Hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Bình

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:18

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM VĂN MÃO HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: TS ĐINH BẢO NGỌC Phản biện 2: TS TRẦN NGỌC SƠN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 06 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động kinh doanh lĩnh vực ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, tín dụng hoạt động sinh lời lớn song mang lại nhiều rủi ro cho ngân hàng thương mại Chính vậy, chất lượng thẩm định hoàn thiện hoạt động thẩm định vấn đề quan tâm hàng đầu ngân hàng Hiện ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung ngân hàng Công thương Chi nhánh Quảng Bình nói riêng trọng tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp quy mô tiềm nhu cầu tín dụng tốt nhóm khách hàng Trong đề tài nghiên cứu, tác giả chọn nhóm đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhu cầu vay vốn ngắn hạn họ để qua thấy rõ ưu điểm tồn khâu thẩm định ngân hàng, từ đề giải pháp nhằm đóng góp để xây dựng hoạt động tốt nữa, lý tác giả lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Bình” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Góp phần hệ thống hóa lý luận thẩm định cho vay ngắn hạn DN ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn DN Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình (sau viết tắt Vietinbank Quảng Bình) từ năm 2011 đến hết năm 2013 Footer Page of 145 Header Page of 145 - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình * Câu hỏi nghiên cứu - Ngân hàng thương mại thẩm định cho vay ngắn hạn DN cần quan tâm xem xét, đánh giá vấn đề gì? - Những thành công, hạn chế nguyên nhân Vietinbank Quảng Bình hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn DN thời gian qua? - Vietinbank Quảng Bình cần phải làm để hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn DN để vừa mở rộng quy mô cho vay, vừa hạn chế tốt rủi ro TD cho vay? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Vietinbank Quảng Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Đi sâu vào nghiên cứu hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2013 Không gian: Tại Vietinbank Quảng Bình Thời gian: Nội dung phân tích vào số liệu liên quan giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2013 Phương pháp nghiên cứu Trong Luận văn tác giả nghiên cứu dựa sở tổng hợp số phương pháp như: Phương pháp lịch sử, so sánh, thống kê mô tả, diễn giải, phân tích… Đồng thời kết hợp với lý thuyết thẩm định cho vay, văn pháp luật Nhà nước liên quan đến DN, tín dụng, công trình khoa học, giảng số giảng viên khoa học, sử dụng số liệu từ báo cáo Vietinbank để đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn DN Footer Page of 145 Header Page of 145 Vietinbank Quảng Bình năm từ 2011 - 2013 Trên sở đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định cho vay ngắn hạn DN thời gian tới * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Hệ thống hóa sở lý luận thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình Phản ánh, Phân tích thực trạng công tác thẩm định cho vay ngắn hạn DN, xác định mặt đạt được, khó khăn, hạn chế nguyên nhân công tác Vietinbank Quảng Bình Đề xuất giải pháp, đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Vietinbank Quảng Bình Kết cấu luận văn: Kết cấu luận văn bao gồm chương: CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại CHƯƠNG 2: Thực trạng hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình CHƯƠNG 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tác giả có tham khảo luận văn tương tự triển khai hoàn thành ĐH Đà Nẵng trường Đại học, Học viện nước để qua bổ sung, phát triển ý tưởng hay đồng thời nhìn nhận mặt hạn chế để khắc phục cho luận văn Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) 1.1.1 Khái niệm NHTM Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận 1.1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh NHTM a Nhận tiền gửi: Nhận tiền gửi hoạt động nhận tiền tổ chức, cá nhân hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận b Cấp tín dụng: Cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác c Cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản: Cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản việc cung ứng phương tiện toán; thực dịch vụ toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng dịch vụ toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản khách hàng d Nghiệp vụ đầu tư: NH tham gia vào đầu tư, mua bán chứng khoán thị trường chứng khoán nhằm mục đích tìm kiếm Footer Page of 145 Header Page of 145 lợi nhuận từ lợi tức từ chêch lệch thị giá chứng khoán mua bán thị trường e Nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại: Các ngân hàng tham gia mua bán ngoại tệ, huy động vốn ngoại tệ nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư cho vay kiếm lời Việc kinh doanh ngoại tệ góp phần thúc đẩy công tác toán quốc tế, tài trợ cho xuất nhập khẩu, f Các nghiệp vụ khác: Dịch vụ chuyển tiền, thu chi hộ, uỷ thác, mua bán hộ, cho thuê tài chính, bảo lãnh, chiết khấu 1.1.3 Cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM a Khái niệm, đặc điểm phân loại doanh nghiệp v Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp : Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Căn vào quy định doanh nghiệp có đặc điểm sau: v Phân loại doanh nghiệp: b Khái niệm vai trò cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM - Khái niệm: Cho vay ngắn hạn DN loại cho vay có thời hạn tối đa 12 tháng sử dụng chủ yếu để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt DN chủ yếu vốn cho hàng tồn kho khoản phải thu - Vai trò loại hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp: + Đối với ngân hàng: Khi NH cho DN vay vốn, DN phải trả gốc lãi cho NH thời gian xác định, phần lãi thu góp phần nâng cao lợi nhuận cho NH + Đối với doanh nghiệp: Được bổ sung nguồn vốn thiếu hụt Footer Page of 145 Header Page of 145 có tính chất thường xuyên c Phân loại cho vay ngắn hạn DN NHTM - Theo phương thức cho vay, cho vay ngắn hạn DN gồm: Cho vay lần, cho vay theo HMTD cho vay khác - Theo hình thức đảm bảo tiền vay, cho vay ngắn hạn DN gồm: Cho vay có đảm bảo tài sản cho vay có đảm bảo không tài sản 1.1.4 Rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn DN Trong hoạt động tín dụng, NH loại trừ tất rủi ro xảy khoản vay nên cần nhận biết biểu nó, nhằm kiểm soát cách hiệu từ khoản vay bắt đầu hình thành rủi ro DN không thực hiện, khả thực đầy đủ nghĩa vụ cam kết với NH 1.2 THẨM ĐỊNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, tầm quan trọng thẩm định cho vay ngắn hạn DN NHTM a Khái niệm: Thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp việc NH xem xét cách toàn diện đề nghị vay vốn ngắn hạn DN nhằm đánh giá khả thu nợ lãi, ngân hàng cân nhắc lợi ích rủi ro để có định cho vay hợp lý b Đặc điểm thẩm định cho vay ngắn hạn DN - Thông tin khách hàng DN nhiều lại dễ thu thập kiểm chứng khách hàng cá nhân - Cho vay ngắn hạn (dưới năm) nên việc thẩm định mục đích sử dụng vốn vay DN có thời gian dự báo ngắn giúp độ tin cậy thông tin dự báo cao - Xác định mức cho vay chủ yếu dựa vào nhu cầu vốn lưu Footer Page of 145 Header Page of 145 động thực tế DN - Tài sản đảm bảo (TSĐB) cho vay DN phức tạp TSĐB chủ DN có TS thành viên DN hay TS người thân chủ DN sử dụng để đảm bảo - Phương pháp thẩm định sử dụng cho vay ngắn hạn DN tương tự cho vay trung dài hạn có thời gian ngắn nên NH không sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền 1.2.2 Mục tiêu việc thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp - Đo lường rủi ro tín dụng khoản vay để giúp ngân hàng cân nhắc đưa định có hay không cho vay - Ngân hàng dự phòng trước biện pháp phòng ngừa rủi ro cho vay để đưa vào hợp đồng tín dụng - Giúp NH có sở để thương lượng với KH điều khoản cụ thể hợp đồng tín dụng phương thức cho vay, lãi suất vay, thời hạn vay, hình thức giải ngân, lộ trình giải ngân v.v 1.2.3 Quy trình, nội dung phương pháp thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp a Quy trình ND thẩm định cho vay ngắn hạn DN Bước Tiếp nhận hồ sơ vay, kiểm tra hồ sơ vay DN: Bước Thu thập, xử lý thông tin DN, PA SXKD: Bước Thẩm định doanh nghiệp đề nghị vay vốn: Bước Thẩm định phương án/kế hoạch SXKD: Bước Thẩm định phương án vay: Bước Thẩm định bảo đảm tiền vay (đối với trường hợp NHTM áp dụng cho vay có bảo đảm tài sản): Bước Lập báo cáo thẩm định (BCTĐ): Bước Quyết định cho vay từ chối cho vay: Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 b Phương pháp thẩm định cho vay ngắn hạn DN Hệ thống NH thường sử dụng ba phương pháp sau: Phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ phương pháp liên hệ cân đối 1.2.4 Các tiêu chí phản ánh kết HĐ TĐ cho vay ngắn hạn DN a Tổng số HSV ngắn hạn DN cho vay / tổng số HSV ngắn hạn DN Ngân hàng tiếp nhận b Dư nợ cho vay ngắn hạn DN so với tổng dư nợ NH c Thời gian thẩm định d Chi phí thẩm định e Tỷ lệ số hồ sơ vay KHDN cho vay có phát sinh nợ xấu / tổng số HSV KHDN cho vay f Tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn DN g Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể cho vay ngắn hạn DN 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới kết thẩm định cho vay ngắn hạn DN a Nhóm nhân tố bên trong: Trình độ đội ngũ CBTD, công tác tổ chức quản lý tín dụng, thông tin tín dụng, sở vật chất kỹ thuật NH hoạt động kiểm soát tuân thủ (kiểm soát sau) b Nhóm nhân tố bên ngoài: Từ phía doanh nghiệp vay, môi trường kinh tế, môi trường pháp lý cạnh tranh KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương tác giả đề cập cách khái quát lý luận công tác thẩm định cho vay ngắn hạn NHTM DN, sở lý luận tiền đề phân tích thực trạng công tác thẩm định cho vay ngắn hạn Vietinbank Quảng Bình Chương đề xuất giải pháp Chương Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 giám đốc Chi nhánh giúp hoạt động thống nhất, trôi chảy không bị chồng chéu 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Quảng Bình (2011 đến 2013) a Kết huy động vốn Tổng nguồn vốn huy động Chi nhánh có xu hướng tăng lên tăng đột biến năm 2013 Trong năm 2011 tổng nguồn vốn huy động Chi nhánh 630,2 tỷ đồng, năm 2012 737,1 tỷ đồng, tăng 106,9 tỷ đồng so với năm 2011 tương ứng với mức tăng 16,96 % Qua năm 2013 nguồn tăng lên đột biến so với năm 2012 mức tăng 28,81 % tương ứng với số tăng tuyệt đối 212,36 tỷ đồng số tổng vốn huy động năm 2013 đạt tới 949,46 tỷ đồng b Kết hoạt động cho vay Năm 2011 tổng dư nợ Vietinbank Quảng Bình đạt 968 tỷ đồng cho vay ngắn hạn chiếm 57,44 % tương ứng với 556 tỷ đồng lại cho vay trung dài hạn chiếm 42,56 % Trong năm 2012 Chi nhánh cho vay tổng số tiền 1.311 tỷ đồng tăng 343 tỷ so với năm 2011 tương ứng với tốc độ tăng 35,43% Trong doanh số cho vay ngắn hạn chiếm 835 tỷ tương ứng với 63,69%, lại 36,31 % thuộc cho vay trung dài hạn với số tiền 476 tỷ đồng Trong năm 2013 chi nhánh cho vay 986 tỷ đồng ngắn hạn 455 tỷ đồng trung dài hạn, tổng doanh số cho vay trong năm đạt 1.441 tỷ đồng tăng 9,92% so với tiêu năm 2012 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 130 tỷ đồng c Kết hoạt động kinh doanh Nhìn vào bảng kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Quảng Bình qua năm gần số ấn tượng tiêu Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 lợi nhuận (trước thuế) Năm 2012 Chi nhánh đạt 7,237 tỷ lợi nhuận giảm 8,1% so với năm 2011 Năm 2013 lợi nhuận Chi nhánh đạt 15,81 tỷ, đạt 118,52% so với năm 2012 Đây số chưa đạt tiêu đặt ban lãnh đạo chi nhánh từ đầu năm việc lợi nhuận tăng hai lần điều ấn tượng 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA VIETINBANK QUẢNG BÌNH 2.2.1 Tình hình thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Vietinbank Quảng Bình a Đặc điểm KHDN vay ngắn hạn Vietinbank Quảng Bình - Nhóm DN có vốn Nhà nước tham gia: Thường đánh giá hoạt động hiệu nên Vietinbank Quảng Bình tin tưởng vào nhóm DN - Nhóm DN vốn Nhà nước tham gia: Đây nhóm KH có tỷ trọng có nhu cầu vốn lớn so với hai nhóm KH lại tỷ trọng vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn thấp mà chủ yếu vốn vay từ NH TCTD khác - Nhóm DN có vốn đầu tư nước ngoài: Vốn góp đầu tư tài sản máy móc thiết bị sử dụng để làm bảo đảm tiền vay Số lượng KH nhóm giá trị khoản vay lại cao nên rủi ro tín dụng tiềm ẩn cao b Cơ cấu dư nợ vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp theo quy mô theo lĩnh vực ngành nghề - Các DN Quảng Bình đa số doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV), thường chủ động bổ sung nguồn vốn hoạt động mà chủ Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 yếu dựa vào vốn NH, từ làm cho tăng tỷ lệ nợ phải trả vốn chủ sở hữu nên tính tự chủ tài chưa cao - Tỷ trọng vốn cho vay DN chiếm cao tổng dư nợ CN, tỷ lệ mức 86 % - 88% Điều chứng tỏ Vietinbank Quảng Bình trọng vào nhóm KHDN chiến lược tăng trưởng tín dụng - Theo cấu ngành nghề nhóm ngành Thương mại chiếm tỷ trọng cao với 35%, ngược lại nhóm Công nghiệp Dịch vụ chiếm 4,5% tổng dư nợ CN 2.2.2 Công tác tổ chức quản lý hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình: Với công tác tổ chức quản lý hoạt động thẩm định cho thấy: Vietinbank Quảng Bình tách số PAV có mức độ phức tạp rủi ro cao để thực thẩm định độc lập, giảm tải cho CBTD, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán tham gia quy trình theo bước thẩm định Tuy nhiên với khoản vay tỷ đồng CN tự phê duyệt vay lớn tỷ đồng phải trình Hội sở phê duyệt nên CN khó thực quản trị đầy đủ khoa học hoạt động thẩm định 2.2.3 Quy trình nội dung thực thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình a Quy trình thực thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình Quy trình thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình phân thành bước, nội dung xếp theo trình tự cụ thể bao quát công việc cần làm từ tiếp nhận hồ sơ vay KH lưu trữ hồ Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 sơ tín dụng KH đồng ý cấp TD b Nội dung thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình - Bước 1: Tiếp nhận đề nghị cấp tín dụng khách hàng - Bước 2: Thu thập phân công kiểm tra sơ - Bước 3: Xác minh thực tế khách hàng: Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin khách hàng Phương án SXKD - Bước 4: Tổng hợp thông tin, nhận xét, đề xuất tham mưu - Bước 5: Phê duyệt - Bước 6: Thông báo cho khách hàng / Mời TCTD khác tham gia đồng tài trợ - Bước 7: Chuyển lưu hồ sơ tín dụng Nội dung thực thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình chi tiết cụ thể, tập trung trọng hướng dẫn thẩm định mặt quan trọng như: Tình hình tài doanh nghiệp, PASXKD, TSĐB tiền vay, nội dung thực tồn hạn chế 2.2.4 Kiểm soát tuân thủ (kiểm soát sau) hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình Kiểm soát tuân thủ công tác thẩm định cho vay Chi nhánh theo dõi việc chấp hành quy trình thẩm định CBTĐ Vietinbank Việt Nam ủy quyền cho văn phòng Vietinbank Miền trung thực Các nội dung kiểm soát nội công tác thẩm định bao gồm: - Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp hồ sơ; - Kiểm tra công tác thẩm định PAV ngoại tệ; - Kiểm tra tài sản bảo đảm tiền vay Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 2.2.5 Kết hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình - Số lượng hồ sơ vay, tổng số vốn cho vay ngày tăng đồng thời tỷ lệ số hồ sơ vay có nợ xấu tăng lên (Năm 2013 6,7%) Tỷ lệ số hồ sơ xét duyệt cho vay chiếm tỷ lệ cao, trung bình 88,79% - Với áp lực từ phía KH, đồng thời công nghệ hỗ trợ cải thiện nên thời gian từ tiếp nhận hồ sơ KH đến đưa định tín dụng giảm xuống rõ rệt từ - ngày năm 2010 xuống – 3,5 ngày năm 2012 2013 - Cùng với tỷ lệ nợ xấu tăng đột biến năm 2012 2013 Vietinbank gia tăng tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro cho vay ngắn hạn DN lên tới 4,02% năm 2012 giảm tỷ lệ xuống 1,7% 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DN CỦA VIETINBANK QUẢNG BÌNH 2.3.1 Thành công nguyên nhân - Vietinbank có văn quy định cụ thể đối tượng đầu tư, sách lãi suất cho vay, điều kiện giải ngân bảo đảm tiền vay Hoạt động tổ chức thẩm định trước định cho vay trì tốt, phương pháp thẩm định rõ ràng - Từ lý thuyết nội dung hướng dẫn thẩm định ngân hàng, CBTD biết cách chọn lọc tiêu quan trọng, cần thiết để thẩm định tránh nhiều thời gian cho công tác thẩm định giữ chất lượng thẩm định cho vay - Các nội dung hướng dẫn thẩm định ngân hàng đầy đủ, rõ ràng chi tiết giúp cán tín dụng vận dụng thực tốt công tác thẩm định Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 - Đội ngũ CBTD thường xuyên trẻ hóa, động nắm bắt thông tin, công nghệ tốt - Việc thu thập xử lý tài liệu, thông tin phục vụ cho công tác thẩm định quan tâm - Ngân hàng với kinh nghiệm trình độ thẩm định CBTD, góp phần làm giảm thời gian thẩm định xuống khoảng bình quân 3,5 ngày cho hồ sơ vay vốn ngắn hạn - Chất lượng công tác thẩm định trước định cho vay ngày nâng cao Chất lượng thể qua tỷ lệ nợ xấu kiểm soát tốt nằm mức chấp nhận - Hoạt động cho vay ngắn hạn DN đạt mục tiêu kinh doanh Chi nhánh, trì khả cạnh tranh thị trường Ngân hàng địa bàn Tỉnh Quảng Bình - Hầu hết hồ sơ doanh nghiệp đề nghị vay vốn cung cấp đầy đủ mẫu quy định Vietinbank 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - CBTD tập trung phân tích thu nhập lợi nhuận năm chưa phân tích sâu khoản mục chi phí Nội dung thẩm định đơn điệu, thiếu tập trung vào phương án SXKD - Quy trình thẩm định cho vay ngắn hạn ngân hàng rườm rà chưa thực trọng vào phương án SXKD khiến CBTD tốn nhiều thời gian thẩm định - Việc xác định hạn mức tín dụng chưa phù hợp - Kinh nghiệm trình độ thẩm định đội ngũ CBTD trẻ hạn chế Một CBTD phải thẩm định tất lĩnh vực kinh doanh DN khiến chất lượng thẩm định không cao - Rủi ro TD xảy nguồn đảm bảo tiền vay thứ hai Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 bị thẩm định sai giá trị CBTD hay DN cố tình lừa gạt NH - CN chưa có phận chuyên biệt chịu trách nhiệm việc nghiên cứu tình hình biến động kinh tế để có cảnh báo tốt rủi ro xảy - Quyền tự Chi nhánh giá trị vay thấp dẫn đến thời gian thẩm định cho vay lớn bị kéo dài phải trình Hội sở - Công cụ hỗ trợ phân tích tín dụng cho CBTD thô sơ, thiếu cập nhật gây không khó khăn thẩm định - Nguồn thông tin thẩm định nghèo nàn, phiến diện Không có đầy đủ thông tin tỷ số BQ ngành để so sánh - Trên 70% BCTC mà CN sử dụng để thẩm định tiêu tài DN không kiểm toán - Thông tin sử dụng để thẩm định chủ yếu CBTD khai thác từ hồ sơ đề nghị vay vốn khách hàng - Nguồn thông tin từ CIC bị giới hạn, thông tin từ nội chưa đủ để đánh giá cách toàn diện thông tin tài DN - Thực tế Vietinbank Quảng Bình chưa thực trọng vào phối hợp với quan, ban ngành địa phương đối tác khách hàng để khai thác thông tin KH b Nguyên nhân hạn chế: Các hạn chế nêu giải thích ba nhóm nguyên nhân là: Nguyên nhân từ phía ngân hàng, từ phía DN nguyên nhân từ môi trường kinh doanh KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương tác giả tập trung phân tích thực trạng hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình từ 2011 đến 2013 Luận văn nêu kết quan trọng hoạt động thẩm định hoạt độnh kinh doanh Chi nhánh năm qua Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu, định hướng phát triển kinh doanh Chi nhánh năm 2013 a Định hướng kinh doanh Vietinbank Việt Nam b Định hướng chiến lược KD Vietinbank Quảng Bình 3.1.2 Định hướng hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp Chi nhánh Bên cạnh mục tiêu chung Chi nhánh quan tâm tới chất lượng, hiệu an toàn hoạt động, đặc biệt hoạt động cho vay Vì vậy, công tác thẩm cho vay ngắn hạn DN phải đặt vị trí đạo chặt chẽ, có chế quy trình toàn diện đồng 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK QUẢNG BÌNH 3.2.1 Bố trí lại nhân phòng khách hàng doanh nghiệp phân công lại công việc Cần cấu lại nhân phòng doanh nghiệp Chi nhánh để có thêm tổ Thẩm định, tổ phụ trách công việc thẩm định phòng đồng thời phân công nhân phòng doanh nghiệp tổ thẩm định theo nhóm ngành nghề KD DN, qua nâng Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 cao tính chuyên môn công tác thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 3.2.2 Bổ sung, điều chỉnh nội dung thẩm định hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Đề quy trình nội dung thẩm định có điều chỉnh số nội dung quy trình thẩm định cho vay ngắn hạn DN Vietinbank Quảng Bình để làm sở cho cán tín dụng đưa kết luận nhanh, đầy đủ xác Các nội dung bổ sung, điều chỉnh sau: v Hoàn thiện nội dung việc phân tích tình hình tài DN: Trong trình thẩm định thực tế NH phân tích số liệu khứ năm, đánh giá tình hình hoạt động DN qua năm Vì tình hình kinh tế biến động nên xảy khứ nhiều không tương lai Vì ngân hàng cần đề nghị DN vay vốn cung cấp BCĐKT báo cáo nguồn sử dụng nguồn dự tính để phân tích, khoản vay hoàn trả thu nhập mà DN tạo tương lai nên việc phân tích số liệu dự tính cho tương lai đặc biệt quan trọng v Điều chỉnh cách xác định bổ sung số phản ánh tình hình TC DN: (1) Chỉ tiêu khả toán: (2) Chỉ tiêu khả trả lãi: (3) Chỉ tiêu đòn bẩy tài chính: (4) Chỉ tiêu tăng trưởng: (5) Chỉ tiêu tính hiệu suất hoạt động: (6) Chỉ tiêu khả kiểm soát chi phí: (7) Chỉ tiêu khả sinh lời: Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 v Nội dung thẩm định PASXKD DN, phương pháp xác định hạn mức TD cần điều chỉnh: Căn phương án SXKD/ kế hoạch SXKD kỳ doanh nghiệp lập để đề nghị vay vốn, Chi nhánh thực thẩm định: + Đối với thẩm định phương án SXKD cho vay lần (theo món): Thẩm định cho vay lần thực đơn giản, áp dụng doanh nghiệp vay vốn không thường xuyên, vay nhỏ vay để bổ sung vốn thiếu hụt tạm thời cho thương vụ cụ thể vay vốn lần đầu Vietinbank Quảng Bình Mức cho vay PAV lần xác định theo công thức: Số tiền cho vay = Tổng nhu cầu vốn PASXKD – Vốn tự tài trợ – Vốn khác Thẩm định thời hạn cho vay vào dòng tiền phương án SXKD xác định trả nợ gốc, lãi vào cuối kỳ + Đối với thẩm định phương án SXKD cho vay Theo HMTD: Đây phương thức cho vay DN ưa chuộng, Vietinbank Quảng Bình nên áp dụng DN vay vốn ngắn hạn thường xuyên, kinh doanh ổn định, có đặc điểm SXKD tổng hợp Tuỳ thuộc vào quy mô hoạt động, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm, nhu cầu vốn tính toàn chi phí cho hoạt động SXKD chu kỳ kế hoạch Chu kỳ SXKD 12 tháng, không trùng khớp năm tài Xác định nhu cầu vốn để thực kế hoạch SXKD, Chi nhánh áp dụng cách tính: Nhu cầu vốn = Tổng nhu cầu vốn kế hoạch SXKD – Vốn tự tài trợ – Vốn khác Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 v Nội dung thẩm định TSĐB cần bổ sung vấn đề sau: Ngoài nội dung cán tín dụng Chi nhánh thực cần quan tâm thêm vấn đề sau: (1) Thẩm định tính chất pháp lý: + Tài sản đảm bảo phải vững pháp lý + Tài sản phải dễ bán, dễ lý + Khả quản lý tài sản Chi nhánh phải tốt ngân hàng phải kiểm soát tốt tình trạng tài sản (2) Thẩm định giá trị: + Giá trị TSĐB cần tính toán hợp lý, hài hòa bảng giá Nhà nước, Vietinbank hội sở quy định với giá trị giao dịch thực tế thời điểm thẩm định để có mức giá phù hợp với tinh thần định giá cao để phản ánh sát giá trị tài sản đảm bảo khách hàng, + Chi nhánh cần tái thẩm định giá trị TSĐB TS công ty định giá chuyên biệt gửi qua tránh bị lừa đảo + NH lường tới trường hợp xấu TSĐB phải phát để thu hồi vốn vướng mắc thấp dễ giải v Chú trọng vào khâu thẩm định tư cách khách hàng: Thẩm định tư cách khách hàng vay vốn, tức thẩm định tư cách người vay Cán tín dụng không thẩm định tư cách pháp nhân DN, mà cần tiến hành thẩm định kỹ đạo đức, uy tín nợ nần người lãnh đạo DN v Tổ chức đánh giá hoạt động xếp hạng tín dụng nội Doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn định kỳ tối thiểu 06 tháng lần: Để có kết phân loại khách hàng xác, Vietinbank Quảng Bình cần quan tâm vấn đề sau: Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Việc chấm điểm khách hàng chương trình RMS có sai lệch định người chấm điểm đầy đủ, chưa cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết từ khách hàng Vì vậy, cho phép sử dụng BCTC, thông tin khác đăng tải website DN, phương tiện thông tin đại chúng - Việc chấm điểm, xếp hạng khách hàng hệ thống RMS không nên phân giao cho CBTD trực tiếp quản lý doanh nghiệp thực Vì để CBTD xếp hạng đề xuất cho vay có nhiều yếu tố thiếu khách quan, dẫn đến nhiều hệ lụy cho vay - Để tạo phối hợp chặt chẽ việc thực hiện, kiểm soát công tác chấm điểm khách hàng với công tác thẩm định nhằm nâng cao chất lượng định hướng phát triển tín dụng, nên giao trách nhiệm kiểm soát giám sát công tác chấm điểm, XHTD 3.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân chất lượng chuyên nghiệp - Chủ động thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn kiến thức hỗ trợ cho hoạt động ngành Cần tiến hành tuyển chọn chuyên môn hoá đội ngũ cán tín dụng thẩm định - Ngân hàng cần đảm bảo cán thẩm định đủ lực cán không đáp ứng yêu cầu công việc - Bổ sung thêm đội ngũ cán tín dụng trực tiếp thẩm định hồ sơ vay để tránh tình trạng tải tín dụng - Cần có sách ưu tiên, ưu đãi, khen thưởng thoả đáng cán thẩm định giỏi làm việc có kinh nghiệm, hiệu - Chi nhánh cần có sách thu hút ưu đãi chuyên gia giỏi để đội ngũ phục vụ tham gia cố vấn Chi nhánh cần tiếp tục triển khai nhân rộng khoá đào tạo cho cán tín dụng chuyên sâu lĩnh vực thẩm định cho vay ngắn hạn DN Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Khuyến khích việc nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến lĩnh vực thẩm định cho vay ngắn hạn DN để phổ biến ứng dụng toàn hệ thống - Chi nhánh cần có sách cán tự đào tạo, nâng cao trình độ cách hỗ trợ học phí, trợ cấp tiền tài liệu, tạo điều kiện thời gian giúp cho đội ngũ cán nâng cao kiến thức 3.2.4 Tổ chức khai thác tốt nguồn thông tin tín dụng để phục vụ cho công tác thẩm định cho vay ngắn hạn DN Thông tin có ảnh hưởng đến hiệu thẩm định cho vay ngắn hạn DN mà thứ vũ khí sử dụng để cạnh tranh ngân hàng - Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin, báo cáo nội bộ, để thông tin thông suốt đầy đủ, không phiến diện - Xây dựng hoàn thiện hệ thống thu thập xử lí thông tin kinh tế, thị trường khách hàng nhằm dự báo kịp thời rủi ro xảy - CN cần có quy định việc cung cấp thông tin từ phương án SXKD hoạt động, hoạt động, xử lí khối lượng thông tin tạo cho CN sở liệu thông tin khổng lồ - NH cần có biện pháp nghiệp vụ kiểm tra tính xác số liệu cung cấp số liệu 3.2.5 Cải thiện công cụ hỗ trợ hoạt động thẩm định Quan tâm đầu tư đến hệ thống trang thiết bị, phần mền để hỗ trợ cho cán thẩm định việc phân tích, xử lý số liệu liên quan nhằm làm tăng khả năng, tốc độ xử lí thông số đầu vào đầu phương án kinh doanh, làm giảm việc xử lí số liệu tay, ứng dụng phần mềm vi tính đại làm tăng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 khả phân tích đánh giá phương án sở định hợp lý Thực mục tiêu chi nhánh cần: Kiến nghị với Vietinbank Việt Nam đăng ký sử dụng phần mềm tiên tiến áp dụng phục vụ ngành NH đặt hàng phần mền có chức lưu trữ, thống kê, đánh giá thông số mà công tác thẩm định cần sử dụng Phần mền thiết kế sở tiêu thức đánh giá HSV 3.2.6 Tăng cường hoạt động kiểm soát tuân thủ Rủi ro tín dụng giảm thiểu NH kiểm soát tốt hoạt động đội ngũ cán nhân viên Kiểm soát xem cán tín dụng, ban lãnh đạo phòng có thực trách nhiệm hay chưa? Có thực quy định Vietinbank Quảng Bình không? để kịp thời có biện pháp xử lý Ngăn chặn tuyệt đối tình trạng gian lận, lừa đảo, suy đồi đạo đức CBTD NH Kiểm tra, kiểm soát công tác thẩm định việc làm cần thiết quan trọng nhằm kiểm tra, giám sát việc thẩm định quy trình, đề phòng, ngăn ngừa xử lý kịp thời, xác ảnh hưởng không mong đợi xảy ra, tượng dẫn đến rủi ro cho hoạt động thẩm định 3.2.7 Đánh giá tổng kết định kỳ hoạt động tín dụng CN Nhằm phân định rõ ràng trách nhiệm phân đoạn, ảnh hưởng tích cực tiêu cực tác động đến kết hoạt động kinh doanh, CN cần tổ chức đánh giá công tác thẩm định theo định kỳ hàng quý, tháng hàng năm Việc tổ chức đánh giá thực thông qua phiếu khảo sát, tổ chức buổi trao đổi phòng, hội nghị toàn CN bao gồm phận, phòng nghiệp vụ có liên quan Trong tập trung nội dung đánh giá mặt được, chưa công tác thẩm định, tác động Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 ảnh hưởng học kinh nghiệm.Thông qua kỳ đánh giá đầy đủ giúp hoạt động thẩm định ngày hoàn thiện 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ - Ngành quan có liên quan 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3 Đối với Vietinbank Việt Nam KẾT LUẬN Vietinbank Quảng Bình năm khó khăn vừa qua xác định đắn vai trò quan trọng công tác thẩm định cho vay ngắn hạn DN, ban lãnh đạo CN tạo điều kiện thuận lợi cho công tác ngày hoàn thiện đạt hiệu cao Đề tài mà tác giả chọn nghiên cứu đề tài mới, song vấn đề cấp thiết quan tâm hàng đầu trình kinh doanh Vietinbank Quảng Bình nói riêng toàn hệ thống NH nói chung Những kiến thức tổng hợp phân tích diễn giải thành viết chứa đựng kiến thức học trường đúc rút từ thực tiễn, đặc biệt luận văn có đề xuất mang tính chủ quan tác giả xuất phát từ phương pháp nghiên cứu tư biện chứng gắn với thực tiễn hệ thống ngân hàng Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận văn hẹp, song có ý nghĩa tính phức tạp tầm quan trọng hoạt động thẩm định hệ thống NHTM Việt Nam Footer Page 26 of 145 ... cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình CHƯƠNG 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương. .. hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn DN Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình (sau viết tắt Vietinbank Quảng Bình) ... thành công, hạn chế nguyên nhân Vietinbank Quảng Bình hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn DN thời gian qua? - Vietinbank Quảng Bình cần phải làm để hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Bình, Hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Bình, Hoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay