Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn từ ngân sách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Địn

26 104 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:16

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM VĂN TUẤN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG VỐN TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS Trương Sĩ Quý Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Thị Kim Anh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu – Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN vấn đề Nhà nước nhân dân quan tâm Nhờ có đầu tư từ nguồn NSNN mà hàng trăm công trình thuộc lĩnh vực giao thông, công nông nghiệp, thủy lợi, văn hoá, thông tin, giáo dục, y tế, xây dựng Nhiều dự án sở hạ tầng trọng điểm, có tầm cỡ quy mô đầu tư lớn hoàn thành đưa vào sử dụng ngày phát huy hiệu tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội góp phần bước cải thiện đời sống nâng cao trình độ dân trí nhân dân Trong giai đoạn nay, việc quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách gây thất thoát, lãng phí, không hiệu gây xúc dư luận quản lý đầu tư XDCB yêu cầu cấp thiết, quan trọng Nhận thức điều đó, Thành phố Quy Nhơn có nhiều cố gắng việc quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách Tuy nhiên nhiều bất cập, tồn cần khắc phục Làm để sử dụng có hiệu nguồn vốn ngân sách cho đầu tư XDCB vấn đề cần giải Thành phố Quy Nhơn thời gian tới Đề tài « Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng vốn từ ngân sách Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định » giải góp phần nâng cao hiệu nguồn vốn đầu tư Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan quản lý đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đầu tư xây dựng vốn ngân sách Thành phố Quy Nhơn, mặt hạn chế công tác quản lý đầu tư vốn từ Ngân sách - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây Footer Page of 145 Header Page of 145 dựng vốn ngân sách Thành phố Quy Nhơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng vốn ngân sách - Phạm vi nghiên cứu: quản lý đầu tư nguồn vốn ngân sách địa bàn Thành phố Quy Nhơn - Phạm vi thời gian: số liệu nghiên cứu thực tế giai đoạn 2006-2012 Phương pháp nghiên cứu Cách tiếp cận: theo cách tiếp cận nội dung quản lý Sử dụng phương pháp mô tả, phân tích, tổng hợp, tham khảo ý kiến chuyên gia ngành, báo cáo Hội động Nhân dân thành phố, phòng tài kế hoạch, Kho bạc Nhà nước; kiểm toán địa bàn Thành phố Quy Nhơn qua năm Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn cấu trúc thành ba chương sau: Chương 1: Lý luận quản lý đầu tư xây dựng vốn ngân sách Chương 2: Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng vốn ngân sách Thành phố Quy Nhơn – Bình Định Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng vốn ngân sách Thành phố Quy Nhơn- Bình Định Tổng quan nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1.1 Khái niệm quản lý đầu tư XDCB vốn ngân sách Quản lý đầu tư XDCB vốn ngân sách: tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực công cụ khác nhằm hỗ trợ chủ đầu tư thực vai trò, chức năng, nhiệm vụ người đại diện sở hữu dự án xây dựng bản; ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực dự án; kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa tượng tiêu cực việc sử dụng vốn n g â n s c h N hà nước nhằm tránh thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; đảm bảo hoạt động đầu tư tốt với chi phí thấp 1.1.2 Vai trò đặc điểm đầu tư xây dựng a.Vai trò đầu tư XDCB: Bảo đảm cho trình sản xuất đời sống xã hội diễn thuận lợi hiệu quả; Tác động lan tỏa thu hút đầu tư từ nguồn khác vào lĩnh vực khác kinh tế; Khi đầu tư xây dựng tạo nhiều công việc để tiến hành sản xuất, tăng cầu hàng hóa kích thích tăng trưởng kinh tế b Đặc điểm đầu tư xây dựng bản: Thời gian xây dựng sử dụng kéo dài nhiều năm chất lượng xây dựng chất đại công trình bảo đảm tính toán xác từ khâu thiết kế, thực thi công bảo đảm chất lượng quản lý vận hành quy trình Thời gian khấu hao kéo dài qua nhiều năm khó khăn huy động vốn; Các công trình xây dựng đòi hỏi nhiều vốn đầu tư phải có nhiều cách thức khác huy động nguồn vốn khác thỏa mãn nhu cầu đầu tư; Có tác động lớn tới nhiều lĩnh vực khác đời sống xã hội; Đầu tư xây Footer Page of 145 Header Page of 145 dựng xây dựng đất gắn với điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội nơi 1.1.3 Vai trò đặc điểm đầu tư vốn ngân sách a Vai trò đầu tư vốn ngân sách: Đầu tư nguồn vốn ngân sách có vai trò việc đảm bảo trì tồn tại, hoạt động phát triển máy Nhà nước, thúc đẩy, định hướng, chi phối, dẫn dắt, điều chỉnh, hoạt động Đầu tư phát triển nói chung toàn kinh tế; Thực nhiệm vụ kinh tế xã hội Nhà nước đảm bảo kinh tế hoạt động có hiệu định hướng, thực công xã hội với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô Đầu tư nguồn vốn ngân sách nguồn đầu tư chủ yếu cho xây dựng bản, nhằm mục tiêu định hướng đầu tư xây dựng kinh tế góp phần tăng tích lũy cho xã hội b Đặc điểm đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước: Đây khoản tích lũy Nhà nước cho kinh tế, phận vốn sản xuất kinh tế, chúng định gia tăng mức sản lượng nên khoản chi làm tăng tích lũy vốn sản xuất Quy mô cấu chi đầu tư XDCBcủa ngân sách Nhà nước không cố định phụ thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội Nhà nước thời kỳ Chi đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách hướng vào củng cố phát triển hệ thống sở hạ tầng kinh tế, ngành công nghiệp, công trình kinh tế có tính chất chiến lược, công trình trọng điểm phục vụ phát triển văn hoá xã hội, phúc lợi công cộng 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 1.2.1 Hoạch định đầu tư xây dựng vốn ngân sách Hoạch định dự án đầu tư trình ấn định mục tiêu công tác quản lý đầu tư XDCB quan quản lý Nhà nước Hoạch định đầu tư XDCB vốn ngân sách giai đoạn xây Footer Page of 145 Header Page of 145 dựng mục tiêu, xác định công việc, dự tính nguồn lực từ ngân sách để đầu tư XDCB cách nhanh hiệu Xem xét công trình XDCB cần thiết đầu tư giai đoạn tới, cần làm để đầu tư, bao nhiều nguồn lực từ ngân sách Mục tiêu đầu tư XDCB xác định phải mang tính khách quan thực cấp thiết chủ quan 1.2.2 Thực quản lý công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng vốn ngân sách ( lập, thẩm định phê duyệt dự án) Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng trình tiến hành loạt công việc nhằm phục vụ cho việc đầu tư XDCB xác định từ hoạch định đầu tư Công tác bao gồm: (1) Lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình xin phép đầu tư Theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12 tháng 02 năm 2009 Chính phủ Quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP UBND tỉnh Bình Định Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 UBND tỉnh Nội dung bao gồm vấn đề thiết yếu để lập báo cáo đầu tư (2) Lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư; (2.1) Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi): (2.1.1) Nội dung phần thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng công trình; (2.1.2) Nội dung thiết kế sở; (2.2) Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng: (2.3) Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng (3) Lập, thẩm định phê duyệt thiết kế - dự toán: tùy theo quy mô, tính chất, thiết kế thực bước, hai bước, ba bước (4) Quản lý công tác đấu thầu, định thầu phê duyệt đấu thầu: tuân thủ theo quy định pháp luật Luật Đấu thầu, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ, …và Footer Page of 145 Header Page of 145 văn hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành 1.2.3 Quản lý thực đầu tư xây dựng vốn ngân sách:Quản lý thực đầu tư nhằm mục đích: Quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng, thiết bị, chi phí theo thiết kế duyệt, đưa dự án vào sử dụng tiến độ Quản lý trình triển khai để hạn chế rủi ro xảy an toàn lao động, an toàn công trình môi trường xung quanh 1.2.4 Thực vận hành nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng Kết thúc đầu tư, tiến hành nghiệm thu, bàn giao công trình vào sử dụng; vận hành hướng dẫn sử dụng, bảo hành công trình, toán vốn đầu tư, phê duyệt 1.2.5 Thực công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư Là hoạt động theo dõi, kiểm tra đánh giá mức độ đạt trình đầu tư so với yêu cầu mục tiêu đầu tư 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 1.3.1 Đặc điểm tự nhiên địa phương: nhân tố ảnh hưởng không nhỏ tới nhu cầu đầu tư xây dựng 1.3.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương: tác động hai phía đầu vào đầu trình đầu tư XDCB 1.3.3.Khả máy quản lý chế quản lý đầu tư:là chủ thể quản lý, từ định quản lý đưa để vận hành toàn trình đầu tư XDCB quản lý trình đầu tư 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB Tại Thành phố Hà Nội, quản lý đầu tư XDCN phát bất cập chế độ, sách chế quản lý đầu tư XDCB học để khắc phục Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN- BÌNH ĐỊNH 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐẦU TƯ XDCB 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Thành phố Quy Nhơn nằm phía Đông Nam tỉnh Bình Định, có 16 phường xã Địa hình: miền núi, đồng bằng, hải đảo Đầu tư XDCB Thành phố có chuyển biến tích cực thời gian qua chưa tương xứng với vị trí tiềm 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch mạnh theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng công nghiệp-xây dựng dịch vụ Năm 2001, tỷ trọng cấu kinh tế GDP sau: nông, lâm, thủy sản - công nghiệp xây dựng - dịch vụ đạt: 11,23% - 41,187% 47,59% Năm 2012 : 6,32% - 49,28% - 44,4% Theo định hướng đến năm 2020 phấn đấu đạt tỷ lệ: 3% - 51%- 46% 2.1.3 Bộ máy quản lý chế quản lý đầu tư Căn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, UBND Tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 UBND tỉnh, quy định uỷ quyền, phân cấp phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán quản lý đấu thầu hoạt động xây dựng 2.2 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Tình hình đầu tư xây dựng thành phố Thành phố Quy Nhơn, nguồn vốn nước chiếm tỷ Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 trọng lớn tổng số vốn đầu tư phát triển; góp phần hình thành ngành công nghiệp mới, nhiều lĩnh vực dịch vụ, tiếp cận nhanh chóng với thị trường; tạo tiền đề cho trình tăng trưởng kinh tế Bảng 2.3: Vốn đầu tư nước thành Quy Nhơn - Bình Định Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu\Năm Vốn đầu tư phát triển Vốn nước Ngân sách nhà nước Vốn tín dụng Vốn huy động Vốn khác 2006 2007 2008 77,1 78,7 83,6 77,1 78,7 83,6 68,4 72,4 76,4 50,5 88,6 66,4 66,6 2009 2010 2011 2012 2006-2012 91,9 122,4 141,3 178,1 91,9 122,4 141,3 178,1 84,9 118,7 137,8 169,9 1,6 5,3 33,7 3,5 8,1 7773,1 773,1 728,6 2,1 42,3 Nguồn: Báo cáo toán vốn đầu tư KBNN thành phố Quy Nhơn Giai đoạn 2006-2012, nguồn vốn nước đạt 773.146 triệu đồng, với tốc độ tăng hàng năm 12,7%/năm, đó: nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt 728.654 triệu đồng, tốc độ tăng 13,28/năm, chiếm 94,28% tổng nguồn vốn đầu tư; Vốn huy động dân để đầu tư xây dựng chiếm 5,47% Bảng 2.4 Một số tiêu kinh tế Thành phố Quy Nhơn T T ĐV 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 tính GDP(giá hành) tỷ đ 4.426,1 5.371,9 6.763,4 7.771,2 9.367,4 12.391,2 13.583,8 Chi NS địa phương tỷ đ 252.8 285.8 323.2 4683 541.8 660.7 776.9 tỷ trọng chi NS/GDP % 5,7 5,3 4,8 5,8 5,3 5,7 Tốc độ tăng chi NS % 12.90 13.05 13.09 44.89 15.70 21.95 17.59 Chi XDCB tỷ đ 77.1 78.7 83.6 91.9 122.4 141.3 178.1 Tốc độ tăng chi % 1.6 2.1 6.2 9.9 33.2 15.4 26.0 XDCB Chi XDCB/Tổng chi % 30.50 27.54 25.87 19.62 22.59 21.39 22.92 NS Chi XDCB/GDP % 1.74 1.47 1.24 1.18 1.31 1.14 1.31 Chỉ tiêu Nguồn: Phòng tài kế hoạch Thành phố Quy Nhơn- Bình Định Tỷ lệ đầu tư XDCB GDP năm qua tăng dần, tăng mạnh năm 2012 khai thác quỹ đất Thành phố Tỷ lệ vốn đầu tư XDCB so với GDP tăng lên cách đáng kể từ 1,18% năm 2009 lên 1,31% năm 2012 Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 tập trung nguồn vốn để đầu tư công trình trọng điểm, năm 2012 Chính phủ Nghị 13 nhằm thúc đẩy sản xuất làm cho tốc độ chi đầu tư tăng lên 26% 2.2.3 Đóng góp đầu tư xây dựng vốn ngân sách vào phát triển kinh tế xã hội Thành phố Quy Nhơn Nhờ có đầu tư XDCB làm cho tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2006-2012 13,18% Cơ cấu kinh kinh có chuyển dịch là: 6,32% - 49,28% - 44,4% Với dự án đầu tư xây dựng bản, mặt đời sống nhân dân không ngừng nâng cao, làm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập, tạo nguồn thu cho ngân sách, từ có thêm nguồn vốn để đầu tư xây dựng 2.3 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB BẰNG VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN- BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Thực trạng công tác quản lý quy hoạch xây dựng vốn ngân sách Quy hoạch giai đoạn 2006-2012 đáp ứng nhu cầu phát triển Thành phố; xác định quy mô, phạm vi phát triển Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 98/2004/QĐ-TTg ngày 1/6/2004 phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch Thành phố đến năm 2020 quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050 Thành phố Quy hoạch đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố năm tới; xác định quy mô, phạm vi phát triển thành phố với yêu cầu kiến trúc định hướng phát triển sở hạ tầng đô thị 2.3.2 Thực trạng công tác quản lý chuẩn bị đầu tư (lập, thẩm định phê duyệt quy mô đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư) (1) Công tác quản lý lập, phê duyệt quy mô đầu tư Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Thực Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 UBND Tỉnh Bình Định Thông qua công tác lập quy mô đầu tư giúp kiểm soát tốt cần thiết đầu tư, tổng kinh phí cấu nguồn vốn từ quản lý tốt (2) Thực trạng công tác quản lý lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán( lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư) Thực theo Luật Xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ văn pháp lý hành Từ năm 2006-2012 phê duyệt 2.180 hồ sơ với tổng vốn đầu gần 1.158 tỷ đồng, nhiều dự án mang hiệu kinh tế, xã hội cao, góp phần hình thành sở hạ tầng kỹ thuật đồng Việc phân cấp, ủy quyền thực thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán phù hợp với điều kiện lực địa phương phát huy hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát rút ngắn thời gian trình duyệt (3) Thực trạng công tác quản lý đền bù giải tỏa tái định cư Thực Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 22/02/2010 UBND tỉnh Bình Định sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Công tác đền bù giải tỏa thực nghiên túc, quy định Việc thu hồi đất, bồi thường thực cách công khai dân chủ quy định pháp luật; Công tác tra, kiểm tra giải tranh chấp khiếu nại theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất Trong giai đoạn từ năm 2006 đến nay, Thành phố thực thu hồi đất, giải tỏa tổng cộng 215 dự án có 4.476 hộ giải tỏa (4) Thực trạng Công tác quản lý huy động nguồn vốn phân bổ kế hoạch vốn Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Huy động nguồn vốn đạt tốt, nguồn lực tài củng cố tăng cường, quy mô ngân sách ngày tăng, nguồn thu tiền sử dụng đất trở thành nguồn lực chủ yếu để đầu tư Nguồn vốn ngân sách thành phố từ năm 2006 - 2012 773,1 tỷ đồng, đó: cấp quyền sử dụng đất 458.7 tỷ đồng, chiếm 59,3% tổng vốn đầu tư XDCB thành phố Năm 2012 nguồn vốn đạt cao 123,5 tỷ đồng chiếm 69,3% tổng nguồn vốn đầu tư (5) Thực trạng công tác quản lý đấu thầu Công tác quản lý đấu thầu thành phố Quy Nhơn tuân thủ theo quy định như: Luật Đấu thầu, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ …và văn hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành 2.3.3 Thực trạng việc quản lý thực đầu tư xây dựng vốn ngân sách Từ năm 2006 đến nay, dự án đầu tư XDCB dự án trọng điểm đưa dự án vào sử dụng tiến độ phê duyệt Việc quản lý thực công việc, hạng mục dự án đảm bảo chất lượng, khối lượng theo thiết kế duyệt hạn chế tới mức tối thiểu rủi ro xảy chậm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn công trình, đảm bảo vệ sinh, môi trường vấn đề khác 2.3.4 Thực trạng Công tác quản lý vận hành, đánh giá chất lượng công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng Thực theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 6/12/2004; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 bước hình thành hệ thống văn quy phạm pháp luật để đơn vị liên quan thực Công tác giám sát thi công xây dựng quan tâm đạt thành tựu đáng ghi nhận Hầu hết công trình thi công Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 thiết kế đạt chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu 2.3.5 Thực trạng công tác quản lý kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư (1) Thực trạng công tác toán công trình Thực quy định Nhà nước Chỉ thị 1792/CTTTg ngày 15/10/2011 Thủ tướng Chính phủ Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Bộ Tài Trong năm qua, tiếp nhận, thẩm tra phê duyệt 2.380 công trình, công tác thẩm tra cắt giảm khoản chi sai định mức, đơn giá, … tiết kiệm cho ngân sách gần 21 tỷ đồng (2) Thực trạng Công tác quản lý giám sát đánh giá hiệu đầu tư dự án, công tác tra, kiểm tra Qua theo dõi, dự án cập nhật tiến độ, khối lượng, chất lượng công việc, lập kế hoạch triển khai; chi tiết hoá kế hoạch; Hầu hết công trình đem lại lợi ích cho xã hội, cho nhân dân Thanh tra Thành phố tiến hành 44 tra 23 đơn vị với tổng số 106 công trình, dự án thanh, kiểm tra Đa số chủ đầu tư thực tương đối đầy đủ trình tự, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật 2.4 NHỮNG MẶT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 2.4.1 Về quy hoạch xây dựng - Công tác quy hoạh dàn trải, thiếu tập trung: hàng năm có khoảng 340 công trình lớn nhỏ, làm hiệu đầu tư thấp, chậm phát huy tác dụng Chất lượng công tác quy hoạch chưa ý mức - Vẫn tồn chế xin - cho quy hoạch xây dựng Số lượng dự án tăng năm chạy theo số lượng, chưa trọng đến chất lượng, dự án trọng điểm, cấp bách - Bị động việc bố trí đất đai để tái định cư Việc quy hoạch tổng thể bất cập, dẫn đến bị động quy hoạch Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 2.4.2 Về công tác chuẩn bị đầu tư (lập, thẩm định phê duyệt quy mô đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư) (1) Về việc lập, phê duyệt quy mô đầu tư Mục tiêu đầu tư không rõ ràng, không truyền tải hết nội dung đầu tư Nhiều công trình không áp dụng quy trình, quy phạm, sử dụng phương án thiết kế cũ, chưa đột phá, phát huy tính sáng tạo nhằm tiết kiệm kinh phí, tăng tính thẩm mỹ Công tác lựa chọn đơn vị tư vấn: chưa trọng, không đủ lực thiết kế, đội ngũ kỹ sư yếu thiếu kinh nghiệm, Về việc lập, thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật: thực chưa tốt mục tiêu, cần thiết đầu tư, phương án bố trí tái định cư, chưa lập đơn giá xác dẫn đến phải điều chỉnh dự án nhiều lần (2) Về công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán Chất lượng hồ sơ thiết kế - dự toán nhiều hạn chế tính thừa khối lượng, sai định mức làm tăng chi phí, có sai sót phải sửa sửa lại nhiều lần, khảo sát địa chất sơ sài… (3) Công tác đền bù giải tỏa tái định cư Sự phối hợp đơn vị thực giải phóng mặt chưa thường xuyên kịp thời Áp dụng đơn giá đền bù không theo giá thực tế Công tác đền bù, giải phóng mặt giao cho nhiều đơn vị gây tình trạng chồng chéo, chưa thống phương án (4) Công tác quản lý, huy động nguồn vốn phân bổ kế hoạch vốn Vốn nhà nước chiếm tỷ trọng lớn Chưa có kế hoạch khai thác quỹ đất hiệu quả: địa bàn Thành phố chồng chéo Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 quản lý quỹ đất Tỉnh Thành phố Việc quản lý điều hành chi đầu tư thời gian qua có linh hoạt bộc lộ yếu kém, thiếu nhạy bén, kịp thời tình hình thu ngân sách khó khăn (5) Về công tác đấu thầu Kế hoạch đấu thầu thực riêng lẻ, chưa tính dự toán nên phải bổ sung Chưa có quy định cụ thể áp dụng hình thức hợp đồng: theo đơn giá điều chỉnh, theo đơn giá cố định, trọn gói hay giảm tỷ lệ % dẫn đến hình thức hợp đồng số gói thầu lập theo cảm tính, thiếu khoa học có biến động giá vật tư, thiết bị thị trường Năng lực bên mời thầu, đơn vị tư vấn hạn chế yếu dẫn đến việc nhiều Hồ sơ mời thầu lập chưa chặt chẽ 2.4.3 Về thực đầu tư xây dựng Việc thực dự án đầu tư tồn khâu: a Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình Chưa thực theo khối lượng hoàn thành, nghiệm thu khống khối lượng, giảm kích thước thiết kế, lập dự toán thấp sau bổ sung b Tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình c Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình Các công trình chậm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vốn bố trí để toán ít, chưa kịp thời ; lực tài chủ đầu tư hạn chế xây dựng thiết kế không phù hợp phải điều chỉnh d Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình e Quản lý an toàn lao động công trường xây dựng f Quản lý môi trường xây dựng 2.4.4 Công tác giám sát, đánh giá chất lượng công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng Công tác giám sát thi công chưa chặt chẽ, chưa phát Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 sai sót thi công lực cán giám sát yếu 2.4.5 Thực công tác kiểm tra, toán đánh giá đầu tư (1) Về Công tác toán công trình Thanh tóan tạm ứng bồi thường giải phóng mặt chậm ảnh hưởng đến công tác tóan Chất lượng lập thẩm định thiết kế - dự toán chưa cao phải điều chỉnh, sửa đổi thực hiện; (2).Công tác giám sát đánh giá hiệu đầu tư dự án, công tác tra, kiểm tra Các giám sát xã phường yếu, mang tính hình thức.Việc đánh giá hiệu dự án đầu tư mang tính định lượng, chưa đánh giá hết tác động tích cực, tiêu cực dự án đầu tư CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN 3.1 VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG Quy hoạch phải xác định biện pháp cụ thể để đạt mục tiêu; ngăn ngừa tiêu cực; bố trí vốn tập trung; Phải tuân theo chiến lược mang tính lâu dài Lập kế hoạch phải đảm bảo toàn diện, rõ ràng, có tham gia chủ thể liên quan Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đầu tư; Hoàn thiện công tác thu thập, xử lý thông tin; Lựa chọn địa điểm đầu tư lựa chọn dự án đầu tư trọng điểm; kiên xử lý dự án treo Tổ chức thẩm định dự án quy hoạch, nâng cao tính kết nối quy hoạch ngành vùng, rà soát chấn chỉnh công tác quy hoạch, khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” Công tác quy hoạch theo hướng phát huy lợi so sánh Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 vùng, ngành, gắn với mục tiêu phát triển hiệu kinh tế, cần coi trọng đóng góp chất xám nâng cao hàm lượng khoa học công tác quy hoạch cần thực giải pháp: + Đổi nội dung phương pháp lập quy hoạch, tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác quy hoạch quản lý quy hoạch phù hợp với điều kiện kinh tế Thành phố trình hội nhập kinh tế quốc tế + Chấn chỉnh công tác lập, phê duyệt quản lý quy hoạch + Khắc phục tình trạng quy hoạch dàn trải, thiếu tập trung, phải đầu tư quy hoạch vào công trình trọng điểm, cấp thiết + Trong công tác quy hoạch cần lựa chọn địa điểm đầu hợp lý, dựa khoa học, có đủ quỹ đất; Quy họach phải bố trí đủ vốn, có tính đến tác động đến môi trường xung quanh 3.2 GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 3.2.1 Về việc lập, thẩm tra, thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế - dự toán (1)- Về lập dự án đầu tư XDCB: Lập dự án đầu tư phải xem xét, tính toán cách đầy đủ, kỹ lưỡng tổng mức đầu tư, hạn chế việc phát sinh, bổ sung điều chỉnh (2)- Về công tác thẩm định dự án đầu tư Để nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án cần: Thứ nhất, thường xuyên soát việc thực dự án đầu tư cấp nguồn vốn Thứ hai, siết chặt công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư Thứ ba, cần hình thành quan độc lập để đánh giá tính hiệu dự án đầu tư Để phân cấp thẩm định dự án có hiệu cần phải đảm bảo: + Đảm bảo thống phù hợp với phân cấp hoạt động quản lý đầu tư, nâng cao hiệu đầu tư dự án Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 + Gắn trách nhiệm chủ thể có thẩm quyền thẩm định định đầu tư với kết công việc suốt trình thực + Cần minh bạch, rõ ràng song cần tạo tự chủ, tự định, tự chịu trách nhiệm cho chủ thể thẩm định sở quy định pháp luật + xác định rõ cấp định phải cấp có đủ điều kiện, điều hành có hiệu nhất, hoạt động khuôn khổ pháp luật sách Nhà nước + Phân cấp thẩm định dự án, định đầu tư cần hướng tới mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, công bằng, sử dụng tài nguyên hợp lý Thời gian thẩm định phải tiến hành khẩn trương, thực mốc thời gian quy định Chủ đầu tư không can thiệp trái chuyên môn (3) Thẩm tra thiết kế dự án đầu tư Thẩm tra thiết kế đảm bảo chất lượng đồ án thiết kế, khắc phục sai sót, tiết kiệm chi phí đầu tư, làm tăng mức độ tin cậy đồ án thiết kế Thực hiện: Kiểm tra phù hợp thiết kế kỹ thuật với thiết kế sở, giải pháp kết cấu công trình, kiểm tra tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng, đánh giá mức độ an toàn công trình, kiểm tra hợp lý việc lựa chọn dây chuyền thiết bị công nghệ, kiểm tra tuân thủ quy định môi trường, phòng cháy chữa cháy 3.2.2 Công tác đền bù giải tỏa tái định cư (giải phóng mặt bằng) Đẩy nhanh công tác đền bù, giải toả mặt dự án quy hoạch mới, triển khai, kiên xử lý nghiêm trường hợp chây ỳ, cản trở Khi giải tỏa 70-80% mặt trình duyệt kế hoạch đầu tư Công bố dự án triển khai sớm cho nhân dân biết Cần thống thành lập ban giải phóng mặt để thực giải tỏa đền bù tất dự án Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Để làm tốt công tác giải tỏa đền bù cần triển khai biện pháp sau: Thứ nhất, cần thật đảm bảo tính dân chủ, công khai công tác đền bù giải phóng mặt Thứ hai, tăng cường lãnh đạo đạo, phối hợp chặt chẽ cấp ủy Đảng, quyền, mặt trận đoàn thể cấp Chú trọng công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu chấp hành sách, pháp luật Nhà nước bồi thường giải phóng mặt Thứ ba, phải thực đồng quy hoạch, giải phóng mặt với việc bố trí tái định cư bố trí đất sản xuất cho hộ dân có đủ điều kiện Thứ tư, bố trí đất tái định cư cần phải đồng gắn với sở hạ tầng như: giao thông, chợ, trường học để người dân có điều kiện ổn định sống Thứ năm, thực giá đền bù thống theo giá thị trường 3.2.3 Công tác quản lý, huy động nguồn vốn phân bổ kế hoạch vốn Tranh thủ tối đa nguồn vốn từ Trung ương để đầu tư, nâng cấp, xây sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, trường học… Đề nghị xây dựng lại quy chế phân cấp trong việc quy họach quỹ đất địa bàn để chủ động tạo nguồn vốn đầu tư từ quỹ đất Xây dựng đơn giá chuyển quyền sử dụng đất hợp lý Bố trí vốn đầy đủ cho công trình phê duyệt, công trình trọng điểm Tránh bố trí vốn dàn trải, phân bổ nhỏ giọt, nợ đọng, dở dang Cắt giảm vốn, chuyển nhà thầu khác chậm tiến độ, không đủ lực thực Chủ động quản lý điều hành chi đầu tư sở nguồn thu cho công trình trọng điểm Thành phố 3.2.4 Công tác đấu thầu Đối với dự án quan trọng, cấp bách cần tổ chức đấu thầu Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 tổng thể, tránh đấu thầu riêng lẻ Có kiểm tra, kiểm sóat tránh tình trạng móc ngoặc, thỏa hiệp, nhường thầu, giảm giá trị gói thầu Hòan thiện công tác lập hồ sơ mời thầu, nâng cao lực tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu chuyên môn lẫn phẩm chất đạo đức tinh thần trách nhiệm, cân nhắc nhiều yếu tố không giá thầu mà xem xét điều kiện kỹ thuật, công nghệ, lao động Áp dụng triệt để giải pháp giao thầu theo hình thức khoán gọn, thấp 5-7% so với giá duyệt hình thức đấu thầu có giảm giá từ 10-15% giá trị gói thầu 3.3 THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Để quản lý công tác thực đầu tư cần tập trung quản lý: 3.3.1 Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình Dự án phải hòan thành thời gian quy định đáp ứng yêu cầu chất lượng, cần có số giải pháp sau: + Về mục tiêu: chủ đầu tư phải nắm mục tiêu dự án + Chọn phương án có thời gian hợp lý với tiến độ đặt phải đảm bảo chất lượng chi phí duyệt Thực công tác thẩm định dự án theo thời gian cho phép giảm bớt khâu trung gian để đảm bảo tiến độ Tiến độ thi công phải phù hợp với tổng tiến độ dự án phê duyệt 3.3.2 Quản lý khối thi công xây dựng công trình Tăng cường công tác giám sát thi công, giám sát viên phải thường xuyên có mặt nơi thi công để tránh khối lượng sai thực tế Kiên xử lý tượng nghiệm thu sai khối lượng, chủng lọai vật liệu Khối lượng phát sinh phải xem xét chặt chẽ 3.3.3 Tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình Cần có nhiều giải pháp để quản lý chặt chẽ chất lượng thi công bồi thường thiệt hại, theo tiêu chuẩn ISO, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khuyến khích áp dụng công nghệ Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.3.4 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Tính tóan xác công việc sở bảng tiên lượng đảm bảo kỷ thuật, biện pháp thi công chất lượng thời gian tránh lãnh phí phá làm lại phát sinh thêm khối lượng 3.3.5 Quản lý an toàn lao động công trường xây dựng Nhà thầu thi công xây dựng phải lập biện pháp an toàn cho người công trình công trường xây dựng 3.3.6 Quản lý môi trường xây dựng Phải thực biện pháp đảm bảo môi trường cho người lao động công trường bảo vệ môi trường xung quanh 3.4 CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, NGHIỆM THU VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG Công tác giám sát, đánh giá chất lượng dự án thực cách thường xuyên, liên tục công cụ quản lý nhằm phục vụ cho việc quản lý tiến độ, chi phí phạm vi ngân sách duyệt kịp thời phát tình bất thường xảy Để chế vào thực tế phát huy tác dụng cần giải pháp sau: Thứ nhất, công khai hóa thông tin hoạt động đầu tư công Thứ hai, cần có tổ chức đủ mạnh có uy tín để thu thập, thẩm định lại ý kiến đóng góp Thứ ba, có chế khuyết khích, động viên, khen thưởng có công khám phá sai phạm Thứ tư, đề cao vai trò Hội đồng nhân dân cấp * Nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng phải tuân thủ quy định quản lý chất lượng bao gồm nghiệm thu phần, phận, giai đoạn, hạng mục Việc bàn giao bảo đảm nguyên tắc, nội dung trình tự bàn giao công trình xây dựng 3.5 CÔNG TÁC KIỂM TOÁN, THANH QUYẾT TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.5.1 Công tác phân bổ điều chỉnh kế hoạch vốn: Lập kế hoạch vốn xác, không điều chỉnh kế hoạch; tiến độ thi công thực tế quy định hành để xây dựng kế họach vốn cách hợp lý, đáp ứng nhu cầu toán Xử lý vốn khối lượng phát sinh, bổ sung 3.5.2 Công tác tạm ứng, toán, quản lý vốn đầu tư năm Tăng cường trách nhiệm lập hồ sơ toán, hoàn trả tạm ứng theo quy định với kinh phí tạm ứng chi đền bù giải tỏa Để quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách có hiệu cần: Một là, việc quản lý Nhà nước vốn đầu tư XDCB từ NSNN phải theo hướng phát bất cập chế độ sách chế liên quan Hai là, quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN theo hướng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thiết kế, thẩm định, đấu thầu, phê duyệt triển khai đầu tư XDCB Ba là, cần thực theo hướng kiện toàn tổ chức máy, nâng cao lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức Bốn là, nâng cao lực kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán tra tất khâu có liên quan Năm công tác toán, toán theo hướng xác, chế độ, giảm thủ tục phiền hà 3.5.3 Công tác toán dự án hoàn thành Chấn chỉnh tăng cường kỷ luật toán công trình, quy định chế độ trách nhiệm; đôn đốc đạo làm công tác toán nội dung thời gian, thẩm tra toán trước phê duyệt 3.5.4 Hoàn thiện công tác kiểm tra, điều chỉnh đầu tư công đánh giá hiệu đầu tư Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 * Hoàn thiện công tác kiểm tra: Để nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát lãng phí, tham nhũng cần tập trung vào số nội dung: Thứ nhất, kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng vũ khí để đảm bảo chất lượng công việc, chống thất thoát tiêu cực đầu tư Thứ hai, giám sát từ khâu bố trí đầu vào, chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư, làm rõ hiệu tính khả thi Thứ ba, kết hợp với quan tra cấp, loại hình tra hoạt động đầu tư từ ngân sách nhà nước Thứ tư, đề cao vai trò quan kiểm tóan Nhà nước ** Điều chỉnh dự án đầu tư công: Trong trường hợp bất khả kháng động đất, bão lụt, sóng thần, yếu tố làm thay đổi dự án,…sẽ thực điều chỉnh đầu tư *** Đánh giá dự án đầu tư: Sau dự án đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng cần đánh giá hiệu toàn diện công trình đầu tư 3.6 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC + Nâng cao lực quản lý dự án cho cán quản lý dự án, có sách đãi ngộ thỏa đáng + Tăng cường phối hợp sách nhằm nâng cao hiệu đầu tư công + Thu hẹp đầu tư công, đầu tư công trình trọng điểm KẾT LUẬN Đầu tư XDCB hoạt động vô quan trọng tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, tiền đề để thực công nghiệp hóa- đại hóa đất nước Quản lý đầu tư XDCB hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 biến động điều kiện môi trường pháp lý, chế sách quản lý kinh tế chưa hoàn chỉnh thiếu đồng thay đổi nước ta Vấn đề tăng cường quản lý đầu tư XDCB phạm trù tất yếu khách quan đâu, lúc nhu cầu đầu tư luôn lớn khả đầu tư Việc tăng cường công tác quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn từ ngân sách góp phần đáp ứng nhu cầu đầu tư mang lại hiệu thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Thành phố Quy nhơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân bám sát định hướng phát triển Thành phố Chính phủ phê duyệt Bên cạnh kết đạt công tác quản lý đầu tư XDCB Thành phố thời gian qua đóng góp đáng kể vào phát triển vào phát triển kinh tế xã hội Thành phố Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu trình hội nhập phát triển đòi hỏi tránh gây thất thoát, lãnh phí, có chất lượng, sử dụng vốn đầu tư hiệu công tác quản lý đầu tư XDCB cần phải hoàn thiện Với đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng vốn từ ngân sách Thành phố Quy Nhơn, Bình định” làm đề tài nghiên cứu, đề tài tập trung vào đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư XDCB vốn ngân sách Thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2006-2012, tìm hạn chế, nguyên nhân hạn chế Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý đầu tư XDCN nguồn vốn ngân sách Hy vọng giải pháp chủ yếu nêu góp phần nhỏ vào công tác quản lý đầu tư XDCB địa phương để nâng cao hiệu đầu tư năm tới góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương Footer Page 26 of 145 ... lợi công cộng 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 1.2.1 Hoạch định đầu tư xây dựng vốn ngân sách Hoạch định dự án đầu tư trình ấn định mục tiêu công tác quản lý đầu tư. .. lượng, sử dụng vốn đầu tư hiệu công tác quản lý đầu tư XDCB cần phải hoàn thiện Với đề tài Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng vốn từ ngân sách Thành phố Quy Nhơn, Bình định” làm đề tài... đề lý luận liên quan quản lý đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đầu tư xây dựng vốn ngân sách Thành phố Quy Nhơn, mặt hạn chế công tác quản lý đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn từ ngân sách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Địn, Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn từ ngân sách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Địn, Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn từ ngân sách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Địn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay