Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

26 86 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:19

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 2: TS TỐNG THIỆN PHƯỚC Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với phát triển kinh tế, nhu cầu người ngày có xu hướng tăng cao Đó nhu cầu cấp bách nhu cầu nhằm cải thiện mức sống thường ngày họ Tuy nhiên, người có khả tự tài trợ cho nhu cầu thời điểm phát sinh nhu cầu Vì vậy, cho vay tiêu dùng đời nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát sinh chưa chuẩn bị nguồn chi trả cho chúng Trong thời gian qua Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà triển khai loại hình cho vay tiêu dùng cho cán nhân dân toàn thành phố có nhu cầu vay vốn đạt nhiều kết đáng khích lệ Tuy nhiên thực tế loại hình cho vay số tồn cần phải nghiên cứu để có giải pháp phù hợp bước đẩy mạnh, mở rộng thêm hình thức cho vay không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa rủi ro xảy Đó lý chọn đề tài “Mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Footer Page of 145 Header Page of 145 Sơn Trà thời gian tới * Câu hỏi nghiên cứu - Mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại bao hàm nội dung gì? Các tiêu chí để đánh giá kết nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng gì? - Thực trạng biện pháp kết mở rộng cho vay tiêu dùng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà nào? - Cần tiến hành giải pháp để mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại tình hình thực tiễn cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thực trạng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà giai đoạn 2011 – 2013 Phương pháp nghiên cứu Trên sở vận dụng phương pháp luận vật biện chứng, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể phương pháp điều tra thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích… kết hợp lý luận với thực tiễn để đưa nhận định, đánh giá chung thực trạng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà, đưa giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận mục liên quan, nội dung luận văn kết cấu thành chương: Footer Page of 145 Header Page of 145 Chương 1: Cơ sở lý luận mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động cho vay NHTM a Khái niệm Ngân hàng thương mại b Hoạt động Ngân hàng thương mại c Hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại a Khái niệm cho vay tiêu dùng b Vai trò cho vay tiêu dùng b Đặc điểm cho vay tiêu dùng c Phân loại cho vay tiêu dùng 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.2.1 Nội dung mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM Mở rộng cho vay tiêu dùng việc tăng quy mô cấp tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình thông qua gia tăng số lượng khách hàng, dư nợ bình quân khách hàng… sở nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát rủi ro đảm bảo khả sinh lời Footer Page of 145 Header Page of 145 phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng thời kỳ Từ quan niệm ta rút số vấn đề sau: - Mở rộng cho vay tiêu dùng gia tăng quy mô nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng - Mở rộng cho vay tiêu dùng phải đôi với việc kiểm soát rủi ro tín dụng, tức tiến hành biện pháp mở rộng cho vay tiêu dùng phải đôi với việc tiến hành biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Ngân hàng thực mở rộng cho vay tiêu dùng phương thức khác như: Thứ mở rộng đối tượng khách hàng cho vay tiêu dùng thông qua gia tăng số lượng khách hàng vay vốn ngân hàng Việc gia tăng số lượng khách hàng thực cách phát triển thị trường gia tăng số lượng khách hàng thị trường hoạt động Thứ hai gia tăng quy mô dư nợ cho vay bình quân khách hàng tức gia tăng cho vay với số lượng khách hàng, giữ nguyên mức cho vay số lượng khách hàng giảm, mức cho vay tăng nhanh số lượng khách hàng Mở rộng cho vay tiêu dùng khái niệm cụ thể song mà giới hạn cách hiểu vấn đề này, điều có nghĩa mở rộng cho vay tiêu dùng không tăng lên quy mô cho vay tiêu dùng mà phải nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng Muốn giành thị phần lớn, giữ vững không ngừng nâng cao vị Ngân hàng phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Chất lượng dịch vụ nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng thể qua độ an toàn, xác trình thực nghiệp vụ cho vay tiêu dùng; thủ tục đơn giản khách hàng đến vay nhằm mục Footer Page of 145 Header Page of 145 đích tiêu dùng; trụ sở bố trí, xây dựng thuận lợi; thái độ nhân viên ngân hàng niềm nở, vui vẻ, hòa nhã… để quảng bá thương hiệu, hình ảnh ngân hàng đến với người Chính vậy, vấn đề quan trọng làm đến nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Và việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng phải đôi với việc kiểm soát, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Rủi ro hoạt động ngân hàng có nhiều loại rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro tín dụng phổ biến rủi ro tín dụng cho vay Việc kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thể hiệu sử dụng vốn người vay tiêu dùng Khách hàng sử dụng vốn vay mục đích, đạt nhu cầu tiêu dùng thông qua tài trợ ngân hàng Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng tốt giúp ngân hàng thu hồi gốc lãi, bù đắp chi phí thu lợi nhuận Điều có nghĩa ngân hàng vừa tạo hiệu kinh tế lại tạo hiệu xã hội, tác động tích cực tới phát triển kinh tế 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá kết mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM a Tăng trưởng quy mô a1 Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng Dư nợ cho vay tiêu dùng tiêu phản ánh số tiền mà ngân hàng giải ngân cho khách hàng chưa thu lại thời điểm định - Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng cho biết dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng tổng dư nợ cho vay ngân hàng - Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng thể biến động dư nợ cho vay tiêu dùng thời kỳ định Footer Page of 145 Header Page of 145 a2 Tăng trưởng số lượng khách hàng vay tiêu dùng - Số lượng khách hàng tiêu quan trọng việc đánh giá công tác mở rộng cho vay tiêu dùng Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tổng số khách hàng đến giao dịch tiêu dùng ngân hàng thời kỳ định Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng số lượng khách hàng tính hiệu số số lượng khách hàng năm t với số lượng khách hàng năm (t–1) - Tốc độ tăng trưởng khách hàng cho vay tiêu dùng: Phản ánh biến động số lượng khách hàng cho vay tiêu dùng thời kỳ định, thường năm a3 Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng Dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng tiêu thể số tiền bình quân mà ngân hàng giải ngân cho khách hàng vay tiêu dùng b Mở rộng thị phần CVTD ngân hàng địa bàn Thị phần cho vay tiêu dùng tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng ngân hàng so với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tất ngân hàng thị trường mục tiêu Chỉ tiêu tăng trưởng thị phần cho thấy lực cạnh tranh ngân hàng lĩnh vực cho vay tiêu dùng c Hợp lý hóa cấu dư nợ cho vay tiêu dùng Chỉ tiêu phản ánh đa dạng loại hình cho vay tiêu dùng mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng bao gồm sản phẩm cho vay mua nhà, sản phẩm cho vay mua xe, sản phẩm cho vay du học,… Khi sản phẩm cho vay mở rộng đáp ứng, thỏa mãn tốt nhu cầu, mong muốn khách hàng Qua thể việc cho vay ngân hàng có tăng trưởng, cách thức mà ngân hàng cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng cho khách hàng đa dạng hơn, Footer Page of 145 Header Page of 145 phù hợp với nhu cầu khách hàng theo định hướng, mục tiêu ngân hàng đặt giai đoạn d Nâng cao chất lượng dịch vụ Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng việc cải thiện hiệu vốn vay tiêu dùng khách hàng cá nhân cho mục đích tiêu dùng, qua thu hút thêm nhiều khách hàng đến với ngân hàng Để nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng phải thường xuyên thu thập thông tin đánh giá chất lượng, thái độ phục vụ cán tín dụng từ khâu tiếp xúc tư vấn khách hàng đến lúc làm hồ sơ thủ tục vay giải ngân cho khách hàng Ngoài ra, ngân hàng phải trọng đến sở vật chất, thuận tiện cho khách hàng muốn giao dịch với ngân hàng e Kiểm soát rủi ro Như nói, có nhiều cách để kiểm soát rủi ro chủ yếu xem xét tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng, thường bao hàm tiêu sau: e1 Biến đổi cấu nhóm nợ Theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 [4] định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 [5] khoản nợ phân thành nhóm từ nhóm đến nhóm Trong đó, nợ xấu khoản nợ từ nhóm trở Nợ xấu khoản vay có nguy dẫn đến khả vốn, đem lại rủi ro cho ngân hàng Nếu ngân hàng kiểm soát rủi ro tốt cấu nhóm nợ ngân hàng thay đổi theo hướng tập trung chủ yếu vào nhóm nhóm e2 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng Là tỷ lệ phần trăm nợ xấu cho vay tiêu dùng tổng dư nợ cho vay tiêu dùng NHTM thời điểm định Nếu tỷ Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 lệ nợ xấu cao phản ánh độ rủi ro cao Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu thấp có nghĩa ngân hàng có khả thu hồi quản lý tốt e3 Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Nợ xấu cao mức trích lập dự phòng rủi ro cao e4 Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng Xóa nợ ròng số khoản cho vay không giá trị ngân hàng xóa khỏi sổ sách (theo dõi ngoại bảng) gọi khoản cho vay xóa nợ Nếu khoản vay mà cuối ngân hàng thu hồi khoản thu nhập khấu trừ tổng xóa nợ thành khoản xóa nợ ròng Khoản xóa nợ ròng mức tổn thất thật sự, phản ánh mức rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng Do để đánh giá xác mức độ rủi ro, người ta sử dụng tiêu tỷ lệ nợ xóa ròng 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến CVTD NHTM a Các nhân tố bên ngân hàng b Các nhân tố bên ngân hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NHNO & PTNT QUẬN SƠN TRÀ 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh a Hoạt động huy động vốn Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2011-2013 Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Qua bảng số liệu ta thấy hoạt động chi nhánh năm có thu đủ bù chi có lãi Nguồn thu chủ yếu chi nhánh thu từ hoạt động tín dụng, chiếm tỷ trọng lớn 90% tổng thu Năm 2012, nguồn thu từ tín dụng đạt 75,8 tỷ đồng, tăng 28,43% so với năm 2011 đến hết năm 2013 đạt 93,69 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2012 Và hoạt động ngân hàng chủ yếu huy động vốn thị trường vay nên việc chi lãi chi phí kèm theo dành cho mảng hoạt động chiếm tỷ trọng cao 70% tổng chi Năm 2012, tổng chi cho hoạt động tín dụng đạt 47,86 tỷ đồng, tăng 44,26% so với năm 2011 đến hết năm 2013 tổng chi cho hoạt động tín dụng 56,21 tỷ đồng, tăng 17,46% so với năm 2012 Nhìn chung kết hoạt động kinh doanh chi nhánh tốt, quỹ thu nhập tăng qua năm Năm 2012 đạt 20,1 tỷ đồng tăng 7,45% so với năm 2011 đến năm 2013 đạt 27,19 tỷ đồng tăng 35,23% so với năm 2012 2.1.5 Đặc điểm khách hàng CVTD Chi nhánh - Về mục đích vay vốn + Vay chấp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa phần mua sắm dụng cụ gia đình… + Vay tín chấp chủ yếu nhằm để mua phương tiện lại, sửa chữa nhà cửa mua sắm dụng cụ gia đình… - Về hành vi khách hàng + Mong muốn vay nhiều tốt so với giá trị tài sản + Mong muốn thủ tục nhanh gọn sớm nhận vốn vay + Quan tâm đến lãi suất phí quan hệ vay vốn sử dụng dịch vụ + Tâm lý ngại đến ngân hàng để tìm hiểu thông tin, thủ tục vay mà thường tìm hiểu, tư vấn thông qua giới thiệu người quen hay tờ rơi, quảng cáo Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 - Về nhu cầu vay vốn đa số khách hàng vay tiêu dùng có nhu cầu vay vốn 50 triệu 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CVTD CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ 2.2.1 Thực trạng biện pháp mở rộng CVTD đơn vị tiến hành a Tìm kiếm, thu hút khách hàng Ngân hàng nghiên cứu nhu cầu tầng lớp dân cư để phân loại khách hàng cho phù hợp với loại sản phẩm Ngoài ra, ngân hàng mở khóa đào tạo cấp tốc cho nhân viên tư vấn sản phẩm cho vay tiêu dùng hỗ trợ thêm trình làm việc để tư vấn cho khách hàng Thông qua việc phát tờ rơi, liên hệ qua điện thoại, mạng internet… nhân viên tư vấn sản phẩm cho vay tiêu dùng hình ảnh ngân hàng quảng bá rộng rãi thu hút khách hàng đến giao dịch với ngân hàng nói chung mảng cho vay tiêu dùng nói riêng Tuy nhiên, việc đào tạo cấp tốc không tránh khỏi trường hợp nhân viên tư vấn không giải đáp cặn kẽ thắc mắc khách hàng trường hợp hồ sơ đặc biệt, gây thời gian cho khách hàng, làm chậm trình làm thủ tục hồ sơ giải ngân Chưa kể đến việc điều chỉnh hồ sơ tới lui nhiều lần thời gian mà không giải ngân, làm khách hàng khó chịu, gây hình ảnh xấu cho ngân hàng b Đa dạng hóa sản phẩm CVTD đáp ứng nhu cầu nhiều loại khách hàng ngân hàng địa bàn Hiện sản phẩm tín dụng tiêu dùng Chi nhánh bao gồm loại - Cho vay mua nhà ở, đất Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 - Sửa chữa, xây nhà - Cho vay thấu chi - Mua, sửa chữa phương tiện lại - Học tập, du lịch, chữa bệnh - Các nhu cầu tiêu dùng khác Hiện nay, hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng triển khai rộng rãi nhiều đối tượng khách hàng khác kết hợp với mức phí lãi suất thấp để thu hút khách hàng đạt thành công bước đầu tư tạo tiền đề phát triển tương lai Nhìn chung, trước việc hội nhập kinh tế cạnh tranh gay gắt hầu hết ngân hàng có sản phẩm cho vay tiêu dùng giống nhau, khác biệt c Hoàn thiện quy trình, nghiệp vụ cho vay tiêu dùng theo hướng hợp lý, tiện lợi cho khách hàng Quy trình, thủ tục cho vay cán tín dụng tiếp nhận hồ sơ khách hàng vay vốn kết thúc khách hàng trả hết nợ lý hợp đồng bước hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn, phù hợp với sản phẩm, khách hàng Tuy nhiên, trình triển khai mắc phải sai sót cán tín dụng tư vấn chưa kỹ nên khách hàng làm hồ sơ, thủ tục chưa đúng, gây thời gian cho việc điều chỉnh hồ sơ d Gia tăng công tác thu thập thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng phòng chống rủi ro Chi nhánh tăng cường thu thập hồ sơ, tài liệu; kiểm tra, giám sát, cập nhật thông tin liên quan khách hàng, kết hợp với sách chăm sóc khách hàng phù hợp với loại khách hàng, góp phần nâng cao công tác phòng chống rủi ro cho ngân hàng Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 2.2.2 Thực trạng kết mở rộng CVTD Chi nhánh a Tăng trưởng quy mô a1 Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng Bảng 2.4: Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2011-2013 Qua bảng số liệu ta thấy, dư nợ cho vay chi nhánh tăng dần qua năm Riêng dư nợ cho vay tiêu dùng năm 2012 đạt 39,9 tỷ dồng, giảm 3,39% so với năm 2011 Nhưng đến năm 2013, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 62,72 tỷ đồng, tăng 57,19% so với năm 2012 Tuy dư nợ cho vay tiêu dùng có tăng trưởng chiếm tỷ trọng không cao so với tổng dư nợ cho vay Cụ thể, năm 2011 10,73%; năm 2012 7,45% năm 2013 11,2% tổng dư nợ cho vay chi nhánh a2 Tăng trưởng số lượng khách hàng vay tiêu dùng Tìm kiếm khai thác khách hàng yếu tố quan trọng, bên cạnh việc quan tâm, chăm sóc khách hàng truyền thống Chi nhánh không ngừng thay đổi sách khách hàng nhằm thu hút khách hàng đến giao dịch với Chi nhánh Bảng 2.5: Tăng trưởng KH vay tiêu dùng giai đoạn 2011-2013 Số lượng khách hàng vay tiêu dùng Chi nhánh năm 2012 1.264 khách hàng, giảm 21 khách hàng so với năm 2011 tương ứng với tỷ lệ giảm 1,63% Năm 2012, Chi nhánh thực sách nâng cao chất lượng tín dụng thắt chặt khâu thẩm định cho vay để đảm bảo khả thu hồi nợ vay Năm 2013, số lượng khách hàng đạt 1.739 khách hàng, tăng 475 khách hàng so với năm 2012 tương ứng với tỷ lệ tăng 37,58% Chính sách lãi suất cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Chi nhánh hấp dẫn, thu hút nhiều người, cạnh tranh với ngân hàng địa bàn Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 a3 Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng Bảng 2.6: Dư nợ CVTD bình quân khách hàng giai đoạn 2011-2013 Qua bảng số liệu ta thấy, dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng năm 2012 giảm 1,78% so với năm 2011, đến năm 2013 dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng 36,07 triệu đồng, tăng 14,26% so với năm 2012 Do cấu dư nợ khoản vay tiêu dùng chi nhánh chủ yếu vay tín chấp lương đối tượng cán đơn vị hành nghiệp chiếm 80% để hạn chế rủi ro đảm bảo khả thu hồi nợ nên mức cho vay tiêu dùng tín chấp lương chi nhánh không cao Nhưng với mức vay bình quân gây hạn chế khách hàng mong muốn vay vốn lớn phục vụ nhu cầu mua nhà, mua xe… Với mức sống ngày nâng cao nhu cầu vay để đáp ứng hàng hóa xa xỉ ngày tăng Vì vậy, để mở rộng cho vay tiêu dùng thời gian đến chi nhánh cần tăng mức dư nợ khách hàng b Tăng trưởng thị phần CVTD Ngân hàng địa bàn Trên địa bàn Quận Sơn Trà có 15 ngân hàng mở chi nhánh phòng giao dịch Vietcombank, TMCP Sài Gòn, Việt Á, Eximbank, ACB, VPbank… Theo số liệu tham khảo ngân hàng bạn địa bàn Quận Sơn Trà ước tính sở tham khảo số liệu ngân hàng Nhà nước, thị phần Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà cho vay tiêu dùng chiếm 14,82% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng địa bàn Quận Do Quận Sơn Trà quận nhỏ so với quận khác địa bàn thành phố Đà Nẵng lại có nhiều Ngân hàng khác mở chi nhánh phòng giao dịch nên Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 cạnh tranh ngày gay gắt, đòi hỏi chi nhánh phải nỗ lực nhiều việc thu hút khách hàng cho vay tiêu dùng, để tăng thị phần cho vay tiêu dùng chi nhánh địa bàn Quận Sơn Trà c Hợp lý hóa cấu dư nợ cho vay tiêu dùng c1 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay Bảng 2.7: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay Do thực đạo ngân hàng cấp tỷ lệ nợ trung, dài hạn không vượt 40% tổng dư nợ nên tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn cấu lại cho phù hợp Mặc dù, dư nợ cho vay tiêu dùng trung, dài hạn tăng dần qua năm tỷ trọng có thay đổi hướng theo đạo ngân hàng cấp Cụ thể năm 2012, tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng trung, dài hạn 43,61% sang năm 2013 38,8% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng c2 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn Bảng 2.8: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng Dư nợ cho vay tiêu dùng với mục đích mua nhà ở, đất hay sửa chữa, xây nhà chiếm tỷ trọng cao cấu tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Chi nhánh Cho vay thấu chi cho vay học tập, du lịch có tăng trưởng chiếm tỷ trọng nhỏ Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu phương tiện lại người dân theo tăng lên Chính mà cho vay để mua phương tiện lại phát triển mạnh thời gian qua c3 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo Bảng 2.9: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo Tại Chi nhánh, dư nợ bảo đảm không tài sản chiếm tỷ trọng tương đối ngân hàng xem trọng bảo đảm tài sản so với điều kiện cho vay khác Tuy nhiên năm qua, chi nhánh bước thay đổi tỷ trọng cho vay tiêu Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 dùng bảo đảm không tài sản tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Cụ thể, dư nợ cho vay tiêu dùng bảo đảm không tài sản năm 2012 22,46 tỷ đồng chiếm 56,3% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, giảm 18,11% so với năm 2011 Nhưng đến năm 2013, dư nợ cho vay tiêu dùng bảo đảm không tài sản 45,59 tỷ đồng chiếm 72,69% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, tăng 102,98% so với năm 2012 d Nâng cao chất lượng dịch vụ Chính sách khách hàng chi nhánh thiếu cởi mở, chưa thu hút lượng đông đảo khách hàng vay tiêu dùng đến với chi nhánh Công tác marketing cho vay tiêu dùng chi nhánh chưa quan tâm Chính sách sản phẩm chưa tạo bật cho sản phẩm chi nhánh so với sản phẩm ngân hàng khác Chi nhánh chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tìm hiểu thực tế để đưa sản phẩm dịch vụ chất lượng cao mới, thoả mãn nhu cầu khách hàng, xong hoạt động quan trọng chưa thực quan tâm mức Chính sách marketing Chi nhánh xây dựng chung chung, chưa hướng tới đối tượng khách hàng cụ thể Việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh có chưa đầu tư thích đáng nên hiệu đem lại không cao Chính mà cố gắng việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng chi nhánh chưa đạt kết mong đợi e Kiểm soát rủi ro Bảng 2.10: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng giai đoạn 2011-2013 Tuy nợ xấu cho vay tiêu dùng tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ngưỡng an toàn 5%, chi nhánh ý thực nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng, thực tốt việc thu thập thông tin khách hàng để hạn chế rủi ro Cụ thể năm 2013, tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 có 2,21%, giảm 42,27% so với năm 2012 Trong đó, tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng tổng dư nợ cho vay tiêu dùng năm 2012 3,82%, tăng 24,59% so với năm 2011 Có kết nhờ nỗ lực khâu thẩm định trước, sau cho vay cán Chi nhánh Bên cạnh đó, kết hợp với biện pháp quản lý tốt khách hàng, tăng cường thu hồi nợ 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG MỞ RỘNG CVTD CỦA ĐƠN VỊ 2.3.1 Những kết đạt - Thứ nhất, quy mô không ngừng tăng trưởng qua năm Dư nợ cho vay tiêu dùng mức dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng chi nhánh có tăng trưởng - Thứ hai, thị phần cho vay tiêu dùng ngân hàng địa bàn có chiều hướng tăng lên - Thứ ba, cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo định hướng mục tiêu ngân hàng đặt giai đoạn Mặc dù, dư nợ cho vay tiêu dùng trung, dài hạn tăng dần qua năm tỷ trọng có thay đổi hướng theo đạo ngân hàng cấp - Thứ tư, chất lượng cho vay tiêu dùng Chi nhánh không ngừng cải tiến qua năm Chi nhánh có trọng đầu tư sở vật chất, quảng bá hình ảnh ngân hàng thu thập thông tin đánh giá chất lượng, thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng - Thứ năm, kiểm soát rủi ro tương đối tốt Nợ xấu cho vay tiêu dùng tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ngưỡng an toàn 5% 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Thứ nhất, tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng khiêm tốn, chiếm tỷ trọng không cao so với tổng dư nợ cho vay ngân hàng Và mức dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng chi Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 nhánh có tăng trưởng chưa thỏa mãn đủ nhu cầu vay vốn khách hàng - Thứ hai, lực cạnh tranh chi nhánh gia tăng thị phần cho vay tiêu dùng chi nhánh chưa cao - Thứ ba, hình thức CVTD Chi nhánh đơn điệu - Thứ tư, lãi suất CVTD cao nhiều so với loại hình cho vay khác - Thứ năm, cấu tổ chức đội ngũ nhân phòng tín dụng thiếu, chưa có tính chuyên nghiệp quản trị hoạt động ngân hàng đại - Thứ sáu, vay nhỏ từ gây khó khăn cho cán tín dụng khâu thẩm định, nhắc nhở kiểm tra sử dụng vốn vay số lượng khách hàng đông Chính điều làm tăng tiềm rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng b Nguyên nhân - Mức dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng chưa thỏa mãn nhu cầu vay vốn lớn khách hàng bỏ qua hội cho vay nhiều khách hàng tiềm có khả trả nợ cao tương lai nhu cầu vay vốn lớn - Môi trường cạnh tranh ngân hàng địa bàn ngày gay gắt mật độ ngân hàng tăng mạnh nên thị phần cho vay tiêu dùng chi nhánh chưa cao - Ngân hàng xem trọng bảo đảm tài sản so với điều kiện cho vay khác - Chi phí cho mảng cho vay tiêu dùng cao nên lãi suất cho vay tiêu dùng cao so với loại hình cho vay khác - Đội ngũ cán tín dụng thiếu, mạng lưới phòng giao dịch địa bàn mỏng làm hạn chế khả tiếp cận với khách hàng kiểm soát rủi ro cán tín dụng tải Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ 3.1.1 Định hướng, mục tiêu a Định hướng b Mục tiêu 3.1.2 Đánh giá nhu cầu vay tiêu dùng địa bàn Nhìn chung, năm gần đây, mức sống người tiêu dùng cải thiện đáng kể, hoà với xu hướng chung khu vực giới, nhu cầu tiêu dùng Việt Nam có tăng trưởng mạnh mẽ Xu hướng tích lũy cải đến mức định để chi cho nhu cầu tiêu dùng có chi phí đắt dần thay đổi Thêm vào người tiêu dùng dần quen với môi trường toán đại dịch vụ tài ngân hàng tiện ích Nhu cầu vay vốn ngân hàng để chi cho tiêu dùng trở thành nhu cầu tất yếu Trong đó, lĩnh vực cho vay kinh doanh ngân hàng ngày trở nên khó khăn áp lực cạnh tranh, cho vay tiêu dùng trở thành thị trường tiềm cho ngân hàng nhằm đa dạng hoá đầu tư Hoạt động vay tiêu dùng hưởng lợi ích định mà ngân hàng mang lại, nhu cầu vay tiêu dùng qua ngày tăng cao Để đáp ứng nhu cầu đó, NHTM nói chung chi nhánh nói riêng cần cải thiện chất lượng cho vay tiêu dùng, qua thu hút nhiều khách hàng Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ 3.2.1 Khai thác thị trường hoàn thiện sách chăm sóc khách hàng - Mở lớp tập huấn kỹ xây dựng sách chăm sóc khách hàng, phục vụ cho khách hàng truyền thống tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm - Thành lập tổ tư vấn hỗ trợ giúp khách hàng, giải đáp thắc mắc - Nghiên cứu mở rộng mạng lưới phòng giao dịch địa bàn theo lộ trình cụ thể 3.2.2 Cung ứng sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng - Phát triển sản phẩm cho vay chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh - Phát triển sản phẩm cho vay du học, du lịch cho học sinh, sinh viên… Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao bổ sung tính cho sản phẩm cũ linh hoạt mức cho vay, đa dạng hóa thời hạn cho vay, hình thức trả lãi lãi suất phải linh hoạt theo đối tượng vay vốn 3.2.3 Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị: - Tiếp tục phát huy hình thức quảng cáo qua báo chí, băng rôn, tờ rơi… Và phải có kế hoạch, chiến lược cụ thể cho giai đoạn phù hợp với định hướng, mục tiêu Chi nhánh - Nội dung quảng cáo cần cô đọng, dễ hiểu, dễ nhìn - Liên kết với doanh nghiệp, xí nghiệp để quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Mở rộng hình thức quảng cáo thông qua mạng điện thoại di động, qua mạng internet, qua mail… 3.2.4 Hoàn thiện quy trình, thủ tục CVTD phù hợp với thực tiễn bảo đảm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng - Cải thiện quy trình, quy chế thông thoáng, thời gian phục vụ khách hàng nhanh chóng, thẩm định xác, giữ mối quan hệ với khách hàng thường xuyên 3.2.5 Thu thập thông tin khách hàng, nâng cao chất lượng công tác thẩm định trước cho vay tăng cường công tác theo dõi, thu hồi nợ xử lý nợ hạn Ngân hàng thu thập thông tin khách hàng - Từ hồ sơ lưu - Từ vấn trực tiếp khách hàng - Từ bên Để góp phần nâng cao chất lượng công tác thẩm định trước cho vay cách tìm hiểu, thu thập thông tin khách hàng - Mục đích vay - Năng lực tài hoàn trả khách hàng - Sự ổn định việc làm cư trú - Độ tin cậy khách hàng Từ đó, giúp ngân hàng đưa định cho vay nhanh chóng giảm bớt rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, ngân hàng cần - Mở sổ theo dõi ngày cho khách hàng - Theo dõi tình hình trả nợ vay khách hàng để thông báo đôn đốc khách hàng trả nợ hạn Ngoài ra, cần phải tìm hiểu nguyên nhân gây nợ hạn để hợp tác khách hàng tìm hướng giải Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.2.5 Các giải pháp bổ trợ a Tăng cường phát triển đội ngũ nhân viên - Tổ chức công khai thi tuyển chọn nhân viên - Tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại kỹ chuyên môn nghiệp vụ cho cán nhân viên ngân hàng - Nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp khả giao tiếp nhân viên - Có chế độ thưởng, phạt nghiêm minh b Đầu tư, xây dựng sở vật chất công nghệ đại - Đầu tư xây dựng, nâng cấp sở vật chất đại, thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch - Tiếp tục phát triển kênh phân phối điện tử sở công nghệ đại, đáp ứng nhu cầu giao dịch lúc nơi khách hàng trang bị thêm máy ATM, máy POS, Internet banking, SMS banking, Mobile banking,… 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Chính phủ xây dựng hành lang pháp lý an toàn: luật nhà ở, luật dân sự, luật kinh tế… nhằm tạo sở pháp lý vững bảo vệ quyền lợi người vay ngân hàng 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước NHNN cần tiếp tục hoàn thiện trung tâm thông tin tín dụng với kỹ thuật cao, thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng cho biết tình trạng nợ cá nhân hay doanh nghiệp tổ chức tín dụng 3.3.3 Đối với NHNo & PTNT Việt Nam - Cần xem xét nâng mức cho vay kéo dài thời hạn vay sản phẩm CVTD Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - Cần rà soát để xác định đơn giản hóa thủ tục CVTD đảm bảo tính chặt chẽ pháp luật - Cần có văn hướng dẫn thi hành kịp thời có quy định NHNN, Bộ, Ngành Chính phủ có liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng 3.3.4 Đối với NHNo & PTNT thành phố Đà Nẵng - Đưa chiến lược, định hướng kế hoạch hợp lý giai đoạn nắm bắt xu hướng thị trường - Tăng cường công tác quản lý, giám sát kiểm tra, tra đột xuất hoạt động Chi nhánh - Có sách đào tạo hỗ trợ cán nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ - Hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho Chi nhánh - Hỗ trợ kinh phí cho Chi nhánh để xây dựng, nâng cấp sở vật chất 3.3.5 Đối với cấp có liên quan Để hoạt động CVTD đạt hiệu cao cần có hỗ trợ từ quan chức địa phương như: UBND phường, xã, quan quản lý nơi khách hàng vay vốn… Những quan phải hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ, xác ngân hàng đưa định tín dụng đắn Các quan chức Nhà nước cần chấn chỉnh hoạt động phạm vi có liên quan việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản làm đảm bảo tín dụng hay trình xử lý tài sản để thu hồi nợ… Các quan cần hạn chế sai sót tiêu cực gây bất lợi cho ngân hàng Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Cho vay tiêu dùng mảng tín dụng mà trở thành điểm “nóng” Ngân hàng thương mại Thị trường cho vay tiêu dùng xem thị trường tiềm để NHTM đa dạng hoá danh mục đầu tư, nâng cao lợi nhuận Việc nghiên cứu mở rộng cho vay tiêu dùng chi nhánh cho thấy hoạt động đạt nhiều kết đáng ghi nhận, song kết chưa xứng đáng với vị tiềm chi nhánh Hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh nhiều hạn chế cần khắc phục Bởi vậy, chi nhánh cần nhanh chóng thực giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Hơn nữa, giải pháp phải thực với đầu tư lớn tâm cao, để hoạt động nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng thực đạt hiệu quả, góp phần tăng cường sức mạnh chi nhánh cạnh tranh với NHTM Việt Nam nước Trên sở lý thuyết thực trạng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà, đề tài “Mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng” tập trung hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu sau - Hệ thống hóa lý luận mở rộng CVTD NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế nguyên nhân công tác mở rộng CVTD Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng CVTD Chi nhánh NHNo & PTNT Quận Sơn Trà thời gian tới Footer Page 26 of 145 ... mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. .. mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Chi. .. Hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại a Khái niệm cho vay tiêu dùng b Vai trò cho vay tiêu dùng b Đặc điểm cho vay tiêu dùng c Phân loại cho vay tiêu dùng 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng, Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng, Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay