Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơ

26 106 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:18

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TẤN KHOA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 04 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động cho vay dự án đầu tư hoạt động quan trọng mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng thương mại Tuy nhiên hình thức cho vay tiềm ẩn nguy rủi ro nhiều nguyên nhân khác Các dự án khách hàng lập nhiều thông tin thiếu xác trình độ chuyên môn chủ ý người lập Để đảm bảo cho hoạt động cho vay dự án đầu tư có hiệu công tác thẩm định chủ đầu tư, thẩm định dự án cần thiết, hạn chế rủi ro xảy ngân hàng chủ đầu tư Công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư VCB Quy Nhơn chưa hoàn thiện, vấn đề chưa có tác giả nghiên cứu, đề cập Là cán công tác Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn nhiều năm, với mong muốn công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đâu tư ngày hoàn thiện, có giải pháp khắc phục vấn đề tồn tại, định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn” cho luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư TCTD - Đánh giá thực trạng thẩm định tín dụng cho vay theo dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn, rõ kết đạt được, tồn nguyên nhân Footer Page of 145 Header Page of 145 - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay theo dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư VCB Quy Nhơn - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư + Về không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn + Thời gian: Nghiên cứu thực trạng từ năm 2008 đến 2012 - Câu hỏi nghiên cứu - Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay theo dự án đầu tư thực nào, bao gồm nội dung nào? - Công tác thẩm định tín dụng cho vay theo dự án đầu tư VCB Quy Nhơn có kết sao? Những hạn chế cần khắc phục, nguyên nhân gây ra? - Làm để khắc phục tồn đối công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư VCB Quy Nhơn? Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp suy luận lôgic, phương pháp so ánh đối chiếu kết hợp lý luận thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng để luận giải, đánh giá vấn đề quan trọng phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Góp phần hệ thống hoá lý luận thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư VCB Quy Nhơn - Phản ánh thực trạng thẩm định cho vay theo dự án đầu tư, xác định khó khăn, nội dung tồn nguyên nhân VCB Quy Nhơn - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư VCB Quy Nhơn Nội dung kết cấu đề tài Nội dung luận văn gồm 03 chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Với đề tài “Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn”, đề tài tương đối chưa nghiên cứu Chi nhánh Trong trình nghiên cứu đề tài tác giả tiến hành thu thập thông tin, tìm hiểu c ông trình nghiên cứu gần gũi, có liên quan với đề tài công nhận để đánh giá mặt đạt được, chưa từ kế thừa phát triển hoàn thiện Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng giao dịch hai chủ thể, bên cấp tín dụng (ngân hàng/TCTD khác) chuyển giao tài sản cho bên nhận tín dụng (doanh nghiệp, cá nhân chủ thể khác) sử dụng theo nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng Căn vào tiêu thức khác phân chia tín dụng ngân hàng thành nhiều loại khác Dưới đề cập số cách phân loại sau: a Phân loại theo thời gian sử dụng vốn vay, tín dụng chia làm loại sau: Tín dụng ngắn hạn; Tín dụng trung hạn;Tín dụng dài hạn b Căn vào mục đích sử dụng vốn vay, tín dụng ngân hàng chia thành loại: Tín dụng sản xuất lưu thông hàng hóa; Tín dụng tiêu dùng c Căn vào tính chất đảm bảo khoản cho vay, có loại tín dụng sau: Tín dụng bảo đảm tài sản; Tín dụng bảo đảm không tài sản d Căn vào hình thức cấp tín dụng, có hình thức: Chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác; Cho vay; Thuê mua; Bảo lãnh; Bao toán Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường - Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế người trung gian điều hoà quan hệ cung cầu vốn kinh tế, hoạt động tín dụng thông dòng cho vốn chảy từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn - Tín dụng ngân hàng tạo nguồn vốn hỗ trợ cho trình sản xuất thực bình thường liên tục phát triển nhằm góp phần đẩy nhanh trình tái sản xuất mở rộng, đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng phạm vi quy mô sản xuất - Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện mở rộng phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại 1.2 THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư a Khái quát chung dự án đầu tư Xét mặt chất, Dự án đầu tư tập hợp hoạt động có liên quan với kế hoạch hoá nhằm đạt mục tiêu định việc tạo kết cụ thể thời gian định, thông qua việc sử dụng nguồn lực xác định Xét mặt hình thức, dự án đầu tư tập hồ sơ tài liệu nghiên cứu cách đầy đủ, khoa học toàn diện toàn nội dung vấn đề có liên quan đến công trình đầu tư, nhằm giúp cho việc định đầu tư đắn đảm bảo hiệu vốn đầu tư b Khái niệm việc thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư trình Footer Page of 145 Header Page of 145 ngân hàng kiểm tra, đánh giá nội dung cách khách quan, độc lập riêng biệt lực doanh nghiệp vay vốn, trình lập dự án triển khai thực dự án nhằm xác định tính hiệu quả, khả thi dự án, thẩm định biện pháp bảo đảm tín dụng nội dung khác từ đưa định cho vay không cho vay 1.2.2 Mục đích thẩm định quy trình thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư ngân hàng thương mại a Mục đích thẩm định b Quy trình thẩm định Quy trình thẩm định dự án đầu tư ngân hàng thương mại bảng tổng hợp mô tả công việc từ tiếp nhận hồ sơ đến định cho vay, thông thường gồm có bước sau: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý hồ sơ pháp lý Bước 2: Thẩm định tín dụng Bước 3: Ra định tín dụng 1.2.3 Nội dung thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư ngân hàng thương mại a Thẩm định doanh nghiệp vay Bao gồm nội dung chính: Thứ nhất, Phân tích tổng quát chủ đầu tư; Thứ hai, Phân tích chất lượng quản lý chủ đầu tư; Thứ ba, Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh chủ đầu tư; Thứ tư, Phân tích tình hình tài khách hàng; Thứ năm, Phân tích mối quan hệ với TCTD đánh giá xếp hạng tín dụng nội bộ; b Thẩm định dự án vay vốn - Thẩm định cần thiết mục tiêu dự án - Thẩm định tính pháp lý dự án - Thẩm định phương diện thị trường dự án Footer Page of 145 Header Page of 145 - Thẩm định phương diện kỹ thuật, công nghệ - Thẩm định phương diện tổ chức, quản lý dự án - Thẩm định phương diện tài dự án - Thẩm định rủi ro dự án - Thẩm định phương diện kinh tế - xã hội- môi trường c Thẩm định biện pháp bảo đảm tín dụng Ngân hàng lựa chọn hình thức bảo đảm tín dụng phù hợp Từ ngân hàng tiến hành phân tích đánh giá hồ sơ pháp lý, xác định giá trị khả chuyển nhượng tài sản bảo đảm vào phân tích đánh giá lực bên bảo lãnh thứ ba 1.2.4 Các phương pháp thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư a Phương pháp so sánh tiêu: tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu dự án so sánh với dự án xây dựng hoạt động b Phương pháp thẩm định theo trình tự - Thẩm định tổng quát: - Thẩm định chi tiết: c Thẩm định dựa phân tích rủi ro: Cơ sở phương pháp dự kiến số tình bất trắc xảy tương lai dự án Khảo sát tác động yếu tố đến hiệu đầu tư khả hoà vốn dự án 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá kết công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư a Mức độ xác nội dung thẩm định: Phân tích, so sánh phản ánh mức độ xác công tác thẩm định thông qua nội dung tổng mức đầu tư, dòng tiền dự án, yếu tố chi phí đầu vào, giá bán sản phẩm, công suất thực Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 b Tỷ lệ dự án thẩm định hoạt động có hiệu quả: Phản ánh số lượng, tỷ lệ dự án hoạt động có hiệu quả, hiệu dự án thẩm định đạt yêu cầu đồng ý tài trợ c Tỷ lệ nợ xấu dự án thẩm định: đánh giá phân tích tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngân hàng a Chính sách tín dụng ngân hàng b Thông tin phục vụ thẩm định c Trang thiết bị sử dụng trình thẩm định d Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đạo đức nghề nghiệp nhân viên thẩm định 1.3.2 Nhóm nhân tố bên a Môi trường pháp lý, chế sách Nhà nước b Môi trường kinh tế c Đạo đức, lực khách hàng d Tính chất cạnh tranh TCTD KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 1, luận văn trình bày tổng quan tín dụng ngân hàng công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư NHTM Bên cạnh khái niệm bản, chương đề cập đến số tiêu chí để đánh giá, nhân tố có ảnh hưởng lớn đến công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án NHTM Những nội dung đề cập chương sở nhận thức có tính tảng để từ luận văn sâu phân tích thực trạng công Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 trưởng tín dụng, tiềm ẩn rủi ro nợ xấu có nguy ngày tăng cao 2.2.2 Thực trạng tổ chức công tác thẩm định tín dụng cho vay DAĐT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn a Tổ chức quy trình thẩm định Sau tiếp nhận hồ sơ vay theo dự án khách hàng, cán thẩm định lập Báo cáo thẩm định đề xuất đầu tư dự án trình lãnh đạo phòng Khách hàng, sau trình Giám đốc/Phó giám đốc ký phê duyệt thuộc thẩm quyền Trường hợp vượt thẩm quyền Giám đốc trình Hội đồng tín dụng sở phê duyệt; phòng Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh để thực bước b Tổ chức hệ thống thông tin phục vụ thẩm định Hệ thống nguồn cung cấp thông tin bao gồm thông tin bên thông tin từ nguồn bên Tại Chi nhánh nguồn thông tin phục vụ thẩm định cán thẩm định áp dụng trước hết thông tin từ phía khách hàng Ngoài Chi nhánh thu thập thông tin từ thị trường, thông tin từ TCTD, thông tin CIC mang tính hình thức chưa trọng 2.2.3 Thực trạng thực nội dung thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn a Thẩm định doanh nghiệp vay Nội dung cán thực thẩm định chi tiết đầy đủ, quy trình Tuy nhiên số dự án nội dung phân tích chưa sâu, sơ sài b Thẩm định dự án vay vốn - Thẩm định cần thiết đầu tư tính pháp lý dự án: Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Trong nội dung Chi nhánh trọng đến hồ sơ pháp lý dự án thực tốt - Thẩm định phương diện thị trường dự án: Nội dung thẩm định Chi nhánh trọng nhiên số trường hợp dừng lại mức đánh giá tổng quan, theo cảm tính, chủ quan dựa vào thông tin khách hàng cung cấp chủ yếu, chưa vào phân tích thị trường tiêu thụ, khả tiêu thụ sản phẩm cách thiếu tính thuyết phục - Thẩm định phương diện kỹ thuật công nghệ, tổ chức, quản lý dự án phương diện kinh tế - xã hội – môi trường - Thẩm định phương diện tài dự án: Nội dung Chi nhánh trọng thực tương đối đầy đủ, thẩm định chặt chẽ Tuy nhiên, số nội dung chưa thực tốt như: Xác định tổng mức đầu tư cấu nguồn vốn dự án; xác định công suất giá bán chưa hợp lý; Xác định lãi suất chiết khấu chưa linh hoạt; phân tích độ nhạy dự án không đồng tiêu nên không đánh giá độ nhạy dự án nghĩa Xác định thời gian cho vay chưa thực hợp lý, phụ thuộc vào ý chủ quan ngân hàng ảnh hưởng đến khả trả nợ dự án c Thẩm định biện pháp bảo đảm tín dụng Thẩm định loại tài sản bảo đảm, tỷ lệ chấp so với mức vay vốn mức độ rủi ro dự án đánh giá cao hay thấp, khả phát mại tài sản Tài sản chấp tài sản hình thành từ dự án chủ yếu, Chi nhánh chưa yêu cầu việc mua bảo hiểm tài sản bảo đảm điều kiện tín dụng, việc định giá lại chậm phụ thuộc vào việc toán công trình khách hàng Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 2.2.4 Phương pháp thẩm định Phương pháp thẩm định dự án đơn giản, chưa vận dụng phương pháp kiểm tra phân tích hồ sơ vay tính toán tiêu Phương pháp thẩm định rủi ro tài VCB Quy Nhơn áp dụng phương pháp phân tích độ nhạy chưa áp dụng phương pháp phương pháp điều chỉnh lãi suất chiết khấu, phương pháp tình huống, phương pháp mô tính toán 2.2.5 Phân tích kết thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn a Tình hình cho vay theo dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn Trong giai đoạn năm từ 2008 đến 2012 VCB Quy Nhơn tiếp nhận thẩm định 121 dự án đầu tư, định cho vay 77 dự án với tổng mức tài trợ quy VNĐ 758 tỷ đồng Năm 2009 năm có dự án tài trợ nhiều với 29 dự án cho vay mức cho vay 301 tỷ đồng Cùng với số dự án cho vay giảm dư nợ cho vay dự án đầu tư Chi nhánh có chiều hướng giảm chiếm tỷ trọng thấp so với tổng dư nợ Bảng 2.4 Thống kê dư nợ cho vay dự án đầu tư Năm Năm Năm Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 1.746 2.008 2.376 2.955 Dư nợ cho vay Cho vay DAĐT 340 466 515 417 Tỷ trọng dư nợ cho 19,47 23,21 21,68 14,11 vay DAĐT % Tốc độ tăng trưởng cho vay DA ĐT (%) 37,06 10,52 -19,03 Năm 2012 3.393 369 10,88 -11,51 (Nguồn: số liệu thống kê qua năm VCB Quy Nhơn) Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 b Kết thẩm định cho vay theo dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn b1 Mức độ xác nội dung thẩm định + Xác định tổng mức đầu tư, công suất, giá bán, chi phí đầu vào thiếu xác + Nguồn thông tin phục vụ thẩm định thiếu, chưa đảm bảo độ tin cậy độ xác không cao b2 Tỷ lệ dự án thẩm định hoạt động có hiệu Tổng số 77 dự án thẩm định cho vay giai đoạn 2008 đến 2012 có 66 dự án hoạt động có hiệu quả, trả nợ hạn chiếm 85,71%, số dự án hoạt động hiệu xảy nợ xấu 11 dự án chiếm 14,29% b3 Tỷ lệ nợ xấu dự án cho vay Bảng 2.7 Tình hình nợ xấu cho vay đầu tư dự án ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu Các năm thực 2008 2009 2010 2011 2012 Số tuyệt đối (tỷ đồng) Dư nợ 340 466 515 417 369 Nợ đủ tiêu chuẩn 320 442 490 399 348 20 24 25 18 21 7 Nợ nhóm -5 Nợ xấu Số tương đối % Nợ đủ tiêu chuẩn 94,12 94,85 95,15 95,68 94,31 Nợ nhóm -5 5,88 5,15 4,85 4,32 5,69 Nợ xấu 2,06 1,50 1,17 1,20 2,17 (Nguồn: số liệu thống kê qua năm VCB Quy Nhơn) Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.3.1 Những mặt làm - Trong thời gian qua VCB Quy Nhơn cố gắng thực công tác thẩm định tuân thủ đầy đủ nội dung mà quy trình thẩm định hệ thống ban hành, có tính khoa học, hợp lý mức độ xác ngày cao Nội dung thẩm định đa dạng, phong phú, chất lượng báo cáo thẩm định ngày hoàn thiện hơn, chặt chẽ - Kết thẩm định ngày thể rõ ràng, sâu sắc đề cốt lõi, chất dự án có khách quan đưa báo cáo thẩm định - Đội ngũ cán Khách hàng thực nhiệm vụ thẩm định có trình độ chuyên môn, có tinh thần ham học hỏi VCB Quy Nhơn trọng đào tạo phong cách làm việc, đạo đức nghề nghiệp mang sắc riêng Vietcombank - Thông qua công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư, Chi nhánh bước tạo lập mối quan hệ tín dụng, thiết lập mối quan hệ có uy tín, tạo sở vững cho hợp tác bên tương lai 2.3.2 Tồn nguyên nhân a Tồn - Thứ nhất, tổ chức công tác thẩm định chưa hoàn toàn phù hợp - Thứ hai, số quy định quy trình chưa thực hợp lý - Thứ ba, nội dung thẩm định nhiều bất cập + Mức độ xác toàn diện công tác thẩm định thấp Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 + Xác định nguồn vốn tự có thiếu cứ, tiêu thẩm định thiếu lôgic + Xác định dòng tiền dự án quan tâm đến chi phí đầu tư tài sản cố định không tính đến chi phí vốn lưu động ròng chi phí hội + Thẩm định tài sản bảo đảm chưa trọng mức - Thứ tư, phương pháp thẩm định không đa dạng b Nguyên nhân Nhóm nguyên nhân bên ngân hàng - Thứ nhất, chưa có sách tín dụng dụng cụ thể chưa đánh giá cao vai trò thẩm định, kiểm tra kiểm soát sau cho vay - Thứ hai, hệ thống thu thập thông tin thẩm định khách hàng vay vốn, dự án nhiều bất cập - Thứ ba, ứng dụng công nghệ thông tin vào trình thẩm định chưa quan tâm mức - Thứ tư, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nhân viên thẩm định hạn chế Nhóm nguyên nhân bên ngân hàng Ngoài nguyên nhân bên ngân hàng có nguyên nhân bên ngân hàng như: - Thứ nhất, môi trường pháp lý, chế sách Nhà nước nhiều bất cập - Thứ hai, kinh tế khủng hoảng, gặp nhiều khó khăn - Thứ ba, thông tin chủ đầu tư cung cấp không trung thực, thiếu xác - Thứ tư, tính chất cạnh tranh gay gắt giưa TDTD Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn phân tích thực trạng công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư VCB Quy Nhơn 05 năm gần Luận văn phân tích công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư theo nội dung công tác tổ chức thẩm định, nội dung thẩm định dự án phương pháp thẩm định, đánh giá tiêu chí thể kết thẩm định tình hình cho vay dự án đầu tư, mức độ xác nội dung thẩm định, tỷ lệ dự án thẩm định hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu dự án cho vay đồng thời đưa đánh giá kết đạt hạn chế cần khắc phục nguyên nhân gây công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại VCB Quy Nhơn thời gian qua Những hạn chế, nguyên nhân xác định sở để tác giả đưa số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư VCB Quy Nhơn chương CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 3.1.1 Định hướng phát triển chung VCB Quy Nhơn thực phương châm “ Đổi - Chất lượng - An toàn - Hiệu ”, tăng cường huy động vốn, tăng Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 trưởng tín dụng chung, phát triển khách hàng có chất lượng tốt 3.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đầu tư - Từng bước xây dựng kho lưu trữ thông tin tăng cường đổi công nghệ ứng dụng - Tích cực nghiên cứu quy trình thẩm định, phương pháp thẩm định hợp lý - Chú trọng tiếp cận dự án đầu tư theo định hướng mở rộng khách hàng, ngành hàng theo chất lượng khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội “ Xanh - Vàng - Đỏ - Đen ” Hội sở đề - Thực sách cho vay thận trọng dự án tiềm ẩn rủi ro bất động sản Mở rộng tín dụng trung dài hạn khối khách hàng truyền thống, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức phận thẩm định - Phân công cán phụ trách thẩm định dự án phải có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm - Đối với dự án có quy mô lớn, dự án thuộc nhóm ngành lần đầu thẩm định Chi nhánh, dự án có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao dự án đồng tài trợ, Chi nhánh nên thành lập Nhóm thẩm định - Để nâng cao chất lượng thẩm định, phát triển cho vay theo dự án cần phải lập phòng Đầu tư dự án Tổ thẩm định Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 - Cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát cán thẩm định 3.2.2 Khắc phục số bất cập quy trình thẩm định dự án đầu tư - Chi nhánh cần vào quy mô đầu tư, độ khó lĩnh vực đầu tư để đưa hạn mức thời gian thẩm định phù hợp - Quy định trách nhiệm gắn với kết thẩm định nhân viên, phận 3.2.3 Đổi số nội dung thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Chi nhánh theo hướng toàn diện, xác có lôgic - Đối với thẩm định doanh nghiệp vay vốn: + Phân tích tổng thể từ khả quản lý, uy tín đạo đức, lực tài chính, kết hoạt động kinh doanh + Chú trọng công tác xếp hạng tín dụng nội để phân hạng khách hàng, phân loại dự án Hiện toàn hệ thống Vietcombank dựa vào kết xếp hạng doanh nghiệp để phân nhóm khách hàng định hướng cho vay phù hợp theo phân nhóm “Xanh – Vàng – Đỏ Đen”: Xếp hạng Nhóm Định hướng Từ A trở lên Xanh Phát triển + Vàng Duy trì Từ CC đến BB Đỏ Hạn chế Từ CC trở xuống Đen Thoái lui + Từ BB đến A + + Bên cạnh dựa vào kết xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, Chi nhánh cần cấu lại danh mục khách hàng, tăng trưởng tín dụng ngành hàng tốt đem lại nhiều lợi nhuận Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Cần trọng phân tích thẩm định yếu tố đầu vào đầu dự án - Xác định tổng mức đầu tư phải chuẩn xác để làm sở thẩm định hiệu tài chính, thẩm định mức cho vay phù hợp cách rà soát toàn danh mục đầu tư dự án, tính toán tính đầy đủ số lượng cần thiết cho dự án có hợp lý, so sánh giá dự toán với giá thị trường kết hợp so sánh suất đầu tư dự án ngàng thẩm định từ xác định tổng mức đầu tư hợp lý - Đối với thẩm định hiệu tài chính: + Chi nhánh cần xác định công suất khả dụng phù hợp với thời gian triển khai thực dự án + Linh hoạt phương pháp khấu hao tài sản cố định + Xác định lãi suất chiết khấu cần tính toán theo chi phí bình quân Bên cạnh xác định dòng tiền dự án cần tính toán chi phí đầu tư tài sản cố định chi phí vốn lưu động ròng chi phí hội để xác định dòng tiền quy hồi, tiêu thẩm định chuẩn xác 3.2.4 Thẩm định tài sản bảo đảm xác chất lượng tính khoản - Tuân thủ chặt chẽ theo Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm, Chính sách bảo đảm tín dụng theo Quyết định số 204/QĐ-VCB.HĐQT ngày 19/05/2010 Quyết định số 30/QĐ VCB.CSTD Vietcombank - Chú trọng phân tích đánh giá giá trị dự toán, thông tin luận chứng kinh tế kỹ thuật, kết hợp so sánh với giá thị trường - Phân tích kỹ đặc điểm kỹ thuật, nguồn gốc xuất sứ tài sản, bất động sản cần ý đến vị trí khu đất có tài sản…qua phân tích đánh giá tính khoản, khả phát mại Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 tài sản có thuận lợi hay không 3.2.5 Áp dụng phương pháp thẩm định đa dạng, vận dụng kết hợp phương pháp phù hợp với đặc điểm dự án - Áp dụng Phương pháp điều chỉnh dòng tiền xác định dòng tiền xác - Áp dụng phương pháp điều chỉnh lãi suất chiết khấu - Áp dụng phương pháp phân tích độ nhạy hợp lý - Kết hợp sử dụng nhiều phương pháp thẩm định: Các phương pháp khác có ưu nhược điểm khác Cần kết hợp linh hoạt phương pháp thẩm định để khắc phục hạn chế phương pháp 3.2.6 Tổ chức khai thác tốt hệ thống cung cấp thông tin thẩm định a Xây dựng hệ thống sở liệu thẩm định Chi nhánh Xây dựng hệ thống mục đích để tập hợp liệu dự án vay vốn tín dụng đầu tư Chi nhánh, khách hàng thông tin thị trường Cùng với tổ chức lưu trữ thông tin nội bộ, thường xuyên cập nhật thông tin đối chiếu kết thẩm định ban đầu thực tế triển khai thực dự án từ phân tích đưa thông tin hữu ích rút từ thực tế để phục vụ cho công tác thẩm định tài dự án b Xây dựng kênh thu thập thông tin bên Phối hợp với quan chức năng, đối tác doanh nghiệp, cổ đông góp vốn, chuyên gia tư vấn, … để thu thập thông tin hữu ích làm sở thẩm định dự án c Tăng cường tiếp cận thực tế Cần tăng cường khảo sát thực tế sở sản xuất kinh doanh, Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 địa điểm thực dự án doanh nghiệp từ có đánh giá khách quan lực tài chính, trình độ quản lý, uy tín doanh nghiệp vay vốn, phát rủi ro, gian lận, sai phạm, khiếm khuyết mà doanh nghiệp cố tình che giấu 3.2.7 Áp dụng tiến công nghệ vào công tác thẩm định - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nghiệp vụ thẩm định dự án, đào tạo cán đủ lực tiếp nhận kỹ thuật nhằm nâng cao lực, hiệu thiết bị có - Ngân hàng cần đầu tư trang thiết bị, công nghệ đồng đại để phục vụ cho trình thẩm định 3.2.8 Nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên thẩm định - Về nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nhân viên thẩm định: nhân viên phải đào tạo chuyên môn công tác thẩm định, có kiến thức sâu rộng nghiệp vụ ngân hàng hiểu biết công nghệ, thị trường, pháp luật, vấn đề kỹ thuật có liên quan Khuyến khích sáng kiến, đề xuất công việc, áp dụng phương pháp nhằm nâng cao hiệu thẩm định - Về nâng cao phẩm chất đạo đức nhân viên thẩm định: Thực tốt phẩm chất đạo đức, nét đẹp văn hóa theo chuẩn mực Vietcombank thông qua “Sổ tay văn hóa Vietcombank”, nỗ lực phấn đấu hướng đến mục tiêu chung Ngân hàng, điều chỉnh hành vi giao tiếp ứng xử hàng ngày thân thiện hơn, văn minh 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan Ngân hàng Nhà nước Chính phủ, Bộ, Ngành cần ban hành sách ổn Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn tình hình kinh tế Thực giải pháp đồng để thu hút đầu tư, khuyến khích tổ chức nước đầu tư dự án góp phần phát triển kinh tế xã hội Các quan ban ngành cần thống quy định báo cáo tài cung cấp cho ngân hàng phải phải kiểm duyệt quan thuế hay phải kiểm toán Các Bộ, ngành cần xây dựng bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật, định mức sản xuất sản phẩm, tiêu chuẩn môi trường Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng hiệu sử dụng thông tin tín dụng (CIC) 3.3.2 Đối với Vietcombank Vietcombank cần sớm hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư cho phù hợp với dự án, tính chất độ khó dự án mà có hướng dẫn thẩm định cụ thể Để đảm bảo công tác thẩm định dự án thuận lợi, dự án sớm phê duyệt, hạn chế thời gian luân chuyển hồ sơ lên phòng Quản lý rủi ro, làm chậm trễ tiến độ thực dự án khách hàng Hội sở cần tăng hạn mức phê duyệt dự án đầu tư Chi nhánh Tại VCB Quy Nhơn cần sớm thành lập Tổ thẩm định dự án riêng biệt thành lập phòng Thẩm định dự án; sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống liệu thông tin phục vụ công tác thẩm định; tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ công tác thẩm định; Cần trọng công tác tra, kiểm tra giám sát nhằm chấn chỉnh sai sót, chủ động phòng ngừa rủi Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 ro Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn chuyên đề nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên 3.3.3 Đối với doanh nghiệp - Các khách hàng cần cung cấp thông tin cách nhanh chóng xác, không cố tình làm sai lệch thông tin - Dự án phải lập cán bộ/tổ lập dự án có trình độ chuyên môn cao - Tích cực hợp tác với ngân hàng để trao đổi thông tin, làm rõ nội dung dự án, sớm bổ sung hồ sơ thiếu sót KẾT LUẬN Hoạt động cho vay nói chung hoạt động cho vay theo dự án nói riêng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho NHTM, VCB Quy Nhơn không nằm xu hướng Để hoạt động cho vay theo dự án đầu tư ngày phát triển có hiệu đòi hỏi công tác thẩm định tín dụng phải ngày hoàn thiện Chất lượng báo cáo thẩm định có ý nghĩa quan trọng, cung cấp thông tin hữu ích cho cấp có thẩm quyền phê duyệt định cho vay Với mục tiêu hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư VCB Quy Nhơn, tác giả đã cố gắng nghiên cứu, tham khảo nhiều tài liệu, hệ thống hóa lý luận thẩm định tín dụng cho vay dự án, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay dự án đầu tư ngân hàng này, mặc đạt vấn đề tồn Từ đưa nguyên nhân bao gồm bên bên ngân hàng làm cho công tác cho vay dự án đầu tư chưa hoàn thiện Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 Trên sở đánh giá kết thực trạng hoạt động cho vay dự án đầu tư năm qua, với định hướng VCB VCB Quy Nhơn, tác giả đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư năm tới Trong giải pháp đưa ra, có giải pháp VCB Quy Nhơn triển khai ngay, có giải pháp mang tính đề xuất, cần nghiên cứu sâu để đề chiến lược cụ thể Bên cạnh đó, luận văn đưa kiến nghị đến cấp, quan hữu quan việc tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động cho vay dự án đầu tư nói riêng VCB Quy Nhơn ngày hoàn thiện phát triển Các giải pháp kiến nghị đề xuất luận văn cần thực đồng để tạo công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án ngày có hiệu quả, nâng cao chất lượng phát triển cho vay dự án VCB Quy Nhơn thời gian tới Do gặp nhiều hạn chế tài liệu tham khảo khó khăn việc tìm kiếm số liệu phục vụ cho việc thực luận văn hạn chế kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, tác giả mong nhận góp ý quý thầy cô người đọc để luận văn hoàn thiện Footer Page 26 of 145 ... CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY. .. tín dụng 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay dự án đầu tư Chi nhánh. .. ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 3.1.1 Định
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơ, Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơ, Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay