được ban hành vẫn rất lớn, với nhiều hình thức văn bản, nhiều cấp độ hiệu lực khác nhau; hệ thống pháp luật vừa khó tiếp cận, khó hiểu, khó sử dụng vừa chứa đựng những mâu thuẫn, chồng chéo làm cho việc áp dụng, thực hiện không dễ dàng, khó thống nhất. Tính ổn định của hệ thống pháp luật còn thấp; tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật còn hạn chế; tính khả thi của hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập. _ Vai trò Chính phủ quy trình lập pháp r \ Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn Trần Quốc Bình Trường Đại học Giáo dục Luận án Tiến sĩ ngành: Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật Ma số: 62 38 ’01 01 Người hướng dẫn: PGS TS Bùi Xuân Đức Năm bảo vệ: 2011 Abstract: Tổng qua sở lý luận thể vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Việt Nam, có nội dung quy trình lập pháp, vai trò Chính phủ quy trình lập pháp, lý giải tính tất yếu khách quan vai trò Chính phủ quy trình lập pháp để trả lời cho câu hỏi: Vì lại phải có vai trò quy trình lập pháp? Nghiên cứu phân tích trình hình thành, phát triển, điều chỉnh pháp luật thực trạng vai trò Chính phủ quy trình lập pháp để từ đánh giá vai trò thực tế Chính phủ cách hệ thống, toàn diện khách quan, tìm nguyên nhân làm hạn chế vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Luận giải làm sáng tỏ nhu cầu tăng cường vai trò Chính phủ bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền hội nhập quốc tế Đưa phương hướng tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Keywords: Chính phủ; Việt Nam; Lập pháp; Pháp luật Content MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chính phủ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng máy nhà nước thể quốc gia Sự phát triển Chính phủ ảnh hưởng đến hưng thịnh quốc gia Một Chính phủ mạnh, đất nước phát triển ngược lại, Chính phủ yếu tất dẫn đất nước vào khủng hoảng Trong số chủ thể tham gia vào quy trình lập pháp, Chính phủ chủ thể quan trọng nhất, có số lượng dự án luật chiếm 90% tổng số dự án luật đệ trình Quốc hội Điều phản ánh thực chất lực nhu cầu quan hành pháp hoạt động lập pháp Thực tiễn hoạt động lập pháp thời gian qua nước ta bộc lộ nhiều hạn chế, thể tính thống hệ thống pháp luật chưa cao, số lượng văn quy phạm luật ban hành lớn, với nhiều hình thức văn bản, nhiều cấp độ hiệu lực khác nhau; hệ thống pháp luật vừa khó tiếp cận, khó hiểu, khó sử dụng vừa chứa đựng mâu thuẫn, chồng chéo làm cho việc áp dụng, thực không dễ dàng, khó thống Tính ổn định hệ thống pháp luật thấp; tính công khai, minh bạch hệ thống pháp luật hạn chế; tính khả thi hệ thống pháp luật nhiều bất cập Báo cáo trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng Nhà nước ta khẳng định “tiếp tục đổi nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trước hết quy trình xây dựng luật, pháp lệnh; luật, pháp lệnh cần quy định cụ thể, tăng tính khả thi để đưa nhanh vào sống” Đã có nhiều công trình, viết công bố có liên quan đến việc nâng cao chất lượng quy trình lập pháp chưa có công trình đề cập cách toàn diện, khách quan, hệ thống khoa học vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Vì vậy, việc nghiên cứu để hoàn thiện quy trình lập pháp, nâng cao chất lượng khâu chuẩn bị dự án luật, đặc biệt làm rõ vai trò trách nhiệm Chính phủ, chủ thể quan trọng tham gia vào quy trình lập pháp vấn đề cấp thiết mặt lý luận thực tiễn Việc lựa chọn đề tài “Vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Việt Nam — Những vấn đề lý luận thực tiễn” nhằm làm sáng tỏ vấn đề mặt lý luận thực tiễn, tìm nguyên nhân, hạn chế, từ đưa khuyến nghị đề xuất giải pháp tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp, góp phần nâng cao chất lượng dự án luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền trình hội nhập quốc tế Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu a) Mục đích Mục đích luận án làm sáng rõ sở lý luận vai trò Chính phủ quy trình lập pháp, làm rõ thực trạng nguyên nhân hạn chế vai trò Chính phủ, từ đề xuất giải pháp để tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp b) Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Việt Nam - Phân tích làm rõ trình hình thành, phát triển, điều chỉnh pháp luật thực trạng vai trò Chính phủ quy trình lập pháp - Trên sở hạn chế tồn tại, đề tài luận giải làm rõ nhu cầu tăng cường vai trò Chính phủ bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền hội nhập quốc tế; đưa phương hướng tăng cường đề xuất giải pháp cụ thể nhằm tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Đối tượng phạm vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn về: - Những quan điểm khoa học quy trình lập pháp, vai trò Chính phủ quy trình lập pháp - Vai trò Chính phủ quy trình lập pháp nội dung thể vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Việt Nam, có so sánh với số nước giới - Các quy định Hiến pháp, Luật ban hành văn quy phạm pháp luật văn luật có liên quan vai trò tham gia Chính phủ quy trình lập pháp từ 1945 tới Đặc biệt vai trò Chính phủ quy trình lập pháp từ có đời Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 1996, Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 1996 sửa đổi bổ sung năm 2002 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 b) Phạm vi, giới hạn nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu sở lý luận thực tiễn vai trò Chính phủ quy trình lập pháp sở văn pháp luật đăng công báo, văn bản, tài liệu không đăng công báo, tài liệu, công trình tác giả nước từ năm 1945 tháng 12/2010, xuất thành sách, công bố tạp chí, website điện tử tổ chức, cá nhân số tác giả, tổ chức nước - Vai trò tham gia Chính phủ vào quy trình lập pháp giới hạn dự án luật xuất phát từ Chính phủ Chính phủ đệ trình mà không bao gồm dự án pháp lệnh hay văn luật Phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp luận Trong trình nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử b) Phương pháp nghiên cứu cụ thể Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể là: phương pháp tổng hợp, so sánh, đối chiếu phân tích; phương pháp lịch sử Những đóng góp khoa học luận án - Khẳng định vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Việt Nam tất yếu khách quan, bắt nguồn từ thực tiễn quản lý, điều hành Chính phủ lĩnh vực đời sống xã hội - Đưa quan niệm tác giả Quy trình lập pháp Việt Nam, sở tảng cho việc giải vấn đề toàn luận án - Đánh giá, luận giải ưu điểm, hạn chế vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Việt Nam - Đề xuất khuyến nghị khoa học nhằm tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Với kết đạt được, luận án góp phần làm phong phú bổ sung sở lý luận vai trò Chính phủ quy trình lập pháp nước ta Các kết nghiên cứu luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo tổ chức cá nhân, cán bộ, viên chức Chính phủ ngành trực tiếp tham gia vào trình xây dựng dự án luật quan Quốc hội tham gia vào hoạt động thẩm tra, phản biện dự án luật Chính phủ Đồng thời, kết nghiên cứu luận án làm tài liệu cho công tác nghiên cứu, học tập giảng dạy quy trình lập pháp Quốc hội vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Sau cùng, với kết đề xuất cụ thể, luận án góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta quy định quy trình lập pháp tham gia Chính phủ vào quy trình lập pháp Bố cục luận án Luận án gồm phần mở đầu; chương; kết luận; danh mục tài liệu tham khảo; phần phụ lục CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Những công trình nghiên cứu Quy trình lập pháp vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Quy trình lập pháp bắt đầu nghiên cứu từ năm 1980 Việt Nam đến năm 1988 có Quy chế xây dựng luật, pháp lệnh Tuy nhiên, quy trình lập pháp nghiên cứu lâu nhiều nước giới, đặc biệt châu Âu Hoa Kỳ Công trình tiêu biểu quy trình lập pháp phải kể đến tác phẩm Quy trình lập pháp “The Law-Making Process” tiếng Anh, qua lần tái Michael Zander, Nhà xuất Cambridge phát hành Ở Việt Nam, Quy trình lập pháp giới thiệu đầy đủ rõ ràng tiếng Việt tài liệu tham khảo Văn phòng Quốc hội “Quy trình lập pháp số nước giới” năm 2002 Ở cấp độ viết tạp chí khoa học nước, có báo TS Nguyễn Sĩ Dũng có liên quan đến đề tài khía cạnh khác như: “Chuyện làm luật”, đăng tạp chí Nghiên cứu lập pháp 3/2003; “Bàn triết lý lập pháp”, đăng tạp chí Nghiên cứu lập pháp 6/2003; “Vai trò lập pháp Chính phủ”, Tạp chí Tia Sáng, số tháng 10/2007 Đề cập đến vai trò Chính phủ nhà nước pháp quyền, có tác giả Nguyễn Đăng Dung qua tác phẩm Chính phủ nhà nước pháp quyền, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2008, Sự hạn chế quyền lực nhà nước, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005 Qua phân tích quy định pháp luật, thực trạng giải pháp, có tác phẩm “Báo cáo nghiên cứu đánh giá quy trình xây dựng luật, pháp lệnh - Thực trạng giải pháp’” Viện Nghiên cứu sách, pháp luật phát triển - PLD, Nhà xuất Lao động - Xã hội năm 2008, tập thể tác giả Đỗ Ngọc Quang, Dương Đăng Huệ, Hoàng Ngọc Giao (chủ biên), Hoàng Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Như Mai, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Phước Thọ, Trương Hồng Dương Ở cấp độ luận án tiến sĩ luật học, có luận án tiến sĩ Luật học Hoàng Văn Tú Hoàn thiện quy trình lập pháp Việt Nam nay, bảo vệ Hội đồng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2004; Luận án tiến sĩ Luật học Trần Hồng Nguyên, Nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn nay, bảo vệ Hội đồng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2007 1.2 Những công trình nghiên cứu vai trò tham gia Chính phủ giai đoạn quy trình lập pháp Về ưu Chính phủ việc đưa sáng kiến pháp luật nhiều công trình tác giả nước nhấn mạnh như: Quy trình lập pháp nước giới Văn phòng Quốc hội năm 2002, Law-making process Micheal Zender, Báo cáo nghiên cứu đánh giá quy trình xây dựng luật, pháp lệnh - Thực trạng giải pháp’” PLD Đánh giá thực trạng tính tích cực hạn chế Chính phủ sử dụng quyền trình dự án luật; nhu cầu kế hoạch hoá công tác xây dựng luật đề cập đến qua công trình khoa học, báo đăng tải Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, báo điện tử Ở phạm vi nước, bên cạnh viết dạng đưa tin, ý kiến Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp Quốc hội có liên quan đến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đăng tải báo điện tử Vietnamnet số báo, có viết TS Nguyễn Sĩ Dũng “Phân tích sách - công đoạn quan trọng quy trình lập pháp” đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4/2000 Vấn đề đánh giá dự báo tác động văn pháp luật, gọi tắt RIA (Regulatory Impact Assessment) đề cập đến Việt Nam qua giảng, viết số chuyên gia nước hội thảo khoa học; “Phân tích sách quy trình lập pháp nước giới” Ths Nguyễn Đức Lam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 12, 13/2008 Về kỹ thuật lập pháp, công trình, viết tác giả nước dịch sang tiếng Việt, có tác phẩm: “Soạn thảo Luật pháp tiến xã hội dân chủ”, tác giả Ann Seidman, Robert B Seidman, Nalin Abeyesekere, Nhà xuất Chính trị Quốc gia năm 2003; G.C Thornton, Legislative Drafting, fourth edition, Tottel Publishing 2006; Ian McLeo, Principles of Legislative and Regulatory Drafting, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregan 2009; Kết luận chương Quy trình lập pháp nói chung tham gia Chính phủ vào hoạt động lập pháp sách báo, công trình, viết, luận án, luận văn đề cập đến mức độ khác phạm vi nước quốc tế Tuy nhiên, thời điểm nay, chưa có công trình nghiên cứu đề cập đến vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Việt Nam cách hệ thống, khoa học đầy đủ từ phân tích sở lý luận, tính lịch sử vấn đề, sở pháp lý, thực trạng đề xuất giải pháp để tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp, với đối tượng dự án luật cấp độ luận án tiến sĩ Chính vậy, đề tài Vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn tác giả công trình trình bày cấp độ luận án tiến sĩ luật học CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUY TRÌNH LẬP PHÁP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy trình lập pháp vai trò Chính phủ quy trình lập pháp 2.1.1 Quan niệm quy trình lập pháp Quy trình lập pháp trình tự bước tiến hành theo trật tự chặt chẽ, nghiêm ngặt trình làm luật, điều chỉnh Hiến pháp luật, bao gồm giai đoạn từ sáng kiến pháp luật, soạn thảo văn bản, trình dự án luật, thẩm tra, thảo luận thông qua Trong quy trình lập pháp, vai trò Chính phủ hiểu tác dụng, hiệu việc tham gia Chính phủ hình thành, vận hành phát triển quy trình lập pháp với tư cách quan thực thi pháp luật đời sống thực tiễn Chính phủ chức làm luật lại chủ thể quan trọng ảnh hưởng nhiều tới chất lượng dự luật tham gia vào quy trình lập pháp Vai trò Chính phủ Quốc hội tham gia vào quy trình lập pháp rõ ràng không giống bên, Chính phủ thực việc thiết kế nên sách dự án luật Quốc hội quan cuối định phê chuẩn sách dự luật Một dự luật thông qua đảm bảo hài hòa bên lợi ích quốc gia lợi ích toàn xã hội 2.1.2 Sự tham gia Chính phủ quy trình lập pháp tất yếu khách quan Lịch sử học thuyết nhà nước pháp quyền, đặc biệt giai đoạn phục hưng thời kỳ đầu phong trào chủ nghĩa lập hiến, vai trò Chính phủ hay quan hành pháp hoạt động lập pháp chưa đề cập đến Thực chất, vai trò Chính phủ hoạt động lập pháp xuất thông qua hoạt động thực tiễn quan hành pháp Trước tiên, xuất phát từ nguyên tắc Nhà nước pháp quyền người dân làm điều mà pháp luật không cấm công chức quan công quyền làm mà pháp luật cho phép Là quan chấp hành thi hành luật pháp, Chính phủ làm khuổn khổ mà pháp luật cho phép Trong trình thực chức mình, quan hành pháp nơi trải nghiệm, trực tiếp phát bất cập, điểm phù hợp hạn chế áp dụng quy phạm pháp luật vào đời sống thực tiễn Từ đó, ban hành luật để thực chức quản lý nhà nước tốt hơn, điều chỉnh luật để phù hợp với đòi hỏi thực tiễn quản lý nhu cầu thiết yếu Chính phủ nhu cầu tạo nên động lực quy trình lập pháp Trong quy trình lập pháp, soạn thảo văn dự án luật công đoạn quan trọng, đòi hỏi phải có chuyên gia trực tiếp tham gia vào trình phân tích hoạch định sách am hiểu tường tận nội dung có khả dịch sách thành văn luật Những người tham gia vào công đoạn hầu hết chuyên gia công tác bộ, ngành thuộc quan hành pháp Nhiều tài liệu nghiên cứu khảo sát công bố, 90% dự án luật có nguồn gốc xuất phát từ quan hành pháp Việt Nam tỷ lệ 95% Con số lần góp phần khẳng định nhu cầu vai trò khách quan Chính phủ hoạt động lập pháp 2.1.3 Sự tham gia Chính phủ quy trình lập pháp - Đảm bảo hạn chế rủi ro Liệu có tính khả thi dự án luật đại biểu trình thông qua? Những rủi ro đại biểu thực việc xây dựng trình dự án luật? Đâu nguyên nhân chất vấn đề? Tại khách (cả đại biểu Quốc hội số quan chức Chính phủ) nghĩ làm luật việc Quốc hội? Tư lập pháp chi phối họ? Trong phần này, luận án luận giải đặt vấn đề ngược lại dự luật không xuất phát từ Chính phủ mà từ Quốc hội, trực tiếp đại biểu Quốc hội mang lại chất lượng hiệu cao hơn? Dựa tiêu chí tính khả thi dự luật, đề tài so sánh rủi ro dự luật xuất phát từ Quốc hội quan hành pháp Bảng so sánh rủi ro dự luật xuất phát từ Quốc hội Chính phủ Tính thực tiễn Rủi ro nhiều thiếu thực tiễnRủi ro (không có) xuất phát từ thực tiễn Tính logic vấnCũng qua trình phân tích It rủi ro sách phân đề sách thiếu thực tiễn tích hoạch định thông qua đặt vấn đề giải vấn đề quản lý thực tiễn Khả phát hiệnRủi ro nhiều khả hạn Là tìm chế thiếu công cụ cần thiết nguyên nhân vấn đề chủ sở hữu nguồn thông tin quan trọng với khối lượng lớn, có máy phân tích, xử lý thông tin đó; máy có tri thức quản lý Giải pháp giải Rủi ro nhiều giải pháp thiếu Đề giải pháp phù hợp có khả vấn đề tính khoa học chưa phát tìm nguyên nhân để giải vấn đề phù hợp Có khả lường trước khó khăn Khả đưa Quốc hội dừng sứ mệnh ban hành Luật triển khai Luật có bảo đảm thực Tiếp theo, giám sát biện pháp bảo đảm từ đưa giải pháp lập pháp việc thi hành Có quan chuyên nghiệp Khả soạn thảoCó kỹ kỹ phải kết hợp nhuần nhuyễn với trình soạn thảo kết hợp việc hoạch định sách, kỹ soạn thảo nội dung giải vấn đề hiệu sách Tính khả thi Do không bị thúc bách từ Có động nhu cầu làm luật để nhu cầu nội để giải thực công tác quản lý điều công việc liên quan đến hành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động mà thường từ phía bên ngoài: Chính phủ, cử tri, Chương trình xây dựng pháp luật Tư làm luật Quốc hội, nguyên nhân gây nên rủi ro không khách nước ta cho lập pháp hay làm luật công việc Quốc hội, Chính phủ hay quan hành pháp quan phái sinh, chấp hành thừa hành pháp luật Quốc hội Vì việc đưa sáng quyền lập pháp, soạn thảo văn thông qua phải Quốc hội đảm nhiệm cách trọn vẹn Cũng từ nhận thức mà nhiều quan chức quan hành pháp nghĩ trách nhiệm họ hoàn thành dự luật trình Quốc hội, phần việc lại Ủy ban Quốc hội 2.2 Sự tham gia Chính phủ quy trình lập pháp 2.2.1 Sáng kiến pháp luật Sáng kiến pháp luật Chính phủ thể dạng đề xuất giải pháp sách từ phía ngành nhằm giải vấn đề thông qua hoạt động thực thi pháp luật điều hành lĩnh vực đời sống xã hội Để trở thành sáng kiến pháp luật đề xuất phải thỏa mãn điều kiện khắt khe trải qua trình phân tích sách trước soạn thảo thành dự luật Phân tích sách công đoạn phức tạp bao gồm vấn đề chủ yếu cần phải giải quyết: Thứ nhất, phải nhận biết vấn đề; Thứ hai, phải tìm nguyên nhân làm phát sinh vấn đề; Thứ ba, lựa chọn mục tiêu tìm giải pháp để xử lý vấn đề ; Thứ tư, giải pháp lựa chọn pháp luật, cần phải tiến hành nghiên cứu, xem xét vấn đề đưa với quy định Hiến pháp, Hiến pháp có cho phép làm việc không, tương tác với toàn hệ thống pháp luật nào; Thứ năm, phải xác định có tiền đề để ban hành quy phạm pháp luật chưa? đâu ra?; Thứ sáu, nguồn lực để đảm bảo xây dựng thực thi pháp luật? kinh phí lấy từ đâu? Để thực phân tích sách, quan hành pháp thường sử dụng đến số công cụ quan trọng mà người ta thường đề cập đến thời gian gần đây, là: Đánh giá tác động pháp luật (Regulatory Impact Assessment - RIA); phân tích chi phí - lợi ích (cost - benefit analysis); phân tích rủi ro (risk analysis); đánh giá chi phí tuân thủ l.l.l Soạn thảo văn dự án luật Soạn thảo văn dự án luật việc dịch sách thành mệnh lệnh hành động điều chỉnh hành vi người thể thành chương, điều cụ thể Sau Chương trình xây dựng luật phê chuẩn, quan soạn thảo thành lập để thực soạn thảo dự án luật Mô hình quan soạn thảo thực chất có nhiều điểm tương đồng so với mô hình quan soạn thảo Pháp Tức dự án luật xuất phát từ ngành ngành chủ trì dạng đứng đầu ban soạn thảo liền với tổ thư ký hay tổ biên tập Trường hợp dự án luật có liên quan đến nhiều lĩnh vực có tham gia đại diện ngành có liên quan tham gia soạn thảo Trong thành phần ban soạn thảo có tham gia nhà làm luật, chuyên gia soạn thảo, nhà khoa học, nhà quản lý tùy thuộc vào tính chất yêu cầu dự án luật nhà quản lý Xét hình thức quy định quy trình lập pháp nước ta, quan soạn thảo thành lập với mục đích ý nghĩa rõ ràng tạo phối hợp chặt chẽ, thu hút nhiều thành phần tham gia trình soạn thảo nhằm đảm bảo luật làm với chất lượng cao 1.1.3 Hoạt động thẩm định, thẩm tra dự án luật Chính phủ đệ trình Chính phủ tham gia ý kiến dự án luật chủ thể khác Trong quy trình lập pháp nước ta, đặc biệt công đoạn Chính phủ, hoạt động thẩm định, thẩm tra hình thành nên giai đoạn bắt buộc Chính phủ quan trực tiếp điều hành lĩnh vực khác đời sống xã hội có nhiều kinh nghiệm quản lý, có ý kiến xác đáng phù hợp với thực tế Sau tiến hành thẩm định dự án luật, toàn báo cáo cáo thẩm định gửi đến quan chủ trì soạn thảo để quan nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý để tiếp tục hoàn thiện dự án luật 1.1.4 Trình dự án luật trước Quốc hội Sự tham gia Chính phủ vào giai đoạn trình dự luật phản ánh mong muốn Chính phủ Quốc hội thông qua mà phản ánh trách nhiệm Chính phủ dự luật đề xuất, đặc biệt trách nhiệm việc thực cam kết thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước đưa giải pháp sách giúp quản lý nhà nước tốt Bảo vệ dự án luật đề xuất cách mà Chính phủ khẳng định tính đắn hoạt động tính dám chịu trách nhiệm cao trước quan đại diện nhân dân đoán, dám làm dám chịu trách nhiệm đặc trưng trội chất quan hành pháp Kết luận chương l Chính phủ có vai trò tất yếu khách quan quy trình lập pháp Việt Nam Vai trò phù hợp quy luật đời sống thực tiễn hoạt động chấp hành, điều hành Chính phủ, phản ánh động lực tự nhiên quan hành pháp quy trình lập pháp Đó nhu cầu cần có luật để quản lý điều hành lĩnh vực đời sống xã hội, luật trở thành công cụ thiếu sở pháp lý Chính phủ việc thực chức quản lý nhà nước CHƯƠNG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUY TRÌNH LẬP PHÁP Ở VIỆT NAM 3.1 Vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Việt Nam từ năm 1946 đến 3.1.1 Giai đoạn từ 1946 đến 1960 Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, giành quyền, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắt tay vào công kiến thiết đất nước 10 4.2 Phương hướng tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp học Quốc gia Hà Nội 23 Nguyễn Sĩ Dũng (2002), Tổ chức hoạt động Quốc hội số nước, Tài liệu tham khảo Trung tâm Thông tin - Thư viện, Văn phòng Quốc hội 24 Vũ Cao Đàm (2008), Đại cương sách, Tài liệu khóa tập huấn Kỹ phân tích hoạch định sách, Trung tâm Nghiên cứu phân tích sách Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứIX, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 27 Nguyễn Độ (1973), Luật Hiến pháp, Sách Hồng Đức, Nhà xuất Sài Gòn 28 Bùi Xuân Đức (2007), Đổi mới, hoàn thiện Bộ máy nhà nước giai đoạn nay, Nhà xuất Tư pháp 29 Trần Ngọc Đường, Lê Thanh Vân, Lê Vương Long (2007), Quy trình kỹ thuật lập pháp, Nhà xuất Tư pháp 30 Nguyễn Duy Gia (1997), Lập pháp lập quy: Dùng cho đào tạo Đại học Hành Học viện hành quốc gia Nhà xuất Giáo dục 31 Đỗ Ngọc Hải (2008), Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa hoạt động lập pháp, lập quy Việt Nam nay, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 32 Phan Mạnh Hân (1985), Kỹ thuật lập pháp, Nhà xuất Pháp lý 33 Lê Văn Hòe (chủ biên), Nguyễn Văn Sáu, Hoàng Chí Bảo (2008), Tăng cường lực lập pháp Quốc hội điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà xuất Tư pháp 34 Hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1960, 1982, 1992 Nghị việc sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp 1992 22 4.2 Phương hướng tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp 35 Nguyễn Ngọc Hiến (2002), Vai trò nhà nước cung ứng dịch vụ công - Nhận thức, thực trạng giải pháp, Nhà xuất Văn hóa Thông tin 36 Scott Jacobs, Giám đốc, Jacobs Cộng (4/2007), Phân tích tác động sách kinh tế toàn cầu: Thực tiễn kết quả” thuyết trình Hà Nội 37 Jean - Claude Ricci (2002), Nhập môn luật học, Nhà xuất Văn hóa - Thông tin 38 Jean - Jacques Rousseau (2004), Bàn khế ước xã hội (Du Contrat Social), Nhà xuất lý luận trị 39 John Locke (2007), Khảo luận thứ hai quyền (Chính quyền dân sự), Nhà xuất Tri thức 40 John Stuar Mill (2008), Chính thể đại diện, Nhà xuất Tri thức 41 Josef Thesing (2002), Nhà nước pháp quyền, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 42 Phạm Tuấn Khải (8/2001), Thực trạng công tác xây dựng pháp luật Chính phủ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn phòng Quốc hội 43 V I Lê nin toàn tập (1976), Nhà nước cách mạng, Nhà xuất Tiến Matxcơva 44 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 1996 45 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung năm 2002 46 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 47 Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 48 Luật tổ chức Quốc hội năm 1960 49 Luật tổ chức Quốc hội Hội đồng Nhà nước năm 1981 50 Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 23 4.2 Phương hướng tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp 51 Nguyễn Viết Lểnh (1998), Vài suy nghĩ phối hợp quan thẩm tra quan soạn thảo dự án luật, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn phòng Quốc hội tháng 01/1998 52 Phan Trung Lý (1997), Một số vấn đề đổi nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp Quốc hội, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 3/1997 53 Ramon Mallon (2005), Cẩm nang thực trình đánh giá dự báo tác động pháp luật (RIA), Khuôn khổ hợp tác GTZ Ban Nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội 54 Nguyễn Quang Minh (01/1998), Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn phòng Quốc hội 55 Một số quy định pháp luật quan lập pháp, Nhà xuất Chính trị Quốc gia (2003) 56 Montesquieu (1996), Tinh thần pháp luật (De l’esprit des lois), Nhà xuất Giáo dục 57 Motimer J.Adler (2004), Những tư tưởng lớn từ tác phẩm vĩ đại, Nhà xuất Văn hóa - Thông tin 58 Ngân hàng giới (1998), Nhà nước giới chuyển đổi (Báo cáo tình hình phát triển giới 1997), Nhà xuất Chính trị Quốc gia 59 Nghị Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội năm 2002 60 Nghị Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 1993 61 Nghị Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng dân tộc năm 1993 62 Nghị Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động Ủy ban Quốc hội 24 4.2 Phương hướng tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp năm 1993 63 Nghị số 19/1998/QH10, ngày 02/12/1998 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa X 64 Nghị 76/1999/NQ-UBTVQH10 ngày 23/3/1999 Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc triển khai thực Nghị Quốc hội chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa X chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1999 65 Nghị 222/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 10/02/2003 Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc triển khai thực Nghị Quốc hội chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007) năm 2003 66 Nghị 551/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 22/12/2007 Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc triển khai thực Nghị Quốc hội chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) năm 2008 67 Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc Chính phủ 68 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 69 Phạm Duy Nghĩa (2003), Cơ sở pháp luật Việt Nam kinh tế phát triển bền vững toàn cầu hóa, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản Nhà xuất Chính trị Quốc gia 70 Phạm Duy Nghĩa (2004), Chuyên khảo Luật kinh tế, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 71 Roger H Davidson Walter J Oleszek (2002), Quốc hội thành viên, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 25 4.2 Phương hướng tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp 72 Nguyễn Như Phát, Phạm Duy Nghĩa (2001), Giáo trình Luật kinh tế Việt Nam, Nhà Xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 73 Vũ Thị Phụng (1995), Tập giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản, Khoa Luật, Đại học Tổng Hợp Hà Nội 74 Hoàng Thị Kim Quế (2005), Giáo trình Lý luận chung Nhà nước pháp luật Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 75 Nguyễn Đình Quyền (01/1998), Đánh giá khái quát công tác lập pháp Quốc hội Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn phòng Quốc hội 76 Quy chế xây dựng luật pháp lệnh Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 6/8/1988 77 Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 05/2007/QĐ-TTg (2007) ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật 78 Sắc lệnh số 72/SL, ngày 18/6/1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh việc thành lập Hội đồng Tu luật 79 Bùi Ngọc Sơn (2008), Những góc nhìn lập pháp, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 80 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội (2009), Quốc hội thiết chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất Lao động 81 Trung tâm Thông tin Thư viện Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2007), Hệ thống hóa văn pháp luật Tổ chức hoạt động Quốc hội, Nhà xuất Công an nhân dân 82 Từ điển Tiếng Việt thông dụng (1976) - Nhà xuất Giáo dục 83 Từ điển Le Petit Larousse năm 1999 84 Từ điển Lexique d’écônomie, DALLOZ năm 1992 26 4.2 Phương hướng tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp 85 Đào Trí Úc (1994), Những vấn đề lý luận Nhà nước Pháp luật, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 86 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (11/2002), Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóaXI (2002 - 2007) năm 2003 87 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2002), Tờ trình Quốc hội số 346/UBTVQH10, ngày 27/11/2001 dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002 88 Văn phòng Chính phủ, Dự án SCOG (22/6/2004), Nâng cao chất lượng dự án luật, pháp lệnh Chính phủ chuẩn bị, trình Quốc hội ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tài liệu Hội thảo 89 Văn phòng Quốc hội (10/2002), Đổi hoàn thiện quy trình lập pháp Quốc hội ban hành pháp lệnh ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo khoa học 90 Văn phòng Quốc hội (10/2002), Quy trình lập pháp số nước giới, tài liệu tham khảo 91 Văn phòng Quốc hội (1994), Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946 - 1960, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 92 Văn phòng Quốc hội (2002), Tổ chức hoạt động Quốc hội số nước 93 Văn phòng Quốc hội (2005), Quốc hội Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Tư pháp 94 Viện Nghiên cứu sách, pháp luật phát triển - PLD (2008), Báo cáo nghiên cứu đánh giá quy trình xây dựng luật, pháp lệnh - Thực trạng giải pháp, Nhà xuất Lao động - Xã hội 95 Viện Nghiên cứu hành chính, Học viện Hành Quốc gia (2002), Thuật ngữ hành 96 Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Công ty Vision&Associates, Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) (2005), Tìm hiểu Luật Doanh nghiệp 2005 97 Viện Thông tin Khoa học xã hội (1991), Nhà nước pháp quyền xã hội công 27 4.2 Phương hướng tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp dân 98 Nguyễn Cửu Việt (2005) - Giáo trình Luật hành Việt Nam - Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 99 Nguyễn Cửu Việt (1993), Giáo trình Lý luận chung Nhà nước Pháp luật, Nhà xuất Đại học Tổng hợp Hà Nội 100 Nguyễn Cửu Việt (2000) - Giáo trình Nhà nước Pháp luật đại cương - Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 101 Như ý (1995), Từ điển Tiếng Việt thông dụng, Nhà Xuất Giáo dục 102 Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Văn hóa - Thông tin Tay chí khoa hoc 103 Nguyễn Đăng Dung (2007), “Bàn thêm vấn đề quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công phối kết hợp ba quyền lập pháp, hành pháp tư pháp”, Tạp chí Khoa học Pháp lý, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh số (43)/2007 104 Nguyễn Đăng Dung (2004), “Tăng cường tính cẩn trọng hoạt động lập pháp Quốc hội”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 3/2004 105 Nguyễn Sĩ Dũng (2003), “Bàn triết lý lập pháp”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6/2003 106 Nguyễn Sĩ Dũng (2003), “Chuyện làm luật”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 3/2003 107 Nguyễn Sĩ Dũng (2003), “Điều quan trọng pháp quyền, thần linh”, Tạp chí Tia Sáng, số 14, tháng 8/2003 108 Nguyễn Sĩ Dũng (2000), “Phân tích sách - công đoạn quan trọng quy trình lập pháp”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4/2000 28 4.2 Phương hướng tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp 109 Nguyễn Sĩ Dũng (2007), “Vai trò lập pháp Chính phủ”, Tạp chí Tia Sáng, số tháng 10/2007 110 Vũ Minh Giang (1990), “Đặc điểm hệ thống trị qua lịch sử triều đại phong kiến Việt Nam”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 111 Nguyễn Đức Lam (2008), “Phân tích sách quy trình lập pháp nước giới”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 12, 13/2008 112 Nguyễn Đức Lam (2005), “Những giàu lập pháp”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1/2005 113 Phan Trung Lý (2006), “Năng lực lập pháp yêu cầu khách quan việc tăng cường lực lập pháp”, Tạp chí Nhà nước pháp luật số (2006) 114 Ngô Đức Mạnh (2004), “Gia nhập WTO - vấn đề đặt với hành lập pháp Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 10 (2004) 115 Ngô Đức Mạnh (2005), “Thực trạng công tác lập pháp khả đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 11 (2005) 116 Trần Hồng Nguyên (2006), “Khái niệm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động lập pháp quốc hội”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số (2006) 117 Tường Duy Kiên (2005), “Tăng cường hoạt động lập pháp bảo đảm quyền người đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 5(205) 2005 118 Nguyễn Duy Quý (2007), “Xây dựng hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam”, Tạp chí Triết học, số 11 (198) năm 2007 119 Nguyễn Phước Thọ (2005), “Nâng cao chất lượng dự án Luật, Pháp lệnh phủ chuẩn bị: thực trạng nguyên nhân giải pháp”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 1(201) 2005 29 4.2 Phương hướng tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp 120 Hoàng Văn Tú (2006), “Chất lượng luật, pháp lệnh mối quan hệ quy trình lập pháp với chất lượng luật, pháp lệnh”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số (2006) 121 Bùi Ngọc Sơn (2004), “Chính phủ nhà nước pháp quyền”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2004 122 Nguyễn Văn Yểu (2006), “Đổi hoạt động lập pháp quốc hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới”, Tạp chí Cộng sản, số (2006) Tài liêu tiếng Anh 123 Andrew Knapp and Vincent Wright (2006), The Government and Politics of France (fifth edition), Routledge London and New York 2006 124 A.B.Morrison (1986), OMB Interference with Agency Rule-making: The Wrong Way to Write a Regulation, 99 Harvard Law Review 1059 125 Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (2008), Drafting Legislation: A Modern Approach (Philosophy and Theory of Law: European Law), Ashagate Publishing Limited 126 C.R.Sustein (1981), Cost-Benefit Analysis and the Separation of Powers, 23 Arizona Law Review 1267 127 David M Olson (1980), The Legislative Process- A Comparative Approach, Harper & Row Publishers, New York, 1980 128 Eric A Posner (2001), Cost-Benefit Analysis As A Solution to A Principle -Agent Problem, 53 Adminstrative Law Review 289 129 Editorial (1991), Legislation and Cost-Benefits Analysis, 12 Statute Law Review 130 F.A.R Bennion (2001), Understanding Common Law Legislation: Drafting and Interpretation, Oxford University Press 131 Fred Anderson el al (2001), Regulatory Improvement Legislation: Risk Assessment, 30 Cost-Benefit Analysis, and Judicial Review, 11 Duke 4.2 Phương hướng tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Environmental Law and Policy Forum 89 132 Government of Canada, Privy Council Office (2007), Guide to Making Federal Acts and Regulations, Chapter 2.2-Development and Cabinet Approval of Policy, 6/2007 133 Goehlert Robert U Goehlert (1989), Congress and Law Making: Researching the Legislative Process, Clio Books, 1989 134 G.C Thornton (2006), Legislative Drafting, fourth edition, Tottel Publishing 135 Ian McLeo (2009), Principles of Legislative and Regulatory Drafting, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregan 2009 136 Micheal Zander (2004), The Law-Making Process, Sixth Edition, Cambrige University Press 137 Michal Ben-Gera (2006), The Role of Ministries in the Policy System: Policy Development, Monitoring and Evaluation, paper prepared for SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management), a joint initiative of the OECD and the EU, 2/2006 138 Ministry of Economic Development of New Zealand (May 2006), Measuring Compliance Costs- Evaluation of the Dutch Standard Cost Model and the Australian Cost Model 139 OECD, Law Drafting and Regulatory Management in Central and Eastern Europe, Sigma Papers No 18 140 OECD (1994), Improving the Quality of Laws and Regulations: Economic, Legal, and Managerial Techniques 141 Robert Balwin & Martin Cave (1999), Understanding Regulation-Theory, Stratgy, and Practice, Oxford 142 Robert W.Hahn el al (2000), Assessing Regulatory Impact Analysis: The Failure of Agencies to Comply with Executive Order 12866, 23 Harvard Journal of Law and Public Policy 859 31 4.2 Phương hướng tăng cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp 143 Ulrich Karpen (2004), Implementation of Legislative Evaluation in Europe, Current Models and Trends European Journal of Law Reform 57 Simon James (1997), Britsh Government, a reader in policy making, Routledge London and New York 199 32 Các website điên tử 7Cổng thông tin điện tử Chính phủ: ttp://www.chinhphu.vn/cttdtcp/vi/ nuocchxhcnvn/thongtintonghop/thongtintonghop_lichsu.html 144 Wesite 60 năm Quốc hội Việt Nam: http://www.na.gov.vn/60namqhvn/ www.na.gov.vn/60namqhvn/index-2 html 145 http://vi.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill 146 http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/?Newid=39374 147 Thúy Bình, Mũ bảo hiểm - nhìn từ góc độ kinh tế website: http://vietbao.vn/Kinh-te/Mu- bao-hiem-Nhin-tu-goc-do-kinh-te/ 20759450/87 148 wesite: http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/phan-tich-rui-ro.9523.html 149 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://www.cpv.org.vn/cpv/ Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30582&cn_id=93917 150 Phạm Cường (2008), “"Máy chém” cho sách có hại”, www.vietnamnet.com.vn, ngày 16/01/2008 151 Nguyễn Thái Bảo-Nguyễn Hoài Nam (2010), “Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền dân, dân dân”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 09/7/2010 152 Lê Nhung (2007), “Quốc hội: nên phản biện xây dựng luật”, http://vietnamnet.vn/chinhtri/2007/11/754038/, ngày 09/11/2007 153 Lê Nhung (2007), “Xây dựng luật lấy ý kiến nhân dân hình thức”, http://vietnamnet.vn/chinhtri/2007/11/753630/, ngày 07/11/2007 154 Lê Nhung (2007), “Bỏ tư tưởng làm nhiều luật lấy thành tích”, http://vietnamnet.vn/chinhtri/2007/11/754300/, ngày 12/11/2007 155 Lê Nhung - Vân Anh (2007), “Quốc hội tranh cãi đến phút chót chương trình làm luật”, http://vietnamnet.vn/chinhtri/2007/11/756075/, ngày 21/11/2007 156 Phạm Thúy (2007), “Văn quy phạm pháp luật - Anh ai?”, http://www 33 Các website điên tử nguoidaibieu com vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/2/ContentID/29861/De fault.aspx, ngày 31/12/2007 Tin hoạt động Quốc hội ngày 02/6/2010, http://www.na.gov.vn/htx/ Vietnamese/? Newid=3937 34 4Hồng Khánh, Văn pháp luật rối rắm, người dân khó thi hành Bài đăng tạp chí Vnexpress địa chỉ: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/01/3B9FEB86/ 157 Ban công tác đại biểu Ủy ban thường vụ Quốc hội: “Phân tích sách - Công đoạn quan trọng quy trình lập pháp”, http://ttbd.gov.vn/default aspx? tabid=556&ItemID=3943 158 Phạm Duy Nghĩa (2007), Báo tuổi trẻ, ngày 05/6/2007 159 Nguyễn Sĩ Dũng (2007), “Để có Chính phủ mạnh”, Báo tuổi trẻ ngày 19/7/2007 160 How our laws are made, http://thomas.loc.gov/home/lawsmade.toc.html 161 Making Law, http://www.parliament.uk/about/how/laws 162 How a bill becomes law, http://www.johnmcfallcom/standard.aspx?i _PageID=104412 163 http://www.parliament.uk/about/living-heritage 164 Micheal Watts (2007), Chính phủ kinh tế thị trường, Tạp chí kiểm toán, http://www tapchiketoan com/ngan-hang-tai-chinh/tai-chinh-cong/ chinh-phu-trongnen-kinh-te-thi-tr html 165 Nguyễn Tuấn (2009), “Giao cho quan độc lập soạn thảo dự án luật”, Báo Tiền phong điện tử ngày 16/1/2/2009 166 http://www.phapluatvn.vn/tuphap/201007/Mo-hinh-Ban-soan-thao-luat-phap-lenh- dang-co-van-de-1975743/ 167 http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/180544/Giao-cho-co-quan-doc-lap-soan-thao-du- an-luat.html Các luân án tiến sĩLuât hoc 168 Luận án tiến sĩ Luật học Trần Hồng Nguyên (2007), Nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn nay, bảo vệ Hội đồng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 35 169 Luận án tiến sĩ Luật học Hoàng Văn Tú (2004), Hoàn thiện quy trình lập pháp Việt Nam nay, bảo vệ Hội đồng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 36 ... lý luận thực tiễn về: - Những quan điểm khoa học quy trình lập pháp, vai trò Chính phủ quy trình lập pháp - Vai trò Chính phủ quy trình lập pháp nội dung thể vai trò Chính phủ quy trình lập pháp. .. công trình trình bày cấp độ luận án tiến sĩ luật học CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUY TRÌNH LẬP PHÁP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy trình lập pháp vai trò Chính phủ quy trình lập pháp. .. cường vai trò Chính phủ quy trình lập pháp Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Với kết đạt được, luận án góp phần làm phong phú bổ sung sở lý luận vai trò Chính phủ quy trình lập pháp nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở việt nam – lý luận và thực tiễn, Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở việt nam – lý luận và thực tiễn, Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở việt nam – lý luận và thực tiễn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay