DỰ TRÙ NHÂN SỰ BCH CÔNG ĐOÀN 2017-2020

1 314 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 23:06

dự trù phương án nhân sự BCH công đoàn khóa mới CĐ CTY TNHH MTV TL TÂY BẮC NA CĐ CN THỦY LỢI QUỲ CHÂU Số: /CNQC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quỳ Châu, ngày tháng năm 2016 DANH SÁCH DỰ TRÙ BCH CĐ CN THỦY LỢI QUỲ CHÂU Nhiệm kỳ 2017 -2020 Kính gửi: Công đoàn Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An Căn vào nội dung họp triển khai kế hoạch Đại hội công đoàn phận giới thiệu danh sách dự trù vào BCH công đoàn khóa Công đoàn Chi nhánh Thủy Lợi Quỳ Châu ngày 19 tháng năm 2017 Công đoàn Chi nhánh Thủy lợi Quỳ Châu biểu thống giới thiệu đoàn viên có danh sách sau dự trù nhân cho BCH Công đoàn Chi nhánh Thủy lợi Quỳ Châu nhiệm kỳ 2017 – 2020 TT HỌ VÀ TÊN Đinh Khắc Huy Sầm Văn Trung Hoàng Thị Huế Vi Văn Hơn Phan Văn Châu NGÀY SINH 20/9/1966 08/9/1983 25/3/1987 13/3/1971 26/12/1967 SỐ PHIẾU 22/22 22/22 22/22 21/22 20/22 GHI CHÚ T/M BCH CĐ CN THỦY LỢI QUỲ CHÂU CHỦ TỊCH Đinh Khắc Huy
- Xem thêm -

Xem thêm: DỰ TRÙ NHÂN SỰ BCH CÔNG ĐOÀN 2017-2020, DỰ TRÙ NHÂN SỰ BCH CÔNG ĐOÀN 2017-2020, DỰ TRÙ NHÂN SỰ BCH CÔNG ĐOÀN 2017-2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay