Nghiên cứu các giải pháp giảm suất cắt đường dây 110kV do quá điện áp khí quyển

26 117 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:21

Header Page of 145 B GIO DC V O TO I HC NNG TRN NGC PHC NGHIấN CU CC GII PHP GIM SUT CT NG DY 110kV DO QU IN P KH QUYN Chuyờn ngnh : Mng v h thng in Mó s: 60.52.50 TểM TT LUN VN THC S K THUT Nng - Nm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Cụng trỡnh c hon thnh ti I HC NNG Ngi hng dn khoa hc: TS TRN VINH TNH Phn bin 1: TS ON ANH TUN Phn bin 2: TS Lấ HU HNG Lun c bo v ti Hi ng chm lun tt nghip Thc s k thut hp ti i hc Nng vo ngy 22 thỏng 12 nm 2014 * Cú th tỡm hiu lun ti: - Trung tõm Thụng tin - Hc liu, i hc Nng Footer Page of 145 Header Page of 145 M U Lý chn ti: Tng s v s c thoỏng qua ng dõy giụng sột chim 50%-70% s v s c ng dõy ca ton Cụng ty Xut phỏt t cỏc lý trờn, lun nghiờn cu v ti: Nghiờn cu cỏc gii phỏp gim sut ct ng dõy 110kV quỏ in ỏp khớ quyn Mc tiờu nghiờn cu: Mụ phng cỏc yu t nh hng n hin tng phúng in ng dõy 110kV bng phn mm ATP, tớnh toỏn sut ct ng dõy i tng v phm vi nghiờn cu: - i tng nghiờn cu: Cỏc ng dõy 110kV Cụng ty Li in cao th Trung, ú la chn ng dõy 110kV Ayun Pa Ea Hleo mụ phng, tớnh toỏn - Phm vi nghiờn cu: Cỏc tham s ca sột v cỏc tham s ng dõy, phng phỏp tớnh sut ct Phng phỏp nghiờn cu: - Phng phỏp nghiờn cu lý thuyt: K thut in cao ỏp - Phng phỏp nghiờn cu thc nghim: S dng phn mm ATP mụ phng, Excel tớnh sut ct B cc lun CHNG TNG QUAN CHNG Mễ PHNG CC THAM S NH HNG N HIN TNG PHểNG IN NG DY CHNG NGHIấN CU, TNH TON CC GII PHP GIM SUT CT D 110kV AYUNPA-EA HLEO Tng quan ti liu nghiờn cu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHNG TNG QUAN 1.1 QU IN P KH QUYN 1.2 CC THAM S CH YU CA SẫT 1.2.1 Biờn dũng in sột v xỏc sut xut hin ca nú 1.2.2 dc u súng dũng in sột v xỏc sut xut hin ca nú 1.2.3 Cng hot ng ca sột mt sột 1.3 PHNG PHP TNH SUT CT NG DY CAO P 1.3.1 c im bo v chng sột ng dõy cao ỏp S ln sột ỏnh thng vo ng dõy mt nm: N = (0,6 ữ 0,9).h L.n 10 cs tb ngs - S ln sột ỏnh vo nh ct: Nc = N/2 - S ln sột ỏnh vo dõy dn: N = N.V , ú: v lg V = h c 90 - S ln sột ỏnh vo khong vt: Nkv = N/2 1.3.2 Xỏc nh xỏc sut phúng in Vp Xỏc sut phúng in Vp c tớnh nh sau: V = V V = V (V V n p Ii Ii i =1 a i ) S ln ct ng dõy sột ỏnh nh ct: nc = Nc.Vcp. S ln ct in sột ỏnh vũng: nv = Nv.Vvp. S ln ct in sột ỏnh vo khong vt: nkv = Nkv.Vkvp. Nh vy sut ct ng dõy: n = nc + nkv +nv (ln/100km/nm) Footer Page of 145 Header Page of 145 KT LUN CHNG Quỏ in ỏp khớ quyn xut hin trờn ng dõy l sột ỏnh trc tip vo dõy dn, vo dõy chng sột, vo ct ng dõy Do ú, phng phỏp tớnh toỏn sut ct ng dõy so sỏnh vi ch tiờu chng sột l mt s liu quan trng, cỏc ng dõy cng quan trng thỡ cng phi m bo an ton bo v chng sột cng cao Nu ch tiờu bo v chng sột ca ng dõy thit k kộm hn nhiu so vi ch tiờu thỡ cn cú bin phỏp tng cng bo v chng sột nh t thờm dõy chng sột, gim gúc bo v, gim in tr ni t, tng cng cỏch in CHNG Mễ PHNG CC THAM S NH HNG N HIN TNG PHểNG IN NG DY 2.1 GII THIU V PHN MM ATP ATP (Alternative Transients Programme) l mt phiờn bn c lp ca EMTP (ElectromagneticTransients Programme) tin s Scott Meyer ch trng phỏt trin t nm 1986 mụ phng cỏc hin tng quỏ in t, cng nh in c h thng in 2.2 NGUYấN TC HOT NG 2.3 KH NNG CA CHNG TRèNH Khụng cú gii hn tuyt i ca chng trỡnh Cho n nay, h thng ln nht m chng trỡnh ó thc hin mụ phng: S lng nỳt: 6000, S lng nhỏnh: 10000, Thit b úng ngt: 1200, S lng ngun: 900, Cỏc phn t phi tuyn: 2250, Mỏy in ng b: 90 Footer Page of 145 Header Page of 145 2.4 NHNG MODULE CHNH TRONG ATP + ATP cú module chớnh: Module ATPDraw, Module ATP Control Center (ATPCC), Module PCPlot, Module PlotXY, Module GTPPLOT, Module Programmers File Editor (PFE) Module úng vai trũ nn tng chớnh l ATPDraw Hỡnh 2.7: Mi tng quan gia ATPDraw vi cỏc Module khỏc 2.5 MT S NG DNG QUAN TRNG CA ATP 2.6 Mễ PHNG TUYN NG DY 2.6.1 Mụ phng ng dõy ng dõy hai mch loi dõy dn ACSR-185/29, v dõy chng sột loi OPGW-50 c thay th bi mụ hỡnh LCC 2.6.2 Mụ phng ct Giỏ tr in tr trờn cỏc phõn on: Ri = Z ti ln * h i ( ) h1 + h + h R = Z t ln L i = R i 2H Vt ( ) (2.2) (àh ) H = h1 + h + h + h (2.1) (2.3) (m ) (2.4) Hỡnh 2.11: Mụ hỡnh ct 110kV n gin ATP Footer Page of 145 Header Page of 145 2.6.3 Mụ phng h thng ni t chõn ct in cc chụn nm ngang, theo [7]: R= C= L= 2l ln L 2d (2.6) L (2.7) àl 2l ln R C R (2.8) Hỡnh 2.12: Mụ hỡnh in cc ni t ATP 2.6.4 Mụ phng ngun súng sột Ngun súng sột c c biu din bi biu thc toỏn hc sau: i(t ) = I (t / )n e t / [(t / )n + 1] = I x (t ).y(t ) (2.9) Trong ú: I0: giỏ tr nh ca dũng sột 1, 2: hng s thi gian (s) Hỡnh 2.13: Mụ hỡnh ngun súng sột ATP 2.6.5 Mụ phng ngun in H thng in ni vi trm bin ỏp c thay th bi ngun xoay chiu pha AC type 14 2.6.6 Mụ phng chui s Cỏc chui s ng dõy c nghiờn cu bao gm mt khúa T v mụ hỡnh Mod Flash phn mm ATP cú dng nh sau: MOD FLASH Hỡnh 2.17: Mụ hỡnh chui s Footer Page of 145 T Header Page of 145 a c tớnh V-s ca chui s 2.0 2.0 *106 *10 ng c tớnh V-s ca chui s 1.6 1.6 ng c tớnh V-s ca chui s 1.2 1.2 0.8 0.8 0.4 Dng súng in ỏp trờn chui s in ỏp phúng in chui s 0.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.05 0.10 (file Lightningrlc 30.pl4; x-var t) m:FLASH 0.15 0.20 0.25 0.30 [ms] 0.1 0.2 0.3 0.4 [ms] 0.5 Lightningrlc30.pl4: m:UA lightning1dcs440.pl4: m:FLASH 0.35 m:UC Hỡnh 2.19: c tớnh V-s ca chui s b Hin tng phúng in ca chui s in ỏp cm ng trờn chui s c tớnh toỏn theo cụng thc sau [6]: Uc = Ucx Uc + Ulv (2.9) Trong ú: Uc: in ỏp cm ng trờn dõy dn dũng sột gõy (kV) Ulv: in ỏp lm vic ca h thng (kV) Ucx: in ỏp trờn cỏnh tay x ct thộp (kV) 1.5 *10 1.2 0.9 0.6 0.3 0.0 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.10 (file Lightningrlc30.pl4; x-var t) m:UA Hỡnh 2.20: in ỏp phúng in chui s 2.6.7 Mụ phng chng sột van CSV khụng khe h oxit km mụ phng bng phn t MOV: Hỡnh 2.21: Mụ hỡnh chng sột van 2.7 Mễ PHNG TUYN NG DY 110KV Footer Page of 145 Header Page of 145 Dõy dn ACSR 185/29 cú ng kớnh 18,8mm, in tr chiu 200 C l 0,1591 /km, in khỏng l 0,103 /km; dõy chng sột OPGW-50 cú ng kớnh 10,8mm, in tr chiu 200 C l 1,04 /km; ct thộp in hỡnh dựng loi ct 122-26A; chiu di trung bỡnh khong ct 300m v in tr sut l =1000m Hỡnh 2.23: S mụ phng ng dõy ATP 2.8 CC TRNG HP V KT QU Mễ PHNG 2.8.1 nh hng ca di u súng (thi gian u súng) Thc hin mụ phng cỏc cỳ sột ỏnh vo nh ct vi thi gian u súng c thay i t 8às, 10às, 12às (biờn dũng sột ly bng 20kA v di súng l 20às) Kt qu mụ phng bng phn mm ATP c th hin trờn hỡnh 2.24, 2.25 T hỡnh 2.25, ta thy rng in ỏp cm ng trờn chui s tng dc u súng ln (thi gian u súng nh) Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 20 800 8às 10às 12às *10 [kA] 700 8às 16 600 10às 12às 12 500 400 300 200 100 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.10 li ghtningrlc8us.pl4: c:XX0053-XX0030 li ghtningrlc10us.pl4: c:XX0053-XX0030 li ghtningrlc12us.pl4: c:XX0053-XX0030 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.10 lightningrlc8us.pl4: m:UA lightningrlc10us.pl4: m:UA lightningrlc12us.pl4: m:UA Hỡnh 2.24: Dng súng dũng sột Hỡnh 2.25: Dng súng in ỏp 8às, 10às, 12às cm ng trờn chui s 8às, 10às, 12às 2.8.2 nh hng ca di súng Thc hin mụ phng cỏc cỳ sột ỏnh vo nh ct vi di súng c thay i t 20às, 50às v 80às (biờn dũng sột ly bng 20kA v thi gian u súng l 8às) T kt qu mụ phng, in ỏp cm ng trờn chui s tng di súng ln v ngc li di súng nh thỡ in ỏp cm ng trờn chui s gim 900 20 80às *10 [kA] 80às 16 50às 750 50às 600 12 20às 20às 450 300 150 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.10 li ghtningrlc20us.pl4: c:XX0053-XX0030 li ghtningrlc50us.pl4: c:XX0053-XX0030 li ghtningrlc80us.pl4: c:XX0053-XX0030 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.10 li ghtningrlc 20us.pl4: m:UA li ghtningrlc 50us.pl4: m:UA li ghtningrlc 80us.pl4: m:UA Hỡnh 2.26: Dng súng dũng sột Hỡnh 2.27: Dng súng in ỏp ng vi di súng khỏc cm ng trờn chui s 2.8.3 Khong cỏch truyn súng Hỡnh 2.28 th hin dng súng in ỏp cm ng trờn dõy dn pha A cỏc khong cỏch khỏc d=0m, 300m, 600m Kt qu cho thy in ỏp cm ng cc i trờn dõy dn pha A gim dn tng ng vi chiu di khong ct Ngoi ra, theo hỡnh 2.29, 2.30 Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 2.8.5 Treo dõy chng sột Theo kt qu mụ phng cỏc hỡnh 2.33, 2.34, 2.35, trng hp ng dõy treo mt dõy chng sột thỡ in ỏp cm ng trờn chui s cao hn so vi ng dõy treo hai dõy chng sột 1.2 800 *10 600 01 DCS 02 DCS *10 01 DCS 02 DCS 700 1.0 0.8 500 0.6 400 300 0.4 200 0.2 100 0.0 0.00 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.02 0.04 0.06 0.08 [ms] Lightning1DCS.pl4: m:UA lightningrlc440.pl4: m:UA 0.10 Lightning1DCS.pl4: m:UA lightningrlc 440.pl4: m:UA Hỡnh 2.33: Dng súng in ỏp cm Hỡnh 2.34: Dng súng in ng ti chui s pha A vi biờn ỏp ti chui s pha A vi dũng in sột l 10kA biờn dũng in sột l 15kA 1.5 Hỡnh 2.35: Dng súng in *10 1.2 01 DCS 0.9 ỏp cm ng ti chui s pha 02 DCS A vi biờn dũng in sột l 0.6 20kA 0.3 0.0 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.10 Lightning1DCS.pl4: m:UA lightningrlc440.pl4: m:UA 2.8.6 Chiu cao ct Mụ phng cỏc cỳ sột ỏnh vo cỏc nh ct cú chiu cao ln lt l 26m, 30m, 34m vi cỏc biờn dũng sột ln lt l 10kA, 15kA, 20kA Theo kt qu mụ phng cỏc hỡnh 2.36, 2.37, 2.38, ct cng cao thỡ in ỏp cm ng trờn chui s cng tng Footer Page 12 of 145 0.10 Header Page 13 of 145 11 400 600 34m 30m 26m *10 350 300 250 34m 30m 26m *10 500 400 200 300 150 200 100 100 50 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.00 0.10 lightningrlc26m.pl4: m:UA lightningrlc30m.pl4: m:UA lightningrlc34m.pl4: m:UA 0.02 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.10 lightningrlc26m.pl4: m:UA lightningrlc30m.pl4: m:UA lightningrlc34m.pl4: m:UA Hỡnh 2.36: Dng súng in ỏp cm Hỡnh 2.37: Dng súng in ng ti chui s pha A vi biờn ỏp cm ng ti chui s dũng in sột l 10kA pha A vi biờn dũng in sột l 15kA 900 *10 Hỡnh 2.38: Dng súng in 34m 30m 26m 750 600 ỏp cm ng ti chui s 450 pha A vi biờn dũng 300 in sột l 20kA 150 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.10 lightningrlc26m.pl4: m:UA lightningrlc30m.pl4: m:UA lightningrlc34m.pl4: m:UA 2.8.7 nh hng ca chiu di in cc ni t n quỏ trỡnh phúng in ca ng dõy T kt qu hỡnh 2.39 ta thy rng: in cc ni t cng di thỡ in ỏp cm ng trờn chui s cng cao, iu ny l nh hng ca thnh phn in cm, mc dự giỏ tr in tr ni t l nh 1.0 *10 150m 0.8 110m 70m 0.6 0.4 0.2 0.0 10 15 20 25 [us] 30 lightningrlc70.pl4: m:UA lightningrlc110.pl4: m:UA lightningrlc150.pl4: m:UA Hỡnh 2.39: Dng súng in ỏp cm ng ti chui s pha A vi chiu di ca in cc ni t l 70m, 110m, 150m Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Mc khỏc, theo kt qu túm tt bng 2.1, trng hp dũng sột cú biờn nh hn 20kA s khụng cú hin tng phúng in chiu di ca in cc ni t thay i t 30m n 130m Khi dũng sột cú biờn ln hn 120kA thỡ hin tng phúng in xy tt c cỏc pha Bng 2.1: Bng tng hp phúng in qua chui s cỏc pha Chiu di in cc ni t (m) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 trng hp dũng sột cú dng 8/20às Biờn dũng sột 20kA 50kA 120kA Pha Pha Pha Pha Pha Pha Pha Pha Pha A B C A B C A B C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ghi chỳ: X: khụng xy phúng in; : cú xy phúng in 2.8.8 Chng sột van ng dõy Thc hin mụ phng sột ỏnh ti nh ct cú lp CSV trờn ng dõy dng súng sột 8/20às, biờn 50kA vi cỏc phng ỏn lp t CSV khỏc c tớnh V-A ca CSV c cho di bng 2.2 Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Bng 2.2: c tớnh V-A ca chng sột van 110kV 1.5kA 212 in ỏp d (kV) Xung 8/20às 5kA 10kA 234 253 3kA 224 20kA 280 40kA 315 Bng 2.3: in ỏp trờn cỏc chui s ch lp CSV trờn pha Giỏ tr in ỏp nh trờn chui s cỏc pha (kV) A B C Pha c lp t CSV A, B 249.94 210.4 1500.6 A, C 233.75 1414.2 240.17 B, C 1619.5 212.73 216.54 Bng 2.4: in ỏp trờn cỏc chui s ch lp CSV trờn pha Giỏ tr in ỏp nh trờn chui s cỏc pha (kV) A B C Pha c lp t CSV A 251.61 1090.5 1567.5 B 1620.7 223.84 1532.1 C 1625.8 1268.9 217.72 Vi kt qu mụ phng nờu trờn chỳng ta thy rng, gim sut ct ng dõy mt cỏch hiu qu thỡ phi lp CSV trờn c pha ca D CSV Hỡnh 2.41: S mụ phng ng dõy ATP tt c cỏc pha c lp t CSV Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 250 *10 200 150 100 50 0.0 0.1 (file Lightningrlc26mCSV.pl4; x-var t) m:UA 0.2 m:UB 0.3 0.4 [ms] 0.5 m:UC Hỡnh 2.42 Dng súng in ỏp d ca CSV pha A, B, C T hỡnh 2.42 chỳng ta thy rng ti cỏc pha cú lp CSV thỡ dũng in in ỏp cm ng trờn chui s cỏc pha gõy c x xung t CSV lm vic Khi ú, in ỏp trờn chui s cỏc pha c gi in ỏp d ca CSV nờn khụng b phúng in KT LUN CHNG Mụ hỡnh mụ phng tuyn ng dõy da trờn cỏc phn t ng dõy c thay th phn mm ATP nh ct thộp ng dõy truyn ti, mụ hỡnh h thng ni t, ngun súng sột, chui cỏch in, Kt qu mụ phng bng phn mm ATP ch rng dũng in sột, dc u súng, di súng cng ln s lm gia tng ln ca in ỏp cm ng trờn chui s Trong tt c cỏc tham s ng dõy thỡ chiu di ca in cc ni t cú nh hng chớnh, chiu di ca in cc ni t cng ln s lm tng in ỏp cm ng trờn chui s; ú kh nng gõy phúng in chui s ng dõy cao hn Trong trng hp dũng sột cú biờn nh hn 20kA thỡ s khụng cú hin tng phúng in, ln hn 120kA thỡ hin tng phúng in xy tt c cỏc pha ca chiu di in cc ni t chõn ct khụng b phúng in thỡ phi lp CSV trờn c pha ng dõy Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 CHNG NGHIấN CU, TNH TON CC GII PHP GIM SUT CT NG DY 110kV AYUNPA-EA HLEO 3.1 Mễ T TUYN NG DY 3.2 SUT CT NG DY 110kV AYUN PA EA HLEO 3.2.1 Tớnh toỏn sut ct ng dõy (theo s liu thc t) Chn kt cu ng dõy 110kV Ayun Pa Ea Hleo, vi cỏc thụng s c bn sau: - S mch: 02 mch, chiu di ng dõy 38km - Chiu di cỏc khong ct trung bỡnh: 300m - Dõy dn: S dng dõy dn ACSR185/29 cú tit din 1x185 = 185(mm2), ng kớnh mi dõy dn d = 18,8mm - Dõy chng sột: Treo 01 dõy chng sột mó hiu OPGW-50 cú ng kớnh d = 11mm - Cỏch in: S dng cỏch in loi bng thy tinh Chui dõy dn dựng loi U70BS gm 09 bỏt cỏch in cao 127mm, chiu di chui cỏch in v ph kin Lcs = 1643mm - Ct: S dng ct thộp m km nhỳng núng kt cu 110kV loi mch, liờn kt bng bu lụng Loi ct s dng nhiu nht trờn tuyn 122-26A (: ct , 1: cp in ỏp 110kV, 2: mch, 2: dõy chng sột, 26: cao 26m, A: cp chu lc ca ct); chiu di x dõy dn lxdd = 2,6m; chiu di x chng sột lxcs = 1,6m - Khong cỏch trung bỡnh gia dõy dn v dõy chng sột l s = 5m - in tr ni t ct in ng dõy Rc= 20 - vừng dõy dn fdd =5,32m ti nhit 30oC Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - vừng dõy chng sột fcs = 4,37m ti nhit 30oC - in ỏp U50% = 660kV Bng 3.1: Xỏc sut phúng in sột ỏnh vũng ng dõy treo 01 DCS t Uc(t) e Ii Ii 26 ,1 e 26 ,1 e a i 26 ,1 Vp (i ) 1823,73 18,58 18,580 0,4907 0,1819 0,5357 0,17366 1350,82 6,803 13,606 0,5937 0,5357 0,6994 0,09716 1168,95 3,898 11,693 0,6389 0,6994 0,7833 0,05363 1069,63 2,662 10,649 0,665 0,7833 0,8327 0,03283 1006,07 1,996 9,9801 0,6822 0,8327 0,8647 0,02182 961,486 1,585 9,5111 0,6946 0,8647 0,8869 0,01542 928,264 1,309 9,1617 0,704 0,8869 0,9031 0,01142 902,433 1,111 8,8900 0,7113 0,9031 0,9154 0,00876 881,699 0,964 8,6719 0,7173 0,9154 0,9250 0,00692 10 864,642 0,849 8,4925 0,7223 0,9250 Xỏc sut phúng in Vp(ti) 0,42162 Sut ct ng dõy sột ỏnh vũng: n = .V N = 0,0214 (ln/100km/nm) v p v Bng 3.2: Xỏc sut phúng in sột ỏnh vo khong vt ng dõy treo 01 DCS A1 A2 A3 A4 ti (kA/às) Ii (kA) e Ii 26 ,1 A5 e 10 , A6 e a i 10 , A7 Vp (i ) 92,6552 92,655 0,0287 0,0002 0,0109 0,0003 49,1921 98,384 0,0231 0,011 0,0502 0,0009 32,6023 97,807 0,0236 0,0502 0,1089 0,0014 24,1728 96,691 0,0246 0,1089 0,1732 0,0016 Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 19,1109 95,555 0,0257 0,1732 0,2363 0,0016 15,7259 94,356 0,0269 0,2363 0,2943 0,0016 13,3318 93,322 0,028 0,2943 0,3462 0,0015 11,5619 92,495 0,0289 0,3462 0,3924 0,0013 10,1957 91,762 0,0297 0,3924 0,4324 0,0012 10 9,13837 91,384 0,0302 0,4324 Xỏc sut phúng in Vp(ti) 0,0113 Sut ct ng dõy sột ỏnh vo khong vt: n = .V N = 0,58911 (ln/100km/nm) kv p kv Sut ct ng dõy phúng in qua khụng khớ: n = .V N = 0,34839 (ln/100km/nm) kk p kv Bng 3.3: Xỏc sut phúng in sột ỏnh vo nh ct ng dõy treo 01 DCS A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 1823,7 1766,5 57,8 30,6 30,6 0,3 0,1 0,2 0,056 1350,8 1293,6 83,2 15,5 31,1 0,3 0,2 0,3 0,022 1168,9 1111,7 87,3 12,7 38,2 0,2 0,3 0,4 0,021 1069,6 1012,4 101,6 10,0 39,8 0,2 0,4 0,5 0,014 1006,1 948,9 114,4 8,3 41,5 0,2 0,5 0,5 0,010 961,5 904,3 126,0 7,2 43,1 0,2 0,5 0,6 0,008 928,3 871,1 136,5 6,4 44,7 0,2 0,6 0,6 0,006 902,4 845,2 146,3 5,8 46,2 0,2 0,6 0,6 0,004 10 881,7 864,6 824,5 155,2 807,4 163,6 5,3 47,8 0,2 0,6 0,6 0,003 4,9 49,4 0,2 0,6 Xỏc sut phúng in Vp(ti) Sut ct sột ỏnh vo nh ct: n = N V = 7,46859 (ln/100km/nm) c Footer Page 19 of 145 c p 0,14378 Header Page 20 of 145 18 Sut ct ng dõy 110kV Ayun Pa - EaH'leo hin hu: n = nc + nkk + nkv + nv = 8,4275 (ln/100km/nm) 3.2.2 Cỏc gii phỏp gim sut ct ng dõy 110kV Ayun Pa - Ea H'leo a Gim in tr ni t Nu ni t cú tr s in tr tn s hn ch c kh nng phúng in ngc n ng dõy, m bo hnh an ton b Tng cng cỏch in ng dõy B sung thờm mt s bỏt cỏch in thy tinh hoc thay th bng chui cỏch in polymer cú chiu di dũng rũ v khong cỏch phúng in ln nhm tng in ỏp phúng in xung kớch chui s c Treo dõy chng sột Vic treo thờm dõy chng sột s lm gim tng tr súng ca dõy chng sột v tng h s ngu hp gia dõy chng sột v dõy dn, ú s lm gim in ỏp t lờn cỏch in, hn ch hin tng phúng in ng dõy d Lp t chng sột van ng dõy Nu chng sột van c lp trờn ng dõy thỡ pha c lp chng sột van s c gi in ỏp d ca chng sột van nờn s khụng b phúng in, ú loi tr cỏc s c quỏ in ỏp khớ quyn Kt qu tớnh toỏn sut ct ng dõy 110kV Ayun Pa - Ea H'leo cỏc trng hp nờu trờn ta thay i in tr ni t chõn ct t 20 n , chiu di chui s t bỏt n 11 bỏt, b sung thờm dõy chng sột, lp t chng sột van ba pha, c th nh sau: Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 S KHI TNH SUT CT D 110kV KHI THAY I CHIU DI C V TN Nhp d liu Lcs = [7 10 11] Rn = [20 16 12 4] hc, nng.sột, rdd, rcs, f, Tớnh toỏn cỏc tham s D Zdd, Zcs, htb, K, i := Thay i chiu di C Lcs = Lcs(i) j := Thay i TN Rn = Rn(j) Tớnh sut ct n = nv + nc + nkv j := j + Sai j>5 ỳng i := i + Sai i>5 ỳng In kt qu Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Bng 3.4: Sut ct D trng hp tng cng cỏch in S bỏt s 10 11 11,2764 9,7599 8,4275 7,2627 6,2494 TN () 20 Bng 3.5: Sut ct D trng hp gim TN TN () 20 16 12 S bỏt s 8,4275 7,0671 5,7470 4,4535 3,1840 Bng 3.6: Sut ct D trng hp lp t CSV CSV 3CSV TN () 20 0,3484 Bng 3.7: Sut ct D trng hp gim TN, tng cng C S bỏt s 10 11 16 9,6251 8,2598 7,0671 6,0316 5,1328 12 8,0139 6,8003 5,7470 4,8413 4,0693 6,4328 5,3659 4,4535 3,6835 3,0413 4,8309 3,9301 3,1840 2,5754 2,0856 TN () Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Bng 3.8: Sut ct D trng hp gim TN, tng cng C, v treo thờm DCS S bỏt s 10 11 20 8,0721 6,6757 5,5010 4,5183 3,7004 16 6,8037 5,5723 4,5434 3,6895 2,9852 12 5,6025 4,5299 3,6409 2,9108 2,3164 4,4448 3,5229 2,7710 2,1655 1,6831 3,2796 2,5433 1,9256 1,4598 1,1011 TN () Theo kt qu tớnh toỏn trờn, i vi ng dõy 110kV Ayun Pa - Ea H'leo cú giỏ tr in tr ni t trung bỡnh l 20, in tr sut = 500m, nờn sut ct ng dõy t giỏ tr mong mun theo quy nh l 2,455 (ln/100km/nm) (ph lc 3), cú cỏc gii phỏp sau: TT Gii phỏp Tng cng C 02 bỏt v gim TN Sut ct Khi lng tớnh cho 01 v trớ ct Chi phớ vt liu C Cc L63x63 CSV 2,0856 02 51 24,387,500 2,1655 01 22 13,625,000 xung Treo thờm DCS, tng cng C 01 bỏt v Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 TT Gii phỏp 22 Sut ct Khi lng tớnh cho 01 v trớ ct Chi phớ vt liu C Cc L63x63 CSV 2,3164 02 10 9,255,000 1,9256 51 18,487,500 0,3484 0 03 72,000,000 gim TN xung Treo thờm DCS, tng cng C 02 bỏt v gim TN xung 12 Treo thờm DCS v gim TN xung B sung thờm 03 CSV Qua bng s liu trờn, ta nhn thy rng t c sut ct theo quy nh l 2,455 (ln/100km/nm) thỡ gii phỏp kt hp gia vic treo thờm dõy chng sột, b sung thờm 02 bỏt cỏch in thy tinh v gim TN chõn ct xung 12 vi chi phớ u t 9,255,000 VN thỡ cú hiu qu kinh t hn so vi cỏc phng ỏn khỏc c bit, vic b sung thờm 02 bỏt C thy tinh v treo thờm DCS s hn ch c thi gian thi cụng v lp t, m bo c khong cỏch an ton pha t cho phộp >1m Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 Xaứ CS Xaứ DD 23 Xaứ CS Xaứ DD Hỡnh 3.2: Trc b sung C Hỡnh 3.3: Sau b sung C KT LUN CHNG Phng phỏp tớnh sut ct ng dõy giỳp chỳng ta la chn c phng ỏn bo v ng dõy mt cỏch hiu qu v kinh t; s cỏc gii phỏp gim sut ct ng dõy bng cỏc bin phỏp: gim in tr ni t chõn ct, lp t chng sột van, tng cng cỏch in v treo thờm dõy chng sột thỡ gii phỏp mang li hiu qu kinh t k thut c th i vi ng dõy 110kV Ayun Pa - Ea H'leo ó c thit k treo 02 DCS l kt hp cỏc gii phỏp tng cng cỏch in, gim TN v treo thờm dõy chng sột s m bo c sut ct mong mun Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KT LUN V KIN NGH Kt lun: - Cỏc kt qu mụ phng, tớnh toỏn bng phn mm ATP v Excel l phự hp vi mt s cụng trỡnh ó c cụng b - Phng phỏp mụ phng bng phn mm ATP giỳp chỳng ta xỏc nh c cỏc tham s nh hng n quỏ trỡnh phúng in ca chui s ng dõy: chiu cao ct thộp ng dõy truyn ti, ln dũng in sột, thi gian u súng v di súng, chiu di in cc ni t chõn ct - i vi ng dõy truyn ti, cú nhiu gii phỏp gim sut ct ng dõy, b sung in tr ni t chõn ct, tng cng cỏch in, lp t chng sột van, treo thờm dõy chng sột, Tuy nhiờn cn xem xột kt hp ng b cỏc gii phỏp bo v t c hiu qu mong mun - Nhng D i qua khu vc i nỳi, gim sut ct thỡ vic b sung in tr ni t l rt khú khn v tn kộm, ú cn tng cng cỏch in hoc xem xột lp t chng sột van trờn c ba pha hn ch hin tng phúng in D Kin ngh: - hn ch nh hng ca vic ct in thi cụng v chi phớ lp t b sung sau ny, giai on thit k bn v thi cụng cn tớnh toỏn la chn phng ỏn bo v ti u - Lp t cỏc thit b thu thp thụng tin nh: mt dụng sột, biờn , dc dũng sột, cú kt qu tớnh toỏn c chớnh xỏc - Thay th cỏc chui cỏch in thy tinh bng chui cỏch in polymer cú chiu di dũng rũ v khong cỏch phúng in phự hp l rt hiu qu nh ó lp t ti cỏc D 110kV ụng H-Lao Bo, Bự ng-k Nụng lm gim sut ct ng dõy mt cỏch rừ rt Footer Page 26 of 145 ... GII PHP GIM SUT CT NG DY 110kV AYUNPA-EA HLEO 3.1 Mễ T TUYN NG DY 3.2 SUT CT NG DY 110kV AYUN PA EA HLEO 3.2.1 Tớnh toỏn sut ct ng dõy (theo s liu thc t) Chn kt cu ng dõy 110kV Ayun Pa Ea Hleo,... sut ct ng dõy i tng v phm vi nghiờn cu: - i tng nghiờn cu: Cỏc ng dõy 110kV Cụng ty Li in cao th Trung, ú la chn ng dõy 110kV Ayun Pa Ea Hleo mụ phng, tớnh toỏn - Phm vi nghiờn cu: Cỏc tham... v ti: Nghiờn cu cỏc gii phỏp gim sut ct ng dõy 110kV quỏ in ỏp khớ quyn Mc tiờu nghiờn cu: Mụ phng cỏc yu t nh hng n hin tng phúng in ng dõy 110kV bng phn mm ATP, tớnh toỏn sut ct ng dõy i tng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các giải pháp giảm suất cắt đường dây 110kV do quá điện áp khí quyển, Nghiên cứu các giải pháp giảm suất cắt đường dây 110kV do quá điện áp khí quyển, Nghiên cứu các giải pháp giảm suất cắt đường dây 110kV do quá điện áp khí quyển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay