Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HSX

26 102 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:21

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG HÀ MINH CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN HSX Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: TS Đặng Tùng Lâm Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 29 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên thị trường chứng khoán tại, ngành xây dựng ngành phát triện nhà đầu tư quan tâm Vì thế, việc vận dụng mô hình để nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán thị trường ngành cần thiết nhằm giúp nhà đầu tư đạt lợi nhuận mong muốn đồng thời giảm thiểu rủi ro Với lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết HSX” làm đề tài tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm mục đích xác định nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết sàn HSX với mục tiêu sau: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu - Vận dụng mô hình trước mô hình APT đa nhân tố Chen, Roll Ross để áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam Từ xây dựng mô hình nhân tố để biết mức độ ảnh hưởng giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam - Từ nghiên cứu giới nghiên cứu Việt Nam, nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Từ mô hình kết phân tích định lượng, đề tài đề xuất kiến nghị nhà đầu tư, phủ ban khuyến cáo Footer Page of 145 Header Page of 145 quốc gia đầu tư vào cổ phiếu ngành xây dựng để giảm thiểu rủi ro tham gia đầu tư thị trường chứng khoán * Câu hỏi nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu? - Có thể sử dụng phương pháp ước lượng kiểm định mô hình phù hợp để nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng thị trường chứng khoán Việt Nam? - Nhà đầu tư nên ý vấn đề tham gia đầu tư cổ phiếu ngành xây dựng ban khuyến cáo nên làm để giảm thiểu rủi ro? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Thông qua lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm, xác định nhân tố tác động đến giá cổ phiếu Các khía cạnh cụ thể nhân tố thể hiển số (biến quan sát) xem xét kiểm định Cuối cùng, thông qua phân tích thống kê ảnh hưởng nhân tố giá cổ phiếu xem xét xác định 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung, đề tài phát triển mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết sàn HSX Về không gian, đề tài nghiên cứu với công ty thuộc ngành xây dựng niêm yết sàn HSX Về thời gian, đề tài tập trung vào nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, doanh nghiệp xây dựng niêm yết Footer Page of 145 Header Page of 145 sàn HSX khoảng thời gian từ 01/01/2007 đến ngày 30/06/2013 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin: Dữ liệu sử dụng gồm nguồn liệu thứ cấp tổng cục thống kê, quỹ tiền tệ quốc tế, liệu biến động giá cổ phiếu nguồn liệu thứ cấp khác - Phương pháp xử lý phân tích thông tin: Sau thu thập liệu, tiến hành xử lý liệu nghiên cứu phần mềm Eview 5.0 Tiếp theo thực phân tích: thống kê mô tả, đại lượng mô tả giá trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn kết hợp với việc sử dụng mô hình, phân tích phương sai phân tích hồi quy bội Từ đó, kiểm định tác động nhân tố đến giá cổ phiếu ngành xây dựng tiến hành phân tích kết Bố cục đề tài Gồm phần sau: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Chương 2: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Chương 3: Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết sàn HSX Chương 4: Kiến nghị từ kết nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu có liên quan Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 1.1 ĐO LƯỜNG TỶ SUẤT LỢI TỨC VÀ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU 1.1.1 Cổ phiếu giá cổ phiếu a Khái niệm cổ phiếu Theo Luật Chứng khoán số70/2006/QH 11 ngày 29 tháng năm 2009 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định: “Cổ phiếu loại chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn cổ phần tổ chức phát hành” b Phân loại cổ phiếu - Phân loại theo quyền lợi cổ đông: bao gồm cổ phiếu thường cổ phiếu ưu đãi - Phân loại theo quyền tham gia bỏ phiếu biểu đại hội đồng cổ đông: bao gồm cổ phiếu đơn phiếu, cổ phiếu đa phiếu cổ phiếu lưỡng phiếu - Phân loại theo mục đích huy động vốn bao gồm cổ phiếu sơ cấp cổ phiếu thứ cấp c Các loại giá liên quan đến cổ phiếu Mệnh giá: giá trị ghi giấy chứng nhận cổ phiếu mệnh giá cổ phiếu Thư giá: giá cổ phiếu ghi sổ sách kế toán phản ánh tình trạng vốn cổ phần công ty thời điểm định Giá trị nội tại: giá trị thực cổ phiếu thời điểm Thị giá: giá cổ phiếu thị trường thời điểm định Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.2 Đo lường tỷ suất lợi tức a Đo lường tỷ suất lợi tức khứ Khi đánh giá hội đầu tư, nhà đầu tư thông thường so sánh hội đầu tư với biến động giá thị trường Khoảng thời gian thực hoạt động đầu tư vào cổ phiếu gọi thời gian nắm giữ, thu nhập nhận khoảng thời gian gọi thu nhập hay lợi tức thời kỳ (ký hiệu HPR) HPR tính giá trị lúc kết thúc khoản đầu tư so với giá trị lúc bắt đầu khoản đầu tư Để biến đổi HPR sang tỷ lệ phần trăm, ta tính tỷ suất lợi tức thời kỳ (HPY): HPY = HPR -1 Ở khía cạnh liên quan, thông thường nhà đầu tư cần xác định tỷ suất lợi tức sở năm, gọi tỷ suất lợi tức hàng năm -1 AHPY = √ + (trong n số năm đầu tư) b Đo lường tỷ suất lợi tức kỳ vọng Tỷ suất lợi tức kỳ vọng từ đầu tư xác định sau: Tỷ suất lợi tức kỳ vọng =∑ Xác suất nhận TSLT i * TSLT i nhận E(R) = [(P1) * (R1) + (P2) * (R2)+…+ (Pn) * (Rn) E(R) = ∑ ( ) ∗ ( ) Trong Pi xác suất xảy trạng thái I Rilà tỷ suất lợi tức chứng khoán trạng thái i n số trạng thái 1.1.3 Rủi ro cổ phiếu a Khái niệm rủi ro Rủi ro kết không chắn chắn tương lai Một định nghĩa khác khả thiệt hại Trong đề tài này, rủi ro đo Footer Page of 145 Header Page of 145 lường theo lý thuyết danh mục đầu tư b Đo lường rủi ro đầu tư chứng khoán với liệu khứ Để đo lường rủi ro chuỗi liệu tỷ suất lợi tức khứ, sử dụng số đo lường tương tự tỷ suất lợi tức kỳ vọng ngoại trừ việc chứng ta dựa sở tỷ suất lợi tức khứ = Trong đó: [ − ( )] /( − ) : phương sai chuỗi liệu khứ HPYi : tỷ suất lợi tức nhận thời kỳ i E(HPY): tỷ suất lợi tức kỳ vọng bình quân qua thời kỳ (theo phương pháp trung bình cộng) n: số thời kỳ c Đo lường rủi ro đầu tư chứng khoán với liệu kỳ vọng Nhà đầu tư tính toán tỷ suất lợi tức kỳ vọng cách phân tích tỷ suất ước tính Để làm điều này, nhà đầu tư phải ấn định tất khả (xác suất) xảy tất mức lợi tức d Đo lường rủi ro từ mô hình tài - Mô hình định giá tài sản vốn CAPM (Capital Asset Pricing Model): coi nguồn gốc tất lý thuyết tài kinh tế đại Mô hình cho phép nhà đầu tư xác định tỷ suât lợi tức kỳ vọng cho tài sản rủi ro - Mô hình APT: Mô hình dựa vào giả thiết không tồn hội Arbitrage Lý thuyết APT cho có nhiều nhân tố Footer Page of 145 Header Page of 145 rủi ro lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP, thay đổi sách phủ, thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến tỷ suất lợi tức 1.2 MÔ HÌNH NHÂN TỐ VÀ LÝ THUYẾT APT 1.2.1 Mô hình nhân tố a Mô hình nhân tố Mô hình đơn giản mô hình nhân tố, nhân tố mô hình xem nhân tố thị trường Công thức: Ri = αi + βiF + εi Với: (1.1) αi : Tỷ suất lợi tức mong đợi chứng khoán i F : Nhân tố thị trường βi : Hệ số beta thị trường chứng khoán i εi: Nhân tố nhiễu hay gọi nhân tố đặc thù chứng khoán i b Mô hình đa nhân tố Mô hình nhân tố miêu tả đơn giản tỷ suất lợi tức chứng khoán mô hình không thực tế có nhiều nhân tố vĩ mô Do đó, mô hình đa nhân tố khắc phục nhược điểm này: Công thức: Ri = αi + βi1F1 + βi2F2 +….+ βikFk + εi (1.2) Với: αi : Tỷ suất lợi tức mong đợi chứng khoán i Fj (j = 1,k) : Nhân tố vĩ mô βij : Hệ số nhạy cảm chứng khoán i nhân tố vĩ mô thứ j εi : Nhân tố nhiễu chứng khoán i 1.2.2 Lý thuyết APT a Sơ lược APT Theo lý thuyết này, mối quan hệ tỷ suất lợi tức mong đợi Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 – rủi ro giải thích sau: hai đầu tư hoàn toàn going có TSLT kỳ vọng khác nhà đầu tư đạt lợi nhuận phi rủi ro việc mua đầu tư với TSLT mong đợi cao bán khống đầu tư có TSLT mong đợi thấp b Mô hình APT nhân tố: Theo mô hình này, không chắn lợi tức tài sản bắt nguồn từ hai lý do: nhân tố chung hay nhân tố kinh tế vĩ mô, nguyên nhân xuất phát từ đặc trưng doanh nghiệp c Mô hình APT đa nhân tố Dựa theo nguyên tắc tương tự đề cập đến nhiều hai yếu tố cách thêm yếu tố khác vào phương trình nhân tố có mô hình đa nhân tố 1.3 CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU Bài nghiên cứu dựa mô hình nhân tố Ross, mô hình nhân tố chủ yếu xem xét tác động nhân tố vĩ mô đến giá cổ phiếu Nghiên cứu dựa mô hình nhân tố, tảng mô hình APT đó, mô hình loại trừ hoàn toàn rủi ro đặc thù, xác định tác động rủi ro hệ thống đến giá cổ phiếu 1.3.1 Tốc độ tăng trưởng GDP hay số tăng trưởng công nghiệp Tăng trưởng kinh tế thường thể qua tăng trưởng GDP hay số tăng trưởng công nghiệp quốc gia (đối với nước công nghiệp phát triển) tìm thấy có mối quan hệ thuận với giá cổ phiếu 1.3.2 Lạm phát dự kiến Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 2.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 2.1.1 Xác định biến mô hình Trên sở lý thuyết giá cổ phiếu nghiên cứu thực nghiệm giới Việt Nam có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Bài nghiên cứu dựa mô hình nhân tố Ross, mô hình nhân tố chủ yếu xem xét tác động nhân tố vĩ mô đến giá cổ phiếu Như trình bày chương 1, nghiên cứu dựa mô hình nhân tố, tảng mô hình APT đó, mô hình loại trừ hoàn toàn rủi ro đặc thù, xác định tác động rủi ro hệ thống đến giá cổ phiếu Chỉ số tăng trưởng công nghiệp: Dựa sở lý thuyết nghiên cứu trước đây, nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhân tố tốc độ tăng trưởng GDP Tuy nhiên, số liệu tiêu số liệu theo quý, biến động giá cổ phiếu bị bình quân trở lại, làm cho nhà đầu tư khó đưa kết luận xác biến động giá cổ phiếu mang tính chất tức thời Do đó, biến số tăng trưởng công nghiệp tác giả sử dụng làm đại diện cho biến tăng trưởng kinh tế đề tài nguyên nhân trình thu thập liệu Trong đó, số tăng trưởng công nghiệp phản ánh phát triển kinh tế, phản ánh không hoàn Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 toàn tiêu cho thấy dấu hiệu phát triển kinh tế Giả thiết đặt ra, số tăng trưởng công nghiệp có mối quan hệ thuận với tỷ suất lợi tức giá cổ phiếu Lạm phát dự kiến: đo lường tốc độ tăng trưởng số giá tiêu dùng (CPI) Khi CPI tăng gây tác động tiêu cực đến số giá chứng khoán nên nghiên cứu mong đợi lạm phát có quan hệ tỷ lệ nghịch với tỷ suất lợi tức cổ phiếu Tỷ giá hối đoái: đo lường tốc độ tăng tỷ giá đồng Việt Nam với đô la Mỹ Giả thiết đặt ra, tỷ giá hối đoái có quan hệ nghịch với tỷ suất lợi tức cổ phiếu Lãi suất: Biến đại diện cho giá thị trường thường lãi suất thị trường, nhiên biến sẵn nên đề tài chọn biến lãi suất cho vay làm đại điện đo lường lãi suất bình quân cho vay ngân hàng Giả thiết đặt ra, lãi suất tỷ suất lợi tức chứng khoán có mối quan hệ nghịch chiều với Cung tiền: đo lường lượng cung cấp tiền tệ kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu mua hang hóa, dịch vụ, tài sản cá nhân doanh nghiệp (không kể tổ chức tín dụng).Giả thiết đặt ra, cung tiền có quan hệ thuận với tỷ suất lợi tức cổ phiếu Chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản: Chỉ số giá số thị trường lớn phản ánh tình trạng kinh tế khu vực giới tác động đến giá chứng khoán quốc gia cụ thể Đề tài xét đến số chứng khoán Nikkei 225 Nhật Bản Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Giả thiết đặt ra, số Nikkei 225 Nhật Bản có quan hệ thuận với tỷ suất lợi tức cổ phiếu 2.1.2 Mô hình nghiên cứu Công thức: rmt = β0 + β1X1t + β2X2t + .+ βkXkt + uit (2.1) rit = a + βi1F1t + βi2F2t + + βikFkt + uit (2.2) Với rmt : TSLT danh mục thị trường vào thời kỳ thứ t; rit : TSLT chứng khoán i vào thời kỳ thứ t; t = 1,….,t với t số thời kỳ; i = 1,….,n với n số chứng khoán Xkt : Giá trị nhân tố rủi ro k vào thời kỳ thứ t; β ik : Độ nhạy chứng khoán i nhân tố thứ k; uit : Phần dư mô hình xem rủi ro đặc thù chứng khoán (rủi ro thuộc riêng công ty) uit giả định không tương quan với ujt Các nhân tố Fj giả định nhân tố rủi ro chung nên Fj có ý nghĩa mô hình (2.1) có ý nghĩa mô hình (2.2) ngược lại 2.2 THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 2.2.1 Thu thập liệu Dữ liệu giá cổ phiếu cổ phiếu Nikkei 225 Nhật Bản công bố trang web https://www.cophieu68.vn - Nguồn số liệu số phát triển công nghiệp, số giá tiêu dùng, lãi suất cho vay lấy từ tổng cục thống kê Việt Nam website: https://www.gso.gov.vn Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 - Nguồn số liệu cung tiền lấy từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF website: http://www.imf.org/external/data.htm - Nguồn số liệu tỷ giá hối đoái lấy website ngân hàng nhà nước: http://www.sbv.gov.vn/ 2.2.2 Xử lý liệu - Tỷ suất sinh lợi trung bình hàng tháng danh mục : dựa vào giá đóng cửa hàng ngày cổ phiếu, ta xác định sinh lợi cho cổ phiếu - Chỉ số Nikkei225 xử lý tương tự giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết sàn HSX - Dữ liệu lạm phát, số cung tiền M2 tỷ giá hối đoái sau lấy số liệu xử lý tốc độ tăng trưởng - Các nhân tố rủi ro Xit nhân tố lạm phát dự kiến, số tăng trưởng công nghiệp, tỷ giá hối đoái, số Nikei 225, lãi suất Các nhân tố rủi ro được tính từ giá trị biến tương ứng Xit trừ giá trị trung bình Xıt Nói cách khác, đề tài giả định giá trị trung bình biến giá trị kỳ vọng F biến thang đo nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời giá cổ phiếu = Xit - Xıt - Nhân tố tăng trưởng kinh tế, thời gian nghiên cứu ngắn số Việt Nam thống kê theo quý nên có số quan sát ước lượng tác động nhân tố GDP a Kiểm định nghiệm đơn vị: Sử dụng kiểm định DF mở rộng ADF (Augmented Dickey Fulller Test) Kiểm định thực cách đưa thêm vào phương trình biến trễ sai phân biến phụ thuộc DYt: DYt = β1 + β2 + δ Yt-1 + αi ∑DYt-1 + εt Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 b Kiểm tra đa cộng tuyến - Dấu hiệu để gây nghi ngờ R2 mô hình cao (R2 > 0,8) - Phát hiện tượng đa cộng tuyến qua hệ số tương quan biến độc lập cao - Một phương pháp để xác định đa cộng tuyến dùng nhân tố phóng đại phương sai VIFj = 1/ (1- Rj2 ) > xem có đa cộng tuyến 2.3 PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH Trong kinh tế lượng, thủ tục ước lượng dùng phổ biến phương pháp bình phương nhỏ Chúng ta sử dụng phương pháp OLS để ước lượng tham số mô hình SIM liệu mô hình tuân thủ quy luật phân phối chuẩn, độc lập đồng Mô hình hồi quy xác định sau: Y=β +β F +β F +…+βF +e Trong đó: 1 2 j j i Y: Tỷ suất lợi tức giá cổ phiếu ngành xây dựng từ tập hợp X tiêu chí đánh giá k F = {F ,…, F }: Các biến thang đo nhân tố ảnh hưởng đến tỷ j suất sinh lời giá cổ phiếu β = {β ,…, β }: Hệ số hồi quy tác động đến TSSL giá cổ phiếu j e : sai số i 2.4 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ GIẢ THIẾT LIÊN QUAN 2.4.1 Kiểm tra tự tương quan (dựa vào kiểm định Durbin Waston) Để phát có hay tượng tự tương quan mô hình, người ta sử dụng phương pháp phương pháp Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 đồ thị phần dư, phương pháp kiểm định d Durbin Watson, phương pháp kiểm định Breusch Godfrey 2.4.2 Kiểm tra phương sai không đồng Sử dụng kiểm định White Xét mô hình: Yi = β1 + β2X2 + β2X3 + ei Và si2 = a1 + a2X2i + a3X3i + a4(X2i)2 + a5(X3i)2 + a6X2iX3i + ei Giả thiết: H0 : α2 = α3 = … = α6 = 0, không tồn phương sai không đồng H1 : tồn phương sai không đồng 2.4.3 Kiểm định phù hợp mô hình (bằng mô hình Fisher) Đề tài sử dụng thống kê F mô hình Fisher để kiểm định phù hợp mô hình hồi quy Chúng ta thiết lập giả thiết H0 H1 sau: H0: R2 = 0: hàm hồi quy không phù hợp H1: R2 > 0: hàm hồi quy phù hợp 2.4.4 Kiểm định ý nghĩa phần biến Đề tài sử dụng kiểm định Wald để kiểmđịnh ý nghĩa biến Sử dụng thống kê F sau: − /( − ) ~ ( − , − ) = (1 − )/( − ) Bác bỏ giả thiết H0 Fw > Fa( − , − ) KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN HSX 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XÂY DỰNG 3.1.1 Chuyên ngành sản phẩm ngành xây dựng Ngành xây dựng ngành quan trọng tổng thể kinh tế quốc gia Ngành xây dựng gồm chuyên ngành: thủy lợi thủy điện, cảng công trình biên, cầu đường, dân dụng, xây dựng nông nghiệp, cấp thoát nước đô thị, môi trường 3.1.2 Đặc điểm ngành xây dựng - Nhạy cảm với biến động kinh tế vĩ mô - Tương quan rõ với thị trường bất động sản ngành vật liệu xây dựng - Chịu chi phối quản lý từ sách pháp luật nhà nước - Sản phẩm ngành xây dựng phương tiện cho hoạt động lao động sản xuất dịch vụ khác - Thời gian hoàn thành sản phẩm thường kéo dài 3.2 BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH XÂY DỰNG 3.2.1 Số lượng công ty niêm yết Đối với sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh (HSX), có công ty niêm yết từ năm 2007 đến nay, cổ phiếu L10 (công ty vổ phần Lilama10), CDC (Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Chương Dương) , CII (Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật HCM), PTC (Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu điện), HBC Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 (Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh địa ốc Hòa Bình), VNE (Công ty xây lắp điện 3) 3.2.2 Tình hình biến động giá cổ phiếu ngành xây dựng Năm 2013, ngành xây dựng có tín hiệu phục hồi khả quan: năm 2013 tăng trưởng ngành đạt 6,2%, gấp 1,88 lần mức tăng 3,3% năm 2012 cao so với tăng trưởng GDP nước (5,42%) Điều có nghĩa, giá cổ phiếu ngành khả quan, giá cao so với cổ phiếu ngành khác Qua đến năm 2014, đầu tư công, FDI ODA tăng khiến triển vọng ngành xây dựng, xây dựng sở hạ tầng năm 2014 tăng trở lại 3.3 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG TỪ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.3.1 Kết nghiên cứu a Mã hóa biến quan sát Để dễ dàng việc nghiên cứu, tiến hành mã hóa biến b Kiểm định tính dừng Sử dụng kiểm định Dickey Fuller ta kết cụ thể ta thấy tất biến mô hình chuỗi thời gian dừng Như vậy, phương thức kiểm định giả thiết thông thường dựa t, F, kiểm định bình phương tương tự trở nên đáng tin cậy c Kiểm tra đa cộng tuyến Xét tương quan biến phụ thuộc biến độc lập, kết cho thấy tất biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc mức độ khác hầu hết mức độ thấp Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Từ ma trận hệ số tương quan biến tỷ suất lợi tức cổ phiếu ngành xây dựng biến phụ thuộc lãi suất, lạm phát, số tăng trưởng công nghiệp, tỷ giá, cung tiền M2, số Nikkei 225, ta thấy mức độ tương quan không cao, nên tượng đa cộng tuyến xảy mô hình 3.3.2 Ước lượng mô hình kiểm tra giả thiết a Kiểm tra tự tương quan Sử dụng kiểm định Durbin Waston, ta thấy, giá trị d cổ phiếu PTC = 1.842063 L10 = 1.813347 Vì dU = 1.767< d < 4dL=2.233 nên theo quy tắc kiểm định DW, ta chấp nhận giat thiết H0: tự tương quan Như tượng tự tương quan cổ phiếu PTC L10 Giá trị d cổ phiếu lại VNE = 1.566545, HBC = 1.484611, CDC = 1.494000, CII = 1.727925 Vì dL =1.438 < d < dU =1.767 nên theo quy tắc, giá trị d thuộc miền định, tức kết luận có tự tương quan Như vậy, tượng tự tương quan xảy cổ phiếu b Kiểm tra phương sai không đồng Trong nội dung đề tài này, kiểm định White sử dụng để phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Kết kiểm định White cho thấy giá trị P-value cổ phiếu lớn 5% Như ta kết luận tượng phương sai sai số thay đổi mô hình c Kiểm định phù hợp mô hình Sử dụng kiểm định Fisher ta thấy, giá trị p value cổ phiếuVNE, HBC, PTC, L10, CII nhỏ mức ý nghĩa 5%, Footer Page 20 of 145 19 Header Page 21 of 145 có giá trị p value cổ phiếu CDC 0.27396 > 5% Như ta kết luận mô hình mô hình phù hợp d Kiểm định ý nghĩa phần biến Kiểm định Wald cho thấy có nhân tố: số tăng trưởng công nghiệp, lạm phát dự kiến tỷ suất sinh lời giá chứng khoán Nhật Bản có p value nhỏ 5%, điều có nghĩa biến nhân tố có ý nghĩa mô hình 3.3.3 Kết nghiên cứu thực nghiệm Mô hình hồi quy thể ảnh hưởng nhân tố đến giá chứng khoán ngành xây dựng sau: Yit = Ci + β1IIPit + β2LPit + β3Nek225it + uit Từ mô hình trên, ta có kết thực nghiệm sau: Bảng 3.9: Kết nghiên cứu thực nghiệm Chỉ số CN Mã cổ phiếu b Độ lệch chuẩn Lạm phát b Độ lệch chuẩn TSLT số Nikkei 225 b Độ lệch chuẩn VNE 0.018154 0.033331 -0.001747 0.000910 0.263356 0.196191 HBC 0.032987 0.033854 -0.001595 0.000925 0.314673 0.199268 CDC 0.024696 0.053161 -0.003743 0.001452 0.408840 0.312914 PTC 0.002314 0.050708 -0.002213 0.001385 0.499899 0.298477 L10 0.015812 0.037858 -0.001969 0.001034 0.477162 0.222839 CII 0.018491 0.032159 -0.001576 0.000878 0.239089 0.189292 Như vậy, nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngành xây dựng nhân tố TSLT số Nikkei 225 tác động mạnh Trong đó, cổ phiếu PTC, L10, CDC cổ phiếu chịu ảnh hưởng mạnh từ TSLT Nikkei 225 Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.3.4 Tác động biên độ dao động đến hệ số beta biến Từ mẫu số liệu sử dụng biến giả, kiểm định Wald, ta có kết cổ phiếu VNE, trước chưa nới lỏng biên độ dao động lạm phát thay đổi, tỷ suất lợi tức giá cổ phiếu VNE giảm 0.7%, nới lỏng biên độ dao động tỷ suất lợi tức giảm 1%, nghĩa lạm phát tác động đến giá cổ phiếu VNE nhiều sau nới lỏng biên độ dao động Tương tự với cổ phiếu lại, ta thấy nhân tố lạm phát có tác động mạnh nới lỏng biên độ dao động Như vậy, qua phân tích, ta thấy nới lỏng biên độ dao động có nhân tố lạm phát có tác động đến giá cổ phiếu ngành xây dựng, có tác động nhiều đến tỷ suất lợi tức cổ phiếu biên độ dao động nới lỏng KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu làm rõ phương pháp, quy trình ước lượng mức độ ảnh hưởng nhân tố vận dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam Kết mô hình nhân tố cho thấy tỷ suất sinh lợi cổ phiếu bị ảnh hưởng nhân tố lạm phát kỳ vọng, TSLT số giá Nikkei 225 số tăng trưởng công nghiệp 4.2 KIẾN NGHỊ 4.2.1 Kiến nghị nhà đầu tư Thứ nhất, giá cổ phiếu ngành xây dựng chịu ảnh hưởng nhân tố lạm phát dự kiến, số tăng trưởng công nghiệp số Nikkei 225 Nhật Bản Do định đầu tư, nhà đầu tư cần trọng đến thay đổi yếu tố Ngoài ra, nhà đầu tư nên xem xét tình hình hoạt động doanh nghiệp định đầu tư có số doanh nghiệp chịu tác động môi trường bên Thứ hai, cổ phiếu HBC CII loại cổ phiếu tốt giai đoạn hệ số beta lạm phát thấp Nhà đầu tư cân nhắc việc đầu tư vào loại cổ phiếu Thứ ba, cổ phiếu công ty có hoạt động ổn định, tình hình tài tốt chịu tác động lạm phát nên ưu tiên danh mục đầu tư giai đoạn lạm phát thất thường Thứ tư, cổ phiếu ngành xây dựng chịu tác động nghịch từ nhân tố lạm phát dự kiến, nhà đầu tư nên đầu tư vào Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 loại cổ phiếu kinh tế suy thoái Thứ năm, đầu tư, nhà đầu tư cần xem xét đến tác động biến động kinh tế khu vực thể qua số Nikkei 225 Nhật Bản 4.2.2 Kiến nghị phủ Đứng góc độ quản lý vĩ mô bình ổn thị trường chứng khoán, nhà nước cần trọng đến bình ổn lạm phát vừa để tạo điều kiện cho kinh tế phát triển ổn định, vừa tạo điều kiện cho phát triển thị trường chứng khoán, kênh thu hút vốn quan trọng doanh nghiệp Để ổn định kiềm chế lạm phát sách cần tiếp tục thực sách tiền tệ linh hoạt, sách tài khóa chặt chẽ Điều hành lãi suất phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát Tăng dư nợ tín dụng phù hợp bảo đảm chất lượng tín dụng Điều hành hiệu tỷ giá, thị trường ngoại hối, thị trường vàng, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, tăng dự trữ ngoại hối Thúc đẩy phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán Chính phủ cần phải thực sách thắt chặt tiền tệ, giải pháp nhằm hạn chế tăng trưởng tín dụng Vì tăng trưởng tín dụng cao tức lượng tiền lưu thông cao điều nguyên nhân làm cho lạm phát tăng Nên phát có nguy tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước nên đưa sách kinh tế kịp thời để điều chỉnh phải cân đối tăng trưởng tín dụng với tăng trưởng GDP Ủy ban chứng khoán cần nâng cao chất lượng thông tin công bố hỗ trợ công ty chứng khoán để đưa dự đoán xác tình hình lạm phát, nhằm tránh tình trạng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 hoang mang, lòng tin nhà đầu tư Căn vào tình hình biến động chứng khoán nước ngoài, ủy ban chứng khoán đưa dự đoán sớm chuẩn bị kế hoạch để đối phó với diễn biến tương lai nhằm bình ổn thị trường chứng khoán, kênh huy động vốn nước KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 25 of 145 24 Header Page 26 of 145 KẾT LUẬN * Kết đạt Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết sàn HSX mô hình thực nghiệm Đánh giá mức độ tác động nhân tố đến giá cổ phiếu ngành xây dựng để nhà đầu tư tham khảo đưa đầu tư xác * Những hạn chế tồn Đề tài nghiên cứu biến kinh tế vĩ mô, nên nhiều biến kinh tế khác cần nghiên cứu để thấy rõ tầm ảnh hưởng kinh tế đến số giá chứng khoán mức độ Do thời gian nghiên cứu ngắn số tăng trưởng kinh tế Việt Nam thống kê theo quý nên có số quan sát, đề tài ước lượng tác động nhân tố GDP mà phải thay nhân tố số tăng trưởng công nghiệp Do cổ phiếu niêm yết sàn HSX nên số lượng cổ phiếu thực cổ phiếu công ty thuộc ngành xây dựng bị hạn chế thời gian nên đề tài phân tích số liệu giai đoạn từ tháng 01 năm 2008 đến tháng năm 2013 Cho nên đề tài mang ý nghĩa ví dụ minh họa cho mô hình nghiên cứu Đây hạn chế nghiên cứu điều mở hướng hoàn thiện cho nghiên cứu tiếp theo, tương lai chọn giai đoạn dài để phân tích xác xu hướng dài hạn biến đến số giá cổ phiếu Nghiên cứu kế thừa từ nghiên cứu khác phương pháp nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng Tuy nhiên hạn chế kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu điều kiện thu thập liệu, việc sai sót bỏ qua nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu điều không tránh khỏi Footer Page 26 of 145 ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN HSX 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XÂY DỰNG 3.1.1 Chuyên ngành sản phẩm ngành xây dựng Ngành xây dựng ngành quan... cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Chương 3: Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết sàn HSX Chương 4: Kiến nghị từ kết nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu có... HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 2.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 2.1.1 Xác định biến mô hình Trên sở lý thuyết giá cổ phiếu nghiên cứu thực nghiệm giới Việt Nam có nhiều nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HSX, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HSX, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HSX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay