Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Phú Tài

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:19

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - TRẦN LÊ ANH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn Phản biện 2: TS Hà Thị Ngọc Hà Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 12 năm 202013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mỗi tổ chức hay đơn vị thường nhiều phận hợp thành, để phận hoạt động hiệu cần xây dựng cho hệ thống quản lý hữu hiệu Để thực mục tiêu này, kế toán quản trị cần tổ chức có hệ thống giúp cho nhà quản trị đánh giá kết hoạt động phận, qua phát huy yếu tố tích cực ngăn ngừa yếu việc thực mục tiêu chung tổ chức Bên cạnh đó, kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị Kế toán trách nhiệm mang lại nhiều lợi ích, giúp nhà quản lý cấp cao có nhiều thời gian để lập kế hoạch lâu dài, có điều kiện tốt cho việc đánh giá trách nhiệm cấp quản lý làm rõ nguyên nhân yếu phận nào, công đoạn Công ty Cổ phần Phú Tài Công ty lớn với Xí nghiệp, Chi nhánh hoạt động trụ sở văn phòng Các Xí nghiệp, Chi nhánh đặt rải rác từ Đà Nẵng vào đến Đồng Nai sản phẩm Công ty đa dạng nên việc quản lý khó khăn Để nâng cao hiệu hoạt động toàn Công ty phận phải hoạt động hiệu phối hợp nhịp nhàng Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm hoàn thiện giúp Công ty hoạt động hiệu Mục đích nghiên cứu đề tài Luận văn dựa vào kiến thức học để tìm hiểu công tác kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài, nhằm: Hệ thống hóa sở lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Đánh giá thực trạng, đưa số giải pháp để hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm phù hợp hơn, giúp máy quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài hoạt động tốt Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung kế toán trách nhiệm theo cấp quản lý phục vụ đánh giá trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài Phạm vi nghiên cứu: Công ty Cổ phần Phú Tài, bao gồm Xí nghiệp, nhà máy, cửa hàng tham gia họat động sản xuất kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần Phú Tài Phƣơng pháp nghiêp cứu Để thực đề tài tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả để có nhìn tổng thể hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài Đề tài sử dụng phương pháp thu thập số liệu: bảng kế hoạch, báo cáo Công ty.Và phương pháp xử lý liệu: phân tích số liệu thực tế, tổng hợp, so sánh đối chiếu, kỹ thuật phân tích dự báo tiêu kinh tế Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm Chương 2: Thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài Chương 3: Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Việc nghiên cứu kế toán trách nhiệm doanh nghiệp nhiều tác giả nghiên cứu đưa giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Điển hình công trình nghiên cứu sau: “Tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Trung Nghĩa (2011) “Một số giải pháp xây dựng hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm Tổng công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam” tác giả Footer Page of 145 Header Page of 145 Lê Thị Thu Trúc (2010) “Tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Việt -Hàn” tác giả Nguyễn Linh Giang (2011) “Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty vận tải quốc tế I.T.I” tác giả Dương Thị Cẩm Dung (2007) Các nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận kế toán trách nhiệm, đánh giá thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm doanh nghiệp, hạn chế tồn hệ thống kế toán trách nhiệm, đồng thời đưa số biện pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm Hiện tại, chưa có công trình nghiên cứu hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài, luận văn góp phần làm rõ thực trạng góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN QUẢN TRỊ 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm Hầu hết tổ chức nói chung tổ chức kinh doanh nói riêng phân chia thành phận nhỏ hơn, phận đảm nhiệm chức cụ thể, chịu trách nhiệm công việc cụ thể Để kiểm soát hoạt động cấp dưới, nhà quản lý cấp cao dựa vào hệ thống kế toán trách nhiệm 1.1.2 Bản chất kế toán trách nhiệm a Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị Kế toán quản trị doanh nghiệp phận tách rời hệ thống kế toán doanh nghiệp Kế toán trách nhiệm sở để thực trình kiểm soát kế toán quản trị doanh thu, chi phí tập hợp trình bày theo trung tâm trách nhiệm, qua nhà quản trị dễ dàng nhận biết nguyên nhân gây nên hậu bất lợi tăng chi phí giảm doanh thu so với dự toán thuộc trách nhiệm phận b Kế toán trách nhiệm phận hệ thống kiểm soát kế toán quản trị Kế toán quản trị cung cấp thông tin kinh tế tài cho nhà quản trị nội doanh nghiệp nhằm hoạch định, kiểm soát, định điều hành hoạt động phận toàn doanh nghiệp Hệ thống kiểm soát quản trị có hai yếu tố sau: - Thứ hệ thống dự toán ngân sách - Thứ hai kế toán trách nhiệm Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.3 Vai trò kế toán trách nhiệm Hệ thống kế toán trách nhiệm thiết lập để ghi nhận, đo lường kết hoạt động phận tổ chức, nhằm giúp nhà quản lý kiểm soát hoạt động chi phí họ, đồng thời qua đánh giá trách nhiệm nhà quản trị cấp quản lý khác Mục đích hệ thống kế toán trách nhiệm nhằm đảm bảo sử dụng hiệu lực hiệu nguồn lực tổ chức 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ – CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm phân cấp quản lý Phân cấp quản lý hay gọi phân quyền hiểu phân chia quyền lực xuống cấp dưới, quyền định không người hay nhóm nhỏ mà trải rộng toàn tổ chức Nhà quản trị doanh nghiệp cần phải xác định đắn mức độ phức tạp tổ chức để từ xây dựng hệ thống mục tiêu cho phận đảm bảo thực phải có tương quan quyền hạn trách nhiệm 1.2.2 Những tác động phân cấp quản lý đến kế toán trách nhiệm a Tác động tích cực Sự phân cấp quản lý giúp cho nhà quản lý cấp có độc lập tương đối điều hành công việc mình, phát triển kỹ năng, nâng cao kiến thức chuyên môn tập dượt kỹ quản lý thăng tiến tổ chức b Tác động tiêu cực Thách thức lớn phân cấp quản lý đạt hướng đến mục tiêu chung Bởi lẽ, phân cấp tạo nên độc lập tương đối phận nhà quản lý thường quan tâm đến thành phận tính hiệu chung tổ chức Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM DỰA TRÊN CƠ SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ Cơ cấu tổ chức trung tâm trách nhiệm gắn liền với trật tự phân cấp quản lý tổ chức Sự hình thành trung tâm trách nhiệm dựa cấu trúc tổ chức Công ty, trung tâm quản lý phận Một trung tâm trách nhiệm có chất giống hệ thống, hệ thống phân định để xử lý công việc cụ thể Trong doanh nghiệp tổ chức thành trung tâm trách nhiệm sau: 1.3.1 Trung tâm chi phí Trung tâm chi phí loại trung tâm trách nhiệm thể phạm vi hệ thống xác định chi phí Trung tâm chi phí chia thành hai dạng: Trung tâm chi phí định mức, trung tâm chi phí dự toán 1.3.2 Trung tâm doanh thu Trung tâm doanh thu trung tâm trách nhiệm mà người quản lý có trách nhiệm với doanh thu cần tạo ra, không chịu trách nhiệm với lợi nhuận vốn đầu tư 1.3.3 Trung tâm lợi nhuận Trung tâm lợi nhuận loại trung tâm trách nhiệm mà nhà quản trị phải chịu trách nhiệm với kết sản xuất tiêu thụ trung tâm Nhà quản lý phải định nguồn lực sản xuất phân bổ sản phẩm, cân việc phối hợp yếu tố giá cả, sản lượng, chất lượng chi phí 1.3.4 Trung tâm đầu tƣ Đó tổng quát hóa trung tâm lợi nhuận, khả sinh lời gắn với tài sản sử dụng để tạo lợi nhuận Một trung tâm trách nhiệm xem trung tâm đầu tư nhà quản trị trung tâm quản lý chi phí doanh thu mà định lượng vốn để tiến hành trình Footer Page of 145 Header Page of 145 1.4 ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 1.4.1 Xác định tiêu sử dụng để đánh giá trách nhiệm a Đánh giá trách nhiệm quản trị đo lường kết hoạt động trung tâm chi phí Đối với trung tâm chi phí cần phân biệt làm hai dạng trung tâm chi phí định mức trung tâm chi phí dự toán  Phương pháp đánh giá trung tâm phương pháp phân tích nhân tố: Biến động lượng = Giá định mức x (lượng thực tế - lượng định mức) Biến động giá = Lượng thực tế x (Giá thực tế - giá định mức ) Kết phân tích cung cấp thông tin cho nhà quản trị biết nguyên nhân biến động khách quan hay chủ quan từ có biện pháp đắn, kịp thời để chấn chỉnh phát huy biến động theo chiều hướng có lợi cho tổ chức b Đánh giá trách nhiệm quản trị đo lường kết hoạt động trung tâm doanh thu Trách nhiệm nhà quản trị trung tâm doanh thu tổ chức tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho đạt doanh thu kỳ nhiều phận kiểm soát c Đánh giá trách nhiệm quản trị đo lường kết hoạt động trung tâm lợi nhuận Trách nhiệm nhà quản trị trung tâm lợi nhuận tổ chức hoạt động kinh doanh cho lợi nhuận đạt cao Đối với tiêu lợi nhuận nàh quản trị cần xác định sai biệt lợi nhuận thực so với lợi nhuận kế hoạch giao số tuyệt đối lẫn tương đối Bên cạnh đó, tiêu doanh thu chi phí hai nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 d Đánh giá trách nhiệm quản trị đo lường kết hoạt động trung tâm đầu tư Về chất xem trung tâm đầu tư dạng mở rộng trung tâm lợi nhuận, nhà quản trị có nhiều quyền hạn trách nhiệm hơn, việc đưa định xác định cấu sản phẩm, giá bán, chi phí sản xuất họ có quyền kiểm soát đưa định vốn đầu tư doanh nghiệp Các tiêu sử dụng để đánh giá hiệu hoạt động trung tâm đầu tư như: Tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI), lãi thặng dư (RI), giá thị trường tài sản doanh nghiệp Ngoài ra, sử dụng tiêu EVA – Phân tích giá trị tăng thêm để đánh giá hiệu trung tâm đầu tư 1.4.2 Lập dự toán cho cho trung tâm trách nhiệm a Khái quát dự toán Dự toán tổng thể dự tính thể qua cấu định thông qua việc cụ thể hoá số nội dung kế hoạch, dự án Lập dự toán sản xuất kinh doanh việc lập dự kiến chi tiết tiêu hệ thống trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kỳ b Dự toán dài hạn dự toán ngắn hạn c Nội dung tổ chức thông tin dự toán trung tâm trách nhiệm  Dự toán trung tâm chi phí: bao gồm dự toán trung tâm chi phí định mức dự toán trung tâm chi phí linh hoạt  Dự toán trung tâm doanh dự toán tiêu thụ xây dựng dựa mức tiêu thụ ước tính với đơn giá bán  Dự toán trung tâm lợi nhuận dự toán báo cáo kết kinh doanh, bảng dự toán hệ thống dự toán  Dự toán trung tâm đầu tư dự toán đầu tư thể tình Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phẩn Phú Tài a Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Phú Tài b Lĩnh vực hoạt động c Mục tiêu hoạt động Công ty 2.1.2 Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty a Sơ đồ tổ chức Công b Chức năng, nhiệm vụ phận 2.1.3 Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty a Tổ chức máy kế toán Công ty  Kế toán trưởng tổ chức điều hành chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc mặt hoạt động theo quy định nhiệm vụ quyền hạn Phòng Kế toán  Phó Phòng kế toán quản lý số nghiệp vụ Kế toán trưởng phân công uỷ quyền Chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng nghiệp vụ phân công phụ trách  Nhân viên kế toán tiền mặt theo dõi phát sinh tiền mặt hàng ngày, theo dõi tạm ứng cán công nhân viên  Nhân viên kế toán ngân hàng theo dõi khoản tiền gửi, tiền ký quỹ, tiền vay công ty ngân hàng, mở thư tín dụng  Nhân viên kế toán công nợ, tiền lương, Bảo hiểm xã hội, hàng vật tư, Tài sản cố định theo dõi nhập xuất vật tư, tình hình biến động Tài sản cố định, công nợ…  Thủ quỹ chịu trách nhiệm bảo quản quỹ tiền mặt Công ty, thực thủ tục thu chi quỹ tiền mặt Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11  Kế toán Xí nghiệp, Chi nhánh chịu trách nhiệm theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình biến động tài sản Công ty Xí nghiệp, lập báo cáo hàng quý theo quy định Công ty, báo cáo tình hình Xí nghiệp cho Công ty b Tổ chức kế toán Xí nghiệp c Chế độ kế toán áp dụng, hệ thống sổ sách, hệ thống báo cáo Công ty áp dụng luật kế toán “ Chuẩn mực kế toán Việt Nam ” chế độ kế toán áp dụng theo định 15/2006 Bộ tài ban hành ngày 20/03/2006 Đối với hình thức kế toán tất đơn vị thành viên Công ty Cổ phần Phú Tài tổ chức công tác kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 2.2.1 Sự phân cấp quản lý tài Công ty Phân cấp quản lý tài Công ty thực dựa Điều lệ Công ty Cổ phần Phú Tài thông qua vào ngày 22 tháng năm 2011 Tuy nhiên điều lệ Công ty chủ yếu trách nhiệm chung chung, không cụ thể phân cấp tài  Tổng giám đốc: xây dựng trình hội đồng hội đồng quản trị kế hoạch phát triển, ký kết hợp đồng kinh tế, định việc phân bố sử dụng tài sản, điều hành  Phó giám đốc: quản lý tình hình kinh doanh doanh nghiệp, tham mưu cho Tổng giám đốc hoạt động SXKD  Các Phòng ban chức Công ty: Các phòng, ban chức Công ty thực nhiệm vụ chuyên môn mình, c h ịu trách nhiệm kết thực công việc, lập báo cáo theo yêu cầu ban lãnh đạo Công ty  Các Xí nghiệp, Chi nhánh trực thuộc: Là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc Công ty, Công ty giao vốn tài sản để thực Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 nhiệm vụ SXKD, có trách nhiệm sử dụng hiệu nguồn lực Công ty giao  Các nhà máy: chịu trách nhiệm sản xuất, quản lý chi phí sản xuất Với phân cấp quản lý tài thấy rằng: Cơ cấu quản lý tài Công ty lỏng lẻo, trách nhiệm quản lý chưa cụ thể, trách nhiệm phận cá nhân chưa phân chia rõ ràng, chưa có quy chế cụ thể phân cấp tài 2.2.2 Các trung tâm trách nhiệm Công ty Hiện khái niệm kế toán trách nhiệm chưa thể cụ thể Công ty, theo tình hình phân cấp quản lý tài thấy Công ty phân chia trung tâm trách nhiệm sau: a Trung tâm đầu tư Trung tâm đầu tư cấp cao mà đứng đầu Hội đồng quản trị Ban điều hành, chịu trách nhiệm mặt hoạt động Công ty b Trung tâm lợi nhuận Văn phòng Công ty, Xí nghiệp, Chi nhánh trung tâm lợi nhuận thuộc cấp thứ hai, chịu trách nhiệm doanh thu chi phí mà đứng đầu giám đốc, trưởng chi nhánh c Trung tâm chi phí Trung tâm chi phí nhà máy sản xuất, chịu trách nhiệm hoạt động nhà máy quản đốc 2.2.3 Công tác tổ chức báo cáo nội Công ty a Báo cáo kế hoạch: Hiện nay, công tác lập kế hoạch SXKD Công ty thực định kỳ vào cuối năm  Tại Xí nghiệp Vào cuối quý 4, Xí nghiệp vào tình hình thực tế, kết hoạt động sản xuất năm qua để xây dựng tiêu kế hoạch sản xuất năm tới Bảng kế hoạch đưa đơn giản, chưa cụ thể Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 chi tiết khoản mục chi phí, doanh thu, lợi nhuận mang tính chung chung, sở lập, số liệu cũ để từ có so sánh tăng trưởng sản xuất, doanh thu  Tại Công ty Cuối quý 4, dựa bảng kế hoạch sơ Xí nghiệp, lãnh đạo Công ty tiến hành bàn bạc thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh, sau lãnh đạo Công ty định giao lại kế hoạch sản xuất kinh doanh duyệt cho Xí nghiệp Các bảng kế hoạch toàn Công ty chi tiết so với kế hoạch Xí nghiệp, thể số liệu thực năm cũ (n-1), có so sánh, chưa thật đầy đủ, bảng có bảng không Ví dụ như: Bảng Kế hoạch chi phí bán hàng số liệu năm cũ (n-1) số liệu năm (n), bảng Kế hoạch giá thành số liệu cũ hay so sánh… b Báo cáo thực kế hoạch Dựa sở phân cấp quản lý nên báo cáo nội Công ty chủ yếu báo cáo tài hàng quý  Tại Xí nghiệp Hàng tháng, phòng kinh doanh phòng kế toán xí nghiệp, chi nhánh lập Báo cáo kết hoạt động SXKD tháng cũ Triển khai nhiệm vụ SXKD tháng tới Hàng quý, vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý, phòng ban chức Xí nghiệp lập báo cáo nộp lên Công ty Các báo cáo báo cáo đơn giản, có số liệu thực hiện, số liệu kế hoạch, so sánh số liệu thực tế - kế hoạch; số liệu năm cũ(n-1) – năm (n)…  Tại Công ty: Hàng quý, vào báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý Xí nghiệp, Chi nhánh, phòng Tài kế toán lập báo cáo tài toàn Xí nghiệp Và báo Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 cáo tài báo cáo tài theo quy định 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI  Thứ phân cấp quản lý tài chính: Theo quy chế quản lý điều hành Công ty, việc phân cấp quản lý tài toàn Công ty chưa có phân cấp rõ ràng từ văn phòng Công ty đến Xí nghiệp, Chi nhánh Các Xí nghiệp đ ược quyền tự chủ định hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, sở quyền hạn trách nhiệm giao, Ban giám đốc Xí nghiệp chưa có phân chia trách nhiệm quyền hạn cụ thể cho phận đơn vị việc lập kế hoạch doanh thu, chi phí chịu trách nhiệm với kế hoạch  Thứ hai phân chia trung tâm trách nhiệm: Khái niệm kế toán trách nhiệm chưa thể rõ Công ty việc phân công trách nhiệm thể phần kế toán trách nhiệm Cần xác định rõ trung tâm trách nhiệm để việc thực đánh giá trách nhiệm cụ thể rõ ràng, giúp Ban điều hành quản lý hoạt động, kết SXKD phận, Xí nghiệp, Chi nhánh quản lý tài chặt chẽ  Thứ ba công tác lập kế hoạch phục vụ cho việc đánh giá trách nhiệm: Việc xây dựng kế hoạch quan trọng, mục tiêu mà doanh nghiệp cần đạt Mặc dù công tác lập kế hoạch thực Công ty công tác lập kế hoạch mang tính chung chung chưa vào cụ thể, chi tiết cho loại chi phí, kết công việc cá nhân, phận Công ty Việc lập kế hoạch Xí nghiệp chủ yếu dựa vào phận kế toán Xí nghiệp mà có tham gia phận khác Điều làm ảnh hưởng đến việc đánh giá kết làm việc trách nhiệm nhà quản trị phận Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương mô tả thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài từ máy tổ chức quản lý, tổ chức kế toán đến công tác lập dự toán báo cáo thực Qua thực trạng cho thấy thông tin nhận từ hệ thống báo cáo nội Công ty chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa phát huy có hiệu vai trò cung cấp thông tin kế toán gắn với trách nhiệm quản lý phận, Xí nghiệp, chi nhánh Công ty Các báo cáo chưa đáp ứng nhu cầu Nhà quản trị việc xem xét , đánh giá trách nhiệm hiệu hoạt động phận Công ty Bên cạnh đó, trung tâm trách nhiệm chưa thật phù hợp với tình hình hoạt động SXKD Công ty Qua tìm hiểu phân tích kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài với việc vận dụng nghiên cứu sở lý luận kế toán trách nhiệm, tác giả xin đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài Từ đó, hệ thống kế toán trách nhiệm phát huy tác dụng thực có hiệu công tác quản lý doanh nghiệp sở phân cấp quản lý Công ty Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 CHƢƠNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 3.1 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 3.1.1 Xác định trung tâm trách nhiệm Dựa phân cấp quản lý theo cấu tổ chức Công ty, tổ chức thành trung tâm trách nhiệm sau: - Cấp thứ nhất: cấp cao xét toàn Công ty, chịu trách nhiệm toàn diện mặt hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị Ban điều hành Đây xem trung tâm đầu tư - Cấp thứ hai:  Các Xí nghiệp Phòng kinh doanh Công ty: phận chịu trách nhiệm chi phí phát sinh, doanh thu, lợi nhuận xác định trung tâm lợi nhuận Chịu trách nhiệm hoạt động SXKD đơn vị Giám đốc trưởng Phòng kinh doanh  Chi nhánh cửa hàng, Phòng kinh doanh Xí nghiệp: phận chịu trách nhiệm lượng sản phẩm tiêu thụ, doanh thu, tìm kiếm khách hàng không quản lý chí phí sản xuất Do phận xác định trung tâm doanh thu Đứng đầu chi nhánh trưởng cửa hàng trưởng, trưởng Phòng kinh doanh Xí nghiệp  Các Phòng ban Công ty: Phòng ban chịu trách nhiệm chi phí tiếp khách, Văn phòng phẩm Đây xác định trung tâm chi phí linh hoạt Chịu trách nhiệm hoạt động Phòng ban trưởng phòng ban - Cấp thứ ba:  Các nhà máy sản xuất: chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất, chi phí phát sinh trình sản xuất nhà máy chi phí vật liệu, nhân công xác định trung tâm chi phí Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 định mức Chịu trách nhiệm hoạt động phận quản đốc  Các Phòng ban Xí nghiệp: chịu trách nhiệm chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm, hội họp phát sinh nên xem trung tâm chi phí linh hoạt Chịu trách nhiệm Phòng ban trưởng phòng ban 3.1.2 Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm a Trung tâm chi phí - Mục tiêu: kiểm soát tốt chi phí phát sinh trung tâm, giảm thiểu chi phí kiểm soát nhà quản trị tối đa hóa sản phẩm tạo - Nhiệm vụ: Nhà quản trị phải kiểm soát, theo dõi chi phí phát sinh trung tâm, nguyên nhân dẫn đến chênh lệch so với dự toán trách nhiệm phận, cá nhân liên quan b Trung tâm doanh thu - Mục tiêu: Phải đạt tăng trưởng sản lượng sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ theo kế hoạch đề - Nhiệm vụ: tích cực việc tạo mối quan hệ với khách hàng nhằm mở rộng thị trường, tăng doanh thu tiêu thụ, thực sách bán hàng phù hợp c Trung tâm lợi nhuận - Mục tiêu: Đảm bảo tăng tỷ lệ lợi nhuận doanh thu, nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng lợi nhuận - Nhiệm vụ: cần tổng hợp đầy đủ, xác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh d Trung tâm đầu tư - Mục tiêu: trung tâm đầu tư Công ty làm để Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 sử dụng vốn có hiệu quả, đạt mục tiêu hoạt động SXKD Công ty phải tăng trưởng cao phát triển bền vững - Nhiệm vụ: Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận Xác định tiêu sản lượng, doanh thu hòa vốn, khả sinh lời đồng vốn đầu tư 3.2 ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ TẠI CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 3.2.1 Trung tâm chi phí a Lập kế hoạch chi phí  Trung tâm chi phí định mức nhà máy sản xuất Xí nghiệp: trước lập dự toán hay kế hoạch chi phí cần phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Các Xí nghiệp lập từ kế hoạch chung cho Xí nghiệp phân cụ thể cho nhà máy, phân xưởng; cho năm phân quý; chi tiết chi phí cho loại sản phẩm cụ thể  Trung tâm chi phí linh hoạt phòng ban Ngoài trung tâm chi phí định mức, Công ty có trung tâm chi phí linh hoạt phòng ban Công ty Xí nghiệp b Đánh giá thành trung tâm chi phí Mục tiêu trung tâm chi phí tối đa hóa sản lượng sản phẩm tạo tương ứng với doanh thu đạt giảm tối thiểu chi phí sử dụng Ví dụ như: liên quan đến chi phí vật liệu chi phí phát sinh trình mua sắm, bảo quản đưa vào sử dụng Tương ứng với vận động dòng chi phí vật liệu trách nhiệm phận liên quan: phận thu mua, phận tiếp nhận phận sản xuất Bộ phận thu mua phải có trách nhiệm giải thích nguyên nhân dẫn đến biến động giá nguyên vật liệu thay đổi, biến động lượng nguyên vật liệu tiêu hao thuộc trách nhiệm phận sản xuất Do phận sản xuất tiến hành lập báo cáo tình hình sử dụng nguyên vật liệu nhằm xác định mức biến động định mức hay đơn giá nguyên vật liệu, sở Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 đánh giá nguyên nhân chất lượng nguyên vật liệu thu mua, hay lãng phí khâu sản xuất Các tiêu Đánh giá trách nhiệm - Chênh lệch chi phí: Chi phí thực tế - Chi phí dự toán (kế hoạch) - Mức độ hoàn thành định mức chi phí dự toán chi phí - Khả kiểm soát chi phí mối quan hệ với doanh thu ước tính -Khả kiểm soát nhân tố làm gia tăng chi phí - Số lượng chất lượng sản phẩm tạo so với mức tiêu hao chi phí bỏ c Báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí  Đối với trung tâm chi phí nhà máy Tại Xí nghiệp, báo cáo từ n h m y lập chuyển phòng ban chức Xí nghiệp giúp cho việc theo dõi tình hình thực định mức chi phí Trong báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí định mức nhà máy thuộc Xí nghiệp 380 thể rõ sản lượng sản xuất chưa đạt kế hoạch, sản lượng giảm 25,61% tương đương giảm 54.425M2 Nhưng giá thành 1M2 đá ốp lát Granite tăng 1% so với kế hoạch, tức tăng 7.001đ/M2 Ban giám đốc Xí nghiệp 380 phải xem xét rõ giá thành sản xuất lại tăng? Tăng chi phí nào? Tăng khâu sản xuất nào?  Đối với trung tâm chi phí phòng ban Sau kết thúc kỳ kế toán, kế toán quản trị thực thu thập khoản chi phí phát sinh liên quan đến phòng ban, từ tiến hành lập bảng báo cáo chi phí Công ty nên giao khoán chi phí cho phòng để việc quản lý kiểm soát chi phí chặt chẽ 3.2.2 Trung tâm doanh thu a Lập kế hoạch doanh thu Kế hoạch hay dự toán doanh thu dự toán lập quan trọng để xác lập mục tiêu doanh nghiệp sở để Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 lập k ế h o c h khác Kế hoạch lập cho năm, năm chia kế hoạch cho quý b Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm doanh thu Trên sở xây dựng mô hình trung tâm trách nhiệm Công ty trung tâm doanh thu Chi nhánh cửa hàng Kế toán trách nhiệm xây dựng báo cáo tình hình thực dự toán hay kế hoạch tiêu thụ Trong thể doanh thu thực tế so với doanh thu kế hoạch phân tích chênh lệch chúng nhân tố sản lượng bán, giá bán cho loại sản phẩm Các tiêu Đánh giá trách nhiệm - Chênh lệch doanh thu: Doanh thu thực tế - Doanh thu dự toán - Các tiêu giá, số lượng tiêu thụ ảnh hưởng đến biến động doanh thu - Mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu - Mức độ đảm bảo gia tăng doanh thu hàng năm -Mức độ đảm bảo tỷ lệ chi phí doanh thu hợp lý c Báo cáo trách nhiệm trung tâm doanh thu Trung tâm doanh thu báo cáo doanh thu phát sinh phận lên Công ty Sau báo cáo trung tâm doanh thu thể đầy đủ số liệu kế hoạch kết thực trung tâm, từ nhà quản trị tìm hiểu nguyên nhân đưa giải pháp hợp lý Theo báo cáo Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ mặt hàng đá ốp lát Doanh thu tháng đầu năm 2012 đạt 35,48% so với kế hoạch đề ra, giảm 45.164.591.971đ doanh thu Từ báo cáo Ban lãnh đạo Công ty thấy việc tụt giảm doanh thu so với kế hoạch lý nào? Giá bán sản lượng ảnh hưởng nào? Đó giá bán tăng 6.873đ/M2 so với giá bán kế hoạch số lượng tiêu thụ giảm lớn 54.246M2 sản phẩm 3.2.3 Trung tâm lợi nhuận a Lập kế hoạch lợi nhuận Trên sở mô hình trung tâm trách nhiệm thiết lập, Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 dự toán hay kế hoạch lợi nhuận phải trung tâm lợi nhuận thực Cơ sở để kế hoạch lợi nhuận từ kế hoạch chi phí trung tâm chi phí kế hoạch doanh thu b Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm lợi nhuận Để đánh giá trách nhiệm quản lý thành hoạt động trung tâm lợi nhuận cần tiến hành so sánh lợi nhuận đạt với dự toán, đồng thời kết hợp với kết phân tích trung tâm doanh thu, chi phí để từ thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu, chi phí đến lợi nhuận Lợi nhuận Các - Tỷ lệ lợi nhuận doanh thu = tiêu Doanh thu - Chênh lệch lợi nhuận: lợi nhuận thực tế - Lợi nhuận dự toán Đánh giá - Hoàn thành dự toán lợi nhuận trách - Mức độ đảm bảo gia tăng lợi nhuận hàng năm nhiệm - Mức độ đảm bảo lợi nhuận doanh thu hợp lý c Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận Từ báo cáo chi phí trung tâm chi phí, kết hợp với tiêu doanh thu Xí nghiệp tiến hành lập báo cáo thực với tư cách trung tâm lợi nhuận để đánh giá kết hoạt động gửi báo cáo Công ty Báo cáo thể chênh lệch lợi nhuận thực tế với lợi nhuận theo dự toán trung tâm 3.2.4 Trung tâm đầu tƣ a Lập dự toán đầu tư Trong tình hình nay, bên cạnh việc thực nhiệm vụ bảo toàn vốn, vấn đề phát triển vốn, đầu tư vốn vào đâu để có lợi mang lại hiệu kinh tế cao Công ty quan tâm Để có sở đánh giá hiệu đầu tư, Công ty cần thiết phải lập dự toán đầu tư Dự toán hay kế hoạch trung tâm đầu tư lập cấp cao Công ty Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 b Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm đầu tư Báo cáo thực trung tâm trách nhiệm đầu tư lập Công ty để phân tích, đánh giá hiệu quả, chất lượng đầu tư , đồng thời giúp cho nhà quản trị trung tâm đầu tư nhìn tổng thể tình hình đầu tư Công ty Lợi nhuận - Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) = Vốn đầu tư - Lãi thặng dư(RI) = Lợi tức trung tâm đầu tư – Chi phí sử dụng vốn ( Chi phí sử dụng vốn = Vốn đầu tư x Tỷ suất chi phí vốn ) - Tỷ suất thu nhập vốn cổ đông - Giá thị trường cổ phiếu Đánh - Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư phải cải thiện giá - Xem xét cân đối mở rộng vốn đầu tư trách - Phân cấp vốn hiệu nhiệm - Mức độ mang đến tối đa hóa lợi ích cho cổ đông c Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư Các tiêu Báo cáo kế toán trung tâm đầu tư lập Công ty để theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu đầu tư Đây báo cáo tổng quát loại báo cáo trung tâm trách nhiệm, mà dựa vào báo cáo nhà quản trị đánh giá tình hình hoạt động trung tâm mà phụ trách, so sánh kết thực với tháng trước, đồng thời xem xét trình thực kế hoạch tháng qua, đề biện pháp cho tháng tới 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI Mặc dù Công ty Cổ phần Phú Tài ban hành qui chế xét chấm điểm hàng năm cho toàn Công ty theo định số 55/QĐPT ngày 19/12/2011 tác giả nhận thấy mức độ khen thưởng hay xử phạt chưa tương xứng với mức độ hoàn thành hay không Footer Page 24 of 145 23 Header Page 25 of 145 hoàn thành công việc, nhiệm vụ giao Để giải pháp vào thực tiển, luận văn xin đề xuất số ý kiến bổ sung sau: Ban điều hành Công ty Cổ phần Phú tài cần sớm hoàn thiện cấu trúc tổ chức cách khoa học hợp lý nữa, có phân định rõ ràng trách nhiệm quyền hạn Xí nghiệp, Chi nhánh nhà quản trị đơn vị Hoàn thiện tổ chức máy kế toán theo hướng kết hợp kế toán tài kế toán quản trị Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn, đào tạo chuyên đề kế toán quản trị, kế toán trách nhiệm.Tổ chức hệ thống ghi chép chứng từ ban đầu, tài khoản sổ sách kế toán phù hợp với việc thu nhập thông tin lập báo cáo Công ty xây dựng mã tài khoản để tiện cho việc theo dõi, đánh giá, phân loại doanh thu chi phí KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 3, đề tài tập trung đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài Trên sở phân tích thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài kết hợp với sở lý luận kế toán trách nhiệm, chương Luận văn tập trung giải số nội dung chủ yếu: Luận văn đưa phương án tổ chức trung tâm trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài theo phân cấp quản lý Công ty, xác định mục tiêu nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu nhà quản lý việc kiểm soát xác định trách nhiệm đối tượng liên quan.Đồng thời xây dựng hệ thống báo cáo kế hoạch tiêu đánh giá tương ứng với trung tâm trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài Bên cạnh đó, luận văn hoàn thiện hệ thống báo cáo trách nhiệm nhằm cung cấp thông tin chi tiết, cụ thể phục vụ cho việc đánh giá trách nhiệm phận Công ty Cổ phần Phú Tài Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Ngày nay, nói đến công ty có quy mô lớn có tổ chức phân quyền công tác kế toán trách nhiệm đóng vai trò quan trọng hệ thống quản trị doanh nghiệp Kế toán trách nhiệm công cụ dùng để kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động trung tâm trách nhiệm tổ chức phân quyền So với mục đích nghiên cứu, luận văn giải số vấn đề sau: Khái quát vấn đề kế toán trách nhiệm đưa nhìn toàn diện lĩnh vực Đề tài phản ánh thực trạng công tác kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài như: Tình hình phân cấp quản lý tài chính, công tác lập dự toán, báo cáo kế toán nội Công ty sử dụng nào… Từ phát tồn tại, điểm mạnh, yếu hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty Dựa sở lý luận nghiên cứu thực trạng Công ty Cổ phần Phú Tài, luận văn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty như: Xác định trung tâm trách nhiệm, mực tiêu nhiệm vụ trung tâm, công tác lập dự toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận báo cáo trung tâm trách nhiệm báo cáo chi phí, báo cáo doanh thu Nhằm xử lý kịp thời tình huống, cung cấp thông tin cho việc định nhà quản trị, hỗ trợ việc nâng cao hiệu hoạt động quản lý Công ty Footer Page 26 of 145 ... lý luận kế toán trách nhiệm Chương 2: Thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài Chương 3: Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài Tổng quan tài liệu... tại, chưa có công trình nghiên cứu hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú Tài, luận văn góp phần làm rõ thực trạng góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Phú. .. CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phẩn Phú Tài a Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Phú Tài b Lĩnh vực hoạt động c Mục tiêu hoạt động Công ty 2.1.2 Đặc điểm tổ chức kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Phú Tài, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Phú Tài, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Phú Tài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay