Chuyên đề 4 bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa

23 142 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:47

Chuyên đề 4: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NỘI DUNG 1- Khái quát máy nhà nước 2- Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam 3- Hoàn thiện, đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước Việt Nam 1- KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm máy nhà nước quan nhà nước  Khái niệm máy nhà nước  Khái niệm quan nhà nước  Phân loại quan nhà nước 1.2 Nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước  Nguyên tắc tập quyền  Nguyên tắc phân quyền Khái niệm máy nhà nước • Khái niệm: Là hệ thống quan nhà nước từ trung ương xuống địa phương tổ chức theo nguyên tắc chung, thống tạo thành chế đồng để thực chức nhiệm vụ chung nhà nước • Phân tích khái niêm máy nhà nước: – – – – Hệ thống quan nhà nước Tổ chức theo nguyên tắc chung, thống Cơ chế đồng Thực nhiệm vụ chức nhà nước Khái niệm quan nhà nước • Khái niệm quan nhà nước: phận cấu thành nên máy nhà nước Đó tổ chức trị mang quyền lực nhà nước, thành lập sở pháp luật giao nhiệm vụ, quyền hạn định để thực chức nhiệm vụ nhà nước phạm vi luật định • Đặc điểm quan nhà nước: – Tổ chức thành lập theo nguyên tắc thủ tục luật định – Có tính độc lập định cấu tổ chức, tài – Có nhiệm vụ, chức thẩm quyền luật định – Thành viên cán công chức (công dân VN), chi phí hoạt động từ ngân sách Phân loại quan nhà nước • Căn vào hình thức pháp lý việc thực quyền lực nhà nước, quan nhà nước chia thành quan lập pháp, quan hành pháp quan tư pháp • Căn vào cấp độ thẩm quyền, quan nhà nước chia thành quan nhà nước Trung ương quan nhà nước địa phương 1.2 Nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước • Nguyên tắc tập quyền: – Nội dung: tập quyền nghĩa tập trung quyền lực nhà nước vào tay người hay quan – Mục đích: tập trung, thống nhất, hệ thống thứ bậc • Phân quyền (phân chia quyền lực nhà nước): – Nội dung: quyền lực nhà nước phân thành nhánh khác giao cho quan nhà nước khác nắm giữ – Mục đích: cân bằng, kiểm soát, đối trọng • Nguyên tắc trị, pháp lý, kinh tế… 1.3 Đặc điểm máy nhà nước XHCN • Nguyên tắc tập quyền tổ chức hoạt động • Có thêm hệ thống quan kiểm sát • Cơ quan đại diện có quyền lực cao • Có đảng cộng sản lãnh đạo 2- Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam 2.1 Nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước Việt Nam HP 2013  Tập quyền XHCN: (đ2)  Đảng lãnh đạo (đ4)  Dân chủ XHCN (Khoản 1, đ2, đ6) Tập trung dân chủ (điều 8)  Pháp quyền XHCN (điều 2,8)  Bình đẳng dân tộc (5) 2.2 Giới thiệu máy nhà nước VN Nguyên tắc: Tập quyền XHCN • Nội dung: “Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp, kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” • Cơ sở lý luận, thực tiễn: – quan điểm chủ nghĩa Mác chủ quyền nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa (kế thừa thuyết phân quyền-phân công) – thực tiễn cách mạng truyền thống văn hóa Việt Nam • Cơ sở hiến định: điều Hiến pháp 2013 • Yêu cầu nguyên tắc: – Bảo đảm chủ quyền thuộc nhân dân – Bảo đảm quyền lực nhà nước thống có phân công, phối hợp kiểm soát tổ chức thực quyền lực • Liên hệ thực tiễn: thể máy nhà nước VN Nguyên tắc thứ hai: Đảng lãnh đạo • Nội dung: lực lượng tiên phong đại biểu trung thành giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc lãnh đạo Nhà nước xã hội • Cơ sở lý luận: – Mối quan hệ đảng trị máy nhà nước; – Sự hình thành chế độ bầu cử; – Quá trình cách mạng giải phóng dân tộc VN • Cơ sở hiến định: điều • Yêu cầu: – Bảo đảm lãnh đạo Đảng; – chịu trách nhiệm chịu giám sát nhân dân; – Đảng tổ chức đảng tuân thủ pháp luật • Liên hệ thực tiễn: hình thức phương pháp lãnh đạo Đảng thể máy NN Nguyên tắc: dân chủ XHCN • Nội dung: • • • • + Nguồn gốc quyền lực thuộc nhân dân + Phương thức, mục đích thực quyền lực nhà nước mang tính dân chủ Cơ sở hiến định: Điều 2, 6, Cơ sở lý luận thực tiễn: –Quan niệm chủ nghĩa Marx, tư tưởng Hồ Chí Minh chất nhà nước xã hội XHCN; –Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam vai trò nhân dân Yêu cầu: Nguồn gốc, mục đích phương pháp thực quyền lực có tính dân chủ Liên hệ thực tiễn: hình thức, phương pháp dân chủ thực quyền lực nhà nước Nguyên tắc: Tập trung dân chủ • Nội dung: Nhà nước tổ chức hoạt động theo Hiến pháp pháp luật, quản lý xã hội Hiến pháp pháp luật, thực nguyên tắc tập trung dân chủ • Cơ sở lý luận: Kết hợp dân chủ thống quyền lực • Cơ sở hiến định: điều • Yêu cầu: Bảo đảm hài hoà tập trung dân chủ • Liên hệ thực tiễn: thể tổ chức hoạt động máy nhà nước Nguyên tắc: pháp quyền XHCN • Nội dung: - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân - Nhà nước tổ chức hoạt động theo Hiến pháp pháp luật, quản lý xã hội Hiến pháp pháp luật; • Cơ sở hiến định: Điều 2, 8, • Cơ sở lý luận thực tiễn: –xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh pháp quyền XHCN –nhu cầu quản lý xã hội pháp luật Việt Nam • Yêu cầu: –Nhà nước quản lý pháp luật –Nhà nước chịu rang buộc pháp luật • Liên hệ thực tiễn: Thực tiễn quản lý xã hội pháp luật; quan nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật Nguyên tắc: bình đẳng dân tộc • Nội dung: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc gia thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam • Cơ sở lý luận: – Mối quan hệ nhà nước dân tộc, sắc tộc – Thực tiễn lịch sử VN • Cơ sở hiến định: Điều • Yêu cầu: – Bảo đảm bình đẳng, đoàn kết dân tộc – Phát triển toàn diện, giữ gìn sắc dân tộc • Liên hệ thực tiễn: thể tổ chức hoạt động máy nhà nước 2- Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam • Cơ quan nhà nước trung ương – Quốc hội: – Chủ tịch nước – Chính phủ – Toà án nhân dân – Viện Kiểm sát nhân dân *Xem xét tổ chức, chức năng, thẩm quyền, mối quan hệ với quan khác • Cơ quan nhà nước địa phương – Hội đồng nhân dân – Uỷ Ban nhân dân – Toà án – Viện Kiểm sát * Xem xét tổ chức, chức năng, thẩm quyền, mối quan hệ với quan khác Quốc hội • Quốc hội quan đại biểu cao Nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam • Quốc hội thực quyền lập hiến, quyền lập pháp, định vấn đề quan trọng đất nước giám sát tối cao hoạt động Nhà nước Chủ tịch nước, Chính phủ • Chủ tịch nước người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối nội đối ngoại • Chính phủ : – quan hành nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội – Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước Tòa án nhân dân, viện kiểm sát ND • Tòa án nhân dân: – quan xét xử nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền tư pháp – Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao Tòa án khác luật định – Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân • Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp • Hội đồng bầu cử, Tổng kiểm toán nhà nước Chính quyền địa phương • Các đơn vị hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phân định sau: – Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; – Tỉnh chia thành huyện, thị xã thành phố thuôôc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyêôn, thị xã đơn vị hành tương đương; – Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã thành phố thuôôc tỉnh chia thành phường xã; quận chia thành phường 3- Hoàn thiện, đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước Việt Nam • Phương hướng đổi mới: (Xem thêm văn kiện Đảng cộng sản Việt Nam) – Đổi mang tính tất yếu, tính khách quan – Đổi theo định hướng XHCN – Đồng đổi kinh tế - trị – Bảo đảm ổn định trị • Nội dung đổi mới: – Đổi nguyên tắc tổ chức hoạt động – Đổi quan nhà nước chức năng, thẩm quyền… • Giải pháp: – Đổi nguyên tắc tổ chức hoạt động – Đổi đồng hệ thống trị đổi Đảng làm nòng cốt – Lộ trình cách thức phù hợp với điều kiện cụ thể Câu hỏi đề thi • Câu 2: Phân tích nội dung chủ yếu vai trò nguyên tắc chủ quyền nhân dân nguyên tắc phân quyền nhà nước pháp quyền.(3,5đ) (2007) • Câu 2: Bộ máy nhà nước Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc nào? Hãy giải thích nguyên tắc thông qua mô tả lý giải mô hình tổ chức máy nhà nước Việt Nam (2,5 đ) (2009) • Câu 1: Phân tích nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (5 đ) (2009-khoa luật) Câu 1: Nêu khái niệm máy nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp 1992 Liên hệ với tổ chức bầu cử nước ta (2011) Câu 1: Trình bày khái niệm máy nhà nước đặc điểm quan nhà nước (2đ) Giới thiệu máy nhà nước Việt Nam theo HP 1992 vấn đề hoàn thiện NNPQ XHCN theo văn kiện Đại hội 11 (3đ) (2012) Câu 1: (5 điểm) (2013) Hãy nêu nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu 1: Phân tích điều hiến pháp 2013 (2đ) (2013) (khoản 3) Câu 1: Phân tích nguyên tắc tổ chức máy nhà nước CHXHCN Việt Nam (2015) (5đ) ... Khái quát máy nhà nước 2- Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam 3- Hoàn thiện, đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước Việt Nam 1- KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm máy nhà nước quan nhà nước  Khái... Khái niệm máy nhà nước  Khái niệm quan nhà nước  Phân loại quan nhà nước 1.2 Nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước  Nguyên tắc tập quyền  Nguyên tắc phân quyền Khái niệm máy nhà nước • Khái... Hệ thống quan nhà nước Tổ chức theo nguyên tắc chung, thống Cơ chế đồng Thực nhiệm vụ chức nhà nước Khái niệm quan nhà nước • Khái niệm quan nhà nước: phận cấu thành nên máy nhà nước Đó tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 4 bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa, Chuyên đề 4 bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa, Chuyên đề 4 bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay