hướng dẫn xử lý số liệu trồng rừng

2 243 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 09:05

+ Tính số cây con (tổng cây đạt + tổng cây k đạt) trung bình của 1 OTC: Xtb , S, S% theo phương pháp bình quân gia quyền hoặc giả định. + Ước lượng sản lượng trung bình trong 1 OTC (theo công thức ước lượng trung bình mẫu). + Ước lượng sản lượng trung bình cho toàn bộ khu vực kiểm kê. + Xác định tỷ lệ cây đạt và không đạt tiêu chuẩn xuất vườn trong toàn bộ khu vực kiểm kê. Tỷ lệ cây đạt TC xuất vườn = Số cây đạt TC xuất vườn/Tổng số cây sống (%) + Ước lượng tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn cho toàn bộ khu vực kiểm kê (dùng công thức ước lượng thành số tổng thể). HƯỚNG DẪN XỬ SỐ LIỆU Kiểm kê vườn ươm * Vẽ đồ mặt cắt vườn ươm giấy kẻ ly * Tính S vườn ươm Xác định S khu sau tính S toàn vườn ươm * Tổng hợp chủng loại, thành phần để lập danh mục loài sản xuất vườn ươm * Căn vào quy mô diện tích, quy mô thời gian, thành phần sản xuất vườn ươm để phân loại vườn ươm * Tính sản lượng chất lượng con: - Đối tượng đủ tuổi xuất vườn (Tổ điều tra loài Lim xanh) + Tính số (tổng đạt + tổng k đạt) trung bình OTC: X tb , S, S% theo phương pháp bình quân gia quyền giả định + Ước lượng sản lượng trung bình OTC (theo công thức ước lượng trung bình mẫu) + Ước lượng sản lượng trung bình cho toàn khu vực kiểm kê + Xác định tỷ lệ đạt không đạt tiêu chuẩn xuất vườn toàn khu vực kiểm kê Tỷ lệ đạt TC xuất vườn = Số đạt TC xuất vườn/Tổng số sống (%) + Ước lượng tỷ lệ đạt tiêu chuẩn xuất vườn cho toàn khu vực kiểm kê (dùng công thức ước lượng thành số tổng thể) - Đối tượng chưa đủ tuổi xuất vườn (2 tổ điều tra loài Mỡ) + Tính số (tổng đạt + tổng k đạt) trung bình OTC: X tb , S, S% theo phương pháp bình quân gia quyền giả định + Xác định tỷ lệ đạt loại A, B toàn khu vực kiểm kê + Ước lượng tỷ lệ đạt loại A, B cho toàn khu vực kiểm kê (dùng công thức ước lượng thành số tổng thể) + Xác định tỷ lệ chết toàn khu vực kiểm kê + Dự đoán sản lượng đạt tiêu chuẩn xuất vườn thời gian tới Kiểm kê rừng trồng - Xác định S thực trồng, loài trồng, tỷ lệ hỗn loài - Xác định mật độ trồng thực tế - Tính tỷ lệ sống riêng cho loài cho toàn khu vực + Nếu tỷ lệ sống > 85% phân bố trồng dặm + Nếu tỷ lệ sống từ 25 - 85% phải tiến hành trồng dặm + Nếu tỷ lệ sống < 25% tiến hành trồng lại - Xác định tỷ lệ đạt chất lượng A, B cho loài cho toàn khu vực Sau có kết kiểm kê vào tỷ lệ tốt (Cây đạt loại A) + Nếu ≥ 85% tốt nghiệm thu hoàn toàn + Nếu 50 - 85% nghiệm thu theo tỷ lệ, phần lại phải trồng dặm, sau lại tiến hành nghiệm thu tiếp + Nếu < 50% không nghiệm thu Điều tra rừng Luồng - Tính D1.3 trung bình HVN trung bình cho cấp tuổi cho OTC - Tính số bụi/ha - Tính số trung bình/bụi số cây/ha - Tính cự ly trung bình bụi = Tổng khoảng cách bụi (từ bụi đến bụi 11)/6 - Tính tỷ lệ cho cấp tuổi Thiết kế trồng rừng Làm theo mẫu thuyết minh thiết kế trồng rừng Ghi chú: Định mức tra quyển: Đinh mức KTKT trồng rừng, KNXT tái sinh rừng BV rừng Ban hành theo QĐ số 38/2005/QĐ-BNN ... HVN trung bình cho cấp tuổi cho OTC - Tính số bụi/ha - Tính số trung bình/bụi số cây/ha - Tính cự ly trung bình bụi = Tổng khoảng cách bụi (từ bụi đến bụi 11)/6 - Tính tỷ lệ cho cấp tuổi Thiết kế.. .- Tính tỷ lệ sống riêng cho loài cho toàn khu vực + Nếu tỷ lệ sống > 85% phân bố trồng dặm + Nếu tỷ lệ sống từ 25 - 85% phải tiến hành trồng dặm + Nếu tỷ lệ sống < 25% tiến hành trồng lại -. .. nghiệm thu hoàn toàn + Nếu 50 - 85% nghiệm thu theo tỷ lệ, phần lại phải trồng dặm, sau lại tiến hành nghiệm thu tiếp + Nếu < 50% không nghiệm thu Điều tra rừng Luồng - Tính D1.3 trung bình HVN
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn xử lý số liệu trồng rừng, hướng dẫn xử lý số liệu trồng rừng, hướng dẫn xử lý số liệu trồng rừng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay