CHƯƠNG 11

7 139 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:26

CHƯƠNG 11 Khi xung đ ng tim xuyên qua tim, dòng n lan truy n t tim vào mô lân c n xung quanh tim M t ph n nh c a dòng n lan truy n theo t t c đư ng đ n b m t c a th N u n c c đư c đ t da hai phía đ i di n c a tim, n th t o b i dòng n có th đư c ghi l i; vi c ghi đư c bi t m t n tâm đ (ECG) M t ECG bình thư ng cho hai nh p đ p c a tim đư c th hi n Hình 11-1 CÁC Đ C ĐI M C A ĐI N TÂM Đ BÌNH THƯ NG ECG bình thư ng (xem Hình 11-1) bao g m m t sóng P, m t ph c b QRS m t sóng T Ph c b QRS thư ng có, không ph i luôn, ba sóng riêng bi t: sóng Q, sóng R, sóng S Sóng P đư c gây b i n th phát tâm nhĩ kh c c trư c tâm nhĩ b t đ u co bóp Ph c b QRS đư c gây b i n th phát tâm th t kh c c trư c co bóp, t c là, sóng kh c c lan truy n qua tâm th t Do đó, c sóng P thành ph n c a ph c b QRS sóng kh c c Sóng T đư c gây b i n th phát tâm th t ph c h i t tr ng thái kh c c Quá trình thư ng x y tâm th t 0,25 đ n 0,35s sau kh c c Sóng T đư c bi t m t sóng tái phân c c Như v y, n tâm đ bao g m c sóng kh c c tái phân c c Các nguyên lý c a s kh c c tái phân c c đư c bàn lu n Chương Vi c phân bi t gi a sóng kh c c sóng tái phân c c r t quan tr ng n tâm đ mà làm sáng t n a c n thi t CÁC SÓNG KH C C SO V I CÁC SÓNG TÁI PHÂN C C Hình 11-2 bi u di n m t s i tim đơn l b n giai đo n c a s kh c c tái phân c c, v i màu đ ký hi u s kh c c Trong su t trình kh c c, n th âm bình thư ng bên s i đ o chi u tr nên dương bên âm bên Trên Hình 11-2A, trình kh c c, th hi n b i n tích dương màu đ bên n tích âm màu đ bên ngoài, đư c di chuy n t trái sang ph i N a đ u tiên c a s i kh c c, n a l i v n phân c c Do đó, n c c bên trái m t c a s i m t vùng c a n âm, n c c bên ph i m t vùng c a n dương, n đ ng h ghi l i m t n dương bên ph i c a s i th hi n m t b n ghi c a nh ng thay đ i v n th gi a hai n c c, đư c ghi b i m t đ ng h t c đ cao Lưu ý r ng s kh c c đ t m t n a đích Hình 11-2A, ghi đư c s tăng n dương đ n m c t i đa Trên Hình 11-2B, s kh c c kéo dài toàn b s i cơ, b n ghi phía bên ph i tr l i v i đư ng đ ng n c hai n c c bây gi khu v c có n âm b ng Sóng hoàn ch nh m t sóng kh c c k t qu t s lan truy n c a kh c c d c theo màng t bào s i Hình 11-2C bi u di n s tái phân c c n a ch ng v n c a s i trên, v i s tr l i bên n dương c a s i T i th i m này, n c c bên trái m t vùng c a n dương n c c bên ph i m t vùng c a n âm Chi u phân c c ngư c l i v i chi u phân c c Hình 11-2A Do đó, b n ghi, th hi n bên ph i, tr thành âm Trên Hình 11-2D, s i hoàn thành tái phân c c, c hai n c c bây gi vùng c a n dương n th khác đư c ghi l i gi a chúng Như v y, b n ghi bên ph i, n th m t l n n a quay tr l i v Sóng âm hoàn ch nh m t sóng tái phân c c k t qu t s lan truy n c a tái phân c c d c theo màng t bào s i M i quan h c a n th ho t đ ng m t pha c a tâm th t v i sóng T ph c b QRS n tâm đ tiêu chu n Đi n th ho t đ ng m t pha c a tâm th t, th o lu n Chương 10, bình thư ng t n t i gi a 0,25 0,35s Ph n bên c a Hình 11-3 bi u di n m t n th ho t đ ng m t pha ghi l i t m t vi n c c chèn vào bên c a m t s i tâm th t đơn đ c S tăng lên c a n th ho t đ ng gây b i s kh c c, 131 UNIT III Đi n tâm đ bình thư ng Unit III Tim Tâm nhĩ Tâm th t Kho ng RR Mili vôn +1.0 R +0.5 Đo n S-T T P Q Kho ng P-R = 0.16 giây –0.5 S 0.2 Kho ng Q-T 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 Th i gian (giây) Hình 11-1 Đi n tâm đ bình thư ng c c − + kh + S − Tái phân c c −−−−−−− +++++++++ +++++++ −−−−−−−−− A +++++++ −−−−−−−−− −−−−−−− +++++++++ −−−−−−−−−−−−−−−− ++++++++++++++++ B ++++++++++++++++ −−−−−−−−−−−−−−−− +++++++++−−−−−−− −−−−−−−−−+++++++ C −−−−−−−−−+++++++ +++++++++−−−−−−− ++++++++++++++++ −−−−−−−−−−−−−−−− D −−−−−−−−−−−−−−−− ++++++++++++++++ + R − + T Sóng kh c c S Electr − + − + − Sóng tái phân c c 0,30 giây Hình 11-2 B n ghi sóng kh c c (A B) sóng tái phân c c (C D) t m t s i tim s tr l i c a n th v đư ng s s tái phân c c N a dư i c a Hình 11-3 bi u di n m t ghi chép đ ng th i c a ECG t tâm th t Lưu ý r ng sóng QRS xu t hi n vào lúc b t đ u c a n th ho t đ ng m t pha sóng T xu t hi n cu i Lưu ý đ c bi t n th đư c ghi l i ECG tâm th t ho c hoàn thành phân c c ho c hoàn thành kh c c Ch m t ph n đư c phân c c m t ph n kh c c có dòng n t m t ph n c a tâm th t đ n m t ph n khác, có dòng n t i b m t c a th đ t o ECG 132 Q M I QUAN H C A NHĨ THU VÀ TH T THU V I CÁC SÓNG C A ĐI N TÂM Đ Trư c co bóp c a có th x y ra, s kh c c ph i lan truy n qua đ b t đ u trình hóa h c c a s co Xem l i m t l n n a Hình 11-1; sóng P x y vào lúc b t đ u c a co bóp c a tâm nhĩ, ph c b QRS c a sóng x y vào lúc b t đ u co bóp c a tâm th t Tâm th t v n co l i cho đ n sau tái phân c c x y ra, t c là, cho đ n sau k t thúc c a sóng T Tâm nhĩ tái phân c c kho ng 0,15 đ n 0,20s sau k t thúc c a sóng P, kho ng ph c b QRS s đư c ghi l i ECG Do đó, sóng tâm nhĩ tái phân c c, đư c bi t sóng T tâm nhĩ, thư ng b che khu t b i ph c b QRS l n nhi u Vì lý này, m t sóng T tâm nhĩ hi m quan sát th y n tâm đ Sóng tái phân c c tâm th t sóng T c a ECG bình thư ng Thông thư ng, tâm th t b t đ u tái phân c c m t s s i kho ng 0,20s sau b t đ u c a sóng kh c c (ph c b QRS), Chương 11 Đi n tâm đ bình thư ng ĐI N TH VÀ TH I GIAN CHIA CHU N C A ĐI N TÂM Đ T t c b n ghi c a ECG đư c t o v i đư ng chia chu n phù h p gi y ghi Nh ng dòng chia chu n đư c k s n gi y, trư ng h p m t bút ghi đư c s d ng, hay chúng ghi l i gi y m t lúc mà ECG đư c ghi l i, trư ng h p v i lo i nh ch p c a n tim Như th hi n Hình 11-1, đư ng chia chu n n m ngang đư c s p x p cho c 10 v ch c a nh ng đư ng chia v ch nh lên ho c xu ng ECG tiêu chu n đ i di n cho 1mV, v i n dương theo chi u lên n âm theo chi u xu ng Nh ng dòng d c ECG dòng th i gian chia chu n M t ECG n hình đư c ch y m t t c đ gi y 25mm/s, m c dù t c đ nhanh đư c s d ng Vì v y, m i 25mm theo chi u ngang 1s, m i đo n 5mm, bi u th b ng nh ng đư ng th ng đ ng màu đen, tương ng v i 0,20s Các kho ng th i gian 0,20s sau đư c chia thành năm kho ng nh b ng nh ng đư ng m nh, m i đư ng s tương ng v i 0,04s Đi n th bình thư ng n tâm đ Các n th đư c ghi l i c a sóng ECG bình thư ng ph thu c vào cách mà n c c đư c đ t cho b m t c a th kho ng cách n c c t i tim Khi m t n c c đư c đ t tr c ti p tâm th t m t n c c th hai đư c đ t nơi khác th cách xa kh i tim, n th c a ph c b QRS có th cao g n - 4mV K c n th nh bé so v i n th ho t đ ng m t pha 110mV ghi tr c ti p t i màng t bào tim Khi ECG đư c ghi t n c c hai cánh tay ho c m t tay m t chân, n th c a ph c b QRS thư ng 1,0 - 1,5mV t đ nh c a sóng R đ n đáy c a sóng S, n th c a sóng P gi a 0,1 0,3mV, n th c a sóng T gi a 0,2 0,3mV Kho ng P-Q ho c P-R Kho ng th i gian gi a lúc b t đ u c a sóng P lúc b t đ u c a ph c b QRS kho ng th i gian gi a lúc b t đ u c a kích thích n c a tâm nhĩ lúc b t đ u c a kích thích c a tâm th t Th i k đư c g i kho ng P-Q Kho ng P-Q bình thư ng kho ng 0,16s (Thư ng kho ng th i gian đư c g i kho ng P-R sóng Q có th s v ng m t.) Kho ng Q-T Co bóp c a tâm th t kéo dài g n t lúc b t đ u c a sóng Q (ho c sóng R, n u sóng Q v ng m t) đ n k t thúc c a sóng T Kho ng th i gian đư c g i kho ng Q-T thư ng kho ng 0,35s Xác đ nh t c đ c a nh p tim t n tâm đ T c đ c a nh p tim có th đư c xác đ nh d dàng t m t ECG nh p tim ngh ch đ o c a kho ng th i gian gi a hai nh p đ p liên ti p N u kho ng th i gian gi a hai nh p đ p đư c xác đ nh t đư ng chia chu n th i gian giây, nh p tim 60 nh p/phút Kho ng th i gian bình thư ng gi a hai ph c b QRS liên ti p ngư i l n kho ng 0,83s, m t t c đ tim 60/0,83 l n m i phút, ho c 72 nh p/phút DI CHUY N C A DÒNG ĐI N QUANH TIM TRONG SU T CHU K TIM GHI L I ĐI N TH T M T PH N KH I H P BÀO C A CƠ TIM KH C C Hình 11-4 cho th y m t kh i h p bào c a tim đư c kích thích nhi u nh t t i m trung tâm c a Trư c kích thích, t t c bên c a t bào tr thành dương tính bên tr thành âm Vì nh ng lý trình bày Chương ph n th o lu n v n th màng, sau m t vùng h p bào tim tr thành phân c c, n tích âm b rò r bên c a s i kh c c, làm cho m t ph n c a m t mang n âm, đư c th hi n b i ký hi u tr Hình 11-4 M t l i c a tim, mà v n b phân c c, đư c bi u di n b i d u c ng Vì v y, m t đ ng h đư c k t n i v i c c âm c a vùng c a kh c c c c dương c a m t nh ng vùng v n phân c c, th hi n bên ph i hình, ghi l i n dương − + − − + − + + − − + + +++++ + + ++++++++ + + +++++ −+−+−+−+−+ +++++ + ++++++ −−−−−−−−−−−−−−− +−+++++ + ++++++ −− −− −− −− −− −− −− −− −− − +++++ + +++++ + − − − − − − − − − − +++++ + +++++ −− −− −− −− −− −− −− −− −− − +++++ +++++ +−−−−−−−−−−−−−−−−− +++++ + ++++++ − − − −− −− −− −− ++++++ +++++ + + + − − + ++++++ + +++++++++++ +++ ++++++++++ + Hình 11-4 Đi n th t c th i phát tri n b m t c a m t kh i tim mà đư c kh c c trung tâm c a 133 UNIT III nhi u s i khác, ph i m t ch ng 0,35s Do v y, trình tái phân c c c a tâm th t kéo dài m t th i gian dài, kho ng 0,15s Vì lý này, sóng T ECG bình thư ng m t sóng kéo dài, n th c a sóng T th p đáng k so v i n th c a ph c b QRS, m t ph n chi u dài kéo dài c a Unit III Tim Hai v trí n c c khác đ ng h đo đư c th hi n Hình 11-4 Các v trí vi c đ c nên đư c h c t p m t cách c n th n, ngư i đ c nên gi i thích đư c nguyên nhân c a s tương ng đ ng h đo B i s kh c c lan t a m i hư ng xuyên qua tim, s khác n th th hi n hình ch t n t i m t vài ph n nghìn c a giây, phép đo n th th c t ch có th đư c th c hi n v i m t thi t b ghi t c đ cao DI CHUY N C A CÁC DÒNG ĐI N TRONG NG C XUNG QUANH TIM Hình 11-5 cho th y tâm th t n m ng c Ngay c ph i, m c dù h u h t ch a đ y không khí, d n n v i m t m c đ đáng ng c nhiên, d ch mô khác xung quanh tim d n n th m chí d dàng Vì v y, trái tim th c s lơ l ng m t môi trư ng d n n Khi m t ph n c a tâm th t kh c c v y tr thành âm n đ i v i ph n l i, dòng n di chuy n t vùng kh c c vào vùng phân c c đư ng vòng quanh l n, thích hình C n nh l i t th o lu n v h th ng Purkinje Chương 10 r ng xung đ ng tim đ u tiên đ n tâm th t vách liên th t không lâu sau lan truy n đ n m t bên c a ph n l i tâm th t, th hi n b i vùng màu đ n âm ký hi u Hình 11-5 Quá trình cung c p n âm cho bên c a tâm th t n dương cho vách bên c a tâm th t, v i dòng n di chuy n xuyên qua d ch xung quanh tâm th t d c theo đư ng elip, bi u th b ng mũi tên cong hình N u m t đ i s trung bình t t c dòng di chuy n n (các đư ng elip), ta th y r ng trung bình vi c dòng n di chuy n x y v i n âm hư ng t i đáy c a tim v i n dương hư ng v phía đ nh Trong h u h t ph n l i c a trình kh c c, dòng n ti p t c di chuy n theo hư ng này, s kh c c lan truy n t b m t n i tâm m c xuyên qua kh i th t Sau đó, trư c s kh c c hoàn thành ti n trình c a qua tâm th t, hư ng trung bình c a dòng n di chuy n đ o chi u kho ng 0,01s, di chuy n t đ nh tâm th t hư ng v phía đáy, b i ph n cu i c a tim tr nên phân c c vách bên c a tâm th t g n đáy c a tim Như v y, tâm th t tim bình thư ng, dòng n di chuy n t âm sang dương ch y u theo hư ng t đáy c a tim hư ng v phía đ nh g n toàn b chu k c a s kh c c, ngo i tr sát cu i N u m t đ ng h đư c k t n i v i n c c b m t c a th Hình 11-5, n c c g n đáy s âm, n c c g n đ nh s dương, đ ng h ghi s cho th y hình ghi dương ECG CÁC CHUY N Đ O ĐI N TÂM Đ BA CHUY N Đ O LƯ NG C C CHI – + – B A + + ++ – – –– + + – –+ + + – –+ + ++ –– –+ ++ + + +–+ + + + ++ + + + + ++ Hình 11-5 Di chuy n c a dòng n vào ng c xung quanh m t ph n kh c c tâm th t A B n c c 134 + Hình 11-6 cho th y k t n i n gi a chi c a b nh nhân máy ghi n tim đ ghi ECG t g i chuy n đ o lư ng c c chi tiêu chu n Thu t ng “lư ng c c” có nghĩa n tâm đ đư c ghi l i t hai n c c n m hai bên khác c a tim - trư ng h p này, chi Do đó, m t “chuy n đ o” không ph i m t dây d n nh t k t n i t th m t s k t h p c a hai dây d n n c c c a chúng t o m t m ch hoàn ch nh gi a th máy ghi n tim Các máy ghi n tim m i ví d đư c bi u di n b ng m t đ ng h n sơ đ , m c dù máy ghi n tim th c t m t h th ng máy n toán t c đ cao v i m t hình n t Chuy n đ o I Trong ghi chuy n đ o chi I, c c âm c a máy ghi n tim đư c n i v i cánh tay ph i c c dương đư c n i v i cánh tay trái Vì v y, m nơi cánh tay ph i k t n i v i ng c âm n đ i v i m nơi cánh tay trái k t n i, máy ghi n tim ghi l i m t n dương, t c là, đư ng đ ng n ECG Khi u ngư c l i x y ra, máy ghi n tim ghi l i m t đư ng dư i đư ng đ ng n Chương 11 Đi n tâm đ bình thư ng +0.5 mV + – UNIT III Chuy n đ oI + – – – I + – II + + –0.2 mV III +0.3 mV Hình 11-7 Đi n tâm đ bình thư ng ghi l i t ba chuy n đ o ghi n tâm đ tiêu chu n +1.2 mV +0.7 mV 0 + – + – Chuy n đ o II + – + – + mV Chuy n đ o III Hình 11-6 S p đ t quy c c a n c c đ ghi l i chuy n đ o n tâm đ tiêu chu n Tam giác Einthoven đư c đ t lên ng c Chuy n đ o II Đ ghi l i chuy n đ o chi II, c c âm c a máy ghi n tim đư c n i v i cánh tay ph i c c dương đư c n i v i chân trái Vì v y, cánh tay ph i âm đ i v i chân trái, máy ghi n tim ghi l i m t n dương Chuy n đ o III Đ ghi l i chuy n đ o chi III, c c âm c a máy ghi n tim đư c n i v i cánh tay trái c c dương đư c n i v i chân trái C u hình có nghĩa máy ghi n tim ghi l i m t n dương cánh tay trái âm đ i v i chân trái Tam giác c a Einthoven Hình 11-6, tam giác, g i tam giác c a Einthoven, đư c v xung quanh vùng c a tim Tam giác minh h a r ng hai cánh tay chân trái t o thành đ nh c a m t tam giác xung quanh tim Hai đ nh ph n phía c a tam giác đ i di n cho m mà t i hai cánh tay k t n i n v i d ch xung quanh tim, đ nh phía dư i m mà t i chân trái k t n i v i d ch Lu t c a Einthoven Lu t c a Einthoven phát bi u r ng n u ECG đư c ghi đ ng th i v i ba chuy n đ o chi, t ng n th đư c ghi chuy n đ o I III s b ng v i n th chuy n đ o II Đi n th chuy n đ o I + Đi n th chuy n đ o III = Đi n th chuy n đ o II Nói m t cách khác, n u n th c a b t k hai ba chuy n đ o lư ng c c chi c a n tim đư c bi t đ n b t k th i m nào, chuy n đ o th ba có th đư c xác đinh đơn gi n b ng cách tính t ng hai Lưu ý r ng, nhiên, có nh ng ký hi u dương âm c a chuy n đ o khác ph i đư c quan sát th c hi n phép c ng Ví d như, gi s r ng nh t th i, nêu Hình 11-6, cánh tay ph i -0,2mV (âm) đ i v i n th trung bình th , cánh tay trái +0,3mV (dương), chân trái +1,0mV (dương) Quan sát đ ng h hình, ta có th th y chuy n đ o I ghi l i m t n th dương +0,5mV s khác gi a -0,2mV cánh tay ph i +0,3 mV cánh tay trái Tương t , chuy n đ o III ghi l i m t n th dương +0,7mV, chuy n đ o II ghi l i m t n th dương +1,2mV nh ng n th t c th i khác gi a c p tương ng c a chi Bây gi , lưu ý r ng t ng c a n th chuy n đ o I III b ng v i n th chuy n đ o II; là, 0,5 c ng v i 0,7 b ng 1,2 V m t toán h c, nguyên t c này, g i lu t c a Einthoven, t i b t k th i kh c t c lúc ba chuy n đ o lư ng c c “tiêu chu n” c a ECG đư c ghi l i Đi n tâm đ bình thư ng ghi t ba chuy n đ o lư ng c c chi tiêu chu n Hình 11-7 cho th y b n ghi c a ECG chuy n đ o I, II III Rõ ràng ECG ba chuy n đ o tương t b i t t c chúng đ u ghi l i sóng dương P 135 Unit III Tim sóng dương T, ph n ch y u c a ph c b QRS dương m i ECG Trên phân tích c a ba ECG, có th th y, v i phép đo c n th n tuân th chi u phân c c, t i b t k th i kh c đ u cho t ng n th chuy n đ o I III b ng n th chuy n đ o II, v y minh h a cho s đ n c a lu t Einthoven B i b n ghi t t t c chuy n đ o lư ng c c chi tương t nhau, ý nghĩa quan tr ng nhi u mà chuy n đ o đư c ghi l i m t ngư i mu n ch n đoán nh ng r i lo n nh p tim khác nhau, b i ch n đoán c a r i lo n nh p tim ph thu c ch y u vào m i quan h th i gian gi a sóng khác c a chu k tim Tuy nhiên, m t ngư i mu n ch n đoán t n thương tâm th t ho c tâm nhĩ ho c h th ng d n truy n Purkinje, v n đ r t quan tr ng mà chuy n đ o ghi l i nh ng b t thư ng c a co tim ho c d n truy n xung đ ng tim thay đ i ki u c a ECG rõ r t m t s chuy n đ o có th không nh hư ng chuy n đ o khác Gi i thích n tâm đ c a hai lo i tr ng thái – b nh tim r i lo n nh p tim – đư c th o lu n riêng Chương 12 13 12 3456 RA LA 5000 ohms 5000 ohms + – + – 5000 ohms CÁC CHUY N Đ O NG C (CÁC CHUY N Đ O TRƯ C TIM) Thông thư ng ECG đư c ghi l i v i m t n c c đ t tr c ti p m t trư c c a ng c tim t i m t m trình bày Hình 11-8 Đi n c c đư c k t n i v i c c dương c a máy ghi n tim, n c c âm, đư c g i n c c trơ, đư c k t n i thông qua n tr n tương đương t i tay ph i, tay trái, chân trái t t c m t lúc, th hi n hình Thư ng có sáu chuy n đ o ng c tiêu chu n đư c ghi l i, t i m t th i gian, t thành ng c trư c, v i n c c ng c đư c đ t tu n t t i sáu m th hi n sơ đ Các b n ghi khác đư c g i chuy n đ o V1, V2, V3, V4, V5, V6 Hình 11-9 minh h a ECG c a tim ngư i kh e m nh ghi l i t sáu chuy n đ o ng c tiêu chu n Vì m t c a tim g n v i thành ng c, m i chuy n đ o ng c ghi l i ch y u n th c a h tim bên dư i n c c Do đó, nh ng b t thư ng tương đ i nh tâm th t, đ c bi t thành tâm th t trư c, có th gây nh ng thay đ i rõ r t ECG ghi l i t chuy n đ o ng c riêng l Trong chuy n đ o V1 V2, ph c b QRS ghi đư c c a tim bình thư ng ch y u âm b i vì, th hi n Hình 11-8, n c c ng c nh ng chuy n đ o g n v i đáy c a tim v i đ nh, đáy c a tim hư ng c a n âm h u h t trình kh c c c a tâm th t Ngư c l i, ph c b QRS chuy n đ o V4, V5, V6 ch y u dương b i n c c ng c nh ng chuy n đ o g n đ nh c a tim, mà hư ng c a n dương h u h t c a trình kh c c 136 Hình 11-8 Các k t n i c a th v i máy ghi n tim đ ghi chuy n đ o ng c LA, cánh tay trái; RA, cánh tay ph i V1 V2 V3 V4 V5 V6 Hình 11-9 Đi n tâm đ bình thư ng ghi l i t sáu chuy n đ o ng c tiêu chu n CÁC CHUY N Đ O ĐƠN C C CHI TĂNG THÊM M t h th ng khác c a chuy n đ o đư c s d ng r ng rãi chuy n đ o đơn c c chi tăng thêm Trong ghi l i c a lo i này, hai s chi đư c k t n i thông qua n tr đ n c c âm c a máy ghi n tim, chi th ba đư c k t n i v i c c dương Khi c c dương cánh tay ph i, chuy n đ o đư c g i chuy n đ o aVR; cánh tay trái, đư c g i chuy n đ o aVL; chân trái, đư c g i chuy n đ o aVF B n ghi bình thư ng c a chuy n đ o đơn c c chi tăng thêm đư c th hi n Hình 11-10 T t c chúng tương t b n ghi chuy n đ o chi tiêu chu n, ngo i tr b n ghi t chuy n đ o aVR b đ o ngư c (T i đ o ngư c x y ra? Hãy nghiên c u s phân c c k t n i t i máy ghi n tim đ xác đ nh câu tr l i cho câu h i này.) Chương 11 Đi n tâm đ bình thư ng aVL aVF Hình 11-10 Đi n tâm đ bình thư ng ghi l i t ba chuy n đ o đơn c c chi tăng thêm Các phương pháp đ ghi n tâm đ Đôi dòng n t o b i tim m i nh p đ p c a c a tim thay đ i n th chi u phân c c m t tương ng c a tim 0,01s Do đó, u c n thi t b t k thi t b cho ghi l i ECG c n có kh đáp ng nhanh chóng v i nh ng thay đ i v n th Các máy ghi n tim hi n đ i lâm sàng s d ng h th ng d a máy tính hình n t Đi n tâm đ lưu đ ng ECG tiêu chu n cung c p đánh giá s ki n n tim m t kho ng th i gian ng n, thư ng b nh nhân ngh ngơi Trong tình tr ng k t h p v i nh ng b t thư ng hi m x y quan tr ng c a nh p u tim, có th h u ích đ ki m tra n tâm đ m t th i gian lâu hơn, qua cho phép đánh giá thay đ i hi n tư ng n tim mà thoáng qua có th b b sót v i m t ECG tiêu chu n Kéo dài ECG đ cho phép đánh giá s ki n n tim b nh nhân di chuy n ho t đ ng hàng ngày bình thư ng đư c g i n tim lưu đ ng Tham kh o Xem tham kh o v i Chương 13 137 UNIT III aVR S giám sát n tâm đ lưu đ ng thư ng đư c s d ng m t b nh nhân bi u hi n tri u ch ng đư c cho gây b i r i lo n nh p tim thoáng qua ho c b t thư ng tim thoáng qua khác Nh ng tri u ch ng có th bao g m đau ng c, ng t (x u) ho c g n ng t x u, chóng m t nh p tim không đ u Các thông tin quan tr ng c n thi t đ ch n đoán, r i lo n nh p tim thoáng qua nghiêm tr ng ho c b nh lý tim m ch khác m t b n ghi c a m t ECG th i gian xác mà tri u ch ng x y B i s thay đ i ngày qua ngày t n su t c a r i lo n nh p tim đáng k , vi c phát hi n thư ng đòi h i theo dõi n tâm đ lưu đ ng su t c ngày Có hai lo i máy ghi n tâm đ lưu đ ng: (1) ghi liên t c, thư ng đư c s d ng 24 đ n 48 gi đ nghiên c u m i quan h c a tri u ch ng s ki n ECG có kh x y kho ng th i gian đó, (2) ghi liên t c, s d ng th i gian dài (vài tu n đ n vài tháng) đ cung c p ng n g n, ghi l i liên t c đ phát hi n s ki n x y không thư ng xuyên Trong m t vài trư ng h p m t thi t b nh , có kích thư c c a m t gói k o cao su đư c g i m t máy ghi vòng c y dư i da, đư c c y dư i da ng c đ giám sát ho t đ ng n c a tim liên t c cho kho ng đ n năm Thi t b có th đư c l p trình đ b t đ u ghi l i nh p tim gi m xu ng dư i ho c tăng lên trên, m t m c xác đ nh trư c, ho c có th đư c kích ho t b ng tay b i b nh nhân m t tri u ch ng chóng m t x y Nh ng c i ti n công ngh k thu t s bán d n máy ghi đư c trang b v i vi x lý hi n cho phép truy n t i liên t c ho c gián đo n d li u ECG k thu t s qua đư ng dây n tho i, h th ng ph n m m tinh vi cung c p nhanh chóng phân tích “tr c n” máy tính c a d li u chúng có đư c ... tim ghi l i m t đư ng dư i đư ng đ ng n Chương 11 Đi n tâm đ bình thư ng +0.5 mV + – UNIT III Chuy n đ oI + – – – I + – II + + –0.2 mV III +0.3 mV Hình 11- 7 Đi n tâm đ bình thư ng ghi l i t ba... phân c c k t n i t i máy ghi n tim đ xác đ nh câu tr l i cho câu h i này.) Chương 11 Đi n tâm đ bình thư ng aVL aVF Hình 11- 10 Đi n tâm đ bình thư ng ghi l i t ba chuy n đ o đơn c c chi tăng thêm... Hình 11- 4 cho th y m t kh i h p bào c a tim đư c kích thích nhi u nh t t i m trung tâm c a Trư c kích thích, t t c bên c a t bào tr thành dương tính bên tr thành âm Vì nh ng lý trình bày Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 11 , CHƯƠNG 11 , CHƯƠNG 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay