Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

26 112 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:21

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN LÊ THANH TUYỀN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÙNG Phản biện 1: PGS.TS.HOÀNG TÙNG Phản biện 2: PGS.TS.VÕ VĂN NHỊ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để tồn phát triển, doanh nghiệp cần phải nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Hiệu hoạt động kinh doanh mối quan hệ so sánh kết đạt trình sản xuất kinh doanh với chi phí bỏ để đạt kết Các đại lượng chịu tác động nhiều nhân tố khác với mức độ khác nhau, có ảnh hưởng tới hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Ngành sản xuất chế biến thực phẩm ngành công nghiệp mà Việt Nam có nhiều lợi tiềm phát triển Tuy nhiên, phát triển ngành chịu ảnh hưởng nhiều yêu cầu an toàn thực phẩm, chất lượng sức ép cạnh tranh với nước giới Xuất phát từ tầm quan trọng cần thiết phải tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giúp cho công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm nâng cao lực cạnh tranh, tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu  Xây dựng mô hình nghiên cứu nhân tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh  Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành sản xuất chế biến thực phẩm Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu Phạm vi thời gian: 03 năm 2010, 2011 2012 Phạm vi không gian: 45 công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu  Nguồn liệu Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài, kết nghiên cứu tác giả khác, chủ trương, sách Nhà nước Số liệu thu thập từ BCTC kiểm toán 45 công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết thị trường CK Việt Nam năm 2010 - 2012 số liệu thống kê ngành  Phương pháp thực Sử dụng phần mềm Excel SPSS 16.0 để kiểm định ảnh hưởng nhân tố đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bố cục đề tài Chƣơng 1: Cơ sở lý luận nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chƣơng 2: Thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Kết nghiên cứu số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Footer Page of 145 Header Page of 145 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Luận văn “Các yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” Đỗ Dương Thanh Ngọc (2011) Dữ liệu nghiên cứu 40 DN xây dựng niêm yết thị trường CK Việt Nam từ năm 2006 – 2011 Rami Zeitun Gary Gang Tian (2007) thực nghiên cứu “Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan” yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh (HQKD) 167 công ty sàn CK Amman – Jordan từ năm 1989 – 2003 Năm 2009, Neil Nagy nghiên cứu “Determinants of Profitability: What factors play a role when assessing a firm’s return on assets ?” nhằm xác định nhân tố có tác động đến hiệu kinh doanh 500 công ty Mỹ từ năm 2003-2007 Vào năm 2011, Marian Siminica, Daniel Circiumaru, Dalia Simion thực nghiên cứu “Determinants of Profitability: What factors play a role when assessing a firm’s return on assets ?”, Dữ liệu nghiên cứu 40 công ty niêm yết thị trường CK Bucharest Romania từ năm 2007 -2010 Fozia Memon, Niaz Ahmed Bhutto Ghulam Abbas (2012) nghiên cứu “Capital Structure and Firm Performance: A Case of Textile Sector of Pakistan” nhân tố tác động đến HQKD 141 công ty ngành dệt may Pakistan từ năm 2004-2009 Các tác giả tập trung nghiên nhân tố tài mà chưa ý đến nhân tố phi tài chính, biến hiệu kinh doanh đại diện số tỷ suất sinh lợi tài sản Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Theo giáo trình Thống kê doanh nghiệp Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh hiệu hoạt động kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh lợi ích đạt từ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sở so sánh lợi ích thu với chi phí bỏ trình SXKD, biểu mức độ phát triển DN theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác nguồn lực nhằm thực mục tiêu kinh doanh 1.1.2 Bản chất hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bản chất hiệu kinh doanh nâng cao suất lao động xã hội tiết kiệm lao động xã hội 1.1.3 Vai trò hiệu kinh doanh doanh nghiệp  Là điều kiện quan trọng việc đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp  Là nhân tố thúc đẩy cạnh tranh tiến sản xuất kinh doanh  Là điều kiện thực mục tiêu bao trùm doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.4 Phân loại hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp a) Căn theo phạm vi tính toán  Hiệu kinh tế  Hiệu xã hội  Hiệu an ninh quốc phòng  Hiệu đầu tư  Hiệu môi trường b) Căn theo nội dung tính toán  Hiệu dạng thuận  Hiệu dạng nghịch c) Căn theo phạm vi tính  Hiệu toàn phần  Hiệu đầu tư tăng thêm 1.2 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Các quan điểm đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp a) Về mặt thời gian b) Về mặt không gian c) Về mặt định lượng d) Về mặt định tính 1.2.2 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh a) Nhóm tiêu phản ánh hiệu cá biệt  Hiệu suất sử dụng tài sản doanh nghiệp  Hiệu suất sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp  Hiệu suất sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp  Hiệu suất sử dụng lao động doanh nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 b) Nhóm tiêu hiệu kinh doanh tổng hợp  Khả sinh lợi từ họat động doanh nghiệp Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ suất lợi nhuận doanh thu SXKD  Khả sinh lợi tài sản Tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) Chỉ tiêu xác định qua công thức sau : Tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế Tổng TS bình quân x 100% Giá trị tiêu cao chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng có hiệu nguồn tài sản Tỷ suất sinh lợi kinh tế tài sản (RE) c) Nhóm tiêu xét mặt hiệu kinh tế - xã hội  Tăng thu ngân sách  Tạo thêm việc làm nâng cao đời sống người lao động  Tái phân phối lợi tức xã hội 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.3.1 Nhân tố chủ quan a) Quy mô doanh nghiệp Quy mô doanh nghiệp hiểu quy mô nguồn vốn, quy mô tài sản, quy mô mạng lưới tiêu thụ … Theo kết nghiên cứu John Rand Finn Tar (2002), Baard, V.C Van den Berg, A (2004), Zeitun Tian (2007) quy mô doanh nghiệp có tác động tích cực đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh b) Tốc độ tăng trưởng Tăng trưởng điều kiện để doanh Footer Page of 145 Header Page of 145 nghiệp đạt mục tiêu suốt đời hoạt động sản xuất kinh doanh Tăng trưởng giúp cho doanh nghiệp tích lũy nguồn vốn sở vật chất máy móc để đầu tư mở rộng sản xuất đồng thời tạo dựng uy tín khách hàng với nhà cung cấp, nhà đầu tư Theo nghiên cứu Zeitun Tian (2007), tốc độ tăng trưởng có tác động tích cực đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp c) Quản trị nợ phải thu khách hàng Để đánh giá khả quản lý khoản nợ PTKH doanh nghiệp người ta thường sử dụng tiêu số vòng quay nợ PTKH kỳ thu tiền bình quân Nghiên cứu Marian Siminica, Daniel Circiumaru, Dalia Simion (2011) cho thấy khả quản trị nợ phải thu khách hàng có ảnh hưởng tích cực đến hiệu HĐKD doanh nghiệp d) Đầu tư tài sản cố định Tài sản cố định doanh nghiệp tư liệu lao động chủ yếu có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD Theo kết nghiên cứu thực nghiệm Zeitun Tian (2007), Onaolapo Kajola (2010), Marian Siminica, Daniel Circiumaru, Dalia Simion (2011); Fozia Memon, Niaz Ahmed Bhutto Ghulam Abbas (2012) cho thấy tỷ trọng tài sản cố định có tác động tiêu cực đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp e) Cơ cấu vốn Theo lý thuyết Modigliani Miller, lý thuyết cấu vốn tối ưu nghiên cứu thực nghiệm giới nghiên cứu Zeitun Tian (2007), Onaolapo Kajola (2010), Fozia Memon (2012) thấy việc lựa chọn sử dụng nguồn vốn Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 có tác động đến hiệu hoạt động SXKD doanh nghiệp, f) Rủi ro kinh doanh Theo lý thuyết kinh tế F.B Hawley, lý thuyết cân rủi ro lợi nhuận (risk - return tradeoff) nghiên cứu thực nghiệm Fozia Memon, Niaz Ahmed Bhutto Ghulam Abbas (2012) cho thấy rủi ro cao hiệu HĐKD tăng Tuy nhiên, nghiên cứu thực nghiệm Rami Zeitun Gary Gang Tian (2007) đưa kết luận rủi ro tăng hiệu hoạt động kinh doanh lại giảm g) Thời gian hoạt động doanh nghiệp Thông thường doanh nghiệp hoạt động lâu năm lĩnh vực kinh doanh có nhiều kinh nghiệm đồng thời tích lũy nguồn vốn Theo kết nghiên cứu Panco, R Korn, H (1999), Neil Nagy (2009) thời gian hoạt động nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu HĐKD doanh nghiệp h) Một số nhân tố khác  Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp  Nghiên cứu phát triển sản phẩm  Đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh  Công tác tổ chức đảm bảo nguyên vật liệu 1.3.2 Nhân tố khách quan a) Nhân tố môi trường quốc tế khu vực b) Nhân tố môi trường kinh tế quốc dân c) Nhân tố môi trường ngành KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10  Nâng cao khả cạnh tranh kinh tế 2.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm 03 năm từ năm 2010-2012 a) Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  Tình hình sản xuất : Bảng 2.1 cho thấy số lượng DN, quy mô vốn, số lượng lao động, kết SX tăng từ năm 2010-2012  Tình hình tiêu thụ Nhu cầu thị trường Tình hình tiêu thụ : Bảng 2.2 cho thấy số tiêu thụ lĩnh vực chế biến bảo quản thủy sản; sản xuất đường; sản xuất thức ăn cho gia súc tăng từ 2010-2012 Trong đó, số tiêu thụ mặt hàng sữa, bơ sữa mặt hàng chế biến từ rau giảm  Tình hình xuất : Bảng 2.3 cho thấy vào năm 2012, kim ngạch xuất số hàng hóa sụt giảm so với năm 2011 như: Thực phẩm chế biến từ tinh bột hàng thủy sản b) Nguyên nhân hạn chế  Nguồn nguyên vật liệu  Trình độ công nghệ, nguồn nhân lực R&D  Công tác nghiên cứu thị trường  Tình trạng cạnh trạnh thiếu lành mạnh  Các ngành bổ trợ  Tình trạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm  Tỷ lệ tăng trưởng GDP  Lãi suất cho vay ngân hàng  Tình trạng làm giả sản phẩm, nhập lậu Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.2.1 Cơ sở xây dựng mô hình nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu 2.2.2 Giả thuyết mối tƣơng quan hiệu hoạt động kinh doanh nhân tố ảnh hƣởng a) Hiệu HĐKD Quy mô doanh nghiệp b) Hiệu HĐKD Tốc độ tăng trưởng c) Hiệu HĐKD Quản trị nợ phải thu khách hàng d) Hiệu HĐKD Đầu tư tài sản cố định e) Hiệu hoạt động kinh doanh Cơ cấu vốn f) Hiệu HĐKD Rủi ro kinh doanh g) Hiệu HĐKD Thời gian hoạt động DN 2.2.3 Đo lƣờng biến a) Đối với biến phụ thuộc Tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) Footer Page 13 of 145 = Lợi nhuận sau thuế Tổng TS bình quân x 100% Header Page 14 of 145 12 b) Đối với biến độc lập Bảng 2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lời tài sản Nhân tố 1.Quy mô Các xác định Nghiên cứu sở Biến Zeitun Tian Quy mô tài (2007) sản 2.Tốc độ Zeitun Tian tăng trưởng (2007) 3.Quản trị Marian Siminica, nợ phải thu Daniel Circiumaru, KH Dalia Simion (2011) 4.Đầu tư Zeitun Tian TSCĐ (2007) Tốc độ Kỳ thu tiền Tỷ trọng tài sản cố định 5.Cơ cấu Marian Siminica, vốn Daniel Circiumaru 6.Rủi ro Memon, Niaz kinh doanh Ahmed Bhutto (2012) hoạt động Neil Nagy (2009) Tổng tài sản + SIZE GROW TH Nợ PTKH bq x 365 /DTT - TC - TANG +/- DE +/- RISK + AGE BH TSCĐ x 100%/Tổng TS Tỷ lệ nợ 100%/Tổng tài sản Độ lệch chuẩn dòng tiền Thời gian Độ lệch chuẩn dòng tiền (LNst + khấu hao) Số năm từ hoạt động năm thành lập Trong đó: (+) Cùng chiều; (-) Ngược chiều Footer Page 14 of 145 + Ký hiệu Nợ phải trả x (2011) Zeitun (2007); Fozia thuyết x100%/ DTn-1 trưởng DT bình quân Công thức (DTn-DTn-1) tăng Neil Nagy (2009); 7.Thời gian Giả Header Page 15 of 145 13 2.2.4 Chọn mẫu nghiên cứu Dựa vào số liệu từ Báo cáo tài kiểm toán doanh nghiệp niêm yết công bố năm, tác giả thu thập số liệu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 45 công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam năm từ 2010-2012 Tác giả sử dụng phương pháp tính trung bình: số 45 công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam tính trung bình năm 2.2.5 Kiểm tra liệu trƣớc phân tích hồi quy Tác giả sử dụng phương pháp kiểm định Shapiro-Wilk (vì cỡ mẫu 45 nhỏ 50) để kiểm định phân phối chuẩn biến Trước xử lý số liệu dùng kiểm định Shapiro-Wilk với mức ý nghĩa sig biến: SIZE, TC, RISK, AGE nhỏ 0,05 biến chưa tuân theo phân phối chuẩn Để giải vấn đề tác giả dùng hàm logarit biến không tuân theo phân phối chuẩn 2.2.6 Thiết lập mô hình nghiên cứu Theo kết nghiên cứu thực nghiệm giới yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi tài sản mối quan hệ tồn dạng mô hình hồi quy tuyến tính Tác giả xây dựng dạng mô hình hồi quy tổng thể sau: ROA = β0 + β1 LnSIZE + β2 GROWTH + β3 LnTC + β4 LnTANG + β5 DE + β6 LnRISK + β7 LnAGE + Trong đó: LnSIZE, LnTC, LnTANG, LnRISK, LnAGE: giá trị logarit biến SIZE, TC, TANG, RISK, AGE 2.2.7 Trình tự tiến hành phân tích Bước 1: Xây dựng tiêu phản ảnh hiệu hoạt động kinh Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 doanh nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bước 2: Kiểm tra liệu trước phân tích: kiểm tra phân phối chuẩn biến đưa vào mô hình tiến hành xử lý Bước 3: Thiết lập mô hình nghiên cứu Bước 4: Xác định mối quan hệ tương quan biến cách tính hệ số tương quan phần r Bướ 5: Phân tích hồi quy đơn Bước 6: Phân tích hồi quy hồi quy tuyến tính bội để xác định mức độ ảnh hưởng biến giải thích đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty sử dụng nghiên cứu: theo phương pháp Backward Bước 7: Kiểm định giả thuyết mô hình  Kiểm định giả thuyết độ phù hợp mô hình  Kiểm định giả thuyết ý nghĩa hệ số hồi quy  Kiểm định phương sai sai số không đổi  Kiểm định tính độc lập sai số  Kiểm định mối tương quan biến độc lập Bước 8: Kết nghiên cứu: Trình bày kết nghiên cứu từ đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 ĐẶC TRƢNG CỦA ROA VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 3.1.1 Đặc trƣng Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) Theo Warren Edward Buffett mức hợp lý tỷ suất sinh lợi tài sản doanh nghiệp lớn 20% Qua bảng số liệu 3.1 thấy phần lớn công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam nghiên cứu có tỷ suất sinh lợi tài sản bình quân năm từ năm 2010-2012 mức chưa hợp lý (dưới 20% chiếm 91.111%) Đặc biệt, có công ty có ROA nhỏ (13.333%), có 8.889% công ty có ROA mức hợp lý (>20%) 3.1.2 Đặc trƣng nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Tác giả phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐKD DN sử dụng nghiên cứu sau:  Đặc trưng nhân tố: giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ giá trị lớn  Mối quan hệ nhân tố với ROA: doanh nghiệp phân thành nhóm theo tiêu chí nhân tố ảnh hưởng, tính giá trị ROA trung bình nhóm Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 a) Quy mô doanh nghiệp Quy mô doanh nghiệp đo lường biến Quy mô tài sản Bảng 3.3 cho thấy DN có tổng tài sản 1,000 tỷ đồng có ROA trung bình 8.429%; doanh nghiệp có tổng tài sản từ 1,000 – 10,000 tỷ đồng có ROA trung bình 7.778% cao DN có tổng tài sản 10,000 tỷ đồng với ROA trung bình 34.184% b) Tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp đo lường biến Tốc độ tăng trưởng doanh thu.Qua bảng 3.4 cho thấy công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu lớn ROA cao: công ty có tốc độ tăng trưởng thấp 0% có ROA trung bình -2.768% cao công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu 50% 16.877% Điều thể tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng ROA tăng c) Quản trị nợ phải thu khách hàng Quản trị nợ phải thu khách hàng đo lường biến Kỳ thu tiền bình quân Bảng 3.5 cho thấy doanh nghiệp có kỳ thu tiền bình quân thấp thấp 30 ngày có ROA trung bình 11.739 % ; doanh nghiệp có kỳ thu tiền bình quân từ 30-90 ngày có ROA trung bình 5.840% thấp doanh nghiệp có kỳ thu tiền bình quân trên 90 ngày 0.785% Điều thể kỳ thu tiền bình quân thấp ROA có quan hệ thuận chiều d) Đầu tư tài sản cố định Đầu tư tài sản cố định đo lường biến Tỷ trọng tài sản cố định Qua bảng 3.6 cho thấy doanh nghiệp có tỷ trọng TSCĐ thấp 10% có ROA trung bình 8.993%; doanh nghiệp có tỷ trọng TSCĐ từ 10%-50% có ROA trung bình 8.907% thấp doanh nghiệp có tỷ trọng TSCĐ trên 50% ROA trung Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 bình 4.601% Điều cho thấy tỷ trọng TSCĐ có quan hệ ngược chiều với ROA e) Cơ cấu vốn Cơ cấu vốn đo lường biến Tỷ lệ nợ Bảng 3.7 cho thấy tỷ lệ nợ doanh nghiệp tăng ROA thấp: doanh nghiệp có tỷ lệ nợ 30% ROA trung bình 18.720 %, doanh nghiệp có tỷ lệ nợ từ 30% - 60% ROA trung bình 8.834% tỷ lệ nợ tăng lên 60% ROA trung bình thấp 5.060% f)Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh đo lường biến Rủi ro kinh doanh Qua bảng 3.8 cho thấy doanh nghiệp có độ lệch chuẩn dòng tiền 10 tỷ có ROA trung bình 11.878 %, doanh nghiệp có độ lệch chuẩn dòng tiền từ 10 tỷ-100 tỷ có ROAtrung bình 7.846 % thấp doanh nghiệp có độ lệch chuẩn dòng tiền 100 tỷ với ROA trung bình 8.081% Điều cho thấy độ lệch chuẩn dòng tiền tăng nghĩa rủi ro doanh nghiệp tăng hiệu kinh doanh giảm g) Thời gian hoạt động doanh nghiệp Bảng 3.9 cho thấy doanh nghiệp có thời gian hoạt động năm có ROA trung bình -0.116%; doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 5-10 năm có ROA trung bình 9.577%, nhiên doanh nghiệp có thời gian hoạt động 10 năm có ROA trung bình 8.170% 3.2 MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA TÀI SẢN 3.2.1 Phân tích hệ số tƣơng quan phần r Qua bảng số liệu 3.10 cho thấy: Tất biến độc lập có Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 mối quan hệ tương quan với ROA, biểu hệ số tương quan r ≠ Hệ số tương quan biến độc lập không lớn 3.2.2 Phân tích hồi quy tuyến tính đơn biến phụ thuộc biến độc lập lần lƣợc nhân tố ảnh hƣởng Với hầu hết giá trị R2 bảng 3.11 nhỏ cho thấy nghĩa việc phân tích hồi quy đơn ý nghĩa, ROA không chịu ảnh hưởng nhân tố mà chịu tác động đồng thời nhân tố 3.2.3 Phân tích hồi quy tuyến tính bội a) Các bước mô hình SPSS Bảng 3.12 cho thấy theo PP Backward, SPSS loại bỏ dần biến giải thích không thỏa điều kiện khỏi mô sau:  Mô hình 1: gồm 07 biến giải thích: LnAGE, LnTANG, GROWTH, LnSIZE, DE, LnSTDVCF, LnTC  Mô hình 2: gồm 06 biến giải thích: LnTANG, GROWTH, LnSIZE, DE, LnSTDVCF, LnTC, loại bỏ biến LnAGE  Mô hình 3: gồm 05 biến giải thích: LnTANG, GROWTH, DE, LnSTDVCF, LnTC loại bỏ biến LnSIZE b) Hệ số xác định mô hình R2 Bảng 3.13 cho thấy bước thứ 3, R2 = 0.744 (với hệ số điều chỉnh R2 nhỏ 0.711) Hay nói cách khác, mô hình hồi quy giải thích 74.4% thay đổi ROA công ty ngành SXCB thực phẩm niêm yết thị trường CK Việt Nam c) Mô hình hồi quy bội Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Bảng 3.14 Các thông số thống kế mô hình Unstandardized Standardized Coefficients B Coefficients Std Beta Error (Constant) 76.220 14.823 GROWTH 0.187 Collinearity Statistics t Sig Tole rance VIF 5.142 0.000 0.047 0.389 3.989 0.000 0.690 1.451 -2.825 0.984 -0.286 -2.871 0.007 0.660 1.511 LnTANG -5.051 1.977 -0.214 -2.554 0.015 0.940 1.065 -0.203 0.039 -0.437 -5.224 0.000 0.940 1.068 LnRISK -1.494 0.509 -0.247 -2.937 0.006 0.930 1.079 LnTC DE a Dependent Variable: ROA (Nguồn: Tính toán từ chương trình SPSS) Mô hình hồi quy bội: ROA = 76.220 + 0.187 GROWTH - 2.825 LnTC - 5.051 LnTANG - 0.203 DE - 1.494 LnRISK 3.2.4 Kiểm định mô hình a) Kiểm định giả thuyết độ phù hợp mô hình Giả thuyết: H0: R2 tổng thể= Bảng 3.15 cho thấy giá trị F = 22.680 bước tương ứng với mức ý nghĩa sig=0.000 < 0.05, bác bỏ H0.Vậy mô hình hồi quy phù hợp với tổng thể b) Kiểm định giả thuyết ý nghĩa hệ số hồi quy Đặt giả thuyết: H0: βi = Bảng 3.14 cho thấy bước có giá trị sig nhỏ 0.05, chứng tỏ giả thuyết H0 bị bác bỏ.Vậy, biến phụ thuộc biến độc lập có mối quan hệ ảnh hưởng lẫn c) Kiểm định phương sai sai số không đổi Sử dụng kiểm định tương quan hạng Spearman biến độc lập với trị tuyệt đối phần dư Đặt giả thuyết: H0: Phương sai Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 sai số không đổi Xem xét số liệu dòng Sig.(2-tailed) ABSre bảng 3.16 ta thấy giá trị > 0.05 chấp nhận H0 nghĩa phương sai sai số không đổi d) Kiểm định phân phối chuẩn phần dư  Kiểm định Shapiro – Wilk Từ bảng 3.17 dùng kiểm định Shapiro-Wilk cho thấy giá trị sig lớn 0.05 nghĩa phần dư tuân theo phân phối chuẩn  Biểu đồ tần số Histogram khảo sát phân phối phần dư Hình 3.1 cho thấy đường cong phân phối chuẩn đặt lên biểu đồ tần số Phân phối phần dư có trung bình Mean = 0.000 độ lệch chuẩn Std Dev = 0.994 gần  Biểu đồ tần số Q-Q plot khảo sát phân phối phần dư Hình 3.2 cho thấy liệu quan sát tập trung sát với đường kỳ vọng nên liệu phần dư tuân theo phân phối chuẩn Từ cách khảo sát ta kết luận phần dư tuân theo phân phối chuẩn e) Kiểm định tính độc lập sai số (không có tương quan phần dư)  Phương pháp đồ thị Hình 3.3 cho thấy phần dư phân tán không theo quy luật nên phần dư tương quan với  Sử dụng đại lượng thống kê Durbin – Watson Giá trị d mô hình 1.903 (Phụ lục 6) Tra bảng Durbin – Watson: dL = 1.287, dU = 1.776 Ta có: dU =1.720< d = 1.903< - dU = 2.280 nên tương quan chuỗi bậc phần dư Vậy tương quan phần dư Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 f)Kiểm định mối tương quan biến độc lập (hiện tượng đa cộng tuyến)  Hệ số tương quan Bảng 3.10 cho thấy hệ số tương quan r biến độc lập nhỏ 0.8 nên không xảy tượng đa cộng tuyến  Độ chấp nhận biến (Tolerance) Hệ số phóng đại phương sai ( Variance inflation factor – VIF ) Qua bảng 3.14, hệ số VIF biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay