BÀI tập TRẮC NGHIỆM môn PHÁP LUẬT đại CƯƠNG có đáp án

9 46 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 09:18

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Bản chất Nhà nước theo quan điểm Mác - Lênin là: a Tính giai cấp tính xã hội b Tính giai cấp c Tính xã hội d Không có thuộc tính Tổ chức có quyền lực công: a Nhà nước b Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh c Các tổ chức xã hội d Công ty Kiểu Nhà nước giai cấp thống trị thiểu số xã hội lập ra: a Chủ nô, b Phong kiến, c Xã hội chủ nghĩa, d Câu a b Quyền lực Nhà nước tập trung, thống quan quyền lực dân bầu hình thức thể: a Hình thức thể cộng hoà dân chủ nhân dân b Hình thức thể cộng hoà dân chủ tư sản c Hình thức thể quan chủ lập hiến d Hình thức thể quân chủ chuyên chế Cách thức tổ chức quyền lực nhà nước phương pháp để thực quyền lực nhà nước, là: a Hình thức cấu trúc nhà nước b Hình thức nhà nước c Chế độ trị d Hình thức thể Nguyên tắc tổ chức hoạt động Bộ máy Nhà nước Việt Nam: a Đảng lãnh đạo, b Tập trung - dân chủ, c Đảm bảo tham gia nhân dân vào việc quản lý nhà nước, d Tất Trong thể Cộng hòa Tổng thống, phủ thành lập do: a Thủ tướng b Quốc Hội c Tổng thống d Tòa án Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Nhà nước: a Có chủ quyền chung, toàn vẹn lãnh thổ b Có hệ thống pháp luật áp dụng toàn lãnh thổ c Có hai hệ thống quan Nhà nước d Câu a b Cơ quan quản lý Nhà nước địa phương là: a Ủy ban nhân dân cấp b Hội đồng nhân dân cấp c Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương d Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương 10 Cơ quan quản lý nhà nước cao nước ta là: a Quốc hội b Chủ tịch nước c Chính phủ d Tòa án tối cao 11 Cơ quan sau có thẩm quyền xét cho nhập quốc tịch Việt Nam: a Chủ tịch nước b Chủ tịch UBND cấp tỉnh c Thủ tướng Chính phủ d Bộ trưởng Bộ ngoại giao 12 Cơ quan quyền lực nhà nước địa phương, là: a Uy ban nhân dân b Tòa án nhân dân c Viện Kiểm sát nhân dân d Hội đồng nhân dân 13 Người có quyền đặc xá cho phạm nhân: a Thủ tướng, b Chủ tịch nước, c Chủ tịch quốc hội, d Chánh án 14 Theo quan điểm học thuyết Mác-Lênin pháp luật xuất xã hội: a Pháp luật xuất xã hội lúc với Nhà nước b Pháp luật xuất xã hội trước Nhà nước c Nhà nước xuất trước pháp luật d Cả b & c 15 Điều ước quốc tế hình thức pháp luật Việt Nam khi: a Việt Nam tham gia ký kết b Việt nam không công nhận c Điều ước có nhiều quốc gia ký kết d Điều ước nhiều quốc gia giới công nhận 16 Pháp luật thể ý chí của: a Nhà nước, b Giai cấp thống trị, c Tầng lớp trí thức, d Câu a b 17 Kiểu pháp luật bóc lột cuối lịch sử: a Phong kiến b Chủ nô c Tư sản d Xã hội chủ nghĩa 18 Quy phạm pháp luật thể hình thức: a Văn b Lời nói c Hành vi cụ thể d Câu b c 19 Văn pháp luật có giá trị hiệu lực pháp lý cao hệ thống văn pháp luật nước ta: a Hiến pháp b Nghị quốc hội c Lệnh chủ tịch nước d Pháp lệnh 20 Bộ phận quy phạm pháp luật nêu lên hoàn cảnh, điều kiện xãy sống mà người gặp phải phải xử theo quy định pháp luật: a Giả định b Quy định c Chế tài d Chế định pháp luật 21 Văn quy phạm pháp luật Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành: a Quyết định b Chỉ thị c Thông tư d Nghị 22 Tổ chức xác lập ban hành Quy phạm pháp luật là: a Nhà nước, b Tôn giáo, c Trường học, d Tất 23 Khái niệm phận quy phạm pháp luật: a Giả định, b Quy định, c Chế tài, d Chế định 24 Quan hệ mua bán hàng hóa quan hệ pháp luật chủ thể tham gia gồm: a Các cá nhân có lực chủ thể b Công ty với công ty c Công ty với cá nhân có lực chủ thể d Tất 25 Năng lực hành vi chủ thể xác định bởi: a Khả nhận thức chủ thể, b Khả điều chỉnh hành vi chủ thể, c Khả xã hội tác động đến hành vi chủ thể, d Câu a b 26 Các kiện pháp lý sau xem biến pháp lý: a Sự qua đời người b lập di chúc thừa kế c Đăng ký kết hôn d Nhận nuôi 27 Khả chủ thể hưởng quyền nghĩa vụ mà pháp luật quy định, là: a Năng lực chủ thể b Năng lực pháp luật c Năng lực hành vi d Tất 28 Độ tuổi để cá nhân thực quyền bầu cử Việt Nam là: a Từ 16 tuổi trở lên b Từ 18 tuổi trở lên c Từ 21 tuổi trở lên d Từ 23 tuổi trở lên 29 Yếu tố sau không nằm thành phần quan hệ pháp luật: a Chủ thể quan hệ pháp luật, b Khách thể quan hệ pháp luật, c Nội dung quan hệ pháp luật, d Sự kiện pháp lý 30 Sự kiện người chết làm phát sinh quan hệ pháp luật: a Thừa kế, b Hôn nhân, c Tặng cho tài sản, d Tất 31 Người không vi phạm pháp luật bị buộc phải chịu trách nhiệm dân thay cho người vi phạm là: a Cha, mẹ con, b Vợ chồng, c Chồng vợ, d Con cha, mẹ 32 Trách nhiệm hình trách nhiệm pháp lý do: a Toà án áp dụng đối chủ thể vi phạm hình b Viện kiểm sát áp dụng chủ thể vi phạm hình c Công an áp dụng chủ thể vi phạm hình d Chính phủ áp dụng chủ thể vi phạm hình 33 Chế tài sau biện pháp cảnh cáo: a Hình b Hành c Kỷ luật d Dân 34 Chủ thể thực vi phạm hình là: a Cá nhân có lực trách nhiệm hình b Tổ chức pháp nhân c Tổ chức không pháp nhân d Người tâm thần 35 Thời điểm lực pháp lụât lực hành vi Pháp nhân Nhà nước công nhận là: a Cùng thời điểm b Năng lực pháp luật công nhận trước lực hành vi c Năng lực hành vi công nhận trước lực pháp luật d Câu a & c 36 Cơ quan phép ban hành nghị định: a Thủ tướng phủ, b Quốc hội, c Chính phủ, d Chủ tịch nước 37 Văn quy phạm pháp luật áp dụng lần thực tiễn đời sống: a Một lần b Hai lần c Nhiều lần d Tất sai 38 Quy phạm pháp luật quy tắc xử mang tính bắt buộc thể ý chí của: a Nhà nước b Tổ chức xã hội c Tổ chức trị - xã hội d Tổ chức kinh tế 39 Căn phân định ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam là: a Đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh b Căn vào chủ thể quan hệ xã hội c Căn lĩnh vực chung hay riêng xã hội d Tất sai 40 Quy tắc xử nhà nước ban hành bảo đảm thực để điều chỉnh quan hệ xã hội, là: a Quy phạm pháp luật b Chế định pháp luật c Ngành luật d Hệ thống pháp luật 41 Tổng hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực khác đời sống xã hội, là: a Quy phạm pháp luật b Ngành luật c Chế định pháp luật d Hệ thống pháp luật 42 Các quan hệ sau đối tượng điều chỉnh luật Dân sự: a Quan hệ tài sản phát sinh sản xuất, tiêu dùng cá nhân với cá nhân b Quan hệ liên quan đến danh dự, nhân phẩm phát sinh chủ thể với c Quan hệ tác giả với tác phẩm họ d Tất 43 Quyền sử dụng tài sản hợp pháp thực bởi: a Chủ sở hữu vật, b Người thuê tài sản, c Người chiếm hữu pháp luật tình, d Tất 44 Thời hiệu khởi kiện thừa kế là: a 10 năm, b 15 năm, c 20 năm, d 25 năm 45 Thời điểm mở thừa kế thời điểm: a Lập di chúc b Hoàn tất việc chôn cất người chết c Di chúc chứng thực d Người để lại di sản thừa kế chết 46 Thừa kế chế định quan trọng ngành luật sau đây: a Luật Thừa kế b Luật Đất đai c Luật Tố tụng dân d Luật Dân 47 Người thực hành vi tội phạm bị Tòa án tuyên phạt: a Một hình phạt hình phạt bổ sung b Một hình phạt nhiều hình phạt bổ sung c Hai hình phạt hình phạt bổ sung d Câu a & b 48 Trục xuất chế tài: a Hình b Hành c Dân d Tất sai 49 Hình phạt tử hình áp dụng người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng là: a Phụ nữ có thai, b Phụ nử nuôi 36 tháng tuổi, c Người chưa thành niên, d Người đủ 18 tuổi 50 Chủ thể có trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm: a Mọi công dân, b Các quan Nhà nước, c Các tổ chức khác xã hội, d Tất ... phạm pháp luật b Chế định pháp luật c Ngành luật d Hệ thống pháp luật 41 Tổng hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực khác đời sống xã hội, là: a Quy phạm pháp luật b Ngành luật c Chế định pháp. .. phần quan hệ pháp luật: a Chủ thể quan hệ pháp luật, b Khách thể quan hệ pháp luật, c Nội dung quan hệ pháp luật, d Sự kiện pháp lý 30 Sự kiện người chết làm phát sinh quan hệ pháp luật: a Thừa... Mác-Lênin pháp luật xuất xã hội: a Pháp luật xuất xã hội lúc với Nhà nước b Pháp luật xuất xã hội trước Nhà nước c Nhà nước xuất trước pháp luật d Cả b & c 15 Điều ước quốc tế hình thức pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TRẮC NGHIỆM môn PHÁP LUẬT đại CƯƠNG có đáp án, BÀI tập TRẮC NGHIỆM môn PHÁP LUẬT đại CƯƠNG có đáp án, BÀI tập TRẮC NGHIỆM môn PHÁP LUẬT đại CƯƠNG có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay