Nghiên cứu dấu hiệu tình thái như là chiến lược lịch sự trong ngôn bản tiếng Anh bằng phương pháp khối liệu

26 112 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:22

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU DẤU HIỆU TÌNH THÁI NHƯ LÀ CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ TRONG NGÔN BẢN TIẾNG ANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LIỆU Mã số: Đ2014-05-36 Chủ nhiệm đề tài: TS TRẦN HỮU PHÚC Đà Nẵng, 11/2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU DẤU HIỆU TÌNH THÁI NHƯ LÀ CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ TRONG NGÔN BẢN TIẾNG ANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LIỆU Mã số: Đ2014-05-36 Xác nhận quan chủ trì đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) Đà Nẵng, 11/2014 Footer Page of 145 Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thuật ngữ tình thái (modality) từ lâu sử dụng lĩnh vực nghiên cứu triết học, ngôn ngữ học logic học Tuy nhiên, từ đa dạng phương tiện biểu đạt ý nghĩa tình thái mà chưa có công trình nghiên cứu đưa định nghĩa khái quát toàn phương diện tình thái Dựa sở lý luận tình thái công trình trước, nghiên cứu kế thừa cách tiếp cận phân chia phạm trù tình thái Palmer, 1979/1990 theo ý nghĩa tình thái nhận thức (epistemic modality), tình thái bổn phận/đạo nghĩa (deontic modality) tình thái động (dynamic modality) để tìm hiểu chức dụng học phương tiện biểu đạt ý nghĩa tình thái giao tiếp ngôn ngữ Lịch (politeness) giao tiếp ngôn ngữ phạm trù mang đặc trưng văn hoá Các dấu hiệu lịch ngôn từ thường diễn đạt tiếp nhận cách khác qua ngôn ngữ văn hoá khác Vì vậy, giới, nghiên cứu lịch giao tiếp ngôn ngữ đa dạng có đặc thù mang tính văn hóa ngôn ngữ riêng Trên thực tế, khó đưa khái niệm bao quát tất chuẩn mực hành vi lịch khó để đưa định nghĩa đầy đủ phù hợp với quan niệm lịch Nhìn chung có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực thuộc đề tài, bao gồm tình thái (modality), chiến lược lịch (politeness strategies) phân tích ngôn theo phương pháp khối liệu (corpus-based analysis) Tuy nhiên, tất công trình nghiên cứu riêng biệt lĩnh vực nêu Hiện nay, chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu xem xét dấu hiệu tình thái bình diện dụng học chiến lược lịch giao tiếp Footer Page of 145 Header Page of 145 ngôn ngữ Ngoài ra, hầu hết nghiên cứu tình thái ngôn ngữ học tập trung vào phương tiện biểu đạt tình thái bình diện ngữ nghĩa ngữ pháp Vì vậy, đề tài gắn kết nghiên cứu hai lĩnh vực tình thái lịch thông qua việc tìm hiểu phương tiện tình thái biểu đạt chiến lược lịch diễn ngôn tiếng Anh ba bình diện: kết học, ngữ nghĩa ngữ dụng phương pháp phân tích khối liệu Mục đích nghiên cứu Kết nghiên cứu nhằm hướng đến mục tiêu: (1) giúp sinh viên học tiếng Anh nhận diện phương tiện biểu đạt tình thái ngôn tiếng Anh người Anh tiếng Anh người Mỹ; (2) đánh giá khả tiếp nhận sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ chiến lược lịch ngôn tiếng Anh qua việc sử dụng dấu hiệu tình thái; (3) cung cấp nguồn tư liệu ứng dụng định hướng cho sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ nghiên cứu phương tiện tình thái biểu đạt chiến lược lịch ngôn tiếng Anh người Anh tiếng Anh người Mỹ; (4) giới thiệu cách tiếp cận nghiên cứu diễn ngôn tiếng Anh phương pháp khối liệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài phương tiện biểu đạt tình thái thể chiến lược lịch phát biểu đại sứ Anh Mỹ Việt Nam thu thập ngẫu nhiên Trong phạm vi giới hạn đề tài nghiên cứu này, dừng lại việc thu thập liệu từ phát biểu đại sứ Anh Mỹ Việt Nam qua nhiệm kỳ từ 2000 đến 2010 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận; phương pháp phân tích khối liệu bảng hỏi; phương pháp định lượng; phương pháp phân tích định tính; phương pháp khảo sát Footer Page of 145 Header Page of 145 Công cụ phân tích thống kê SPSS Cấu trúc đề tài Đề tài báo cáo gồm nội dung sau: Mở đầu, nội dung chương, kết luận CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH THÁI 1.1.1 Tình thái lôgic học truyền thống Tình thái lôgic tình thái khách quan xây dựng sở lý thuyết xác suất, đối lập với tình thái chủ quan xây dựng với hệ thống mở phi quán, phụ thuộc vào người nói nội dung phát ngôn 1.1.2 Tình thái ngôn ngữ học Tình thái ngôn ngữ thông tin ngữ nghĩa câu thể thái độ ý kiến người nói điều nói đến câu thái độ tri nhận người nghe điều nói 1.1.3 Cơ sở lý luận tình thái Von Wright (1951) dẫn theo Palmer (1986) đưa bốn thái xem bốn phạm trù ngữ nghĩa tình thái: - Thái khách quan lôgic (alethic modes), hay gọi tình thái chân - ngụy - Thái nhận thức (epistemic modes), hay gọi tình thái hiểu biết - Thái đạo nghĩa (deontic modes), hay gọi tình thái bắt buộc - Thái tồn (existential modes), hay gọi tình thái hữu Rescher (1968) dựa sở bốn thái Von Wright ra, bổ sung thêm bốn nhóm ý nghĩa tình thái, bao gồm: nhóm tình thái thời Footer Page of 145 Header Page of 145 gian (temporal modalities), nhóm tình thái vọng ước (boulomaic modalities), nhóm tình thái đánh giá (evaluative modalities) nhóm tình thái gây khiến (causal modalities) Theo Lyons (1977) có ba loại ý nghĩa tình thái là: tình thái tất yếu khả (liên quan đến tính chân xác mệnh đề); tình thái nhận thức (liên quan đến tính thực tế tính thực); tình thái bổn phận hay đạo nghĩa (liên quan đến bắt buộc cho phép) 1.1.4 Các phạm trù tình thái Có ba loại tình thái là: tình thái nhận thức, tình thái đạo nghĩa tình thái động 1.1.4.1 Tình thái nhận thức Là phạm trù mang ý nghĩa tình thái ổn định, không gây tranh cãi có phân biệt rạch ròi so với phạm trù tình thái khác 1.1.4.2 Tình thái đạo nghĩa Tình thái đạo nghĩa liên quan đến nghĩa vụ hay bổn phận bắt buộc cho phép Có thể thấy rõ dấu hiệu tình thái đạo nghĩa ‘the people of Vietnam must work’, ‘they must ask…’ thể quan tâm người nói việc thực hành động nêu bắt buộc, mệnh lệnh… 1.1.4.3 Tình thái động Tình thái động phạm trù tình thái diễn đạt khả năng, vọng ước, dự định thiện chí thực hành động nói đến phát ngôn 1.1.5 Các cặp phạm trù tình thái 1.1.5.1 Tình thái nội tình thái ngoại (intrinsic and extrinsic modality) Tình thái nội đề cập đến tác động người vào giới vật, tình thái ngoại liên quan đến phán đoán người giới bên Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.5.2 Tình thái hướng tác thể tình thái hướng người nói (Agent-oriented and speaker-oriented modality) Tình thái đạo nghĩa tình thái động đưa vào loại ý nghĩa tình thái hướng tác thể tình thái hướng người nói Đồng thời phân biệt ý nghĩa tình thái nêu với tình thái nhận thức thể cam kết người nói vào thật nội dung phát ngôn 1.1.5.3 Tình thái hướng diễn ngôn tình thái hướng chủ ngữ (Discourse-oriented and subject-oriented modality) Tình thái hướng diễn ngôn thực chất ý nghĩa tình thái diễn đạt nội dung tương tự tình thái đạo nghĩa lẽ bao hàm người nói lẫn người nghe việc thực hành động đề cập đến phát ngôn Tình thái hướng chủ ngữ loại ý nghĩa tình thái bao hàm khả mong muốn chủ ngữ hành động nói đến phát ngôn loại ý nghĩa tình thái xem trùng lặp với phạm trù tình thái động 1.1.5.4 Tình thái lý thuyết tình thái thực hành (Theoretical and practical modality) Tình thái lý thuyết diễn đạt ý nghĩa liên quan đến thức trần thuật (indicative mood), liên quan đến việc xem xét khớp lời với giới thực Ngược lại, tình thái thực hành đề cập đến ý nghĩa việc khớp thực với lời Tóm lại, có nhiều cặp phạm trù tình thái nêu việc phân định kiểu ý nghĩa tình thái, cặp phạm trù trùng lặp lẫn khiến cho việc phân định ý nghĩa tình thái trở nên phức tạp Các cách phân định tình thái nêu chưa đạt thống thay ý nghĩa tình thái Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.5.5 Mô hình ngữ nghĩa tình thái Tình thái nội bao hàm ý nghĩa tình thái đạo nghĩa tình thái động so với tình thái ngoại xem gần với phạm trù tình thái nhận thức Tình thái hướng tác thể tình thái hướng người nói xem bao hàm ý nghĩa tình thái đạo nghĩa động so với tình thái nhận thức Tình thái hướng diễn ngôn liên quan đến ý nghĩa tình thái đạo nghĩa tình thái hướng chủ ngữ lại gần với ý nghĩa tình thái động Tình thái lý thuyết ý nghĩa nhận thức tình thái thực hành lại gắn với ý nghĩa đạo nghĩa động 1.2 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ 1.2.1 Các hướng tiếp cận lịch Lịch trở thành vấn đề trọng tâm nghiên cứu dụng học kể từ Lakoff công bố nghiên cứu “Logic lịch sự” vào năm 1973 Vấn đề lịch phát triển thành lý thuyết sử dụng mô hình cho nghiên cứu dụng học kể từ lần Brown Levinson xuất công trình nghiên cứu năm 1978 Điều đáng quan tâm thuyết lịch Brown Levinson (1978/1987) xem có ảnh hưởng lớn nhất, tiếc vấn đề lịch chưa định nghĩa toàn công trình nghiên cứu 1.2.1.1 Quan điểm “chuẩn tắc xã hội” Theo hướng tiếp cận chuẩn tắc xã hội, lịch xem hiểu biết chung cộng đồng quy chuẩn xã hội 1.2.1.2 Quan điểm “nguyên tắc hội thoại” Quan điểm nguyên tắc hội thoại xem bắt nguồn từ nguyên tắc hợp tác (cooperative principles) Grice (1975) đòi hỏi chủ thể tương tác phải tuân thủ trình giao tiếp Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.1.3 Quan điểm “hợp tác hội thoại” Phép lịch giao quan điểm hợp tác hội thoại Tác giả cho người ta tham gia vào hội thoại, họ có liên quan đến hợp tác mà họ phải hiểu quyền nghĩa vụ họ phải định họ mong đợi lẫn giao tiếp 1.2.1.4 Quan điểm “giữ thể diện” Thể diện tạo dựng mặt tình cảm giao tiếp chủ thể giao tiếp có chiến lược để giữ thể diện có tình họ bị thể diện Như lịch giao hướng tiếp cận thể diện xem không giữ thể diện cho mà thể diện người đối diện giao tiếp 1.2.2 Lịch dương tính lịch âm tính 1.2.2.1 Lịch dương tính Lịch dương tính đền bù cho thể diện dương tính người nghe, đền bù cho mong muốn thường trực người nhu cầu người cần coi điều đáng mong muốn Lịch dương tính thể qua ba cách biểu chính, là: xác định chung (claim common ground); người nói người nghe có tinh thần hợp tác (convey that S and H are cooperators); thoả mãn nhu cầu người nghe điều (fulfil H’s want for some X) 1.2.2.2 Lịch âm tính Lịch âm tính hành động đền bù cho thể diện âm tính người nghe: nhu cầu việc tự hành động không bị ngăn chặn lưu tâm không bị cản trở Lịch âm tính hiểu hành động lời nói mà người nghe mong muốn không bị ngăn cản Là hành động lời Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 nói mà người nói phải ý đến chiến lược đền bù cho đe dọa thể diện xin lỗi, thể chiều ý người nghe, dụng lời rào đón, giữ khoảng cách với người nghe… Lịch âm tính chiến lược quan tâm đến thể diện âm tính liên quan đến việc tự hành động không bị người khác áp đặt hay can thiệp CHƯƠNG XÂY DỰNG CÁC KHỐI LIỆU PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ ANH, MỸ TẠI VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỰA TRÊN KHỐI LIỆU Khối liệu (corpus) tập hợp ngôn viết nói loại thể (genre) thu thập từ thực tiễn giao tiếp, cấu trúc cách có hệ thống thiết kế để phục vụ mục đích nghiên cứu phương diện ngôn ngữ Meyer (2002: xi) định nghĩa “khối liệu tập hợp văn hay phận loại hình văn mà dựa vào việc phân tích ngôn ngữ thực hiện” Ngôn ngữ học khối liệu nghiên cứu ngôn ngữ sở khối liệu văn Theo Aijmer Altenberg (1991) phương pháp nghiên cứu xuất phát từ hai kiện lớn: công bố Randolph Quirk (1959) khảo sát ứng dụng tiếng Anh (SEU) với mục đích thu thập khối liệu lớn đa dạng phong cách diễn đạt tiếng Anh, mô tả cách có hệ thống văn phong nói viết ngôn ngữ này; hai đời phần mềm máy tính lưu trữ truy xuất khối lượng lớn liệu văn 2.2 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ KHỐI LIỆU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xây dựng hai tập khối liệu từ phát biểu Đại sứ Anh Mỹ Việt Nam Sau gọi British Ambassador Corpus (BAC) American Ambassador Corpus (AAC) Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Dấu hiệu tình thái biểu chiến lược lịch cụm từ thêm vào phần nội dung lời nói nhằm biểu đạt quan tâm, gần gũi thân mật người nói người nghe; thể thân mật người nói người nghe qua phát ngôn phân tích qua tiểu phạm trù thuộc chiến lược lịch dương tính 3.1.1 Chiến lược quan tâm đến người nghe Khi phát biểu, người nói thường thể quan tâm đến người nghe đề cập đến mong muốn người nghe mà không xâm phạm thể diện họ cách sử dụng dấu hiệu tình thái Trong chiến lược lịch người nói chia sẻ quan điểm người nghe, đồng tình với họ mong muốn đứng phía họ Những DHTT thể chiến lược lịch diễn tả quan tâm người nói người nghe mong muốn 3.1.2 Chiến lược cam kết mạnh mẽ Các mô hình DHTT I will We will sử dụng thường xuyên thể cam kết mạnh mẽ người nói vấn đề nói Các DHTT nêu thể chiến lược lịch dương tính lẽ chúng diễn tả cam kết mạnh mẽ người nói việc thực hành vi nói 3.1.3 Chiến lược rào đón giữ thể diện dương tính Rào đón chiến lược lịch dương tính thể người nói biết người nghe mong muốn sẵn lòng quan tâm đến mong muốn Cách nói rào đón thường “được dùng lời cam kết mức độ thấp điều nói ra” Với chiến lược rào đón, người nói muốn gửi đến người nghe thông điệp không cam kết hoàn toàn vào nói mà mong muốn Vì chiến lược lịch dương tính, rào đón để tránh va chạm thể diện dương tính người nghe Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 3.1.4 Chiến lược gần gũi với người nghe Lịch dương tính xem lịch sự thân mật, gần gũi DHTT thể gần gũi tìm thấy khối liệu phát biểu đại sứ mô hình let’s Với mô hình này, người nói muốn lôi kéo người nghe thực hành động nêu Điều thú vị mô hình DHTT tìm thấy 32 lần khối liệu AAC, trường hợp tìm thấy khối liệu BAC Điều chứng minh cho nhận định chiến lược lịch đại sứ Mỹ thể thân mật, gần gũi, đại sứ Anh tỏ trịnh trọng dè dặt 3.1.5 Chiến lược động viên Quan sát DHTT khối liệu phát biểu đại sứ cho thấy phương diện khác chiến lược lịch thể gần gũi, thân mật người nói chiến lược động viên Đây chiến lược lịch thể ngụ ý động viên tránh thái độ mệnh lệnh dùng động từ hành động đầu phát ngôn Tần suất mô hình DHTT hai khối liệu gần giống 3.1.6 Chiến lược tỏ lạc quan Một chiến lược lịch dương tính khác tìm thấy qua nghiên cứu mô hình DHTT hai tập khối liệu chiến lược người nói biểu lạc quan điều người nghe mong đợi Chiến lược lạc quan người nói không DHTT mà ngụ ý kết lạc quan người nghe hưởng lợi thoả mãn mong muốn người nghe vấn đề bàn đến 3.1.7 Chiến lược khen Qua phân tích tập khối liệu cho thấy có tình mà người nói phải nêu lên nhận định hay bình phẩm vấn đề cụ thể, tiềm ẩn đe dọa thể diện với người nghe Như vậy, để Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 giảm thiểu lực trung ngôn có nguy đe dọa thể diện, người nói sử dụng DHTT kết nối lời khen với nhận định hay phê bình Tóm lại kết phân tích DHTT biểu chiến lược lịch dương tính hai khối liệu AAC BAC cho thấy khác biệt đại sứ Anh đại sứ Mỹ chiến lược lịch diễn ngôn thu thập Tuy nhiên khác biệt lớn tìm thấy qua tần suất sử dụng DHTT thực chiến lược lịch cụ thể hai khối liệu nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy có khác biệt đại sứ Anh đại sứ Mỹ việc sử dụng DHTT cho chiến lược lịch dương tính Mặc dù chức dụng học DHTT biểu chiến lược lịch phát biểu đại sứ chưa nói lên khác biệt văn hoá, tần suất sử dụng DHTT hai khối liệu cho thấy khác biệt đại sứ Anh đại sứ Mỹ loại hình diễn ngôn Các DHTT biểu chiến lược lịch cho thấy đại sứ Mỹ tỏ thân mật, gần gũi với người nghe đại sứ Anh trịnh trọng dè dặt Ngoài ra, nghiên cứu hướng đến giả thuyết định hướng cho nghiên cứu sau phải đại sứ Mỹ thiên lịch dương tính đại sứ Anh sử dụng chiến lược lịch âm tính 3.2 CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ ÂM TÍNH Chiến lược lịch âm tính thường xem cách thức thực ngôn từ nhằm phản ánh mong muốn người nói độc lập hành động không bị áp đặt Để thực thi kiểu chiến lược lịch giao tiếp, người nói thường dùng đến dấu hiệu tình thái để rào đón, giảm nhẹ lực trung ngôn nhằm tránh va chạm, ảnh hưởng đến người nghe quan tâm hứng thú Các dấu hiệu tình thái biểu chiến lược lịch âm tính thường phương tiện nói tránh, rào đón nhằm thể thái độ người Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 nói không muốn xâm phạm đến tự người nghe tránh thái độ áp đặt lên người nghe phát ngôn 3.2.1 Giảm thiểu áp đặt lên người nghe Vấn đề cốt lõi chiến lược lịch âm tính thể qua thái độ người nói việc chiều ý người nghe nỗ lực giảm thiểu áp đặt Nói cách khác người nói nghĩ trình bày phát ngôn chứa đựng hành động đe dọa thể diện, người nói cần thiết phải thực chiến lược lịch để làm giảm lực trung ngôn tiềm ẩn phát ngôn Thực tế cho thấy chiến lược giảm thiểu áp đặt lên người nghe, người nói thường sử dụng dấu hiệu tình thái tín hiệu nói giảm (downtoners) “để điều biến tác động mà phát ngôn gây lên người nghe” Quan sát khối liệu phát biểu đại sứ Anh, Mỹ cho thấy dấu hiệu tình thái nhận thức dạng trạng từ tình thái, chẳng hạn perhaps, probably, maybe; động từ tình thái nhận thức may, might sử dụng chủ yếu để diễn tả chiến lược lịch âm tính Tuy nhiên, nhìn góc độ dụng học luận giải dấu hiệu chiến lược lịch âm tính chỗ người nói tỏ không hoàn toàn điều nói Điều kiến giải với dấu hiệu tình thái nhận thức này, người nói muốn giảm nhẹ lực trung ngôn áp đặt lên người nghe để thực chiến lược lịch phát ngôn Các mô hình dấu hiệu tình thái nhận thức, thu thập từ khối liệu nghiên cứu, chủ yếu cấu trúc may might kết hợp với động từ hành động như: recall, expect, think, see, and realise Các mô hình DHTT dùng để tạo gián tiếp giảm nhẹ ý nghĩa áp đặt lên người nghe Tần suất mô hình DHTT khối liệu BAC (39 lần) cao so với khối liệu AAC (15) lần Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 3.2.2 Tuyên bố dè dặt Các mô hình DHTT I would say that, I would mean that, I would admit that sử dụng để biểu chiến lược lịch người nói thực lời tuyên bố dè dặt Với việc sử dụng đại từ nhân xưng ‘tôi’ kết hợp với động từ tình thái would theo sau động từ biểu hiện, người nói muốn bày tỏ tuyên bố dè dặt mong muốn việc nói đến diễn Yếu tố lịch thể thông qua ngụ ý người nói việc nhường quyền định phán xét cho người nghe Các DHTT thể nét nghĩa nêu xem dấu hiệu chiến lược lịch tuyên bố dè dặt Bộ liệu DHTT thu thập từ tập khối liệu phát biểu đại sứ Anh, Mỹ cho thấy tần suất DHTT thể dè dặt xuất khối liệu AAC 52 lần, chiếm 11.9% nhiều so với khối liệu BAC 24 lần, chiếm 9.2% Có thể nhận định đại sứ Mỹ tỏ trực tiếp mang phong cách cá nhân thông qua việc sử dụng đại từ ‘tôi’, đại sứ Anh tỏ dè dặt gián tiếp thông qua việc sử dụng đại từ ‘chúng tôi’ 3.2.3 Rào đón giữ thể diện âm tính Quan sát mẫu DHTT thu thập từ phát biểu Đại sứ Anh Mỹ cho thấy giao tiếp thường diễn tình mà người nói buộc phải đề cập đến vấn đề tế nhị đe dọa thể diện âm tính người nghe Chiến lược lịch dùng để tránh xâm phạm thể diện người nghe tình thường cách nói rào đón để giảm thiểu lực trung ngôn thông qua mô hình lời nói vô nhân xưng Lẽ dĩ nhiên không khôn khéo diễn đạt bình phẩm nêu cách trực tiếp phân tích cách bình phẩm thắng thắn đe dọa thể diện người nghe đương nhiên xâm phạm lòng tự trọng họ Vì vậy, bình phẩm phải lồng vào mô hình DHTT it may Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 be, it will be, there should be and there may be Các mô hình DHTT đóng vai trò lời rào dẫn giảm thiểu tác động đe dọa thể diện người nghe, tạo cho lời bình phẩm nghe không áp đặt lên cả, mà nhận định khách quan thể phán xét mang tính ngoại giao Nói tóm lại, mô hình DHTT với chủ ngữ vô nhân xưng tín hiệu cách nói rào đón gián tiếp mà người nói cố ý sử dụng để giảm thiểu áp đặt hay mệnh lệnh người nghe Với công cụ rào đón người nói thấy an toàn đề cập đến vấn đề nhạy cảm Và DHTT có tác dụng tránh né việc xâm phạm thể diện người nghe Có thể nhận định DHTT vô nhân xưng thể chiến lược lịch âm tính người nói cách chuyển thái độ bình phẩm thành lời đề xuất, khuyến nghị hệ khách quan vấn đề tế nhị đề cập phát ngôn Qua người nói rào đón hành vi đe dọa thể diện tránh áp đặt cuat thái độ phê bình lên người nghe 3.2.4 Diễn đạt giả thiết Lịch âm tính chủ yếu liên quan đến nghệ thuật rào đón người nói thông qua cách diễn đạt gián tiếp thể dự thực tế khách quan Trong phần tiếp tục luận giải chiến lược lịch âm tính khác thể rào đón người nói thông qua cách diễn đạt giả thiết Giả thiết thường diễn đạt thông qua việc sử dụng “động từ tình thái thứ cấp” số động từ tình thái diễn đạt giả thiết would sử dụng thường xuyên Một giả thiết đặt xem điều kiện cho hành vi nói đến thực tình nói đến diễn Tuy nhiên, quan sát phát biểu đại sứ nghiên cứu cho thấychiến lược lịch Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 ý nghĩa giả thiết would mà ngụ ý người nói hiệu lực âm tính nội dung phát ngôn Dữ liệu DHTT thu thập từ phát biểu đại sứ cho thấy would diễn đạt giả thiết có tần số xuất 89 lần khối liệu BAC cao so với 49 lần khối liệu AAC Sự khác biết tần suất sử dụng mô hình DHTT với would diễn đạt giả thiết hai tập khối liệu AAC BAC cho thấy đại sứ Anh tỏ dè dặt trịnh trọng so với đại sứ Mỹ 3.2.5 Giảm nhẹ áp lực khẳng định Các chiến lược lịch âm tính thường áp dụng người nói phải đề cập đến vấn đề nhạy cảm phát biểu Các DHTT sử dụng chiến lược lịch âm tính thường kết nối với mệnh đề nhằm giảm nhẹ áp đặt lên người nghe Trong phần tiếp tục thảo luận DHTT thu thập từ tập khối liệu nhằm biểu thị thái độ lịch người nói việc giảm nhẹ áp lực khẳng định Quan sát liệu DHTT thu thập từ phát biểu đại sứ cho thấy ác DHTT sử dụng cho việc giảm nhẹ áp lực khẳng định thường động từ bán tình thái seem appear Với việc sử dụng DHTT mức độ khẳng định xả tình nói đến giảm thiểu, đặc biệt mà người nói phải đề cập đến vấn đề nhạy cảm có liên quan đến thái độ bình phẩm cam kết qua ví dụ đây: (34) Exporters should be prepared to put in a lot of time and effort in developing their relationships, in researching the market and developing their business Similarly investors should be prepared to work their way through what can sometimes appear a labyrinth of complex regulations [B01K] (35) The United States needs to more, we have this troubled history; and it doesn't seem to be balanced at all by any kind Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 of expressions of gratitude or enthusiasm, that relations appear to be warming [A01E] Các động từ bán tình thái seem appear sử dụng dấu hiệu để người nói tránh việc phê bình trực tiếp người nghe vấn đề nhạy cảm Appear ví dụ (34) có hiệu lực dấu hiệu giảm nhẹ Với dấu hiệu này, người nói ngụ ý cam kết yếu phê bình thị trường đầu tư Việt Nam Mặc dù thông điệp từ phát ngôn nhằm phê bình thị trường đầu tư, với xuất appear DHTT làm giảm nhẹ khẳng định Trong ví dụ (35) người nói đề cập đến vấn đề nhạy lịch sử phiền hà (troubled history) gây đe dọa thể diện lên người nói lẫn người nghe Các DHTT dùng để giảm nhẹ áp lực khẳng định tìm thấy gần hai tập khối liệu, 16 instances, chiếm 6.1% DHTT tập khối liệu AAC 18 lần, chiếm 4.1% khối liệu BAC Đây dấu hiệu chiến lược lịch âm tínhbởi chúng cho thấy người nói hoàn toàn ý định áp đặt lên người nghe Nói tóm lại DHTT thể dè dặt nhận diện chiến lược lịch âm tính người nói việc phải thực phán xét ngoại giao tình nói đến diễn tả lời khẳng định trực tiếp 3.2.6 Diễn tả khiêm tốn Một chiến lược lịch âm tính khác nhận diện từ phát biểu đại sứ Anh, Mỹ việc sử dụng DHTT diễn đạt thái độ khiêm tốn In phát biểu, người nói thường dùng DHTT chiến lược rào đón làm giảm nhẹ lực trung ngôn áp đặt lên người nghe Cách thức chung để thể giảm nhẹ diễn đạt khiêm tốn DHTT sử dụng chiến lược cách xin phép người nói phải đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm áp đặt lên người nghe Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 (i) Mô hình ‘let me’: Mô hình let me có tần số xuất cao so với let’s hai khối liệu nghiên cứu Mô hình let me thể quan tâm đại sứ văn cảnh trịnh trọng so với mô hình let’s thân mật (ii) Mô hình ‘I would like to’: Mô hình xem dấu hiệu lịch âm tính mong muốn người nói việc xin phép người nghe để thể hành động lời nói Mô hình I would like to dấu hiệu lịch âm tính thể ngụ ý người nói việc tránh áp đặt trực tiếp lên người nghe Trong khối liệu nghiên cứu, mô hình ‘I would like to’ dùng trước động từ ngôn hành suggest, say, etc Những động từ biểu thị ý nghĩa đề nghị, mệnh lệnh hay lời khuyên gây nên đe dọa thể diện người nghe Vì vậy, mô hình ‘I would like to’ sử dụng để giảm nhẹ áp đặt trực tiếp lên người nghe Tần số xuất mô hình khối liệu AAC 34 lần, 12.93% DHTT biểu chiến lược lịch âm tính, so với 13 lần, 2.99% DHTT khối liệu BAC Từ việc so sánh tần suất mô hình khối liệu nghiên cứu cho thấy đại sứ Mỹ tỏ trực tiếp so với đại sứ Anh thông qua việc sử dụng đại từ I DHTT 3.2.7 Giảm nhẹ bắt buộc Mặc dù phát biểu đại sứ xem loại diễn ngôn tiềm ẩn đe dọa thể diện người nói thận trọng việc đề cập đến vấn đề tế nhị, có tình mà người nói buộc phải áp đặt bắt buộc lên người nghe Vấn đề rõ ràng không dễ chút đặc biệt phát biểu ngoại giao lẽ việc áp đặt bắt buộc lên người nghe dẫn đến đe dọa thể diện Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 gây hậu tiêu cực trình giao tiếp Vì vậy, người nói phải đặc biệt ý đến DHTT để giảm nhẹ lực trung ngôn gây áp đặt bắt buộc để giữ thể diện cho người nghe Trong khối liệu nghiên cứu, mô hình xuất khối liệu BAC với 55 lần, chiếm 12.7% DHTT diễn đạt chiến lược lịch âm tính, cao nhiều so với khối liệu AAC 19 lần, chiếm 7.2% Khác biệt tần suất sử dụng DHTT hai khối liệu nghiên cứu bổ sung cho nhận định đại sứ Anh tỏ thận trọng dè dặt đại sứ Mỹ Tóm lại, phân tích kiến giải DHTT diễn đạt chiến lược lịch âm tính khối liệu nghiên cứu cho thấy đại sứ Anh lẫn đại sứ Mỹ sử dụng DHTT để thực chiến lược lịch phát biểu họ Tuy nhiên, họ thể khác biệt rõ nét trong việc lựa chọn mô hình DHTT diễn đạt chiến lược lịch Phân tích so sánh tần suất DHTT diễn đạt chiến lược lịch dương tính chiến lược lịch âm tính cho thấy đại sứ Mỹ thiên sử dụng chiến lược lịch dương tính đại sứ Anh có xu hướng sử dụng chiến lược lịch âm tính CHƯƠNG KHẢO SÁT TIẾP NHẬN CỦA SINH VIÊN TIẾNG ANH ĐỐI VỚI CÁC DẤU HIỆU TÌNH THÁI DIỄN ĐẠT CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ 4.1 CẤU TRÚC BẢNG HỎI Bảng hỏi bao gồm 20 phát ngôn trích từ phát biểu đại sứ Anh - Mỹ Mục đích khảo sát nhằm tìm hiểu khả tiếp nhận sinh viên tiếng Anh DHTT thông qua việc đánh giá mức độ lịch phát ngôn Mỗi câu Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 hỏi bảng hỏi đánh giá theo chuỗi mức độ lịch từ thấp (1) đến cao (7) 4.2 THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHẢO SÁT Bảng hỏi phát đến lớp sinh viên năm thứ ngành ngôn ngữ Anh, với tổng số 120 sinh viên tham gia trả lời bảng câu hỏi Có 114 phiếu trả lời bảng hỏi thu thập sử dụng để cung cấp liệu cho việc phân tích tiếp nhận sinh viên tiếng Anh mức độ lịch qua việc sử dụng DHTT phát ngôn 4.3 MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH CÁC PHÁT HIỆN MỚI CỦA NGHIÊN CỨU Phần mềm thống kê SPSS sử dụng để hỗ trợ việc thống kê số liệu công cụ phân tích yếu tố (factor analysis) áp dụng để phân loại đánh giá sinh viên tham gia khảo sát mô hình DHTT phát ngôn thể bảng hỏi 4.3.1 Mô hình dấu hiệu tình thái lời rào đón Trong số 20 phát ngôn chọn làm 20 câu hỏi bảng hỏi, DHTT lời rào đón nhận diện câu hỏi Q10, Q15 Q16 nhóm vào Factor Số liệu cho thấy loại DHTT rào đón đánh giá biểu mức độ lịch cao Có hai DHTT rào đón khác bao gồm: I think that câu hỏi Q15 xếp thứ tư, M = 5.41 I believe that Q16 xếp thứ sáu, M = 5.35 Bảng 4.1: Giá trị trung bình mức độ lịch xếp theo thứ tự giảm dần Mức độ lịch Độ Câu Tổng Gíá trị lệch Dấu hiệu tình thái (DHTT) hỏi số Tối Tối TB (M) chuẩn (ST) thiểu đa Q10 I hope that you will encourage… 114 6.18 1.139 Q6 We would like Vietnam to… 114 6.00 1.290 Q11 Vietnam should… 114 5.92 1.138 Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Q15 I think that it is necessary for Vietnam to… Q9 If you could…, export would… Q16 I believe that you … must 114 5.41 1.623 114 114 7 5.40 5.35 1.374 1.629 Q19 You should… Q14 We need to… 114 114 1 7 5.22 5.04 1.425 1.417 Q3 If Vietnam is to…, reforms need 114 to be 4.82 1.479 You need to… If Vietnam is to…, it needs to… If Vietnam is to…, it must… Vietnam needs to… You have to… Vietnam must… We must… If you are to…, you must… 1 1 1 1 7 7 7 7 4.73 4.72 4.63 4.62 4.48 4.44 4.22 4.15 1.339 1.392 1.542 1.478 1.483 1.745 1.480 1.524 Q17 Q13 Q5 Q7 Q4 Q1 Q12 Q20 114 114 114 114 114 114 114 114 Q8 You, the business leaders of 114 3.89 1.995 Vietnam, must… Q2 You must… 114 3.84 1.514 Q18 We want you to… 114 3.34 1.703 Có thể thấy DHTT biểu thị rào đón dấu hiệu lịch sự, thể nhã nhặn thận trọng người nói tình nói đến 4.3.2 Mô hình dấu hiệu tình thái mệnh đề điều kiện Bằng công cụ rotated component matrix phần mềm SPSS, câu hỏi có DHTT mệnh đề điều kiện nhóm vào Factor Câu hỏi Q9 với DHTT if you could … export would xếp thứ năm, với giá trị trung bình (M) = 5.40, câu hỏi khác lại đánh giá mức độ lịch thấp nhiều Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 Ngoài ra, kết hợp với mô hình DHTT you must mang ý nghĩa bắt buộc mạnh mẽ, DHTT mệnh đề điều kiện if you are to… đánh giá mức độ lịch thấp so với DHTT mệnh đề điều kiện câu hỏi lại 4.3.3 Mô hình dấu hiệu tình thái gồm đại từ kết hợp với động từ tình thái Công cụ rotated component matrix (phần mềm SPSS) áp dụng cho kết phân chia DHTT thành nhóm yếu tố sau: nhóm Factor bao gồm DHTT có đại từ we, nhóm Factor có đại từ you nhóm Factor với đại từ thứ ba số Vietnam Tóm lại, thấy sinh viên tham gia khảo sát dựa vào trợ động từ tình thái để đánh giá mức độ lịch DHTT Chẳng hạn như, DHTT có động từ khiếm khuyết should, need to, have to must diễn đạt ý nghĩa bắt buộc đánh giá theo mức độ lịch giảm dần 4.4 TIỂU KẾT Có thể nhận định sinh viên tham gia đánh giá mức độ lịch DHTT bảng hỏi đơn dựa vào trợ động từ tình thái cho việc đánh giá họ Vì vậy, luận giải với sinh viên tham gia khảo sát mức độ lịch phát ngôn thường lệ thuộc vào nhiều yếu tố ngôn ngữ khác Mức độ lịch phát ngôn thường thể qua mô hình DHTT, chẳng hạn dấu hiệu rào đón, mô hình DHTT có mệnh đề điều kiện cách mà người nói xưng hô với người nghe qua việc sử dụng đại từ nhân xưng Đây nhân tố để xem xét thái độ người nói nội dung phát ngôn người nghe đơn động từ tình thái Ngoài cần lý giải để người học tiếng Anh biết mức độ lịch người nói thông qua việc sử dụng DHTT khác Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 nhau, chẳng hạn ‘I think that ’ dùng để thể thái độ dè dặt phát ngôn với ngụ ý ‘có lẽ là’ (probably, perhaps hay maybe); ‘I believe that ’ hiểu ‘hầu chắn là’ (almost certainly); hay ‘don’t you think ?’ hiểu với ngụ ý người nói ‘chắc chắn là’ (definitely) KẾT LUẬN Kết luận chung vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu tiếp cận chức ngữ nghĩa dụng học DHTT qua khối liệu phát biểu đại sứ Anh Mỹ dựa lý thuyết tình thái lịch ngôn ngữ Phân tích DHTT chiến lược lịch cụ thể làm rõ mối liên hệ gắn kết lý thuyết tình thái lịch ngôn ngữ Nói cách khác, chiến lược lịch giao tiếp ngôn ngữ tìm hiểu thông qua việc phân tích chức dụng học DHTT diễn ngôn Như vậy, đề tài nghiên cứu góp phần nhỏ vào thực tiễn nghiên cứu phân tích diễn ngôn thông qua việc phân tích DHTT diễn ngôn cụ thể phát biểu đại sứ Anh Mỹ Việt Nam Đề tài góp thêm phần nhỏ việc tìm hiểu gắn kết lý thuyết tình thái với lý thuyết lịch giao tiếp ngôn ngữ Chúng ta nghe qua người Mỹ có thiên hướng sử dụng phép lịch dương tính giao tiếp (chẳng hạn vỗ lưng, vỗ vai đối tượng giao tiếp) Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu tiếp cận vấn đề thông qua phân tích diễn ngôn, chưa có nghiên cứu DHTT biểu chiến lược lịch phát biểu đại sứ Anh Mỹ Vì vậy, phát từ nghiên cứu mong muốn góp thêm phần nhỏ vào thực tiễn phân tích diễn ngôn phương pháp phân tích khối liệu Kết nghiên cứu cho thấy cách sử dụng DHTT biểu chiến lược lịch đại sứ Mỹ tỏ gần gũi với người nghe mang tính cá nhân hơn, Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 phát biểu đại sứ Anh, chiến lược lịch phát ngôn mang tính dè dặt, trịnh trọng Từ việc phân tích DHTT thông qua lý thuyết lịch giao tiếp ngôn ngữ nhận định đại sứ Mỹ sử dụng DHTT theo hướng chiến lược lịch dương tính đại sứ Anh tỏ thiên chiến lược lịch âm tính Tóm tắt kết nghiên cứu Trong nghiên cứu này, tìm hiểu tần suất DHTT hai khối liệu phát biểu đại sứ Anh Mỹ (AAC BAC), so sánh tần suất dạng thức biểu thị ý nghĩa tình thái chiến lược lịch người nói thông qua hai biến thể diễn ngôn phát biểu đại sứ Anh Mỹ Việt Nam Những trích dẫn từ phát biểu đại sứ sử dụng để minh họa cho việc phân tích so sánh phạm trù ngữ nghĩa chức dụng học DHTT thu thập từ hai tập khối liệu Thông qua phân tích DHTT từ ba phạm trù lý thuyết tình thái giao tiếp ngôn ngữ chiến lược lịch giao tiếp ngôn ngữ tìm đến đặc trưng đại sứ Anh Mỹ việc sử dụng DHTT diễn đạt chiến lược lịch phát biểu Từ chiến lược lịch dương tính chiến lược lịch âm tính phát qua phân tích DHTT phát biểu đại sứ Anh Mỹ, nhận định đại sứ Anh Mỹ không khác chiến lược lịch qua phát biểu họ, có khác biệt đáng kể tần suất sử dụng DHTT chiến lược lịch cụ thể Từ nghiên cứu đến nhận định đại sứ Mỹ sử dụng nhiều DHTT biểu chiến lược lịch với đặc trưng mang tính trực tiếp, xác định cá nhân – chiến lược lịch dương tính Ngược lại, đại sứ Anh sử dụng DHTT thể dè dặt, thận trọng gián tiếp – biểu chiến lược lịch theo hướng âm tính./ Footer Page 26 of 145 ... ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU DẤU HIỆU TÌNH THÁI NHƯ LÀ CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ TRONG NGÔN BẢN TIẾNG ANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LIỆU Mã số: Đ2014-05-36 Xác nhận quan chủ trì đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) Đà Nẵng,... (4) giới thiệu cách tiếp cận nghiên cứu diễn ngôn tiếng Anh phương pháp khối liệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài phương tiện biểu đạt tình thái thể chiến lược lịch phát... hiệu tình thái; (3) cung cấp nguồn tư liệu ứng dụng định hướng cho sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ nghiên cứu phương tiện tình thái biểu đạt chiến lược lịch ngôn tiếng Anh người Anh tiếng Anh người
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu dấu hiệu tình thái như là chiến lược lịch sự trong ngôn bản tiếng Anh bằng phương pháp khối liệu, Nghiên cứu dấu hiệu tình thái như là chiến lược lịch sự trong ngôn bản tiếng Anh bằng phương pháp khối liệu, Nghiên cứu dấu hiệu tình thái như là chiến lược lịch sự trong ngôn bản tiếng Anh bằng phương pháp khối liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay