đề cương ôn tập vật lí 11 học kì 2

11 260 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:33

đề cương ôn tập vật lí 11 học kì 2 có đáp án Bi Tp T TRNG & CM NG IN T Cõu 1: T trng khụng tỏc dng lc lờn: a) nam chõm khỏc t nú b) dõy dn tớch in t nú b) ht mang in chuyn ng cú hng t nú d) mt vũng dy mang dũng in t nú Cõu 2: Tng tỏc t l tng tỏc gia: a) nam chõm vi nam chõm b) dũng in vi dũng in c) nam chõm vi dũng in d) c a, b v c ỳng Cõu 3: Trong chõn khụng, dũng in I sinh t trng B Nu t dũng in ny mụi trng ng cht cú t thm thỡ cm ng t B dũng in I sinh tớnh bng cụng thc: a) B = B0/ b) B = à2 B0 c) B = B0/ à2 d) B = à.B0 Cõu 4: Lc t tỏc dng lờn ht mang in chuyn ng cú hng t trng u bng khi: a) Ht chuyn ng song song vi ng cm ng t b) Ht chuyn ng theo mt ng thng hp vi ng cm ng t mt gúc bt kỡ c) Ht chuyn ng theo mt qu o trũn vuụng gúc vi ng cm ng t d) Ht chuyn ng vuụng gúc vi ng cm ng t Cõu 5: Mt dõy dn thng di un thnh dng nh hỡnh v cú dũng in cng I chy qua t khụng khớ Cm ng t ti tõm ca vũng dõy cú ln: a) 2( +1)10-7.I/R b) 2( -1)10-7.I/R c) 2.10-7.I/R d) 10-7.I/R Cõu 6: Cho hai dõy dn thng di cú dũng in cng I chy qua t khụng khớ (nh hỡnh v) Dõy th nht t mt phng giy, dõy th hai t vuụng gúc vi mt phng giy Tớnh ln vector cm ng t ti im D Bit cỏc im ABCD to thnh hỡnh vuụng cnh a = 0,5m, I = 10A a) 40 10-7 (T) b) 80.10-7 (T) c) 40 10-7 (T) d) (T) Cõu 7: Trong cỏc thit b in t, nhng dõy in mang dũng in bng nhau, ngc chiu thng c cun li vi nhm mc ớch chớnh l: a) Lm tng hiu ng t b) Lm gim hiu ng t c) Lm tng hiu ng in d) Mt lớ khỏc Cõu 8: ng dõy cú chiu di L, cú dũng in I chy qua thỡ lũng ng dõy cú cm ng t B Nu kộo gión cho chiu di ng dõy tng lờn ln thỡ: a) B tng ln b) B gim ln c) B tng ln d) B gim ln Cõu 9: Khung dõy trũn cú din tớch S, cú dũng in I chy qua thỡ ti tõm vũng dõy cú cm ng t B Nu gim din tớch khung dõy xung ln thỡ cm ng t B ti tõm vũng dõy s: a) B tng ln b) B gim ln c) B tng ln d) B gim ln Cõu 10: Khi mt ht mang in chuyn ng vo mt t trng cú phng vuụng gúc vi vactor tc thỡ qu o ca nú cú dng: a) Mt ng thng b) Mt ng trũn c) Mt nhỏnh Parabol d) khụng xỏc nh Cõu 11: Cho hai dõy dn t song song vi cựng mt mt phng, mang hai dũng in ngc chiốu cú cng ln lt l I1 v I2 Lc dõy dn tỏc dng lờn 1m chiốu di dõy dn c tớnh theo biu thc no sau õy? a) F = B2I2 b) F = B1I1 c) F = B2I1 d) F = B1I2 Cõu 12: Trong cụng thc tớnh lc Lorentz F = qBvsin Hóy ch cõu sai nhng nhn xột sau: a) F luụn vuụng gúc vi v b) B luụn vuụng gúc vi v c) F luụn vuụng gúc vi B d) v cú th hp vi B gúc tựy ý Cõu 13: Cụng thc B = 10-7.I/R l cụng thc tớnh cm ng t khung dõy trũn sinh ti: a) Ti im nm trờn ng thng i qua tõm v vuụng gúc vi khung dõy b) Ti mt im bt kỡ mt phng ca khung dõy c) Ti mt im ngoi khung dõy d) Ti tõm khung dõy Cõu 14: Mt on dõy cú dũng in t t trng u B lc in t tỏc dng lờn dõy cc tiu thỡ gúc gia dõy dn v B phi bng: a) 00 b) 300 c) 600 d) 900 Cõu 15: Khung dõy MNPQ mang dũng in I t cựng mt phng vi dũng in I nh hỡnh v Phỏt biu no sau õy ỳng? a) hai lc FMN v FPQ lm thnh mt ngu lc b) hai lc FNP v FQM lm thnh mt ngu lc c) hai lc FNP v FQM cõn bng d) hai lc FMN v FPQ cõn bng Cõu 16: Nam chõm in cú cu to nh hỡnh v trờn Cỏc cc N, S ca nam chõm ln lt cỏc v trớ: a) A, B b) B, C c) A,C d) B, D Cõu 17: Cho ba dõy dn thng mang dũng in cú cựng cng t vuụng gúc vi mt phng giy ti ba v trớ A, B, C to thnh tam giỏc vuụng cõn ti A Hỡnh v no sau õy xa1 nh ỳng phng, chiu ca lc t tỏc dng lờn dõy dn th ba t ti A? a) b) c) d) Cõu 18: Hai dõy dn thng song song, cú dũng in cựng cng I nhng ngc chiu chy qua t vuụng gúc vi mt phng giy ti hai im A B Dõy dn th ba cú cựng cng I chy qua v cg t vuụng gúc vi mt phng giy Hi dõy th ba phi t õu v cú chiu nh th no lc t tỏc dng lờn nú bng 0? a) Trong khong AB b) Ngoi khong AB c) Khụng cú v trớ no d) Gia AB v cú chiu i vo Cõu 19: Khung dõy ABCD nm cõn bng t trng u B nu: a) Cm ng t B vuụng gúc vi mt phng khung dõy b) Cm ng t B song song vi cnh AB c) Cm ng t B song song vi cnh AD d) Cm ng t B song song mt phng khung Cõu 20: Cm ng t lũng ng dõy khụng ph thuc trc tip vo: a) mt vũng dõy cun b) t thm ca mụi trng lũng ng dõy c) s vũng dõy d) cng dũng in qua ng dõy Cõu 21: ng dõy mang dũng in v dang hỳt nam chõm nh hỡnh v Xỏc nh chiu dũng in qua ng dõy? Cõu 22: Cú bn on dõy in cựng mang dũng in cú cng I Lc tỏc dng lờn mi on dõy cú ln c sp xp theo th t gim dn nh th no? a) F1 < F2 < F3 < F4 b) F1 > F2 > F3 > F4 c) F1 = F2 = F3 = F4 d) F4 < F1 < F2 < F3 Cõu 23: Nhn xột no ỳng lc t trng B1 v B2 tỏc dng lờn 1m chiu di dõy in mang dũng in I a) F1 = 2F2 b) F2 = 2F1 c) F1 = F2 d) F1 = F2 Cõu 24: Ht mang in lng g, in tớch q = 160 C c bn vuụng gúc vi ng cm ng t vo mt t trng u cú B = 1T thỡ ht chuyn ng theo mt qu o l mt na ng trũn bỏn kớnh 20m Tớnh tc ht lỳc c bn vo t trng? A 3,2.106(m/s) B 1,6.106(m/s) i (A) C 6,4.106(m/s) D 0,8.106(m/s) 1,2 Cõu 25: Cng i ca dũng in chy qua mt ng dõy cú t cm = 0,1 H bin i theo thi gian t c mụ t bng th bờn Trong thi gian t s n s, sut in ng t cm xut hin ng dõy cú ln bng A 0,02 V B 0,06 V C 0,03 V D 0,04 V L 0,6 t (s) Cõu 26: Phỏt biu no di õy l khụng ỳng núi v t trng ca dũng in chy ng dõy thng di ? A ng sc t ti nhng im bờn ng dõy l nhng ng trũn B ln cm ng t ti mi im bờn ng dõy l nh v t l vi cng dũng in chy mi vũng dõy C ng sc t ti nhng im bờn ng dõy cú chiu xỏc nh theo quy tc nm tay phi D ng sc t ti nhng im bờn ng dõy l nhng on thng song song cỏch u Cõu 27: Trong mt t trng u B , mt electron bay vi tc v theo phng vuụng vi ng sc t Hỡnh v no sau õy mụ t chớnh xỏc lc Lo-ren-x f tỏc dng lờn electron ? f- v B Hỡnh A Hỡnh - f Hỡnh B Hỡnh v B - f v B f- v Hỡnh Hỡnh C Hỡnh B D Hỡnh Cõu 28: Mt ng dõy thng di 10 cm, cú 500 vũng dõy qun ni tip thnh mt lp, t khụng khớ v khụng cú lừi st t Dũng in khụng i chy qua ng dõy cú cng 0,318 A ln cm ng t bờn ng dõy (khụng k t trng ca Trỏi t) l A 10-3 T B 10-3 T C 10-5 T D 10-5 T Cõu 29: Hai vũng dõy dn trũn cú bỏn kớnh R = 10 cm v R2 = 20 cm, cú tõm O1 v O2 trựng nhau, mang cỏc dũng in cú cng ln lt l I = A v I2 = A, c t cho mt phng hai vũng dõy vuụng gúc vi khụng khớ Cm ng t tng hp ti tõm ca hai vũng dõy cú ln l A T B 12,56 10-6 T C 6,28 10-6 T D 8,88 10-6 T Cõu 30: Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng ? Lc t l lc tng tỏc A gia hai dũng in C gia hai nam chõm B gia hai in tớch ng yờn D gia mt nam chõm v mt dũng in Cõu 31: Mt khung dõy trũn cú bỏn kớnh 3,14 cm gm vũng dõy c t khụng khớ Dũng in chy qua mi vũng dõy cú cng 0,1 A v cựng chiu Cm ng t tng hp ti tõm ca khung dõy cú ln l A 10-5 T B 10-8 T C 10-7 T D 10-6 T Cõu 32: Dũng in khụng i cng A chy mt dõy dn thng di vụ hn c t khụng khớ Cm ng t ti im cỏch dõy dn on 10 cm cú ln l A 1,3 10-7 T B 10-8 T C 1,3 10-5 T D 10-6 T Cõu 33: Mt vũng dõy bng ng nh c treo bng mt si dõy vo giỏ c nh Vũng dõy ang ng yờn Mt nam chõm thng chuyn M ng li gn vũng dõy (hỡnh v) Hi quỏ trỡnh nam chõm tin li (Trỏi) (Phi) gn vũng dõy thỡ dũng in cm ng xut hin vũng dõy cú chiu S N P nh th no v vũng dõy chuyn ng v phớa no ? Q A Dũng in cm ng cú chiu MQPM, vũng dõy chuyn ng sang phi B Dũng in cm ng cú chiu MPQM, vũng dõy chuyn ng sang trỏi C Dũng in cm ng cú chiu MQPM, vũng dõy chuyn ng sang trỏi D Dũng in cm ng cú chiu MPQM, vũng dõy chuyn ng sang phi Cõu 34: Mt dõy dn thng di vụ hn mang dũng in cng I c t khụng khớ Nhng im cỏch dõy dn khong r cú cm ng t bng 1,2 10 -6 T Nhng im cỏch dõy dn khong 4r cú cm ng t bng bao nhiờu ? A 0,6 10-6 T B 2,4 10-6 T C 0,3 10-6 T D 4,8 10-6 T Cõu 35: Mt ng dõy cú t cm L = 50 mH Cng dũng in chy qua ng dõy bin thiờn theo thi gian t theo quy lut i = 0,4(3 - 2t), ú i tớnh bng ampe (A) v t tớnh bng giõy (s) Sut in ng t cm xut hin ng dõy cú ln bng A 10-3 V B 10-3 V C 10-2 V D 10-2 V Cõu 36: Cho dũng in khụng i cng 0,4 A chy mt vũng dõy trũn cú bỏn kớnh 6,28 cm c t khụng khớ ln cm ng t ti tõm ca vũng dõy ny l A 10-6 T B 10-8 T C 1,3 10-6 T D 1,3 10-8 T Cõu 37: Mt vũng dõy dn trũn tõm O, bỏn kớnh R = 3,14 cm, mang dũng in cng I = 0,15 A, c t mt t trng u B = 10-6 T cho mt phng vũng dõy song song vi ng sc t ca t trng u B Cm ng t tng hp ti O cú ln l A 10-6 T B 3,5 10-6 T C 10-6 T D 10-6 T Cõu 38: Trong mt t trng u cú cm ng t 10 -2 T, mt prụton bay vi tc 000 km/s theo phng hp vi ng sc t gúc 300 Lc Lo-ren-x tỏc dng lờn prụton cú ln bng A 6,4 10-18 N B 1,28 10-17 N C 6,4 10-15 N D 1,28 10-14 N Cõu 39: Mt on dõy dn thng di 10 cm cú dũng in khụng i cng A chy qua c t t trng u cú cm ng t 0,4 T Bit on dõy dn hp vi phng ca vect cm ng t B mt gúc 300 Lc t tỏc dng lờn on dõy dn cú ln l A 0,4 N B 0,04 N C 0,08 N D N Cõu 40: Mt ng dõy thng di cú t cm L = 100 mH Cho dũng in khụng i cng i = A chy qua ng dõy Nng lng t trng trung lũng ng dõy l A J B 0,1 J C 0,2 J D J Cõu 41: ng dõy thng di l = 10 cm, cú N = 500 vũng dõy, bỏn kớnh mi vũng dõy l r = cm, c t khụng khớ ng dõy khụng cú lừi st t t cm ca ng dõy ny l A 3,95 mH B 395 mH C 127 mH D 1,27 mH Cõu 42: Trong mt t trng u cú vect cm ng t l B , mt on dõy dn thng MN cú dũng in khụng i chy qua c t cho on dõy khụng song song vi ng sc t Kớ hiu F l lc t tỏc dng lờn on dõy dn ú Kt lun no sau õy l khụng ỳng ? A F luụn vuụng gúc vi MN B F luụn vuụng gúc vi MN v B C B luụn vuụng gúc vi MN D B luụn vuụng gúc vi F Cõu 43: T thụng qua din tớch gii hn bi mch in kớn bin thiờn u n theo thi gian t theo quy lut = 0,03(2t 2), ú tớnh bng Vờbe (Wb) v t tớnh bng giõy (s) in tr ca mch l R = 0,3 Dũng in cm ng chy mch cú cng bng A 0,06 A B 0,2 A C 0,1 A D 0,03 A Cõu 44: Mt nam chõm thng NS c th ri dc theo trc mt vũng dõy dn N trũn (C) c gi ng yờn nh hỡnh bờn Hi quỏ trỡnh nam chõm NS ri S xung gn vũng dõy trũn (C) thỡ dũng in cm ng chy vũng dõy (C) P R cú chiu nh th no (chiu PQRP hay PRQP), lc tng tỏc t gia nam chõm (C Q NS v vũng dõy (C) l lc hỳt hay lc y ? A A PRQP, lc hỳt B PQRP, lc y C PRQP, lc y D PQRP, lc hỳt ) Cõu 45:Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,01 (H), có dòng điện I = (A) chạy ống dây Năng l ợng từ trờng ống dây là: A 0,250 (J) B 0,125 (J) C 0,050 (J) D 0,025 (J) Cõu 46:Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,01 (H) Khi có dòng điện chạy qua ống, ống dây có lợng 0,08 (J) Cờng độ dòng điện ống dây bằng: A 2,8 (A) B (A) C (A) D 16 (A) Cõu 47:Một ống dây dài 40 (cm) có tất 800 vòng dây Diện tích tiết diện ngang ống dây 10 (cm 2) ống dây đợc nối với nguồn điện, cờng độ dòng điện qua ống dây tăng từ đến (A) Nguồn điện cung cấp cho ống dây lợng là: A 160,8 (J) B 321,6 (J) C 0,016 (J) D 0,032 (J) Cõu 48:Biểu thức tính suất điện động tự cảm là: A e = L I t B e = L.I C e = 10-7.n2.V D e = L t I D L = e t I Cõu 49:Biểu thức tính hệ số tự cảm ống dây dài là: A L = e I t B L = .I C L = 10-7.n2.V Cõu 50:Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 (H), cờng độ dòng điện qua ống dây giảm đặn từ (A) khoảng thời gian (s) Suất điện động tự cảm xuất ống khoảng thời gian là: A 0,03 (V) B 0,04 (V) C 0,05 (V) D 0,06 (V) Cõu 51:Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 (H), cờng độ dòng điện qua ống dây tăng đặn từ đến 10 (A) khoảng thời gian 0,1 (s) Suất điện động tự cảm xuất ống khoảng thời gian là: A 0,1 (V) B 0,2 (V) C 0,3 (V) D 0,4 (V) Cõu 52:Một ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang ống 10 (cm 2) gồm 1000 vòng dây Hệ số tự cảm ống dây là: A 0,251 (H) B 6,28.10-2 (H) C 2,51.10-2 (mH) D 2,51 (mH) Cõu 53:Muốn làm giảm hao phí toả nhiệt dòng điện Fucô gây khối kim loại, ngời ta thờng: A chia khối kim loại thành nhiều kim loại mỏng ghép cách điện với B tăng độ dẫn điện cho khối kim loại C đúc khối kim loại phần rỗng bên D sơn phủ lên khối kim loại lớp sơn cách điện Cõu 54:Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô xuất trong: A Bàn điện B Bếp điện C Quạt điện D Siêu điện Cõu 55:Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô không xuất trong: A Quạt điện B Lò vi sóng C Nồi cơm điện D Bếp từ (Cỏc bi t lun) Cõu 56: Mt khung dõy dn cng hỡnh ch nht cú din tớch S = 200 cm2, ban u v tr trớ song song vi cỏc ng sc ca mt t trng u B = 0,01 T Khung dõy quay u thi gian 40 s n v trớ vuụng gúc vi cỏc ng sc t Xỏc nh ln sut in ng cm ng khung Cõu 57: Mt khung dõy dn mm hỡnh trũn, bỏn kớnh 12 cm c t t trng u cú cm ng t bng 0,24 T ng sc t vuụng gúc vi mt phng khung dõy Khung dõy c ộp hai phớa i din lm cho din tớch ca khung b thu hp li n giỏ tr 28 cm2 khong thi gian 0,25 s Tỡm sut in ng cm ng trung bỡnh xut hin khung Cõu 58: Mt ng dõy hỡnh tr di gm N = 103 vũng dõy, din tớch mi vũng l 100 cm2 ng dõy cú R = 16 , hai u ni on mch v c t mt t trng u, vect cm ng t B song song vi trc ng dõy ln cm ng t tng u mi giõy 4.10-2 T Tớnh cụng sut ta nhit ng dõy Cõu 59: Mt vũng dõy dn din tớch 100 cm2 ni vo mt t in C = 200 F, c t mt t trng u, vect B vuụng gúc vi mt phng vũng dõy, cú ln tng u 5.10-2 T/s Tớnh in tớch tớch trờn t in (xem in tr ca dõy l nh, khụng ỏng k) Cõu 60: Phng phỏp chp nh ct lp c s dng chp nh chn oỏn bnh Bnh nhn nm t trng rt mnh chp Nu t trng b ngt t ngt s lm xut hin dũng cm ng gõy nguy him Gi thit rng din tớch ln nht trờn ngi ngi bnh cú t thụng gi qua l 320 cm2, cm ng t l 1,5 T Nu sut in ng cm ng sinh c th ngi di 0,01 V l an ton thỡ thi gian ngt t trng ớt nht phi l bao lõu? Cõu 61: Mt khung dõy dn cú 1800 vũng c ni vo mt in k, in tr tng cng bng 45 Din tớch ca khung bng 4,5 cm2 Khung c di chuyn tnh tin t t trng bng vo t trng khỏc Khung luụn vuụng gúc vi ng sc t in tớch sinh mch c o bng 8,9.10-3 C Hóy tỡm cm ng t Cõu 62: Chọn câu trả lời Trong tợng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ bé góc tới B góc khúc xạ lớn góc tới C góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới D góc tới tăng dần góc khúc xạ tăng dần Cõu 63: Chiết suất tỉ đối môi trờng khúc xạ với môi trờng tới A lớn B nhỏ C tỉ số chiết suất tuyệt đối môi trờng khúc xạ chiết suất tuyệt đối môi trờng tới D hiệu số chiết suất tuyệt đối môi trờng khúc xạ chiết suất tuyệt đối môi trờng tới Cõu 64: Chiết suất tuyệt đối môi trờng truyền ánh sáng A lớn B nhỏ C D lớn Cõu 65: Chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí vào môi trờng có chiết suất n, cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ Khi góc tới i đợc tính theo công thức A sini = n B sini = 1/n C tani = n D tani = 1/n Cõu 66: Một bể chứa nớc có thành cao 80 (cm) đáy phẳng dài 120 (cm) độ cao mực n ớc bể 60 (cm), chiết suất nớc 4/3 ánh nắng chiếu theo phơng nghiêng góc 300 so với phơng ngang Độ dài bóng đen tạo thành mặt nớc A 11,5 (cm) B 34,6 (cm) C 63,7 (cm) D 44,4 (cm) Cõu 67: Một bể chứa nớc có thành cao 80 (cm) đáy phẳng dài 120 (cm) độ cao mực n ớc bể 60 (cm), chiết suất nớc 4/3 ánh nắng chiếu theo phơng nghiêng góc 300 so với phơng ngang Độ dài bóng đen tạo thành đáy bể là: A 11,5 (cm) B 34,6 (cm) C 51,6 (cm) D 85,9 (cm) Cõu 68: Một điểm sáng S nằm chất lỏng (chiết suất n), cách mặt chất lỏng khoảng 12 (cm), phát chùm sáng hẹp đến gặp mặt phân cách điểm I với góc tới nhỏ, tia ló truyền theo phơng IR Đặt mắt phơng IR nhìn thấy ảnh ảo S S dờng nh cách mặt chất lỏng khoảng 10 (cm) Chiết suất chất lỏng A n = 1,12 B n = 1,20 C n = 1,33 D n = 1,40 Cõu 69: Cho chiết suất nớc n = 4/3 Một ngời nhìn sỏi nhỏ S mằn đáy bể nớc sâu 1,2 (m) theo phơng gần vuông góc với mặt nớc, thấy ảnh S nằm cách mặt nớc khoảng A 1,5 (m) B 80 (cm) C 90 (cm) D (m) Cõu 70: Một ngời nhìn sỏi dới đáy bể nớc thấy ảnh dờng nh cách mặt nớc khoảng 1,2 (m), chiết suất nớc n = 4/3 Độ sâu bể là: A h = 90 (cm) B h = 10 (dm) C h = 15 (dm) D h = 1,8 (m) Cõu 71: Một ngời nhìn xuống đáy chậu nớc (n = 4/3) Chiều cao lớp nớc chậu 20 (cm) Ngời thấy đáy chậu dờng nh cách mặt nớc khoảng A 10 (cm) B 15 (cm) C 20 (cm) D 25 (cm) Cõu 73: Cho tia sáng từ nớc (n = 4/3) không khí Sự phản xạ toàn phần xảy góc tới: A i < 490 B i > 420 C i > 490 D i > 430 Cõu 74: Một miếng gỗ hình tròn, bán kính (cm) tâm O, cắm thẳng góc đinh OA Thả miếng gỗ chậu nớc có chiết suất n = 1,33 Đinh OA nớc, cho OA = (cm) Mắt đặt không khí thấy đầu A cách mặt nớc khoảng lớn là: A OA = 3,64 (cm) B OA = 4,39 (cm) C OA = 6,00 (cm) D OA = 8,74 (cm) Cõu 75: Một miếng gỗ hình tròn, bán kính (cm) tâm O, cắm thẳng góc đinh OA Thả miếng gỗ chậu nớc có chiết suất n = 1,33 Đinh OA nớc, cho OA = (cm) Mắt đặt không khí, chiều dài lớn OA để mắt không thấy đầu A là: A OA 3,53 (cm) B OA > 3,53 (cm) C OA 4,54 (cm) D OA > 5,37 (cm) Cõu 76: Một đèn nhỏ S đặt đáy bể nớc (n = 4/3), độ cao mực nớc h = 60 (cm) Bán kính r bé gỗ tròn mặt nớc cho không tia sáng từ S lọt không khí là: A r < 53 (cm) B r 53 (cm) C r 55 (cm) D r < 51 (cm) Cõu 77: Chiếu chùm tia sáng song song không khí tới mặt nớc ( n = 4/3) với góc tới 45 Góc hợp tia khúc xạ tia tới là: A D = 70032 B D = 450 C D = 25032 D D = 12058 Cõu 78: Một chậu nớc chứa lớp nớc dày 24 (cm), chiết suất nớc n = 4/3 Mắt đặt không khí, nhìn gần nh vuông góc với mặt nớc thấy đáy chậu dờng nh cách mặt nớc đoạn A (cm) B (cm) C 18 (cm) D 23 (cm) Cõu 79 Thu kớnh hi t tiờu c 20 cm Vt AB t trc thu kớnh cho nh AB cỏch vt 18 cm Vt cỏch thu kớnh mt khong: A 38 cm B 24 cm C 12 cm D 20 cm Cõu 80 Vt AB t trờn trc chớnh v vuụng gúc vi trc chớnh cho nh tht ln gp ln vt Di vt xa thu kớnh thờm cm thỡ nh l nh tht v di 18 cm so vi nh ban u Tiờu c thu kớnh l: A cm B cm C 12 cm D 18 cm Cõu 81 Vt tht AB t vuụng gúc vi trc chớnh cho nh trờn mn cao cm Di vt li gn thu kớnh 45 cm thỡ thu c nh trờn mn cao 20 cm v nh ny cỏch nh ban u 18 cm V trớ ban u ca vt cỏch thu kinh: A 60 cm B 45 cm C 30 cm D 15 cm Cõu 82 Vt phng nh AB t vuụng gúc vi trc chớnh cho nh rừ nột trờn mn nh Dch chuyn vt li gn thu kớnh cm thỡ phi dch chuyn mn nh xa thu kớnh thờm 30 cm thỡ thu li c nh rừ nột trờn mn Bit nh lỳc sau cao gp 5/3 nh trc Tiờu c thu kớnh l: A 30 cm B 15 cm C 40 cm D 20 cm Cõu 83 Tia tới vuông góc với mặt bên lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5 góc chiết quang A Tia ló hợp với tia tới góc lệch D = 300 Góc chiết quang lăng kính A A = 410 B A = 38016 C A = 660 D A = 240 Cõu 84 Một tia sáng tới vuông góc với mặt AB lăng kính có chiết suất n = góc chiết quang A = 300 Góc lệch tia sáng qua lăng kính là: A D = 50 B D = 130 C D = 150 D D = 220 Cõu 85 Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, tiết diện tam giác đều, đ ợc đặt không khí Chiếu tia sáng SI tới mặt bên lăng kính với góc tới i = 300 Góc lệch tia sáng qua lăng kính là: A D = 2808 B D = 31052 C D = 37023 D D = 52023 Cõu 86 Một ngời cận thị phải đeo kính cận số 0,5 Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính, ngời phải ngồi cách hình xa là: A 0,5 (m) B 1,0 (m) C 1,5 (m) D 2,0 (m) Cõu 86 Một ngời cận thị già, đọc sách cách mắt gần 25 (cm) phải đeo kính số Khoảng thấy rõ nhắn ngời là: A 25 (cm) B 50 (cm) C (m) D (m) Cõu 87 Một ngời viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm) Khi đeo kính có độ tụ + (đp), ngời nhìn rõ đợc vật gần cách mắt A 40,0 (cm) B 33,3 (cm) C 27,5 (cm) D 26,7 (cm) Cõu 88 Mắt viễn nhìn rõ đợc vật đặt cách mắt gần 40 (cm) Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần 25 (cm) cần đeo kính (kính đeo sát mắt) có độ tụ là: A D = - 2,5 (đp) B D = 5,0 (đp) C D = -5,0 (đp) D D = 1,5 (đp) Cõu 89 Lng kớnh thy tinh cú chit sut Tit din thng ABC l mt tam giỏc u Chiu ti mt bờn AB mt tia ti thỡ tia sỏng lú hp gúc 450 so vi mt bờn th hai AC Tớnh gúc ti v cho bit nu gim gúc ti vi thỡ gúc lch thay i A 150, gúc lch D tng C 150, goc lch D gim C 300, gúc lch D tng D 300, goc lch D gim Cõu 90 Lng kớnh thy tinh cú chit sut 1,6 Chiu mt tia sỏng vuụn gúc ti mt bờn ca lng kớnh Tia sỏng phn x ton phn mt bờn th hai Hi gúc chit quang A tha iu kin no õy? A A 38042 B A > 38042 C A 34028 D > 34028 Cõu 91 Lng kớnh thy tinh cú chit sut 1,5 v cú tit din vuụng gúc nh hỡnh v Trờn mt huyn cú git cht lng sut Chựm tia hp SI chiu ti mt bờn theo phng vuụng gúc v gp cht lng ti I Chit sut git cht lng tha iu kin no cú phn x ton phn ti I? A n > 1,5 B n 1,5 C n > 1,3 D n 1,3 Cõu 92: Ht mang in dng chuyn ng thng u mt vựng khụng gian cú c in trng v t trng nh hỡnh v Bit tc ht l 8.106m/s, cm ng t B cú ln 0,001T Xỏc nh chiu v ln ca in trng E Cõu 93: Ba OA, OB, MN hp thnh mt khung dõy dn kớn, MN cú th trt trờn OA, OB t khung dõy t trng B dũng in cm ng xut hin khung cú chiu nh hỡnh v, ta cú th a) Gi yờn MN, gim B b) Gi yờn MN, tng B c) Trt MN xa O, B khụng i d) a, b u c Cõu 94: Cho hai vựng t trng u sỏt nhau, cm ng t cú chiu nh hỡnh v Hóy cho bit v trớ no khụng cú dũng in cm ng, v trớ no dũng in cm ng cú chiu quay theo kim ng h, v trớ no dũng in cm ng ngc chiu quay kim ng h? Vỡ sao? Cõu 95: Mt nam chõm th ri vuụng gúc mt phng khung dõy v i qua tõm Hóy xỏc nh chiu ca dũng in cm ng xut hin trờn khung v lc tng tỏc gia nam chõm v khung dõy hai trng hp: a) Nam chõm phớa trờn khung b) Nam chõm ri v phớa di khung Cõu 96: Xỏc nh chiu ca dũng in cm ng qua R mch in bờn cỏc trng hp sau: a) Ngay sau K dúng b) Mt lỳc sau K úng c) Ngay sau K m Cõu 97: Khung dõy kớn quay quanh trc ox t trng u nh hỡnh v Hi giai on no ca chuyn ng quay dũng in cm ng cú chiu: a) T P n Q b) T Q n P c) Bng Cõu 98: Trng hp no sau õy cú dũng in cm ng khung? a) Cho din tớch gim u xung ẵ v cm ng t cú ln tng u ẵ v hng khụng i cựng mt khong thi gian b) Ch i chiu cm ng t nhng gi nguyờn ln c) Cho khung quay u quanh trc i xng song song vi B d) Cho khung chuyn ng tnh tin t trng u B Cõu 99: Chn cõu sai: on dõy dn chuyn ng t trng u nh hỡnh v Hai u dõy tn ti mt hiu in th l a) cú s phõn b li in tớch trờn dõy dn di tỏc dng ca lc Lorentz b) cỏc electron b lc Lorentz kộo v mt u, u cũn li thiu electron s tớch in dng c) cỏc electron b lc Lorentz kộo v mt u, cũn Ion + kim loi b kộo v u dõy dn cũn li d) Cỏc electron ngoi chuyn ng nhit cũn tham gia chuyn ng theo phng ca v nờn chu tỏc dng lc Lorentz kộo v mt u dõu dn Lý thuyt: - Khi thu kớnh gi c nh, nh v vt luụn chuyn ng cựng chiu - Cỏc cụng thc liờn h gia vt, nh, di vt v di nh: + Gi d = d2 - d1 l di vt; d' = d2' - d1' l di nh Ta cú cỏc cụng thc: 1 = + ' f d1 d1 + 1 1 = + ' = + ' f d d d1 + d d1 + d ' f d 1' f k1 = = f d1 f k2 = f d 2' f (d1' + d ) f f = = = f d2 f f ( d1 + d ) f - Khi vt c gi c nh v di thu kớnh, ta kho sỏt khong cỏch vt - nh xỏc nh chuyn ng ca nh Bi Bi 1: Vi c hai loi thu kớnh, gi thu kớnh c nh v di vt theo phng trc chớnh: a, Chng minh nh v vt luụn di chuyn cựng chiu b, Lp h thc liờn h gia di vt v di nh HD: a, gi s d2 > d1 =>-1/d2 > -1/d1 => 1/d2' > 1/d1' => d2' < d1' Tng t cho trng hp ngc li d ' f2 f2 f f = = = = k k1 b, d (d f )(d1 f ) ( d1 + d f )(d1 f ) f d f d1 Bi 2: Mt thu kớnh hi t to nh tht S' ca im sỏng S t trờn trc chớnh K t v trớ u tiờn, nu: - Khi di S gn thu kớnh 5cm thỡ nh di 10cm - Khi di S xa thu kớnh 40cm thỡ nh di 8cm Tớnh tiờu c ca thu kớnh HD: - Xỏc nh d1 ; d1' ; d ; d 2' Lp phng trỡnh n l d1 - f =>d1 - f = 10 Th vo tớnh c f = 10cm Bi 3: Vt tht t trờn trc chớnh v vuụng gúc vi trc chớnh ca mt thu kớnh nh ban u ca vt to bi thu kớnh l nh o bng 1/2 vt Di vt 100cm dc teo trc chớnh nh ca vt l nh o, nh hn vt ln Xỏc nh chiu di vt, v trớ ban u ca vt Tớnh tiờu c HD: k1 = T f (k1 1) f => d1 = f d1 k1 T : d2 = f (k 1) k2 Suy ra: d2 = => d = d1 = 100cm => f = 100cm d1 Bi 4: Mt vt phng, nh AB t trc mt thu kớnh L to mt nh rừ nột trờn mn E Dch chuyn vt 2cm li gn thu kớnh thỡ phi dch chuyn mn E i mt khong 30cm mi thu c nh rừ nột ca vt; nh ny bng 5/3 nh trc a, Thu kớnh L l thu kớnh gỡ? Mn E c dch chuyn theo chiu no? b, Tớnh tiờu c ca thu kớnh v phúng i ca nh hai trng hp trờn HD: a, Vt tht cho nh tht =>f >0 => Thu kớnh hi t E di xa thu kớnh vỡ nh v vt chuyn ng cựng chiu b, Cú k2 v k1 u Bit k1; k2 =>Tớnh d1; d2 theo f, da vo d = 3cm tớnh c f = 18cm d Bi 8: Vt AB t vuụng gúc vi trc chớnh ca thu kớnh hi t c nh tht A 1B1 cao 2cm Di AB li gn thu kớnh thờm 45cm thỡ c nh tht A2B2 cao 20cm v cỏch A1B1 on 18cm Xỏc nh tiờu c v v trớ ban u ca vt HD: k A2 B2 20 = = = 10 k1 A1 B1 d ' 18 = k1 k = d 45 => k1; k2 Tớnh d1; d2 theo f, da vo d = - 45cm tớnh c f = 10cm; d1 = 60cm Bi 9: Vt cao 5cm Thu kớnh to nh cao 15cm trờn mn Gi nguyờn v trớ thu kớnh nhng di vt xa thu kớnh thờm 1,5cm Sau di mn hng nh rừ ca vt, nh cú cao 10cm Tớnh tiờu c ca thu kớnh S: 9cm Bi 10: Vt AB t cỏch thu kớnh hi t on 30cm nh A 1B1 l nh tht Di vt n v trớ khỏc, nh ca vt l nh o cỏch thu kớnh 20cm Hai nh cú cựng ln Tớnh tiờu c ca thu kớnh S: 20cm ... = F3 = F4 d) F4 < F1 < F2 < F3 Cõu 23 : Nhn xột no ỳng lc t trng B1 v B2 tỏc dng lờn 1m chiu di dõy in mang dũng in I a) F1 = 2F2 b) F2 = 2F1 c) F1 = F2 d) F1 = F2 Cõu 24 : Ht mang in lng g, in... 0 ,2 (V) C 0,3 (V) D 0,4 (V) Cõu 52: Một ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang ống 10 (cm 2) gồm 1000 vòng dây Hệ số tự cảm ống dây là: A 0 ,25 1 (H) B 6 ,28 .10 -2 (H) C 2, 51.10 -2 (mH) D 2, 51... thờm 45cm thỡ c nh tht A2B2 cao 20 cm v cỏch A1B1 on 18cm Xỏc nh tiờu c v v trớ ban u ca vt HD: k A2 B2 20 = = = 10 k1 A1 B1 d ' 18 = k1 k = d 45 => k1; k2 Tớnh d1; d2 theo f, da vo d = - 45cm
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn tập vật lí 11 học kì 2, đề cương ôn tập vật lí 11 học kì 2, đề cương ôn tập vật lí 11 học kì 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay