Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài

26 100 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:20

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM BÁ THỊNH MỞ RỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ TÀI Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: GS.TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam từ nước với nông nghiệp lạc hậu chuyển sang kinh tế thị trường theo hướng công nghiệp hóa – đại hóa, suất sản xuất cao tạo lượng hàng hóa phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng phục vụ đời sống người dân Thực sách mở cửa, mặt kinh tế Việt Nam chuyển đổi mạnh, đời sống người dân ngày phát triển, qua nhu cầu sống nâng cao hơn, dẫn đến nhu cầu vay mượn để tiêu dùng tăng lên Điều tạo thị trường TDTD ngân hàng thương mại diễn cạnh tranh cao Nắm bắt nhu cầu người dân làm tăng tính cạnh tranh với ngân hàng bạn, Ngân hàng Đầu tư Phát triển triển khai loại hình TDTD khách hàng cá nhân Đặc biệt Chi nhánh Phú Tài năm gần không ngừng nổ lực để đẩy mạnh dư nợ tín dụng tiêu dùng, bước cải thiện quy trình, quy chế cho vay phù hợp nhu cầu người dân, đảm bảo an toàn tín dụng Với lý thực tế trên, câu hỏi đặt là: Làm để mở rộng TDTD Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài? Việc nghiên cứu để đưa giải pháp khắc phục khó khăn đẩy mạnh tăng trưởng TDTD Chi nhánh cách phù hợp khoa học vô cấp thiết câu trả lời câu hỏi Vậy, nghiên cứu mở rộng TDTD BIDV-CN Phú Tài nào? Đó lý chọn đề tài “Mở rộng tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp mình, với hy vọng mở hướng Footer Page of 145 Header Page of 145 cho phát triển TDTD Chi nhánh nói riêng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam nói chung Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vận đề lý luận mở rộng TDTD NHTM - Phân tích thực trạng mở rộng TDTD BIDV-CN Phú Tài, qua đánh giá kết quả, hạn chế việc mở rộng TDTD - Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm mở rộng TDTD BIDV-CN Phú Tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Toàn vấn đề liên quan mở rộng TDTD BIDV-CN Phú Tài - Phạm vi: + Nội dung: Đề tài đề cập đến TDTD tín dụng bao gồm nhiều hình thức cấp tín dụng, đề tài giới hạn phạm vi cho vay + Không gian: Đề tài đề cập TDTD BIDV-CN Phú Tài + Thời gian: Đề tài đề cập số liệu giai đoạn 2009 – 2011 Phương pháp nghiên cứu Trên sở hiểu biết lý thuyết TDTD kinh nghiệm thực tiễn Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Phú Tài, vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử, đề tài dựa phương pháp điều tra, thống kê tổng hợp phân tích Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn bao gồm chương Chương 1: Lý luận mở rộng TDTD NHTM Footer Page of 145 Header Page of 145 Chương 2: Thực trạng mở rộng TDTD BIDV-CN Phú Tài Chương 3: Giải pháp mở rộng TDTD BIDV-CN Phú Tài CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TDTD CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng hình thức tín dụng NHTM a Khái niệm tín dụng Tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác Trong quan hệ này, người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hàng hoá cho vay cho người vay thời gian định Dựa vào chủ thể quan hệ tín dụng, kinh tế xã hội tồn hình thức tín dụng sau: - Tín dụng thương mại: Tín dụng thương mại quan hệ tín dụng doanh nghiệp hình thức mua bán chịu hàng hóa - Tín dụng ngân hàng: Là quan hệ tín dụng phát sinh ngân hàng, tổ chức tín dụng với đối tác kinh tế - tài toàn xã hội - Tín dụng nhà nước: Tín dụng nhà nước quan hệ tín dụng nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội cá nhân Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tín dụng quốc tế: Là tổng thể quan hệ kinh tế phát sinh nhà nước, quan nhà nước với nhau, với tổ chức tài quốc tế, cá nhân người nước doanh nghiệp nước khác nhau, cho vay trả nợ tiền vay theo nguyên tắc tín dụng b Khái niệm tín dụng ngân hàng - Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng ngân hàng với chủ thể khác kinh tế xã hội Trong mối quan hệ này, ngân hàng đóng vai trò trung gian, vừa người cho vay, vừa người vay - Đặc điểm tín dụng ngân hàng: + Huy động vốn cho vay vốn thực hình thức tiền tệ; + Ngân hàng đóng vai trò trung gian trình huy động vốn cho vay; + Quá trình vận động phát triển tín dụng ngân hàng không hoàn toàn phù hợp với quy mô phát triển sản xuất lưu thông hàng hóa; + Tín dụng ngân hàng thúc đẩy trình tập trung điều hòa vốn chủ thể kinh tế c Bản chất tín dụng ngân hàng: Bản chất tín dụng nói chung hệ thống quan hệ kinh tế người cho vay người vay Qua đó, vốn vận động từ chủ thể sang chủ thể khác nguyên tắc có hoàn trả để đáp ứng cho nhu cầu khác kinh tế xã hội d Các hình thức tín dụng ngân hàng: Hoạt động cấp tín dụng tín dụng ngân hàng bao gồm loại sau: - Cho vay Footer Page of 145 Header Page of 145 - Chiết khấu thương phiếu chứng từ có giá - Bảo lãnh - Cho thuê tài Trong hình thức cho vay phát triển 1.1.2 Tín dụng tiêu dùng NHTM a Khái niệm đặc điểm tín dụng tiêu dùng TDTD sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn tài cho cá nhân, hộ gia đình để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như: Mua nhà, xây dựng hay sửa chữa nhà ở, đồ dùng gia đình, xe máy, ô tô, chi phí học hành, giải trí, du lịch,… trả từ nguồn thu nhập khác nhau: Từ lương, kinh doanh, Tín dụng tiêu dùng có đặc điểm sau: - Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho dân cư - Hình thức hàng hóa tiền tệ - Dân cư người vay; ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, doanh nghiệp người cho vay b Phân loại tín dụng tiêu dùng - Căn vào mục đích vay phân loại TDTD thành loại: + TDTD cư trú + TDTD phi cư trú - Căn vào phương thức hoàn trả phân loại TDTD thành loại: + TDTD trả góp + TDTD phi trả góp + TDTD tuần hoàn: c Vai trò tín dụng tiêu dùng - Đối với Ngân hàng cho vay: Footer Page of 145 Header Page of 145 Cho vay cá nhân kênh thuận lợi cho ngân hàng tiếp cận tiện ích khác ngân hàng, như: tiền gửi, tiền toán, dịch vụ chuyển tiền, chuyển khoản, kiểm đếm, tín nhắn, giữ hộ,… đồng thời giúp ngân hàng phân tán rủi ro từ tín dụng doanh nghiệp sang tín dụng cá nhân - Đối với cá nhân, hộ gia đình: Mở rộng TDTD qua ngân hàng làm giảm tượng cho vay nặng lãi, giúp người nghèo giảm bớt gánh nặng việc trả lãi tiền vay mượn - Đối với kinh tế: Tín dụng tiêu dùng phát triển, kích thích người dân tăng chi tiêu mua sắm, nhu cầu thiết yếu (như: ăn, ở, phương tiện lại) có nhu cầu cao hơn, như: Giải trí, du lịch, học hành, xe ôtô,… Tuy nhiên, cần kết hợp tiêu dùng tiết kiệm hợp lý, cân đối kích thích kinh tế - xã hội phát triển bền vững 1.2 MỞ RỘNG TDTD CỦA NHTM 1.2.1 Sự cần thiết mở rộng TDTD NHTM Đẩy mạnh TDTD xu hướng tất yếu, điều kiện khách quan kinh tế thị trường mở cửa hội nhập, mà mức sống người dân nâng cao, đồng thời chiến lược, mục tiêu thị trường đầy tiềm ngân hàng thương mại Do vậy, ngân hàng thương mại phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đặc biệt sản phẩm tín dụng tiêu dùng, xu tất yếu, phù hợp với xu hướng chung ngân hàng khu vực giới, phục vụ đối tượng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ, đảm bảo cho ngân hàng quản lý rủi ro hữu hiệu, cung ứng dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, định hướng kinh doanh, thị trường sản phẩm mục tiêu, giúp ngân hàng đạt hiệu kinh doanh tối ưu Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.2 Nội dung mở rộng tín dụng tiêu dùng - Mở rộng điều tất yếu trình kinh doanh ngân hàng loại hoạt động kinh doanh nên phải mở rộng Hơn nữa, ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt, tính cạnh tranh cao Do đó, mở rộng kinh doanh điều thiết - Mở rộng TDTD xu kinh doanh ngân hàng Đây xu nhu cầu sống ngày nâng cao - Mở rộng TDTD trước hết thể qua việc mở rộng quy mô cho vay cách: Thu hút thêm khách hàng mới, mở rộng mạng lưới, phát triển thị trường,… - Đa dạng hóa sản phẩm - Nâng cao chất lượng dịch vụ TDTD - Nhưng mở rộng quy mô hoạt động ngân hàng qua tăng trưởng qui mô bất chấp rủi ro Do vậy, ngân hàng cần phải kiểm soát rủi ro Do vậy, mở rộng quy TDTD phải luôn gắn liền kiểm soát rủi ro TDTD sách, quy trình, quy định đảm bảo hoạt động hiệu 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết mở rộng tín dụng tiêu dùng a Các tiêu chí đánh giá mở rộng qui mô TDTD - Tăng trưởng dư nợ tín dụng tiêu dùng - Tăng trưởng khách hàng - Tăng trưởng dư nợ bình quân khách hàng b Tiêu chí tăng trưởng thu lãi TDTD c Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tiêu dùng d Các tiêu chí chất lượng dịch vụ Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 e Các tiêu chí đánh giá kết kiểm soát rủi ro TDTD Kiểm soát rủi ro TDTD thông qua nhiều biện pháp quản lý, kết kiểm soát rủi ro thể qua tiêu sau: - Mức giảm tỷ lệ nợ xấu - Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng - Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng mở rộng tín dụng tiêu dùng a Các nhân tố thân ngân hàng - Chính sách tín dụng: Đối với sách tiền tệ thắt chặt tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất tái cấp vốn ) làm cho lượng tín dụng cung ứng cho kinh tế giảm đi, tất yếu dẫn đến tăng lãi suất tín dụng Đối với sách tiền tệ mở rộng ngược lại - Nguồn lực tài + Vốn tự có + Khả huy động vốn - Quy trình quy định TDTD - Công nghệ nguồn nhân lực - Thông tin tín dụng - Số lượng, trình độ đạo đức nghề nghiệp CB QHKH b Các nhân tố bên - Môi trường kinh tế - xã hội + Môi trường kinh tế: Yếu tố nói đến trước tiên trình độ phát triển tính ổn định kinh tế + Môi trường xã hội: Thói quen, tập quán sinh hoạt, trình độ dân trí, tâm lý người dân, trật tự xã hội hay xu hướng gia tăng dân số thành thị - Cơ sở pháp lý Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 năng, nhiệm vụ ngân hàng theo uỷ quyền Tổng Giám đốc, có bảng cân đối riêng, tự cân đối thu nhập, chi phí có lãi nội * Các đơn vị trực thuộc chi nhánh - Phòng nghiệp vụ chi nhánh phòng chức trực thuộc; - Phòng giao dịch đơn vị hạch toán có dấu riêng, phép thực phần nội dung hoạt động sở giao dịch, chi nhánh theo uỷ quyền giám đốc sở giao dịch, chi nhánh 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh a Nghiệp vụ huy động vốn b Nghiệp vụ cấp tín dụng đầu tư c Các hoạt động dịch vụ khác BIDV-CN Phú Tài 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI BIDV-CN PHÚ TÀI 2.2.1 Thực trạng biện pháp ngân hàng tiến hành mở rộng TDTD BIDV – CN Phú Tài - Thị trường, khách hàng + Thị trường hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV-CN Phú Tài tỉnh Bình Định + Để đáp ứng nhu cầu đa dạng giúp tăng lợi nhuận giảm rủi ro bôi trơn vận hành kinh tế, sách khách hàng BIDV-CN Phú Tài đáp ứng đa dạng nhu cầu TDTD cá nhân, người tiêu dùng tỉnh có nhu cầu việc cấp tín dụng, trọng đến đối tượng cán công nhân viên chức nhà nước, cán công nhân viên doanh nghiệp, Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 - Sản phẩm TDTD:Hiện nay, sản phẩm tín dụng tiêu dùng BIDV-CN Phú Tài triển khai gồm loại: (1) Cho vay cán công nhân viên (2) Cho vay thấu chi (3) Cho vay hỗ trợ nhà (4) Cho vay mua ô tô (5) Cho vay cầm cố cổ phiếu phát hành lần đầu (6) Cho vay cầm cố, chiết khấu giấy tờ có giá (7) Cho vay du học (8) Cho vay xuất lao động (9) Cho vay phát hành thẻ tín dụng Ngoài chi nhánh cho vay số nhu cầu tiêu dùng khác Như vậy, đáp ứng phần nhu cầu tiêu dùng người dân địa bàn tỉnh - Lãi suất Chính sách lãi suất cần khuyến khích tính linh hoạt, đa dạng việc đặt giá sở đảm bảo khả sinh lời cạnh tranh BIDV-CN Phú Tài Với sách tín dụng BIDV nêu rõ: Thực sách lãi suất cho vay linh hoạt sở tự cân đối “đầu vào” “đầu ra” Giám đốc chi nhánh quyền tự mức lãi suất cho vay khách hàng - Mạng lưới phục vụ Hiện tại, BIDV-CN Phú Tài có 07 Phòng giao dịch trực thuộc với Phòng khách hàng cá nhân Chi nhánh, tất bố trí nơi tập trung đông dân cư sinh sống Với việc bố trí mạng lưới rộng khắp toàn tỉnh đưa sản phẩm TDTD đến với người dân dễ dàng, nhanh chóng - Kiểm soát rủi ro Một hoạt động ngân hàng thương mại hoạt động cho vay nên rủi ro tín dụng nhân tố quan trọng, đòi hỏi ngân hàng phải có khả phân tích, đánh giá quản lý rủi ro hiệu ngân hàng chấp nhận nhiều khoản cho Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 vay có rủi ro tín dụng cao ngân hàng có khả phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn hay tính khoản thấp Điều làm giảm hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận ngân hàng, chí phá sản Chính việc kiểm soát rủi ro quan trọng 2.2.2 Thực trạng kết mở rộng quy mô TDTD: a Thực trạng tăng trưởng dư nợ Bảng 2.5 Dư nợ tín dụng tiêu dùng BIDV-CN Phú Tài 2009-2011 Năm 2009 Chỉ tiêu Tổng dư nợ Trong đó, dư nợ TDTD Tăng trưởng dư nợ TDTD - Tuyệt đối - Tương đối (%) Tỷ đồng 3.597 168 Tỷ trọng 4,7% Năm 2010 Tỷ đồng 4.442 402 Năm 2011 Tỷ trọng Tỷ đồng 5.771 1.126 9% 234 139% Tỷ trọng 19,5% 724 180% (Nguồn: Các báo cáo kết kinh doanh TDTD BIDV-CN Phú Tài năm 2009, 2010 2011) b Thực trạng tăng trưởng số lượng khách hàng Bảng 2.6 Số lượng khách hàng TDTD BIDV-CN Phú Tài 2009-2011 Năm Năm Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Khách hàng cá nhân 2.307 2.958 2.975 Trong đó: -Khách hàng cá nhân vay tiêu dùng 1.806 2.331 2.379 -Tỷ trọng (%) 78 79 80 Tăng trưởng số lượng khách hàng - Tuyệt đối 525 48 29 - Tương đối (%) Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 (Nguồn: Các báo cáo kết kinh doanh TDTD BIDV-CN Phú Tài năm 2009, 2010 2011) c Thực trạng tăng trưởng dư nợ bình quân/khách hàng: Bảng 2.7 Dư nợ bình quân/khách hàng BIDV-CN Phú Tài 2009-2011 Đvt: Tr.đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm Dư nợ bình quân/khách hàng 93 172 473 Tăng trưởng dư nợ bình quân/khách hàng - Tuyệt đối 79 301 - Tương đối (%) 85 175 (Nguồn: Các báo cáo kết kinh doanh TDTD BIDV-CN Phú Tài năm 2009, 2010 2011) d Thực trạng tăng trưởng thu lãi TDTD Bảng 2.8 Thu lãi TDTD BIDV - CN Phú Tài 2009-2011 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu Thu lãi tín dụng tiêu dùng Năm 2009 Năm 2010 Năm 27 68 191 41 123 151 180 Tăng trưởng thu lãi TDTD - Tuyệt đối - Tương đối (%) (Nguồn: Các báo cáo kết kinh doanh TDTD BIDV-CN Phú Tài năm 2009, 2010 2011) e Thực trạng đa dạng hóa sản phẩm TDTD: Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm thõa mãn nhu cầu khách hàng yêu cầu thiết không phục vụ cho khách hàng mà cho ngân hàng để chiến thắng cạnh Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 tranh ngày gay gắt ngân hàng với Người chiến thắng người có nhiều sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng nhiều Như vậy, với chín sản phẩm cho vay tiêu dùng có khả phát triển sản phẩm chậm khó khăn cạnh tranh cho BIDV – CN Phú Tài mà hầu hết sản phẩm TDTD ngân hàng gần giống 2.2.3 Thực trạng kết kiểm soát rủi ro a Thực trạng mức giảm tỷ lệ nợ xấu Bảng 2.9 Nợ xấu TDTD BIDV-CN Phú Tài 2009-2011 Năm 2009 Chỉ tiêu Dư nợ TDTD Trong đó, nợ xấu Tỷ đồng 168 Tỷ trọng 0% Tăng trưởng nợ xấu - Tuyệt đối - Tương đối (%) Năm 2010 Tỷ đồng Tỷ trọng Năm 2011 Tỷ đồng Tỷ trọng 402 0,027 0,007% 1.126 0,034 0,003% 0,027 0,007 26% (Nguồn: Các báo cáo kết kinh doanh TDTD BIDV-CN Phú Tài năm 2009, 2010 2011) b Thực trạng mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng Trong năm qua, dư nợ tín dụng tiêu dùng BIDV – CN Phú Tài chưa phát sinh xóa nợ ròng Điều cho thấy dư nợ cho vay tiêu dùng có chất lượng tốt, góp phần làm tăng hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh Không thế, điều thể kết việc quản lý rủi ro hoạt động TDTD trọng đạt hiệu cao Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 c Thực trạng mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Bảng 2.10 Trích lập dự phòng rủi ro dư nợ TDTD BIDV-CN Phú Tài 2009-2011 Đvt: Tr.đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Trích lập dự phòng rủi ro 10 15 10 Tăng trưởng trích lập dự phòng rủi ro - Tuyệt đối - Tương đối (%) 50 (Nguồn: Các báo cáo kết kinh doanh TDTD BIDV-CN Phú Tài năm 2009, 2010 2011) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TDTD TẠI BIDV-CN PHÚ TÀI 2.3.1 Những kết đạt - Dư nợ TDTD tăng trưởng mạnh - Ngoài dư nợ TDTD tăng số lượng khách hàng tăng - Tuy dư nợ TDTD số lượng khách hàng tăng tốc độ tăng khách hàng chậm so với dư nợ TDTD, dư nợ bình quân/khách hàng tăng theo - Không có thế, chủng loại sản phẩm TDTD BIDV-CN Phú Tài ngày tăng, gồm có loại Sản phẩm đa dạng tạo hấp dẫn cho tồn tại, phát triển BIDV-CN Phú Tài, tăng tính cạnh tranh TDTD với ngân hàng thương mại - Các quy trình, quy chế TDTD BIDV bước cải thiện tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai tín dụng an toàn, hiệu Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Chính sách lãi suất TDTD khách hàng cá nhân BIDV-CN Phú Tài hấp dẫn, thu hút nhiều người, cạnh tranh với ngân hàng địa bàn - Phương pháp quản lý kiểm soát rủi ro TDTD BIDV-CN Phú Tài hiệu quả, chưa phát sinh xóa nợ ròng, nợ không thu hồi -Thành lập mạng lưới phòng giao dịch huyện thành phố Quy Nhơn, tạo kênh thu hút nhiều khách hàng (phòng giao dịch gồm chức huy động vốn cấp tín dụng, đa phần tín dụng cá nhân) - Công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm dịch vụ - tín dụng cá nhân công chúng đẩy mạnh - Mở rộng TDTD không đem lại lợi ích cho người tiêu dùng mà đem lại lợi ích cho kinh tế 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân - Hơn năm gần đây, tín dụng cá nhân BIDV-CN Phú Tài quan tâm Ban Lãnh đạo, nhiên, quan điểm tăng trưởng tín dụng BIDV-CN Phú Tài tập trung vào tín dụng doanh nghiệp: Tỷ trọng tín dụng cá nhân chiếm 20%/tổng dư nợ, tỷ trọng tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 40% Do đó, sản phẩm TDTD BIDV-CN Phú Tài chịu áp lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn - Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tăng trưởng chưa thực bền vững dễ chịu ảnh hưởng tình hỉnh kinh tế khủng hoảng làm giảm thu nhập dẫn đến hạn chế tiêu dùng - Cùng với dư nợ bình quân/từng khách hàng vừa phải kích thích nhu cầu tiêu dùng khả trả nợ khách hàng Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 đảm bảo nguồn thu khách hàng Ngược lại, làm cho khách hàng khả toán nợ đến hạn Điều gây rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng - Quy chế TDTD BIDV bước cải thiện, chịu giới hạn khung quy định BIDV, chúng tồn đọng điều khoản hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, mức cho vay, thời hạn vay, loại vay, thủ tục vay chứng minh nguồn trả nợ cần nhiều chứng từ gây trở ngại khách hàng, việc định giá giá trị tài sản đảm bảo thấp so với ngân hàng thương mại địa bàn *Đối với quy chế hỗ trợ cho vay mua nhà, mua đất (có tài sản chấp nhà ở, đất ở) gặp hạn chế điểm sau: + Thời hạn cho vay tối đa 15 năm (trong ngân hàng cổ phần nay: Eximbank, Sacombank, thời hạn cho vay lên đến 20 năm, 25 năm) + Giá trị định giá tài sản đảm bảo nhà ở, đất BIDV-CN Phú Tài thường thấp so với giá thị trường, dẫn đến hạn mức cho vay thấp (mức cho vay tối đa 70% giá trị định giá tài sản đảm bảo), dẫn đến chưa đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng vay vốn - Sản phẩm TDTD BIDV-CN Phú Tài gồm loại, phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng Tuy nhiên, chủng loại sản phẩm hạn chế, thẻ ATM dùng để rút tiền, chuyển khoản, kiểm tra số dư chưa thực toán tiền điện, điện thoại - Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ TDTD BIDV-CN Phú Tài Tuy nhiên, quy mô hoạt động giao dịch bất động sản BIDV-CN Phú Tài nhỏ bé, mang tính cục bộ, cán thẩm Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 định cho vay cán định giá thiếu thông tin thị trường nhà đất - Công tác tiếp thị vài năm trở lại BIDV-CN Phú Tài quan tâm triển khai, nhiên tính tổ chức nghiệp vụ tiếp thị, quảng cáo BIDV-CN Phú Tài yếu, chưa hiệu quả, kinh nghiệm không cao đầu tư chưa mức - Nhân Phòng tín dụng cá nhân BIDV-CN Phú Tài thường xuyên bị biến động, phần lớn nhân viên trẻ, trường, kinh nghiệm nên lúng túng tư vấn, hướng dẫn khách hàng - Mạng vi tính (mạng BDS) triển khai cho toàn hệ thống BIDV sử dụng từ đầu năm 2005, nhiều hạn chế, chưa hoàn thiện, chưa đủ tác nghiệp hỗ trợ cho công tác tín dụng BIDV-CN Phú Tài CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TDTD TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ TÀI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA BIDV-CN PHÚ TÀI 3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát triển BIDV 3.1.2 Định hướng, mục tiêu phát triển BIDV-CN Phú Tài đến 2015 - BIDV-CN Phú Tài chịu chi phối BIDV (đây ngân hàng đầu não quản lý toàn hệ thống) sách, mục tiêu phương hướng hoạt động Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Xây dựng hệ thống ngân hàng bán buôn bán lẻ, thực điều động nhân công tác vị trí phù hợp với người Tái cấu lại phận lãnh đạo quản lý công việc có hiệu hơn, - Thị trường bán lẻ tín dụng mà BIDV-CN Phú Tài tiến đến cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng cá nhân Đặc biệt thị trường cá nhân chứa đầy hội phát triển dịch vụ tín dụng phi tín dụng - Thành lập mạng lưới phòng giao dịch nhằm phát triển dịch vụ bán lẻ cho khách hàng cá nhân, như: Tín dụng tiêu dùng, huy động vốn, dịch vụ toán, thẻ ATM, 3.1.3 Định hướng phát triển TDTD BIDV-CN Phú Tài: Trong năm vừa qua, hoạt động TDTD đem lại cho ngân hàng nguồn thu đáng kể Để triển khai thực tốt việc mở rộng TDTD có hiệu thời gian tới, BIDV-CN Phú Tài đưa định hướng sau: - Phát triển TDTD theo mục tiêu chung tăng trưởng tín dụng, “phấn đấu tăng trưởng dư nợ phải đôi với chất lượng” - Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, phát tờ rơi hướng dẫn thực nghiệp vụ TDTD đến tận tay người tiêu dùng quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội đóng địa bàn,… để người tiêu dùng hiểu rõ sản phẩm TDTD phục vụ đời sống - Thực mở rộng TDTD không tập trung địa bàn thành phố mà mở rộng địa bàn huyện nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng - Thực nghiên cứu, phân loại thị trường phân loại khách hàng nhằm tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, nhằm Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 cung cấp kịp thời sản phẩm TDTD, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Tăng cường kiểm tra, giám sát khoản vay, cho vay thường xuyên phân tích tình hình tài chính, phân loại khách hàng nắm bắt kịp thời thông tin khách hàng để xử lý cần thiết, kiểm soát vốn vay 3.2 CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TDTD TẠI BIDV-CN PHÚ TÀI 3.2.1 Rà soát hoàn thiện sách khách hàng cách toàn diện - Mở rộng đối tượng cho vay: Mở rộng TDTD xu tất yếu kinh doanh ngân hàng Do đó, việc thu hút phục vụ tốt nhu cầu khách hàng nhiệm vụ trọng tâm trọng hàng đầu ngân hàng Để làm tốt điều BIDV – CN Phú Tài nên mở rộng đối tượng khách hàng sản phẩm TDTD, thể từ chỗ cho vay tín chấp lương cán nhân viên chức đơn vị hành nghiệp, công ty, xí nghiệp quốc doanh, bệnh viện, trường học,… mở rộng áp dụng với người làm việc công ty liên doanh nước ngoài, công ty cổ phần,…miễn họ chứng minh khả trả nợ cho ngân hàng - Duy trì liên hệ thường xuyên với khách hàng: Để thu hút ngày nhiều khách hàng trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, ngân hàng cần xây dựng sách chăm sóc khách hàng cách thường xuyên, liên tục đặc biệt khách hàng quan trọng mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng - Thiết kế chương trình quảng cáo hấp dẫn: Thông qua phương tiện đại chúng, báo chí, đài truyền hình, radio, cấp học Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 bổng cho học sinh nhân ngày khai trường chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng chương trình diễu hành, nhằm quảng bá thương hiệu BIDV đến người dân Việt Nam Chi nhánh nên mở rộng quan hệ công chúng việc quan hệ với tổ chức, trường đại học, tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng, tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng - Tạo kênh phân phối sản phẩm TDTD đến với khách hàng: Giải pháp đặt Chi nhánh Phú Tài nói chung phận quảng bá nói riêng thời gian tới để thúc đẩy TDTD phát triển là: + Tiếp tục phát triển mở rộng kênh phân phối có, đồng thời ngân hàng nên nỗ lực tìm kiếm xây dựng thêm kênh phân phối + Đầu tư nhiều vào trang thiết bị công nghệ phục vụ cho hoạt động chi nhánh chi nhánh vừa thiết lập để tăng hiệu kênh phân phối này, từ tăng thị phần TDTD địa bàn - Các sản phẩm TDTD hướng đến khách hàng: Hoạt động quan trọng ngân hàng phải tạo củng cố niềm tin khách hàng cách nâng cao chất lượng sản phẩm TDTD dịch vụ kèm Do đặc điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang tính vô hình, tính không phân chia, không ổn định, không lưu trữ khó xác định chất lượng, nên khách hàng khó khăn việc quyêt định sử dụng sản phẩm 3.2.2 Hoàn thiện danh mục sản phẩm TDTD đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường Việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm TDTD giúp chi nhánh tăng thêm thu nhập từ nguồn thu phí dịch vụ thông qua việc Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 cung cấp dịch vụ hỗ trợ như: Dịch vụ toán qua thẻ, dịch vụ ngân hàng nhà…và giảm nhiều rủi ro nhờ đa dạng hóa sản phẩm 3.2.3 Nghiên cứu áp dụng mức lãi suất cho vay linh hoạt, hợp lý Lãi suất công cụ cạnh tranh hiệu nhất, ngân hàng áp dụng để thu hút khách hàng Lãi suất linh hoạt có sức cạnh tranh phụ thuộc vào yếu tố khác mà Chi nhánh cần quan tâm dể gia tăng lợi nhuận cho Chi nhánh tạo thuận lợi cho khách hàng như: Chi phí huy động vốn….huy động nguồn vốn có chất lượng, chi phí thấp làm cho lãi suất cho vay giảm, tạo lợi cạnh tranh 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống quy định nghiệp vụ để tăng khả cạnh tranh - Xây dựng bước quy định nghiệp vụ BIDV-CN Phú Tài ngày hoàn thiện, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng khách hàng cá nhân, thu hút nhiều khách hàng, làm tăng tính cạnh trạnh BIDV-CN Phú Tài so với ngân hàng thương mại 3.2.5 Đầu tư công nghệ đại hỗ trợ quy định nghiệp vụ Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng mang lại cho ngân hàng nhiều thuận lợi, đặc biệt thuận lợi việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, có điều kiện nâng cao suất lao động, rút ngắn thời gian thực quy trình nghiệp vụ 3.2.6 Tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Chi nhánh cần tổ chức phát triển công tác đào tạo giao dịch trực tiếp với khách hàng, ( Cử cán bộ, nhân viên tham dự khóa học nghiệp, thường xuyên tiến hành đánh Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 gia, thăm dò thái độ khách hàng phong cách, thái độ phục vụ nhân viên) - Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm cao công việc cán bộ, triệt tiêu tư tưởng thờ ơ, làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt tình cán - Triệt tiêu tình trạng tham nhũng, tiêu cực tư tưởng cấp, đề cao tinh thần khách quan công việc 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CẤP CƠ QUAN NHÀ NƯỚC - Nhà nước cần có nỗ lực nhằm hỗ trợ cho mục tiêu phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng - Nhà nước cần tạo môi trường Kinh tế - Chính trị - Xã hội ổn định lành mạnh mục tiêu ổn định thị trường, ổn định giá cả, trì tỷ lệ lạm phát mức hợp lý - Nhà nước cần tiếp tục củng cố cấu ngành kinh tế theo hướng ưu tiên ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa tiêu dùng ngành dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân - Nhà nước cần sớm ban hành luật tín dụng tiêu dùng - Ngân hàng nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện trung tâm thông tin tín dụng với kỹ thuật cao, thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng - Nhà nước xây dựng hành lan pháp lý an toàn - Chính phủ cần có biện pháp xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng hình thức cán - Các quan chức cần chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, hạn chế sai sót, tiêu cực công tác nhằm đảm bảo quyền lợi ngân hàng vấn đề liên quan đến cầm cố, chấp tài sản Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam đà phát triển, TDTD trở thành mục tiêu chiến lược mang tầm quan trọng ngân hàng thương mại Mở rộng TDTD tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng ngày tăng Mặt khác, mở rộng TDTD giúp nhà sản xuất – kinh doanh tăng quy mô sản xuất, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Đề tài nghiên cứu “Mở rộng tín dụng tiêu dùng BIDV-CN Phú Tài” cần thiết, nhằm trì phát triển khách hàng cá nhân vay tiêu dùng, đồng thời nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại diễn gay gắt Đặc biệt, BIDV-CN Phú Tài đối mặt với cạnh tranh to lớn từ ngân hàng nước với nguồn vốn dồi dào, kỹ thuật công nghệ đại, lãi suất cho vay hấp dẫn Do vậy, BIDV-CN Phú Tài phải không ngừng cải tiến mở rộng sách TDTD ngày phù hợp với nhu cầu khách hàng nay, đồng thời đảm bảo mức độ an toàn tín dụng Dựa sở số liệu thống kê, phân tích lý luận bản, luận nêu lên hạn chế nguyên nhân tồn ảnh hưởng đến mức độ TDTD chưa xứng với tiềm BIDV-CN Phú Tài Từ đó, luận văn đưa giải pháp, kiến nghị hiệu quả, tích cực góp phần mở rộng TDTD BIDV-CN Phú Tài Là nhân viên công tác BIDV-CN Phú Tài, em hiểu rõ tầm quan trọng TDTD, em chọn đề tài với ước muốn góp phần tích cực việc tăng trưởng TDTD BIDVCN Phú Tài Dẫu thiếu xót, chưa đầy đủ, em mong luận văn góp phần nhỏ vào sách mở rộng nâng cao hiệu hoạt động BIDV-CN Phú Tài Footer Page 26 of 145 ... Định - Ngày 17/07/2006, Chi nhánh cấp II Phú Tài nâng cấp thành Chi nhánh cấp I - Đến 02/05/2012, Chi nhánh đổi tên thành ngân hàng cổ phần Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. BIDV-CN Phú Tài CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TDTD TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ TÀI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA BIDV-CN PHÚ TÀI 3.1.1 Định hướng, mục tiêu. .. triển TDTD Chi nhánh nói riêng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam nói chung Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vận đề lý luận mở rộng TDTD NHTM - Phân tích thực trạng mở rộng TDTD BIDV-CN Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài, Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài, Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay