CHƯƠNG 10

7 112 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:26

D ch chương: Tr nh H u Th nh_Y4B_VATM CHƯƠNG 10 Tim ngư i có m t h th ng đ c bi t cho nh p u t kích thích co bóp l p l p l i kho ng g n 100.000 l n m i ngày, ho c t l n trung bình m t đ i ngư i Thành tích n tư ng đư c th c hi n b i m t h th ng mà (1) t o xung n nh p u đ b t đ u co bóp nh p u c a tim (2) d n nh ng xung nhanh chóng xuyên qua tim Khi h th ng ho t đ ng bình thư ng, tâm nhĩ co bóp trư c tâm th t kho ng 1/6 s, cho phép làm đ y th t trư c chúng bơm máu lên ph i đ n vòng tu n hoàn M t u quan tr ng n a c a h th ng cho phép t t c ph n c a th t co g n đ ng th i, y u t c n thi t nh t cho s tác đ ng phát sinh áp l c bu ng tâm th t r ng kho ng 3mm, dài 15mm dày 1mm Nó n m sau vách tâm nhĩ ph i, bên dư i g n bên ch m c a tĩnh m ch ch Các mô s i c a nút h u s i co l i, m i s i ch có đư ng kính – 5µm, trái ngư c v i đư ng kính 10-15µm c a s i nhĩ xung quanh Tuy nhiên, s i nút xoang k t n i tr c ti p v i s i tâm nhĩ b i v y b t c n th ho t đ ng b t đ u t nút xoang l p t c lan kh p vách tâm nhĩ H th ng d n truy n t o nh p d b t n h i b i b nh c a tim, đ c bi t thi u máu c c b tim có k t qu t s gi m tư i máu m ch vành H u qu thư ng lo n nh p tim hay t n s co tim không bình thư ng hi u qu bơm c a tim thư ng b nh hư ng nghiêm tr ng th m chí d n đ n ch t ngư i M t s s i tim có kh t kích thích, m t trình có th gây nh p u t đ ng phóng n co bóp Kh xác đ c bi t c a s i c a h th ng d n truy n chuyên bi t c a tim, bao g m s i c a nút xoang Vì lý này, nút xoang thông thư ng u n t c đ c a nh p đ p c a toàn b tim, th o lu n chi ti t chương Đ u tiên, mô t nh p u t đ ng H TH NG KÍCH THÍCH VÀ D N TRUY N Đ C BI T C A TIM Hình 10-1 cho th y h th ng kích thích d n truy n c a tim mà u n s co bóp tim Hình cho th y nút xoang (còn g i nhĩ xoang hay nút SA) phát nh p h th ng t o xung nh p bình thư ng, theo đư ng d n xung t nút xoang t i nút nhĩ th t (AV); nút AV, xung t nhĩ b ch m trư c vư t qua vách nhĩ th t xu ng th t; bó nhĩ th t d n xung t nhĩ xu ng th t; nhánh trái ph i c a lư i Purkinje d n xung t i kh p ph n c a th t NÚT XOANG (NHĨ XOANG) Nút xoang (còn g i nút nhĩ xoang) nh , d t, hình d i elip chuyên bi t c a tim Nh p u n t đ ng c a s i xoang Cơ ch t o nh p c a nút xoang Hình 10-2 bi u di n n thê ho t đ ng đư c ghi l i t bên s i nút xoang nh p tim và, b ng cách so sánh, m t n th ho t đ ng đơn c a s i tâm th t Lưu ý r ng n th ngh c a s i nút xoang bên âm bên kho ng -55 đ n -60mV, so sánh v i th t kho ng -85 đ n -90mV Nguyên nhân v n tư nhiên màng t bào s i nút xoang có nhi u k h cho ion natri canxi, n tích dương c a natri canxi vào trung hòa b t m t ph n n tích âm c a n i bào Trư c th gi i thích s nh p u c a sơi nút xoang, đ u tiên nh l i ph n th o lu n Chương r ng tim có lo i kênh ion màng đóng vai trò quan tr ng gây nh ng bi n đ i n th c a n th ho t đ ng Chúng (1) kênh Na nhanh, (2) kênh Ca lo i L (kênh Na - Ca ch m), (3) kênh K 123 UNIT III Nh p u kích thích c a tim Unit III Tim Bó A-V Nút xoang Bó nhánh trái Con đư ng gian nút Nút A-V Bó nhánh ph i Hình 10-1 Nút xoang h th ng Purkinje c a tim, th hi n nút nhĩ th t (A-V), đư ng gian nút nhĩ, bó nhánh tâm th t S i nút xoang Ngư ng phóng n +20 S i tâm th t Milivôn –40 Đi n th ngh –80 Giây Hình 10-2 Nh p u phóng n c a m t s i nút xoang Ngoài ra, n th ho t đ ng nút xoang đư c so sánh v i n th c a m t s i tâm th t M kênh natri nhanh kho ng 1/10000s nguyên nhân đo n lên đ nh nhanh c a n th ho t đ ng quan sát th y tâm th t b i s vào nhanh chóng c a ion dương natri vào s i Sau đo n bình nguyên c a n th ho t đ ng c a tâm th t đư c gây ch y u b i s m kênh Na - Ca ch m, sau kho ng 0,3s Cu i cùng, m kênh K cho phép khu ch tán m t lư ng l n ion dương K qua màng s i quay tr l i n thê ngh Tuy nhiên, có m t s khác bi t ch c c a kênh s i nút xoang b i nút xoang n th ngh âm nhi u – ch -55mV thay -90mV s i tâm th t m c -55mV, kênh Na nhanh ch y u tr nên “b t ho t”, có nghĩa chúng b đóng Nguyên nhân c a u 124 b t c lúc n th màng v n âm kho ng -55mV m t vài mili giây, c ng kh ho t tính bên màng t bào s đóng, kênh natri nhanh tr thành đóng gi nguyên v y Vi th , ch có kênh Na - Ca ch m có th m (có th tr thành “ho t đ ng”) gây n th ho t đ ng V i k t qu v y, n th ho t đ ng c a nút xoang lên ch m n th ho t đ ng c a tâm th t Ngoài ra, sau n th ho t đ ng x y ra, s tr v tr ng thái n th âm x y ch m hơn, không tr l i đ t ng t x y đ i v i s i tâm th t Tính t kích thích c a s i nút xoang B i n ng đ natri cao d ch ngo i bào bên s i nút xoang, m t s v a kênh natri m , ion natri dương t bên s i thư ng ti n đ n k h đ vào bên Vì th , gi a ti ng tim, s ch y vào c a ion dương natri gây m t s tăng lên ch m c a n th ngh màng theo chi u dương Vì v y, th hi n Hình 10-2, n th “ngh ” d n d n tăng lên tr nên âm gi a hai ti ng tim Khi n th đ t m t ngư ng n áp kho ng -40mV, kênh canxi lo i L tr nên “kích ho t”, gây n th ho t đ ng Vì v y, đ c tính v n có c a s i nút xoang đ n ion canxi natri gây s t kích thích c a chúng T i k h cho ion natri canxi l i không gây kh c c t t c th i gian c a s i nút xoang? Hai s ki n x y su t trình c a n th ho t đ ng đ ngăn ch n tr ng thái liên t c c a kh c c M t là, kênh canxi lo i L tr nên b t ho t (chúng đóng) kho ng 100 đ n 150ms sau m , hai là, m t lúc, s lư ng kênh kali đư c m r t nhi u Vì v y, dòng ch y vào c a ion dương natri canxi qua kênh canxi lo i L b ng ng, lúc s lư ng ion dương kali khu ch tán c a s i nhi u C hai h qu gi m b t n dương n i bào làm tr l i m c âm c a n th ngh v y k t thúc n th ho t đ ng Hơn n a, kênh kali m vài ph n 10 giây, t m th i ti p t c làm d ch chuy n n tích dương t bào, v i k t qu n tích âm vư t s i; trình đư c g i phân c c (hyperpolarization) Tình tr ng phân c c mang n th ngh màng ban đ u xu ng kho ng t -55 đ n -60mV k t thúc n th ho t đ ng T i tình tr ng phân c c m i không đư c trì mãi? Lí su t vài ph n 10 giây ti p sau c a n th ho t đ ng k t thúc, tăng d n lên s đóng kênh kali Các ion natri canxi vào qua k h l i m t l n vư t cân b ng dòng ion kali ch y ngoài, u gây n th ngh b kéo tăng lên m t l n n a, cu i đ t m c ngư ng cho s phóng n m t n th Chương 10 Nh p u kích thích c a tim CÁC CON ĐƯ NG GIAN NÚT VÀ LIÊN NHĨ - D N TRUY N XUNG Đ NG TIM QUA TÂM NHĨ Đ u mút c a s i nút xoang liên k t tr c ti p v i s i tâm nhĩ xung quanh Do v y, n th ho t đ ng b t ngu n t nút xoang vào s i tâm nhĩ B ng cách này, n th hành đ ng lan truy n qua toàn b kh i nhĩ và, cu i cùng, đ n nút A-V V n t c c a d n truy n tâm nhĩ h u h t kho ng 0,3m/s, d n truy n nhanh hơn, kho ng 1m/s, m t s d i nh c a s i tâm nhĩ M t nh ng d i, đư c g i d i trư c liên nhĩ, ch y xuyên qua vách trư c c a tâm nhĩ đ n tâm nhĩ trái Ngoài ra, ba d i nh khác u n cong qua phía trư c, bên phía sau vách tâm nhĩ k t thúc nút A-V; th hi n Các hình 10-1 10-3, chúng đư c g i, tương ng là, đư ng gian nút trư c, gi a, sau Nguyên nhân c a v n t c d n truy n nhanh d i s hi n di n c a s i d n truy n chuyên bi t Nh ng s i tương t th m chí d n truy n nhanh “các s i Purkinje” c a tâm th t, đư c th o lu n sau Các đư ng gian nút NÚT NHĨ TH T S TR D N TRUY N XUNG Đ NG T NHĨ XU NG TH T H th ng d n truy n c a nhĩ đư c thi t l p không cho xung đ ng tim lan truy n t nhĩ xu ng th t nhanh; vi c d n truy n ch m cho phép tâm nhĩ t ng máu xu ng tâm th t đ làm đ y th t trư c tâm th t thu Nút A-V g n sát s i d n truy n nguyên nhân làm ch m vi c d n truy n xung n xu ng th t Nút A-V n m thành sau tâm nhĩ ph i sau van ba lá, th hi n Hình 10-1 Hình10-3 cho th y sơ đ ph n khác c a nút này, v i k t n i v i đư ng vào s i gian nút tâm nhĩ bó A-V Hình cho th y kho ng th i gian g n ph n nh c a m t giây gi a kh i phát ban đ u c a xung đ ng tim nút xoang s xu t hi n ti p theo c a h th ng nút A-V Lưu ý r ng xung đ ng, sau qua đư ng gian nút, t i nút A-V sau kho ng 0,03s t b t ngu n c a nút xoang Sau đó, có m t s ch m tr thêm 0,09s nút A-V trư c xung đ ng xuyên qua ph n c a bó A-V, nơi mà truy n qua đ vào tâm th t M t s ch m tr cu i 0.04s n a x y ch y u vi c xuyên qua bó A-V này, bao g m nhi u bó nh xuyên qua mô s i ngăn cách tâm nhĩ t tâm th t Do v y, t ng th i gian ch m tr h th ng nút AV bó A-V kho ng 0,13s S ch m tr này, c ng thêm v i s d n truy n t nút xoang t i nút nhĩ th t ch m 0,03s, t ng th i gian ch m tr 0,16s trư c tín hi u kích thích cu i đ n đ co tâm th t Các s i chuy n ti p Nút A-V (0,03) Mô s i nhĩ th t (0,12) Ph n ch c th ng c a bó A-V Ph n xa c a bó A-V Bó nhánh trái Bó nhánh ph i (0,16) Vách ngăn tâm th t Hình 10-3 T ch c c a nút nhĩ th t (A-V) Các s đ i di n cho kho ng th i gian t b t ngu n c a xung đ ng nút xoang Các giá tr đư c ngo i suy v i ngư i Nguyên nhân c a d n truy n ch m S d n truy n ch m s i chuy n ti p, nút xuyên qua s i bó A-V ch y u s gi m s lư ng kho ng tr ng ti p giáp gi a t bào k ti p đư ng d n truy n v y có s ch ng l i l n đ n d n truy n kích thích ion t s i d n đ n s i k ti p Vì v y, ta d dàng th y t i m i t bào k ti p ch m đư c kích thích D N TRUY N NHANH TRONG H TH NG PURKINJE TÂM TH T Các s i Purkinje đ c bi t d n t nút A-V qua bó A-V vào tâm th t Ngo i tr ph n ban đ u nh ng s i nơi chúng xuyên qua hàng rào s i A-V, chúng có đ c m ch c hoàn toàn trái ngư c nh ng s i s i nút A-V Chúng nh ng s i r t l n, th m chí l n s i th t bình thư ng, chúng truy n n th ho t đ ng v n t c t 1,5 đ n 4,0m/s, v n t c g p kho ng l n so v i tâm th t 125 UNIT III kho ng -40mV Sau đó, toàn b trình b t đ u tr l i: t kích thích gây n th ho t đ ng, s phân c c sau n th ho t đ ng k t thúc, kéo n th ngh đ n ngư ng, cu i tái kích thích đ gây m t chu k khác Toàn b trình ti p t c xuyên su t cu c đ i c a m t ngư i Unit III Tim thông thư ng 150 l n so v i m t s s i c a nút A-V V n t c cho phép truy n đ t g n t c th i xung đ ng c a tim xuyên su t toàn b ph n l i c a tâm th t S truy n t i nhanh n th ho t đ ng b i s i Purkinje đư c cho gây b i m t tính th m r t cao c a kho ng tr ng ti p giáp đĩa xen k gi a t bào k ti p c u t o nên s i Purkinje Do đó, ion đư c truy n m t cách d dàng t t bào đ n t bào ti p theo, qua nâng cao t c đ truy n t i Các s i Purkinje có r t tơ (myofibril), nghĩa chúng co bóp r t hay không co su t trình d n truy n xung đ ng M t đư ng d n truy n qua bó A-V M t đ c m đ c bi t c a bó A-V kh năng, ngo i tr nh ng tr ng thái b t thư ng, n th ho t đ ng s di chuy n ngư c l i t tâm th t th t đ n tâm nhĩ Đ c m ngăn ng a s tái nh p xung đ ng c a tim b ng đư ng t tâm th t đ n tâm nhĩ, cho phép ch d n truy n v phía trư c t tâm nhĩ đ n tâm th t Bên c nh đó, c n nh l i r ng kh p nơi, ngo i tr bó A-V, tâm nhĩ đư c ngăn cách v i tâm th t b ng m t hàng rào s i liên t c, m t ph n s đư c th hi n Hình 10-3 Hàng rào bình thư ng đóng vai trò m t ch t cách n đ ngăn ch n l i c a xung đ ng tim gi a tâm nhĩ tâm th t thông qua b t c đư ng khác vi c d n truy n v phía trư c thông qua bó A-V (Trong trư ng h p hi m, m t c u b t thư ng xuyên qua s i hàng rào nh ng nơi khác t i bó A-V Trong u ki n v y, xung đ ng tim có th nh p l i tâm nhĩ t tâm th t gây r i lo n nh p tim nghiêm tr ng.) Phân b c a s i Purkinje tâm th t— Bó nhánh trái ph i Sau xuyên qua mô s i gi a tâm nhĩ tâm th t, ph n xa c a bó A-V xu ng vách liên th t t đ n 15mm v phía đ nh c a tim, th hi n Các hình 10-1 10-3 Sau bó chia thành bó nhánh trái ph i n m dư i n i tâm m c tương ng hai bên c a vách liên th t M i nhánh phân tán xu ng hư ng v đ nh c a tâm th t, d n d n chia thành nhánh nh Các nhánh có hư ng r sang bên quanh m i bu ng tâm th t v phía đáy c a tim T n c a s i Purkinje xuyên qua kho ng m t ph n ba ph m vi vào kh i tim cu i tr thành liên t c v i s i tim T ng th i gian trôi qua tính trung bình ch 0,03s k t có xung đ ng tim vào bó nhánh vách liên th t cho đ n đ n m k t thúc c a s i Purkinje Vì v y, m t xung đ ng tim vào h th ng d n truy n Purkinje c a tâm th t, lan truy n g n l p t c cho toàn b kh i th t 126 S TRUY N C A XUNG Đ NG TIM TRONG CƠ TÂM TH T M t xung đ ng đ n t n c a s i Purkinje, đư c truy n qua kh i c a tâm th t b i s i c a tâm th t V n t c d n truy n bây gi ch 0,3 0,5m/s, b ng 1/6 s i Purkinje Các tim bao ph xung quanh tim m t xo n kép, có vách ngăn s i gi a l p xo n; đó, xung đ ng tim không nh t thi t ph i tr c ti p v phía b m t c a tim mà thay vào t o thành góc hư ng v m t tim theo hư ng c a hình xo n c B i t o thành góc này, d n truy n t b m t n i tâm m c đ n b m t ngo i tâm m c c a tâm th t c n g n b ng 0.03s, x p x b ng v i th i gian c n thi t cho d n truy n qua toàn b ph n tâm th t c a h th ng Purkinje Như v y, t ng th i gian cho vi c truy n xung đ ng tim t bó nhánh ban đ u đ n cu i c a s i tâm th t tim bình thư ng kho ng 0.06s TÓM T T D N TRUY N C A XUNG Đ NG TIM QUA TIM Hình 10-4 tóm t t d n truy n c a xung đ ng tim qua tim ngư i Các s hình bi u di n kho ng c a th i gian, ph n c a m t giây, quãng mà gi a kh i m c a xung đ ng tim nút xoang s xu t hi n c a t i m i m tương ng tim Lưu ý r ng xung đ ng lan truy n v i t c đ trung bình qua tâm nhĩ ch m 0,1s khu v c nút A-V trư c xu t hi n bó A-V vách liên th t M t vào bó này, lan truy n r t nhanh qua s i Purkinje t i toàn b b m t n i tâm m c c a tâm th t Sau đó, xung đ ng m t l n n a lan truy n nhanh chóng qua tâm th t t i b m t ngo i tâm m c Quan tr ng sinh viên hi u m t cách chi ti t trình xung đ ng tim qua tim th i gian xác v s xu t hi n c a m i ph n c a tim; m t lư ng ki n th c th u đáo c a trình c n thi t đ hi u v n tâm đ , đư c th o lu n Chương t 11 đ n 13 S ĐI U CH NH C A KÍCH THÍCH VÀ D N TRUY N TRONG TIM CONDUCTION THE NÚT XOANG LÀ IN MÁY T HEART O NH P BÌNH THƯ NG C A TIM Trong th o lu n cho đ n v s phát sinh truy n t i c a xung đ ng tim qua tim, ghi nh n r ng xung đ ng bình thư ng phát sinh nút xoang Trong m t s tr ng thái b t thư ng, không ph i Chương 10 Nh p u kích thích c a tim khác c a tim Vì v y, nút xoang g n luôn t o nh p bình thư ng c a tim 0,00 0,04 A-V 0,06 0,09 0,03 0,22 0,07 0,03 0,16 0,05 0,19 0,18 0,07 0,21 0,17 0,19 0,17 0,18 0,21 0,20 Hình 10-4 Truy n t i c a xung đ ng tim qua tim, hi n th th i gian c a s xu t hi n (trong ph n c a m t giây sau b t đ u xu t hi n nút nhĩ xoang) ph n khác c a tim A-V, nhĩ th t; S-A, nhĩ xoang th Các ph n khác c a tim có th th hi n kích thích nh p u n i t i m t cách mà s i nút xoang làm; kh đ c bi t nút A-V s i Purkinje Các s i nút A-V, không đư c kích thích t m t s ngu n bên ngoài, phóng n v i t c đ nh p u n i t i t 40 đ n 60 l n m i phút, s i Purkinje phóng n v i t c đ kho ng t 15 đ n 40 l n m i phút Các t c đ trái ngư c v i t c đ bình thư ng c a nút xoang 70 đ n 80 l n m i phút T i trư ng h p nút xoang ch không ph i nút A-V ho c s i Purkinje u ch nh nh p u c a tim? Câu tr l i xu t phát t th c t t c đ phóng n c a nút xoang nhanh đáng k so v i t c đ phóng n t kích thích t nhiên c a ho c nút A-V ho c s i Purkinje M i l n nút xoang phóng n, xung đ ng c a đư c d n truy n vào c nút AV s i Purkinje, phóng n kích thích màng t bào c a chúng Tuy nhiên, nút xoang phóng n m t l n n a trư c ho c nút A-V ho c s i Purkinje có th đ t đ n ngư ng t kích thích c a riêng chúng Do đó, xung đ ng m i t nút xoang phóng n c nút A-V s i Purkinje trư c t kích thích có th x y m t hai v trí Như v y, nút xoang ki m soát nh p c a tim b i t c đ phóng n nh p u c a nhanh b t k ph n VAI TRÒ C A H TH NG PURKINJE TRONG GÂY RA CO BÓP Đ NG B C A CƠ TÂM TH T D n truy n nhanh chóng c a h th ng Purkinje bình thư ng cho phép xung đ ng tim đ n h u t t c ph n c a tâm th t m t kho ng h p v th i gian, kích thích s i tâm th t đ u tiên ch 0,03-0,06 giây trư c kích thích c a s i tâm th t cu i Th i gian làm cho t t c ph n c a tâm th t c hai tâm th t b t đ u co bóp g n m t th i m sau ti p t c co bóp thêm kho ng 0,3 giây n a 127 UNIT III 0,07 S-A B t thư ng t o nh p tim—T o nh p “L c ch ” Đôi m t s ph n khác c a tim phát tri n m t t c đ phóng n nh p u mà nhi u nhanh so v i nút xoang Ch ng h n như, s phát tri n x y nút A-V ho c s i Purkinje m t s chúng tr nên b t thư ng Throng c hai trư ng h p, t o nh p c a tim thay đ i t nút xoang đ n nút A-V ho c s i Purkinje t o kích thích Throng u ki n hi m g p hơn, m t v trí tâm nhĩ ho c tâm th t phát tri n d b kích thích m c tr thành t o nh p tim M t t o nh p tim nơi khác so v i nút xoang đư c g i m t t o nh p “l c ch ” M t t o nh p tim l c ch gây m t chu i b t thư ng v co bóp c a ph n khác c a tim có th gây suy gi m đáng k s bơm c a tim Thêm m t nguyên nhân n a c a s thay đ i t o nh p tim tình tr ng t c ngh n d n truy n c a xung đ ng tim t nút xoang đ n ph n khác c a tim t o nh p tim m i sau x y thư ng xuyên nh t t i nút AV ho c ph n xuyên qua c a bó A-V đư ng đ n tâm th t Khi t c ngh n nhĩ th t x y ra, nghĩa là, xung đ ng tim không truy n đư c t tâm nhĩ vào tâm th t qua qua nút A-V h th ng bó, tâm nhĩ ti p t c đ p theo t c đ nh p u bình thư ng c a nút xoang, m t t o nh p tim m i thư ng phát tri n h th ng Purkinje c a tâm th t v n đ ng tâm th t m t t c đ m i gi a 15 40 nh p m i phút Sau đ t ng t t c ngh n bó A-V, h th ng Purkinje không b t đ u phát xung đ ng nh p u n i t i c a t i 5–20 giây sau b i vì, trư c b t c ngh n, s i Purkinje b “quá t i” b i xung đ ng xoang nhanh h u qu m t tr ng thái b c ch Trong su t 5-20 giây đó, tâm th t th t b i vi c bơm máu, b nh nhân ng t x u sau 4-5 giây đ u tiên thi u máu ch y đ n não Vi c ch m tr c a nh p tim đư c g i h i ch ng Adams – Stokes N u th i gian ch m tr dài, có th d n đ n t vong Unit III Tim S bơm hi u qu b i hai bu ng tâm th t c n đ n lo i đ ng b co bóp N u xung đ ng tim qua tâm th t ch m, ph n l n kh i th t s co bóp trư c co bóp c a ph n l i, trư ng h p hi u qu bơm chung s b suy gi m r t nhi u Th t v y, m t s lo i c a suy c tim, m t s đư c th o lu n Chương 12 13, x y d n truy n ch m, hi u qu bơm c a tâm th t gi m xu ng g n 20 đ n 30% TH N KINH GIAO C M VÀ PHÓ GIAO C M ĐI U CH NH NH P ĐI U VÀ XUNG Đ NG CO BÓP B I TH N KINH TIM Tim đư c cung c p c th n kinh giao c m phó giao c m, th hi n Hình 9-13 c a Chương Các dây th n kinh phó giao c m (dây th n kinh ph v ) phân b ch y u đ n nút S-A A-V, m t m c đ nh đ n c a hai tâm nhĩ, r t tr c ti p đ n tâm th t Các dây th n kinh giao c m, ngư c l i, đư c phân ph i đ n t t c ph n c a tim, v i đ i di n m nh đ n tâm th t, t i t t c khu v c khác Phó giao c m (th n kinh ph v ) kích thích làm ch m nh p tim d n truy n S kích thích c a dây th n kinh phó giao c m đ n tim (dây th n kinh ph v ) gây hormone acetylcholine đư c gi i phóng t i đ u mút th n kinh ph v Hormone có hai nh hư ng tim M t là, làm gi m t c đ c a nh p u c a nút xoang, hai là, làm gi m kích thích c a s i A-V chuy n ti p gi a h tâm nhĩ nút A-V, làm ch m truy n c a xung đ ng tim vào tâm th t Th n kinh ph v kích thích y u đ n trung bình làm gi m t c đ bơm c a tim, thư ng đ n g n m t n a bình thư ng Hơn th n a, s kích thích m nh c a dây th n kinh ph v có th d ng hoàn toàn s kích thích nh p u c a nút xoang ho c ch n hoàn toàn d n truy n xung đ ng c a tim t tâm nhĩ vào tâm th t qua nút A-V Trong c hai trư ng h p, tín hi u kích thích nh p u không đư c d n truy n vào tâm th t Tâm th t có th ng ng đ p vòng đ n 20 giây, sau m t s khu v c nh s i Purkinje, thư ng ph n vách liên th t c a bó A-V, phát sinh m t nh p u c a riêng gây s co tâm th t t c đ 15 - 40 nh p đ p m i phút Hi n tư ng đư c g i th t thoát Cơ ch nh hư ng c a th n kinh ph v Các acetylcholine gi i phóng t i đ u mút th n kinh ph v làm tăng đáng k tính th m c a màng t bào s i v i ion kali, cho phép kali nhanh chóng thoát kh i s i d n truy n Quá trình gây tăng n tích âm s i, m t 128 hi u ng g i phân c c, làm cho mô d b kích thích b kích thích hơn, gi i thích Chương Trong nút xoang, tr ng thái phân c c làm n th ngh màng c a s i nút xoang âm đáng k so v i bình thư ng, là, -65 đ n -75 mV ch không ph i v i m c bình thư ng -55 đ n -60 mV Do đó, s tăng lên ban đ u c a n th màng nút xoang gây b i s rò r natri canxi vào đòi h i nhi u th i gian đ đ t đư c ngư ng n th kích thích Yêu c u r t l n làm ch m t c đ c a nh p u c a s i nút.N u kích thích th n kinh ph v đ m nh, có th d ng toàn b nh p u t kích thích c a nút xoang Trong nút A-V, m t tr ng thái phân c c gây b i s kích thích th n kinh ph v làm cho s i nhĩ nh khó vào nút đ sinh đ n kích thích s i nút Do đó, y u t gi c đ nh cho vi c d n truy n xung đ ng tim qua s i chuy n ti p vào s i nút A-V gi m M t s s t gi m v a ph i ch đơn gi n làm ch m d n truy n c a xung đ ng, m t s t gi m l n s t c ngh n d n truy n toàn b Kích thích giao c m làm tăng nh p u tim d n truy n Kích thích giao c m gây nh ng nh hư ng v b n ngư c l i tim v i nh ng s gây b i kích thích th n kinh ph v , c th sau: Th nh t, làm tăng t c đ phóng n c a nút xoang Th hai, làm tăng t c đ d n truy n, m c đ c a kích thích t t c ph n c a tim Th ba, làm tăng đáng k l c co bóp c a t t c h th ng tim, c tâm nhĩ tâm th t, th o lu n Chương Nói tóm l i kích thích giao c m làm tăng toàn b ho t đ ng c a tim Kích thích t i đa có th tăng g n g p ba l n t n s nh p tim có th tăng s c co bóp c a tim g n g p đôi Cơ ch nh hư ng c a giao c m S kích thích c a dây th n kinh giao c m gi i phóng hormone norepinephrine t i đ u mút th n kinh giao c m Norepinephrine có khuynh hư ng kích thích th th -1 adrenergic, nh hư ng gián ti p nh p tim Cơ ch xác mà -1 adrenergic kích thích tác đ ng lên s i tim có ph n chưa rõ ràng đư c cho là làm tăng tính th m c a màng t bào s i v i ion natri canxi Trong nút xoang, tăng tính th m c a natri - canxi gây m t n th ngh dương gây tăng t c đ di chuy n lên c a n th màng th i k tâm trương hư ng t i m c ngư ng đ t kích thích, thúc đ y t kích thích và, đó, tăng nh p tim Trong nút A-V bó A-V, tăng tính th m natri – canxi làm n th ho t đ ng d dàng đ kích thích m i ph n ti p theo c a bó s i d n truy n, Chương 10 Nh p u kích thích c a tim Tham kh o Anderson RH, Boyett MR, Dobrzynski H, Moorman AF: The anatomy of the conduction system: implications for the clinical cardiologist J Cardiovasc Transl Res 6:187, 2013 Barbuti A, DiFrancesco D: Control of cardiac rate by “funny” channels in health and disease Ann N Y Acad Sci 1123:213, 2008 DiFrancesco D: The role of the funny current in pacemaker activity Circ Res 106:434, 2010 Dobrzynski H, Boyett MR, Anderson RH: New insights into pacemaker activity: promoting understanding of sick sinus syndrome Circulation 115:1921, 2007 Fedorov VV, Glukhov AV, Chang R: Conduction barriers and pathways of the sinoatrial pacemaker complex: their role in normal rhythm and atrial arrhythmias Am J Physiol Heart Circ Physiol 302:H1773, 2012 Kléber AG, Rudy Y: Basic mechanisms of cardiac impulse propagation and associated arrhythmias Physiol Rev 84:431, 2004 Leclercq C, Hare JM: Ventricular resynchronization: current state of the art Circulation 109:296, 2004 Mangoni ME, Nargeot J: Genesis and regulation of the heart automaticity Physiol Rev 88:919, 2008 Monfredi O, Maltsev VA, Lakatta EG: Modern concepts concerning the origin of the heartbeat Physiology (Bethesda) 28:74, 2013 Munshi NV: Gene regulatory networks in cardiac conduction system development Circ Res 110:1525, 2012 Roubille F, Tardif JC: New therapeutic targets in cardiology: heart failure and arrhythmia: HCN channels Circulation 127:1986, 2013 Smaill BH, Zhao J, Trew ML: Three-dimensional impulse propagation in myocardium: arrhythmogenic mechanisms at the tissue level Circ Res 112:834, 2013 Wickramasinghe SR, Patel VV: Local innervation and atrial brillation Circulation 128:1566, 2013 129 UNIT III qua làm gi m th i gian d n truy n t tâm nhĩ đ n tâm th t S gia tăng tính th m v i ion canxi nh t m t nguyên nhân cho s gia tăng s c co bóp c a tim dư i tác đ ng c a kích thích giao c m, b i ion canxi đóng m t vai trò l n kích thích trình co bóp c a tơ (myofibril) ... th ngh –80 Giây Hình 10- 2 Nh p u phóng n c a m t s i nút xoang Ngoài ra, n th ho t đ ng nút xoang đư c so sánh v i n th c a m t s i tâm th t M kênh natri nhanh kho ng 1 /100 00s nguyên nhân đo... ngoài, u gây n th ngh b kéo tăng lên m t l n n a, cu i đ t m c ngư ng cho s phóng n m t n th Chương 10 Nh p u kích thích c a tim CÁC CON ĐƯ NG GIAN NÚT VÀ LIÊN NHĨ - D N TRUY N XUNG Đ NG TIM QUA... nh khác u n cong qua phía trư c, bên phía sau vách tâm nhĩ k t thúc nút A-V; th hi n Các hình 10- 1 10- 3, chúng đư c g i, tương ng là, đư ng gian nút trư c, gi a, sau Nguyên nhân c a v n t c d
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 10 , CHƯƠNG 10 , CHƯƠNG 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay