CHƯƠNG 1

8 128 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:26

Chương I Sinh lý h c ngành khoa h c nghiên c u ho t đ ng ch c c a th , tìm cách gi i thích vai trò c a y u t v t lý, hóa h c v ngu n g c , s phát tri n s ti n hóa c a s s ng nh ng sinh v t đơn gi n nh t có c u t o đơn bào virus đ n nh ng sinh v t có c u t o ph c t p ngư i Vì th sinh lý h c đư c chia thành nhi u chuyên ngành khác sinh lý h c virus, sinh lý h c vi khu n, sinh lý h c th c v t, sinh lý h c đ ng v t sinh lý h c ngư i rát nhi u chuyên ngành nh khác SINH LÝ H C NGƯ I.:Sinh lý h c ngư i chuyên tìm cách gi i thích v nh ng đ c trưng n i b t c u t o c a th ngư i đ t o m t sư s ng Trên th c t , s t n t i c a loài ngư i nh m t h th ng ki m sóat ph c t p C m giác đói làm tìm ki m th c ăn, s hãi n tìm ch tr n l nh tìm nơi m Hay c n s c m nh t p th , c n đ n b n bè Trong t nhiên, nhìn, c m nh n, nh ng hi u bi t chúng ph i h p m t cách t đ ng v i Nh thu c tính loài cho phép t n t trư c nh ng thay đ i c a môi trư ng, n u không u s không làm thay đ i cu c đ i T BÀO LÀ M T ĐƠN V C U TRÚC VÀ CH C NĂNG CƠ B N C A CƠ TH -Đơn v s ng b n c a th t bào M i quan t p h p c a vô s t bào, nh ng t bào liên k t v i nh nh ng c u trúc liên t bào Trong th có nhi u lo i t bào khác nhau, m i lo i t bào có nh ng đ c trưng riêng c a Nh ng đ c m y g i đ c trưng riêng c a s s ng Các đ c tính bao g m: + trình chuy n hóa v t ch t t bào: trình g m nhi u giai đo n t tiêu hóa, hô h p, chuy n hóa v t ch t đ n giai đo n ti t Các ho t đ ng tiêu hóa, hô h p ti t s trao đ i gi a th môi trư ng, trình chuy n hóa b n x y t bào + đ c tính ch u kích thích: kh đáp ng v i tác nhân kích thích Là s bi u hi n c a s s ng t n t i s s ng UNIT I Ch c quan th ngư i s ki m soát n i môi + Đ c tính sinh s n: h u h t t bào già , ch t, ho c b h y ho i t bào có kh táo t p t bào m i cho đ n b sung đư c s lư ng phù h p Nh đ c tính mà th có th t n t i phát tri n đư c T bào ch có th s ng, phát tri n th c hi n ch c c a môi trư ng t p trung c a oxygen, glucose, ion, amino acid, ch t béo ch t c n thi t khác m t môi trư ng mà ngư i ta quen g i d ch ngo i bào hay d ch k (t c n i môi) D CH NGO I BÀO- MÔI TRƯ NG TRONG CƠ TH Kho ng 60% th ngư i trư ng thành d ch H u h t lư ng d ch t bào đư c g i d ch n i bào Còn l i kho ng 1/3 t ng d ch th n m t bào đư c g i d ch ngo i bào D ch ngo i bào đư c v n chuy n kh p th nh h th ng tu n hoàn mà ch y u máu D ch ngo i bào máu có trình trao đ i qua l i v i nh trình khu ch tán d ch ch t tan qua thành mao m ch Trong d ch ngo i bào ch a ion ch t dinh dư ng c n thi t cho th môi trư ng s ng cho t t c t bào th Đó lí t i d ch ngo i bào đư c g i môi trư ng bên c a th hay n i môi S khác bi t b n gi a n i bào ngo i bào: Ngo i bào ch a nhi u Na, Cl, HCO3- ch t dinh dư ng c n thi t oxy, glucose, acid béo Nó ch a CO2, đư c v n chuy n t t bào đ n ph i đ đào th i môi trư ng Nh ng s n ph m không c n thi t khác đư c xu t b ng đư ng nư c ti u phân BÀI I Gi i thi u sinh lý: t bào sinh lý b n D ch n i bào có s khác bi t quan tr ng v i d ch ngo i bào Ví d d ch nôi bào có ch a ph n l n K, Mg, PO4 thay Na Cl đư c tìm th y ngo i bào Cơ ch v n chuy n qua l i ion qua màng t bào đ trì s h ng đ nh v y r t quan tr ng s trình bày chương ti p theo S H NG Đ NH N I MÔI Vào năm 1929 Nhà sinh lý h c ngư i M Walter Cannon( 1871-1945 ) đưa thu t ng cân b ng n i môi ( homeoststis) đ mô t s trì liên t c n ng đ c a ch t dich ngo i bào Th c t , t t c quan mô đ u có chung ch c th c hi n giúp th trì liên t c tr ng thái Ch ng h n như, ph i cung c p ôxi đ n d ch ngo i bào đ cung c p ôxi cho t bào, th n trì n ng đ ion máu, h d dàyru t non cung c p ch t dinh dư ng Các ion, ch t dinh dư ng, ch t th i, thành ph n khác c a th thư ng đư c ki m soát kho ng giá tr , ch không ph i m t h ng s Tùy vào t ng thành ph n, ph m vi có th thay đ i khác Ví d : Bi n thiên c a n ng đ ion H+ máu ch ng h n, thư ng nmol m i lít N ng đ Natri máu đư c ki m soát ch t ch , bình thư ng ch thay đ i m t vài mmol /lít, c ta h p thu m t lư ng mu i Natri tương đ i l n Tuy nhiên, bi n thiên c a n ng đ ion Natri đư c tính toán l n g p tri u l n so v i c a ion hiđrô Quá trình trì n ng đ c a Natri hyđrô , cho h u h t ion khác, ch t dinh dư ng, ch t th khác kho ng cho phép, giúp t bào, mô, quan th c hi n ch c bình thư ng c a th , b t ch p s bi n đ i c a ngo i c nh thương t n b nh t t Ch c bình thư ng c a th đòi h i tác đ ng ph i h p c a t bào, mô, quan, h th n kinh trung ương, hocmon đ trì n i môi th tr ng c a th B nh lí thư ng đư c xem tr ng thái r i lo n cân b ng n i môi Tuy nhiên th m chí c tình tr ng b nh lí ch u hòa n i môi v n ti p t c ho t đ ng trì ch c c th thông qua m t chu i ph n ng bù tr ph c t p Trong nhi u trư ng h p s bù tr s làm cho nhi u ch c b r i lo n v m c bình thư ng Khi r t khó đ nh n nguyên nhân b n c a b nh th Ch ng h n như, b nh làm gi m kh ti t nư c, mu i c a th n có th d n đ n ch ng cao huy t áp S bù tr c a th làm s ti t tr v bình thư ng t o s cân b ng gi a h p thu ti t c a th n Cân b ng r t c n thi t đ trì s s ng, n u kéo dài tình tr ng huy t áp cao có th gây hư t n nhi u quan, có th n, th m chí ch ng tăng huy t áp suy th n tr m tr ng Do đó, bù tr h ng tính n i môi di n sau thương t n, b nh lí, hay tác đ ng c a môi trư ng đ n th có th đ i di n cho” s đánh đ i” c n thi t đ trì ch c s ng c a th th i gian dài sau có thê d n đ n nh ng b t thư ng c a th Môn sinh lý b nh s tr l i v s bi n đ i trình sinh lí th b b nh V N CHUY N D CH NGO I BÀO VÀ TR N L N MÁU TRONG H TU N HOÀN Dch ngo i bào đư c v n chuy n qua th qua giai đo n Giai đo n đ u tiên chuy n đ ng m ch máu c a th , th hai chuy n đ ng qua l i gi a mao m ch máu kho ng gian bào Hình 1-1 cho th y toàn b vòng tu n hoàn c a máu th T t c máu h tu n hoàn qua toàn b vòng tu n hoàn trung bình l n/phút th ngh ngơi ngư i ho t đ ng s l n /phút.Khi máu qua mao m ch máu, có s trao đ i liên t c c a dch ngo i bào x y gi a ph n huy t tương c a máu dch n i bào Quá trình đư c minh h a hình 1-2 Thành c a mao m ch cho th m qua h u h t phân t huy t tương c a máu,ngo i tr thành ph n protein huy t tương, có th kích thư c c a chúng l nđ qua mao m ch Vì v y,ph n l n lư ng dch thành ph n hòa tan khu ch tán qua l i gi a máu kho ng k đư c th hi n b ng mũi tên hình Quá trình khu ch tán chuy n đ ng đ ng h c c a phân t c huy t tương dch n i bào Đó phân t ch t l ng ch t tan đư c liên t c di chuy n h n lo n theo m i hư ng c huy t tương dch n i bào tương t qua mao m ch R t nhi u ph n t có kich thư c l n 50 micromet mao m ch đ m b o s khu ch tán c a h u h t ch t t mao m ch vào t bào vòng vài giây Như v y, dch ngo i bào có kh p m i nơi th , c huy t tương dch n i bào- luôn có thành ph n trao đ i qua l i v i đ trì s h ng đnh n i môi th Chương I : Ch c quan th ngư i s ki m soát n i môi ph i ph i CO2 bơm tâm th t trái O2 UNIT I bơm tâm th t ph i đ ng m ch tĩnh m ch ru t Hình 1-2 S khu ch tán ch t l ng hòa tan thành ph n qua thành mao m ch kho ng gian bào s nuôi dư ng ti t enzym tiêu hóa , chúng đư c chuy n thành s n ph m mà th có kh h p thu Nh h tiêu hóa, th có kh ti p nh n đ y đ ch t sinh dư ng Glucose, acid béo, acid amin, ion vitamin th n u ch nh ch t n phân S ti t Ti u đ ng m ch Ti u tĩnh m ch Mao m ch Hình 1-1 Các quan b n c a h tu n hoàn NGU N G C C A CH T DINH DƯ NG TRONG D CH NGO I BÀO H hô h p Hình 1.1 m i l n máu qua th , ch y qua ph i Máu nh n oxy t ph nang, sau mang oxi đ n cho t bào mô th Màng ph nang ph i ch dày 0.4 đ n 2.0 micromet, ôxi nhanh chóng khu ch tán qua màng vào máu T n thương ho c r i lo n c a h hô h p s d n đ n r i lo n ho t đ ng c a th Oxi không ch nguyên li u cho trình thiêu đ t v t ch t mà m t nh ng y u t tham gia trì h ng tính n i môi H tiêu hóa Th c ăn đư c cung c p t bên vào th đư c v n chuy n đư ng ng tiêu hóa t mi ng đ n đ i tràng trình này, th c ăn s đư c nghi n nh qua tác đ ng h c nh h th ng Gan quan liên quan th c hi n ch c chuy n hóa b n Không ph i t t c ch t dinh dư ng đư c h p th t đư ng ng tiêu hóa đ u đư c t bào s d ng Gan có nhi m v thay đ i thành ph n hoá h c c a nhi u ch t thành nh ng d ng thích h p cho t bào s d ng Gan nơi t ng h p m t s ch t t bào không s d ng h t thành d ng d tr cho th ngư c l i có kh phân gi i chúng đ cung c p cho t bào c n thi t H xương Làm th đ h xương góp ph n t o nên s h ng đ nh n i môi? Câu tr l i r t đơn gi n : h th ng vân giúp th v n đ ng tìm ki m th c ăm, ch bi n th c ăn H th ng trơn giúp cho vi c ti p nh n, v n chuy n chát khí, ch t dinh dư ng t bên vào th t th th i S ĐÀO TH I CÁC S N PH M C A QUÁ TRÌNH CHUY N HÓA Ph i Cùng m t th i m,t bào máu nh n khí ôxy ph i, CO2 đư c gi i phóng t máu vào ph nang; s chuy n d ch không khí vào kh i ph i đem theo CO2 môi trư ng Khi có r i lo n ch c thông khí ph i s nh hư ng đ n c s thu nh n O2 đâò th i CO2 Đây nh ng y u t nh hư ng đ n h ng tính n i môi -Th n Máu sau qua th n đư c lo i b s n ph m không c n thi t cho th ho c c n thi t vư t nhu c u c a th Chúng g m s n ph m cu i c a trình trao đ i ch t n i bào, urê axit uric Ngư c l i th n tái h p thu ch t c n thi t cho th n ng đ c a chúng dư i ngư ng bình thưòng BÀI I Gi i thi u sinh lý: t bào sinh lý b n H th ng tiêu hóa Sau th c ăn đư c ti p nh n, h tiêu hóa s bi n đ i thành nh ng ch t mà th co th h p thu đư c, nh ng s n ph m l i mà th không th s d ng đư c ch t xơ, xác vi khu n đư ng ru t , d ch tiêu hóa , s đư c đào th i theo phân -Nh ba trình tren mà thành ph n n i môi đươc đ i m i không ng ng ĐI U HÒA CH C NĂNG CƠ TH H th n kinh H th n kinh g m ba b ph n : đư ng hư ng tâm nh n c m giác, h th n kinh trung ương, đư ng d n truy n li tâm-v n đ ng Các th c m th c m giác ti p nh n thông tin v tr ng thái c a th ho c tr ng thái c a môi trư ng xung quanh Ch ng h n như, th c m da giúp ta s nh n c m v i b t kì kích thích tác đ ng lên da M t tai đ u quan c m giác, m t cho ta hình nh v s v t xung quanh, tai giúp ta c m nh n đươc tín hi u âm H th n kinh trung ương g m não t y s ng Não ch a có ch c ch a đ ng thông tin, t o suy nghĩ, thành l p ph n ng đ th th c hi n ph n ng l i v i nh ng kích thích Tín hi u thích h p sau đư c truy n theo sơi li tâm c a h th n kinh đ th c hi n ho t đ ng theo mong mu nc a m t ngư i Ph n r t quan tr ng c a h th n kinh đư c g i h th n kinh t ch Nó ho t đ ng m t cách t đ ng tham gia ki m soát nhi u ch c c a quan n i t ng, có ho t đ ng co bóp c a tim, nhu đ ng c a d dày - ru t, ho t đ ng ti t c a n th H th ng hocmôn Tám n n i ti t th , có quan, mô chúng ti t ch t hóa h c g i hoóc-môn Hoóc -môn đư c v n chuy n máuđ đ n kh p nơi th nh m giúp u hòa ch c t bào đích Ch ng h n như, hoóc-môn n giáp tăng ph n ng c a h u h t ph n ng hóa h c t bào, giúp tăng nh p đ ho t đ ng th Hocmon Insulin c a n t y n i ti t làm tăng trình thoái hoá glucose t bào v y có tác d ng h đư ng huy t Hormones v thư ng th n ki m soát n ng đ ion Kali Natri trình chuy n hóa protein ; hormone n c n giáp u hòa n ng đ Canxi ph tphát máu Do hoócmôn m t ph n r t quan tr ng u ch nh b ng đư ng th d ch H th n kinh ki m soát ho t đ ng c a c u trúc ch c v n đ ng c a th , Hocmon ki m soát ch c chuy n hóa c a th Tuy nhiên hocmon h th n kinh thư ng ph i h p đ ki m soát trì toàn b h quan c a th S B O V CƠ TH H mi n d ch H mi n d ch bao g m b ch c u, t bào mô có ngu n g c t b ch c u, n c, h ch b ch huy t, m ch b ch huy t Chúng b o v th kh i m m b nh vi khu n, vi rút, ký sinh trùng, n m H mi n d ch có vai trò quan tr ng là: ( ) phân bi t t bào c a th v i t bào ch t l thư ng ( ) phá h y chúng nh đ i th c bào ho c t o lympho bào prôtein đ c hi u ( ch ng h n kháng th ) ho clàm vô hi u hoá kháng nguyên Da Da chi m kho ng 12-15 % tr ng lư ng th Da thành ph n ph ph thu c ( bao g m tóc, móng, n, c u trúc khác ) bao b c,đ m đ , b o v mô quan n m sâu th , t o ranh gi i gi a môi trư ng ch u nhi t Cân b ng thân nhi t m t y u t quan tr ng c a h ng tính n i môi.thông qua vi c ti t m hôi mà da có th thm gia u hòa thân nhi t, m t s ion Na+, hay chì đư c ti t qua da niêm m c TÁI S N XU T thông thư ng trình tái s n xu t không đư c xem có vai trò v i s cân b ng n i môi nhiên, trình gián ti p giúp trình cân b ng n i môi b ng cách t o c u trúc s ng m i đ thay th c u trúc b lão hóa ch t S gi i thích nghe có v m t s ch p nh n trình hi n tư ng cân b ng n i môi, minh h a rõ ràng nh t Suy cho cùng, th c ch t t t c c u trúc th đư c t ch c cho chúng giúp trì s t đ ng liên t c c a s ng H TH NG ĐI U HÒA C A CƠ TH Cơ th ngư i có hàng ngàn h th ng u hòa Ph c t p nh t s h u hòa ho t đ ng di truy n t t c t bào, giúp ki m soát ch c n i bào ngo i bào( Hi n tư ng s đư c đè c p chương 3) Nhi u h u hòa có t ng quan nh t đ nh đ u hòa ho t đ ng ch c năngc a quan đó; h th ng u hòa khác th l iki m soát m i liên h gi a quan v i Chương I : Ch c quan th ngư i s ki m soát n i môi Ví d , h hô h p h th n kinh ph i h p ki m soát n ng đ CO2 d ch t bào T y, gan, th n ki m soát n ng đ glucose máu, n ng đ ion H+, Na+, K+, photphat, vv d ch ngo i bào VÍ D V CƠ CH ĐI U HÒA S di u hòa huy t áp đ ng m ch Có r t nhi u h th ng góp ph n t o nên s n đ nh c a huy t áp đ ng m ch M t s này, ch u hòa m t cách đơn gi n hi u qu Baroreceptor ( Hình 1-3 ) nơi đ ng m ch c nh g c chia nhánh quai đ ng m ch ch , có nhi u th th th n kinh nh n c m v s thay đ i áp l c lòng m ch đư c g i baroreceptor Khi huy t áp đ ng m ch tăng cao, th c m th b kích thích s g i hàng lo t xung th n kinh đ n c ch trung khu v n m ch hành não Khi này, xung đ ng th n kinh t trung khu v n m ch truy n đ n h th ng th n kinh giao c m chi ph i cho tim m ch máu s gi m so v i ban đ u Đi u s gi m ho t đ ng co bóp c a tim giãn m ch máu ngo i vi, th c m th không b kích thích n a, nh đưahuy t áp đ ng m ch v giá tr bình thư ng Error signal Brain medulla Vasomotor centers Effectors Sympathetic nervous system Blood vessels Heart UNIT I S u ch nh n ng đ Ôxi CO2 d ch ngo i bào Vì ôxi m t nh ng ch t thi t y u cho h u h t ph n ng hóa h c t bào Vì v y th có s u hòa đ c bi t đ trì n đ nh n ng đ ôxi d ch ngo i bào Cơ ch d a đ c m hóa h c đ c trưng c a Hb Khi máu qua ph i, t i n ng đ c a O2 r t cao nên Hb s k t h p v i O2 đư c v n chuy n đ n mô T i mô quan n u n ng đ oxi cao hemoglobim s không gi i phóng O2 Còn n u n ng đ O2 th p thì Hb s gi i phóng oxi cho d ch k đ l p l i s cân b ng n ng đ O2 cho t bào S u ti t đư c g i ch c đ m oxi c a Hb N ng đ CO2 d ch ngo i bào đư c ki m soát theo nhi u cách khác CO2 s n ph m cu i c a ph n ng oxi hóa kh t bào N u t t c lư ng khí CO2 t o thành không đư c th i mà đ ng l i dich k t s có tác d ng làm ng ng t t c ph n ng cung c p lư ng cho t bào Th t may m n n ng đ CO2 máu cao m c bình thư ng s kích thích trung khu hô h p hành não, làm cho ngư i th nhanh sâu Chính s th nhanh sâu làm tăng đào th i CO2 n ng đ c a CO2 nhanh chóng đư c đào th i kh i máu d ch mô Quá trình ti p t c cho đ n n ng đ CO2 bình thư ng tr l i Reference set point Feedback signal Baroreceptors Arterial pressure Sensor Controlled variable Figure 1-3 Negative feedback control of arterial pressure by the arrrterial o eceptors bar Signals from the sensor (baroreceptors) are sent to medulla of the brain, where they are compared with a reference set point When arterial pressure increases above normal, this abnormal pressure increases nerve impulses from the baroreceptors to the medulla of the brain, where the input signals are compared with the set point, generating an error signal that leads to decreased sympathetic nervous system activity Decreased sympathetic activity causes dilation of blood vessels and reduced pumping activity of the heart, which return arterial pressure toward normal Ngư c l i, gi m huy t áp đ ng m ch dư i m c bình thư ng, th th không b kích thích n a, không xung đ ng lên c ch trung khu v n m ch không nên chúng quay tr l i tr ng thái bình thư ng H qu gây co m ch tăng co bóp tim huy t áp s tr l i bình thư ng Giá tr bình thư ng đ c trưng v t lý n i b t c a ch t có d ch ngo i bào B ng 1.1 ch thành ph n quan tr ng tính ch t v t lý n i b t c a d ch ngo i bào, v i giá tr kho ng gi i h n bình thư ng gi i h n sinh t n Lưu ý v kho ng chu n đ i v i m i m t giá tr Giá tr kho ng thư ng b nh lí, t n thương, hay nh ng tác đ ng l n c a môi trư ng Và u đáng quan tâm giá tr kho ng bình thư ng đ u có th gây ch t Ch ng h n như, tăng thân nhi t ch 11°F ( 7°C ) so v i bình thư ng d n đ n chu trình x u v s tăng trình trao đ i ch t n i bào làm phá hu t bào Cũng lưu ý v ph m vithay đ i pH th pH= 7,40.5, 7,4 pH bình thư ng c a th Y u t quan tr ng khác n a n ng đ ion Kali B t c n ng đ K+ gi m xu ng dư i 1/3 bình thư ng, th ngư i có th b li t s d n truy n tín hi u th n kinh nowrron b c ch Ngư c l i , n u n ng đ Ion Kali tăng t hai l n tr lên so v i bình thư ng ho t đ ng c a tim s b nh hư ng nghiêm tr ng Bên c nh đó, n ng đ ion Ca++ gi m xu ng dư i m t nưa giá tr bình thư ng th có th ph i ch u đ ng BÀI I Gi i thi u sinh lý: t bào sinh lý b n B ng 1-1 Nh ng thành ph n quan tr ng đ c trưng v t lý c a d ch ngo i bào Giá tr bình thư ng Ph m vi thông thư ng Kho ng gi i h n sinh t n Đơn v O2 (trong tĩnh m ch) 40 35-45 10-1000 mm Hg CO2(trong tĩnh m ch) 45 35-45 5-80 mm Hg 142 138-146 115-175 mmol/L 3.8-5.0 1.5-9.0 mmol/L Na+ K+ 4.2 2+ 1.2 Ca Cl23 CO Glucose Nhi t đ th Acid-base 1.0-1.4 0.5-2.0 mmol/L 106 103-112 70-130 mmol/L 24 24-32 8-45 mmol/L 90 75-95 98.4 (37.0) 7.4 98-98.8 (37.0) 7.3-7.5 s co rút toàn b th b b nh u n ván s phát sinh t phát xung đ ng m c c a s i th n kinh ngo i biên Khi n ng đ glucose máuc a m t ngư i gi m xu ng ch m t n a m c bình thư ng s có bi u hi n hưng ph n tinh th n m c th m chí có c co gi t Nh ng ví d nên đưa m t s đánh giá giá tr c c đ th m chí s c n thi t c a chúng đ i v i h th ng u hòa đ giúp th ngư i ho t đ ng kh e m nh Khi thi u b t kì m t s chúng s làm th r i lo n nghiêm tr ng ho c th m chí d n đ n t vong CÁC Đ C TRƯNG C A CÁC H TH NG ĐI U HÒA Các ví d v ch u hòa cân b ng n i môi đ c p ch m t ph n r t s hàng ngàn ch th , t t c đ u có nh ng đ c m chung đư c gi i thích ph n dư i Đi u hòa ngư c âm tính: ki u u hòa có tác d ng làm tăng n ng đ c a m t ch t ho c tăng ho t đ ng c a quan n ng đ c a ch t ho c quan gi m ngư c l i s gi m n u tăng Ph n l n h th ng u hòac a th ho t đ ng d a theo ki u u hòa ngư c âm tính Như trư ng h p u hòa n ng đ CO2 n ng đ cao CO2 d ch ngo i bào làm tăng thông khí ph i s làm gi m n ng đ CO2 d ch ngo i bào ph i đư c đào th i m t lư ng l n CO2 môi trư ng Nói cách khác, n ng đ CO2 cao d n đ n ho t đ ng ch ng l i nguyên nhân gây nh m gi m n ng đ CO2 Ngư c l i,n ng đ CO2 gi m xu ng th p s d n đ n ph n ng ch ng l i tác nhân kích thích k t qu làm tăng n ng đ CO2 Bên c nh đó, ho t đ ng u hòa huy t áp đ ng m ch tuân theo ch u hòa ngư c âm tính Khi huy t áp cao tăng s có m t lo t ph n ng làm gi m nh p s c co bóp c a tim đ đưa huy t áp v bình thư ng Ngư c l i huy t áp h l i có ph n x làm tim đ p nhanh, co m ch đ tăng huy t áp tr l i 20-1500 mg/dl 65-110 (18.3-43.3) °F (°C) 6.9-8.0 pH Như v y nói chung, n u m t y u t tăng ho c gi m, h th ng u n s th c hi n ch u hòa ngư c âm tính s đưa tr v giá tr bình thư ng nh hàng lo t bi n đ i th , th mà h ng tính n i môi đư c gi n đ nh HI U QU C A H TH NG ĐI U HÒA M c đ ho t đ ng c a m t h th ng u hòa trì u ki n h ng đ nh đư c xác đ nh b i hi u su t c a u hòa ngư c âm tính, nhiên hi u su t c a trình thư ng không đ t 100% Ví d , n u đưa m t lư ng máu đ l n vào m t ngư i mà h th ng th c m u hòa v áp l c không ho t đ ng tr s huy t áp đ ng m ch bình thư ng 100mmHg s tăng lên 175mmHg Nhưng n u h th ng th c m u hòa áp l c ho t đ ng lúc huy t áp ch tăng lên 125mmHg Như v y, trình u hòa ngư c m t ‘ u ch nh’ gi m huy t áp m t lư ng 50mmHg, t 175mmHg xu ng 125mmHg hay m c tăng huy t áp ch 25mmHg, đư c g i ‘ giá tr sai l ch ’, Hi u qu u hòa c a h th ng đư c tình theo công th c sau : Hi u qu u hòa = C/ E Trong C giá tr u ch nh E giá tr sai l ch.Theo ví d nêu thi C=-50mmHg E=+25mmHg Do ,hi u qu c a h th ng th c m u hòa huy t áp đ ng m ch ngư i -2 Hi u qu c a m t s h th ng u hòa sinh lý l n c a h th ng c m giác Ví d , h th ng u hòa nhi t đ bên th th hi n m t th i ti t l nh v a ph i kho ng -33 Do có th th y r ng h th ng u hòa nhi t đ ho t đ ng hi u qu so v i h th ng u hòa th c m áp su t Chương I : Ch c quan th ngư i s ki m soát n i môi Tr l i bình thư ng Ch y lít Ch y lít T vong Hours Hình 1-4 H i ph c nh p tim nh u hòa ngư c âm tính sau vòng tu n hoàn b m t 1l máu Cái ch t gây b i u hòa ngư c dương tính 2l máu b l y Đi u hòa ngư c dương tính có th gây trình có h i t vong T i h u h t h th ng u hòa c a th ho t đ ng b ng u hòa ngư c âm tính nhi u u hòa ngư c dương tính? N u xem xét s t nhiên c a u hòa ngư c dương tính,rõ ràng u hòa ngư c dương tính d n đ n s m t n đ nh ch c n đ nh m t s trư ng h p, có th gây t vong Hình 1-4 m t trư ng h p t vong gây b i u hòa ngư c dương tính Hình nh mô t hi u qu co bóp c a tim, cho th y trái tim c a ngư i kh e m nh bơm kho ng 5l máu/phút N u m t ngư i đ t nhiên m t 2l, lư ng máu th gi m xu ng m c th p đ n m c không đ máu đ nhát bóp c a tim hi u qu H u qu huy t áp đ ng m ch gi m lư ng máu qua đ ng m ch vành đ n nuôi dư ng tim b suy gi t Lâu dài s d n đ n tim b m t m i, n ng gi m nh p tim gi m lư ng máu ch y m ch cu i d n đ n suy tim,chu trình c l p l i cho đ n gây t vong Nói cách khác,tác nhân kích thích phát sinh gây nhi u ph n ng tăng cư ng l n g i u hòa ngư c dương tính Đi u hòa ngư c dương tính bi t đ n nhi u ‘chu trình x u’, nhiên th bình thư ng trư ng h p u hòa ngư c dương tính r t gây h i cho th ch ch di n m t gi i h n s u hòa ngư c âm tính l i xu t hi n đ t o l i s cân b ng n i môi Ví d , n u ngư i nói đ n ví d trư c ch m t 1l hay 2l máu,cơ ch u hòa ngư c âm tính u hòa cung lư ng tim huy t áp đ ng ,m ch thông thư ng có th cân b ng v i u hòa ngư c dương tính ngư i có th h i ph c tr l i Đi u hòa ngư c dương tính có l i Trong th bình thư ng, s u hòa ngư c dương tính r t có ý nghĩa cho th S hình thành c c máu đông m t ví d v tác d ng c a nó.Khi m t m ch máu b đ t c c máu đông s đư c hình thành, enzym hay y u t đông máu đư c ho t hóa c c máu đông Các enzym l i s ho t hóa enzym khác, d n đ n c c máu đông s đư c hình thành nhi u trình ti p t c cho đ n khi l th ng c a m ch máu đư c b kín s ch y máu không x y n a Trong nhi u trư ng h p th m t ki m soát v i trình d n t i hình thành c c máu đông không mong mu n th c t , u gây ph n l n đau tim, u mà có th b gây b i b i s hình thành c c máu đông b m t m ng xơ v a đ ng m ch vành ti p t c phát tri n đ n đ ng m ch b t c ngh n hoàn toàn S thai m t trư ng h p có s góp m t c a u hòa ngư c dương tính Khi co bóp t cung tr nên đ l n đ đ y đ u thai nhi qua c t cung S căng c t cung truy n tín hi u v thân t cung làm t cung co bóp m nh t cung co bóp m nh làm căng c t cung l i t o thêm co bóp c a thân t cung Khi co bóp đ m nh, em bé s đư c đ i n u trình chưa đ mnh, s co bóp s m t, vài ngày sau chúng s tr l i M t l i ích quan tr ng khác c a u hòa ngư c dương tính phát sinh tín hi u th n kinh Đó là, kích thích vào màng t bào c a s i th n kinh gây s di chuy n ion Na+ qua kênh Na+ t bên màng vào bên c a s i th n kinh trình làm thay đ i n th màng c a s i th n kinh, ti p n a làm m thêm kênh Natri Càng nhi u s thay đ i n th màng m thêm kênh, ti p t c v y t m t kích thích nh làm bùng n ion Na+ xâm nh p vào bên s i th n kinh, gây n th ho t đ ng đ l n c a dây th n kinh Đi n th ho t đ ng l i gây m t n trư ng đ m nh đ tăng thêm s di chuy n c a ion c bên bên s i th n kinh, phát sinh thêm n th ho t đ ng Quá trình s ti p di n cho đ n tín hi u th n kinh đư c truy n đ n t n Trong m i trư ng h p mà u hòa ngư c dương tính có ích u hòa ngư c dương tính m t ph n c a toàn b trình u hòa ngư c âm tính ví d ,trư ng h p t o c c máu đông, s u hòa ngư c dương tính ch m t ph n u hòa ngư c âm tính đ trì dòng máu bình thư ng c hai đ u gây tín hi u truy n theo s i th n kinh tham gia vào hàng ngàn ccơ ch u hòa theo đư ng th n kinh Càng nhi u h th ng u hòa ph c t p- u n thích nghi Sau ch đ này, nghiên c u h th ng th n kinh, ta có th tháy có r t nhi u ch ki m soát n i li n v i S h th ng ph n ng đơn gi n tương t nh ng ch bàn lu n ph n l n l i r t ph c t p Ví d , m t s c đ ng c a th x y UNIT I Hi u qu bơm c a tim (s lít máu bơm đư c phút) BÀI I Gi i thi u sinh lý: t bào sinh lý b n nhanh không đ th i gian đ tín hi u th n kinh truy n t quan ngo i biên c a th đ n não sau tư nãoquay tr l i đ u n c đ ng quan Do ,não b s d ng m t nguyên t c g i phát đ ng u n đ tao s co c n thi t Đó là, tín hi u th n kinh c m giác t quan di chuy n truy n v cho não b bi t chuy n đ ng có xác hay không N u không, não b s ch nh s a tín hi u truy n đ n c đ ng ti p theo Sau đó, n u s u ch nh v n c n thi t, trình s th c hi n l i c đ ng ti p theo Quá trình g i u n thích nghi u n thích nghi xét m t m t có tác d ng làm ch m feedback âm tính Theo đó, có th th y h th ng u n ph n h i c a th ph c t p th nh hư ng c a r t quan tr ng đ i v i s s ng c a ngư i Do đó, nh ng thông tin đư c đ c p đ tài s n n t ng th o lu n v ch hình thành s s ng K T LU N - S T Đ NG C A CƠ TH Tóm l i, th m t t p h p hàng kho ng 100 nghìn t t bào, chúng c u thành nên c u trúc ch c khác g i quan, h th ng quan Như v y đơn v c u t o c a th t bào M i t bào, m i quan có ch c đ c tính riêng bi t chúng đ u có quan ch t ch v i m t th th ng nh t đ đ m b o cho s t n tai phát tri n c a th , thông qua vi c trì h ng tính n i môi- u ki n cho t bào ho t đ ng, t n t i phát tri n Các t bào th không ti p xúc tr c ti p v i môi trư ng xung quanh mà thông qua trung gian n i môi, môi trư ng s ng đ ng nh t c a t bào Các t bào luôn có trình chuy n hóa v t ch t đ t n t i trình chuy n hóa làm bi n đ i n i môi Hơn n a th ph i ch u nh ng tác đ ng c a môi trư ng bên đ th thích nghi v i u này, t bào, mô, quan ph i thay đ i 10 Và nh ng thay đ i y t o nên s cân b ng n i môi Khi h ng tính n i môi thay đ i, t bào đ u s b nh hư ng, tùy vào m c đ c a s thay đ i có th d n đ n b nh lí th m chí t vong Bibliography Adolph EF: Physiological adaptations: hypertrophies and superfunctions Am Sci 60:608, 1972 Bernard C: Lectures on the Phenomena of Life Common to Animals and Plants Springfield, IL: Charles C Thomas, 1974 Cannon WB: Organization for physiological homeostasis Physiol Rev 9(3):399, 1929 Chien S: Mechanotransduction and endothelial cell homeostasis: the wisdom of the cell Am J Physiol Heart Circ Physiol 292:H1209, 2007 Csete ME, Doyle JC: Reverse engineering of biological complexity Science 295:1664, 2002 DiBona GF: Physiology in perspective: the wisdom of the body Neural control of the kidney Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 289:R633, 2005 Dickinson MH, Farley CT, Full RJ, et al: How animals move: an integrative view Science 288:100, 2000 Eckel-Mahan K, Sassone-Corsi P: Metabolism and the circadian clock converge Physiol Rev 93:107, 2013 Gao Q, Horvath TL: Neuronal control of energy homeostasis FEBS Lett 582:132, 2008 Guyton AC: Arterial Pressure and Hypertension Philadelphia: WB Saunders, 1980 Herman MA, Kahn BB: Glucose transport and sensing in the maintenance of glucose homeostasis and metabolic harmony J Clin Invest 116:1767, 2006 Krahe R, Gabbiani F: Burst firing in sensory systems Nat Rev Neurosci 5:13, 2004 Orgel LE: The origin of life on the earth Sci Am 271:76,1994 Sekirov I, Russell SL, Antunes LC, Finlay BB: Gut microbiota in health and disease Physiol Rev 90:859, 2010 Smith HW: From Fish to Philosopher New York: Doubleday, 1961 Srinivasan MV: Honeybees as a model for the study of visually guided flight, navigation, and biologically inspired robotics Physiol Rev 91:413, 2011 Tjian R: Molecular machines that control genes Sci Am 272:54, 1995 ... ch) 45 35-45 5-80 mm Hg 14 2 13 8 -14 6 11 5 -17 5 mmol/L 3.8-5.0 1. 5-9.0 mmol/L Na+ K+ 4.2 2+ 1. 2 Ca Cl23 CO Glucose Nhi t đ th Acid-base 1. 0 -1. 4 0.5-2.0 mmol/L 10 6 10 3 -11 2 70 -13 0 mmol/L 24 24-32 8-45... New York: Doubleday, 19 61 Srinivasan MV: Honeybees as a model for the study of visually guided flight, navigation, and biologically inspired robotics Physiol Rev 91: 413 , 2 011 Tjian R: Molecular... đ trì s h ng đ nh v y r t quan tr ng s trình bày chương ti p theo S H NG Đ NH N I MÔI Vào năm 19 29 Nhà sinh lý h c ngư i M Walter Cannon( 18 71- 1945 ) đưa thu t ng cân b ng n i môi ( homeoststis)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 1 , CHƯƠNG 1 , CHƯƠNG 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay