Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần HOAKY

26 105 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:22

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN TRỌNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOA KỲ Chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp Mã số: 60.58.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH THÁM Phản biện 1: TS LÊ KHÁNH TOÀN Phản biện 2: TS TRẦN ĐÌNH QUẢNG Luận văn đƣợc bảo vệ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng năm 2014 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện hầu hết thành phố lớn nƣớc trình xây dựng công trình ngày nhiều với quy mô ngày lớn hơn, đặc biệt năm gần công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cở hạ tầng kỹ thuật môi trƣờng cạnh tranh liệt, ngƣời chiến thắng „‟thƣơng trƣờng‟‟ ngƣời có khả thích ứng nhanh nắm bắt đƣơc công nghệ tiên tiến nƣớc nhƣ công nghệ thi công đại giới, chìa khóa thành công chất lƣợng quản lý chất lƣợng trở thành nhân tố chủ yếu sách kinh tế nhiều công ty cổ phần xây dựng gần đây, khoa học kỹ thuật phát triển mà chu trình sản xuất đƣợc rút ngắn, chất lƣợng sản phẩm đƣợc nâng cao, nhu cầu ngƣời tiêu dùng luôn thay đổi, họ đòi hỏi hàng hoá phải có chất lƣợng phù hợp Chính mà cạnh tranh chất lƣợng thay cạnh tranh giá Nâng cao chất lƣợng công trình biện pháp giúp cho chi nhánh nâng cao khả cạnh tranh mình, Bên cạnh tồn tại, hạn chế quản lý chất lƣợng Chính em định chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình dân dụng công ty cổ phần HOAKỲ vấn đề mà đề tài vào phân tích đƣa biện pháp cải tiến quản lý chất lƣợng công trình tránh sai xót nhằm nâng cao hiệu kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Nhằm nâng cao quản lý chất lƣợng công ty cổ phần xây dựng công trình dân dụng công nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 Phƣơng pháp nghiên cứu Kết hợp lý thuyết thực tế, nghiên cứu lý thuyết quản lý chất lƣợng công trình xây dựng, lý thuyết, phân tích, đánh giá tài liệu liên quan đến trình quản lý chất lƣợng dự án dân dụng Nội dung nghiên cứu đề tài Ngoài phần: mở đầu Tính cấp thiết đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn đƣợc thể chƣơng phần nhƣ sau : CHƢƠNG : THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG “HOAKỲ” CHƢƠNG : CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP CHƢƠNG : NHỮNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HOA KỲ KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOA KỲ 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1.1 Giới thiệu công ty - Tên thức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HOA KỲ - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên - Địa chỉ: thôn an lão – xã Vĩnh Thịnh – huyện Vĩnh Tƣờng – Tỉnh Vĩnh Phúc Công ty có tổng số cán công nhân viên 51 ngƣời trình độ chuyên môn, Số cán có trình độ đại học 30 ngƣời, chiếm 58,8%; cán có trình độ cao đẳng có 7ngƣời, chiếm 13,7%, trung cấp 14 ngƣời, chiếm 27,4% lao động phổ thông * công nhân xây lắp công ty 75ngƣời 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ phạm vi hoạt động công ty lĩnh vực * Chức năng, nhiệm vụ công ty: - Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, Thiết kế công trình giao thông, Giám sát thi công công trình cầu, đƣờng bộ… * phạm vi hoạt động công ty: Chi nhánh hoạt động nƣớc, địa bàn khu vực phía bắc 1.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Công ty Công ty đƣợc tổ chức theo mô hình quản lý gồm có Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc, phòng chuyên môn, Xí nghiệp Đội xây dựng trực thuộc Footer Page of 145 Header Page of 145 Chức năng, nhiệm vụ phận: * Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc kỹ thuật, Phó Tổng giám đốc kinh doanh, Phòng kỹ thuật, Phòng Tổ chức lao động, Phòng Quản lý dự án, Phòng tài kết toán, Ban ISO, Phòng hành nhân sự, Phòng Kế hoạch, Phòng Kinh doanh, Phòng cung ứng vật tƣ, Ban điều hành công trƣờng, Các đơn vị trực thuộc 1.1.4 Tình hình công trình xây dựng mà công ty thực Các công trình mà công ty thực từ năm 20082013 nhƣ sau: Trung tâm văn hóa xã Thƣợng Trƣng C 2.468 tỷ VNĐ, Khách sạn Việt Anh 6.536 tỷ VNĐ, Sàn giao dịch việc làm tỉnh Vĩnh Phúc 1,0 tỷ VNĐ… khối lƣợng sản phẩm chủ yếu năm 2012-2013 ta có nhận xét sau: Năm 2012 mức độ hoàn thành công trình xây dựng tƣơng đối tốt, năm kinh tế khó khăn nên kế hoạch đặt cho công trình xây dựng dân dụng kế hoạch thực đạt 68,53% khối lƣợng công việc 1.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY 1.2.1 Tình hình quản lý chất lƣợng công trình khâu Khảo sát Công ty giao nhiệm vụ cho tổ chuyên trách khảo sát, dƣới đạo công ty 1.2.2 Tình hình quản lý chất lƣợng công trình khâu thiết kế Mặc dù công ty trẻ nhƣng công ty giữ đƣợc uy tín khách hàng truyền thống Một số cán thiết kế Footer Page of 145 Header Page of 145 chuyên sâu thiết kế nhà cao tầng, để lại dấu ấn sản phẩm đặc trƣng đơn vị mình.Quy trình kiểm soát Thiết kế đƣợc thực nhƣ 1.2.3 Tình hình quản lý chất lƣợng công trình khâu nguyên vật liệu Nguyên vật liệu yếu tố tham gia trực tiếp vào trình sản xuất, cấu thành sản phẩm Chất lƣợng sản phẩm cao hay thấp phụ thuộc trực tiếp vào chất lƣợng nguyên vật liệu đầu vào Quản lý chất nguyên vật liệu chủ nguyên vật liệu sau: Xi măng: Cốt liệu: Cốt liệu hạt mịn, Cốt liệu thô Nước Thép Gạch Gỗ Kínk Nhôm 1.2.4 Tình hình quản lý chất lƣợng công trình khâu thi công xây lắp khâu tổng hợp nhiều hoạt động, nhiều công đoạn gói gọn gồm khâu chủ đạo nhƣ sau: chuẩn bị thi công, thi công công trình, nghiệm thu, kiểm tra công trình * Tiếp nhận hồ sơ: * Chuẩn bị điều kiện thi công: * Lập kế hoạch chất lƣợng: * Xây dựng biện pháp thi công * Thi công dự án: Tổ chức thực hiện, Thực hiên * Kiểm tra,nghiệm thu qua trình thi công: Footer Page of 145 Header Page of 145 * Tổng nghiệm thu bàn giao: Sau thi công xong tất thành viên chủ chốt trình thi công tham gia nghiệm thu bàn giao công trình 1.2.5 Tình hình cấu tổ chức máy quản lý chất lƣợng công ty Việc hình thành phát triển sản xuất kinh doanh Công ty đạt đƣợc nhiều kết tốt Mô hình hoạt động công ty động có tính linh hoạt cao, có dự án ban lãnh đạo công ty thành lập Ban điều hành công trƣờng 1.2.6 Tình hình áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lƣợng công trình Công nghệ phần quan trọng trình thi công, định lớn đến tiến độ thi công chất lƣợng công trình Tuy nhiên, thiết bị công ty chủ yêu thiết bị lâu, công ty chƣa thực quan tâm đến đầu tƣ cho máy móc thiết bị mà ành hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng sản phẩm 1.3 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN HẠN CHẾ CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 1.3.1 Những thuận lợi * Phía quan lãnh đạo tỉnh: - Ngành Xây dựng dần vào nề nếp tạo điều kiện để hoạt động xây dựng phát triển lành mạnh hƣớng, pháp luật Nâng cao nhận thức cho tầng lớp nhân dân vai trò, vị trí tầm quan trọng, lợi ích dự án xây dựng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp * Phía công ty: - Đƣợc quan tâm cấp lãnh đạo tỉnh niềm vinh dự công ty, tạo niềm tin, uy tín nguồn động viên tinh thần cho ban Footer Page of 145 Header Page of 145 lãnh đạo công ty Cơ cấu tổ chức dần ổn định, môi trƣờng làm việc có khả thăng tiến, chế độ đãi ngộ đƣợc quan tâm mức tạo điều kiện cho nhân viên yên tâm công tác, nhân viên tham gia quản lý chất lƣợng trẻ hóa, nguồn lực lƣợng lao động trẻ, động, nhiệt tình, sáng tạo 1.3.2 Những khó khăn * Phía thủ tục hành nhà nước: - Công tác hƣớng dẫn Nghị định, Thông tƣ quản lý xây dựng, Bộ có thay đổi sách hoạt động xây dựng, thực khó khăn, giải quyết, tháo gỡ khó khăn chƣa kịp thời cho doanh nghiệp hoạt động xây dựng * Phía công ty: - Một số công nhân viên chƣa ý thức tầm quan trọng việc nâng cao chất lƣợng công trình, Một số cán có tuổi đời trẻ thiếu kinh nghiệm công tác quản lý chất lƣợng nên khả xử lý thiếu đoán, lúng túng chƣa hiệu quả, Nhận thức lãnh đạo: bị chi phối yếu tố ngoại cảnh, Một số máy móc thiết bị cũ, lạc hậu 1.4 TỔNG QUAN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA MỘT SỐ NƢỚC 1.4.1 Nhật Bản Coi trọng công tác quản lý thi công Chế độ bảo trì nghiêm ngặt 1.4.2 Cộng hòa Pháp 1.4.3 Hoa Kỳ 1.4.4 Liên bang Nga 1.4.5 Trung Quốc Nhƣ thông qua kinh nghiệp quản lý chất lƣợng công trình Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 số nƣớc ta thấy đa số quan, tổ chức giám sát đơn vị độc lập, quan nhà nƣớc quản lý, quan đƣợc chứng nhận phủ công tác quản lý chất lƣợng Quản lý chất lƣợng Mỹ lại ƣu giám sát khách hàng, bên thứ hai chấp nhận chất lƣợng sản phẩm Còn bên thứ ba bên đánh giá độc lập Là cách quản lý đơn giản nhƣng hiệu 1.5 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TẠI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MÀ CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN Để tạo uy tín thƣơng hiệu cho công ty yêu cầu đặt chất lƣợng công trình, tuân theo quy trình nhà nƣớc Hầu hết công trình xây dựng thực theo quy trình định từ khâu khảo sát đến khâu thiết kế thi công công trình Để phân tích thực trạng quản lý chất lƣợng số công trình xây dựng mà công ty thực ta phân tích thông qua khâu sau: 1.5.1 Quản lý chất lƣợng khâu khảo sát Trong hoạt động xây dựng, công tác khảo sát giúp ích cho thiết kế chọn lựa giải pháp móng hạng mục khác hợp lý mặt kinh tế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Nếu khảo sát không đầy đủ thông tin hay chất lƣợng thấp dẫn đến việc thiết kế không xác, thiếu độ tin cậy, chí có cố xảy trình thi công Bên cạnh công trình mà công ty làm đƣợc xong đơn vị, nhóm, cá nhân nhiều thiếu sót, không đạt yêu cầu 1.5.2 Quản lý chất lƣợng khâu thiết kế Đây khâu phức tạp đòi hỏi phải có tính toán nhƣ tuân theo quy trình định Mặc dù bên cạnh nhƣng sản phẩm tốt hồ sơ thiết kế chất lƣợng chƣa đạt yêu cầu, thể sai sót nhƣ: Các vẽ kiến trúc kết cấu không Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Là thành phần giúp cho xi măng phản ứng tạo sản phẩm thủy hóa làm cho cƣờng độ bê tông tăng lên Nƣớc tạo độ lƣu động cần thiết để trình thi công đƣợc dễ dàng Là thành phần quan trọng nhƣng công tác xem nhẹ: - Công tác đổ bê tông chỗ đa số đơn vị thi công dùng nƣớc chỗ nƣớc ao, hồ thƣờng xuyên diễn nƣớc chất lƣợng * Đối với thành phần thép: Thép “xƣơng” công trình, thành phần chịu lực cho công trình, yêu cầu chủng lại thép, chứng chứng nhận chất lƣợng sản phẩm thép mà đơn vị thƣờng xuyên mắc lỗi nhƣ sau: - Tin vào chứng chứng nhận chất lƣợng sản phẩm xem nhẹ công tác lấy tổ mẫu cho lô để kiểm tra, thí nghiệm lại Đa số lấy mẫu thí nghiệm cho lô thép lô lấy theo lô trƣớc * Đối với thành phần gỗ nhôm kính: 1.5.4 Quản lý chất lƣợng trình thi công Đây bƣớc trực tiếp ảnh hƣởng tới chất lƣợng công trình, công tác chƣa thực chuyên nghiệp, hiệu kéo dài tồn thực trạng sau: * Đối với đơn vị thi công: Trong công tác chuẩn bị điều kiện thi công: trình triển khai thi công chậm trễ huy động máy móc, thiết bị không nhƣ hồ sơ dự thầu, đơn vị thi công không đủ lực nên phải điều chuyển thuê đơn vị khác, không khảo sát trạng công trƣờng khó khăn cho việc đƣa máy móc vào thi công, triển khai thiếu khoa học mặt thi công ngổn ngang Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Khả tiếp nhận hồ sơ: cán kỹ thuật yếu thiếu kinh nghiệm việc đọc tiếp nhận hồ sơ, cách thức tổ chức thi công, cán kỹ thuật thiếu trách nhiệm công việc Về kế hoạch chất lượng: trình thi công đơn vị thi công thiếu biện pháp kiểm tra chất lƣợng trƣớc mà báo nghiệm thu, Khi chủ đầu tƣ, tƣ vấn giám sát kiểm tra không đạt gây thời gian, phải làm lại gây lãng phí Về tổ chức thực hiện: thiếu đồng bộ, phải chờ đợi công việc trƣớc thực đƣợc công việc sau - Công tác nghiệm thu nội hầu nhƣ không đƣợc tiến hành công tác nghiệm thu công việc lúng túng: thiếu hồ sơ nghiệm thu, thiếu nhật ký công trình, thiếu dụng cụ đo đạc kiểm tra… Về xây dựng biện pháp thi công: hồ sơ dự thầu đơn vị thi công có đệ trình biện pháp tổ chức thi công nhƣng triển khai thi công lại không tuân thủ theo hồ sơ, không theo quy trình gây khó khăn việc quản lý chất lƣợng công trình, khó kiểm soát đƣợc chất lƣợng công trình * Đối với đơn vị tƣ vấn thiết kế, tƣ vấn giám sát: - Tƣ vấn giám sát giữ chức giám sát, không tƣ vấn cho đơn vị thi công cách thực nhƣ - Cán tƣ vấn giám sát theo dõi công trình đảm nhiệm chƣa nghiêm, chƣa kiên mạnh dạng đề xuất xử phạt nhà thầu vi phạm tƣ vấn giám sát móc nối với nhà thầu * Đối với đơn vị chủ đầu tƣ: - Năng lực số cán kỹ thuật đại diện cho chủ đầu tƣ, điều hành dự án đƣợc phân công trực tiếp xuống công trƣờng để theo dõi, quản lý dự án hạn chế, chƣa có kỹ tính chuyên nghiệp nên không đáp ứng đƣợc yêu cầu đƣợc giao làm công tác điều hành dự án có qui mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật cao Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 * Đối với đơn vị tƣ vấn thẩm tra, thẩm định: - Công tác thẩm tra, thẩm định chƣa đƣợc coi trọng, việc phân cấp rộng rãi, nhiều đơn vị có chức thẩm định đội ngũ cán thẩm định lực yếu, chƣa có thực tế kinh nghiệm, không trƣờng hợp thẩm định sai thẩm định không tiêu chuẩn, sau hồ sơ thiết kế đƣợc thẩm định, thi công phải bổ sung điều chỉnh làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng công trình 1.5.5 máy quản lý chất lƣợng Một tổ chức muốn tồn phát triển ngƣời cần có đạo, phối hợp cá nhân để hƣớng tới mục tiêu, định hƣớng chung Theo quan điểm quản trị chất lƣợng sản phẩm đại, công nhân ngƣời trực tiếp sản xuất sản phẩm nhƣng ngƣời quản lý lại ngƣời phải chịu trách nhiệm chất lƣợng sản phẩm Trong thực tế, tỷ lệ liên quan đến vấn đề quản lý chiếm tới 80% Do vậy, họ phải nhận thức đƣợc không lỗi trình độ tay nghề ngƣời công nhân mà thân máy quản lý công tác tổ chức máy thực trạng sau: - Bộ máy quản lý chất lƣợng chƣa tạo đƣợc phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng ăn khớp khâu với - Việc bố trí vào chức vụ quản lý nhƣng chƣa vào trình độ chuyên môn mà lại lấy tiêu chuẩn khác điều dẫn đến thực trạng cán quản lý thiếu lực chuyên môn quản lý chất lƣợng công trình 1.5.6 Về trình độ phát triển khoa học kỹ thuật Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật thúc đẩy mạnh mẽ tăng trƣởng phát triển kinh tế Trong điều kiện nay, Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 thật khó tin với trình độ công nghệ, máy móc mức trung bình mà cho đời sản phẩm có chất lƣợng cao Ngƣợc lại, nhìn nhận đổi công nghệ có đƣợc sản phẩm chất lƣợng cao, mà chất lƣợng sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Nguyên vật liệu, trình độ quản lý, trình độ khai thác vận hành máy móc, thiết bị Hạn chế không nhỏ cho doanh nghiệp, tồn việc đƣa áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất nhƣ sau: - Vẫn sử dụng công nghệ cũ chƣa mạnh dạn thay công nghệ đổi thay công nghệ cũ Bởi đời công nghệ thƣờng đồng nghĩa với chất lƣợng sản phẩm cao hơn, hoàn thiện 1.6 KẾT LUẬN Trên sở thu thập số liệu thực tiễn công ty nghiên cứu tài liệu tham khảo, luận văn vào tìm hiểu tình hình quản lý chất lƣợng công trình diễn nhƣ khâu: khảo sát, thiết kế, nguyên vật liệu, thi công xây lắp, máy quản lý chất lƣợng, việc áp dụng khoa học thuật, khâu bảo dƣỡng từ tìm thực trạng tồn công ty nội dung làm tiền đề cho đề xuất hoàn thiện công tác quản lý chất lƣợng công trình cho công ty Hoa kỳ chƣơng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 CHƢƠNG CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 2.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Chất lƣợng công trình xây dựng có liên quan trực tiếp đến an toàn sinh mạng, an toàn cộng đồng, hiệu dự án đầu tƣ xây dựng công trình mà yếu tố quan trọng đảm bảo phát triển bền vững quốc gia 2.1.1 Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội Nội dung quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình bao gồm quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ, an toàn lao động môi trƣờng xây dựng (điều 45) 2.1.2 Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 19/6/2009 Quốc hội Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu yêu cầu khác hồ sơ mời thầu để bảo đảm lựa chọn đƣợc nhà thầu có đủ lực, kinh nghiệm 2.1.3 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/ 2009 Chính phủ Quy định chung tiêu chuẩn đánh giá mặt kỹ thuật 2.1.4 nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 quy định quản lý chất lƣợng công trình xây dựng Quản lý chất lƣợng khảo sát xây dựng đƣợc quy định Điều 12 đến Điều 16 quy định trình tự thực quản lý chất lƣợng Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 thiết kế xây dựng công trình trách nhiệm bên liên quan công tác khảo sát xây dựng Quản lý chất lƣợng thiết kế xây dựng công trình đƣợc quy định Điều 17 đến Điều 22 quy định trình tự thực quản lý chất lƣợng thiết kế xây dựng công trình trách nhiệm bên tham gia Quản lý chất lƣợng thi công xây dựng công trình đƣợc quy định Điều 23 đến Điều 33 quy định trình tự thực quản lý chất lƣợng thi công xây dựng công trình trách nhiệm bên tham gia 2.1.5 Chỉ thị 03/CT-BXD ngày 11/11/2013 Bộ trƣởng Bộ Xây dựng việc tăng cƣờng quản lý chất lƣợng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng thi công xây dựng công trình Để chấn chỉnh, ngăn ngừa khả xảy cố công trình trình thi công hạn chế tai nạn lao động, nhằm đảm bảo chất lƣợng công trình xây dựng, 2.2 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 2.2.1 Chất lƣợng sản phẩm Khái niệm chất lượng sản phẩm Chất lƣợng phạm trù phức tạp biến động theo phát triển khoa học kỹ thuật, nhận thức mong muốn ngƣời Hiện có nhiều quan niệm khác chất lƣợng, sản phẩm quan niệm có khoa học thực tiễn khác * Quan niệm chất lượng sản phẩm theo triết học: * Quan niệm chất lượng sản phẩm theo công nghệ: * quan niệm chất lượng sản phẩm theo hướng khách hàng: Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Các tác giả đƣa quan điểm khác chất lƣợng sản phẩm * Quan niệm tổ chức tiêu chuẩn chất lượng nhà nước Liên Xô (IOCT) * Quan niệm tổ chức tiêu chuẩn chất lượng giới (ISO) Các loại chất lƣợng sản phẩm xây dựng Qua phân tích nghiên cứu, Theo chuyên gia nghiên cứu có loại chất lƣợng sản phẩm + Chất lượng thiết kế, Chất lượng chuẩn, Chất lượng thực tế, Chất lượng cho phép, Chất lượng tối ưu, Chất lượng toàn phần Bên cạnh loại chất lƣợng sản phẩm cần nghiên cứu đến thuộc tính chất lƣợng sản phẩm Các thuộc tính kỹ thuật: Các yếu tố thẩm mỹ, Tuổi thọ sản phẩm, Độ tin cậy sản phẩm, Độ an toàn sản phẩm, Mức độ gây ô nhiễm sản phẩm, Tính tiện dụng, Tính kinh tế sản phẩm: Một số điều rút từ khái niệm chất lƣợng - Chất lƣợng sản phẩm khái niệm phức tạp tổng hợp Khi xem xét khái niệm chất lƣợng sản phẩm ta cần xem xét hai phƣơng diện kỹ thuật kinh tế Không nên đặt chất lượng cao mà chi phí lớn, nhấn mạnh vào chất lượng giảm suất, quy lỗi chất lượng cho người lao động, cải tiến chất lượng đòi hỏi đầu tư lớn chất lượng toán so sánh kinh tế nữa, xong chủ yếu chất lượng đảm bảo kiểm tra chặt chẽ Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm Các nhân tố bên doanh nghiệp + Các yếu tố nguyên vật liệu: + Nhóm yếu tố kỹ thuật công nghệ, thiết bị Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 + Nhóm yếu tố phương pháp tổ chức quản lý + Nhóm yếu tố người + Nhóm yếu tố sản phẩm xây lắp: Các nhân tố bên doanh nghiệp + Tình hình phát triển kinh tế giới + Tình hình thị trường: + Trình độ tiến khoa học – công nghệ + Cơ chế sách quản lý kinh tế quốc gia + Các yếu tố văn hoá xã hội Ý nghĩa việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm Việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm có ý nghĩa to lớn ngƣời sản xuất ngƣời tiêu dùng 2.2.2 Quản lý chất lƣợng Các khái niệm quản lý chất lƣợng Chất lƣợng đƣợc hình thành kết tác động hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau… Hiện tồn nhiều quan điểm khác quản lý chất lượng: Theo A.G Robertson, chuyên gia người Anh AV Feigenbaum, nhà khoa học người Mỹ Philip Crosby, chuyên gia người Mỹ Theo GOST 15467 – 70 Theo KUÔRU IXIKAOA chuyên gia quản lý chất lượng người Nhật Tổ chức tiêu chuẩn quôc tê ISO 9000 cho Chính sách chất lượng Hoạch định chất lượng Kiểm soát chất lượng Đảm bảo chất lượng Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Hệ thống chất lượng Các nguyên tắc quản lý chất lƣợng: Nguyên tắc 1: Quản lý chất lƣợng phải đƣợc định hƣớng khách hàng Nguyên tắc 2: Quản lý chất lƣợng phải có lãnh đạo Nguyên tắc 3: Quản lý chất lƣợng phải thực toàn diện đồng Nguyên tắc 4: Quản lý chất lƣợng phải thể tính hệ thống Nguyên tắc 5: Quản lý chất lƣợng theo trình Nguyên tắc 6: Quản lý chất lƣợng phải đƣợc cải tiến liên tục Nguyên tắc 7: kiểm tra Các chức quản lý chất lƣợng: Quản lý chất lƣợng hoạt động quản lý phải thực số chức nhƣ hoạch định, tổ chức, kiểm tra, kích thích, điều hoà phối hợp Deming ngƣời khái quát chức quản lý chất lƣợng thành vòng tròn chất lƣợng: hoạch định, thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh ( PDCA) + Chức hoạch định (Lập kế hoạch) + Chức tổ chức, thực + Chức kiểm tra, kiểm soát + Chức kích thích + Chức điều chỉnh, điều hoà, phối hợp Vai trò quản lý chất lƣợng Khi nói đến tầm quan trọng quản lý chất lƣợng kinh tế ta nghĩ đến hiệu kinh tế mà mang lại kinh tê Quản lý chất lƣợng giữ vị trí quan trọng công tác quản lý quản trị kinh doanh… Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Đối với phát triển kinh tế Đối với người tiêu dùng Đối với doanh nghiệp Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 CHƢƠNG NHỮNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HOA KỲ 3.1 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lƣợng công trình khâu khảo sát Khảo sát địa chất công trình hạng mục công việc quan trọng xây dựng công trình sở ban đầu yếu tố định chất lƣợng sản phẩm khảo sát sát địa chất công trình - Lựa chọn đội ngũ kỹ sƣ khảo sát có kinh nghiệm Lựa chọn phƣớng pháp khảo sát xác, tính xác số liệu, Nâng cao hiệu phối hợp chủ đầu tƣ, đơn vị tƣ vấn giám sát 3.1.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lƣợng công trình khâu thiết kế “Thiết kế tƣ sáng tạo ngƣời, định hình ý tƣởng để biến ý tƣởng trở thành đề xuất thực tiễn hấp dẫn ngƣời dùng khách hàng thông qua công cụ - Khuyến khích khen thƣởng đồ án thiết kế có chất lƣợng tốt Chủ nhiệm đồ án thiết kế luôn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở trình tính toán thực đồ án thiết kế 3.1.3 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lƣợng công trình khâu nguyên vật liệu * Đối với xi măng: - Nhà thầu sử dụng xi măng phải xi măng đƣợc quy định Bản vẽ thi công, phải có chứng thí nghiệm phù hợp, chứng xuất xƣởng Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Xi măng đƣa đến Công trƣờng phải xi măng đóng bao kín xi măng rời Nguồn cung cấp xi măng phải đƣợc Nhà thầu đề xuất lên Tƣ vấn giám sát phải đƣợc Tƣ vấn giám sát chấp thuận * Đối với cốt liệu: - Nhà thầu đƣợc phép cốt liệu từ nguồn (mỏ) mà đơn vị trƣớc đề xuất đƣợc chủ đầu tƣ, tƣ vấn chấp thuận - Cốt liệu phải đƣợc lƣu trữ đủ khối lƣợng để đảm bảo không bị gián đoạn trình đổ bê tông thời điểm Cốt liệu phải đƣợc lƣu trữ gần trạm trộn, phải đƣợc Tƣ vấn giám sát kiểm tra chấp thuận trƣớc Nhà thầu sử dụng * Đối với thành phần nƣớc: - Nguồn nƣớc phải đƣợc nhà thầu đề xuất lên tƣ vấn giám sát phê duyệt kèm theo kết thí nghiệm chứng tỏ nguồn nƣớc * Đối với thành phần thép: - Yêu cầu nhà thầu phải thực nghiêm túc công tác lấy tổ mẫu cho lô nhập theo quy định - Xử lý nghiêm đơn vị trình thi công bố trí thép thiếu, không chủng loại, bố trí sai lệch vị trí, lớp bảo vệ, thép bị rỉ biện pháp làm thép 3.1.4 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lƣợng công trình trình thi công Thi công xây lắp trình kết hợp yếu tố vật chất (vật tƣ) kỹ thuật, máy móc chung tay tất ngƣời để tạo công trình theo thiết kế, ý muốn ngƣời - Ngay từ bƣớc đầu công tác chuẩn bị rà soát lực thực nhà thầu, sử dụng đủ, thiết bị, nguồn nhân lực, vật tƣ cho phép thi công Tiếp nhận vật tƣ chủng loại quy cách thiết kế, nhà thầu vi phạm yêu cầu phá bỏ, ký vào cam kết không Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 đƣợc tái diễn hàng ngày tất cán kỹ thuật đƣợc phân công theo dõi trƣờng làm trễ 15phút phạt ngày coi nhƣ không làm không tính lƣơng, tháng không làm ngày phạt tháng không lƣơng (trừ trƣờng hợp có lý đáng) - Yêu cầu tƣ vấn giám sát trƣớc hết trình độ chuyên môn, chứng hành nghề, kinh nghiệm ngành, có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, có lƣơng tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật tốt - Yêu cầu nhà thầu dừng nhà thầu thi công mà không thực hồ sơ thiết kê, Nếu cố tình tiếp tục thi công lập biên trƣờng buộc nhà thầu dừng hẳn việc thi công, phải ký cam kết thực hồ sơ thiết kế - Khen thƣởng cảnh đối đơn vị làm tốt, kịp thời xử lý vƣớng mắc tồn tại, rút kinh nghiệm cho kế hoạch tới - Chủ đầu tƣ kiểm tra cá nhân tƣ vấn giám sát trƣờng cách trắc nghiệm, để kiểm tra tƣ vấn có sát với công việc đảm trách không Nếu vi phạm vắng mặt xử phạt khiển trách, cảnh cáo lần đầu Các biện pháp quản lý tiến độ thi công công trình: tiến độ hình thức công cụ mô tả phát triển trình thi công thời gian tiến độ dự án giúp ta theo dõi việc thi công, thƣc dự án đƣợc tiến hành nhƣ nào, gặp nhƣng khó khăn gì, giúp ta tổ chức, kiểm soát kết thúc dự án cách có hiệu - Tƣ vấn giám sát, ban điều hành thƣờng xuyên giám sát, kiểm tra đôn đốc nhà thầu thi công tiến độ trễ thi lập biên cảnh cáo lần đầu vi phạm, yêu cầu cam kết, thay đơn vị - cần đẩy nhanh tiến độ bố trí, tăng cƣờng thêm máy móc, thiết bị cần tăng ca, làm đêm chia nhỏ công việc từ giao, khoán sản phẩm cho đơn vị Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - Khuyến khích chế độ thƣởng cho đơn vị, Các biện pháp quản lý khối lượng thi công công trình: thầu thi cô quản lý dự án – * Công tác nghiệm thu bàn giao: công ty cần phải xác định rõ ràng công trình xây dựng đƣợc bàn giao cho ngƣời sử dụng xây dựng hoàn chỉnh theo thiết kế đƣợc phê duyệt nghiệm thu đạt yêu cầu chất lƣợng 3.1.5 Giải pháp hoàn thiện máy quản lý chất lƣợng công trình Bộ máy trung tâm đầu não chi huy toàn hoạt động tổ chức có ảnh hƣởng lớn tồn phát triển công ty để máy linh hoạt máy công ty cần phải thực tốt số vấn đề sau để nâng cao quản lý chất lƣợng nhƣ sau: - Trẻ hóa máy quản lý, thƣờng xuyên đào tạo bồi dƣỡng nghiệp vụ, Tổ chức thi, kiểm tra, sát hạnh lại trình độ, Xây dựng nội quy, quy chế lao động, đào tạo cho cán nguồn, Hoàn thiện phòng, ban, Cần phải có sách khuyến khích sáng kiến, sáng tạo, 3.1.6 Giải pháp hoàn thiện việc ứng dụng trình độ phát triển khoa học kỹ thuật Quản lý công nghệ, khoa học kỹ thuật phận quan trọng công tác quản lý chất lƣợng công ty cần phải phân tích dựa tình hình thực tế thân công ty để thay thiết bị, máy móc cũ, đầu tƣ dây chuyền máy móc mới, đồng để nâng cao suất chất lƣợng sản phẩm Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 - Cần phải có nguồn kinh phí - Cần phải có định hƣớng, học tập, đào tạo, giao lƣu, nghiên cứu với giới khu vực 3.2 KẾT LUẬN Các doanh nghiệp đứng trƣớc khó khăn thử thách làm nhƣ để tồn phát triển đƣợc nhƣ chìa khóa thành công doanh nghiệp bền bỉ, đổi mới, tự hoàn thiện phƣơng pháp quản lý chất lƣợng, doanh nghiệp nghiên cứu cố gắng tìm kiếm giải pháp để nâng cao hiệu công tác quản lý học tập tham khảo kinh nghiệm nƣớc giới Tìm nguyên nhân từ đƣa hệ thống giải pháp khắc phục Footer Page 26 of 145 ... GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HOA KỲ 3.1 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lƣợng công. .. VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 2.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Chất lƣợng công trình xây dựng có liên quan trực... QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP CHƢƠNG : NHỮNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần HOAKY, Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần HOAKY, Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần HOAKY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay