Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Đồng Hới

26 105 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:20

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH THỊ THU HƢƠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Phản biện 1: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 2: PGS.TS BÙI THỊ TÁM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế Phát triển họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tăng trưởng kinh tế (TTKT) nhân tố định phát triển quốc gia Việt Nam tăng trưởng kinh tế nhanh nâng cao chất lượng tăng trưởng (CLTTKT) mục tiêu ưu tiên hàng đầu Những năm qua, kinh tế TP Đồng Hới đạt thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng GDP liên tục tăng, bình quân thời kỳ 2000-2012 đạt khoảng 12,6% năm Tuy nhiên kinh tế thành phố bộc lộ nhiều hạn chế ảnh hưởng đến phát triển bền vững Bước vào thời kỳ mới, yêu cầu nâng cao CLTTKT cần thiết, lý tác giả chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Đồng Hới” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận chất lượng tăng trưởng kinh tế - Phân tích, đánh giá thực trạng CLTTKT thành phố - Đề xuất định số giải pháp nhằm nâng cao CLTTKT thành phố Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài CLTTKT TP.Đồng Hới - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: Luận văn nghiên cứu CLTTKT thành phố xét theo góc độ kinh tế có đề cập đến vấn đề xã hội, môi trường + Không gian: Nghiên cứu CLTTKT địa bàn Đồng Hới + Thời gian: Đánh giá thực trạng CLTTKT thời kỳ 2001- 2012 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận như: phương pháp vật biện chứng phương pháp vật lịch sử, phương pháp phân tích thực chứng, tổng hợp phương pháp phân tích chuẩn tắc Footer Page of 145 Header Page of 145 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Luận văn đóng góp vào việc hệ thống hóa làm rõ phương pháp luận nội dung CLTTKT góc độ địa phương - Đề tài giúp cho địa phương có nhìn cách khoa học toàn diện ứng dụng vào thực tiễn việc nâng cao CLTTKT thành phố Đồng Hới thời gian tới Bố cục đề tài (Ngoài phần mỡ đầu, bố cục đề tài gồm ba chương) - Chương Cơ sở lý luận chất lượng tăng trưởng kinh tế - Chương Thực trạng CLTTKT kinh tế TP Đồng Hới - Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao CLTTKT TP Đồng Hới Tổng quan nghiên cứu đề tài - Trên giới có nhiều công trình nghiên cứu TTKT, hầu hết nghiên cứu tăng trưởng mặt số lượng, mặt CLTT ý nghiên cứu năm 80 kỷ XX trở lại Các trường phái kinh tế khác nghiên cứu tiếp cận chất lượng tăng trưởng góc độ phát triển bền vững, đóng góp nhân tố sản xuất, chuyển dịch cấu kinh tế, tài nguyên -môi trường, phân phối thành tăng trưởng, hiệu quản lý Nhà nước - Ở Việt Nam nhà kinh tế nghiên cứu vấn đề CLTTKT chậm Như tác giả: Lê Huy Đức (2004), Nguyễn Văn Nam Trần Thọ Đạt (2006), Nguyễn Thị Tuệ Anh Lê Xuân Bá (2005) Phan Minh Ngọc (2007), Nguyễn Hữu Hiểu (2009), nghiên cứu Đỗ Phú Trần Tình (2008) Các công trình nghiên cứu nước tác giả phân tích đến nhiều khía cạnh, chưa đánh giá thực chất CLTTKT đô thị thuộc tỉnh Do Footer Page of 145 Header Page of 145 luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề gắn với thực tiễn TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Tác giả mong muốn góp phần làm rỏ khía cạnh CLTT phương pháp luận đưa đánh giá ban đầu thực trạng tăng trưởng CLTTKT TP.Đồng Hới Tác giả sẻ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao CLTTKT thành phố thời gian tới CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.1.1 Tăng trƣởng kinh tế TTKT phản ánh gia tăng thu nhập kinh tế thời kỳ định (thường năm) TTKT biểu quy mô tăng trưởng tốc độ tăng trưởng 1.1.2 Chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế Ở đây, đề tài xin đưa quan niệm CLTTKT: Một kinh tế tăng trưởng có chất lượng kinh tế trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định dài hạn theo chiều sâu, cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, huy động sử dụng nguồn lực có hiệu sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà tăng trưởng kinh tế với đảm bảo tiến bộ, công xã hội bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý kinh tế Nhà nước có hiệu 1.1.3 Ý nghĩa việc nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế - Là hội đạt mục tiêu tăng trưởng số lượng dài hạn - Tác động lan tỏa đến khía cạnh phát triển bền vững 1.2 NỘI DUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TTKT 1.2.1 Duy trì tăng trƣởng cao ổn định: * Chất lượng tăng trưởng mặt kinh tế: tăng trưởng xét góc độ yếu tố kinh tế Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tốc độ tính ổn định tăng trưởng kinh tế: thể tốc độ TTKT hợp lý khả trì dài hạn - TTKT phải tác động lan tỏa tích cực đến việc chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao phúc lợi xã hội, đảm bảo sở hạ tầng môi trường * Chất lượng tăng trưởng mặt xã hội: phản ánh tăng trưởng kinh tế góc độ phân phối thành tăng trưởng vấn đề xã hội hay ảnh hưởng lan tỏa tăng trưởng đến lĩnh vực xã hội, nâng cao đời sống cho người, thể tiến công xã hội * Chất lượng tăng trưởng mặt môi trường: phản ánh tăng trưởng góc độ bảo vệ TN - MT CLTT mặt có mối liên hệ khăng khích với phát triển Thường dùng tiêu GDP để đo lường TTKT Để đo ổn định tăng trưởng, ta sử dụng tỷ số độ lệch chuẩn tăng trưởng tốc độ tăng trưởng Tỷ số thấp, tăng trưởng kinh tế ổn định Công thức tính: gy Trong đó: α: Hệ số đo độ ổn định tăng trưởng, hệ số thấp tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định ngược lại gy : Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn σ : Độ lệch chuẩn tổng thể Cho đến nay, chưa có khung phân tích thống CLTTKT Tuy nhiên, theo cách tiếp cận khái quát nhất, sở để phân tích đánh giá CLTTKT thường dựa vào ba nội dung bổ sung cho nhau, là: (i) tài sản vốn; (ii) phân phối thu nhập Footer Page of 145 Header Page of 145 (iii) vai trò quản lý nhà nước nội dung có quan hệ mật thiết với nhau, xem xét CLTTKT 1.2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế ngành phù hợp Cơ cấu kinh tế liên kết, phối hợp phận hợp thành Thứ nhất, góc độ chuyển dịch cấu ngành, để xem xét số lượng ngành chất lượng mối quan hệ chúng với Chuyển dịch cấu kinh tế ngành phù hợp trình chuyển dịch cấu ngành từ trạng thái sang trạng thái khác theo hướng ngày đại hơn, hiệu khai thác tiềm mạnh, tăng trưởng kinh tế cao, ổn định Thứ hai, góc độ chuyển dịch cấu sở hữu, nghĩa xem xét có thành kinh tế tồn tại, phát triển hệ thống kinh tế Để đo mức độ chuyển dịch cấu kinh tế thời kỳ định cách sử dụng hệ số Cosφ góc φ theo công thức Ngân hàng Thế giới (WB) đề xuất Trong đó: St(t): tỷ trọng ngành i GDP năm t Góc φ (00
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Đồng Hới, Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Đồng Hới, Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Đồng Hới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay