CHUONG 62

8 101 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:24

  lưu lư ng máu t i ch Tăng n ng đ CO ho c ion H + gây tăng lưu lư ng máu não S gia tăng n ng đ CO2 đ ng m ch câp máu cho não làm tăng rõ r t lưu lư ng máu não Hình 62-2 ch r ng áp l c riêng ph n khí CO2 (PCO2) tăng 70% lưu lư ng máu não tăng g n g p đôi CO2 đư c cho r ng gây tăng lưu lư ng máu não b ng cách k t h p v i nư c th d ch đ t o thành acid carbonic, acid sau phân ly thành Lưu lư ng máu não Não b đư c c p máu b i đ ng m ch l n - hai đ ng m ch c nh hai đ ng m ch đ t s ng - n i v i thành đa giác Willis m t dư i não Các đ ng m ch t đa giác Willis ch y b m t não cho nhánh đ ng m ch màng m m r i chia nhánh nh cho đ ng m ch xuyên ti u đ ng m ch (Hình 62-1) Các m ch xuyên đư c ngăn cách v i mô não b i ph n m r ng c a khoang dư i nh n g i kho ng Virchow-Robin Các đ ng m ch xuyên đâm sâu vào mô não r i chia ti u đ ng m ch não, th cu i phân nhánh thành mao m ch nơi di n s trao đ i oxy, khí carbonic, ch t dinh dư ng gi a máu mô não Cơ trơn thành m ch Đ ng m ch màng m m Màng m m Kho ng Virchow-Robin Ti u đ ng ,m ch xuyên Chân t bào hình Neuron kích thích Glutamate ĐI U HÒA LƯU LƯ NG MÁU NÃO Bình thư ng lưu lư ng máu não c a m t ngư i trư ng thành trung bình 50 đ n 65 ml/100 gam nhu mô não m i phút V i toàn b não t 750 đ n 900 ml/ phút Theo đó, não b ch chi m 2% tr ng lư ng th nh n 15% cung lư ng tim lúc ngh Gi ng ph n l n mô khác, lưu lư ng máu não liên quan m t thi t đ n m c chuy n hóa c a mô não Nhi u y u t liên quan đ n chuy n hóa đư c cho đóng góp vào s u hòa lưu lư ng máu não: (1) n ng đ CO2 , (2) n ng đ ion H+, (3) n ng đ oxy (4) ch t ti t t t bào hình sao, t bào th n kinh đ m đ c bi t k t n i ho t đ ng th n kinh v i u hòa Ch m tv n ch Mao m ch Ca++ T bào quanh m ch T bào n i mô Khe n i T bào hình 787 N XI Như v y, bàn lu n v ch c c a b não m t cách đ c l p v i s c p máu, chuy n hóa c a d ch não t y Tuy nhiên u không hoàn toàn b i s b t thư ng c a b t c m t ba y u t đ u có th nh hư ng sâu s c đ n ch c não b Ví d , ng ng hoàn toàn c p máu não gây m t ý th c đ n 10 giây b i thi u oxy cung c p cho t bào não s g n d ng chuy n hóa c a t bào Hay dài h n, b t thư ng c a d ch não t y, thành ph n hay áp su t, có th gây tác đ ng nghiêm tr ng lên ch c não b PH Lưu lư ng máu não, D ch não t y Chuy n hóa c a não Ph n XIH Th n Kinh: C Sinh lý V n đ ng Nh n th c làm tăng lưu lư ng máu não Tình c ch c não b b xáo tr n giá tr PO2 gi m, đ c bi t m c PO2 dư i 20mmHg có th d n đ n hôn mê Theo ch u hòa lưu lư ng máu não b i oxy ch quan tr ng b o v não b kh i gi m ho t đ ng th n kinh r i lo n l c trí tu 2.0 Lưu lư ng máu não 1.6 1.2 0.8 Bình thư ng 0.4 20 40 60 80 Phân áp riêng ph n CO2 100 ion H+ Ion H+ gây giãn m ch não, m c đ giãn m ch t l thu n v i n ng đ ion H+ đ n m t m c lưu lư ng gi i h n kho ng g p đôi bình thư ng Các ch t khác làm tăng đ acid c a mô não theo làm tăng n ng đ ion H+ đ u làm tăng lưu lư ng máu não, bao g m acid lactic, acid pyruvic nh ng acid đư c hình thành trình chuy n hóa não T m quan tr ng c a u hòa lưu lư ng máu não qua n ng đ khí CO2 ion H+.Gia tăng n ng đ H+ c ch m nh ho t đ ng th n kinh Theo đó, may m n tăng n ng đ H+ làm tăng lưu lư ng máu não, qua mang ion H+, CO2 ch t d ng acid kh i mô não Lo i b CO2 kh i mô não v i lo i b acid làm gi m n ng đ ion H+ v m c bình thư ng Theo đó, ch giúp trì m t n ng đ h ng đ nh c a ion H+ mô não trì ho t đ ng th n kinh m c bình thư ng h ng đ nh Đi u hòa lưu lư ng máu não thi u Oxy Tr giai đo n ho t đ ng trí não căng th ng, m c đ s d ng oxy c a mô não trì m t gi i h n h p - g n b ng 3.5(±0.2) ml oxy/ 100 gam mô não m i phút N u lưu lư ng máu não không cung c p đ lư ng oxy c n thi t này, tình tr ng thi u h t oxy g n l p t c gây giãn m ch, đưa lưu lư ng máu não lư ng oxy v n chuy n t i mô não v m c g n bình thư ng Theo đó, ch u hòa lưu lư ng t i ch g n gi ng hoàn toàn gi a não v i h m ch vành, vân h u h t tu n hoàn đ a phương khác th Th c nghi m cho th y, gi m áp l c riêng ph n c a oxy (PO2) mô não dư i 30mmHg (giá tr bình thư ng 35 đ n 40mmHg) l p t c b t đ u 788 Các ch t gi i phóng t t bào hình u hòa lưu lư ng máu não Ngày nhi u ch ng c g i ý r ng s song hành ch t ch gi a ho t đ ng th n kinh lưu lư ng máu não b i, m t ph n, ch t gi i phóng t t bào hình (Astrocytes) bao quanh m ch máu c a h th n kinh trung ương T bào hình t bào th n kinh đ m có hình d ng sao, có ch c nâng đ , b o v cung c p dinh dư ng cho neuron Chúng có nhi u tua k t n i v i neuron bao quanh m ch máu, cung c p m t ch liên h gi a neuron m ch máu T bào ch t xám (protoplasmic astrocytes) vươn nhánh gai nh đ che ph ph n l n synap cho nhánh gai l n ti n sát đ n thành m ch (Hình 62-1) Th c nghi m ch kích thích n neuron kích thích c a h glutaminergic làm tăng n ng đ ion calci n i bào nhánh gai l n t bào hình gây giãn ti u đ ng m ch g n k Thêm vào đó, nghiên c u g i ý r ng trình giãn m ch di n qua trung gian ch t chuy n hóa có tính v n m ch gi i phóng t t bào hình Dù ch t trung gian chưa đư c bi t rõ, nitric oxit, ch t chuy n hóa c a acid arachidonic, ion kali, adenosin ch t khác t o b i t bào hình dư i kích thích c a neuron kích thích g n k đ u đư c cho ch t trung gian giãn m ch quan tr ng Đo lưu lư ng máu não tác đ ng c a ho t đ ng não b lưu lư ng máu não M t phương pháp đư c phát tri n đ ghi l i đ ng th i lưu lư ng máu 256 vùng riêng bi t c a v não ngư i Đ ghi đư c lưu lư ng máu qua vùng này, m t ch t phóng x , xenon phóng x , đư c tiêm vào đ ng m ch c nh; sau ho t đ phóng x c a m i vùng c a v não đư c ghi l i ch t phóng x qua nhu mô não V i m c đích này, 256 đ u dò phóng x nh p nháy nh đư c áp b m t v não S tăng gi m nhanh chóng c a ho t đ phóng x t i m i vùng mô não phép đo tr c ti p c a lưu lư ng máu qua vùng S d ng kĩ thu t này, bi t r ng lưu lư ng máu t i m i vùng riêng bi t c a não thay đ i t 100 đ n 150% kho ng vài giây đáp ng v i thay đ i ho t đ ng th n kinh t i ch Ví d , ch đơn thu n n m ch t bàn tay l p t c làm tăng lưu lư ng máu não t i vùng v não v n đ ng bán c u đ i di n Đ c m t cu n sách làm tăng lưu lư ng máu, đ c bi t t i vùng v não th giác thùy ch m vùng nh n th c ngôn ng thùy thái dương Cách đo có th s d ng đ đ nh khu kh i phát đ ng kinh b i lưu lư ng máu não tăng cao nhanh rõ r t trung tâm c a m i 140 130 120 Chi u sáng m t 110 100 0.5 Phút 1.0 1.5 Hình 62-3 ch ng minh tác đ ng c a ho t đ ng th n kinh t i ch lưu lư ng máu não b ng cách ch s gia tăng đ c hi u lưu lư ng máu vùng ch m ghi l i não m t mèo chi u ánh sáng m nh vào m t m t phút rư i Lưu lư ng máu ho t đ ng th n kinh nh ng vùng khác c a b não có th đư c đánh giá gián ti p b i ch p c ng hư ng t ch c (fMRI) Phương pháp d a s quan sát th y oxyhemoglobin deoxyhemoglobin ch u tác đ ng khác t trư ng Deoxyhemoglobin m t ch t thu n t (b hút b i m t t trư ng bên ngoài), oxyhemoglobin m t ch t ngh ch t (b đ y b i t trư ng) S hi n di n c a deoxyhemoglobin m ch máu t o m t s khác bi t có th đo đư c c a tín hi u c ng hư ng t (MR) c a m ch máu mô xung quanh Tín hi u ph thu c m c oxy máu (BOLD) thu đư c t fMRI ph thu c vào t ng lư ng deoxyhemoglobin kho ng không gian ba chi u (voxel) đ c hi u c a mô não đư c đánh giá, y u t này, đ n lư t nó, ch u nh hư ng c a lưu lư ng máu, th tích máu t c đ tiêu th oxy voxel đ c hi u c a mô não Vì th , BOLD fMRI ch cung c p m t đánh giá gián ti p c a lưu lư ng máu vùng, m c dù có th dùng đ tái t o b n đ vùng não đư c kích ho t trình tư riêng bi t M t phương pháp MRI thay th đư c g i arterial spin labeling (ASL) có th đư c dùng đ cung c p m t đánh giá có tính đ nh lư ng cao v lưu lư ng máu vùng ASL thay đ i tín hi u MR c a máu đ ng m ch trư c đư c đưa đ n nh ng vùng khác c a não Thông qua so sánh hai hình nh mà máu đ ng m ch b thay đ i, tín hi u tĩnh tr ng thái ngh c a mô đư c lo i tr , ch đ l i tín hi u sinh t dòng máu đ n mô ASL BOLD có th đư c s d ng nh m kh o sát lúc lưu lư ng máu vùng ho t đ ng th n kinh S t u hòa lưu lư ng máu não b o v não trư c s dao đ ng c a huy t áp đ ng m ch Trong ho t đ ng thư ng ngày, huy t áo đ ng m ch có th dao đ ng r ng, tăng lên m c cao tr ng thái kích thích ho c ho t đ ng căng th ng gi m xu ng m c th p ng Tuy v y, lưu lư ng máu não “t u hòa” r t t t kho ng huy t áp t 60 đ n 140mmHg Đi u có nghĩa là, huy t áp đ ng m ch trung 60 40 N XI Lưu lư ng máu não (ml/100 g/min) Lưu lư ng máu não, D ch não t y Chuy n hóa c a não PH Lưu lư ng máu (%) Chương 62 20 Huy t áp th p Tăng huy t áp 50 100 150 Huy t áp trung bình đ ng m ch (mm Hg) Hình 62­4.  Tác đ ng c a khác bi t  huy t áp trung bình đ ng m ch t m c huy t áp th p đ n tăng huy t áp lưu lư ng máu não ngư i (S a đ i t Lassen NA: Cerebral blood flow and oxygen consumption in man Physiol Rev 39:183, 1959.) bình có th h th p xu ng 60mmHg ho c tăng cao đ n 140mmHg mà không gây thay đ i đáng k lưu lư ng máu não Thêm vào đó, ngư i tăng huy t áp, s t u hòa lưu lư ng máu não th m chí di n m c huy t áp trung bình tăng cao đ n 160 đ n 180mmHg Đi u đư c ch ng minh Hình 62-4, ch lưu lư ng máu não đo đư c c ngư i có huy t áp bình thư ng, ngư i tăng huy t áp ngư i huy t áp th p Lưu ý lưu lư ng máu g n h ng đ nh huy t áp trung bình trogn kho ng 60 đ n 180mmHg Tuy v y, huy t áp gi m xu ng dư i 60mmHg, lưu lư ng máu não s t gi m nghiêm tr ng Vai trò c a h th n kinh giao c m ki m soát lưu lư ng máu não H tu n hoàn não nh n chi ph i giao c m lên t h ch giao c m c vùng c , d c theo đ ng m ch c a não Nó chi ph i c đ ng m ch l n c a não đ ng m ch xuyên sâu vào nhu mô não Tuy v y, c t b s i giao c m ho c kích thích v a nh chúng thư ng ch gây thay đ i nhe lưu lư ng máu não b i ch t u hào có th l n át tác d ng c a th n kinh Khi huy t áp trung bình tăng đ t ng t đ n m t m c cao đ c bi t, ho t đ ng căng th ng ho c tr ng thái ho t đ ng tu n hoàn m c, h giao c m thư ng co đ ng m ch c l n trung bình đ đ ngăn áp l c cao t i m ch máu nh não Cơ ch r t quan tr ng đ ngăn s xu t huy t não, hay tình tr ng đ t qu não VI TU N HOÀN NÃO Gi ng v i ph n l n mô khác th , s lư ng mao m ch não s nhi u nh t nơi nhu c u chuy n hóa cao nh t T c đ chuy n hoá chung cho ch t xám nơi ch a thân neuron cao g p l n so v i ch t tr ng, đ ng th i, s mao mach lưu lư ng máu ch t xám cao kho ng l n 789 Ph n XI H Th n Kinh: C Sinh lý V n đ ng Nh n th c M t đ c m c u trúc quan tr ng c a mao m ch não chúng “th m” mao m ch ph n l n mô khác th M t lý cho hi n tư ng mao m ch đư c bao b c t m i phía b i “glial feet” tua nh t t bào đ m xung quanh (ví d t bào hình sao) n m sát b m t c a mao m ch có ch c ch ng đ h c nh m tránh s căng m c c a mao m ch áp su t máu mao m ch cao Thành c a ti u đ ng m ch nh sát mao m ch tr lên r t dày nh ng ngư i có tăng huy t áp, ti u đ ng m ch trì tình tr ng co th t rõ r t liên t c nh m ngăn áp l c cao truy n đ n mao m ch Chúng ta s th y v sau chương r ng b t c h th ng ch ng l i s thoát d ch vào nhu mô não b phá v , phù não nghiêm tr ng s x y nhanh chóng d n đ n hôn mê ch t “Đ t qu ” x y m ch máu não b t c Ph n l n ngư i già b t n ngh n m t s đ ng m ch nh não, có đ n 10% th c s gây suy gi m ch c não b nghiêm tr ng, tình tr ng g i “đ t qu ” Ph n lư n đ t qu x y m ng xơ v a đ ng m ch hình thành m t ho c nhi u đ ng m ch c p máu cho não Màng xơ v a có th kh i đ ng ch đông máu, hình thành c c máu đông gây t c m ch, t d n đ n m t đ t g t ch c não b vùng tương ng ¼ s ngư i b đ t qu , áp l c máu cao n cho m t m ch máu b v , d n đ n ch y máu, chèn ép nhu mô não t i ch gây m t ch c Tác đ ng th n kinh c a đ t qu đư c xác đ nh b i vùng não b nh hư ng M t nh ng th ph bi n nh t c a đ t qu t c đ ng m ch não gi a c p máu cho ph n gi a c a m t bán c u Ví d , n u đ ng m ch não gi a b t c phía bên não trái, b nh nhân s g n m t trí hoàn toàn m t ch c vùng Wernicke - vùng nh n th c ngôn ng bên bán c u trái đ ng th i không th nói thành t m t ch c vùng Broca - vùng v n đ ng ngôn ng Thêm vào đó, m t ch c c a vùng ki m soát v n đ ng c a bán c u não trái có th d n đ n li t c ng ph n l n đ i bên M t cách tương t , t c đ ng m ch não sau s gây nh i máu vùng ch m c a bán c u bên, d n đ n m t th trư ng c a n a võng m c bên t n thương c hai m t Đ t qu liên quan đ n m ch máu c p máu cho não gi a gây tàn phá nghiêm tr ng có th ch n đư ng d n th n kinh gi a não t y s ng, d n đ n b t thư ng c c m giác v n đ ng D CH NÃO T Y Toàn b khoang bao quanh não t y s ng có dung tích kho ng 1600 đ n 1700 ml Kho ng 150ml dung tích b chi m ch b i d ch não t y ph n l i b i não t y s ng Lư ng d ch này, Hình 62-5, có m t não th t, b quanh não khoang dư i nh n bao quanh não t y s ng Các khoang thông n i v i áp su t d ch đư c trì m c h ng đ nh đáng ng c nhiên CH C NĂNG Đ M C A D CH NÃO T Y Ch c c a d ch não t y lót đ m cho não h p s c ng Não d ch não t y có tr ng trư ng riêng (ch khác bi t 4%), đo não n i d ch não t y Nh đó, m t cú đ p vào đ u, n u không m nh, làm não chuy n đ ng v i h p s , không gây bi n d ng b t c ph n c a não Contrecoup Khi m t cú đ p vào đ u m nh, có th không gây t n thương vùng não phía b đ p mà l i gây t n thương bên đ i di n Hi n tư ng g i “contrecoup”, lý cho hi n tư ng là: Khi x y va ch m, d ch não t y phía va ch m không ch u nén ép h p s di chuy n, d ch não t y đ y não di chuy n v i h p s phía đ i di n, chuy n đ ng đ t ng t c a h p s n b kéo xa kh i não thoáng ch c quán tính c a b não, t o m t kho ng chân không h p s v trí Não th t bên Nhung mao màng nh n L Monro Não th t ba C ng Sylvius L u ti u não Não th t b n L Magendi Hình 62­5.  Mũi tên ch đư ng lưu thông d ch não t y t đám r i m ch m c não th t bên đ n nhung mao màng nh n tr i vào xoang màng c ng 790 Chương 62 Lưu lư ng máu não, D ch não t y Chuy n hóa c a não Đ ng m ch Màng não th t Tĩnh m ch Tela choroidea Taenia choroidea M ch máu Màng não th t N i mô nhung mao Mô liên k t nhung mao S HÌNH THÀNH, LƯU THÔNG VÀ H P THU D CH NÃO T Y D ch não t y đư c s n xu t kho ng 500ml m i ngày, g p đ n l n th tích d ch não t y Kho ng 2/3 ho c đư c ti t t đám r i m ch m c não th t, ch y u hai não th t bên M t lư ng nh đư c ti t t màng b m t c a t t c não th t t màng nh n M t lư ng nh hình thành t mô não qua khoang quanh m ch bao quanh m ch xuyên c a não Mũi tên Hình 62-5 ch s lưu thông d ch não t y t đám r i m ch m c qua h th ng d ch não t y D ch đư c ti t t não th t bên đ u tiên đ n não th t ba, sau b sung thêm m t lư ng nh d ch t não th t ba, ch y xu ng qua công Sylvius vào não th t b n, nơi m t lư ng nh d ch ti p t c đư c ti t thêm Cu i cùng, d ch não t y kh i não th t b n qua ba đư ng, hai l bên c a Luschka m t l Magendie gi a, vào b l n, m t khoang ch a d ch n m sau hành não dư i ti u não B l n liên ti p v i khoang dư i nh n bao quanh toàn b não t y s ng Ph n l n d ch não t y sau ch y hư ng lên t b l n qua khoang dư i nh n quanh ti u não T đây, d ch não t y ch y qua vô s nhung mao màng nh n l i vào lòng xoang d c gi a xoang tĩnh m ch khác c a ti u não Sau đó, d ch ch y vào máu tĩnh m ch qua l c a nhung mao màng nh n S ti t c a đám r i m ch m c Đám r i m ch m c, m t lát c t c a đư c trình bày Hình 62-6, m t c u trúc phát tri n t m ch máu có d ng hoa lơ đư c bao ph môt l p m ng t bào bi u mô Đám r i lan vào s ng thái dương c a m i não th t bên, ph n sau não th t ba mái c a não th t b n Bài ti t d ch não t y vào não th t b i đám r i m ch m c ph thu c ch y u vào s v n chuy n tích c c ion natri qua hàng t bào bi u mô n m phía đám r i Ion natri s kéo theo m t lư ng l n ion clo n tích dương c a ion natri s thu hút n tích âm c a ion clo Hai ion k t h p làm tăng áp l c th m th u l p t c kéo nư c qua màng đ cân b ng Quá trình ph v n chuy n m t lư ng nh glucose vào d ch não t y c ion kali bicarbonate kh i d ch não t y vào lòng mao m ch Do đó, tính ch t cu i c a d ch não t y sau; áp l c th m th u x p x b ng huy t tương, n ng đ ion natri x p x b ng huy t tương, ion clo nhi u huy t tương kho ng 15%, ion kali 40% glucose 30% H p thu d ch não t y qua h t màng nh n Nhung mao màng nh n c u trúc vi th c a màng nh n ngón tay tr i qua thành 791 N XI Taenia fornicis PH đ i di n cú đ p Sau h p s ng ng di chuy n, kho ng chân không đ t ng t x p xu ng não đ p vào b m t phía c a h p s C c m t dư i thùy trán thùy thái dương, nơi não ti p xúc v i xương c a n n s , thư ng xuyên b t n thương đ ng d p sau nh ng cú đ p m nh vào đ u, ví d trư ng h p võ sĩ đ m b c N u đ ng d p bên l c tác đ ng g i t n thương bên; n u đ ng d p bên đ i di n g i t n thương đ i bên T n thương đ i bên có th gây b i s tăng ho c gi m t c đ t ng t mà m t tác đ ng v t lý m t cú đánh vào đ u Trong trư ng h p đó, não có th va vào thành h p s gây t n thương bên r i văng vào thành đ i di n gây t n thương đ i bên Nh ng t n thương có th x y “h i ch ng rung l c tr em” ho c tai n n xe c Ph n XI H Th n Kinh: C Sinh lý V n đ ng Nh n th c Màng nh n   Arachnoid trabecula Khoang dư i nh n Màng m m Khoang quanh m ch Đ ng m ch xuyên Mô não Hình 62­7.  D n lưu c a khoang quanh m ch vào khoang dư i nh n (S a đ i t Ranson SW, Clark SL: Anatomy of the Nervous System Philadelphia: WB Saunders, 1959.) vào xoang tĩnh m ch Các nhung mao t p h p l i thành c u trúc g i hat màng nh n tr i vào xoang tĩnh m ch Các t bào bi u mô bao ph nhung mao, dư i kính hi n vi n t , có h c xuyên tr c ti p qua thân t bào đ r ng cho s lưu thông t c a (1) d ch não t y, (2) phân t protein hòa tan, (3) c thành ph n l n h ng c u b ch c u vào máu tĩnh m ch Khoang quanh m ch d ch não t y Các đ ng tĩnh m ch l n c a não n m b m t não đ u t n c a xuyên vào trong, mang theo l p màng nuôi v n che ph b m t não, Hình 62-7 Màng nuôi ch dính l ng l o vào m ch máu, nên m t kho ng tr ng, khoang quanh m ch, t n t i gi a m ch máu Màng nuôi theo đ ng tĩnh m ch đ n t n ti u đ ng m ch ti u tĩnh m ch Ch c b ch huy t c a khoang quanh m ch Gi ng v i ph n khác th , m t lư ng nh protein thoát mao m ch não vào kho ng k B l m t h b ch huy t th c th mô não, protein d ch k theo khoang quanh m ch ch y vào khoang dư i nh n Khi đ n khoang dư i nh n, protein s ch y theo d ch não t y đư c h p thu qua nhung mao mang nh n vào máu tĩnh m ch Do đó, khoang quanh m ch, v ch c năng, h b ch huy t đ c bi t não Ngoài v n chuy n d ch protein, khoang quanh m ch v n chuy n ch t ngo i lai kh i não Ví d , nhi m trùng x y não, b ch c u ch t m nh mô ch t đư c v n chuy n kh i não qua khoang quanh m ch 792 Đi u hòa áp su t d ch não t y nh nhung mao màng nh n T c đ s n xu t d ch não t y bình thư ng không đ i nên hi m nh hư ng đ n u hòa áp su t Ngư c l i, nhung mao màng nh n ho t đ ng m t “van” ch cho d ch não t y thành ph n khác ch y vào máu tĩnh m ch mà không theo hư ng ngư c l i Thông thư ng, van s cho d ch não t y ch y vào máu mà áp su t d ch não t y cao 1,5mmHg so v i áp su t máu xoang tĩnh m ch N u áp su t d ch não t y tăng cao n a van s m r ng Trong u ki n bình thư ng, áp su t d ch não t y g n không cao vài milimet th y ngân so v i áp su t xoang tĩnh m ch Trong tình tr ng b nh lý, nhung mao b t c b i m nh kích thư c l n, b i s i huy t, ho c nhi u t bào máu thoát vào d ch não t y b nh não S t c ngh n có th làm tăng áp su t d ch não t y đư c mô t dư i Tăng áp su t d ch não t y tình tr ng b nh lý c a não M t kh i u não l n thư ng làm tăng áp su t d ch não t y làm gi m h p thu d ch não t y tr l i máu K t qu áp su t d ch não t y có th tăng cao đ n 500mm nư c (37mmHg) hay g p l n bình thư ng Áp su t d ch não t y có th tăng cao có nhi m trùng ho c ch y máu h p s Trong c hai trư ng h p, s lư ng l n h ng c u và/ho c b ch c u đ t ng t có m t d ch não t y có th gây t c nghiêm tr ng nh ng kênh h p thu qua nhung mao màng nh n Đoi áp su t d ch não t y cũn tăng cao 400 đ n 600mm nư c (g p kho ng l n bình thư ng) M t s tr em sinh v i áp su t d ch não t y cao bình thư ng, nguyên nhân thư ng s h p thu d ch não t y qua nhung mao màng nh n b c n tr , h u qu c a vi c có nhung mao ho c b t thư ng trình h p thu V n đ s đư c bàn lu n v i b nh não úng th y Đo áp su t d ch não t y Cách th c đo áp du t d ch não t y đơn gi n: đ u tiên, b nh nhân n m m t ph ng ngang đ áp su t d ch h p s cân b ng v i ng t y M t kim nh đư c ch c vào ng t y đo n th t lưng dư i chóp t y, sau kim đư c n i v i m t ng th y tinh d ng th ng đ ng, đ u ng đ h D ch não t y s t dâng cao ng, n u dâng lên m c 136mm so v i kim áp su t đo đư c 136mm nư c - hay, chia s cho Chương 62 Lưu lư ng máu não, D ch não t y Chuy n hóa c a não Phù chèn ép m ch máu d n đ n gi m lưu lư ng máu gây thi u máu não Thi u máu não l i d n đ n giãn ti u đ ng m ch n cho áp l c mao m ch tăng cao Tăng áp l c mao m ch gây thoát nhi u d ch phù não ti n tri n x u nhanh chóng Gi m lưu lư ng máu não đ ng th i làm gi m cung c p oxy cho não, u làm tăng tính th m mao m ch n thoát d ch nhi u Nó đ ng th i ng ng ho t đ ng c a bơm natri c a t bào th n kinh n t bào b trương ph ng Khi hai vòng xo n b t đ u, c n ti n hành bi n pháp c p bách đ ngăn s phá huye hoàn toàn nhu mô não M t bi n pháp truy n m t ch t có n ng đ th m th u cao, dung d ch mannitol n ng đ cao, nh m kéo d ch kh i nhu mô não phá v vòng xo n M t bi n pháp khác lo i b d ch m t cách nhanh chóng t não th t bên c a não b ng cách ch c kim não th t, nh gi m áp l c n i s 793 N XI vào vùng dư i đ i, nơi chúng g n v i th th đ c bi t nh m ki m soát ch c khác s ngon mi ng ho t đ ng h giao c m Thông thư ng, hàng rào máu - não hàng rào máu - d ch não t y có tính th m cao v i nư c, CO2, oxy ph n l n ch t tan lipid rư u ch t gây tê; th m v i ch t n gi i natri, clo kali; g n không cho protein huy t tương ch t kích thư c l n không tan lipid qua Do đó, hàng rào máu - não hàng rào máu - d ch não t y n vi c đ t đư c n ng đ hi u d ng c a thu c u tr , kháng th b n ch t protein thu c không tan lipid, nhu mô não hay d ch não t y r t khó khăn Nguyên nhân c a tính th m th p c a hàng rào máu não hàng rào máu - d ch não t y cách mà t bào n i mô c a mao m ch não n i v i Chúng n i v i b i k t n i ch t ch , nghĩa màng c a c a t bào n i mô g n k hòa vào ch t ch ch không t o thành khe ph n l n mao m ch khác th Phù não M t bi n ch ng nguy hi m c a r i lo n đ ng h c d ch não s hình thành phù não B i não n m h p s c ng, đ ng d ch s gây chèn ép m ch máu, gây gi m lưu lư ng máu nghiêm tr ng phá h y nhu mô não Nguyên nhân thư ng g p c a phù não tăng áp l c mao m ch ho c t n thương thành mao m ch n d ch th m qua thành m ch M t nguyên nhân ph bi n ch n thương vùng đ u, d n đ n ch n thương não, tình tr ng t n thương nhu mô não mao m ch n d ch lòng m ch rò r vào mô t n thương Khi phù não x y ra, thư ng d n đ n hai vòng xo n b i ph n h i ngư c dương tính sau: PH 13,6 tr ng lư ng riêng c a th y ngân, kho ng 10mmHg T c ngh n dòng ch y d ch não t y có th gây não úng th y “Não úng th y” nghĩa có nhi u nư c h p s Tình tr ng thư ng đư c chia thành th lưu thông th không lưu thông Trong th lưu thông, d ch não t y ch y t h não th t đ n đư c khoang dư i nh n, ngư c l i th không lưu thông, d ch não t y b t c l i m t hay nhi u não th t Não úng th y th không lưu thông thư ng t c c ng Sylvius, h u qu c a h p, t c trư c sinh nhi u tr em ho c b chèn ép b i u não b t k l a tu i D ch não t y sinh não th t bên não th t ba n th tích c a chúng tăng m nh, n não căng lên thành m t v m ng dư i xương s tr sơ sinh, tăng áp su t d ch não t y n đ u chúng ph ng to b i xương s chưa li n v i Não úng th y th lưu thông thư ng t c ngh n khoang dư i nh n xung quanh vùng n n s ho c t c ngh n nhung mao màng nh n nơi mà thông thư ng d ch não t y đư c h p thu vào xoang tĩnh m ch D ch não t y s t p trung quanh não m t ph n não th t Tình tr ng gây ph ng to đ u n u x y tr nh mà h p s m m có th dãn n , gây t n thương não dù b t k l a tu i M t phương pháp u tr cho nhi u th khác c a não úng th y ph u thu t đ t m t ng silicon n i thông t não th t đ n khoang phúc m c, nơi mà d ch não t y có th đư c h p thu vào máu Hàng rào máu-d ch não t y hàng rào máunão Ngư i ta th y r ng n ng đ c a nhi u thành ph n quan tr ng d ch não t y không gi ng v i d ch ngo i bào vùng khác th Hơn n a, nhi u phân t l n r t di chuy n t máu vào d ch não t y hay vào d ch k c a mô não, m c dù ch t th m hoàn toàn vào d ch k vùng khác Do đó, ngư i ta cho r ng có m t hàng rào, g i hàng rào máu - d ch não t y hàng rào máu - não, t n t i riêng bi t gi a máu d ch não t y d ch k c a não Hàng rào t n t i c đám r i m ch m c quanh mao m ch não t i h u h t vùng nhu mô não ngo i tr m t s vùng vùng dư i đ i, n tùng vùng postrema, nơi ch t khu ch tán d dàng vào mô não S khu ch tán d dàng vùng ddoscos vai trò quan tr ng có th th đáp ng v i nh ng thay đ i đ c hi u c a d ch ngo i bào, áp su t th m th u hay n ng đ glucose th th cho hormon lo i peptid u h a s khát angiotensin II Hàng rào máu - não ch a nh ng ch t mang đ c bi t, tăng cư ng s v n chuy n c a hormon, ch ng h n leptin, t máu Ph n XI H Th n Kinh: C Sinh lý V n đ ng Nh n th c CHUY N HÓA C A NÃO Như mô khác, não c n oxy ch t dinh dư ng cho nhu c u chuy n hóa Tuy v y, chuy n hóa c a não có nh ng nét riêng bi t c n ý T c đ chuy n hóa toàn ph n c a não t c đ chuy n hóa c a neuron Trong tr ng thái ngh ngơi hoàn toàn t nh táo, chuy n hóa c a não chi m 15% t ng chuy n hóa th m c dù b não ch chi m 2% tr ng lư ng th Theo đó, tr ng thái ngh , t c đ chuy n hóa c a m t đơn v kh i lư ng nhu mô não cao g p 7,5 l n trung bình mô khác Ph n l n s chuy n hóa c a não x y neuron mà không ph i t bào th n kinh đ m Nhu c u chuy n hóa c a neuron đ bơm ion qua màng, ch y u v n chuy n natri canxi phía màng v n chuy n kali vào bên màng M i neuron d n truy n m t n th ho t đ ng, ion di chuy n qua màng, gia tăng nhu c u v n chuy n qua màng nh m tái l p s chênh l ch n ng đ ion hai phía màng neuron Do neuron ho t đ ng tích c c, t c đ chuy n háo c a chúng có th tăng cao 100 đ n 150% Nhu c u oxy đ c bi t c a não - S thi u h t trình chuy n hóa y m khí Ph n l n mô th có th t n t i thi u oxy vài phút đ n 30 phút Trong th i gian đó, t bào l y lư ng t trình chuy n hóa y m khí, t c phân gi lư ng t vi c phá v c u trúc phân t glucose glycogen mà không k t h p chúng v i oxy Quá trình phân gi i lư ng tiêu th m t lư ng l n glucose glycogen đ trì t bào t n t i Kh chuy n hóa y m khí c a não r t h n ch M t nguyên nhân tóc đ chuy n hóa cao c a neuron, nên ph n l n ho t đ ng th n kinh ph thu c vào s v n chuy n liên t c oxy t i t dòng máu Phôi h p y u t trên, có th hi u ng ng đ t ng t c p máu cho não ho c đ t ng t gi m oxy máu có th gây m t ý th c vòng đ n 10 giây Trong u ki n bình thư ng, ph n l n lư ng c a não đư c cung c p b i glucose Trong u ki n bình thư ng, ph n l n lư ng s d ng b i t bào não đư c cung c p b i glucose đ n t máu Gi ng v i oxy, lư ng glucose đư c cung c p liên t c t dòng máu, v i t ng c ng ch kho ng 2-phút cung c p c a glucose đư c d tr dư i d ng glycogen neuron b t c th i m 794 M t đ c trưng c a cung c p glucose đ n neuron s v n chuy n glucose vào neuron không ph thu c insulin, dù insulin c n thi t cho s v n chuy n glucose vào h u h t t bào khác Do đó, nh ng b nh nhân b đái tháo đư ng n ng, g n không ti t insulin, glucose v n khu ch tán đư c vào neuron, nh ngăn ch n tình tr ng m t tri giác b nh nhân đái táo đư ng Khi b nh nhân đái tháo đư ng b u tr li u insulin, n ng đ glucose máu có th h xu ng r t th p nhi u insulin n g n toàn b glucose máu b v n chy n nhanh chóng vào s lư ng l n t bào nh y c m insulin th , đ c bi t t bào t bào gan Khi u x y ra, lư ng glucose l i máu không đáp ng đ nhu c u c a neurn ch c th n kinh b suy gi m nghiêm tr ng, d n đ n hôn mê ph bi n m t cân b ng nh n th c r i lo n tâm th n - đ u u tr li u insulin Bibliography Ainslie PN, Duffin J: Integration of cerebrovascular CO2 reactivity and  chemoreflex control of breathing: mechanisms of regulation, measurement,  and  interpretation.  Am  J  Physiol  Regul  Integr  Comp  Physiol 296:R1473, 2009 Barres BA: The mystery and magic of glia: a perspective on their roles  in health and disease. Neuron 60:430, 2008 Chesler  M:  Regulation  and  modulation  of  pH  in  the  brain.  Physiol  Rev 83:1183, 2003 Damkier HH, Brown PD, Praetorius J: Cerebrospinal fluid secretion by  the choroid plexus. Physiol Rev 93:1847, 2013 Dunn KM, Nelson MT: Neurovascular signaling in the brain and the  pathological  consequences  of  hypertension.  Am  J  Physiol  Heart  Circ Physiol 306:H1, 2014 Filosa JA, Iddings JA: Astrocyte regulation of cerebral vascular tone.  Am J Physiol Heart Circ Physiol 305:H609, 2013 Gore  JC:  Principles  and  practice  of  functional  MRI  of  the  human  brain. J Clin Invest 112:4, 2003 Haydon  PG,  Carmignoto  G:  Astrocyte  control  of  synaptic  transmission and neurovascular coupling. Physiol Rev 86:1009, 2006 Iadecola C, Nedergaard M: Glial regulation of the cerebral microvasculature. Nat Neurosci 10:1369, 2007 Iliff  JJ,  Nedergaard  M:  Is  there  a  cerebral  lymphatic  system?  Stroke  44(6 Suppl 1):S93, 2013 Kahle  KT,  Simard  JM,  Staley  KJ,  et  al:  Molecular  mechanisms  of  ischemic  cerebral  edema:  role  of  electroneutral  ion  transport.  Physiology (Bethesda) 24:257, 2009 Pires  PW,  Dams  Ramos  CM,  Matin  N,  Dorrance  AM:  The  effects  of  hypertension  on  the  cerebral  circulation.  Am  J  Physiol  Heart  Circ  Physiol 304:H1598, 2013 Schönfeld P, Reiser G: Why does brain metabolism not favor burning  of fatty acids to provide energy? Reflections on disadvantages of  the  use  of  free  fatty  acids  as  fuel  for  brain.  J  Cereb  Blood  Flow  Metab 33:1493, 2013 Sloan  SA,  Barres  BA:  Mechanisms  of  astrocyte  development  and   their  contributions  to  neurodevelopmental  disorders.  Curr  Opin  Neurobiol 27C:75, 2014 Syková E, Nicholson C: Diffusion in brain extracellular space. Physiol  Rev 88:1277, 2008 ... t y Chuy n hóa c a não PH Lưu lư ng máu (%) Chương 62 20 Huy t áp th p Tăng huy t áp 50 100 150 Huy t áp trung bình đ ng m ch (mm Hg) Hình 62 4.  Tác đ ng c a khác bi t  huy t áp trung bình đ... Não th t b n L Magendi Hình 62 5.  Mũi tên ch đư ng lưu thông d ch não t y t đám r i m ch m c não th t bên đ n nhung mao màng nh n tr i vào xoang màng c ng 790 Chương 62 Lưu lư ng máu não, D ch... astrocytes) vươn nhánh gai nh đ che ph ph n l n synap cho nhánh gai l n ti n sát đ n thành m ch (Hình 62- 1) Th c nghi m ch kích thích n neuron kích thích c a h glutaminergic làm tăng n ng đ ion calci
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 62 , CHUONG 62 , CHUONG 62

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay