Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đức Cơ - Tỉnh Gia La

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:19

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ PHƯƠNG TRANG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn Phản biện 2: GS.TS Dương Thị Bình Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 09 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực công đổi kinh tế đất nước, tiến tới quốc gia có kinh tế công nghiệp hoá đại hoá vào năm 2020 Đảng nhà nước ta có chủ trương quán lâu dài phát triển kinh tế nhiều thành phần Trong đó, hộ kinh doanh lực lượng kinh doanh đông đảo, chiếm tỷ trọng lớn; trung gian phân phối hàng hoá tới toàn xã hội, thành phần thiếu kinh tế Tuy nhiên, đặc điểm hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, tiềm ẩn nhiều rủi ro, không ổn định khiến cho loại hình hộ kinh doanh khó tiếp cận nguồn vốn cho vay ngân hàng Hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống chủ yếu ngân hàng thương mại, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Nhận thức nguyên nhân trên, thời gian qua hoạt động cho vay nói chung hoạt động cho vay hộ kinh doanh nói riêng ngân hàng trọng Hộ kinh doanh hoạt động với quy mô nhỏ lẻ lại chiếm tỷ trọng đông đảo tiềm ẩn nhiều rủi ro Do đó, việc cho vay hộ kinh doanh hoạt động chứa đựng rủi ro mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng Xuất phát từ lí trên, tác giả định chọn đề tài “Mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai” làm nội dung nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại Footer Page of 145 Header Page of 145 - Phân tích đánh giá thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng NNo&PTNT Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai - Đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng NNo&PTNT Huyện Đức Cơ Tỉnh Gia Lai thời gian tới Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu - Thế hộ kinh doanh mở rộng cho vay hộ kinh doanh? Nội dung mở rộng cho vay hộ kinh doanh ? -Thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh ngân hàng NNo&PTNT Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai nào? Thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh có thành công, hạn chế gì? Nguyên nhân hạn chế đó? - Giải pháp nội dung việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh nào? Các kiến nghị cấp quyền, NHNN, Ngân hàng NNo&PTNT sao? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến mở rộng cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng NNo&PTNT Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai - Phạm vi nghiên cứu luận văn: + Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu phân tích vấn đề lý luận, thực tiễn đánh giá khách hàng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng NNo&PTNT Đức Cơ Tỉnh Gia Lai + Phạm vi không gian: Nghiên cứu địa bàn hoạt động Chi nhánh Ngân hàng NNo&PTNT Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai Footer Page of 145 Header Page of 145 Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng Khi giải vấn đề nghiên cứu, luận văn vận dụng phương pháp cụ thể như: phương pháp phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, phương pháp thống kê, điều tra khảo sát Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận hộ kinh doanh mở rộng cho vay hộ kinh doanh Nhận định khả tiềm lực nguồn lực hàng chi nhánh Ngân hàng NNo&PTNT Đức Cơ - Gia Lai cạnh tranh gay gắt ngân hàng, nhằm mở rộng cho vay hộ kinh doanh đạt hiệu - Đề tài sâu vào phân tích đánh giá thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh hệ thống ngân hàng nói chung Chi nhánh Ngân hàng NNo&PTNT Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai Từ rút trở ngại khó khăn mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Đưa giải pháp cụ thể, có tính khả thi để góp phần mở rộng cho hoạt động cho vay hộ kinh doanh, vừa tăng hiệu kinh doanh cho chi nhánh vừa đóng góp tích cực vào nghiệp phát triển kinh tế xã hội Tổng quan tài liệu a.“ Mở rộng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng” Luận văn thạc sĩ kinh tế Trần Công Tân (2012), Đại học Đà Nẵng Luận văn hệ thống hoá khái niệm tín dụng ngân hàng DNNVV, quan niệm, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng DNNVV Ngoài luận văn cho thấy vai trò vị trí DNNVV kinh doanh ngân hàng, kinh tế cần thiết phải mở rộng tín Footer Page of 145 Header Page of 145 dụng loại hình doanh nghiệp Trong chương tác giả đề cập đến thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV Agribank Đà Nẵng, kết đạt hoạt động tín dụng Agribank Đà Nẵng DNNVV, đồng thời cho thấy thực trạng hoạt động DNNVV địa bàn Trong trình hoạt động tín dụng kinh doanh ngân hàng, tồn nhiều hạn chế gây trở ngại cho công tác mở rộng tín dụng DNNVV Agribank Đà Nẵng Từ tác giả đưa định hướng giải pháp chương tác giả đưa định hướng mở rộng tín dụng kinh tế Agribank Đà Nẵng Đồng thời xây dựng nhóm giải pháp Agribank Đà Nẵng nhằm mở rộng tín dụng DNNVV có quan hệ tín dụng ngân hàng thời gian tới Đồng thời đề cập đến số kiến nghị đối ban ngành liên quan b “ Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” Luận văn thạc sĩ kinh tế Lê Quang Vinh(2013), Đại học Đà Nẵng Luận văn tác giả khái quát nội dung cho vay kinh doanh như: đặc điểm tín dụng kinh doanh, vai trò cho vay kinh doanh phân loại hình thức cho vay kinh doanh; Các tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay kinh doanh tác giả thể rõ, lấy làm sở để tiến hành phân tích thực trạng hoạt động cho vay kinh doanh Trên sở khảo sát nghiên cứu thực tế chất lượng phục vụ khách hàng để có sở đề xuất giải pháp phù hợp với hoạt động cho vay kinh doanh chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng nguyên nhân tồn việc Footer Page of 145 Header Page of 145 áp dụng cho vay kinh doanh thời gian qua chi nhánh, qua đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay kinh doanh chi nhánh c.“Phát triển hoạt động cho vay Hộ sản xuất kinh doanh chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng” Luận văn thạc sĩ kinh tế Ngô Ngọc Hoàng (2012), Đại học Đà Nẵng Luận văn tác giả Hệ thống hoá số vấn đề lý luận hộ sản xuất kinh doanh phát triển cho vay hộ sản xuất kinh doanh Phân tích đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh, tìm điểm bất cập công tác cho vay hộ sản xuất kinh doanh chi, từ tác giả đưa số giải pháp cho chi nhánh sau: Giải pháp sản phẩm cho vay (đa dạng hoá phương thức cho vay, cải tiến quy trình cho vay), giải pháp công nghệ kỹ thuật, nâng cấp mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch, đẩy mạnh công tác maketing, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý rủi ro d.“Mở rộng cho vay hộ sản xuất ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Huyện An Nhơn” Luận văn thạc sĩ kinh tế Nguyễn Văn Thanh (2013), Đại học Đà Nẵng Trong chương luận văn trình bày vấn đề hộ sản xuất, mở rộng cho vay hộ sản xuất NHTM, tiêu đánh giá mở rộng kiểm soát rủi ro cho vay hộ sản xuất, từ nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay hộ sản xuất Đây lý luận mở rộng cho vay hộ sản xuất NHTM để làm tiền đề phát triển nội dung chương luận văn, vào phân tích thực trạng mở rộng quy mô cho vay hộ sản xuất NHNN&PTNT Huyện An Nhơn tình hình kiểm soát rủi ro chi nhánh Từ nêu số kết đạt số hạn chế để có sở đưa giải pháp khắc phục kiến nghị Footer Page of 145 Header Page of 145 chương nằm mở rộng cho vay hộ sản xuất NHNNo&PTNT Huyện An Nhơn thời gian tới với mục tiêu: mở rộng đối tượng cho vay, phương thức cho vay, lĩnh vực cho vay, địa bàn cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hộ sản xuất sở đảm bảo đủ điều kiện vay vốn, chi nhánh mở rộng cho vay có chất lượng đảm bảo kiểm soát rủi ro, giảm thiểu nợ xấu xảy e “Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Vân” Luận văn thạc sĩ kinh tế Nguyễn Trương Thuần Mẫn (2013), Đại học Đà Nẵng Tác giả hệ thống hoá vấn đề liên quan đến mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa NHTM Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Hải Vân; so sánh tương quan thị phần cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Hải Vân với NHTM khác; khó khăn tồn BIDV Hải Vân ảnh hưởng đến trình mở rộng cho vay doanh nghiệp nhở vừa Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động cho vay chương 2, tác giả đề xuất giải pháp để tăng quy mô dư nợ cho vay doanh nghiệp nhở vừa, đồng thời kiểm soát chất lượng tín dụng, tăng thu nhập từ hoạt động cho vay Tuy nhiên luận văn chưa đưa biện pháp để mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa mà thiên phân tích nghiệp vụ mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Tác giả trình bày lẫn lộn biện pháp mở rộng cho vay DNNVV tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1 CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm cho vay NHTM Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi 1.1.2 Nguyên tắc điều kiện cho vay NHTM a Nguyên tắc cho vay b Điều kiện vay vốn 1.1.3 Phân loại cho vay NHTM a Căn vào hình thức bảo đảm tiền vay b Căn vào thời hạn cho vay c Căn vào phương thức vay 1.1.4 Hộ kinh doanh đặc điểm hộ kinh doanh a Khái niệm hộ kinh doanh Theo điều 49 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 đăng ký doanh nghiệp theo quy định“Hộ kinh doanh cá nhân công dân Việt Nam nhóm người hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng không mười lao động, dấu chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh.” b Đặc điểm hộ kinh doanh 1.2 NỘI DUNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH 1.2.1 Quan niệm vai trò việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh a Quan niệm mở rộng cho vay hộ kinh doanh “Mở rộng cho vay HKD NHTM hiểu ngân hàng Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 tăng sử dụng nguồn lực vốn, hệ thống, mạng lưới, công nghệ nguồn nhân lực,… nhằm tăng quy mô cho vay HKD, bảo đảm phù hợp cấu cho vay, qua tăng thu nhập từ hoạt động cho vay sở kiểm soát mức rủi ro đảm bảo khả sinh lời phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh Ngân hàng thời kì” b Vai trò việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh Đáp ứng nhu cầu vốn bổ sung cho cho HKD để trì trình kinh doanh diễn liên tục Mở rộng cho vay giúp HKD phát triển kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường, gia tăng hiệu kinh doanh, nâng cao lợi nhuận cạnh tranh Tạo điều kiện HKD tiếp cận áp dụng tiến kỹ thuật vào kinh doanh Mở rộng cho vay HKD góp phần lành mạnh hoá quan hệ kinh tế xã hội 1.2.2 Nội dung mở rộng cho vay hộ kinh doanh a Mở rộng quy mô hoạt động cho vay HKD b Tăng trưởng thị phần cho vay HKD c Hợp lý hoá cấu cho vay HKD d Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay HKD e Tăng trưởng thu nhập cho vay HKD f Nâng cao lực kiểm soát rủi ro cho vay HKD 1.2.3 Tiêu chí đánh giá mở rộng a Mở rộng quy mô hoạt động cho vay a1 Tăng trưởng dư nợ cho vay HKD Tốc độ tăng trưởng dư nợ CVHKD Footer Page 10 of 145 = DN1 – DN0 DN0 x 100% 10 Header Page 12 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN ĐỨC CƠ - TỈNH GIA LAI 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI, SỐ LƯỢNG HỘ KINH DOANH CỦA HUYỆN ĐỨC CƠ 2.1.1 Đặc điểm vị trí địa lý, tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội 2.1.2 Số lượng, quy mô HKD địa bàn Huyện Đức Cơ Số lượng HKD địa bàn Huyện Đức Cơ tăng dần qua năm, từ 4,491 hộ năm 2012 đến năm 2013 tăng lên thành 5,097 hộ, Tổng số vốn đăng ký kinh doanh hộ năm 2013 đạt 628,302 Triệu đồng, bình quân 123 triệu đồng/ hộ 2.2.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN ĐỨC CƠTỈNH GIA LAI 2.2.1 Quá trình đời phát triển 2.2.2 Cơ cấu tổ chức 2.2.3.Kết hoạt động kinh doanh NH NNo&PTNT Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai a Tình hình huy động vốn Tình hình huy động vốn qua năm không ngừng tăng năm Năm 2013, tổng nguồn vốn huy động đạt 177,957 triệu đồng, tăng 51,794 triệu đồng so với năm 2012, tốc độ tăng đạt 41.05% b Tình hình cho vay Tình hình cho vay NH NNo&PTNT Đức Cơ giai đoạn 2011 – 2013: Từ 300,017 triệu đồng dư nợ vào cuối năm 2011, Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 số tăng lên 403,045 triệu đồng vào năm 2012 đến hết năm 2013, tổng dư nợ cho vay đạt 544,466 triệu đồng tăng trưởng 35.1 % so với năm 2012 c Kết hoạt động kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh qua năm có tăng trưởng nhiên không ổn định Cụ thể, lợi nhuận năm 2012của chi nhánh đạt 7,779 triệu đồng, tăng 157.33% (tương ứng số tiền 4,756 triệu đồng) so với năm 2011 Năm 2013, lợi nhuận đạt 8,624 triệu đồng, tăng 10.86% so với năm 2012 2.3.THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN ĐỨC CƠ – TỈNH GIA LAI 2.3.1 Các biện pháp Agribank Đức Cơ thực nhằm mở rộng cho vay hộ kinh doanh thời gian qua a Về sách tín dụng sách tiếp thị KH b Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ c Về công tác QLRR sách đảm bảo tiền vay 2.3.2 Phân tích kết mở rộng cho vay HKD thời gian qua a Mở rộng quy mô hoạt động cho vay Hộ kinh doanh a1.Tăng trưởng dư nợ cho vay HKD Bảng 2.5 Tình hình cho vay Hộ Kinh doanh NH NNo&PTNT Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai Đơn vị: triệu đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Số tiền Số tiền 300,017 62,044 403,045 89,154 544,466 119,401 20.68 22.12 21.93 Chỉ tiêu Dư nợ DN HKD Tỷ trọng(%) Chênh lệch 2012/2011 2013/2012 Tăng Tăng Số Số trưởng trưởng tiền tiền (%) (%) 103,028 34.3 141,421 35.09 27,110 43.7 30,248 33.93 (Nguồn: Agribank Đức Cơ- Gia Lai) Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Tăng trưởng dư nợ cho vay HKD chi nhánh chưa ổn định năm 2012 tăng 43.7% so với năm 2011, đến năm 2013 tăng 33.93% so với năm 2012, tương ứng với số tiền tăng 27,110 triệu đồng 30,248 triệu đồng Qua phân tích số liệu ta thấy cho vay HKD chưa chi nhánh trọng mở rộng tăng trưởng để đáp ứng nhu cầu vốn đối tượng HKD địa bàn a2.Tăng trưởng số lượng KH, dư nợ bình quân KH CVHKD Số lượng hộ kinh doanh tìm đến với chi nhánh để vay vốn tăng qua năm Năm 2012, số HKD 1,123 tăng 239 hộ với tốc độ 27.05% Đến năm 2013, số HKD 1274 tăng thêm 151 hộ so với năm 2012, với tốc độ tăng trưởng 13.49% Đồng thời, mức dư nợ bình quân HKD tăng lên qua năm từ 70.2 triệu đồng vào năm 2011 lên 79.4 triệu đồng vào năm 2012 Đến năm 2013 mức 93.7 triệu đồng b.Tăng trưởng thị phần CVHKD Thị phần cho vay HKD Agribank Đức Cơ có xu hướng giảm dần từ năm 2011 đến năm 2013, thị phần năm 2011 25.62% đến năm 2012 giảm 23.29% năm 2013 20.16% Qua số liệu ta thấy ngân hàng nông nghiệp không ngân hàng chiếm lĩnh cho vay HKD c Cơ cấu cho vay HKD c1 Cơ cấu cho vay HKD theo ngành nghề: Chiếm tỷ trọng cao ngành nông, lâm, ngư nghiệp năm 2013 chiếm 52.95% Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 c2 Cơ cấu cho vay HKD theo thời hạn vay: Đối với cho vay HKD, cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao Đạt 76.43% vào năm 2012 77.14% vào năm 2013 c3 Cơ cấu cho vay HKD theo Tài sản đảm bảo Cho vay có đảm bảo tài sản tăng tỉ lệ thuận với dư nợ cho vay HKD Cho vay có TSĐB chiếm 90% d Sự cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ Tiêu chí đánh giá: Đánh giá KH sở, phương tiện giao dịch, địa điểm giao dịch, thời gian, thái độ kỹ nhân viên, hồ sơ, thủ tục, thông tin ngân hàng Đối tượng KH thăm dò: Khách hàng HKD DN vay Phương thức thu thập thông tin: Phát phiếu điều tra, thăm dò trực tiếp đến 150 khách hàng, thu 139 phiếu hợp lệ Ý kiến đánh giá khách hàng: Qua kết điều tra số liệu hài lòng khách hàng hài lòng khách hàng quy trình thủ tục cho vay hộ kinh doanh Ngân hàngNNo&PTNT Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai.trên cho ta thấy thủ tục giao dịch cho vay HKD Agribank Đức Cơ có 58 khách hàng HKD có mức độ hoàn toàn hài lòng hài lòng chiếm tỷ lệ 41.7%; Về quy trình giải hố sơ có 32.3% khách hàng có mức độ hài lòng trở lên; Chứng từ giao dịch rõ ràng đạt tỷ lệ hài lòng thấp có 25.4%; có 57 khách hàng tương ứng 42% hỏi hài lòng với việc nhân viên hường dẫn thủ tục cho khách hàng HKD đầy đủ dễ hiểu Qua kết điều tra độ hài lòng khách hàng HKD thông tin thuận tiện giao dịch bảng trên, ta thấy ngân Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 hàng làm tốt việc bố trí trang thiết bị nội thất hài hòa, khoa học mang lại tiện nghi cho khách hàng nên khách hàng HKD tỏ hài lòng Sự hài lòng khách lực kỹ cán ngân hàng bật hết nhân viên chi nhánh tạo ấn tượng tốt khách hàng HKD với thái độ sẵn sàng phục vụ ân cần với khách hàng, chiếm tỷ lệ đánh giá tốt 50% e Tăng trưởng thu nhập Bảng 2.14 Thu nhập từ hoạt động cho vay Hộ kinh doanh NH NNo&PTNT Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu TN từ h.động Năm Năm Năm 2011 2012 2013 Chênh lệch 2012/2011 Số Số Số tiền tiền tiền Số tiền Tăng trưởng (%) 2013/2012 Số tiền Tăng trưởng (%) 38,968 59,711 74,818 20,743 53.23 15,107 25.30 TN từ CVHKD 7,497 12,796 16,138 5,299 70.67 3,342 26.12 Tỷ trọng(%) 19.24 21.43 21.57 cho vay (Nguồn: Agribank Đức Cơ- Gia Lai) Qua số liệu năm cho thấy, doanh thu hoạt động cho vay HKD liên tục tăng trưởng qua năm Đặc biệt, năm 2012 thu nhập từ cho vay HKD tăng 70.67% Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 f Mức độ kiểm soát rủi ro cho vay Bảng 2.15 Tỷ trọng nợ xấu cho vay HKD NH NNo&PTNT Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai Đơn vị: triệu đồng Năm Năm Năm 2011 2012 2013 Số tiền Số tiền Số tiền Dư nợ CV HKD 62,044 89,154 119,401 27,110 43.70 30,248 25.33 Nợ xấu CVHKD 74 134 191 59 79.62 57 30.00 0.12 0.15 0.16 Chỉ tiêu Tỷ trọng(%) Chênh lệch 2012/2011 Tăng Số trưởng tiền (%) 2013/2012 Tăng Số trưởng tiền (%) (Nguồn: Agribank Đức Cơ- Gia Lai) Nợ xấu cho vay HKD tăng tỷ lệ thuận với cho vay bình quân HKD So với năm 2011, nợ xấu cho vay HKD tăng 79.62% tương ứng với 59 triệu đồng vào năm 2012 Đến năm 2013, nợ xấu lại tăng thêm 30% so với năm 2012 đưa tổng mức nợ xấu cho vay HKD lên mức 191 triệu đồng vào năm 2013 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN ĐỨC CƠ TRONG THỜI GIAN QUA 2.4.1 Kết đạt - Kết bật tổng dư nợ bình quân cho vay hộ kinh doanh tăng qua năm - Về số lượng hộ kinh doanh vay vốn mức dư nợ bình quân hộ tăng dần qua năm Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Về tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ kinh doanh thấp cho thấy, khoản vay có chất lượng đảm bảo DN cho vay không ngừng tăng lên - Ngày nhiều khách hàng biết sử dụng sản phẩm cho vay hộ kinh doanh ngân hàng - Ban lãnh đạo thường xuyên theo dõi, đạo hoạt động kinh doanh chi nhánh - Nhờ tiếp cận vốn Ngân hàng, tạo điều kiện giúp cho hộ cá thể sản xuất kinh doanh hiệu quả, có thu nhập ổn định - Vốn vay giúp cho hộ kinh doanh trì sở kinh doanh điều kiện khó khăn kinh tế năm qua 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Hoạt động cho vay phát triển quy mô cho vay hộ kinh doanh chưa tương xứng với tiềm chi nhánh nhu cầu thị trường - Quy trình cho vay chưa phù hợp: số điểm chưa phù hợp trình thẩm định, định cho vay, tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao - Các sản phẩm tín dụng đơn điệu, chưa đa dạng - Quy mô khoản vay nhỏ nên nhân viên TD toàn quyền định trình nhận hồ sơ, thẩm định cho vay dẫn đến thiếu tính khách quan dễ phát sinh tiêu cực - Một số cán ngân hàng chưa thực nhận thức đầy đủ mục đích, hiệu việc cho vay qua tổ vay vốn - Chiến lược marketing chưa trọng đầu tư mức Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 - Nguồn vốn huy động chi nhánh thấp chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho vay - Công tác kiểm tra, kiểm soát có triển khai chưa triệt để hêt chức nhiệm vụ hoạt động chủ quan, hình thức b Nguyên nhân - Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng: Chính sách phát triển cho vay hộ kinh doanh chi nhánh nhiều hạn chế; Chưa có chiến lược marketing dài hạn nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh; Nguồn nhân lực hạn chế; Công nghệ thông tin thiếu đồng bộ; Năng lực quản trị rủi ro thấp; Mạng lưới phòng giao dịch hạn chế - Nguyên nhân bên ngoài: Nguyên nhân từ phía khách hàng; Tình hình kinh tế; Môi trường pháp lý; Đối thủ cạnh tranhVăn hóa- xã hội Footer Page 19 of 145 18 Header Page 20 of 145 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỨC CƠ 3.1 ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NH NN&PTNT CHI NHÁNH ĐỨC CƠ 3.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 3.1.2 Định hướng mục tiêu mở rộng hoạt động cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Đức Cơ 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN ĐỨC CƠ 3.2.1 Hoàn thiện sách khách hàng HKD Để mở rộng thị phần cho vay HKD đồng thời kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, Agribank Đức Cơ cần xây dựng cho sách khách hàng phù hợp để khai thác tốt lượng khách hàng tiềm giúp chi nhánh tăng số lượng khách hàng HKD mà tăng trưởng cho chất lượng cho vay HKD 3.2.2 Sử dụng công cụ lãi suất cho vay phù hợp với đối tượng khách hàng HKD Hiện thu nhập từ lãi vay chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn thu nhập Agribank Đức Cơ Vì sách lãi suất cho vay HKD tối ưu đóng vai trò định hiệu hoạt động cho vay HKD ngân hàng Lãi suất tối ưu liên quan đến Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 việc xác định mức lãi suất cho vay thích hợp cho thời kì nhóm khách hàng HKD cụ thể Một điều quan tâm HKD đến vay vốn ngân hàng lãi suất lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận mang lại cho hộ Do vậy, mức lãi suất phải hợp lý, hình thành sở thoả thuận với khách hàng, hài hoà lợi ích ngân hàng hộ 3.2.3 Nâng cấp hoàn thiện mạng lưới hoạt động có Hiện tại, Agribank Đức Cơ có chi nhánh phòng giao dịch nên khả phục vụ khách hàng huyện hạn chế Để thu hút tăng trưởng thị phần cho vay HKD, Agribank Đức Cơ cần trọng phát triển hình thức cho vay thông qua Hội Nông dân, Hội Phụ nữ địa bàn huyện Đây hình thức giúp Agribank Đức Cơ mở rộng mạng lưới hoạt động, tiếp cận với khách hàng xa điểm giao dịch với chi phí thấp (so với mở điểm giao dịch) Hằng tuần hàng tháng cử cán tín dụng phối hợp với cán hội vận động người dân tham gia vào tổ chức hội để nhận tư vấn miễn phí, giúp đỡ phương thức kinh doanh sử dụng vốn vay cách hiệu từ hỗ trợ vốn Agribank Đức Cơ 3.2.4 Hoàn thiện quy trình cho vay HKD Xây dựng quy trình tín dụng hợp lý giúp khách hàng ngân hàng rút ngắn thời gian đảm bảo an toàn tín dụng Cần nghiên cứu ban hành kịp thời văn hướng dẫn quy trình, thao tác nghiệp vụ tín dụng phù hợp với Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 loại cho vay, nhóm khách hàng Theo kết khảo sát có đến 67,7% khách hàng không hài lòng quy trình cho vay ngân hàng 3.2.5 Hoàn thiện sách đảm bảo tiền vay cho vay HKD Hoạt động kinh doanh ngân hàng hoạt động kinh doanh rủi ro vấn đề an toàn vốn đặt lên hàng đầu Vấn đề đặt Agribank Đức Cơ phải lựa chọn hình thức đảm bảo tốt để vừa hạn chế rủi ro cho vừa tạo điều kiện cho khách hàng HKD tiếp cận nguồn vốn tín dụng cách dễ dàng Cần phải có thay đổi linh hoạt sách đảm bảo tiền vay 3.2.6 Nâng cao công tác quản lý rủi ro cho vay hộ kinh doanh Qua phân tích số liệu cho ta thấy công tác quản lý rủi ro cho vay Hộ kinh doanh Agribank Đức Cơ thực tốt, Agribank Đức Cơ cần tiếp tục công tác ngăn ngừa hạn chế rủi ro thời gian tới sau: Giải pháp khắc phục tác động bất lợi tự nhiên, thị trường Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng 3.2.7 Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên, đẩy mạnh công tác đào tạo, có sách đãi ngộ cán - Việc nâng cao trình độ cán phải thực từ khâu tuyển dụng, bố trí, đề bạc vào vị trí Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Tiếp tục nâng cao trình độ cán bộ, tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại - Có chế độ thưởng phạt nghiêm minh, gắn lợi ích với hiệu hoạt động - Bố trí xếp sử dụng đội ngũ cán phải phù hợp với vị trí yêu cầu công việc Phân rõ trách nhiệm pháp lý vị trí công tác đảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm 3.2.8 Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động truyền thông cổ động 3.2.9 Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay HKD -Nhân viên ngân hàng cần có thái độ thân thiện niềm nở, nhiệt tình, lịch giao dịch -Thường xuyên cập nhật ý kiến đóng góp, băn khoăn vướng mắc -Tiếp nhận góp ý cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng HKD -Tận tình hướng dẫn thủ tục, tư vấn cho khách hàng quy định, quy chế, loại dịch vụ… đáp ứng nhu cầu, đem lại hài lòng cho khách hàng HKD -Trang phục đẹp với màu sắc trang nhã, kiểu dáng gọn gàng lịch nhằm tạo ấn tượng tốt 3.2.10 Tăng cường nguồn vốn huy động để đáp ứng nhu cầu khách hàng Để tăng cường huy động vốn, Agribank Đức Cơ thực theo số giải pháp sau: Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 -Biện pháp liên quan đến lãi suất -Chính sách sản phẩm -Chính sách phân phối -Các biện pháp tâm lý 3.3 ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh Gia Lai 3.3.2 Đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 3.3.3 Đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN Trong năm qua, kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khủng hoảng suy thoái kinh tế giới Điều gây không khó khăn cho tất thành phần kinh tế, ảnh hưởng đến tất ngành nghề, đến tất địa phương nước Trước tình hình khó khăn này, Chính phủ can thiệp cách đưa sách kinh tế vi mô vĩ mô nhằm khắc phục, hạn chế ảnh hưởng khủng hoảng vực dậy kinh tế Hệ thống ngân hàng kênh quan trọng giúp phủ ngân hàng nhà nước thực sách Để điều tiết kinh tế, sách tín dụng ngân hàng đóng vai trò vô quan trọng Đây kênh dẫn vốn chủ yếu vào kinh tế quốc dân, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn, thúc đẩy trình đổi phát triển kinh tế Trong khủng hoảng này, hộ kinh doanh ngoại lệ Tuy kinh doanh nhỏ lẻ, hộ kinh doanh đóng vai trò vô quan trọng, góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế phát triển Do việc nghiên cứu giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay Hộ kinh doanh coi vấn đề quan tâm NHNN&PTNT theo định hướng Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn Agribank Việt Nam - Chi nhánh Đức Cơ, Luận văn hoàn thành số nội dung chủ yếu sau: Hệ thống hoá lý luận cho vay Hộ kinh doanh NHTM khẳng định tính tất yếu phải mở rộng cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng Qua thực tiễn triển khai hoạt động cho vay khách hàng Hộ kinh doanh Agribank Đức Cơ kết đạt được, học Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 viên nghiên cứu rút thành công, hạn chế tìm nguyên nhân hoạt động Từ đưa giải pháp để mở rộng hoạt động cho vay Hộ kinh doanh Chi nhánh Ngoài ra, mục đích khác Luận văn nhằm đưa số kiến nghị với quan chức nhà nước có liên quan việc tạo hành lang pháp lý an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cho vay Hộ kinh doanh NHTM, đáp ứng đòi hỏi ngày cao nhu cầu vốn cho kinh tế Mặc dù có nỗ lực cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu, xong luận văn tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Học viên mong muốn nhận ý kiến đóng góp, hướng dẫn thầy cô giáo, nhà nghiên cứu bạn đọc quan tâm để Luận văn hoàn thiện Footer Page 26 of 145 ... cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Đức Cơ 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH... RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN ĐỨC CƠ – TỈNH GIA LAI 2.3.1 Các biện pháp Agribank Đức Cơ thực nhằm mở rộng cho vay hộ kinh doanh. .. TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN ĐỨC CƠ - TỈNH GIA LAI 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI, SỐ LƯỢNG HỘ KINH DOANH CỦA HUYỆN ĐỨC
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đức Cơ - Tỉnh Gia La, Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đức Cơ - Tỉnh Gia La, Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đức Cơ - Tỉnh Gia La

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay