Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

26 23 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:18

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG QUẢNG BÌNH HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn Phản biện 1: TS Nguyễn Thanh Liêm Phản biện 2: TS Nguyễn Hữu Dũng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin- Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần Đảng Nhà nước ta, kinh tế quốc doanh Quảng Bình phát triển cách nhanh chóng loại hình doanh nghiệp số lượng doanh nghiệp Đây thành phần kinh tế động, kinh doanh có hiệu quả, góp phần giải tình trạng thừa lao động có số thuế đóng góp cho ngân sách Nhà nước (NSNN) ngày tăng; nhiên công tác quản lý thuế thành phần nhiều vấn đề bất cập Doanh nghiệp quốc doanh (DNNQD) có ý tuân thủ pháp luật thuế thấp, trình độ nhận thức hiểu biết pháp luật thuế chưa cao, nhóm doanh nghiệp có tỷ trọng không kê khai, khai chậm khai sai thuế trốn thuế cao nhất, sai phạm hành thuế khác tập trung nhóm doanh nghiệp Thực tế đòi hỏi thiết quản lý chặt chẽ việc thực nghĩa vụ thuế DNNQD địa bàn tỉnh Quảng Bình, Nhằm chống thất thu cho NSNN, đồng thời đảm bảo công xã hội nghĩa vụ đóng góp với nguồn thu ngân sách loại hình doanh nghiệp với Xuất phát từ vấn đề nêu chọn đề tài : "Hoàn thiện quản lý thu thuế DNNQD địa bàn tỉnh Quảng Bình" làm luận văn thạc sĩ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát đề tài là: Hệ thống hóa lý thuyết thuế quản lý thu thuế DNNQD Mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế DNNQD tỉnh Footer Page of 145 Header Page of 145 Quảng Bình Trên sở kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế DNNQD tỉnh Quảng Bình Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng công tác quản lý thu thuế DNNQD tỉnh Quảng Bình vướng mắc cần phải tháo gỡ? (về công tác lập dự toán, tổ chức thu thuế, kiểm tra thuế, xử lý vi phạm thuế điểm bất cập? NNT thực tốt quyền nghĩa vụ hay chưa?) Những giải pháp đưa để giải tồn công tác quản lý thu thuế DNNQD địa bàn tỉnh Quảng Bình tại? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý thu thuế DNNQD - Phạm vi nghiên cứu: Số liệu liên quan đến quản lý thu thuế từ năm 2008 đến năm 2012 tỉnh Quảng Bình Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực đề tài này, sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu sau: Khảo sát thực tế, phân tích, so sánh, thống kê tổng hợp số liệu để giải nội dung khoa học đề tài Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận; luận văn chia làm chương sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lý thu thuế doanh nghiệp quốc doanh Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Bình Footer Page of 145 Header Page of 145 Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Bình Tổng quan tài liệu nghiên cứu - “Giám sát tính tuân thủ thuế Việt Nam”, Chủ nhiệm TS Nguyễn Thị Thanh Hoài nhóm tác giả, Hà Nội 2011 - “Các giải pháp quản lý thuế khu vực kinh tế quốc doanh địa bàn huyện Núi Thành”, Luận văn thạc sĩ Nguyễn Xuân Hải - Đà Nẵng, 2011 - “Hoàn thiện quản lý thu thuế doanh nghiệp vừa nhỏ Chi cục thuế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình”, Luận văn thạc sĩ Phạm Hồng Thắng - Huế, 2009 - “Chính sách thuế thị trường trỗi dậy” Vito Tanzi Howell Zee, 2001 - “Pháp luật quản lý thuế kinh tế thị trường Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn” Luận án tiến sĩ Vũ Văn Cương - Hà Nội, 2012) Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ 1.1.1 Một số khái niệm a Khái niệm thuế Thuế khoản chuyển giao thu nhập bắt buộc từ thể nhân pháp nhân cho Nhà nước theo mức độ pháp luật quy định Khoản chuyển giao thu nhập hình thức thuế để phục vụ cho mục tiêu công cộng Nguồn thu thuế không sử dụng cho mục tiêu cá nhân b Khái niệm quản lý thu thuế Quản lý thu thuế quản lý hành nhà nước lĩnh vực thuế; bao gồm việc tổ chức, quản lý, điều hành trình thu nộp thuế Hay nói cách khác hoạt động chấp hành quan nhà nước có thẩm quyền mà cụ thể hệ thống quan quản lý thuế từ trung ương đến địa phương quản lý thu, nộp thuế cho Nhà nước từ tổ chức, cá nhân NNT xác định luật thuế c Khái niệm DNNQD DNNQD tổ chức kinh tế Việt Nam có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh; tổ chức có số vốn thuộc sở hữu Nhà nước 50% 1.1.2 Ý nghĩa công tác quản lý thu thuế DNNQD Làm tốt công tác quản lý thuế DNNQD mang lại Footer Page of 145 Header Page of 145 ý nghĩa thiết thực sau: a Đảm bảo nguồn thu lớn, ổn định cho NSNN DNNQD đóng góp cho ngân sách ngày tăng Năm 2008 số thu khu vực quốc doanh có tỉ trọng 27.34% tổng số thu NSNN từ khu vực doanh nghiệp đến năm 2012 số 29.11 % b Tạo công xã hội việc chấp hành nghĩa vụ thuế thành phần kinh tế Do đặc điểm tư hữu tư liệu sản xuất, đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu, trình độ nhận thức ý thức chấp hành pháp luật thuế thấp Cho nên so với loại hình kinh tế khác DNNQD thường xuyên xảy ra: Khai sai, trốn thuế tránh thuế; vi phạm việc đăng ký, kê khai, toán thuế, dây dưa nộp thuế, nợ đọng thuế Gây tình trạng bất bình đẳng việc chấp hành nghĩa vụ thuế thành phần kinh tế tạo lợi kinh doanh không hợp pháp cho thành phần kinh tế c Đảm bảo tính hiệu lực công cụ quản lý, điều chỉnh Nhà nước hoạt động kinh tế DNNQD Trong trình hoạt động SXKD DNNQD tạo hiệu ứng không mong muốn, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội: Tàn phá tài nguyên môi trường; sản xuất mặt hàng lợi cho người tiêu dùng thuốc lá, bia, rượu; kinh doanh, sử dụng hàng hóa dịch vụ không với định hướng Nhà nước Để giải vấn đề Nhà nước sử dụng công cụ thuế để điều chỉnh (đánh thuế cao vào hàng hóa, dịch vụ) nhiên sách thực có hiệu mà quản lý thu thuế thực tốt Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DNNQD 1.2.1 Lập dự toán thu thuế Lập dự toán thu thuế trình quan chức Nhà nước thiết lập mục tiêu thu thuế cụ thể, cho thời kỳ định nhằm đạt mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nhà nước đề 1.2.2 Tổ chức thu thuế a Đăng ký thuế Đăng ký thuế việc NNT kê khai thông tin NNT theo mẫu quy định nộp tờ khai cho quan Nhà nước có thẩm quyền để bắt đầu thực nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo qui định pháp luật b Tuyên truyền, hỗ trợ NNT - Tuyên truyền: Là hình thức truyền bá thông tin thuế thông qua nhiều hình thức nhằm mục đích tạo quan tâm nhận thức đắn NNT nghĩa vụ - Hỗ trợ: Là tập hợp biện pháp giúp cho NNT thực nghĩa vụ thuế (kê khai, nộp thuế) nhanh chóng, xác, kịp thời tiết kiệm chi phí hành c Kê khai thuế Là việc NNT trình bày số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế NNT cho quan quản lý thuế theo mẫu phương thức định d Nộp thuế NNT theo phương pháp kê khai thời hạn nộp thuế chậm ngày cuối thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Số thuế phải nộp vào tờ khai chấp nhận Đồng tiền nộp thuế VND Nếu nộp ngoại tệ ngoại tệ phải loại ngoại tệ tự Footer Page of 145 Header Page of 145 chuyển đổi theo quy định Ngân hàng Nhà nước quy đổi VND NNT nộp thuế tiền mặt chuyển khoản e Ấn định thuế Khi NNT theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế CQT có quyền ấn định số thuế phải nộp ấn định yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp thông báo nộp thuế theo nguyên tắc: khách quan, công luật 1.2.3 Kiểm tra thuế, tra thuế Thanh, kiểm tra thuế phòng ngừa, ngăn chặn hành vi sai sót gian lận thuế NNT DNNQD thường có xu hướng tìm cách để giảm gánh nặng thuế mình, chức tra, kiểm tra thuế chức quan trọng hàng đầu quản lý thuế theo chức 1.2.4 Xử lý vi phạm pháp luật cƣỡng chế thuế Cưỡng chế biện pháp hành mà CQT áp dụng nhằm đảm bảo thi hành định hành thuế đối tượng không tự giác chấp hành Phạt vi phạm hành chủ yếu tiền, có số biện pháp khác thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, đình xuất nhập khẩu… 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ 1.3.1 Nhân tố điều kiện tự nhiên - Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến ngành nghề kinh doanh, quy mô kinh doanh DNNQD; - Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến việc tổ chức máy thu thuế Cơ quan thuế; Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 - Nhân tố tự nhiên (địa lý, thiên tai ) xét miễn giảm thuế 1.3.2 Nhân tố điều kiện kinh tế - Kinh tế phát triển tạo nguồn thu NSNN dồi dào; - Vùng kinh tế phát triển, hạ tầng kỹ thuật tốt giúp cho việc quản lý thuế tuân thủ thuế dễ dàng thuận tiện 1.3.3 Nhân tố điều kiện xã hội Công tác quản lý thu thuế thuận lợi hay khó khăn chịu ảnh hưởng của: - Trình độ dân trí trình độ học vấn dân cư địa bàn; - Nhân khẩu, tập quán, truyền thống giá trị xã hội cộng đồng dân cư - Kỹ giao tiếp ứng xử, trình độ chuyên môn nghiệp vụ công chức thuế; môi trường văn hóa công sở Cơ quan thuế ảnh hưởng lớn đến quản lý thu thuế Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 84,82% sống vùng nông thôn 15,18% sống thành thị b Lao động Năm 2012 nguồn lao động 503.233 người, chiếm khoảng 49,28% dân số c Văn hóa truyền thống Quảng Bình vùng đất văn vật, có di văn hóa Bàu Tró, di thuộc văn hóa Hòa Bình Đông Sơn Quảng Bình vùng giao thoa hai văn hóa cổ Việt - Chăm pa Nó vùng đất giàu truyền thống với nhiều danh nhân tiền bối học rộng, đỗ cao tiếng xưa nhiều lĩnh vực quân sự, văn hóa - xã hội như: Dương Văn An, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Hàm Ninh, Hoàng Kế Viêm, Võ Nguyên Giáp 2.1.4 Đặc điểm DNNQD tỉnh Quảng Bình Do đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội Quảng Bình nên DNNQD tỉnh có đặc điểm ảnh hưởng đến quản lý thu thuế sau: - Có quy mô vốn, trình độ công nghệ thấp mặt chung toàn quốc - Chỉ chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực khai thác khoáng sản, thi công xây lắp công trình thương mại, dịch vụ chủ yếu tập trung vào lĩnh vực, ngành nghề có lợi ích trước mắt thiếu bền vững - Trình độ quản lý điều hành SXKD chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quy mô thị trường nhỏ chưa phát huy lợi địa lý giao thông nên hiệu kinh doanh chưa cao - Do tiềm lực tài DNNQD tỉnh Quảng Bình dễ bị tổn thương trước biến động kinh tế thay đổi sách kinh tế Nhà nước Điển hình năm 2012 kinh tế Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Việt Nam lâm vào tình trạng khó khăn hàng loạt DNNQD Quảng Bình bị lâm vào tình trạng thiếu vốn kinh doanh, phá sản từ dẫn đến nợ thuế tăng cao, số thuế thu thấp nhiều so với dự toán 2.2 TỔNG QUAN VỀ CỤC THUẾ QUẢNG BÌNH 2.2.1 Quá trình hình thành Cục thuế Quảng Bình thành lập ngày 01/10/1990 theo Quyết định số 314 TC/QĐ/TCCB ngày 21/8/1990 Bộ Tài sở hợp đơn vị là: Phòng thu Quốc doanh; phận Thuế Nông nghiệp, Sở Tài chính; Chi cục Thuế Công, Thương nghiệp 2.2.2 Nguồn nhân lực Đến cuối năm 2012, Cục thuế Quảng Bình có 440 cán bộ, công chức biên chế Trong đó: 18 người có trình độ cao học, chiếm 4,09%; 311 người có trình độ đại học, chiếm 70,68%; người có trình độ cao đẳng, chiếm 1,36; số lại trung cấp Cục Thuế Quảng bình có 29 chuyên viên tương đương; 160 cán có độ tuổi dưới 40 tuổi 2.2.3 Cơ cấu tổ chức Hiện máy tổ chức quản lý Cục thuế tỉnh Quảng Bình thực theo mô hình tổ chức cấu trực tuyến - chức Đây kiểu cấu có hai cấp quản lý: cấp Cục thuế cấp Chi cục thuế 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DNNQD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.3.1 Thực trạng công tác lập dự toán thu thuế Công tác lập dự toán tỉnh xây dựng dựa dự toán định hướng Bộ Tài Cục thuế Sở Tài tích cực Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự toán chi tiết cho huyện (thành phố) sắc thuế; trình xây dựng dự toán có xem xét tác nhân ảnh hưởng (dự báo kinh tế, dự án hoàn thành ) Tuy nhiên số liệu dự toán chưa sát với thực (Nguồn: Cục Thuế Quảng Bình ) Sơ đồ 2.3: Dự toán thuế DNNQD tỷ lệ sai lệch so với thực 2.3.2 Thực trạng công tác tổ chức thu thuế a Công tác đăng ký thuế Tính đến ngày 31/12/2012 toàn tỉnh cấp 66.823 mã số thuế, có 2.989 mã số thuế cho doanh nghiệp Tính giai đoạn 2008-2012 cấp 1.749 doanh nghiệp DNNQD 1.741 doanh nghiệp có xu hướng ngày tăng b Công tác tuyên truyền hỗ trợ Trong năm qua công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT Cục Thuế Quảng Bình quan tâm hàng đầu việc đa dạng hóa hình thức nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ thuế qua nâng cao tính chủ động tự khai, tự nộp thuế, thực nghĩa vụ thuế theo pháp luật góp phần tăng thu NSNN c Công tác kê khai thuế Công tác quản lý kê khai trọng, đôn đốc NNT nộp Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 kịp thời xử phạt trường hợp vi phạm chế độ kê khai thuế, nhiên đến trường hợp không nộp tờ khai, khai sai, khai thiếu xảy d Công tác ấn định thuế DNNQD bị ấn định thuế trường hợp không kê khai thuế, kê khai 90 ngày kê khai thuế không đảm bảo xác Tại tỉnh Quảng Bình thời gian qua xảy trường hợp ấn định thuế DNNQD sau: không kê khai thuế 842 triệu đồng; khai không xác 351,2 triệu đồng; vi phạm sách giá bán đôi với ô tô xe máy 152,5 triệu đồng e Kết nộp thuế Kết thu thuế DNNQD tăng cao qua năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 21%/năm Tổng số thu từ 126.405 triệu năm 2008 tăng lên 270.926 triệu năm 2012 Trong sắc thuế có tốc độ tăng trưởng cao thuế GTGT 26,5%, thuế Tài nguyên 83,68%, thu khác 47,17%; trong sắc thuế quan trọng thuế TNDN lại có tốc độ tăng trưởng âm 11,27% Bảng 2.13: Kết thu thuế DNNQD phân theo sắc thuế ĐVT: Triệu đồng Sắc thuế 2008 2009 2010 2011 2012 T.trƣởng BQ Thuế GTGT 86.381 133.035 191.887 216.099 221.183 26,50% Thuế TTĐB 188 243 325 316 9,73% Thuế TNDN 31.475 9.351 19.472 17.043 19.511 -11,27% Thuế TN 1.286 1.885 4.964 7.245 14.639 83,68% Thuế MB 5.785 7.047 8.182 9.500 9.366 12,80% Thu khác 1.260 2.295 4.069 8.062 5.911 47,17% Cộng 218 126.405 153.801 228.817 258.274 270.926 (Nguồn: Cục Thuế Quảng Bình) Footer Page 15 of 145 21,00% Header Page 16 of 145 14 f Công tác quản lý nợ thuế Mặc dù công tác quản lý nợ thuế triển khai liệt nhiên số nợ DNNQD tăng bình quân 32.35%/ năm mặt khó khăn tài (nhiều DNNQD có khả vỡ nợ, ngừng SXKD ) biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thiếu hiệu lực, hỗ trợ từ quan ban ngành liên quan chưa tốt nên nợ đọng thuế mức cao 2.3.3 Thực trạng công tác tra, kiểm tra Căn kế hoạch thanh, kiểm tra DNNQD Tổng cục Thuế phê duyệt quy trình tra, kiểm tra ngành đề ra, đơn vị triển khai phương pháp tra, kiểm tra theo phân tích rủi ro; tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào đơn vị có quy mô lớn, hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, đơn vị kê khai lỗ nhiều năm mở rộng SXKD Bảng 2.16: Kết truy thu thuế DNNQD qua thanh, kiểm tra phân theo sắc thuế ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 BQ GTGT 3.162 4.919 4.690 6.400 4.545 4.743 TNDN 1.182 2.339 4.747 5.639 9.937 4.769 Thuế khác 419 617 314 907 2.725 997 Cộng 4.762 7.875 9.751 12.946 17.207 10.508 (Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác thuế từ năm 2008 đến năm 2012) 2.3.4 Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật cƣỡng chế thuế Trong năm công tác xử lý vi phạm hành thuế phát qua tra tăng nhanh số trường hợp số Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 tiền phạt, từ 172 vụ với số tiền phạt 762 triệu đồng năm 2008 tăng lên 613 vụ với số tiền phạt 3.793 triệu đồng năm 2012 Mức phạt bình quân 4,4 triệu đồng/vụ năm 2008 tăng lên 6,9 triệu đồng/vụ năm 2012 cho thấy mức độ vi phạm hành DNNQD ngày nghiêm trọng (Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác thuế từ năm 2008 đến năm 2012) Biểu đồ 2.8: Tình hình xử phạt vi phạm hành thuế qua kiểm tra, tra thuế trụ sở DNNQD Công tác cưỡng chế nợ thuế triển khai liệt theo quy định Luật Quản lý thuế quy trình ngành đề như: Trích tiền từ tài khoản doanh nghiệp; xác minh thông tin tài sản làm để định kê biên bán đấu giá tài; Cưỡng chế đình sử dụng hoá đơn; đề nghị thu hồi giấy phép kinh Bằng biện pháp trên, thu hồi nợ 141,5 tỷ (hầu hết nợ cũ chuyển qua thu hồi), thu nợ biện pháp quản lý 120,2 tỷ, biện pháp cưỡng chế 21,3 tỷ Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DNNQD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.4.1 Thành công hạn chế a Thành công - Đã xây dựng tổ chức thực dự toán thu kịp thời theo quy định Luật Ngân sách văn pháp quy có liên quan - Đã tổ chức thực tương đối tốt quy trình quản lý thu thuế - Kết thu thuế hoàn thành hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN giao - Tạo chuyển biến tích ý thức tuân thủ pháp luật DNNQD - Công tác kiểm tra DNNQD ngày có hiệu quả, việc phân tích đánh giá rủi ro NNT ngày xác b Hạn chế - Có số địa phương sắc thuế kết thực khác xa dự toán - Tình trạng thất thu thuế từ DNNQD lớn - Tình trạng nợ đọng thuế cao - Ứng dụng CNTT vào quản lý thu thuế thiếu đồng - Một phận DNNQD có ý thức chấp hành pháp luật thuế - Chất lượng số kiểm tra chưa cao (lúc tái kiểm phát nhiều sai sót DNNQD) Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân từ bên ngành Thuế - Công tác lập dự toán thiếu xác, chưa chắn, dựa vào kinh nghiệm - Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin đại hóa ngành khác nhau, rời rạc chưa liên kết tốt chưng trình quản lý thuế, số tiêu quản lý thuế chưa kết xuất theo thời gian thực - Năng lực, trình độ cán thuế hạn chế phương pháp làm việc chưa khoa học, đại, thiếu tính chuyên nghiệp - Việc triển khai chức quản lý tuân thủ NNT (thanh tra, kiểm tra, thu nợ cưỡng chế) nhiều hạn chế, hiệu lực, hiệu chưa cao b Nguyên nhân từ bên ngành Thuế - Một số quy định Luật Quản lý thuế chưa theo kịp để điều chỉnh, bao quát hoạt động kinh tế phát sinh Các văn hướng dẫn có chồng chéo, không cụ thể, rõ ràng, chưa sát với thực tế - Tình trạng toán tiền mặt tương đối phổ biến - Chính sách thuế lồng ghép với sách xã hội nên giảm tính trung lập thuế - Chính quyền địa phương chưa thực quan tâm đến quản lý thuế địa bàn xẩy -Vẫn phận không nhỏ DNNQD ý thức tuân thủ pháp luật thấp Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh bền vững, phấn đấu đưa Quảng Bình thoát khỏi tình trạng phát triển Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh chủ động hội nhập kinh tế nước, khu vực, tạo chuyển biến mạnh mẽ chuyển đổi cấu kinh tế; đẩy mạnh trình công nghiệp hóa, đại hóa kết hợp với sử dụng hợp lý, có hiệu nguồn tài nguyên bảo vệ môi trường Đổi mạnh mẽ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, văn hóa, thể dục thể thao Cải thiện đời sống nhân dân đôi với xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội Giữ vững ổn định trị, đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội Một số tiêu định hướng ảnh hưởng đến quản lý thu thuế: -Tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm 12 - 13%; - Thu ngân sách địa bàn đến năm 2015 đạt 2.500 tỷ đồng; -Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 - 30 triệu đồng (tương đương khoảng từ 1.400 - 1.600 USD); - Giải việc làm hàng năm - 3,2 vạn lao động 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển Cục thuế Quảng Bình Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế phương Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 pháp quản lý, thủ tục hành theo định hướng chuẩn mực quốc tế; nâng cao hiệu quả, hiệu lực máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; kiện toàn, hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế; nâng cao lực hoạt động tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật người nộp thuế; ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý thuế 3.1.3 Một số quan điểm có tính định hƣớng xây dựng giải pháp - Nhận thức vận dụng lý luận quản lý thu thuế vào tình hình thực tiễn tỉnh Quảng Bình - Lấy kế hoạch thu văn pháp quy thuế làm trung tâm cho giải pháp - Hoàn thiện quản lý thuế theo hướng chuyển từ "nền hành cai trị" sang "nền hành phục vụ" - Giải pháp hoàn thiện phải có tính kế thừa, kết hợp đồng mục tiêu trước mắt mục tiêu lâu dài 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 3.2.1 Hoàn thiện công tác lập dự toán Việc lập dự toán thu phải dựa kết thu thập thông tin, dự báo tình hình kinh tế - xã hội; sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng mô hình toán kinh tế hồi quy tuyến tính, hồi quy theo thời gian vào công tác lập dự toán 3.2.2 Hoàn thiện công tác tổ chức thu thuế a Hoàn thiện công tác đăng ký thuế Tập trung rà soát, phân loại đối tượng DNNQD đôn đốc xử lý kịp thời doanh nghiệp có thay đổi thông tin đăng ký thuế mà Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 không khai báo với quan thuế Đồng thời kiểm tra xác minh doanh nghiệp có dấu hiệu bỏ trốn, không kinh doanh để đóng thu hồi mã số thuế b Hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế nhiều hình thức phong phú, đa dạng; nâng cao chất lượng hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; tổ chức lớp tập huấn sách thuế mới, luật thuế bổ sung, sửa đổi cho tất doanh nghiệp, người nộp thuế cán bộ, công chức ngành để kịp thời nắm bắt thực tốt c Hoàn thiện công tác công tác kê khai thuế Xử lý nghiêm trường hợp nộp chậm tờ khai tiến hành ấn định thuế trường hợp không nộp tờ khai; thực kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế quan thuế d Hoàn thiện công tác quản lý nợ Xây dựng thực chế phối hợp với ngành liên quan Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng công tác quản lý cưỡng chế nợ thuế; kịp thời báo cáo UBND cấp để đạo ngành chức phối hợp với quan thuế đôn đốc, thu hồi nợ thuế 3.2.3 Hoàn thiện công tác tra, kiểm tra Tăng cường công tác tra, kiểm tra đặc biệt trọng doanh nghiệp có mức độ rủi ro thuế cao như: hoạt động khai thác khoáng sản, kinh doanh ô tô, xe gắn máy, kinh doanh dịch vụ, khách sạn nhà hàng; DN kê khai lỗ liên tục nhiều năm hoạt động mở rộng SXKD; doanh nghiệp có quy mô lớn, đa ngành Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 nghề, đa lĩnh vực Gắn việc tra, kiểm tra với xử lý vi phạm nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế người nộp thuế 3.2.4 Hoàn thiện công tác xử lý vi phạm cƣỡng chế thuế Mọi hành vi vi phạm pháp luật thuế phải phát hiện, đình khắc phục hậu Việc xử lý vi phạm hành thuế phải tiến hành kịp thời, công khai, minh bạch, triệt để 3.2.5 Nhóm giải pháp khác a Hoàn thiện tổ chức máy Xác định rõ đầy đủ nhiệm vụ quan thuế cấp; nâng cao quyền hạn tính chủ động máy quản lý thu thuế từ cục Thuế đến Chi cục Thuế, Đội Thuế; tổ chức máy, nâng cao lực, hiệu quản lý thu thuế b Tăng cường phối hợp cấp, ngành Phối hợp với Kho bạc, Cục Hải Quan, Tài để hoàn thiện nâng cao hiệu chương trình trao đổi thông tin ngành quản lý thu nộp Ngân sách Phối hợp cung cấp thông tin phối hợp công tác quản lý thu thuế; Phối hợp công tác động viên, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến sách thuế; phối hợp quản lý thu nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế xử lý vi phạm pháp luật thuế c.Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế Tăng cường đội ngũ cán tin học, khai thác tốt nguồn lực từ bên ngoài; Bổ sung thiết bị tin học, nâng cấp hạ tầng truyền thông; đẩy nhanh việc triển khai ứng dụng CNTT phục vụ quản lý thu thuế; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng phục vụ NNT; kết nối trao đổi thông tin với ngành liên quan Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Nhà nƣớc - Bổ sung, sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng bổ sung quyền điều tra thuế cho quan thuế; áp dụng linh hoạt trình tự, thủ tục cưỡng chế thuế - Sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp: không cho cá nhân chủ doanh nghiệp, sáng lập viên doanh nghiệp trước tự ý bỏ kinh doanh, giải thể mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế - Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự: Tội trốn thuế NNT dây dưa không chịu nộp thuế đến 600 triệu đồng vòng năm coi tội trốn thuế 3.3.2 Đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế - Nhanh chóng sửa đổi Thông tư 28/2011/TT-BTC Hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 Chính phủ Bởi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật Quản lý thuế - Thay đổi cách thức tuyển dụng bố trí cán nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác - Đồng hóa ứng dụng tin học dùng quản lý thuế 3.3.3 Đối với địa phƣơng Xây dựng sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh Chỉ đạo Ban ngành phối kết hợp với quan thuế công tác quản lý thu thuế Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo quản lý sở liệu dùng chung cho ban, ngành… Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 3.3.4 Đối với doanh nghiệp quốc doanh Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật nói chung pháp luật thuế nói riêng NNT phải nhận thức đắn “Tiền thuế dân, dân đóng góp phục vụ lợi ích nhân dân” đóng thuế trách nhiệm nghĩa vụ người dân, doanh nghiệp Trốn, tránh thuế, nợ thuế hành vi vi phạm pháp luật việc bị xử lý theo quy định pháp luật cần xã hội lên án Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế vấn đề thời Ngành Thuế nói chung Cục Thuế Quảng Bình nói riêng điều kiện cải cách, đại hoá Ngành Thuế Để thực điều đòi hỏi phải thực tổng hợp giải pháp tầm vĩ mô vi mô Từ chủ trương Đảng, sách Nhà nước; lãnh đạo Bộ Tài chính, UBND tỉnh; đồng thời cấp ngành có liên quan phải quan tâm mức, coi công tác trách nhiệm chung hệ thống trị không nhiệm vụ riêng Ngành Thuế./ Footer Page 26 of 145 ... THU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ DNNQD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Tỉnh Quảng Bình nằm... quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Bình Footer Page of 145 Header Page of 145 Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Bình Tổng... cấu có hai cấp quản lý: cấp Cục thu cấp Chi cục thu 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DNNQD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.3.1 Thực trạng công tác lập dự toán thu thuế Công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay