Chuyên đề 2 chức năng của nhà nước

14 159 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:47

Chuyên đề 2: CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC XHCN Nội dung 1- Những vấn đề chung chức nhà nước 2- Các chức nhà nước XHCN Việt Nam 1- Những vấn đề chung chức nhà nước 1.1 Khái niệm chức năng, nhiệm vụ nhà nước 1.2 Tính khách quan chủ quan chức nhà nước 1.3 Các mối liên hệ chức nhà nước 1.4 Phân loại chức 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến chức NN 1.6 Hình thức, phương pháp thực chức 1.1 Khái niệm chức nhiệm vụ 1- Khái niệm chức năng: Chức phương diện, loại hoạt động nhà nước thể chất nhà nước nhằm thực nhiệm vụ đặt trước nhà nước giai đoạn phát triển cụ thể Nhiệm vụ: mục tiêu nhà nước cần đạt tới, vấn đề đặt nhà nước cần giải 2- Khái niệm phân loại nhiệm vụ – Nhiệm vụ mục tiêu nhà nước cần đạt tới, vấn đề đặt nhà nước cần giải – Mục tiêu kết cần đạt xác định trước, thể ý chí chủ quan người – Vấn đề đặt cần nhà nước giải không phụ thuộc vào ý chí, mong muốn người – mang tính khách quan – Nhiệm vụ phân loại thành nhiệm vụ chung, nhiệm vụ cụ thể; nhiệm vụ lâu dài, nhiệm vụ trước mắt 1.2 Tính khách quan chủ quan chức nhà nước Tính khách quan: - Hình thành cách khách quan - Do tác động nhiệm vụ nhà nước Tính chủ quan: - Chức nhà nước phản ánh hoạt động nhà nước - Phản ánh ý chí, lợi ích nhân dân, xã hội 1.3 Các mối liên hệ • Chức với nhiệm vụ – Nhiệm vụ sở để xác định số lượng, nội dung, tính chất chức – Nhiệm vụ tác động lên hình thức, phương pháp thực chức nhà nướcChức với chất – Mối quan hệ hình thức nội dung – Bản chất tác động lớn đến phương diện hoạt động nhà nước ngược lại • Chức với máy – Nhiệm vụ thực máy nhà nước – Bộ máy nhà nước xây dựng nhằm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước 1.4 Phân loại chức • Căn vào tính chất pháp lý: chức lập pháp, chức hành pháp chức tư pháp • Căn vào vị trí vai trò hoạt động nhà nước: Chức chức không • Căn thời gian hoạt động: chức lâu dài chức tạm thời (trước mắt) • Căn vào lĩnh vực hoạt động nhà nước: Chức kinh tế, chức xã hội,… • Căn vào phạm vi hoạt động chủ yếu: chức đối nội chức đối ngoại 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng chức NN • Biến động sở kinh tế => biến đổi nhiệm vụ => ảnh hưởng đến chức nhà nước • Sự biến đổi đời sống xã hội => hình thành nhiệm vụ xã hội => biến đổi chức nhà nước • Nhận thức người (xác định vị trí, vai trò chức mức độ can thiệp nhà nước) • Hoàn cảnh quốc tế hợp tác quốc tế 1.6 Hình thức, phương pháp thực chức • Hình thức thực chức năng: – Hình thức mang tính pháp lý: hình thức thực chức chủ yếu nhà nước thể hoạt động xây dựng, thực bảo vệ pháp luật – Hình thức không/ít mang tính pháp lý: thể hoạt động tổ chức vật chất, tuyên truyền, giáo dục… • Phương pháp: – Dựa tính chất thực quyền lực: • Phương pháp cưỡng chế: thực sức mạnh vũ lực • Phương pháp giáo dục, thuyết phục: tác động thông qua tư tưởng để chủ thể thực mang tính tự nguyện – Dựa tương tác với nhiệm vụ: • Nhà nước trực tiếp can thiệp, tác động • Nhà nước can thiệp gián tiếp qua chế thi trường 2- Chức nhà nước XHCN Việt Nam 2.1 Chức đối nội 2.2 Chức đối ngoại 2.1 Chức đối nội • Chức kinh tế: – – – – Xây dựng chương trình phát triển kinh tế Xây dựng, thực sách tài chính, tiền tệ Xây dựng thực sách đầu tư Bảo vệ sản xuất nước, chống độc quyền, đảm bảo cạnh tranh – Phương pháp, hình thức thực hiện: biện pháp gián tiếp, thông qua công cụ pháp luật, kế hoạch, sách… • Chức xã hội-xây dựng, thực sách – – – – – giáo dục, đào tạo khoa học, công nghệ an sinh xã hội; y tế, lao động, việc làm: xoá đói, giảm nghèo, tình trạng cực: phát triển văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc 2.1 Chức đối nội (tiếp) • Chức giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội: – Phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp hành động nhằm phá hoại an ninh trật tự, an toàn xã hội – Bảo vệ chế độ trị xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Ngăn ngừa chống lại hành vi phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc – Bảo vệ bảo đảm quyền tự dân chủ lợi ích hợp pháp công dân; – Tạo điều kiện trị, kinh tế, văn hoá - xã hội để công dân thực đầy đủ quyền tự dân chủ mình; – Kiên xử lý nghiêm minh hành vi xâm phạm đến quyền tự do, dân chủ công dân, hành vi gây 2.2 Chức đối ngoại • Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN • Thiết lập, củng cố phát triển mối quan hệ hợp tác với tất nước có chế độ trị - xã hội khác • Ủng hộ tham gia vào đấu tranh trật tự giới mới, hợp tác bình đẳng dân chủ, hoà bình tiến xã hội toàn giới Các dạng câu hỏi dự kiến: • 1- Phân tích khái niệm chức nhà nước liên hệ với việc thực chức nhà nước Việt Nam • 2- Phân tích mối liên hệ chức với chất nhà nước, máy nhà nước nhiệm vụ nhà nước • Liên hệ với thực tiễn Việt Nam ... Những vấn đề chung chức nhà nước 2- Các chức nhà nước XHCN Việt Nam 1- Những vấn đề chung chức nhà nước 1.1 Khái niệm chức năng, nhiệm vụ nhà nước 1 .2 Tính khách quan chủ quan chức nhà nước 1.3... nhiệm vụ: • Nhà nước trực tiếp can thiệp, tác động • Nhà nước can thiệp gián tiếp qua chế thi trường 2- Chức nhà nước XHCN Việt Nam 2. 1 Chức đối nội 2. 2 Chức đối ngoại 2. 1 Chức đối nội • Chức kinh... kiến: • 1- Phân tích khái niệm chức nhà nước liên hệ với việc thực chức nhà nước Việt Nam • 2- Phân tích mối liên hệ chức với chất nhà nước, máy nhà nước nhiệm vụ nhà nước • Liên hệ với thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 2 chức năng của nhà nước , Chuyên đề 2 chức năng của nhà nước , Chuyên đề 2 chức năng của nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay