Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên

26 93 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:20

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI VĂN HOÀNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ YÊN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: TS Hồ Kỳ Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển kinh tế thị trường, nhu cầu đời sống người dân đòi hỏi ngày cao, chi trả cho tất nhu cầu mua sắm lúc Thông qua hoạt động cho vay, Ngân hàng thương mại (NHTM) cung ứng vốn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, hiệu Vì vậy, mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng yêu cầu thiết NHTM Nhận thức điều đó, năm qua Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Phú Yên (BIDV Phú Yên) không ngừng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng thu thành tựu đáng kể Trong xu trở thành Ngân hàng bán lẻ theo định hướng Ngành, vậy, việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân hộ gia đình xem hướng chiến lược hoạt động BIDV Phú Yên Tuy nhiên, thời gian vừa qua, việc hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Phú Yên nhiều bất cập quy mô, điều kiện, đối tượng,…Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp để mở rộng cho vay tiêu dùng yêu cầu thiết Đó lý tác giả chọn đề tài “Mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Phú Yên” Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Phú Yên - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng Chi Footer Page of 145 Header Page of 145 nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Phú Yên Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng CN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Phú Yên - Phạm vi nghiên cứu + Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng + Không gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng CN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Phú Yên địa bàn + Thời gian: Các giải pháp đề xuất đề tài có ý nghĩa từ đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc - Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia,… - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp - Phương pháp khác Kết cấu luận văn Chương Một số vấn đề lý luận mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tổ chức Ngân hàng thương mại Chương Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Phú Yên thời gian qua Chương Một số giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Phú Yên thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Một số khái niệm Cho vay tiêu dùng khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng cá nhân hộ gia đình với chi phí vật chất dịch vụ nhà ở, đồ dùng gia đình, phương tiện lại, giáo dục, y tế, Mở rộng cho vay tiêu dùng đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng quy mô cho vay tiêu dùng nhằm thu lợi nhuận cao hơn, hiệu cao hơn, đồng thời giữ vững vị ngân hàng thương mại thương trường Ngoài ra, để mở rộng cho vay tiêu dùng có hiệu quả, ngân hàng thương mại cần xem xét mục tiêu hạn chế rủi ro sinh lời hai mục tiêu kiểm soát 1.1.2 Vai trò cho vay tiêu dùng a Đối với Ngân hàng b Đối với khách hàng vay c Đối với nhà sản xuất d Đối với kinh tế 1.1.3 Đặc điểm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng có đặc điểm sau: a Đặc điểm khách hàng mục đích vay b Nhu cầu vay nguồn trả nợ c Quy mô số lượng khoản vay d Các khoản cho vay tiêu dùng có chi phí rủi ro cao e Lãi suất cho vay tiêu dùng tương đối cao so với lãi suất cho vay thương mại Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.4 Phân loại cho vay tiêu dùng NHTM Phân loại cho vay việc xếp khoản vay theo nhóm dựa số tiêu thức định Việc phân loại cho vay có sở khoa học tiền đề để thiết lập quy trình cho vay thích hợp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Phân loại cho vay tiêu dùng dựa vào sau: a Căn vào mục đích vay b Căn vào phương thức hoàn trả c Căn vào thời hạn cho vay d Căn vào nguồn gốc khoản nợ 1.2 NỘI DUNG CƠ BẢN MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Mở rộng quy mô cho vay * Khái niệm Mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng hình thức phát triển theo chiều rộng hoạt động cho vay việc gia tăng số lượng khách hàng, mở rộng chủng loại sản phẩm nhằm mục đích tăng dư nợ cho vay Thể qua tiêu số lượng khách hàng, số lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng tiêu chí đánh dư nợ cho vay tiêu dùng, tốc độ tăng dư nợ cho vay dư nợ bình quân khách hàng - Mở rộng số lượng khách hàng vay thể số lượng khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng ngày tăng +Mở rộng đối tượng cho vay: + Mở rộng điều kiện cho vay: - Mở rộng chủng loại sản phẩm * Tiêu chí phản ánh mở rộng quy mô cho vay - Dư nợ cho vay: phản ánh số tiền mà Ngân hàng giải ngân cho khách hàng, chưa thu lại Dư nợ cho vay biểu công thức sau: Footer Page of 145 Header Page of 145 Mức tăng dư nợ CVTD = Dư nợ CVTD kỳ sau – Dư nợ CVTD kỳ trước - Tốc độ tăng trưởng dư nợ: phản ánh số tiền khách hàng nợ Ngân hàng thời điểm định so với dư nợ kỳ trước + Tốc độ tăng dư nợ: Tốc độ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng = Dư nợ CVTD kỳ sau – Dư nợ CVTD kỳ trước Dư nợ CVTD kỳ trước + Tốc độ phát triển dư nợ: Tốc độ phát triển Dư nợ CVTD kỳ sau x 100% = dư nợ CVTD Dư nợ CVTD kỳ trước + Chỉ tiêu dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng: Dư nợ CVTD bình quân/khách hàng Tổng dư nợ CVTD kỳ = Số lượng KH vay TD kỳ + Chỉ tiêu tốc độ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng: Tốc độ tăng dư nợ CVTD/KH = Dư nợ CVTD/KH kỳ sau – Dư nợ CVTD/KH kỳ trước Dư nợ CVTD/KH kỳ trước Dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng cho biết quy mô cấp tín dụng mà ngân hàng cấp cho khách hàng Chỉ tiêu phản ánh quy mô tín dụng mà ngân hàng cấp cho khách hàng lớn hay nhỏ Từ đó, thấy vấn đề mở rộng tín dụng thực * Các hoạt động cần tiến hành để mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng Để mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng, cần tiến hành hoạt động bao gồm: Xác định phân tích phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu để từ thiết kế thực thi chiến lược định vị cho thị trường mục tiêu - Phân đoạn thị trường Footer Page of 145 Header Page of 145 - Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị thị trường 1.2.2 Tăng chất lượng cho vay tiêu dùng a Khái niệm Chất lượng cho vay tiêu tổng hợp, phản ánh mức độ thích nghi ngân hàng với thay đổi môi trường bên ngoài, thể sức cạnh tranh ngân hàng Tăng chất lượng hoạt động cho vay tăng cường khả thu hồi vốn lợi nhuận khoản vay Để tăng chất lượng cho vay, ngân hàng phải làm tốt công tác thẩm định, hoàn chỉnh quy trình cho vay, chấp hành tốt quy định nghiệp vụ cho vay theo quy định,… Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu thường sử dụng để đánh giá chất lượng hiệu cho vay Tổng dư nợ xấu CVTD Tỷ lệ nợ xấu x 100% Tổng dư nợ CVTD Tỷ lệ nợ xấu cao ngân hàng khó khăn kinh = doanh, có nguy vốn, khả toán, giảm lợi nhuận, đem lại rủi ro cho ngân hàng Việc nâng cao chất lượng cho vay phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khách quan, để hạn chế rủi ro cho vay, ngân hàng thường sử dụng biện pháp phòng ngừa như: Tăng tài sản đảm bảo, trích lập dự phòng rủi ro, thắt chặt quy trình quản lý,… * Các hoạt động để nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng - Tăng cường kiểm soát nợ xấu, nợ hạn - Nâng cao lực xử lý, tác nghiệp nhân viên - Đơn giản hóa thủ tục vay vốn 1.2.3 Mở rộng mạng lưới cho vay Mở rộng mạng lưới có nghĩa trụ sở chính, mở thêm chi nhánh cấp tỉnh, thành phố, thị xã, quận huyện Mở rộng mạng lưới Footer Page of 145 Header Page of 145 cho vay có tác động trực tiếp đến khả hoạt động ngân hàng Một ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng lớn có hội phát triển cao, dễ dàng đáp ứng nhiều yêu cầu khách hàng Đồng thời việc mở rộng mạng lưới đảm bảo cho ngân hàng chiếm lĩnh thị trường thị phần, tiếp thị, quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng đạt hiệu cao Để mở rộng thị trường mình, chiếm lĩnh thị trường, NHTM tìm cách xâm nhập vào thị trường mới, thị trường mà khách hàng chưa biết biết chưa nhiều đến sản phẩm ngân hàng, cách mở rộng mạng lưới 1.2.4 Mở rộng hình thức cho vay tiêu dùng Mở rộng phương thức cho vay mở rộng hình thức, cách thức hoạt động cho vay phát triển hình thức, phương thức, dịch vụ cho vay Các NHTM phải mở rộng phương thức cho vay để ngân hàng có thêm nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu ngày đa dạng, phong phú khách hàng ; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng chọn hình thức phù hợp với nhu cầu phục vụ đời sống mình, đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội nay; đồng thời giúp ngân hàng phân tán rủi ro hoạt động cho vay Nội dung việc đa dạng hóa phương thức cho vay bao gồm: Cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp, cho vay trả góp, cho vay lần, cho vay theo hạn mức, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi, cho vay theo phương thức khác 1.2.5 Kết mở rộng cho vay tiêu dùng Việc mở rộng cho vay sở gia tăng thu nhập, đồng thời làm tốt vai trò mạch máu kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển theo sách khuyến khích nhà nước - Lợi nhuận CVTD= Doanh thu từ CVTD – Chi phí CVTD Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 -Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng/Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng - Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng/Tổng thu lãi cho vay - Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng/Tổng thu nhập Ngân hàng Mở rộng cho vay vừa cho phép ngân hàng giữ vững khách hàng cũ, đồng thời thu hút thêm khách hàng mới, qua mở rộng cho vay giúp cho ngân hàng phân tán bớt rủi ro trình hoạt động kinh doanh tăng thêm lợi nhuận 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.3.1 Các nhân tố bên ngân hàng - Định hướng phát triển ngân hàng: - Năng lực tài ngân hàng - Chất lượng nguồn nhân lực - Chính sách tín dụng ngân hàng - Công nghệ mạng lưới hoạt động - Quy trình tín dụng 1.3.2 Các nhân tố thuộc khách hàng - Khả tài khách hàng - Uy tín khách hàng - Tài sản đảm bảo người vay: 1.3.3 Các nhân tố thuộc môi trường - Môi trương pháp lý (Chính sách Chính phủ, NHNN,…) - Môi trường văn hóa - xã hội Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 BIDV mức * Chính sách lãi suất, hạn mức, điều kiện vay vốn: So với ngân hàng khác địa bàn, sản phẩm cho vay tiêu dùng BIDV Phú Yên tương đối cạnh tranh * Về hoạt động truyền thông quảng bá: Tính chuyên nghiệp hình ảnh BIDV hoạt động cho vay tiêu dùng mờ nhạt b Tình hình dịch vụ cho vay tiêu dùng BIDV Phú Yên Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2010-2012 chiếm tỷ trọng nhỏ tổng dư nợ BIDV Phú Yên phát triển cho vay tiêu dùng theo mục tiêu, định hướng, sách phát triển, hỗ trợ, … theo điều hành BIDV Doanh số cho vay, quy mô, thị phần dư nợ cho vay tiêu dùng BIDV Phú Yên liên tục giảm qua năm Về cấu theo kỳ hạn, tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng ngắn hạn tăng dần qua năm Dư nợ cho vay tiêu dùng tăng, giảm qua năm không Chất lượng nợ chưa kiểm soát, thể tỷ lệ nợ xấu ngày tăng 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV PHÚ YÊN 2.2.1 Thực trạng quy mô cho vay tiêu dùng chi nhánh a Tăng trưởng số lượng khách hàng vay Để mở rộng quy mô cho vay, năm qua chi nhánh trọng đến mở rộng cho vay đến khách hàng tiêu dùng, thể qua bảng: Bảng 2.6: Số lượng khách hàng vay tiêu dùng BIDV Phú Yên Chỉ tiêu Số lượng KH Tốc độ phát triển số lượng KH Tốc độ tăng trưởng KH ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Người 418 509 494 % 100 121.77 118.18 % 100 21.77 18.18 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BIDV Phú Yên) Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Tốc độ tăng số lượng khách hàng chi nhánh qua năm chưa đều, chứng tỏ sách khách hàng phù hợp ngân hàng khả nắm bắt nhu cầu vay tiêu dùng người dân ngày chưa tốt * Mở rộng cho vay qua tăng dư nợ theo đối tượng vay vốn Trong hình thức cho vay CVTD không hạn chế đối tượng cho vay nhỏ lẻ như: CBCNV DN, CBCNV NN, CBHT CN & HGĐ Để hiểu sâu vấn đề này, phân tích tình hình cho vay tiêu dùng chi nhánh Bảng 2.8: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo đối tượng khách hàng Năm 2010 Dư nợ Tỷ trọng (Tr (%) đồng) Năm 2011 Tỷ Dư nợ trọng (Tr (%) đồng) Năm 2012 Tỷ Dư nợ trọng (Tr (%) đồng) CBCNV nhà nước 24,881 24.46 24,302 26.52 21,667 28.06 CBCNV DN 21,107 20.75 17,328 18.91 14,834 19.21 5,096 5.01 9,164 10.00 8,316 10.77 Cá nhân, hộ gia đình 50,636 49.78 40,842 44.57 32,401 41.96 Tổng cộng 101,720 100.00 91,635 100.00 77,218 100.00 Đối tượng cho vay CB hưu trí (Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng BIDV Phú Yên từ 2010 – 2012) Nhu cầu CN & HGĐ chi tiêu cho sống hàng ngày lớn, biến động thất thường Xu hướng đối tượng CBCNV có nhu cầu vay tiêu dùng cao Hiện nay, đối tượng khách hàng số ngân hàng quan tâm, hướng đến để khai thác triệt để dịch vụ bán lẻ * Thực trạng mở rộng điều kiện cho vay Để đảm bảo thu hồi nợ Ngân hàng ràng buộc người vay đảm bảo cho khoản vay đảm bảo tài sản đảm bảo tiền lương khách hàng vay Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Bảng 2.9: Dư nợ CVTD theo hình thức đảm bảo Đơn vị tính : triệu đồng, % Năm 2010 Dư nợ Tỷ trọng 95,617 94 6,103 Chỉ tiêu Dư nợ có đảm bảo TS Dư nợ đảm bảo lương Dư nợ không đảm bảo Tổng 101,720 100 Năm 2011 Năm 2012 Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng 85,037 92.8 67,206 87.03 6,598 7.2 10,012 12.97 91,635 100 77,218 100 (Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng BIDV Phú Yên 2010 – 2012) Đối với hình thức cho vay tài sản đảm bảo dư nợ khách hàng không đủ điều kiện để BIDV Phú Yên cho vay tài sản đảm bảo Đối với cho vay đảm bảo tài sản dư nợ chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn Tình hình cho vay có đảm bảo tiền lương tăng qua năm phát triển mạnh năm 2012, cho vay tiêu dùng có đảm bảo tài sản giảm tỷ trọng nhanh cho thấy sở đảm bảo an toàn tín dụng người vay có thu nhập ổn định mang tính chất lâu dài, BIDV Phú Yên cấu lại danh mục khách hàng, tìm hướng để mở rộng hoạt động cho vay * Thực trạng sản phẩm cho vay Hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Phú Yên đơn điệu sản phẩm vay vốn Bảng 2.10: Dư nợ sản phẩm cho vay tiêu dùng theo mục đích Đơn vị tính : triệu đồng Mục đích vay Mua nhà đất XD sửa chữa nhà Sinh hoạt TD Cho vay khác Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng (%) (Tr đồng) (%) (Tr đồng) (%) (Tr đồng) 61,541 18,513 15,563 6,103 60.5 18.2 15.3 49,116 18,877 17,044 6,598 53.6 20.6 18.6 7.2 33,744 14,671 13,590 15,212 43.7 19.00 17.60 19.70 (Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng BIDV Phú Yên 2010 – 2012) Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm thay đổi qua năm Cụ thể, cho vay mua nhà đất chiếm tỷ trọng cao nhất, sau giảm dần qua năm Các loại cho vay khác xử lý nhu cầu đột biến tăng cao dần theo thời gian b Các tiêu chí thể quy mô cho vay tiêu dùng chi nhánh - Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng BIDV Phú Yên Bảng 2.11: Dư nợ CVTD BIDV Phú Yên từ năm 2010 - 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng,% Chỉ tiêu Tổng dư nợ tín dụng Dư nợ tiêu dùng Tốc độ phát triển DNTD Tốc độ tăng DNTD Tỷ trọng dư nợ CVTD/TDN 2010 1,596,297 101,720 100 6.37 2011 1,643,236 91,635 90.09 (9.91) 5.58 2012 1,565,236 77,218 84.27 (15.73) 4.93 (Nguồn: Báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV Phú Yên từ 2010 – 2012) Qua năm 2010 - 2012, dư nợ cho vay tiêu dùng giảm so với năm trước Nguyên nhân việc thu hẹp quy mô cho vay tiêu dùng chủ yếu tác động sách kinh tế vĩ mô (chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 01/3/2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) c Mở rộng quy mô cho vay qua dư nợ cho vay bình quân khách hàng Bảng 2.12: Dư nợ cho vay bình quân khách hàng Đơn vị tính: Triệu đồng,% Chỉ tiêu Tổng dư nợ Số lượng KH vay vốn Dư nợ cho vay bình quân/KH 2010 101,720 418 243 2011/ 2012/ 2010 2011 91,635 77,218 -9.91 -15.73 509 494 21.77 -2.95 180 156 -25.93 -13.33 2011 2012 (Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng BIDV Phú Yên 2010 – 2012) Dư nợ bình quân khách hàng qua năm mức 156 triệu đồng cao, tốc độ tăng trưởng vay vốn bình Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 quân khách hàng thấp d Đánh giá quy mô cho vay tiêu dùng chi nhánh thời gian qua Tốc độ tăng hạn chế, dư nợ cho vay bình quân khách hàng giảm dần, đối tượng cho vay tiêu dùng phát triển tương đối đồng chưa có phân khúc rõ rệt, chưa xứng với tiềm ngân hàng, trình độ nguồn nhân lực, … e Nguyên nhân hạn chế việc mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng Bên cạnh nguyên nhân khách quan, Ngân hàng chưa triển khai chương trình marketing lớn để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh 2.2.2 Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng Tại BIDV Phú Yên, nợ xấu CVTD năm 2010 -2012 có biến động lớn Đến năm 2012 nợ xấu tiếp tục tăng 1,997 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 2,59%/dư nợ CVTD chiếm 0,13%/tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh Nói chung, chất lượng cho vay tiêu dùng có chiều hướng xấu đi, cần có giải pháp quản lý chặt chẽ Một số nguyên nhân phát sinh rủi ro cho vay tiêu dùng - Rủi ro từ phía khách hàng vay - Công tác kiểm soát khoản vay - Năng lực xử lý, tác nhân nhân viên 2.2.3 Thực trạng mạng lưới cho vay Công tác mở rộng mạng lưới hoạt động phần chiến lược phân phối Bảng 2.15: Mạng lưới BIDV Phú Yên Chỉ tiêu Hội sở Phòng giao dịch Tổng cộng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 (Nguồn: Báo cáo mạng lưới hoạt động kinh doanh BIDV Phú Yên) Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Thực trạng, thời gian qua tốc độ mở rộng mạng lưới kinh doanh chi nhánh chậm Mạng lưới kinh doanh mỏng, có trụ sở đóng trung tâm thành phố, 02 phòng giao dịch vị trí thành phố Địa bàn rộng lớn lại chưa có điểm giao dịch Chi nhánh cẩn trọng nhiều hội kinh doanh Số lượng cán quan hệ khách hàng cá nhân hạn chế số lượng chất lượng, BIDV Phú Yên trọng công tác đào tạo kiến thức, kỹ Các sản phẩm cho vay tiêu dùng chưa triển khai kết hợp chặt chẽ thông qua kênh phân phối đại internet, máy ATM, POS,… để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc đăng ký vốn vay, toán nợ vay, … 2.2.3 Thực trạng loại sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng a Thực trạng phương thức cho vay tiêu dùng Trong thời gian qua, chi nhánh, cho vay ngắn hạn chủ yếu hình thức cho vay lần, phương thức khác hạn chế Để đánh giá thực trạng phương thức cho vay BIDV Phú Yên, ta nghiên cứu qua bảng sau: Bảng 2.17: Thực trạng hình thức cho vay Đơn vị tính: Triệu đồng,% Năm 2010 Dư nợ Tỷ Chỉ tiêu Năm 2011 Dư nợ Tỷ trọng trọng Cho vay lần Cho vay theo hạn mức thấu chi Các phương thức cho vay khác Tổng Năm 2012 Dư nợ Tỷ trọng 101,070 650 99.36 0.64 90,821 814 99.11 0.89 76,307 911 98.82 1.18 0 0 0 101,720 100 91,635 100 77,218 (Nguồn: Phòng Khách hàng - BIDV Phú Yên) Footer Page 17 of 145 100 Header Page 18 of 145 16 Với số liệu trên, BIDV Phú Yên cho vay chủ yếu theo phương thức cho vay lần, hạn chế áp dụng phương thức cho vay khác 2.2.5 Thực trạng kết hoạt động cho vay tiêu dùng Trong thời gian từ năm 2010 – 2012, quy mô thu lãi cho vay tiêu dùng có biến động, cụ thể sau: Bảng 2.18: Thu lãi cho vay tiêu dùng Đơn vị tính: Triệu đồng,% Chỉ tiêu Tổng thu lãi CVTD 2010 Số tiền Số tiền 2011 Mức tăng % tăng Số tiền 2012 Mức % tăng tăng 1,996 1,108 (888) 44.49 773 (335) -30.23 (Nguồn: Báo cáo thu nhập BIDV Phú Yên) Qua bảng 2.18 cho thấy quy mô thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng có xu hướng giảm năm qua Sự suy giảm ảnh hưởng kinh tế nước tiếp tục khó khăn, điều hành sách vĩ mô, thu nhập người dân bị hạn chế, ngân hàng hạn chế cho vay, cần quan tâm đến công tác quản lý nợ chi nhánh 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV PHÚ YÊN 2.3.1 Thành - Nếu loại trừ yếu tố bị ảnh hưởng sách quản lý kinh tế vĩ mô, BIDV Phú Yên hoàn thành mục tiêu phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2010-2012 đề - Đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ, tăng khả đáp ứng nhu cầu khách hàng, giúp BIDV Phú Yên mở rộng thương hiệu, nâng cao uy tín thị phần địa bàn - Có ban hành số Quy trình nghiệp vụ sản phẩm cụ thể, chặt chẽ từ hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, quy trình giao dịch đến sách giá, lãi suất, phí… Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 - Thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng đóng góp phần vào hiệu tổng thu Chi nhánh 2.3.2 Hạn chế - Cơ cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng đơn giản - Quy chế cho vay tiêu dùng chưa phù hợp với đối tượng khách hàng - Chất lượng nợ thấp, chưa kiểm soát cao - Mạng lưới nguồn nhân lực Ngân hàng cân đối - Phương thức cho vay vận dụng đơn điệu - Hoạt động marketing, quảng cáo chưa quan tâm mức 2.3.3.Nguyên nhân làm hạn chế mở rộng cho vay a Nguyên nhân khách quan - Tình hình khó khăn kinh tế - Khách hàng chưa có thói quen vay tiêu dùng - Do tình hình cạnh tranh địa bàn b Nguyên nhân chủ quan - Hệ thống thông tin hạn chế - Quy trình tín dụng tiêu dùng rập khuôn từ cho vay bán buôn - Số lượng, trình độ, đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu công việc - Công tác quản trị khoản vay chưa tốt - Mạng lưới cho vay chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế khách hàng địa bàn - Phương thức cho vay chưa vận dụng đầy đủ chuyên môn hóa Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA BIDV PHÚ YÊN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA BIDV PHÚ YÊN TRONG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 3.1.1 Định hướng chiến lược phát triển BIDV Phú Yên giai đoạn 2013 -2015 - Thị phần: đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng toàn hệ thống, nắm giữ thị phần lớn thứ hai thị trường dư nợ - Khách hàng mục tiêu: Khách hàng dân cư (cá nhân, hộ gia đình) có thu nhập cao thu nhập trung bình trở lên, ưu tiên khai thác khách hàng: + Có quan hệ tiền gửi BIDV, có quan hệ lâu dài, tín nhiệm với ngân hàng + Được chi trả lương, thu nhập qua tài khoản tiền gửi BIDV + Khách hàng tiềm năng, có địa vị xã hội để phát triển khách hàng -Sản phẩm: Đẩy mạnh sản phẩm mũi nhọn: cho vay nhu cầu nhà ở, cho vay mua xe ô tô cho vay tiêu dùng khác - Kênh phân phối: Mở rộng hợp tác với đối tác (nhà phân phối, chủ đầu tư) để tìm kiếm phát triển khách hàng cách hiệu -Mục tiêu phát triển cho vay tiêu dùng giai đoạn 2013- 2015 Tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng bình quân giai đoạn 2013 - 2015 : 30% 3.1.2 Các quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp - Phải tuân thủ văn quy định ngành pháp luật nhà nước Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Cung cấp cho khách hàng danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng hấp dẫn, đa dạng, đa tiện ích phù hợp với đối tượng khách hàng - Phải gắn liền với nâng cao chất lượng cho vay, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng - Mở rộng cho vay phải gắn liền với hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn tín dụng - Thời gian cho vay: phù hợp với mức thu nhập thực tế khả chi trả khách hàng - Điều kiện thủ tục: theo hướng đơn giản hóa đảm bảo quy định BIDV - Thời gian giải hồ sơ nhanh 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Hoàn thiện mở rộng quy mô cho vay Theo định hướng phát triển cho vay tiêu dùng, BIDV Phú Yên xác định tập trung Khách hàng mục tiêu khách hàng dân cư (cá nhân, hộ gia đình) có thu nhập cao thu nhập trung bình trở lên * Xác định khách hàng mục tiêu Đối tượng chủ yếu gồm CBCNV, doanh nhân, người có thu nhập cao Trên sở đó, chi nhánh cần tăng cường hoạt động nghiên cứu khách hàng nhằm tìm hiểu nhu cầu mong muốn khách hàng * Xây dựng sách tín dụng linh hoạt, phù hợp với thay đổi thị trường mục tiêu Chi nhánh cần nhạy bén, kịp thời điều chỉnh sách tín dụng cho phù hợp với đạo NHNN, đảm bảo việc trì mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh cần chủ động đề xuất với BIDV nới lỏng điều kiện vay vốn, tăng hạn mức cho vay, thời hạn vay số sản phẩm tín dụng tiêu dùng bất cập để tận dụng hội tốt mở rộng cho vay tiêu dùng Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 * Mở rộng điều kiện cho vay - Xây dựng hệ thống đánh giá, xếp hạng khách hàng để lựa chọn khách hàng có uy tín, tình hình tài lành mạnh làm sở gia tăng hạn mức tín dụng, tăng mức vay vốn không đảm bảo tài sản - Xây dựng tiêu đánh giá tài sản theo khả khoản tài sản đảm bảo - Xây dựng lãi suất cho vay tiêu dùng đa dạng cho đối tượng khách hàng Đa dạng hóa hình thức trả lãi để tạo điều kiện phù hợp với đặc điểm nhu cầu khách hàng Lãi suất phải linh hoạt theo đối tượng vay vốn, đảm bảo hài hoà cân đối lợi ích ngân hàng lợi ích khách hàng * Mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ sách khách hàng hợp lý đáp ứng tối đa nhu cầu BIDV Phú Yên nghiên cứu, đề xuất HSC xây dựng sản phẩm tín dụng bán lẻ đặc thù với phân đoạn khách hàng mục tiêu, cần có chiến lược khác biệt hoá dựa mạnh nguồn lực tài chính, thương hiệu, đặc biệt ý kết hợp dịch vụ, nhà cung cấp sản phẩm lĩnh vực khác nhằm đem đến sản phẩm “trọn gói” cho khách hàng Sắp xếp dòng dịch vụ cho vay tiêu dùng cách có hệ thống hướng tới nhu cầu khách hàng Để phát triển chủng loại dịch vụ CVTD, BIDV Phú Yên cần thực theo hai hướng: - Kéo dài loại sản phẩm dịch vụ có: BIDV có dịch vụ cho vay nhu cầu nhà ở, bao gồm cho vay mua nhà, xây nhà, sửa chữa nhà ở, BIDV Phú Yên cần có thêm dịch vụ cho vay mua nhà xã hội hay nhà dự án Hoặc BIDV có dịch vụ cho vay tiêu dùng qua thẻ tín dụng Visa cần mở thêm thẻ Master, JCB, American,… Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Bổ sung thêm mặt hàng mới: BIDV Phú Yên cần bổ sung thêm dịch vụ cho vay đáp ứng nhu cầu y tế (khám chữa bệnh xác nhận lực tài để điều trị bệnh nước ngoài),… 3.2.2 Nâng cao chất lượng cho vay - Duy trì liên hệ thường xuyên với khách hàng Cán khách hàng nên thường xuyên liên hệ với khách hàng (trung bình lần/tháng) để có thông tin tình hình tài khách hàng, thông tin chỗ ở, quan hệ gia đình, Khi CBKH nhận thấy có dấu hiệu cảnh báo ảnh hưởng bất lợi đến khả trả nợ khách hàng ảnh hưởng làm giảm giá trị tài sản bảo đảm, CBKH cần báo cáo với Lãnh đạo để tìm hướng giải phù hợp, ngăn chặn tình trạng khả trả nợ vay ngân hàng CBKH thẩm định lại giá trị tài sản bảo đảm định kỳ 06 tháng lần, giá trị tài sản giảm phải yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản bảo đảm thu hồi phần nợ vay trước hạn nhằm đảm bảo an toàn tín dụng cho Ngân hàng - Thực sách quản lý khoản vay an toàn, hạn chế rủi ro Đối với khoản vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm thiệt hại tài sản suốt thời gian vay, người thụ hưởng BIDV: + Tài sản bảo đảm nhà ở, đất ở: mua bảo hiểm hỏa hoạn, chất nổ + Tài sản bảo đảm phương tiện lại (ôtô, xe buýt, ): mua bảo hiểm vật chất xe giới Đối với khoản vay tiêu dùng tài sản bảo đảm nên yêu cầu khách hàng vay mua bảo hiểm Bảo an tín dụng Tăng cường phối hợp chặt chẽ cán khách hàng cán quản lý nợ việc quản trị khoản vay Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 -Thực nghiêm ngặt quy trình quản lý tín dụng quản lý rủi ro: + Tổ chức phân loại nợ + Tổ chức lại mô hình quản lý tín dụng theo nhóm khách hàng, có phân loại, có sách khách hàng cụ thể phân cấp quản lý chi tiết đến cán tín dụng + Hiện đại hóa trình thẩm định + Quản lý rủi ro tín dụng: phân cấp chức giám sát cho phòng quản lý rủi ro - Xây dựng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có lực xử lý tác nghiệp - Rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục sở hoàn thiện quy trình tín dụng 3.3.3 Mở rộng mạng lưới cho vay - Mở rộng mạng lưới cho vay đến nơi tập trung dân cư thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An Cải tiến mô hình tổ chức cho vay tiêu dùng theo hướng ngày chuyên môn hóa quy trình xử lý công việc - Triển khai kênh phân phối trực tuyến đại ứng dụng công nghệ (internet/phone/SMS) sở nâng cao chất lượng dịch vụ đường truyền (tăng dung lượng, tốc độ truyền liệu) biện pháp nghiệp vụ tăng tính bảo mật thông tin khách hàng, an toàn cho ngân hàng…, tự động hóa theo dõi hồ sơ cho vay tiêu dùng - Phát triển đội ngũ bán hàng trực tiếp, thuê số công đoạn thành lập phận hỗ trợ công tác tín dụng (cộng tác viên) 3.2.4 Phát triển hình thức cho vay Căn theo đối tượng khách hàng, nhu cầu, mục đích sử dụng vốn vay để áp dụng hình thức cho vay phù hợp Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn thường xuyên ngân hàng tín nhiệm Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 Triển khai hình thức cho vay tiêu dùng gián tiếp thông qua nhà phân phối nhà sản xuất 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ khác a Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Chú trọng đào tạo bồi dưỡng thêm cán người, việc, tránh lãng phí chi phí đào tạo, lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp - Thường xuyên có kế hoạch tổ chức đào tạo đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ - Tăng cường chế giám sát, kiểm tra b Xây dựng trung tâm liệu khách hàng - Thành lập phòng lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng để phục vụ cho trình thẩm định hỗ trợ cho công tác chăm sóc khách hàng - Cần xây dựng đội ngũ điều tra thông tin khách hàng c Xây dựng văn hóa, tác phong phục vụ khách hàng - Xây dựng tiêu chuẩn phong cách phục vụ khách hàng - Đánh giá hài lòng khách hàng qua hòm thư góp ý, địa chỉ, email, phiếu thăm dò ý kiến d Tăng cường truyền thông, quảng bá sản phẩm - Đẩy mạnh kênh quảng cáo qua email - Xây dựng, thiết kế website riêng với hình thức bề lôi nhằm thu hút khách hàng - In tờ rơi giới thiệu sản phẩm dịch vụ đặt vị trí dễ thu hút khách hàng để khách hàng nắm bắt sản phẩm dịch vụ - Cần tận dụng phương thức quảng cáo hình LCD nơi công cộng Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với cấp quan nhà nước - Hoàn thiện hành lang pháp lý - Những nội dung sửa đổi sách tài nhà đất, sách tín dụng, bảo đảm tiền vay,… 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước Hoàn chỉnh hệ thống văn quy tạo tảng sở cần thiết cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Thực ổn định sách điều hành ưu tiên phát triển tín dụng tiêu dùng thời gian dài để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tiêu dùng chi nhánh, giữ vững tăng trưởng ổn định khách hàng cá nhân KẾT LUẬN Để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Phú Yên, trì mở rộng thị phần cho vay tiêu dùng địa bàn, nâng cao chất lượng tín dụng, đề tài đề xuất số nhóm giải pháp hoàn thiện sách, quy trình phục vụ cho vay tiêu dùng, nghiên cứu đưa thị trường sản phẩm cho vay tiêu dùng đa dạng đôi với việc mở rộng kênh phân phối, Đề tài đưa số kiến nghị quan hữu quan với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Phú Yên Footer Page 26 of 145 ... nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Phú Yên - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng Chi Footer Page of 145 Header Page of 145 nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Phú Yên Đối tư ng... vấn đề lý luận mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tổ chức Ngân hàng thương mại Chương Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Phú Yên thời gian... TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV PHÚ YÊN 2.2.1 Thực trạng quy mô cho vay tiêu dùng chi nhánh a Tăng trưởng số lượng khách hàng vay Để mở rộng quy mô cho vay, năm qua chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên, Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên, Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay