Đề cương môn Tư pháp quốc tế

74 167 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 00:13

Bài 1: Khái niệm pháp quốc tế nguồn pháp quốc tế Câu 1: Đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh pháp quốc tế a Đối tượng điều chỉnh pháp quốc tế Là quan hệ dân theo nghĩa rộng có yếu tố nước ( theo nghĩa rộng bao gồm tố tụng dân sự) Bao gồm quan hệ: hôn nhân gia đình, thừa kế, lao động, hợp đồng kinh tế ngoại thương… Quan hệ dân có yếu tố nước quan hệ dân có bên tham gia quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước quan hệ dân bên tham gia công dân, tổ chức Việt Nam dể xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ theo pháp luật nước ngoài; phát sinh nước tài sản liên quan đến quan hệ nước (Điều 758 BLDS) Về yếu tố nước ngoài: • Chủ thể: người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, người VN định cư nước ngoài; • Khách thể quan hệ nước ngoài: VD: DS thừa kế nước ngoài; • Sự kiệ / • n pháp lý xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ xảy nước ngoài: VD: Kết hôn nước b Phương pháp điều chỉnh: TPQT tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, tố tụng dân có yếu tố nước Phương pháp điều chỉnh tổng hợp biện pháp cách thức mà nhà nước sử dụng để tác động lên quan hệ dân (theo nghĩa rộng)có yếu tố nước làm cho quan hệ phát triển theo hướng có lợi cho giai cấp thống trị xã hội Có hai phương pháp điều chỉnh TPQT: • Phương pháp thực chất: phương pháp sử dụng quy phạm pháp luật thực chất để điều chỉnh quan hệ TPQT o Quy phạm thực chất quy phạm định sẵn quyền, nghĩa vụ, biện pháp chế tài chủ thể tham gia quan hệ TPQT xảy ra, có sẵn quy phạm thực chất để áp dụng đương quan có thẩm quyền vào quy phạm để xác định vấn đề mà họ quan tâm mà không cần phải thông qua khâu trung gian o Trong thực tiễn việc điều chỉnh quan hệ TPQT áp dụng quy phạm thực chất thống quy phạm thực chất xay dựng cách quốc gia kí kết, tham gia ĐƯQT chấp nhận sử dụng tập quán quốc tế o Tính ưu việt: làm cho mối quan hệ pháp quốc tế điều chỉnh nhanh chóng, vấn đề cần quan tâm xác định ngay, chủ thể quan hẹ quan có thẩm quyền gây tranh chấp tiết kiệm thời gian tránh việc tìm hiểu pháp luật nước vấn đề phức tạp o Hạn chế: số lượng không đáp ứng yêu cầu điều chỉnh quan hệ TPQT • Phương pháp điều chỉnh gián tiếp (phương pháp xung đột) phương pháp sử dụng quy phạm xung đột nhằm xác định hệ thống pháp luật nước áp dụng việc điều chỉnh quan hệ TPQT cụ thể o Quy phạm xung đột: không quy định sẵn quyền, nghĩa vụ biện pháp chế tài chủ thể tham gia TPQT mà có vai trò xác định hệ thống pháp luật nước áp dụng o Quy phạm xung đột xây dựng cách quốc gia tự ban hành hệ thống pháp luật nước (gọi quy phạm xung đột nước) xây dựng cách quốc gia kí kết ĐƯQT (quy phạm xung đột thống nhất) o Phương pháp điều chỉnh gián tiếp đặc trưng TPQT vì:  Chỉ có pháp quốc tế sử dụng phương pháp này, ngày luật khác không áp dụng phương pháp điều chỉnh gián tiếp: luật hình sự, luật dân điều chỉnh cấc quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh áp dụng QPPL BLHS, BLDS mà xác định xem luật nước khác áp dụng  Trong thực tiễn TPQT số lượng quy phạm thực chất không đáp ứng yêu cầu điều chỉnh quan hệ TPQT phát sinh ngày đa dạng quy phạm xung đột xây dựng cách đơn giản nên có số lượng nhiều Do có nhiều quy phạm xung đột nên điều chỉnh hầu hết quan hệ TPQT Câu Nguồn TPQT Nguồn TPQT hình thức chứa đựng thể quy phạm TPQT Hiện nguồn TPQT gồm loại sau đây:  Luật pháp quốc gia: o Do mối nước có điều kiện riêng trị, kinh tế, xã hội để chủ động việc điều chỉnh quan hệ TPQT quốc gia tự ban hành hệ thống pháp luật nước quy phạm xung đột nước o VN: hiến pháp 1992 nguồn quan trọng TPQT, luật khác như: BLDS 2005 Phần VII, luật HN GD 2000, luật đầu 2005…  Điều ước quốc tế với cách nguồn TPQT ngày đóng vai trò quan trọng mang ý nghĩa thiết thực: ĐƯQT thương mại, hàng hải quốc tế, hiệp định tương trợ pháp dân sự, gia đình hình o VN: trước tiên phải kể đến hiệp định tương trợ hợp tác pháp mà nước ta kí với hàng loạt nước: nga vào năm 1998; séc slovakia 1982, Cu ba 1984; Hungari 1985 Ngoài nước ta kí nhiều ĐƯQT song phương đa phương: Công ước Pari 1983 bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ( 1981); 1995 gia nhập Công ước New York năm 1958 công nhận thi hành định trọng tài thương mại…  Tập quán quốc tế quy tắc xử hình thành thời gian dài, áp dụng liên tục có hệ thống, đồng thời thừa nhận đông đảo quốc gia VD: tập hợp tập quan thương mại quốc tế khác quy định điều kiện mua bán, bảo hiểm, cước vận tải, trách nhiệm bên tham gia hợp đồng : INCOTERMS 2000  Án lệ: Các án định tòa án mà thể quan điểm thẩm phán vấn đề pháp lý có tính chất định việc giải các vụ việc định mang ý nghĩa giải quan hệ tương ứng tương lai o Ở Anh - Mỹ thực tiễn tòa án nguồn của pháp luật o Ở VN án lệ không nhìn nhận với cách nguồn PL nói chung nguồn TPQT nói riêng Về trình tự thủ tục áp dụng loại nguồn TPQT đề cập Điều 759 BLDS: Điều 759 áp dụng pháp luật dân Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều ước quốc tế, pháp luật nước tập quán quốc tế Các quy định pháp luật dân Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng quan hệ dân có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp Bộ luật có quy định khác Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác với quy định Bộ luật áp dụng quy định điều ước quốc tế Trong trường hợp Bộ luật này, văn pháp luật khác Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước pháp luật nước áp dụng, việc áp dụng hậu việc áp dụng không trái với nguyên tắc pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp pháp luật nước dẫn chiếu trở lại pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Pháp luật nước áp dụng trường hợp bên có thoả thuận hợp đồng, thoả thuận không trái với quy định Bộ luật văn pháp luật khác Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong trường hợp quan hệ dân có yếu tố nước không Bộ luật này, văn pháp luật khác Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên hợp đồng dân bên điều chỉnh áp dụng tập quán quốc tế, việc áp dụng hậu việc áp dụng không trái với nguyên tắc pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chương II Lý luận chung xung đột pháp luật Câu Xung đột pháp luật gì, cho ví dụng minh họa Xung đột pháp luật tượng pháp lý hai hay nhiều hệ thống pháp luật tham gia vào điều chỉnh quan hệ pháp quốc tế mà nội dung điều chỉnh hệ thống pháp luật khác Nguyên nhân: nước có điều kiện sở hạ tầng khác nhau, pháp luật nước xây dựng tảng có khác Mỗi nước có điều kiện khác trị, kinh tế - xã hội phong tục tập quán, truyền thống lịch sử… Ví dụ: Một nam công dân Việt Nam muốn kết hôn với nu công dân Anh Lúc này, vấn đề cần giải luật pháp nước điều chỉnh quan hệ hôn nhân hay nói xác họ tiến hành thủ tục kết hôn theo luật nước Câu trả lời luật Anh luật Việt Nam Giả sử, hai công dân thỏa mãn điều kiện kết hôn pháp luật Anh Việt Nam, lúc đó, vấn đề chọn luật nước không quan trọng Bởi vì, luật họ phép kết hôn Nhưng, nam công dân Việt Nam 19 tuổi, nu công dân Anh 17 tuổi theo quy định pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam, hai chưa đủ độ tuổi kết hôn (Điều 9, Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 quy định độ tuổi kết hôn với nam – 20 tuổi, nữ - 18 tuổi) Trong đó, luật hôn nhân Anh quy định độ tuổi phép kết hôn nam nữ 16 tuổi Như vậy, độ tuổi phép kết hôn pháp luật hai quốc gia hiểu không giống Đấy xung đột pháp luật Phạm vi xung đột pháp luật: xung đột pháp luật xảy quan hệ dân theo nghĩa rộng có yếu tố nước Còn lĩnh vực quan hệ pháp luật khác HS, HC… không xảy xung đột pháp luật vì:  Luật HS, HC mang tính hiệu lực lãnh thổ nghiêm ngặt(quyền tài phán công có tính lãnh thổ chặt chẽ)  Luật HS, HC QPXĐ tất nhiên không cho phép áp dụng luật nước ngoài;  Trong quan hệ quyền tác giả quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước thường không làm phát sinh vấn đề xung đột pháp luật quy phạm pháp luật lĩnh vực mang tính tuyệt đối lãnh thổ Các quốc gia cho phép áp dụng pháp luật nước để điều chỉnh quan hệ trường hợp có ĐƯQT quốc gia tham gia kí kết quy định theo nguyên tắc có có lại Xung đột pháp luật tượng đặc thù pháp quốc tế vì:  Trong ngành luật khác, quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh chúng phát sinh, tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác tham gia vào việc điều chỉnh quan hệ xã hội ấy, lựa chọn luật để áp dụng quy phạp pháp luật ngành luật mang tính tuyệt đối mặt lãnh thổ  Chỉ quan hệ TPQT xảy có tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác tham gia điều chỉnh quan hệ làm nảy sinh yêu cầu chọn luật áp dụng trường hợp quy phạm thực chất thống Câu Trình bày phương pháp giải xung đột pháp luật a Phương pháp xung đột Phương pháp xung đột hình thành xây dựng tảng hệ thống quy phạm xung đột quốc gia Các quốc gia tự ban hành quy phạm xung đột hệ thống pháp luật nước để hướng dẫn chọn luật áp dụng để chủ động việc điều chỉnh quan hệ pháp quốc tế chưa xây dựng đầy đủ QPTC thống Các nước kí kết ĐƯQT để xây dựng lên QPXĐ thống b Phương pháp thực chất Phương pháp xây dựng sở hệ thống quy phạm thực chất trực tiếp giải quan hệ dân quốc tế, điều có ý nghĩa trực tiếp phân định quyền nghĩa vụ rõ ràng bên tham gia Các quy phạm thực chất thống ĐƯQT, tập quán quốc tế • Các QPTC thống chủ yếu có ĐƯQT lĩnh vực thương mại, hải quốc gia lĩnh vực quyền sở hữu công nghiệp: Công ước Becnơ 1886 bảo vệ quyền tác giả; Công ước Viên 1980 mua bán hàng hoá quốc tế • Các QPTC ghi nhận tập quán quốc tế lĩnh vực thương mại hải quốc tế: Tập hợp quy tắc tập quán INCOTERMS 2000 điều kiện mua bán mua bán hàng hoá quốc tế Các quy phạm thực chất luật quốc gia ( luật quốc nội): quy phạm thực chất quy định luật đầu tư, luật chuyển giao công nghệ… c Ngoài trường hợp TPQT xảy QPTC QPXĐ, vấn đề điều chỉnh quan hệ thực dựa nguyên tắc luật điều chỉnh quan hệ xã hội Theo quan điểm chung nay, trường hợp quan hệ TPQT xảy mà QPTC thống nhât QPXĐ quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia quan hệ phát sinhtrên sở pháp luật nước áp dụng pháp luật nước trừ hậu việc áp dụng trái với nguyên tắc kể trên, Câu Quy phạm xung đột phân tích cấu quy phạm xung đột a Khái niệm Quy phạm xung đột quy phạm ấn định luật pháp nước cần áp dụng để giải quan hệ dân có yếu tố nước tình cụ thể Quyạm xung đột mang tính dẫn chiếu: quy phạm xung đột dẫn chiếu tới hệ thống pháp luật cụ thể mà quy phạm thực chất áp dụng để giải quan hệ dứt điểm ta lại thấy tính chất song hành QPTC với QPXĐ điều chỉnh pháp luật VD: K Điều 766 quy định: “Việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu tài sản, nội dung quyền sở hữu tài sản xác định theo pháp luật nước có tài sản” Như tài sản đâu áp dụng pháp luật nước b Cơ cấu phân loại QPXĐ QPXĐ cấu hai phận: Phạm vi hệ thuộc Phạm vi phần quy định quy phạm xung đột áp dụng cho loại quan hệ dân có yếu tố nước nào: hôn nhân, thừa kế, hợp đồng… Phần hệ thuộc phần quy định luật pháp nước áp dụng để giải quan hệ pháp luật ghi phần phạm vi VD: hiệp định tương trợ pháp pháp lý vấn đề dân hình Việt Nam – Liên Bang Nga năm 1998 Điều 39 có ghi: “1 Quan hệ pháp luật thừa kế động sản pháp luật bên kí kết mà người đề lại thừa kế công dân vào thời điểm chết điều chỉnh Quan hệ pháp luật thừa kế bất động sản pháp luật bên kí kết nơi có bất động sản điều chỉnh” Phân loại: Xét mặt kĩ thuật xây dựng quy phạm người ta phân quy phạm xung đột làm hai loại: • Quy phạm xung đột bên: Đây quy phạm quan hệ dân áp dụng luật pháp nước cụ thể VD: K Đ769 BLDS : “ Hợp đồng liên quan đến bất động sản Việt Nam phải tuân theo pháp luật CHXHCN Việt Nam” • Quy phạm xung đột hai bên ( hai chiều) quy phạm đề nguyên tắc chung để quan pháp có thẩm quyền lựa chọn áp dụng luật nước để điều chỉnh quan hệ tương ứng VD K2 Điều 766 BLDS quy định: “ quyền sở hữu động sản đường vận chuyển xác định theo phápluật nước nơi có động sản chuyển đến” Câu Các kiểu hệ thuộc a Luật nhân thân Luật nhân thân có hai loại biến dạng gồm: • Luật quốc tịch hay gọi luật quốc hiểu luật quốc gia mà đương công dân VD K Điều 761 BLDS quy định lực hành vi dân nước xác định theo pháp luật nước mà người công dân trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác • Luật nơi cư trú hiểu luật quốc gia mà đương có nơi cư trú ổn định (thường trú) K Đ25 HĐTTTP Việt Nam với Liên Bang Nga quy định quan hệ nhân thân quan hệ tài sản vợ chồng xác định theo pháp luật bên kí kết nơi họ có thường trú b Luât quốc tịch pháp nhân Được hiểu luật quốc gia mà pháp nhân mang quốc tịch Các dấu hiệu ràng buộc là: • Nơi trung tâm quản lý pháp nhân • Nơi đăng kí điều lệ (nơi thành lập pháp nhân) • Nơi pháp nhân thực tế tiến hành kinh doanh hoạt động • Ở Việt Nam pháp nhân thành lập theo pháp luật Việt Nam đăng kí điều lệ Việt Nam đương nhiên pháp nhân mang quốc tịch Việt Nam không phụ thuộc vào việc hoạt động đâu, lãnh thổ c Luật nơi có vật Được hiểu vật (tài sản) tồn nước luật nước áp dụng tài sản VD: K1 Điều766: “ Việc xác lập, chiếm hữu quyền sở hữu, nội dung quyền hữu tài sản xác định theo pháp luật nước nơi có tài sản d Luật bên kí kết hợp đồng lựa chọn Trong quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, đặc biệt buôn bán hàng hải quốc tế, pháp luật cho phép bên tham gia quan hệ lựa chọn hệ thống pháp luật để áp dụng VD: K2 Điều BL hải “2 Các bên tham gia hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải mà có bên tổ chức cá nhân nước có quyền thoả thuận áp dụng luật nước tập quán hàng hải quốc tế quan hệ hợp đồng chọn Trọng tài, Toà án hai nước nước thứ ba để giải tranh chấp e Luật nơi thực hành vi Luật nơi thực hành vi có nhiều loại: • Luật nơi kí kết hợp đồng hiểu quyền nghĩa vụ bên tham gia kí kết hợp đồng xác định theo luật nơi kí kết hợp đồng VD: K1 Điều 770 BLDS ghi nhận “ HÌnh thức hợp đồng dân phải tuân theo pháp luật nước nơi giao kết hợp đồng” • Luật nơi thực nghĩa vụ • Luật nơi thực hành động VD: Hình thức hợp đồng định luật nước nơi thực Hoặc hình thức kết hôn định luật nước nơi bên thực kết hôn • Luật nước người bán • Luật nơi vi phạm pháp luật: VD: K Điều 773 Việc bồi thường thiệt hại hợp đồng xác định theo pháp luật nước nơi xảy hành vi gấy thiệt hại nơi phát sinh hậu thực tế hành vi gây thiệt hại f Luật tiền tệ Được hiểu kí kết hợp đồng bên thoả thuận toán đơn vị tiền tệ định vấn đề liên quan đến tiền tệ giải theo luật pháp nước ban hành lưu thông đồng tiền Hệ thống luật pháp Đức Áo g Luật án (Lex fori) Luật Toà án hiểu pháp luật nước có án thẩm quyền Toà án có thẩm quyền giải vụ việc áp dụng pháp luật nước (cả nội dung hình thức) Ngoại lệ: HĐTTTP pháp lí bên cho phép quan tiến hành tố tụng nước (vd vấn đề uỷ thác pháp) chừng mực định áp dụng luật tố tụng nước Câu Trình bày hiệu lực Quy phạm xung đột ( vấn đề pháp lý áp dụng luật nước ngoài) Khái niệm: Câu Về thời gian có hiệu lực từ phát sinh đến chấm dứt quan hệ dân pháp luật Về không gian thường có hiệu lực toàn lãnh thổ quốc gia • Về áp dụng quy phạm xung đột: có nghĩa thừa nhận pháp luật nước áp dụng để điều chỉnh quan hệ dân theo nghĩa rộng có yếu tố nước trường hợp định Tuy nhiên phạm vi cho phép áp dụng pháp luật nước phải dựa sở chủ quyền quốc gia bình đẳng chủ quyền quốc gia đồng thời đảm bảo hậu việc áp dụng không trái với nguyên tắc pháp luật nước • Về thể thức xác định nội dung luạt nước nước cần áp dụng o Cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng luật nước quy phạm xung đột pháp luật dẫn chiếu tới o Khi quy phạm xung đột dẫn chiếu tới pháp luật nước có nghĩa dẫn chiếu tới toàn hệ thống pháp luật nước Khi áp dụng luật nước áp dụng toàn hệ thống pháp luật nước nên phải giải thích, xác định nội dung áp dụng để giải vụ việc nước ban hành o Việt Nam quan pháp quan nhà nước có thẩm quyền khác áp dụng luật nước có quy phạm xung đột PLVN ĐƯQT viện dẫn tới luật nước o Mục đích áp dụng pháp luật nước nhằm bảo vệ quyền lợi ích bên tham gia quan hệ dân quốc tế, đảm bảo ổn định, củng cố phát triển hợp tác mặt giao lưu dân quốc gia thịnh vượng chung giới o Áp dụng pháp luật nước phải đáp ứng tiêu chí:  Các quan có thẩm quyền cần áp dụng luật nước cách thiện chí đầy đủ  Pháp luật nước phải giải thích thực thi nội dung nước nơi ban hành  Cơ quan pháp có thẩm quyền quan xét xử có nhiệm vụ tìm hiểu xác định nội dung qua nghiên cứu văn pháp luật, qua thực tiễn hành pháp, pháp, tập quán…của nước hữu quan • Về bảo lưu trật tự công cộng: hiệu lực quy phạm xung đột dẫn chiếu tới luật nước cần áp dụng bị hạn chế việc bảo lưu trật tự công cộng o Theo quy tắc bảo lưu trật tự công cộng pháp luật nước giới luật nước bị gạt bỏ không áp dụng việc áp dụng dẫn đến hậu xấu, có hại mâu thuẫn với nguyên tắc chế độ xã hội pháp luật nhà nước • Vấn đề lẩn tránh pháp luật: tượng mà đương dung thủ đoạn lẩn tránh chi phối hệ thống pháp luật mà nhẽ áp dụng để điều chỉnh quan hệ họ nhằm hướng tới hệ thống pháp luật khác có lợi cho • Dẫn chiếu ngược dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba • Vấn đề có có lại pháp quốc tế Câu Khái niệm “trật tự công cộng” “bảo lưu trật tự công cộng” pháp quốc tế, nêu số ví dụ pháp luật Việt Nam bảo lưu trật tự công cộng Bảo lưu trật tự công cộng việc quan nhà nước có thẩm quyền quốc gia từ chối áp dung pháp luật nước khác để bảo vệ lợi ích quốc gia Trật tự công cộng góc độ TPQT có hai quan điểm khác nhau:  Trật tự công cộng bao gồm nguyên tắc pháp luật nói chung pháp quốc tế nới riêng  Trật tự công cộng gồm nguyên tắc chế độ xã hội pháp luật quốc gia  Trong thực tiễn TPQT quan nhà nước có thẩm quyền nước từ chối áp dụng pháp luật nước chất pháp luật nước trái với chất pháp luật nước mà hậu việc áp dụng gây bất lợi cho trật tự công cộng quốc gia Vấn đề bảo lưu trật tự công cộng theo quy định pháp luật Việt Nam Bảo lưu trật tự công cộng ghi nhận rõ ràng cụ thể Điều 759 BLDS Khoản 4: …nếu việc áp dụng hậu việc áp dụng không trái với nguyên tắc PLCHXHCNVN Trật tự công cộng phải hiểu hệ thống nguyên tắc pháp luật Việt Nam chúng quy định Hiến pháp văn pháp luật khác Ngoài vấn đề bảo lưu trật tự công cộng ghi nhận số văn khác VD Điều 101 LHN GĐ 2000 quy định “ Trong trường hợp luật này, văn pháp luật khác Việt Nam có quy định Điều ước quốc tế mà CHXHCNVN kí kết tham gia viện dẫn pháp luật nước áp dụng việc áp dụng không trái với nguyên tắc quy định luật Như trật tự công cộng theo pháp luật Việt Nam hiểu nguyên tắc tạo trật tự pháp lý chế độ Câu Khái niệm “lẩn tránh pháp luật” pháp quốc tế Pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ dân theo nghĩa rông yếu tố nước có quy định hành vi lẩn tránh không? Anh (chị) đánh giá vấn đề này? Lẩn tránh pháp luật tượng đương dung biện pháp thủ đoạn để thoát khỏi hệ thống pháp luật đãng nhẽ phải áp dụng để điều chỉnh quan hệ họ nhằm tới hệ thống pháp luật khác có lợi cho Các biện pháp, thủ đoạn: di chuyển trụ sở, thay đổi nơi cư trú, thay đổi quốc tịch, chuyển động sản thành bất động sản… VD: Một cặp vợ chồng xin li hôn nước A không điều kiện cấm li hôn, họ chạy sang nước B, nơi mà điều kiện li hôn dễ dàng để phép li hôn Các nước coi tượng không bình thường tìm cách hạn chế ngăn cấm… VD: Ở Anh – Mỹ hợp đồng bên kí kết mà lẩn tránh pháp luật nước bị Tòa án hủy bỏ Theo quy định pháp luật Việt Nam hành vi lẩn tránh pháp luật vi phạm không chấp nhận VD K1 Điều 20 NĐ 68 Việc kết hôn công dân Việt Nam với với người nước đăng ký quan có thẩm quyền nước ngoài, phù hợp với pháp luật nước công nhận Việt Nam, vào thời điểm kết hôn công dân Việt Nam không vi phạm quy định pháp luật Việt Nam điều kiện kết hôn trường hợp cấm kết hôn Trong trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam điều kiện kết hôn, vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu vi phạm khắc phục công nhận việc kết hôn có lợi cho việc bảo vệ quyền lợi phụ nữ trẻ em hôn nhân công nhận Việt Nam Câu 10 Dẫn chiếu ngược dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ Trong khoa học TPQT vấn đề dẫn chiếu ngược đến pháp luật nước có hai quan điểm: Nếu hiểu dẫn chiếu đến quy phạm pháp luật thực chất nước loại trừ vấn đề dẫn chiếu ngược Nếu hiểu dẫn chiếu đến pháp luật nước dẫn chiếu đến toàn hệ thống luật pháp nước kể luật thực chất luật xung đột có nghĩa chấp nhận dẫn chiếu ngược trở lại dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba TPQT Việt Nam hiểu theo quan điểm thứ hai Căn vào Khoản Điều 759 BLDS: “ Trường hợp pháp luật nước dẫn chiếu ngược trở lại pháp luật CHXHCNVN áp dụng PL CHXHCNVN VD: Một Nam công dân Anh cư trú Việt Nam xin kết hôn với nữ công dân Việt Nam Theo Điều 103 LHNGĐ Trong việc kết hôn công dân Việt Nam với người nước bên phải tuân theo pháp luật nước điều kiện kết hôn” -Công dân Việt Nam phải tuân theo quy định điều kiện kết hôn LHNGĐ Việt Nam -Công dân Nam Anh phải tuân theo pháp luật Anh song luật xung đột Anh lại quy định: Điều kiện kết hôn Công dân Anh nước phải theo luật nước nơi công dân cư trú Như luật Việt Nam dẫn chiếu đến luật Anh luật Anh dẫn chiếu ngược trở lại luật Việt Nam -Nếu trường hợp mà công dân Anh cư trú Trung Quốc áp dụng luật Trung Quốc Như luật Việt Nam dẫn chiếu đến luật Anh luật Anh dẫn chiếu đến luật Trung Quốc Việt Nam chấp nhận dẫn chiếu ngược đồng nghĩa với việc chấp nhận dẫn chiếu đến luật nước thứ ba -Khi quốc gia kí kết với hiệp định song phương đa phương quy định quy phạm xung đột thống quy phạm xung đột thống ưu tiên áp dụng trường hợp nói vấn đề dẫn chiếu ngược dẫn chiếu đến luật nước thứ ba không Câu 11 Vấn đề có có lại việc áp dụng luật nước Nguyên tắc có có lại ghi nhận luật pháp đại đa số nước giới thể nhiều ĐƯQT K Điều hiệp định tương trợ pháp Việt Nam – Liên Bang Nga ghi: “ Công dân bên kí kết hưởng lãnh thổ bên kí kết bảo vệ pháp lý nhân thân tài sản công dân bên kí kết kia” Trong pháp quốc tế nước phần lớn thừa nhận việc thi hành quy phạm xung đột không bị hạn chế quy định nguyên tắc có có lại Điều có nghĩa quan pháp quan nhà nước có thẩm quyền vận dụng luật nước để giải vụ việc không cần thiết phải xem xét nước có áp dụng luật pháp nước hay không Việc áp dụng luật nước nhu cầu tất yếu khách quan để giải quan hệ dân quốc tế Chương III Chủ thể pháp quốc tế Câu 12 Người nước a Khái niệm Hiện nay, thuật ngữ người nước sử dụng rộng rãi nước khác Việt Nam hiểu rộng bao hàm sau: - Người mang quốc tịch nước ngoài; - Người mang nhiều quốc tịch nước - Người không quốc tịch Theo khoản Điều NĐ 138 quy định chi tiết thi hành quy định BLDS vè quan hệ dân có yếu tố nước Thì "Người nước ngoài" người quốc tịch Việt Nam, bao gồm người có quốc tịch nước người không quốc tịch b Phân loại người nước − Dựa vào dấu hiệu quốc tịch: người có quốc tịch nước người quốc tịch; − Dựa vào nơi cư trú: người nước cư trú lãnh thổ việt nam người nước cư trú lãnh thổ việt nam − Dựa vào thời hạn cư trú: người nước thường trú tạm trú − Dựa vào quy chế pháp lý: người hưởng quy chế ưu đãi miễn trừ giao; người hưởng quy chế theo hiệp định; người nước cư trú làm ăn sinh sống nước sở c Quy chế pháp lý người nước + Đặc điểm Quy chế pháp lý người nước mang tính song trùng pháp luật: cư trú làm ăn sinh sống nước sở người nước lúc chịu điều chỉnh hai hệ thống pháp luật pháp luật nước mà người mang quốc tịch pháp luật nước sở nơi người cư trú làm ăn sinh sống + Giải xung đột pháp luật lực pháp luật lực hành vi người nước Về lực pháp luật lực hành vi người nước nước quy định khác Để giải xung đột lực pháp luật lực hành vi người nước pháp luật nước thường quy định người nước có lực pháp luật ngang tương đương với công dân nước sở Để giải xung đột pháp luật lực hành vi đại đa số nước áp dụng theo hệ thuộc luật quốc tịch, riêng Anh – Mỹ áp dụng theo hệ thuộc luật nơi cư trú Theo quy định Pháp luật Việt Nam Điều 761 Năng lực pháp luật dân cá nhân người nước Năng lực pháp luật dân cá nhân người nước xác định theo pháp luật nước mà người có quốc tịch Người nước có lực pháp luật dân Việt Nam công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác Điều 762 Năng lực hành vi dân cá nhân người nước Năng lực hành vi dân cá nhân người nước xác định theo pháp luật nước mà người công dân, trừ trường hợp pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác Trong trường hợp người nước xác lập, thực giao dịch dân Việt Nam lực hành vi dân người nước xác định theo pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong trường hợp Ủy ban trọng tài bên thỏa thuận, gồm ba trọng tài bên định trọng tài vien thứ ba hoạt động với cách trọng tài viên Chủ tịch UB trọng tài Nếu vòng 30 ngày sau định trọng tài viên thứ hai mà hia tọng viên không thống trọng tài viên chủ tọa quan trọng tài đứng định trọng tài viên Khi yêu cầu quan trọng tài định trọng tài viên bên yêu cầu phải gửi cho quan trọng tài: −Một thông báo trọng tài (đơn kiện); −Một hợp đồng mà từ tranh chấp phát sinh Việc bãi miễn thay trọng tài theo ngyên tắc sau: − Bất kì trọng tài viên bị bãi miễn có vấn đề gây nên nghi ngờ tính vô độc lập người đó; − Một bên bãi miễn trọng tài viên định trường hợp bên sau định biết lý nêu trên; − Trong vòng 15 ngày sau công bố việc bãi miễn,bên bãi miễn thông báo văn có ghi rõ lý bãi miễn cho bên kia, cho trọng tài viên bị bãi miễn thành viên khác UB trọng tài; Thủ tục xét xử + Theo quy tắc tố tụng Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, thủ tục xét xử trọng tài thực theo trình tự sau đây: Sau chọn định, trọng tài viên nghiên cứu hồ sơ tiến hành công tác điều tra biện pháp thích hợp Ngày xét xử Chủ tịch UB trọng tài ấn định Giấy triệu tập phải gửi thời hạn 30 ngày trước ngày xét xử Địa điểm xét xử tiến hành Hà Nội địa điểm khác lãnh thổ Việt Nam Các bên trực tiếp tham gia vào trình xét xử ủy quyền cho người khác thay mặt (có thể người VN người nước ngoài) Các bên mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho Trong trường hợp bên vắng mặt mà lí đáng UB trọng tài trọng tài viên tiến hành xét xử vào tài liệu chứng có Trong xét xử, UB trọng tài sử dụng Tiếng Việt UBTT giải tranh chấp vào điều khoản hợp đồng, vào luật áp dụng vụ tranh chấp, vào ĐƯQT có liên quan có tính đến tập quán thương mại thông lệ quốc tế Các vụ kiện xét xử kín Khi định, UBTT biểu theo nguyên tắc đa số, không đạt biểu theo đa số Chủ tịch UBTT điều tra định trọng tài viên Phiên họp xét xử phải ghi biên bản, thư kí phiên họp ghi chủ tịch UBTT TT viên kí + Theo quy tắc tố tụng trọng tài UNCITRAL: − Về địa điểm trọng tài: bên đương thỏa thuận khác UBTT tự xác định địa điểm trọng tài sở có tính đến hoàn cảnh khách quan − Về ngôn ngữ: theo thỏa thuận bên; − Về phản đối thẩm quyền UBTT: UBTT có quyền định ý kiến phản đối thẩm quyền mình, kể việc phản đối liên quan đến tồn hiệu lực thỏa thuận trọng tài − Về chứng nghe trình bày: Mỗi bên có trách nhiệm chứng minh vấn đề làm sở đảm bảo cho đơn yêu cầu đơn biện minh Trong trường hợp cần nghe trình bày, UBTT thông báo cho bên thời gian địa điểm − Về áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời: Theo yêu cầu bên, UBTT thi hành biện pháp ngăn chặn tạm thời nhằm đảm bảo việc tiến hành tố tụng trọng tài bình thường − Về chuyên gia: UBTT định hay nhiều chuyên gia để xem xét vấn đề đặc biệt cần phải xác định yếu tố kĩ thuật, tính chất lý hóa hàng hóa… − Về vắng mặt UBTT: bên thông báo đầy đủ vắng mặt buổi nghe mà lý dáng UBTT vấn tiến hành giải − Kết thúc xét xử: Sau hỏi bên thêm chứng ủy ban trọng tài tuyên bố kết thúc buổi nghe trình bày Quyết định trọng tài + Theo quy tắc tố tụng Trung tâm trọng tài QT VN, định trọng tài phải có nội dung sau: − Tên trung tâm trọng tài QTVN; − Địa điểm ngày phán quyết; − Họ tên trọng tài viên; − Tên bên người tham gia vụ kiện; − Đối tường vụ tranh chấp tóm tắt diễn biến việc − Cơ sở định trên; − Chữ kí trọng tài viên thư kí phiên họp Phán UBTT công bố sau kết thúc phiên họp xét xử cuối cùng, công bố sau Toàn văn phán phải gửi cho bên đương chậm 30 ngày sau công bố Phán UBTT định trung thẩm bị kháng cáo trước tòa án tổ chức Các bên phải tự nguyện thi hành thời hạn quy định, không áp dụng biện pháp cưỡng chế theo pháp luật nước nơi phán yêu cầu thi hành theo ĐƯQT hữu quan + Theo quy tắc tố tụng UNCTIRAL định trọng tài thông quan theo nguyên tắc đa số, không đạt đa số trọng tài viên chủ tọa định xem xét lại − định trọng tài phải văn định cuối ràng buộc bên − Quyết định trọng tài phải có chữ kí trọng tài viên có ghi ngày, tháng, năm, địa điểm định − Quyết định trọng tài thông báo công khai bên đồng ý; − ủy ban trọng tài gửi cho bên định có kí trọng tài viên − Trong vòng 30 ngày sau nhận định, bên yêu cầu UBTT giải thích định Việc giải thích phải văn vòng 45 ngày sau nhận yêu cầu − ủy ban trọng tài ấn định chi phí trọng tài định trọng tài; IV Công nhận thi hành định trọng tài nước Việt Nam Quyết định trọng tài nước hiểu định tuyên lãnh thổ Việt Nam trọng tài bên thỏa thuân lựa chọn để giải tranh chấp phát sinh từ quan hệ thương mại định trọng tài tuyên lãnh thổ Việt Nam không trọng tài Việt Nam tuyên + Việc công nhận thi hành định trọng tài nước Việt Nam thực trường hợp sau: −quyết định tuyên nước trọng tài nước mà Việt Nam nước kí kết tham gia ĐUQT vấn đề này, định trọng tài cùa nước có áp dụng nguyên tắc có có lại với VN mà không đòi hỏi phải kí kết tham gia ĐƯQT; −Quyết định trọng tài nước thi hành Việt Nam sau TAVN công nhận cho thi hành; việc thi hành phải tuân theo quy định PLVN thi hành án dân + Thủ tục công nhận thi hành định trọng tài nước − Điều kiện: Bên thi hành phải gửi đơn yêu cầu cho BTP VN Sau nhận đơn yêu cầu giấy tờ kèm theo hợp lệ BTP chuyển hồ sơ cho TA có thẩm quyền thụ lý − Sau xem xét nghiên cứu hồ sơ thời hạn tối đa tháng (kể từ ngày nhận hồ sơ), TA phải định mở phiên tòa xét đơn yêu cầu tạm đình chỉ, đình việc xét đơn yêu cầu − Tòa án phỉa mở phiên tòa công khai để xét đơn yêu cầu thời hạn 15 ngày, kể từ ngày định mở phiên tòa Việc xét đơn hôi đồng xét xử gồm thẩm phán: không xét xử lại vụ tranh chấp TT nước giải mà kiểm tra, đối chiếu định TTNN giấy tờ kèm theo với quy định PL − Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày TA định, đương sự, người đại diện hợp pháp họ có quyền kháng cáo, VKS cấp VKS NDTC có quyền kháng nghị định TA Trong thời hạn tháng, kể từ ngày nhận đơn kháng cáo, kháng nghị, TANDTC xét định TAND tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bị kháng cáo , kháng nghị; Quyết định TANDTC định cuối có hiệu lực thi hành − Trong thời hạn 15 kể từ ngày định, TA gửi định định Trọng Tài nước cho CƠ quan thi hành án để thi hành theo quy định PL VN thi hành án dân + Các trường hợp TAVN không công nhận cho thi hành Việt Nam định trọng tài nước Bô luật tố tụng dân sự:Điều 364 Đơn yêu cầu công nhận cho thải hành Việt Nam định Trọng tài nước Đơn yêu cầu công nhận cho thải hành Việt Nam định Trọng tài nước phải gửi đến Bộ pháp Việt Nam phải có nội dung sau đây: a) Họ, tên, địa nơi cư trú nơi làm việc người thải hành, người đại diện hợp pháp Việt Nam người đó; người thải hành án quan , tổ chức phải ghi đầy đủ tên địa trụ sở quan , tổ chức đó; b) Họ, tên, địa nơi cư trú nơi làm việc người phải thải hành; người phải thải hành quan , tổ chức ghi đầy đủ tên địa trụ sở quan , tổ chức đó; trường hợp người phải thải hành cá nhân nơi cư trú nơi làm việc Việt Nam, người phải thải hành quan , tổ chức trụ sở Việt Nam đơn yêu cầu phải ghi rõ địa nơi có tài sn loại tài sn liên quan đến việc thải hành định Trọng tài nước Việt Nam; c) Yêu cầu người thải hành Đơn yêu cầu tiếng nước phải gửi kèm theo dịch tiếng Việt, công chứng, chứng thực hợp pháp Điều 365 Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu Gửi kèm theo đơn yêu cầu giấy tờ, tài liệu quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập Trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định điều ước quốc tế liên quan kèm theo đơn yêu cầu phải có hợp pháp định Trọng tài nước ngoài; hợp pháp thoả thuận trọng tài bên việc giải tranh chấp phát sinh họ với theo thể thức trọng tài mà pháp luật nước hữu quan quy định giải theo thể thức thoả thuận trọng tài điều khoản Trọng tài ghi hợp đồng thoả thuận riêng Trọng tài bên ký kết sau phát sinh tranh chấp Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu tiếng nước phải gửi kèm theo dịch tiếng Việt, công chứng, chứng thực hợp pháp Điều 366 Chuyển hồ sơ cho Toà án Trong thời hạn bẩy ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, giấy tờ, tài liệu kèm theo, Bộ pháp chuyển hồ sơ cho Toà án có thẩm quyền theo quy định Điều 34 Điều 35 Bộ luật Trong trường hợp Bộ pháp chuyển hồ sơ cho Toà án mà sau lại nhận thông báo quan có thẩm quyền nước cho biết xem xét huỷ bỏ, đình thải hành định Trọng tài nước Bộ pháp thông báo văn cho Toà án biết Điều 367 Thụ lý hồ sơ Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Bộ pháp chuyển đến, Toà án có thẩm quyền phải thụ lý thông báo cho cá nhân, quan , tổ chức phải thải hành Viện kiểm sát cấp biết Toà án có quyền yêu cầu cá nhân, quan , tổ chức gửi đơn yêu cầu giải thích điểm chưa rõ hồ s Điều 368 Chuẩn bị xét đơn yêu cầu Trong thời hạn hai tháng kể từ ngày thụ lý, tuỳ trường hợp mà Toà án định sau đây: a) Tạm đình việc xét đơn yêu cầu trường hợp nhận thông báo văn Bộ pháp việc quan có thẩm quyền nước xem xét định Trọng tài nước ngoài; b) Đình việc xét đơn yêu cầu, cá nhân, quan , tổ chức thải hành rút đơn yêu cầu cá nhân, quan , tổ chức phải thải hành tự nguyện thải hành; quan , tổ chức phải thải hành bị giải thể, phá sn mà quyền, nghĩa vụ quan , tổ chức giải theo quy định pháp luật Việt Nam cá nhân phải thải hành chết mà quyền, nghĩa vụ người không thừa kế; c) Đình việc xét đơn yêu cầu trường hợp nhận thông báo văn Bộ pháp việc quan có thẩm quyền nước huỷ bỏ đình thải hành định Trọng tài nước ngoài; d) Đình việc xét đơn yêu cầu tr lại hồ sơ cho Bộ pháp trường hợp không thẩm quyền quan , tổ chức phải thải hành trụ sở Việt Nam, cá nhân phải thải hành không cư trú, làm việc Việt Nam không xác định địa điểm nơi có tài sn liên quan đến việc thải hành Việt Nam; đ) Mở phiên họp xét đơn yêu cầu Trong trường hợp Toà án yêu cầu giải thích theo quy định khoản Điều 367 Bộ luật thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu kéo dài thêm hai tháng Toà án phải mở phiên họp xét đơn thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày định mở phiên họp xét đơn yêu cầu Toà án chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cấp nghiên cứu thời hạn mười ngày, trước ngày mở phiên họp; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải gửi tr lại hồ sơ cho Toà án để mở phiên họp xét đơn yêu cầu Điều 369 phiên họp xét đơn yêu cầu Việc xét đơn yêu cầu tiến hành phiên họp Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm ba Thẩm phán, Thẩm phán làm chủ toạ theo phân công Chánh án Toà án Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp phải tham gia phiên họp; trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt phải hoãn phiên họp phiên họp tiến hành với có mặt người phải thải hành người đại diện hợp pháp họ, vắng mặt lần thứ có lý đáng phải hoãn phiên họp Việc xét đơn yêu cầu tiến hành, người phải thải hành người đại diện hợp pháp họ yêu cầu Toà án xét đơn vắng mặt họ triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt Hội đồng không xét xử lại vụ tranh chấp Trọng tài nước giải mà kiểm tra, đối chiếu định Trọng tài nước ngoài, giấy tờ, tài liệu kèm theo với quy định Bộ luật này, quy định khác pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập có liên quan để định Sau xem xét đơn yêu cầu, giấy tờ, tài liệu kèm theo, nghe ý kiến người triệu tập, Kiểm sát viên, Hội đồng thoả luận định theo đa số Hội đồng có quyền định công nhận cho thải hành Việt Nam định Trọng tài nước định không công nhận định Trọng tài nước Điều 370 Những trường hợp không công nhận Quyết định Trọng tài nước không công nhận cho thải hành Việt Nam trường hợp sau đây: a) Các bên ký kết thoả thuận trọng tài lực để ký kết thoả thuận theo pháp luật áp dụng cho bên; b) thoả thuận trọng tài giá trị pháp lý theo pháp luật nước mà bên chọn để áp dụng theo pháp luật nước nơi định tuyên, bên không chọn pháp luật áp dụng cho thoả thuận đó; c) Cá nhân, quan , tổ chức phải thải hành không thông báo kịp thời hợp thức việc định Trọng tài viên, thủ tục giải vụ tranh chấp Trọng tài nước nguyên nhân đáng khác mà thực quyền tố tụng mình; d) Quyết định Trọng tài nước tuyên vụ tranh chấp không bên yêu cầu giải vượt yêu cầu bên ký kết thoả thuận trọng tài Trong trường hợp tách phần định vấn đề yêu cầu phần định vấn đề không yêu cầu giải Trọng tài nước phần định vấn đề yêu cầu giải công nhận cho thải hành Việt Nam; đ) Thành phần Trọng tài nước ngoài, thủ tục giải tranh chấp Trọng tài nước không phù hợp với thoả thuận trọng tài với pháp luật nước nơi định Trọng tài nước tuyên, thoả thuận trọng tài không quy định vấn đề đó; e) Quyết định Trọng tài nước chưa có hiệu lực bắt buộc bên; g) Quyết định Trọng tài nước bị quan có thẩm quyền nước nơi định tuyên nước có pháp luật áp dụng huỷ bỏ đình thải hành Quyết định Trọng tài nước không công nhận cho thải hành Việt Nam, Toà án Việt Nam xét thấy: tài; a) Theo pháp luật Việt Nam, vụ tranh chấp không giải theo thể thức trọng b) Việc công nhận cho thải hành Việt Nam định Trọng tài nước trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam Điều 371 Gửi định Toà án Ngay sau định quy định Điều 368 Điều 369 Bộ luật này, Toà án gửi cho đương Viện kiểm sát cấp định đó; đương nướcơ định gửi thông qua Bộ pháp Điều 372 Kháng cáo, kháng nghị Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày Toà án định quy định Điều 368 Điều 369 Bộ luật này, đương sự, người đại diện hợp pháp họ có quyền kháng cáo định đó; trường hợp đương mặt phiên họp xét đơn yêu cầu thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận đượcquyết định Đơn kháng cáo phải nêu rõ lý yêu cầu kháng cáo Trong trường hợp có kiện bất khả kháng trở ngại khách quan làm cho đương sự, người đại diện hợp pháp họ kháng cáo thời hạn nêu thời gian có kiện bất khả kháng trở ngại khách quan không tính vào thời hạn kháng cáo Viện kiểm sát cấp Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị định Toà án quy định Điều 368 Điều 369 Bộ luật Thời hạn kháng nghị Viện kiểm sát cấp mười lăm ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ba mươi ngày, kể từ ngày Toà án định Điều 373 Xét kháng cáo, kháng nghị Toà án nhân dân tối cao xét định Toà án nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị thời hạn tháng, kể từ ngày nhận hồ sơơ; trường hợp cần phải yêu cầu giải thích theo quy định khoản Điều 367 Bộ luật thời hạn kéo dài, không hai tháng Thành phần Hội đồng xét định bị kháng cáo, kháng nghị gồm ba Thẩm phán, có Thẩm phán làm chủ toạ theo phân công Chánh Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao Phiên họp xét lại định bị kháng cáo, kháng nghị tiến hành phiên họp xét đơn yêu cầu quy định Điều 369 Bộ luật Hội đồng có quyền giữ nguyên, sửa phần toàn định Toà án nhân dân cấp tỉnh, tạm đình đình việc xét kháng cáo, kháng nghị trường hợp đương rút kháng cáo, Viện kiểm sát rút kháng nghị có quy định điểm a, b c khoản Điều 368 Bộ luật Quyết định Toà án nhân dân tối cao định cuối có hiệu lực thải hành Điều 374 Huỷ định công nhận cho thải hành Trong trường hợp nhận thông báo văn Bộ pháp việc quan có thẩm quyền nước xem xét việc huỷ bỏ đình thải hành định Trọng tài nước có định thải hành Việt Nam Thủ trưởng quan thải hành án dân định tạm đình thải hành định Trọng tài nước gửi định cho Toà án định công nhận cho thải hành Việt Nam định Trọng tài nước Thủ trưởng quan thải hành án dân áp dụng biện pháp bảo đảm cần thiết cho việc tiếp tục thải hành định Trọng tài nước ngoài, có yêu cầu cá nhân, quan , tổ chức thải hành Ngay sau nhận thông báo văn Bộ pháp việc quan có thẩm quyền nước huỷ bỏ đình thải hành định Trọng tài nước ngoài, Toà án Việt Nam định công nhận cho thải hành Việt Nam định Trọng tài nước định huỷ bỏ định gửi định cho quan thải hành án Ngay sau nhận định Toà án, Thủ trưởng quan thải hành án dân định đình việc thải hành định Trọng tài nước HỎI ĐÁP Hỏi : Trọng tài gì? Trả lời : Trọng tài phương thức giải tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại tiến hành theo trình tự, thủ tục bên thỏa thuận theo quy định pháp luật Việc giải tranh chấp tiến hành Hội động Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài định Hội đồng Trọng tài bên thành lập, tùy thuộc vào quyền lựa chọn bên Hỏi : Trọng tài hòa giải khác nào? Trả lời : Trong trọng tài, trọng tài viên giải vụ tranh chấp định chung thẩm Một định trọng tài tuyên có giá trị ràng buộc bên cho dù bên có đồng ý hay không Đối với hòa giải, hòa giải viên không định vụ tranh chấp mà có vai trò giúp bên giải vụ tranh chấp thông qua trình thương lượng thu hẹp điểm bất đồng Hòa giải viên giúp bên đạt thỏa thuận Tuy nhiên, khác với định trọng tài, thỏa thuận bên không mang tính ràng buộc Trong trường hợp bên không tự nguyện thực thỏa thuận hòa giải, bên khởi kiện trọng tài tòa án tùy theo thỏa thuận bên Hỏi : Những tranh chấp giải trọng tài? Trả lời : Những tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại giải trọng tài Theo Điều Khoản Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003, hoạt động thương mại việc thực hay nhiều hành vi thương mại cá nhân, tổ chức kinh doanh bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; phân phối; đại diện, đại lý thương mại; ký gửi; thuê, cho thuê; thuê mua; xây dựng; vấn; kỹ thuật; li-xăng; đầu tư; tài chính, ngân hàng; bảo hiểm; thăm dò, khai thác; vận chuyển hàng hóa, hành khách đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường hành vi thương mại khác theo quy định pháp luật Hỏi : Giải tranh chấp trọng tài có ưu điểm gì? Trả lời : Thủ tục giải tranh chấp trọng tài đơn giản so với tòa án trọng tài giải không công khai, định trọng tài có giá trị chung thẩm Ngoài ra, trọng tài bên tự định trọng tài viên riêng tự thỏa thuận trình tự, thủ tục giải vụ tranh chấp ngôn ngữ trọng tài, địa điểm trọng tài, luật áp dụng v.v Hỏi : VIAC gì? Trả lời : VIAC tên viết tắt cụm từ “Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry” - “Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam” VIAC thành lập ngày 28 tháng năm 1993 theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng năm 1993 Thủ tướng Chính phủ sở hợp Hội đồng Trọng tài Ngọai thương (thành lập năm 1963) Hội đồng Trọng tài Hàng hải (thành lập năm 1964) Hỏi : Liệu bên đưa tranh chấp VIAC giải trường hợp thỏa thuận trọng tài không? Trả lời : Theo quy định Điều Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003, tranh chấp giải trọng tài trước sau xẩy tranh chấp bên có thỏa thuận trọng tài Theo đó, muốn giải tranh chấp VIAC bên phải có thỏa thuận văn rõ chọn VIAC để giải tranh chấp VIAC khuyến nghị doanh nghiệp đưa điều khoản trọng tài mẫu VIAC sau vào hợp đồng: “Mọi tranh chấp phát sinh từ liên quan đến hợp đồng giải chung thẩm Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài Trung tâm này” Hỏi : Liệu bên đưa tranh chấp tòa án giải có thỏa thuận trọng tài không? Trả lời : Không Theo quy định Điều Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003, trường hợp vụ tranh chấp có thỏa thuận trọng tài, bên khởi kiện Tòa án Tòa án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu Hỏi : Liệu bên đưa tranh chấp tòa án giải có thỏa thuận trọng tài không? Trả lời : Không Theo quy định Điều Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003, trường hợp vụ tranh chấp có thỏa thuận trọng tài, bên khởi kiện Tòa án Tòa án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu Theo Điều 10 Pháp lệnh Trọng tài Thương mại, thỏa thuận trọng tài vô hiệu trường hợp sau đây: Tranh chấp phát sinh không thuộc hoạt động thương mại; Người ký thỏa thuận trọng tài thẩm quyền ký kết theo quy định pháp luật; Một bên ký kết thỏa thuận trọng tài lực hành vi dân đầy đủ; Thỏa thuận trọng tài không quy định quy định không rõ đối tượng tranh chấp, tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải vụ tranh chấp mà sau bên thỏa thuận bổ sung; Thỏa thuận trọng tài không lập theo quy định Điều Pháp lệnh; Bên ký thỏa thuận trọng tài bị lừa dối, bị đe dọa có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận trọng tài vô hiệu Hỏi : Muốn nộp Đơn kiện VIAC phải làm nào? Trả lời : Đơn kiện nộp trực tiếp trụ sở VIAC (Số phố Đào Duy Anh, Hà Nội, Việt Nam) Đơn kiện phải bao gồm nội dung sau: Ø Ngày, tháng, năm viết đơn; Ø Tên địa Nguyên đơn Bị đơn; Ø Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp Ø Căn phápđể khởi kiện; Ø Trị giá vụ tranh chấp yêu cầu khác Nguyên đơn; Ø Tên Trọng tài viên có tên Danh sách Trọng tài viên mà Nguyên đơn chọn yêu cầu Nguyên đơn việc Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên cho Kèm theo Đơn kiện, Nguyên đơn phải gửi có chứng thực hợp lệ thỏa thuận trọng tài, tài liệu, chứng có liên quan chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài Đơn kiện tài liệu kèm theo phải lập đủ số (05 bản) để gửi cho thành viên Hội đồng Trọng tài giải vụ tranh chấp, người bản, cho Bị đơn lưu VIAC Hỏi : Công ước Niu Oóc Công ước gì? Hiện có quốc gia thành viên Công ước? Việt Nam tham gia Công ước chưa? Trả lời : Công ước Công nhận Thi hành Quyết định Trọng tài nước Liên Hiệp quốc thường gọi Công ước Niu Oóc, thông qua vào năm 1958 đánh dấu mốc quan trọng trọng tài quốc tế Công ước đòi hỏi nước tham gia phải công nhận thoả thuận trọng tài văn tòa án nước thành viên phải từ chối giải các tranh chấp có dẫn chiếu đến thoả thuận trọng tài Các nước tham gia phải công nhận cho thi hành định trọng tài tuyên nước thành viên Công ước Tính đến có 137 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Công ước Việt Nam tham gia Công ước vào ngày 12 tháng 12 năm 1995 Để có đầy đủ Công ước Niu Oóc, vào trang web UNCITRAL website Hỏi : Các bên có bắt buộc phải định trọng tài viên có tên Danh sách Trọng tài viên VIAC không thủ tục trọng tài giải theo Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC? Trả lời : Theo Quy tắc tố tụng VIAC, vụ tranh chấp nước bên phải định trọng tài viên có tên Danh sách Trọng tài viên VIAC Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài, bên định trọng tài viên tên Danh sách Trọng tài viên VIAC Hỏi : Đề nghị cho biết mức phí trọng tài giải VIAC Trả lời : Hiện VIAC có Biểu phí trọng tài chia làm hai loại gồm phí trọng tài áp dụng cho vụ tranh chấp nước phí trọng tài áp dụng cho vụ tranh chấp có yếu tố nước Mức phí cụ thể tính theo trị giá vụ tranh chấp mà bên yêu cầu Hỏi : Trong trình giải tranh chấp, việc bên tự hoà giải có công nhận không? Nếu có định công nhận hoà giải thành thi hành nào? Trả lời : Ðiều 37 Pháp lệnh Trọng tài Thương mại ngày 25/2/2003 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2003) quy định, bên tự hoà giải Trong trường hợp hoà giải thành theo yêu cầu bên, Hội đồng Trọng tài đình tố tụng Các bên yêu cầu Hội đồng Trọng tài lập biên hoà giải thành định công nhận Biên phải bên trọng tài viên ký Quyết định công nhận hoà giải thành Hội đồng trọng tài chung thẩm thi hành theo quy định điều 57 Pháp lệnh Ðiều 57 Pháp lệnh quy định thi hành Quyết định trọng tài sau: Sau thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn thi hành định trọng tài, bên không tự nguyện thi hành, bên đươc thi hành định có quyền làm đơn yêu cầu quan thi hành án cấp tỉnh, nơi có trụ sở, nơi cư trú nơi có tài sản bên phải thi hành định Hỏi : Khi lựa chọn giải tranh chấp trọng tài, tòa án có hỗ trợ lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ quyền lợi bên tranh chấp không? Trả lời : Điều 33 Pháp lệnh Trọng tài Thương mại quy định sau: Trong trình Hội đồng Trọng tài giải vụ tranh chấp, quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại có nguy trực tiếp bị xâm hại, bên có quyền làm đơn đến Toà án cấp tỉnh nơi Hội đồng Trọng tài thụ lý vụ tranh chấp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sau Bảo toàn chứng trường hợp chứng bị tiêu huỷ có nguy bị tiêu huỷ Kê biên tài sản tranh chấp; Cấm chuyển dịch tài sản tranh chấp Cấm thay đổi trạng tài sản tranh chấp; Kê biên niêm phong tài sản nơi gửi giữ; Phong toả tài khoản ngân hàng Như vậy, giải tranh chấp trọng tài, bên có quyền yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Ngoài Điều 33 quy định quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Pháp lệnh Trọng tài quy định thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 34), thay đổi hủy bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 35), trách nhiệm bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 36) Hỏi : Giá trị pháp lý Quyết định trọng tài? Trường hợp có Quyết định trọng tài, bên không đồng ý với Quyết định trọng tài có quyền kiện tiếp tòa án hay không? Trả lời : Theo quy định Điều Pháp lệnh Trọng tài Thương mại, Quyết định Trọng tài chung thẩm, bên phải thi hành, trừ trường hợp Toà án huỷ định trọng tài theo quy định Pháp lệnh Khác với tòa án, nguyên tắc giải trọng tài xét xử “một lần” Vì vậy, Quyết định trọng tài có giá trị chung thẩm Khi có Quyết định trọng tài bên khởi kiện tiếp tòa án Hỏi : Xin cho biết tiêu chuẩn để trở thành trọng tài viên? Những không làm trọng tài viên? Trả lời : Theo Điều 12 Pháp lệnh Trọng tài Thương mại, công dân Việt Nam có đủ điều kiện sau làm Trọng tài viên: (a) Có lực hành vi dân đầy đủ; (b) Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, vô tư, khách quan; (c) Có đại học qua thực tế công tác theo ngành học từ năm năm trở lê Cũng theo Điều 12 Pháp lệnh Trọng tài Thương mại, người sau không làm trọng tài viên: (a) Người bị quản chế hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình bị kết án mà chưa xoá án tích không làm Trọng tài viên (b) Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên, công chức công tác Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, quan điều tra, quan thi hành án không làm Trọng tài viên Hỏi : Trong trường hợp chọn trọng tài để giải tranh chấp, bên có quyền chọn luật áp dụng không? Trả lời : Điều Pháp lệnh Trọng tài Thương mại quy định sau: Đối với vụ tranh chấp bên Việt Nam, Hội đồng Trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải tranh chấp Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng Trọng tài áp dụng pháp luật bên lựa chọn Việc lựa chọn pháp luật nước việc áp dụng pháp luật nước không trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam Như vậy, bên có quyền chọn luật áp dụng vụ tranh chấp có yếu tố nước Đối với vụ tranh chấp nước bên quyền chọn luật áp dụng Trong trường hợp bên không lựa chọn pháp luật để giải vụ tranh chấp Hội đồng Trọng tài định Hỏi : Thời hiệu giải tranh chấp trọng tài bao lâu? Trả lời : Điều 21 Pháp lệnh Trọng tài Thương mại quy định thời hiệu giải tranh chấp trọng tài sau: Đối với vụ tranh chấp mà pháp luật có quy định thời hiệu khởi kiện thực theo quy định pháp luật Đối với vụ tranh chấp mà pháp luật không quy định thời hiệu khởi kiện thời hiệu khởi kiện giải vụ tranh chấp trọng tài hai năm, kể từ ngày xảy tranh chấp, trừ trường hợp bất khả kháng Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện tính từ ngày xảy kiện không kiện bất khả kháng Hỏi : Tôi muốn chọn trọng tài adhoc để giải tranh chấp Xin cho biết pháp luật Việt Nam có cho phép sử dụng trọng tài adhoc không? Trả lời : Theo Điều 19 Pháp lệnh Trọng tài Thương mại, bên có quyền lựa chọn Trung tâm Trọng tài Hội đồng Trọng tài bên thành lập (trọng tài adhoc) để giải vụ tranh chấp Điềukhoản trọng tài mẫu VIAC Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VIAC) khuyến nghị doanh nghiệp đưa điều khoản trọng tài mẫu sau VIAC vào hợp đồng thương mại: Mọi tranh chấp phát sinh từ liên quan đến hợp đồng giải Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài Trung tâm này” Ngoài ra, bên bổ sung nội dung sau đây: a) Số lượng trọng tài viên (1 3) … b) Địa điểm tiến hành trọng tài … Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài, bên bổ sung: c) Luật áp dụng cho hợp đồng luật … d) Ngôn ngữ dùng tố tụng trọng tài … B tham khảo công nhận thi hành bàn án, dịnh dân tòa án nước ngoài: Thực trạng pháp luật công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Toà án nước ngoài, định Trọng tài nước Hiệp định quy định Toà án quan xem xét định công nhận thi hành án, định nước Ở đây, Toà án không xem xét lại nội dung án, định Thẩm quyền tài phán Toà án, trọng tài tuyên án, định tôn trọng bảo đảm Thủ tục công nhận nhằm xem xét tính khánh quan trình án, định e/ Các vấn đề thi hành án, định: Các Hiệp định tương trợ pháp chủ yếu đề cập đến trình tự, thủ tục, điều kiện công nhận thi hành án, định Bên ký kết Tuy vậy, phần quan trọng không công nhận cho thi hành chế để thi hành nào? Hầu hết Hiệp định quy định việc chuyển tiền tài sản thi hành án, định nước Các nội dung liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án, định hiểu pháp luật nước thi hành án, định quy định 1.1.2 Công ước công nhận thi hành định Trọng tài nước ngày 10/6.1958 (Công ước NewYork năm 1958): Việc công nhận thi hành định Trọng tài nước hầu áp dụng theo Công ước NewYork năm 1958 Trong Hiệp định tương trợ pháp mà nước ta ký thời gian gần (Hiệp định với Nga, Trung Quốc, Pháp) quy định việc công nhận thi hành định Trọng tài thực theo quy định Công ước Nội dung Công ước New York quy định nước thành viên phải công nhận phán Trọng tài đưa lãnh thổ họ phán không coi phán nước nước thành viên Các phán Trọng tài nước thi hành định Toà án địa phương hệ thống quan pháp Nhà nước áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành phán Khi tham gia Công ước, Nhà nước ta tuyên bố điểm bảo lưu: 1/ Chỉ áp dụng Công ước việc công nhận thi hành Việt Nam định Trọng tài nước tuyên lãnh thổ quốc gia thành viên Công ước; định Trọng tài nước tuyên lãnh thổ quốc gia chưa ký kết tham gia Công ước, Công ước áp dụng Việt Nam theo nguyên tắc có có lại 2/ Chỉ áp dụng Công ước tranh chấp phát sinh từ quan hệ pháp luật thương mại 3/ Mọi giải thích Công ước trước Toà án quan có thẩm quyền khácủa Việt Nam phải tuân theo quy định Hiến pháp pháp luật Việt Nam 1.2.Pháp luật nước 1.2.1 Về nguyên tắc công nhận cho thi hành Theo quy định Điều 343 Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 Toà án Việt Nam xem xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Toà án nước định Trọng tài nước theo nguyên tắc bản: - Thứ nhất,dựa sở điều ước quốc tế: “a) Bản án, định dân Toà án nước mà Việt Nam nước ký kết gia nhập điều ước quốc tế vấn đề này;” (Điểm a, Khoản Điều 343 BLTTDS); “Toà án Việt Nam xem xét công nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước trường hợp định tuyên nước Trọng tài nước mà Việt Nam ký kết gia nhập điều ước quốc tế vấn đề này.” (Khoản Điều 343 BLTTDS) - Thứ hai, dựa nguyên tắc có có lại: “Bản án, định dân Toà án nước ngoài, định Trọng tài nước Toà án Việt Nam xem xét công nhận cho thi hành Việt Nam sở có có lại mà không đòi hỏi Việt Nam nước phải ký kết gia nhập điều ước quốc tế vấn đề (Khoản 3, Điều 343 BLTTDS) Đây nguyên tắc việc công nhận cho thi hành án, định Toà án nước Trước đây, nguyên tắc có có lại đặt cho việc công nhận cho thi hành định dân Trọng tài nước Tuy nhiên, thực tiễn vướng mắc pháp luật chưa định thẩm quyền, trình tự thủ tục cho việc áp dụng nguyên tắc có có lại 1.2.2 Về thủ tục trình tự xem đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Toà án, định Trọng tài nước a/ Giai đoạn nhận đơn, thụ lý đơn, yêu cầu giải thích chuẩn bị việc xét đơn yêu cầu: Theo quy định Điều 350 BLTTDS Bộ pháp quan đầu mối việc tiếp nhận hồ sơ giấy tờ yêu cầu công nhận thi hành án, định dân Toà án, định trọng tài nước sau kiểm tra tính hợp pháp, hợp thức giấy tờ, hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Toà án có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết giải đơn yêu cầu, đơn kháng cáo Việc nhận đơn tiến hành trường hợp người phải thi hành cư trú làm việc Việt Nam, hay người có tài sản liên quan đến việc thi hành Việt Nam vào thời điểm gửi đơn Về thẩm quyền xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Toà án nước định Trọng tài nước ngoài, theo quy định Điều 352 BLTTDS Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người phải thi hành án cư trú, làm việc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đơn yêu cầu giấy tờ hợp lệ kèm theo, Bộ pháp phải chuyển đơn cho Toà án có thẩm quyền Trong giai đoạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành, Toà án thấy có vấn đề chưa rõ án, định Toà án định Trọng tài nước ngoài, Toà án có quyền yêu cầu Toà án, trọng tài án, định giải thích Sau tháng kể từ ngày thụ lý, Toà án phải định mở phiên xét đơn yêu cầu tạm đình chỉ, đình Trong giai đoạn việc xem xét, nghiên cứu hồ sơ vụ việc, Toà án phải tiến hành số công việc khác như: xác minh nơi cư trú người phải thi hành, tài sản liên quan đến việc thi hành b/ Phiên xét đơn: Theo quy định Điều 355 BLTTDS, phiên xét đơn yêu cầu bao gồm người sau đây: + Việc xét đơn yêu cầu Hội đồng gồm ba thẩm phán tiến hành, có thẩm phán chánh án định làm chủ toạ + Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp phải tham gia phiên Trường hợp kiểm sát viên vắng mặt, phải hoãn phiên + Phiên tiến hành với có mặt người có nghĩa vụ phải thi hành người đại diện hợp pháp người Những người triệu tập đến phiên theo quy định pháp luật Việt Nam Việc xét đơn yêu cầu tiến hành người phải thi hành người đại diện hợp pháp người yêu cầu Toà án xét đơn vắng mặt lý đáng Sau xem xét đơn giấy tờ kèm theo, nghe ý kiến người triệu tập, kiểm sát viên, Hội đồng xét đơn yêu cầu thảo luận định (theo đa số) công nhận cho thi hành định không công nhận án, định nước Sau phiên sơ thẩm, quyền kháng cáo đương đảm bảo theo quy định pháp luật Việt Nam Các đơn kháng cáo, kháng nghị Toà án nhân dân tối cao xem xét lại theo thủ tục phúc thẩm Điểm đặc biệt lưu ý theo quy định Khoản Điều 355 BTTDS xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành án, định dân Toà án, định Trọng tài nước ngoài, Toà án Việt Nam không xét xử lại vụ kiện mà xem xét xem thủ tục mặt tố tụng việc tuyên án,quyết định có đảm bảo không (chỉ xem xét quy định luật hình thức mà không xem xét quy định luật nội dung) Hiện nay, xét đơn yêu cầu số vụ việc xem xét công nhận cho thi hành án, định dân Toà án nước định Trọng tài nước ngoài, số Hội đồng xét đơn yêu cầu xem xét lại nội dung vụ kiện Lỗi thường hay gặp phải Hội đồng xét đơn yêu cầu so sánh việc áp dụng luật nước với pháp luật nước, để xem lại nội dung vụ kiện có với pháp luật Việt Nam hay không, sau định công nhận cho thi hành hay không công nhận ... 19 tu i, nu công dân Anh 17 tu i theo quy định pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam, hai chưa đủ độ tu i kết hôn (Điều 9, Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 quy định độ tu i kết hôn với nam – 20 tu i,... quy định độ tu i kết hôn với nam – 20 tu i, nữ - 18 tu i) Trong đó, luật hôn nhân Anh quy định độ tu i phép kết hôn nam nữ 16 tu i Như vậy, độ tu i phép kết hôn pháp luật hai quốc gia hiểu không... sáng chế có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia quyền lợi kinh tế nước thành viên đinh a4 Hiệp Định TRIPS Hiệp định vấn đề liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tu dã kí kết vào ngày 15/12/1993
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn Tư pháp quốc tế, Đề cương môn Tư pháp quốc tế, Đề cương môn Tư pháp quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay