Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà Nẵn

26 104 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:18

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH TRỌNG DŨNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 2: PGS.TS KIỀU HỮU THIỆN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau nhiều năm có mặt địa bàn, Navibank Đà Nẵng không ngừng đẩy mạnh cung cấp sản phẩm dịch vụ nhằm thu hút thị phần khẳng định thương hiệu Trong có dịch vụ cho vay phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng góp phần không nhỏ vào thành công chi nhánh năm vừa qua Tuy nhiên, để phát triển tốt phương thức cho vay thời gian đến đòi hỏi NH cần có nổ lực nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay này, để vừa mở rộng mặt qui mô cho vay, vừa kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận cho NH Xuất phát từ thực tế mong muốn hoàn thiện hoạt động cho vay NH mà chọn đề tài: “ Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà Nẵng” để làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cho vay HMTD NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay HMTD NH TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 - Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay HMTD NH TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận hoạt động cho vay theo HMTD thực tiễn hoạt động cho vay theo HMTD NH TMCP Nam Việt –Chi nhánh Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay theo HMTD NH TMCP Nam Việt –Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2011 đến 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh phân tích tổng hợp với phương pháp nghiên cứu kinh tế khác để tìm hiểu thực trạng hoạt động cho vay theo HMTD NH TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng Từ đưa kiến nghị số giải pháp để hoàn thiện nghiệp vụ cho vay Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận Luận văn gồm có chương chính: Chương 1: Lý luận hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng NH TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu: Để thực đề tài “ Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà Nẵng” học viên tham khảo tìm hiểu số tài liệu sau: Phan Thị Anh Thu (2013), “Giải pháp mở rộng cho vay theo HMTD NH TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Gia Lai”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Nguyễn Tô Vỹ (2014), “Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng chi nhánh NH TMCP Đầu tư phát triển Phú Tài”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 Trần Công Tuấn (2012), “Phát triển hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng chi nhánh NH nông nghiệp phát triển nông thôn Quận Sơn Trà-TP Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Võ Duy Bình (2012), “Giải pháp mở rộng tín dụng DN nhỏ vừa chi nhánh NH nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh DAKLAK”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, hoạt động ngân hàng thương mại a Khái niệm ngân hàng thương mại b Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2 Cho vay ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm cho vay b Các phương thức cho vay ngân hàng thương mại: 1.1.3 Cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay theo HMTD phương thức cho vay để đáp ứng toàn phần nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt KH theo HMTD cam kết Theo đó, NH KH xác định thoả thuận HMTD trì khoảng thời gian định Trong đó, HMTD mức dư nợ vay tối đa trì khoảng thời Footer Page of 145 Header Page of 145 gian định mà NH KH thỏa thuận hợp đồng tín dụng b Đặc điểm cho vay theo hạn mức tín dụng - Là hình thức cho vay ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động - KH phải có tín nhiệm cao NH, nhu cầu vay vốn thường xuyên - Xác định HMTD sở phân tích toàn diện mặt hoạt động KH KH chủ động sử dụng tiền vay hạn mức - Kỳ hạn nợ xác định chung cho tất khoản nợ xác định riêng cho lần giải ngân - Ngoài chi phí lãi thường có chi phí phi lãi - KH cần ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức lần KH giải ngân, trả nợ không giới hạn số lần c Phân loại cho vay theo hạn mức tín dụng - Theo đối tượng KH - Theo hình thức đảm bảo - Theo ngành nghề kinh doanh - Theo thành phần kinh tế 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Nội dung hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng a Mục tiêu Mục tiêu để việc phát triển hoạt động cho vay HMTD vừa an toàn, vừa hiệu b Những phương hướng hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng Là việc hoạch định sách cho vay theo HMTD, tổ chức máy quản lý, giải pháp marketing, biện pháp để kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay theo HMTD Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh kết cho vay hạn mức tín dụng a Qui mô cho vay theo hạn mức tín dụng - Số lượng KH cho vay theo HMTD - Dư nợ cho vay theo HMTD b Cơ cấu dư nợ cho vay hạn mức tín dụng Cơ cấu dư nợ cho vay HMTD đánh giá qua tỷ lệ dư nợ cho vay HMTD bình quân phân theo ngành nghề, thành phần kinh tế c Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hạn mức tín dụng Để đánh giá rủi ro tín dụng NHTM thường sử dụng số tiêu như: tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cho vay HMTD d Chất lượng dịch vụ cho vay hạn mức tín dụng Chất lượng dịch vụ cho vay HMTD phản ánh mức độ hài lòng KH dịch vụ cho vay theo hạn mức tín dụng NH e Kết tài cho vay hạn mức tín dụng NH sử dụng tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay HMTD để đánh giá kết tài hoạt động cho vay theo HMTD 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng a Các nhân tố bên - Qui mô NH - Chính sách tín dụng NH thời kỳ - Qui mô, chất lượng nguồn nhân lực - Cơ sở vật chất, mạng lưới, sở hạ tầng công nghệ thông tin b Các nhân tố bên - Môi trường kinh tế Footer Page of 145 Header Page of 145 - Môi trường pháp lý - Các nhân tố thuộc KH: - Mức độ cạnh tranh CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng a Tình hình huy động vốn Tổng vốn huy động Navibank Đà Nẵng có xu hướng giảm nhẹ qua năm Trong cấu huy động vốn chủ yếu tập trung vào đối tượng dân cư kỳ hạn gửi chủ yếu năm b Tình hình cho vay Tình hình cho vay chi nhánh suy giảm qua năm Năm 2012 giảm 5,48% so với 2011 năm 2013 giảm 25% so với 2012 Trong cấu tín dụng, dư nợ tổ chức kinh tế chiếm đa số, bình quân 80% tổng dư nợ Chi nhánh cho vay chủ yếu VNĐ Tỷ lệ cho vay ngắn hạn trung dài hạn 50-50 qua năm Nợ xấu chi nhánh mức thấp, năm 2011 0,34%, năm 2012 chiếm 0,64% năm 2013 chiếm 0,56% tổng dư nợ Footer Page of 145 Header Page of 145 c Kết hoạt tài Năm 2011, lợi nhuận chi nhánh đạt 11,9 tỷ đồng, năm 2012 đạt 12,8 tỷ, tăng 7,8% so với năm 2011 Lợi nhuận chi nhánh năm 2013 giảm sút nghiêm trọng, đạt 4,5 tỷ đồng giảm 64,5% so với năm 2012 Lợi nhuận năm 2013 giảm sâu dư nợ giảm mạnh dẫn đến thu lãi từ hoạt động tín dụng giảm, thêm vào lãi suất điều hòa vốn mà hội sở trả cho chi nhánh giảm thấp 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT–CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Tình hình thị trƣờng, khách hàng vay a Tình hình thị trường b Đối thủ cạnh tranh c Khách hàng vay hạn mức tín dụng 2.2.2 Hoạt động cho vay hạn mức tín dụng ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng a Hoạch định sách cho vay hạn mức tín dụng Navibank Đà Nẵng * Đối tượng KH: cá nhân sản xuất kinh doanh DN * Điều kiện vay * Các ngành nghề Navibank Đà Nẵng hạn chế cho vay, không cho vay * Mức vay: - Đối với cá nhân, hộ gia đình: tối đa không tỷ đồng - Đối với DN: mức vay tùy thuộc vào nhu cầu KH * Phương pháp xác định HMTD chi nhánh: Hạn mức vốn lưu động Navibank tài trợ = (Nhu cầu vốn lưu động – Vốn lưu động ròng – Vốn TCTD khác tài trợ (nếu có)) Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 * Lãi suất chi phí lãi: - Căn vào xếp hạng tín dụng nội đối tượng KH loại đảm bảo tiền vay để định lãi suất vay KH cụ thể - Cơ chế thay đổi lãi suất: Lãi suất thay đổi theo định kỳ tháng lần - Chi phí lãi: hoàn toàn miễn khoản chi phí lãi * Thời hạn tín dụng kỳ hạn nợ: - Thời hạn cấp hạn mức tối đa 12 tháng DN 36 tháng cá nhân.Thời hạn mối khế ước tối đa 12 tháng DN tháng cá nhân - Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ - Thời gian ân hạn: không ân hạn gốc lãi * Đồng tiền cho vay thu nợ: VNĐ USD * Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất, nhà ở, nhà xưởng, máy móc thiết bị, hàng tồn kho, chứng khoán… Tuy nhiên, chi nhánh chủ yếu nhận tài sản đảm bảo bất động sản, máy móc thiết bị * Qui trình cho vay theo HMTD: gồm 11 bước sau: - Bước 1: Tiếp thị KH vay vốn - Bước 2: Tiếp nhận nhu cầu vay vốn hướng dẫn KH thủ tục vay vốn - Bước 3: Thẩm định hồ sơ tín dụng: - Bước 4: Phê duyệt tín dụng: - Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ trước giải ngân - Bước 6: Lập chuyển hồ sơ giải ngân - Bước 7: Theo dõi, kiểm tra sau cho vay - Bước 8: Thu nợ gốc, lãi phí khoản vay - Bước 9: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ - Bước 10: Xử lý khoản nợ có vấn đề Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 rãi, thoáng mát, hạ tầng công nghệ thông tin đại… d Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hạn mức tín dụng Navibank Đà Nẵng - Việc kiểm tra trước, sau cho vay CV QHKH thực Tuy nhiên, việc kiểm tra sau cho vay CV QHKH chưa tốt, chất lượng báo cáo kiểm tra chưa cao - Ngoài ra, việc kiểm tra giám sát hoạt động cho vay theo HMTD tiến hành định kỳ đột xuất Phòng kiểm soát nội trực thuộc Tổng giám đốc Ban kiểm soát thuộc Hội đồng quản trị 2.2.3 Kết hoạt động cho vay hạn mức tín dụng ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng a Qui mô cho vay theo hạn mức tín dụng Bảng 2.4: Số lượng khách hàng vay theo hạn mức tín dụng Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: khách Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chỉ tiêu Số KH Tổng số KH vay CN Trong CN vay theo HMTD Tổng số KH vay DN Trong DN vay theo HMTD TT (%) Số KH TT (%) Số KH Tốc độ tăng trƣởng (%) TT Năm Năm (%) 12/11 13/12 399 100 329 100 213 100 -17,5 -35,3 132 33 139 42 104 49 5,3 113 100 112 100 88 100 -21,4 78 69 81 72 67 76 3,8 -25,2 -17,3 (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ 2011-2013) Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 Tỷ trọng KH cá nhân DN vay theo HMTD chiếm tỷ lệ cao tổng số KH vay vốn chi nhánh tỷ lệ có xu hướng tăng qua năm Về số lượng KH năm 2012 tăng nhẹ so với năm 2011 KH cá nhân DN Nhưng năm 2013 số lượng KH vay có xu hướng giảm nhiều Bảng 2.5: Dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: tỷ đồng Tốc độ tăng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chỉ tiêu Số TT Số TT Số TT trƣởng Năm Năm 12/11 13/12 Số Số tiền (%) tiền (%) tiền (%) tiền Tổng dƣ nợ 413 100 390 % tiền % 100 292 100 -23 -6 -98 -25 Cho vay ngắn hạn 200 48 190 49 149 51 -10 -5 -41 -22 173 42 174 45 130 44 Trong vay theo hạn mức -45 -26 (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ 2011-2013) Qua bảng 2.5 cho thấy giảm sút dư nợ cho vay theo HMTD Dư nợ cho vay HMTD giữ ổn định qua năm 2011 2012, nhiên năm 2013 có suy giảm mạnh So với 2012 dư nợ HMTD giảm 45 tỷ đồng với mức giảm 25,7% Sở dĩ có sụt giảm nghiêm trọng số lượng KH dư nợ vay theo HMTD năm 2013 lãi suất cho vay Navibank Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 trì cao khó khăn chung kinh tế làm cá nhân DN thu hẹp sản xuất kinh doanh b Cơ cấu dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng Bảng 2.6: Dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng phân theo thành phần kinh tế Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2011 2012 2013 Số TT Số Tốc độ tăng trƣởng Năm Năm 12/11 13/12 TT Số TT Số tiền (%) tiền (%) tiền (%) tiền % Số tiền % Tổng dƣ nợ vay HMTD 173 100 174 100 130 100 -45 -26 Trong - Công ty cổ phần 92 53 95 55 83 64 -12 -13 - Công ty TNHH 51 30 49 28 29 23 -2 -3 -20 -41 - DN tư nhân 15 15 8 -3 -7 -46 15 15 10 -6 -36 - Cá nhân sản xuất kinh doanh (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ 2011-2013) Dư nợ cho vay HMTD phân bổ tập trung vào nhóm công ty cổ phần công ty TNHH Đối với DN tư nhân, cá nhân sản xuất kinh doanh hạn chế, chưa mở rộng Nguyên nhân chủ yếu đối tượng việc quản lý dòng tiền thẩm định khó Do chi nhánh không trọng vào đối tượng cho vay theo HMTD tiềm thị trường đối tượng lớn Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 Bảng 2.7: Dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng phân theo ngành kinh tế Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: tỷ đồng Tốc độ tăng Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2011 2012 2013 trƣởng Năm Năm 12/11 13/12 Số TT Số TT Số TT Số tiền (%) tiền (%) tiền (%) tiền Số % tiền % Tổng dƣ nợ vay theo HMTD 173 100 174 100 130 100 1,1 -45 -26 Trong - Nông nghiệp-Lâm nghiệp-Thủy sản - Xây dựng 0 0 - - 0 82 48 88 50 70 54 6,3 -17 -20 41 23 42 24 28 22 3,4 -14 -33 50 29 45 26 31 24 -5 -9,6 -13 -30 - Công nghiệp chế biến, chế tạo - Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, môtô, xe máy xe có động khác Các ngành khác 0 0 0 - (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ 2011-2013) Nhìn chung cấu dư nợ theo ngành kinh tế mà chi nhánh cho vay HMTD chưa hợp lý tập trung nhiều vào ngành xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo c Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hạn mức tín dụng Footer Page 15 of 145 - 14 Header Page 16 of 145 Bảng 2.8 Nợ xấu cho vay theo hạn mức tín dụng Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2011 2012 2013 Số TT Số TT Số TT Tốc độ tăng trƣởng Năm Năm 12/11 13/12 Số tiền (%) tiền (%) tiền (%) tiền Dƣ nợ xấu 1,4 100 2,5 100 1,6 100 1,1 % Số tiền % 78 -0,9 -35 Trong vay HMTD 0,2 17 0,2 7,6 0,1 4,6 0,0 -20 -0,1 -60 Tỷ lệ NX/Tổng DN 0,34% 0,64% 0,56% 0,30% -0,08% 0,14% 0,11% 0,06% -0,03% -0,05% Tỷ lệ NX vay HMTD/DN vay HMTD (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ 2011-2013) Việc kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay theo HMTD chi nhánh quan tâm Tỷ lệ nợ xấu cho vay HMTD thấp Toàn nợ xấu đảm bảo bất động sản Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 Bảng 2.10 Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cho vay HMTD Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: tỷ đồng Tốc độ tăng trƣởng Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2011 2012 2013 Năm Năm 13/12 12/11 Số tiền Số % % tiền Dư nợ cho vay HMTD 173 174 130 1,84 1,1 -44,74 1,29 1,31 0,97 0,01 1,1 -25,7 Dự phòng xử lý rủi ro TD cho vay HMTD -0,34 -25,7 0 -0,34 -25,7 0 Trong đó: - Dự phòng cụ thể - Dự phòng chung 1,29 1,31 0,97 0,01 1,1 0,75 0,75 0,75 0 Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cho vay HMTD 0 (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ 2011-2013) Tỷ lệ trích lập dự phòng xử lý rủi ro tín dụng cho vay HMTD trì mức thấp qua năm tỷ lệ trích lập dự phòng chung 0,75% theo qui định d Chất lượng dịch vụ hoạt động cho vay hạn mức tín dụng Chất lượng dịch vụ KH đánh giá cao, đảm bảo hài lòng KH giao dịch nhờ áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 e Kết tài cho vay hạn mức tín dụng: Bảng 2.11 Thu nhập từ hoạt động cho vay theo HMTD Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chỉ tiêu Tổng thu từ lãi từ cho vay Số TT Số TT Số TT tiền (%) tiền (%) tiền (%) 89,5 100 67,7 100 44,9 100 Trong thu lãi cho vay theo HMTD 36,6 40,7 29,7 43,9 19,6 43,3 (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ 2011-2013) Nhìn chung, thu lãi hoạt động cho vay theo HMTD chiếm tỷ trọng cao tổng thu lãi cho vay toàn chi nhánh Bình quân qua năm 40% tổng thu lãi cho vay 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT–CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thành công - Đối tượng áp dụng cho vay theo HMTD đa dạng bao gồm cá nhân DN, hoạt động nhiều ngành nghề - Phương pháp xác định hạn mức hợp lý phù hợp - Cơ chế điều chỉnh lãi suất phù hợp, hạn chế rủi ro lãi suất - Qui trình cho vay chặt chẽ - Mạng lưới kênh phân phối thuận lợi - Cơ sở vật chất tốt, mạng lưới hạ tầng công nghệ đảm bảo - Việc kiểm tra sau cho vay Bộ phận kiểm soát nội Ban kiểm toán chặt chẽ đầy đủ Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 - Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HMTD tốt, chất lượng tín dụng đảm bảo, tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro thấp - Với đội ngũ nhân trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn tương đối tốt, khả giao tiếp tốt,… 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Chưa mở rộng cho vay KH cá nhân hộ kinh doanh - Quá trọng vào tài sản đảm bảo bất động sản, hạn chế việc tiếp cận KH có tài sản chấp khác - Mức độ phân công, chuyên môn hóa cấu tổ chức máy quản lý cho vay HMTD chưa cao - Công tác nghiên cứu thị trường chưa trọng dẫn đến việc xác định thị trường mục tiêu mang tính chủ quan - Lãi suất cho vay cao so với NH khác - Công tác xúc tiến truyền thông dừng lại mức độ treo băng rôn Việc chăm sóc khách KH tiền vay chưa quan tâm - Khối lượng công việc mà CV QHKH qui trình nhiều, việc thực đầy đủ qui trình nhiều thời gian - Chất lượng thẩm định chưa cao - CV QHKH vừa làm nghiệp vụ vừa làm công tác marketing nên hiệu marketing cho vay HMTD chi nhánh chưa cao - Qui mô cho vay ngày giảm sút dư nợ lẫn số KH - Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế chưa hợp lý - Chất lượng công tác kiểm soát nội hạn chế - Việc kiểm soát tín dụng hội sở hạn chế tăng trưởng tín dụng chi nhánh - Thương hiệu Navibank chưa lớn Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 b Nguyên nhân * Các nguyên nhân bên trong: - Nhân viên non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa am hiểu thực tiễn, kiến thức xã hội, thị trường hạn chế - Cấp phê duyệt cho vay chi nhánh trọng vào việc nhận tài sản đảm bảo cho vay HMTD bất động sản - Qui mô chi nhánh chưa lớn, nhân không đủ để lập phận chuyên trách - Thiếu kinh phí để tổ chức nghiên cứu thị trường cách chuyên nghiệp, thực chiến dịch quảng cáo - Chưa thực việc lập quản lý danh mục KH dẫn đến việc cho vay tập trung vào ngành, nhóm ngành - Đội ngũ làm công tác kiểm soát nội trẻ, chưa trải qua kinh doanh thực tế * Các nguyên nhân bên ngoài: - Chất lượng nguồn thông tin mà khách cung cấp chưa đảm bảo tính xác, phần lớn phụ thuộc vào chủ quan KH - Các báo cáo tài DN có tính trung thực minh bạch không cao chưa có qui định buộc phải kiểm toán độc lập - Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh bất cập thiếu sở đa số KH cá nhân DN nhỏ nên khả quản lý chưa cao - KH vay gặp khó khăn kinh doanh Bên cạnh đó, lãi suất Navibank cao hạn chế việc mở rộng hoạt động cho vay Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng hoạt động cho vay chi nhánh thời gian đến - Chú trọng KH nhân với sản phẩm thiên tiêu dùng sản xuất kinh doanh nhỏ - Phát triển KH DN nhỏ vừa kinh doanh lĩnh vực thương mại công nghiệp, xuất nhập - Chỉ cho vay KH có tài sản đảm bảo đầy đủ ưu tiên nhận tài sản bất động sản - Phấn đấu trì tỷ lệ nợ hạn nợ xấu thấp 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng chi nhánh thời gian đến - Tăng cường quản lý khoản vay HMTD, bảo đảm nợ xấu tầm kiểm soát - Hoàn thiện công tác thẩm định, thực tốt hoạt động quản trị rủi ro, phân tích phương án nhằm giảm thiểu rủi ro cho vay - Tổ chức đào tạo chỗ nguồn nhân sự, đặc biệt đội ngũ CV QHKH để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nghiên cứu, xác định khách hàng tiềm triển khai tiếp thị khách hàng hoạt động cho vay hạn mức tín dụng - Nghiên cứu thị trường, xây dựng sách KH phù hợp Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Tăng cường công tác cổ động truyền thông + Quảng cáo chương trình cho vay HMTD phương tiện thông tin đại chúng như: truyền hình, báo địa phương + Chủ động tham gia vào Hiệp hội, chương trình hội chợ….được tổ chức địa bàn + Ngoài ra, chi nhánh nên quan tâm đến công tác chăm sóc KH vay nói chung, vay theo HMTD nói riêng 3.2.2 Tổ chức đào tạo lực lƣợng bán hàng, thẩm định tín dụng - Đánh giá lại toàn đội ngũ CV QHKH, sàn lọc để bố trí lại nhân phù hợp với khả năng, trình độ, tư cách đạo đức - Đào tạo CV QHKH kỹ giao tiếp, kỹ đàm phán hiệu quả, kỹ thẩm định hồ sơ, kỹ viết tờ trình thẩm định, kỹ thẩm định tài sản đảm bảo … - Mời số chuyên gia lĩnh vực có liên quan đến hoạt động NH tiến hành đào tạo cho CV QHKH, như: pháp luật đất đai, giao dịch đảm bảo, kỹ phân biệt giấy tờ thật giả… - Tạo điều kiện để cán nhân viên tự học thêm cách tạo điều kiện mặt thời gian, hỗ trợ thêm kinh phí… - Có chế khen thưởng chế tài xử lý cho CV QHKH 3.2.3 Vận dụng sách khách hàng cho vay hạn mức tín dụng phù hợp với đặc thù khách hàng địa bàn thành phố Đà Nẵng - Vận dụng linh hoạt sách cho vay hội sở để phát triển hoạt động cho vay phù hợp với khách hàng địa bàn - Xây dựng tiêu chí đánh giá để phân nhóm KH Từ xây dựng sách cụ thể phù hợp với nhóm KH - Bên cạnh đó, cần có xây dựng chế dành cho đối Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 tượng KH đủ sức cạnh tranh với NH khác - Chủ động nắm bắt ngành nghề ưu tiên phát triển thành phố để từ tiếp cận KH tốt, có tiềm vay 3.2.4 Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành hoạt động cho vay hạn mức tín dụng chi nhánh - Bỏ qua công đoạn lập gửi thư xác nhận, bỏ công tác lập báo cáo tiếp thị bước qui trình cho vay - Thực song song bước không thiết phải đợi có đầy đủ hồ sơ tiến hành thẩm định - Đẩy nhanh tốc độ phê duyệt hồ sơ Hội sở hồ sơ phải trình vào hội sở - Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với quan luật pháp để hỗ trợ cho việc xử lý nợ nhanh chóng thuận lợi 3.2.5 Cải tiến công tác thẩm định tài sản đảm bảo nhằm nâng cao chất lƣợng định giá giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng - Thành lập phận thẩm định tài sản đảm bảo độc lập - Định kỳ nên tổ chức đánh giá lại tài sản đảm bảo - Xây dựng phương pháp định giá tài sản 3.2.6 Hoàn thiện công tác đánh giá xếp hạng tín dụng nội - Điều chỉnh trọng số tiêu định lượng cao so với tiêu định tính - Xây dựng xin hội sở cho ban hành hệ thống xếp hạng riêng tảng hệ thống xếp hạng toàn hệ thống, cập nhật số ngành nghề mà địa phương mạnh - Tổ chức đánh giá xếp hạng tín dụng định kỳ đánh giá xếp hạng lại phát vấn đề ảnh hưởng xấu đến KH vay 3.2.7 Cải tiến công tác tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay hạn mức tín dụng - Cần cải tiến tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay theo Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 HMTD thành phận tách biệt nhau: - Bộ phận QHKH: với chức đầu mối thiết lập, trì mở rộng mối quan hệ toàn diện với KH - Bộ phận thẩm định tín dụng: với chức thẩm định độc lập - Bộ phận định giá độc lập: với chức định giá tài sản độc lập - Bộ phận quản lý tín dụng: với chức hỗ trợ cho công tác kinh doanh, thực việc lập hợp đồng, công chứng, giải ngân, … 3.2.8 Tăng cƣờng công tác giám sát sau cho vay - Nghiêm túc thay đổi lại nhận thức tầm quan trọng việc kiểm soát sau cho vay CV QHKH - Việc kiểm tra phải tổ chức thường xuyên định kỳ đột xuất cần thiết Vấn đề Ban giám đốc nên tham gia - Quan tâm đến việc kiểm tra cam kết tín dụng kèm, đặc biệt việc giám sát dòng tiền KH vay 3.2.9 Giải pháp khác - Áp dụng công nghệ thông tin việc quản lý thông tin KH vay theo HMTD Xây dựng phần mềm xếp hạng tín dụng - Mạnh dạn nhận tài sản đảm bảo bất động sản hàng tồn kho, máy móc thiết bị, nhà xưởng… - Đẩy mạnh cho vay theo HMTD KH cá nhân 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ - Hoàn thiện môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động cho vay - Nâng cao hiệu công tác quản lý DN 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nƣớc - Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng NH nhà nước (CIC) - Nâng cao hiệu công tác tra NH nhà nước Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Nam Việt - Xây dựng lại hệ thống xếp hạng tín dụng nội - Tăng cường huy động vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay - Mở rộng quyền cho chi nhánh có chất lượng tín dụng tốt - Tăng cường đào tạo kỹ bán chéo sản phẩm cho đội ngũ bán hàng, tăng cường đào tạo công tác thẩm định - Xây dựng qui trình phối hợp làm việc phòng ban Hội sở - Xây dựng kho liệu KH toàn hệ thống, số bình quân ngành để hổ trợ tốt cho chi nhánh trình tác nghiệp Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Cho vay theo HMTD phương thức cho vay bổ biến NH ưu điểm mà mang lại cho KH lẫn NH Chỉ cần làm thủ tục vay vốn lần KH trả nợ rút vốn vay nhiều lần suốt thời gian hiệu lực hợp đồng hạn mức tùy thuộc vào nhu cầu vốn KH thời điểm Điều giúp cho KH tiết kiệm thời gian chi phí làm thủ tục nhiều lần Ngoài ra, NH giảm thời gian chi phí phải tiến hành hướng dẫn, thu thập thông tin, kiểm tra thẩm định nhiều lần Navibank Đà Nẵng nằm địa bàn trọng điểm Khu vực Miền Trung-Tây Nguyên tiềm thị trường lớn song gặp phải cạnh tranh khốc liệt, hầu hết NH có mặt Việt Nam có mặt địa bàn Cùng với phương thức cho vay khác, cho vay theo HMTD góp phần vào thành công chung Navibank Đà Nẵng suốt thời gian qua Luận văn tập trung vào việc đánh giá toàn hoạt động cho vay theo HMTD NH TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng Đưa thành công, hạn chế hoạt động cho vay chi nhánh Từ đưa giải pháp số kiến nghị để hoàn thiện hoạt động cho vay chi nhánh Với mục tiêu phát triển tốt phương thức cho vay tương lai, giúp chi nhánh tăng trưởng dư nợ tốt hơn, chiếm lĩnh thị phần nhiều song đảm bảo chất lượng tín dụng nói chung, chất lượng hoạt động cho vay theo HMTD nói riêng Footer Page 26 of 145 ... niệm cho vay b Các phương thức cho vay ngân hàng thương mại: 1.1.3 Cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay theo HMTD phương thức cho vay. .. 1.1 CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, hoạt động ngân hàng thương mại a Khái niệm ngân hàng thương mại b Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2 Cho vay ngân. .. ánh kết cho vay hạn mức tín dụng a Qui mô cho vay theo hạn mức tín dụng - Số lượng KH cho vay theo HMTD - Dư nợ cho vay theo HMTD b Cơ cấu dư nợ cho vay hạn mức tín dụng Cơ cấu dư nợ cho vay HMTD
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà Nẵn, Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà Nẵn, Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà Nẵn

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay