Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵn

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:19

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ PHƯƠNG UYÊN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 1: PGS TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 2: PGS TS LÊ HUY TRỌNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 07 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế thương mại toàn cầu diễn mạnh mẽ như điều kiện cạnh tranh khốc liệt kinh tế thị trường, việc củng cố xây dựng hệ thống quản lý hữu hiệu điều cần thiết quan trọng hàng đầu giúp doanh nghiệp có hướng đắn để ngày phát triển lên, nâng cao hiệu quản lý khả cạnh tranh thương trường Để thực điều này, cần sử dụng công cụ đắc lực kế toán quản trị Kế toán quản trị phận cấu thành quan trọng hệ công cụ quản lý kinh tế, tài có vai trò quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế, tài doanh nghiệp Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị, đời nhằm mục tiêu đánh giá kết phận dựa trách nhiệm giao cho phận Thực kế toán trách nhiệm doanh nghiệp cách thức tiên tiến giới cách thức tỏ hiệu Trong trình hội nhập kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam cần có quan tâm mức đến công tác kế toán trách nhiệm Có hiệu hoạt động doanh nghiệp đánh giá cách xác, nhà quản trị trung tâm trách nhiệm phát huy hết lực Từ Doanh nghiệp nhà nước đến năm 2001 cổ phần hoá, Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng dần vào chỉnh đốn nâng cao chất lượng khâu, phận Là Công ty đóng địa bàn thành phố Đà Nẵng với mục tiêu đề phát Footer Page of 145 Header Page of 145 triển thị trường nội địa kinh doanh khách sạn, nhà hàng mua bán gỗ nguyên liệu giấy, phát triển xuất thị trường gỗ chủ yếu xuất sang thị trường khó tính nước EU Để đạt mục tiêu này, nhà quản trị Công ty phải đề phương thức quản lý cho phận thành viên Công ty phối hợp với cách đồng để đạt mục tiêu chung Công ty Do đó, kế toán trách nhiệm công cụ quản lý giúp nhà quản trị thông qua để đánh giá trách nhiệm phận cụ thể việc thực mục tiêu chung toàn Công ty Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng bước đầu xây dựng kế toán trách nhiệm hệ thống nhiều hạn chế cần đánh giá hoàn thiện cho hiệu Xuất phát từ đó, tác giả chọn đề tài “Kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp có phân cấp quản lý - Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng Từ thực trạng đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm, giúp cho nhà quản trị có sở để đánh giá cách đắn thành phận (trung tâm) trách nhiệm Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung vào nghiên cứu vấn đề lý luận kế toán trách nhiệm vận dụng tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian nghiên cứu: Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng + Về thời gian: sử dụng số liệu năm 2013 để minh họa Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích số liệu để đánh giá thực trạng phân cấp quản lý với hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm công ty xác lập giải pháp cụ thể Việc thu thập số liệu trình nghiên cứu bước quan trọng, từ nguồn liệu sau: - Nguồn liệu thứ cấp: bao gồm lý thuyết từ giáo trình kế toán quản trị, tạp chí chuyên ngành công trình khoa học công bố có nội dung liên quan, qui chế phân cấp quản lý tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo nội có liên quan Công ty,… - Nguồn liệu sơ cấp: thu thập từ việc sử dụng phương pháp quan sát, phương pháp vấn * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Hệ thống hóa sở lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng Qua đó, có định hướng tổ chức kế toán trách nhiệm để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Đưa số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng cung cấp thông tin kế toán cho nhà quản trị Footer Page of 145 Header Page of 145 Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia thành chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Nói đến kế toán quản trị, không đề cập đến kế toán trách nhiệm, vốn nội dung phương pháp kế toán quản trị, công cụ hữu ích quản lý, kiểm soát hoạt động chi phí nhằm tổ chức điều hành kinh doanh cách có hiệu Hơn nữa, nhà quản trị thâu tóm phát huy lực tất lĩnh vực, phận doanh nghiệp mà cần có phân quyền để quản lý có hiệu Martin N.Kellogg (1962) nghiên cứu cho cấu tổ chức có thay đổi, thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm cần đảm bảo số nguyên tắc như: 1) Phân tách tổ chức thành phận, đơn vị theo chức cụ thể; 2) Phân công phân nhiệm cụ thể cho phận đơn vị; 3) Mỗi phận, đơn vị phải thực báo cáo; 4) Thành lập vị trí giám sát cấp quản lý Trong tổ chức, kế toán trách nhiệm công cụ để đánh giá kiểm soát hữu hiệu thông qua việc xác định trung tâm trách nhiệm Mô hình quản lý kế toán trách nhiệm đánh giá Footer Page of 145 Header Page of 145 vũ khí công ty có quy mô lớn, giúp phát huy tối đa nguồn lực doanh nghiệp, từ nâng cao lực cạnh tranh Áp dụng thành công mô hình kế toán trách nhiệm, tổ chức có hệ thống cung cấp thông tin tin cậy kiểm soát chặt chẽ Trong trình thực nghiên cứu đề tài “Kế toán trách nhiệm Công cổ phần Vinafor Đà Nẵng”, tác giả có tham khảo số giáo trình, tạp chí, công trình nghiên cứu sau: - Các giáo trình, tài liệu: Kế toán quản trị doanh nghiệp, (Chủ biên PGS TS Nguyễn Ngọc Quang (2011); Kế toán quản trị, (Chủ biên TS Phan Đức Dũng (2009); Kế toán quản trị, (Chủ biên Phạm Văn Dược, Nguyễn Thị Thu Hiền (2010),… Nhóm tác giả PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Huỳnh Đức Lộng, TS Trần Văn Tùng, TS Phạm Xuân Thành, TS Trần Phước (2010) - Bài báo khoa học: Một số vấn đề kế toán trách nhiệm doanh nghiệp niêm yết (PGS.TS Phạm Văn Đăng (2011); Kế toán trách nhiệm – vũ khí công ty lớn (Nguyễn Xuân Trường (2008); Tổ chức kế toán trách nhiệm Tổng công ty xây dựng (Nguyễn Hữu Phú (2006) theo nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang (2012) “Mối quan hệ phân cấp quản lý tài kế toán trách nhiệm doanh nghiệp sản xuất Việt Nam” Ngoài ra, có nghiên cứu liên quan tổ chức kế toán trách nhiệm doanh nghiệp cụ thể: Tác giả Nguyễn Tấn Đạt (2011) với đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông (Cienco5)” Footer Page of 145 Header Page of 145 Tác giả Nguyễn Trung Nghĩa (2012), nghiên cứu “Tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần du lịch Đà Nẵng” Đề tài: “Kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Dược thiết bị y tế Đà Nẵng” tác giả Trương Duy Ngọc Thủy (2012) Tuy nhiên, thấy việc vận dụng kế toán trách nhiệm khác doanh nghiệp khác Hơn nữa, kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng đề tài chưa nghiên cứu trước Công ty nên tác giả mạnh dạn chọn đề tài này, phương pháp giúp Công ty xây dựng trung tâm trách nhiệm phù hợp với phân cấp quản lý tại, xác định mục tiêu trách nhiệm cá nhân, phận công cụ quản lý giúp nhà quản trị Công ty đánh giá thành phận cụ thể việc thực mục tiêu chung toàn Công ty nhằm kiểm soát hoạt động chi phí hiệu quả, nâng cao lực cạnh tranh thương trường CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm, chất vai trò kế toán trách nhiệm a Khái niệm kế toán trách nhiệm Kế toán trách nhiệm phương pháp thu thập, ghi nhận, báo cáo đo lường kết hoạt động phận để đánh giá thành phận nhằm kiểm soát hoạt động chi phí Footer Page of 145 Header Page of 145 phận tổ chức, phối hợp phận đến việc thực mục tiêu chung toàn công ty b Bản chất kế toán trách nhiệm - Kế toán trách nhiệm - phận kế toán quản trị - Kế toán trách nhiệm hạt nhân hệ thống kiểm soát quản trị c Vai trò kế toán trách nhiệm - Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc thực chức tổ chức điều hành doanh nghiệp - Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc thực chức kiểm soát tài kiểm soát quản lý - Kế toán trách nhiệm khuyến khích điều chỉnh hoạt động nhà quản trị hướng đến mục tiêu chung toàn doanh nghiệp 1.1.2 Sự phân cấp quản lý - sở kế toán trách nhiệm a Khái niệm phân cấp quản lý Phân cấp quản lý phân chia quyền lực từ cấp xuống cấp dưới, quyền định trách nhiệm trải rộng toàn tổ chức Các cấp quản lý khác quyền định chịu trách nhiệm với phạm vi quyền hạn trách nhiệm họ Hoạt động tổ chức gắn liền với quyền hạn, trách nhiệm tất phận, thành viên b Những tác động phân cấp quản lý đến kế toán trách nhiệm - Thuận lợi phân cấp quản lý - Thách thức phân cấp quản lý Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.2 NỘI DUNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm chất trung tâm trách nhiệm a Khái niệm trung tâm trách nhiệm Trung tâm trách nhiệm phận phụ thuộc vào cấu tổ chức quản lý tổ chức mà người quản lý có quyền chịu trách nhiệm với kết tài hoạt động thuộc phạm vi quản lý b Bản chất trung tâm trách nhiệm Một doanh nghiệp có nhiều trung tâm trách nhiệm Trung tâm trách nhiệm thực thể pháp nhân thực thể pháp nhân Trung tâm trách nhiệm tồn để thực hay nhiều mục tiêu Các mục tiêu giúp đạt mục tiêu chiến lược chung toàn doanh nghiệp 1.2.2 Các loại trung tâm trách nhiệm a Trung tâm chi phí b Trung tâm doanh thu c Trung tâm lợi nhuận d Trung tâm đầu tư 1.2.3 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm a Đánh giá thành trung tâm chi phí - Trung tâm chi phí định mức - Trung tâm chi phí linh hoạt: b Đánh giá thành trung tâm doanh thu c Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận Đánh giá theo hai nội dung: hiệu hoạt động quản lý hiệu hoạt động kinh tế Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 ngày 31 tháng 12 năm 2001 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400422373 ngày 10 tháng năm 2002 (Giấy chứng nhận điều chỉnh 19 lần điều chỉnh gần vào ngày 06 tháng 05 năm 2013) Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp với số vốn điều lệ 20.182.500.000 đồng, nhà nước chiếm 51% 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty a Mô hình tổ chức quản lý Công ty: Cơ cấu quản lý công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (chính Giám đốc Công ty), Phó TGĐ, phòng ban chức Phòng Kinh doanh - XNK, phòng Hành – quản trị, phòng Kế toán – Thống kê, đơn vị trực thuộc b Chức năng, nhiệm vụ đơn vị, phận 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty a Tổ chức máy kế toán Công ty: Để phù hợp với phân cấp quản lý tài chính, Công ty tổ chức kế toán theo mô hình phân tán b Hình thức sổ kế toán Công ty - Hình thức kế toán sử dụng: Công ty đơn vị thành viên sử dụng phần mềm kế toán tổ chức theo hình thức chứng từ ghi sổ - Chế độ kế toán áp dụng: áp dụng theo định số 15 Bộ tài ban hành ngày 20/03/2006, c Đặc điểm công tác kế toán quản trị Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng có tổ chức kế toán quản Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 trị Tuy nhiên, công tác thực theo qui định, chưa thể phân công khoa học rõ ràng chưa phát huy vai trò hữu hiệu thông tin kế toán quản trị công tác quản lý đơn vị 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 2.2.1 Tình hình phân cấp quản lý tài Công ty Để tăng cường công tác quản lý Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành quy chế quản lý tài số 274/QC – Cty ngày 10/06/2011, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng 2.2.2 Thực trạng trung tâm trách nhiệm theo phân cấp quản lý Công ty Qua tìm hiểu tổ chức máy quản lý phân cấp quản lý Công ty, ta dễ dàng nhận thấy kế toán trách nhiệm bắt đầu triển khai có biểu hình thành trung tâm trách nhiệm như: - Trung tâm đầu tư: Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc - Trung tâm lợi nhuận: Văn phòng Công ty đơn vị thành viên - Các phòng ban, phận: xem trung tâm trách nhiệm nhà quản trị phòng ban, phận không phân quyền quản lý đầy đủ quản lý Hiện nay, Công ty chưa xây dựng đầy đủ hệ thống tiêu đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 2.2.3 Thực trạng báo cáo kế toán nội - biểu kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng a Khái quát hệ thống báo cáo Công ty Hiện tại, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty giao cho phòng kế toán – thống kê với phòng kinh doanh – XNK Công ty đơn vị thành viên Định kỳ tháng, quí, theo yêu cầu lãnh đạo Công ty, phận, đơn vị gởi báo cáo thực theo qui định Công ty b Công tác lập báo cáo kế hoạch theo phân cấp quản lý Công ty Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng có nhiều đơn vị thành viên hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty phân cấp cho Văn phòng Công ty đơn vị thành viên vào tháng 10 hàng năm tự đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau đơn vị doanh thu, mức lợi nhuận đạt được,… cách thức để thực việc đưa kế hoạch Các đơn vị thành viên lập kế hoạch dựa vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước dự báo nhu cầu năm để có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, đơn vị thành viên tiến hành lập kế hoạch gửi lên phòng Kinh doanh – XNK tổng hợp trình Tổng giám đốc Công ty xem xét phê duyệt c Hệ thống báo cáo thực Công ty Báo cáo tình hình doanh thu Hàng tháng, đơn vị thành viên lập báo cáo doanh thu gửi công ty Phòng kế toán lập giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm phê duyệt Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Báo cáo tình hình thực chi phí kinh doanh Công ty - Báo cáo tình hình sử dụng, chế biến nguyên vật liệu Để phục vụ cho yêu cầu kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đánh giá trách nhiệm phận liên quan, phận lập báo cáo bảng kê vật tư mua vào, tình hình sử dụng nguyên vật liệu Đối với đơn vị thành viên việc thu mua nguyên vật liệu phòng kinh doanh đơn vị thực ký kết hợp đồng sau Giám đốc đơn vị phê duyệt - Báo cáo tình hình sử dụng lao động Theo qui định quy chế tài Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh tùy theo điều kiện cụ thể đơn vị thành viên Công ty giai đoạn khoán chi phí tiền lương phù hợp - Báo cáo thực chi phí sản xuất Hàng tháng, quản đốc phân xưởng lập báo cáo chi phí sản xuất phát sinh phân xưởng để nộp lên Xí nghiệp bao gồm bảng kê nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm cho loại sản phẩm, chi phí nhân công chi phí sản xuất chung lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố Ngoài ra, Phòng kế toán Xí nghiệp lập báo cáo tổng hợp chi phí phát sinh văn phòng xí nghiệp Từ báo cáo chi phí phát sinh Xí nghiệp, phòng kế toán đơn vị tổng hợp lập báo cáo chi phí kinh doanh gửi Công ty Giám đốc đơn vị người chịu trách nhiệm việc - Báo cáo tình hình xuất Hiện Công ty, đơn vị có tham gia vào hoạt động xuất Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng Để kiểm soát Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 hoạt động Xí nghiệp chế biến gỗ kinh doanh xuất đồ gỗ nội thất trời, hàng tháng đơn vị phải có trách nhiệm cung cấp thông tin tình hình xuất đơn vị Công ty - Báo cáo tình hình nhập Hiện nay, nguồn nguyên liệu để phục vụ chế biến đồ gỗ nội thất trời chủ yếu gỗ keo, bạch đàn, teak (dã tỵ) để đáp ứng đơn đặt hàng yêu cầu kỹ thuật cao đối tác nước ngoài, công ty nhập từ nước Châu Âu Tương tự báo cáo xuất khẩu, thông tin báo cáo nhập cho biết tình hình nhập mặt hàng, chưa đánh giá tình hình thực kế hoạch nhập Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Hiện việc lập báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh thực đơn vị thành viên văn phòng Công ty Định kỳ hàng tháng, phòng Kế toán đơn vị vào báo cáo doanh thu chi phí phát sinh kỳ để lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh đạt kỳ sau gửi báo cáo lên phòng Kế toán -Thống kê Công ty kiểm tra Căn vào báo kết kinh doanh đơn vị thành viên nộp lên, phòng Kế toán – Thống kê Công ty tổng hợp lập báo cáo kết kinh doanh toàn Công ty 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 2.3.1 Về công tác phân cấp quản lý tài Hiện nay, Công ty thực việc phân cấp quản lý tài toàn Công ty tương đối chặt chẽ, có phân cấp rõ ràng từ văn phòng công ty đến đơn vị trực thuộc với mức độ phân quyền Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 uỷ quyền hợp lý bảo đảm tính tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, việc phân cấp quản lý Công ty thực chưa gắn với hình thành nên trung tâm trách nhiệm riêng biệt cho đơn vị thành viên, phận, cá nhân Ngoài ra, ban giám đốc đơn vị trực thuộc chưa có phân chia trách nhiệm quyền hạn cụ thể cho phận đơn vị việc lập kế hoạch doanh thu, chi phí chịu trách nhiệm với kế hoạch đó, Công ty khó khăn việc tìm nguyên nhân quy trách nhiệm cụ thể cho người quản lý kết sản xuất kinh doanh, kế hoạch đề không đạt 2.3.2 Về công tác lập kế hoạch Hiện nay, công tác lập kế hoạch Công ty mang tính chất chung chung, theo quy định chưa vào cụ thể, chi tiết cho cho cá nhân, phận đơn vị Việc lập kế hoạch đơn vị trực thuộc chủ yếu dựa vào phận kế toán đơn vị mà có tham gia phận khác, Vì vậy, kế hoạch lập chưa đóng góp nhiều cho công tác đánh giá hiệu hoạt động cá nhân, phận, đơn vị thành viên toàn Công ty cách xác 2.3.3 Về hệ thống thông tin báo cáo Công tác kế toán Công ty chủ yếu tập trung vào công tác kế toán tài Đối với công tác kế toán quản trị, đặc biệt kế toán trách nhiệm chưa có quan tâm mức, Công ty tập trung vào việc giao tiêu kế hoạch tổ chức lập báo cáo thực mang tính chất tổng hợp thực theo hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Trong hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm phận, thiếu báo cáo phân tích phân tích đánh giá mức độ thực so với kế hoạch, chưa xây dựng hệ thống tiêu đánh giá kết trung tâm trách nhiệm, tiêu thể phần công tác đánh giá trách nhiệm mà chưa có phân tích rõ ràng nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch hay vượt kế hoạch đề KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 3.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG Hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty vận hành Nhìn chung hệ thống kế toán trách nhiệm phần đáp ứng nhu cầu nhà quản trị, nhiên hệ thống Công ty hạn chế cần khắc phục việc phân cấp quản lý chưa thật cụ thể, chưa có gắn kết chặc chẽ trách nhiệm cá nhân với kết hoạt động phận, đơn vị, chưa vận dụng nghiệp vụ kỹ thuật kế toán trách nhiệm vào việc xử lý cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản trị việc hoạch Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 định, kiểm soát, đánh giá, dự báo nhằm phát huy lực phận, đơn vị trực thuộc Công ty Dựa vào đặc điểm tình hình phân cấp quản lý tài Công ty nay, giải pháp tổ chức hoàn thiện kế toán trách nhiệm bao gồm: - Tổ chức trung tâm trách nhiệm - Hoàn thiện công tác lập dự toán - Hoàn thiện việc đánh giá thành thông qua tiêu báo cáo trung tâm trách nhiệm 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 3.2.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng a Tổ chức trung tâm trách nhiệm Công ty - Cấp thứ nhất: Là trung tâm đầu tư, cấp cao xét toàn Công ty Chịu trách nhiệm mặt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty kể doanh thu, chi phí, lợi nhuận, vốn đầu tư Tổng giám đốc (Giám đốc Công ty) kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị nhà quản trị cấp cao chịu trách nhiệm trung tâm - Cấp thứ hai: Là trung tâm lợi nhuận Đó Văn phòng Công ty đơn vị thành viên (Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng, Xí nghiệp lâm nghiệp Vinafor Đà Nẵng, Xí nghiệp Bảo quản Vinafor Đà Nẵng, khách sạn Sơn Trà Vinafor Đà Nẵng, Trung tâm lữ hành Vinafor Đà Nẵng) tự tổ chức hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý doanh thu chi phí Chịu trách nhiệm hoạt Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 động Giám đốc Công ty, Giám đốc Xí nghiệp, khách sạn, trung tâm lữ hành - Cấp thứ ba: trung tâm chi phí: phân chia sau: o Trung tâm chi phí linh hoạt: khối văn phòng bao gồm phòng ban chức Phòng kế toán – thống kê, Phòng Tổ chức – Quản trị, Ban kiểm soát phòng ban đơn vị thành viên Các phòng ban sử dụng chi phí cho hoạt động không tạo doanh thu Chịu trách nhiệm hoạt động trung tâm trưởng phòng, Trưởng ban kiểm soát o Trung tâm chi phí định mức: gồm hai phân xưởng sơ chế tinh chế, sử dụng trực tiếp nguồn lực nguyên vật liệu, chi phí nhân công chi phí khác để sản xuất sản phẩm gỗ, chịu trách nhiệm hoạt động trung tâm Quản đốc phân xưởng sơ chế, phân xưởng tinh chế phận lưu trú, phận nhà hàng, chịu trách nhiệm trưởng phận b Mục tiêu trách nhiệm trung tâm - Đối với trung tâm chi phí: + Mục tiêu: * Đối với trung tâm chi phí định mức: tăng cường tính tự chịu trách nhiệm chi phí, kiểm soát toàn chi phí phát sinh, tối đa hoá sản lượng sản phẩm sản xuất * Đối với trung tâm chi phí linh hoạt: cần tăng cường kiểm soát chi phí phát sinh, theo dõi tình hình sử dụng lao động, sử dụng nguồn lực vật chất khác trung tâm + Trách nhiệm: * Đối với trung tâm chi phí định mức: phân tích biến động chi phí phát sinh phận để xác định nguyên nhân trách nhiệm Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 * Đối với trung tâm chi phí linh hoạt: tham gia lập kế hoạch chi phí phát sinh phòng ban, kiểm soát mức chi phí thực tế so với kế hoạch khoản mục đó, theo dõi lao động sử dụng nguồn lực vật chất khác phận - Đối với trung tâm lợi nhuận + Mục tiêu: Đảm bảo tăng tỷ lệ lợi nhuận doanh thu, đảm bảo tốc độ tăng doanh thu nhanh tốc độ tăng vốn nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng lợi nhuận + Trách nhiệm: Tổng hợp đầy đủ doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Nhà quản trị trung tâm lợi nhuận phải có trách nhiệm theo dõi, phân tích tình hình chi phí, doanh thu đơn vị mức độ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận - Đối với trung tâm đầu tư + Mục tiêu: Đảm bảo việc đầu tư vào lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh Công ty có hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm, kinh doanh theo nhu cầu thị trường để tối đa hóa lợi nhuận Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cao, lợi nhuận vốn chủ sở hữu cao + Trách nhiệm: phải nắm doanh thu, chi phí tất hoạt động kinh doanh Công ty, đánh giá hiệu đầu tư, mức độ hoàn thành kế hoạch lĩnh vực hoạt động, thực biện pháp cải thiện tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, đánh giá thành đơn vị việc hướng đến mục tiêu chung toàn Công ty 3.2.2 Hoàn thiện công tác lập dự toán điều kiện tổ chức kế toán trách nhiệm a Mô hình dự toán tổng thể Công ty Để công tác lập dự toán Công ty đơn vị có khoa học cần lập theo trình tự sau: Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Bước 1: Cần tăng cường tính tự chủ việc lập dự toán đơn vị, phải có phân công rõ ràng công tác lập dự toán Bước 2: Lập dự toán tổng hợp toàn Công ty Bước 3: Thống ngân sách b Hoàn thiện công tác lập dự toán Công ty Lập dự toán trung tâm doanh thu Dự toán doanh thu quan trọng để xác lập mục tiêu doanh nghiệp, sở để lập dự toán sản xuất dự toán khác, nên đòi hỏi nhà quản trị phải nghiên cứu thị trường nhằm đảm bảo dự toán sát với tình hình thị trường Vì vậy, cần phát huy quyền trách nhiệm đơn vị thành viên đưa kế hoạch doanh thu cần giao cho phòng kinh doanh lập dựa vào kết tiêu thụ năm trước phân tích tình hình biến động thị trường, đặc điểm đối thủ cạnh tranh khu vực thị trường để lập kế hoạch doanh thu chi tiết cho mặt hàng gửi Phòng Kinh doanh – XNK Công ty tổng hợp thành kế hoạch doanh thu năm trình Tổng giám đốc duyệt Lập dự toán trung tâm chi phí - Đối với trung tâm chi phí định mức: Căn vào kế hoạch sản xuất, phân xưởng, phận lưu trú, phận nhà hàng, tiến hành lập dự toán nguyên vật liệu, dự toán nhân công Đối với chi phí sản xuất chung nên phân tích thành biến phí định phí - Đối với trung tâm chi phí linh hoạt: lập dự toán sở phân loại chi phí thành chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát mục đích hướng phòng ban giảm chi phí kiểm soát được, thuận tiện việc phân tích chi phí định xử lý, góp phần xem xét trách nhiệm phận Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Lập dự toán trung tâm lợi nhuận Văn phòng Công ty, đơn vị thành viên cần lập dự toán lợi nhuận theo phương pháp trực tiếp để thuận lợi cho đánh giá, phân tích doanh thu, chi phí Cơ sở để lập dự toán dự toán doanh thu trung tâm doanh thu dự toán chi phí trung tâm chi phí không nên ước đoán số liệu từ kết năm trước Để tạo điều kiện cho việc đánh giá doanh thu, chi phí trung tâm lợi nhuận nên lập dự toán lợi nhuận theo số dư đảm phí Lập dự toán trung tâm đầu tư Để có sở đánh giá hiệu đầu tư, Công ty cần thiết phải lập báo cáo dự toán hiệu đầu tư Chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Dự toán cần đưa tiêu hiệu đầu tư công ty tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, chi phí sử dụng vốn, lợi nhuận lại 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm Công ty a Xác định báo cáo kế toán trách nhiệm Công ty b Nội dung hệ thống báo cáo trách nhiệm Công ty Để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch, xác định nguyên nhân chủ quan khách quan tác động tình hình thực dự toán, báo cáo trách nhiệm thiết kế theo hình thức so sánh mức độ thực với dự toán Báo cáo kế toán trách nhiệm trung tâm doanh thu Kế toán trách nhiệm xây dựng báo cáo tình hình thực dự toán tiêu thụ mặt hàng, dịch vụ, đơn vị Trong thể doanh thu thực tế so với dự toán phân tích chênh lệch chúng nhân tố sản lượng bán, giá bán cho loại sản Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 phẩm, qua kết luận cụ thể hiệu trung tâm doanh thu trách nhiệm nhà quản trị trung tâm Báo cáo kế toán trách nhiệm trung tâm chi phí + Trung tâm chi phí định mức: sử dụng tiêu sản lượng sản xuất tiêu chi phí hoạt động Ngoài tính toán độ lệch, cần thực việc phân tích độ lệch nhằm tìm mức độ ảnh hưởng lượng giá, từ tìm nguyên nhân gây biến động chi phí + Đối với trung tâm chi phí phòng ban: tiến hành đối chiếu chi phí thực tế phát sinh dự toán ngân sách duyệt qua kỳ kinh doanh để thấy tiết kiệm hay gia tăng chi phí trung tâm qua đánh giá khả kiểm soát chi phí trung tâm Báo cáo kế toán trách nhiệm trung tâm lợi nhuận Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận xây dựng theo hình thức số dư đảm phí hữu ích để đánh giá trách nhiệm quản lý đóng góp thành trung tâm lợi nhuận Để đánh giá trách nhiệm quản lý thành hoạt động trung tâm lợi nhuận cần tiến hành so sánh lợi nhuận đạt với dự toán, đồng thời kết hợp với kết phân tích trung tâm doanh thu, chi phí để từ thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu, chi phí đến lợi nhuận Báo cáo kế toán trách nhiệm trung tâm đầu tư Để đánh giá trách nhiệm quản lý thành trung tâm đầu tư, ta dựa tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI, lợi nhuận lại RI, ta so sánh tiêu bảng báo cáo kết đầu tư thực tế so với dự toán giá trị tỷ lệ để đánh giá việc tăng giảm thông qua độ lệch Footer Page 24 of 145 23 Header Page 25 of 145 3.2.4 Một số giải pháp hỗ trợ khác Điều kiện để thành công KTTN Công ty vấn đề phân chia trách nhiệm quyền hạn cấp quản trị phải rõ ràng hơn, tránh chồng chéo, sở để đánh giá trách nhiệm sau Nên Công ty cần phải: - Hoàn thiện cấu trúc tổ chức máy quản lý cách khoa học hơn, hoàn thiện phân cấp quản lý, phân công phân nhiệm đến phòng ban, phận, cá nhân gắn trách nhiệm quyền hạn, có biện pháp xử lý hay khen thưởng để thực thi nhiệm vụ - Bộ phận kế toán quản trị Công phải tăng cường lực lượng chuyên môn Hiện tại, phận quản lý kế toán tài Công ty kiêm chức kế toán quản trị nên chưa thực làm tròn vai trò kế toán quản trị Vì vậy, để thực thành công kế toán trách nhiệm Công ty cần phải có thêm nhân đảm nhận kế toán quản trị cụ thể sau nhân viên phụ trách công tác lập dự toán với trách nhiệm, nhân viên phụ trách công tác báo cáo biến động phân tích báo cáo theo kế toán trách nhiệm - Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm báo báo phần mềm kế toán theo yêu cầu kế toán trách nhiệm, tài khoản chi phí định vị theo cách ứng xử,… KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN KTTN phận kế toán quản trị khái niệm tương đối với số doanh nghiệp nước ta Trong KTTN cách thức tiên tiến giới để quản lý nội doanh nghiệp Do vậy, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến tổ chức mô hình KTTN để có hệ thống cung cấp thông tin tin cậy kiểm soát chặt chẽ Để góp phần hoàn thiện công tác tổ chức KTTN Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, luận văn giải vấn đề sau: Hệ thống lý luận KTTN Nội dung sở đánh giá thực trạng KTTN đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức KTTN Công ty Đánh giá thực trạng KTTN Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, đánh giá mặt đạt hạn chế công tác tổ chức KTTN Công ty Đưa giải pháp nhằm xây dựng hế thống trung tâm trách nhiệm, hoàn thiện công tác lập dự toán, hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm thông qua tiêu báo cáo trung tâm trách nhiệm đưa số ý kiến đề xuất với Ban lãnh đạo để thực giải pháp Qua đó, giúp Công ty quản lý hiệu đánh giá xác kết hoạt động trung tâm Nhìn chung, luận văn tập trung giải vấn đề tồn công tác KTTN Công ty, hỗ trợ thêm công cụ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp Footer Page 26 of 145 ... NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng thành lập sở cổ phần. .. PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 3.2.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng a Tổ chức trung tâm trách nhiệm Công ty - Cấp thứ... TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 3.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG Hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty vận hành Nhìn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵn, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵn, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay