Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bìn

26 104 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:16

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH DUY TRUNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN GIA DŨNG Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 2: TS NGUYỄN HỮU DŨNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đạt thành tựu đáng kể tăng trưởng phát triển kinh tế, chuyển đổi cấu kinh tế phát triển ngành, lĩnh vực, nhiều công trình dự án quan trọng lãnh thổ triển khai Trong bối cảnh mới, điều kiện phát sinh thuận lợi thách thức như: Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 WTO, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng hơn, tầm nhìn phát triển quốc gia theo chiến lược phát triển đất nước thập niên tới có nhiều bước đột phá lớn để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp Đối với vùng miền Trung, thời gian qua có bước phát triển tốt hơn, hình thành nhiều khu kinh tế ven biển; nhiều tỉnh vùng có bước phát triển mạnh hơn, tỉnh liền kề với tỉnh Quảng Bình Hà Tĩnh, Quảng Trị có tầm nhìn phát triển 10 - 15 năm tới Nền kinh tế tỉnh Quảng Bình tiếp tục tăng trưởng cao tương đối vững chắc; tiềm số ngành, lĩnh vực, địa phương trọng đầu tư khai thác; môi trường, sách thu hút đầu tư cải thiện đáng kể; Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng công nhận di sản thiên nhiên giới mở cho tỉnh có vị phát triển du lịch Bên cạnh đó, tỉnh gặp số khó khăn: dự án mang tính chất định chuyển đổi cấu kinh tế chuẩn bị điều kiện để đầu tư, nên chưa có điều kiện tạo đột phá cho phát triển KTXH tỉnh; kết cấu hạ tầng có đầu tư chưa đồng Với định hướng chuyển dịch cấu kinh tế Quảng Bình nhanh theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, rút bớt khoảng cách chênh lệch mức sống phát triển với bình quân nước theo hướng phát triển bền Footer Page of 145 Header Page of 145 vững phấn đấu trở thành tỉnh trọng điểm kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ, Quảng Bình xây dựng để trở thành tỉnh phát triển nước với vai trò trung tâm du lịch dịch vụ, công nghiệp, thương mại, nông nghiệp thời gian tới Để xác định hướng phát triển tiếp theo, đưa Quảng Bình hoà nhịp vào tiến trình CNH-HĐH đất nước cần thiết phải đánh giá đúng, nhận dạng đủ nhân tố ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Một nhân tố hàng đầu sở hạ tầng sở hạ tầng có vai trò quan trọng định phát triển kinh tế xã hội quốc gia nói chung tỉnh nói riêng Những năm qua, đầu tư sở hạ tầng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm ưu tiên đầu tư hàng đầu, đặc biệt đầu tư phát triển sở hạ tầng từ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Hàng trăm công trình thuộc lĩnh vực giao thông, công nghiệp, điện, nước, nông nghiệp, thủy lợi, dịch vụ, du lịch, văn hoá, thông tin, giáo dục, y tế, thể thao, chỉnh trang đô thị… Nhiều dự án sở hạ tầng trọng điểm, có tầm cỡ quy mô đầu tư lớn hoàn thành đưa vào sử dụng ngày phát huy hiệu tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội góp phần bước cải thiện đời sống nâng cao trình độ dân trí nhân dân, đồng thời ngày thu hút nhà đầu tư Bên cạnh thành tựu đạt được, hoạt động đầu tư xây dựng sở hạ tầng nhiều tồn tại, khó khăn cần khắc phục, số công trình dự án đầu tư xây dựng hoàn thành từ khâu lập quy hoạch, thiết kế, đấu thầu, thi công quản lý đầu tư nhiều thiếu sót gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Làm để sử dụng có hiệu nguồn vốn nhà nước, sử dụng mục đích khoản đóng góp từ nguồn nộp Footer Page of 145 Header Page of 145 ngân sách nhân dân cho mục đích phát triển kinh tế nâng cao trình độ dân trí người dân vấn đề cần giải tỉnh Quảng Bình thời gian tới Là cán làm việc ngành Kế hoạch Đầu tư với kiến thức học, nghiên cứu tìm hiểu thực tế quản lý vốn đầu tư XDCB tỉnh Quảng Bình, chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình” để làm Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát lý luận quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nước làm sở cho nghiên cứu; - Đánh giá thực trạng quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình; - Kiến nghị giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình; Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn: Quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách Nhà nước Phạm vi nội dung: Quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước Phạm vi không gian: Tỉnh Quảng Bình Phạm vi thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm trước tới Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp mô tả, phân tích, tổng hợp, kết hợp với việc tham khảo ý kiến chuyên gia ngành, tham khảo báo cáo đánh giá công tác giám sát đầu tư Hội động Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư; báo cáo kiểm toán Kiểm toán nhà nước địa bàn tỉnh qua năm Footer Page of 145 Header Page of 145 Các phương pháp dùng đánh giá tình hình quản lý đầu tư công tồn cần hoàn thiện Các phương pháp thu thập tài liệu, thông tin sau sử dụng nghiên cứu: - Kế thừa công trình nghiên cứu trước đó; - Tổng hợp nguồn số liệu thông qua báo cáo Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài Chính, Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình qua năm - Tìm thông tin thông qua phương tiện thông tin đại chúng: Tạp chí Kinh tế, Tạp chí Tài Chính, Báo chí, Internet Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, luận văn cấu trúc thành ba chương sau: Chương Lý luận quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN Chương Thực trạng quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN tỉnh Quảng Bình Chương Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN tỉnh Quảng Bình Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1.1 Khái niệm Đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nước việc sử dụng vốn Nhà nước để đầu tư vào Chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội, khả hoàn vốn trực tiếp, không nhằm mục đích kinh doanh Đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN khoản chi Chính phủ để cung ứng hàng hóa công cộng, chẳng hạn Chính phủ bỏ tiền để phát triển đường xá, trường học, trạm y tế… Hoạt động đầu tư vốn NSNN bao gồm toàn lập, phê duyệt kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư vốn NSNN; triển khai thực đầu tư, quản lý khai thác sử dụng dự án đầu tư 1.1.2 Vai trò đặc điểm đầu tƣ vốn ngân sách sở hạ tầng a Vai trò đặc điểm sở hạ tầng Hạ tầng đối tượng đầu tư vốn NSNN đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội quốc gia, tạo động lực cho phát triển b Vai trò đặc điểm đầu tư vốn ngân sách - Từ đặc điểm sở hạ tầng mà đầu tư vốn ngân sách có tầm quan trọng đặc biệt với vai trò bao gồm: Đây nguồn đầu tư chủ yếu cho sở hạ tầng; Định hướng đầu tư sở hạ tầng kinh tế; Đầu tư ngân sách nhà nước góp phần tăng tích lũy đặc điểm sau: Là khoản chi tích lũy hay đầu tư phát triển cho Footer Page of 145 Header Page of 145 kinh tế Quy mô cấu chi đ ầ u t c h o c s h t ầ n g ngân sách nhà nước không cố định phụ thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội nhà nước thời kỳ mức độ phát triển khu vực kinh tế tư nhân Chi đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN phải gắn chặt chi thường xuyên nhằm nâng cao hiệu vốn đầu tư Đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN thường đòi hỏi lượng vốn lớn vốn nằm khê đọng, không vận động suốt trình thực đầu tư Hoạt động đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN mang tính chất lâu dài Quá trình đầu tư kết hiệu hoạt động đầu tư chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố bất định theo thời gian điều kiện không gian tự nhiên, kinh tế xã hội 1.1.3 Ý nghĩa đầu tƣ sở hạ tầng vốn ngân sách Đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN khoản đầu tư Nhà nước hướng vào củng cố phát triển hệ thống sở hạ tầng kinh tế, ngành công nghiệp bản, công trình kinh tế có tính chất chiến lược, công trình trọng điểm phục vụ phát triển văn hóa xã hội, phúc lợi công cộng 1.2 QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN 1.2.1 Khái niệm a Công trình, dự án đầu tư Công trình đầu tư sở hạ tầng sản phẩm, kết dự án đầu tư nhằm phục vụ lợi ích chung cộng đồng, toàn xã hội đầu tư nguồn vốn Nhà nước nguồn vốn hợp pháp khác Theo Luật Xây dựng, dự án đầu tư sở hạ tầng tập hợp đề xuất việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo, nâng cấp đối tượng định nhằm đạt tăng trưởng số lượng, cải tiến Footer Page of 145 Header Page of 145 nâng cao chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khoảng thời gian xác định b Quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN Quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước trình xã hội hành vi hoạt động người, quan hệ thống hành pháp hành thực nhằm hỗ trợ chủ đầu tư thực vai trò, chức năng, nhiệm vụ người đại diện sở hữu nhà nước dự án, ngăn ngừa tượng tiêu cực việc sử dụng vốn Nhà nước nhằm tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước Quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN quản lý dự án, công trình đầu tư mà sản phẩm công trình công cộng 1.2.2 Nguyên tắc quản lý đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN Nguyên tắc tiết kiệm hiệu Nguyên tắc tập trung, dân chủ Nguyên tắc kết hợp hài hòa lợi ích Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo vùng theo lãnh thổ 1.2.3 Nội dung quản lý đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN a Xây dựng hệ thống văn quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN Việc thực đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN liên quan đến loạt quy chế thủ tục hành lĩnh vực đầu tư xây dựng bản, quản lý Ngân sách Về nguyên tắc, thủ tục hành cần tạo trình tự ổn định rành mạch cho hoạt động quản lý tối ưu, tạo điều kiện cho việc thực dự án thuận lợi Các quy định pháp luật cần rõ ràng, minh bạch, có cách hiểu thống nhất, bảo đảm định hướng hoạt động dự Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 án đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội b Lập giao kế hoạch đầu tư xây dựng sở hạ tầng vốn NSNN Kế hoạch hóa đầu tư đóng vai trò quan trọng công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN Thực tốt công tác sở quan trọng để ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh đầu tư có định hướng, cân đối nguồn lực, tránh tượng đầu tư chồng chéo, thiếu đồng bộ, dàn trải, lãng phí nguồn lực NSNN c Tổ chức thực dự án đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN Tổ chức việc thực dự án đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN trình xác định nhiệm vụ thiết lập mối liên hệ quyền lực, hợp tác trao đổi thông tin để thực thi nhiệm vụ công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN Yêu cầu trình quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN thực qua bước từ lập dự án; thẩm định phê duyệt dự án; quản lý hoạt động đấu thầu; toán vốn đầu tư; toán vốn đầu tư kiểm tra, giám sát vốn đầu tư xây dựng d Thanh tra, kiểm tra việc thực đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN Giám sát, đánh giá đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN: Bộ, ngành trung ương; Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND cấp; Cơ quan quản lý Nhà nước cấp; Tổ chức thực giám sát theo định quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm nội dung báo cáo Thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN: theo lĩnh vực quản lý theo quy định pháp luật tra 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH ẢNH HƢỞNG TỚI ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Điều kiện địa lý b Tài nguyên thiên nhiên: 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội a Đặc điểm kinh tế Trong năm qua, kinh tế tỉnh trì phát triển với tốc độ tăng trưởng khá, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; ngành, lĩnh vực, vùng, thành phần kinh tế có bước phát triển tiến Tổng sản phẩm tỉnh GDP năm 2012 giá thực tế đạt 17.341,426 tỷ đồng, tăng 3,165 lần so với năm 2006 5.478,341 tỷ đồng , tốc độ tăng bình quân 2006-2012 đạt 21,36% GDP theo giá thực tế tính theo bình quân đầu người năm 2012 đạt 20,213 triệu đồng, tương đương với 970,621 USD, vượt mục tiêu kế hoạch đề từ 750-760 USD/người Trong khu vực kinh tế, khu vực công nghiệpxây dựng có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao với mức tăng 23,22%/năm; khu vực dịch vụ tăng 23%/năm; khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 16,37%/năm Cơ cấu kinh tế năm qua chuyển dịch theo hướng tích cực: tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tốc độ phát triển kinh tế tỉnh có tác động tích cực đến hoạt động đầu tư xây dựng Qua số liệu cho thấy khu vực công nghiệp xây dựng có tốc độ tăng Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 trưởng cao Tuy tốc độ chuyển dịch cấu chậm, chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề đến năm 2012 tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm 37-38% nông lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 28-29% b Kết cấu hạ tầng Hạ tầng năm qua có nhiều thay đổi rõ rệt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo chuyển dịch mạnh mẽ cấu kinh tế giảm nông lâm ngư nghiệp tăng công ngihệp xây dựng, thương mại dịch vụ c Đặc điểm văn hóa xã hội + Dân số lao động Dân số Quảng Bình đến năm 2012 857.924 người diện tích 8.065 km Phần lớn cư dân địa phương người Kinh Dân tộc người thuộc hai nhóm Chứt Bru-Vân Kiều gồm tộc người là: Khùa, Mã Liềng, Rục, Sách, Vân Kiều, Mày, Arem, v.v sống tập trung hai huyện miền núi Tuyên Hoá Minh Hoá số xã miền Tây Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ Dân cư phân bố không đều, 84,82% sống vùng nông thôn 15,18% sống thành thị + Văn hóa du lịch Quảng Bình vùng đất văn vật, có di văn hóa Bàu Tró, di thuộc văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn Sa Huỳnh, nhiều di tích lịch sử như: Quảng Bình Quan, Luỹ Thầy, Rào Sen, Thành Nhà Ngo, Thành Khu Túc-Chămpa, thành quách thời Trịnh - Nguyễn, nhiều địa danh tiếng hai kháng chiến chống xâm lược dân tộc Cự Nẫm, Cảnh Dương, Cha Lo, Cổng Trời, Xuân Sơn, Long Đại, đường Hồ Chí Minh v.v Trong trình lịch sử, hình thành nhiều làng văn hóa tiếng truyền tụng từ đời sang đời khác Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG BÌNH 2.2.1 Khái quát tình hình đầu tƣ sở hạ tầng tỉnh Quảng Bình Việc thực kế hoạch đầu tư xây dựng thời gian qua đạt kết đáng kể Việc giao kế hoạch vốn XDCB qua năm bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm kế hoạch năm (2006-2010); (2011-2015 tỉnh Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIV, XV đề Tổng vốn đầu tư địa bàn tỉnh tăng từ 2.308,221 tỷ đồng năm 2007 lên 4.656,258 tỷ đồng năm 2012 tốc độ tăng bình quân 15,74%/năm, nguồn vốn ngân sách chiếm tỷ trọng lớn Vốn Ngân sách Nhà nước tăng từ 893,897 tỷ đồng năm 2007 lên 1.320,946 tỷ đồng năm 2012, tốc độ tăng bình quân 15,4%/năm 2.2.2 Thực trạng Hệ thống văn quản lý đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN Các chế sách lĩnh vực đầu tư XDCB thời gian qua ban hành nhiều lại thường xuyên thay đổi có độ trễ ban hành triển khai cấp quản lý gây khó khăn, cản trở cho người làm việc lĩnh vực quản lý đầu tư XDCB Việc chuyển tiếp thực văn khó khăn quy định thường đặt yêu cầu định chuyển đổi 2.2.3 Thực trạng Lập giao kế hoạch đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng vốn NSNN Kế hoạch vốn giao tăng nhanh qua năm tăng Tuy nhiên, so với nhu cầu nguồn vốn eo hẹp nên tình trạng thiếu vốn, Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 bố trí vốn không đủ làm kéo dài dự án gây tăng chi phí, giảm hiệu diễn Việc bố trí kế hoạch đầu tư không theo tiến độ khối lượng thực gây tình trạng thực khối lượng vượt kế hoạch dẫn đến nợ nần dây dưa Tỷ lệ bố trí vốn bình quân cho dự án từ 2,28 – 3,3 tỷ đồng/năm, so với tổng mức đầu tư bình quân dự án nhóm C thông thường từ – tỷ đồng) phù hợp với tiến độ thực dự án dự án nhóm B (từ 30 đến 1.500 tỷ đồng) việc bố trí vốn bình quân nói nhỏ giọt, làm kéo dài tiến độ thực dự án, chậm đưa dự án vào sử dụng, gây nợ đọng XDCB Tình trạng chủ đầu tư không thực hết kế hoạch vốn đầu tư XDCB giao, gây lãng phí, giảm hiệu sử dụng vốn, phải chuyển nguồn sang năm sau điều chuyển cho dự án khác diễn 2.2.4 Thực trạng Tổ chức thực dự án đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN a Công tác lập dự án Công tác lập dự án cấp có thẩm quyền kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô dự án theo mục tiêu lĩnh vực phù hợp với quy hoạch duyệt Các dự án lập phải nêu rõ nguồn vốn thực dự án Từ năm 2007 đến hết tháng 10 năm 2012 có 1.066 dự án thuộc ngân sách cấp tỉnh lập, đó: 62 dự án nhóm B; 1.004 dự án nhóm C Phân theo lĩnh vực: khối giao thông-công nghiệp 636 dự án; khối nông - lâm nghiệp, thuỷ lợi 257 dự án; khối văn hoá - xã hội 173 dự án b Công tác thẩm định, phê duyệt dự án Hiện nay, cấp tỉnh Sở Kế hoạch Đầu tư quan chủ trì tổ chức thẩm định dự án theo quy định hành Quy trình thẩm định Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 dự án tổ chức thực theo quy trình sau: Sau lập dự án xong, chủ đầu tư làm tờ trình xin phê duyệt dự án gửi k m dự án đến Sở Kế hoạch Đầu tư Sau nhận hồ sơ dự án, Sở Kế hoạch Đầu tư có văn xin ý kiến tham gia thẩm định gửi đến Sở chuyên ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp, Giao thông Vận tải, Công thương… Sau nhận văn góp ý sở chuyên ngành, Sở Kế hoạch Đầu tư tổ chức họp Hội đồng liên ngành thẩm định dự án, Hội đồng thống quy mô, tổng mức đầu tư dự án, Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp Báo cáo Kết thẩm định dự án gửi UBND tỉnh Trên sở Báo cáo kết thẩm định Sở Kế hoạch Đầu tư gửi, UBND tỉnh có định phê duyệt dự án Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán quan chức tập trung thực đạt kết tốt; đảm bảo chất lượng thẩm định đáp ứng tiến độ thi công; góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác tư vấn thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế, tiết kiệm vốn đầu tư Tuy nhiên, công tác khảo sát, lập dự án đầu tư số dự án chưa đảm bảo yêu cầu chất lượng, chưa xác định đầy đủ yếu tố liên quan c Quản lý hoạt động đấu thầu Việc phân cấp quản lý hoạt động đấu thầu thực việc tổ chức thẩm định dự án Cấp phê duyệt dự án cấp thẩm định kế hoạch đấu thầu dự án Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định kế hoạch đấu thầu dự án Các chủ đầu tư thẩm định hồ sơ mời thầu kết lựa chọn nhà thầu Khi có kết lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư gửi định phê duyệt đến Sở Kế hoạch Đầu tư để tổng hợp báo cáo kết đấu thầu, định thầu gửi UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư Công tác báo cáo hoạt động đấu thầu năm tỉnh với Bộ Kế hoạch Đầu tư thực Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 vào tháng 01 năm sau Trong giai đoạn 2007 – 2012, phê duyệt kết lựa chọn 2.447 gói thầu với tổng giá gói thầu: 5.558,356 tỷ đồng; giá trúng thầu: 5.438,07 tỷ đồng; Phân theo lĩnh vực đấu thầu, tổng số gói thầu tư vấn: 1.205 gói, tổng số gói mua sắm hàng hóa: 390 gói thầu, tổng số gói thầu xây lắp: 852 gói Phân theo hình thức lựa chọn nhà thầu, số gói thầu đấu thầu rộng rãi: 415 gói, số gói thầu đấu thầu hạn chế: 25 gói, số gói thầu định thầu tự thực hiện: 1.916 gói, số gói thầu chào hàng cạnh tranh: 68 gói, số gói thầu mua sắm trực tiếp: 23 gói Công tác đấu thầu, định đầu tuân thủ theo Luật đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật số 38; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 sau thay Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu d Công tác giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư xây dựng Đã triển khai thực theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 Chính phủ giám sát đánh giá đầu tư; Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 Bộ Kế hoạch Đầu tư Quy định mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Đã tổ chức giám sát, đánh giá 1.130 lượt dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tổng số 1.354 lượt dự án triển khai từ năm 2007 đến 2012 Tổng số dự án giám sát, đánh giá nhiều chất lượng công tác nâng lên so với năm trước Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy số lượng dự án vi phạm thủ tục cao qua năm Số lượng dự án vi phạm thủ tục chủ yếu tiến độ thực dự án chậm thủ tục đầu tư chậm, công tác đền bù giải phóng mặt gặp nhiều vướng mắc, lực nhiều chủ đầu tư, ban quản lý Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 dự án nhà thầu hạn chế Mặt khác tiến độ bố trí vốn không kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án e Công tác thanh, toán vốn đầu tư + Cấp phát toán vốn đầu tư Việc cấp phát toán vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 2006- 2012 thực theo Thông tư số 44/2003/TTBTC ngày 15/5/2003; Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007; Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách; Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN vốn TPCP Tuy nhiên, quy định tạm ứng vốn cởi mở so với trước nên việc cấp phát toán vốn đầu tư XDCB giai đoạn lên bất cập tình trạng tạm ứng vốn cách dễ dãi quan Kho bạc chậm không thực nghiêm việc thu hồi tạm ứng theo quy định Có tượng chạy tạm ứng vào cuối năm để tránh bị xem xét điều chuyển cắt bớt nguồn vốn cho dự án khác chưa có khối lượng để toán + Quyết toán vốn đầu tư xây dựng Công tác toán vốn đầu tư xây dựng cấp, ngành quan tâm đạo UBND tỉnh có đạo liệt toán dự án hoàn thành năm 2009, 2010, 2011, 2012 có chuyển biến tích cực Thực xử phạt trường hợp chậm toán Hàng loạt dự án chậm, tồn từ nhiều năm trước chủ đầu tư tập hợp hồ sơ để lập báo cáo toán; vướng mắc trình lập báo cáo toán quan chuyên môn đầu tư, tài chính, xây dựng tháo gỡ kịp thời Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 2.2.5 Thực trạng công tác tra, kiểm tra đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN Tổng hợp chung giai đoạn 2007-2012, có 985 dự án rà soát, kiểm tra, gồm có: 15 dự án nhóm B 970 dự án nhóm C Tổng mức vốn đầu tư dự án là: 2.220,68 tỷ đồng, mức vốn đầu tư dự án nhóm B là: 440 tỷ đồng đồng mức vốn đầu tư dự án thuộc nhóm C là: 1.780,680 tỷ đồng Bên cạnh kết đạt được, qua rà soát, kiểm tra, tra cho thấy công tác quản lý đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh năm qua có tồn tại, khuyết điểm, sai phạm 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN 2.3.1 Những thành tựu Trong năm qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng có nhiều chuyển biến đáng kể Công tác quy hoạch thực tiền đề cho việc thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh 2.3.2 Những hạn chế a Công tác quy hoạch, kế hoạch + Công tác quy hoạch Chất lượng xây dựng quy hoạch thấp, phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần Tiến độ lập rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể số huyện, thành phố quy hoạch phát triển số ngành, lĩnh vực chậm chất lượng chưa cao Các quy hoạch ngành, lĩnh vực chưa rà soát, điều chỉnh kịp thời Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng tổ chức xây dựng đô thị theo quy hoạch nhiều bất cập + Công tác ế hoạch Việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng dàn trải; số lượng công trình dự án nhiều, nguồn vốn đầu tư hạn hẹp Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Một số nguồn vốn phải điều chỉnh nhiều lần công tác tổng hợp từ sở lên thiếu xác làm ảnh hưởng đến việc quản lý kiểm soát toán vốn Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, chưa tạo điều kiện để tăng hiệu kinh tế, tăng cạnh tranh b Công tác lập thẩm định dự án + Công tác lập dự án Bên cạnh tiến đạt được, công tác lập dự án bộc lộ số mặt hạn chế là: Số lượng danh mục dự án chuẩn bị đầu tư theo định chung định riêng nhiều; Quá trình lập số dự án đầu tư chưa bám sát nhiệm vụ, mục tiêu pháp lý; chất lượng hồ sơ dự án chưa cao, phải thẩm định, bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần + Công tác th m định dự án Quá trình tiếp nhận hồ sơ làm thẩm định chưa thật chặt chẽ; chất lượng thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán nâng lên song hạn chế; Đội ngũ cán thẩm định số ngành thiếu, trình độ hạn chế Công tác phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án chưa đáp ứng tiến độ đầu tư c Công tác quản lý hoạt động đấu thầu Tuy nhiên, bên cạnh mặt làm được, công tác đấu thầu địa bàn tỉnh bộc lộ hạn chế cần khắc phục: Công tác quản lý đấu thầu chấn chỉnh, song biểu hình thức không phát hành hồ sơ theo quy định, thông tin không rộng rãi, chưa nghiêm túc; Quá trình thực không tuân thủ theo hồ sơ dự thầu hợp đồng cam kết; số nhà thầu sau trúng thầu có biểu giữ việc, ngồi chờ vốn, bỏ thầu với giá thấp sau kéo dài tiến độ thi công tìm cách để điều chỉnh, bổ sung, gây Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 lãng phí nguồn vốn XDCB; Một số chủ đầu tư chưa nắm nội dung, quy định, trình tự đấu thầu; chất lượng công tác chuẩn bị, phục vụ cho đấu thầu nhiều điều bất cập c Công tác giám sát, đánh giá Vai trò giám sát thi công hạn chế, với chế giám sát nay, quan tư vấn giám sát độc lập với nhà thầu thi công tác dụng không đáng kể; Không kịp thời nắm vấn đề phát sinh triển khai thực dự án; Vai trò, trách nhiệm chủ đầu tư chưa rõ ràng, trình độ lực chủ đầu tư, cán thực dự án đầu tư nhiều bất cập; Chưa có quy định chặt chẽ chế tài phân cấp quản lý đầu tư xây dựng 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân khách quan b Nguyên nhân chủ quan Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN 3.1.1 Môi trƣờng nƣớc quốc tế a Môi trường nước Môi trường đầu tư gồm kinh tế xã hội, tự nhiên, nhân văn, kỹ thuật công nghệ có tác động mạnh mẽ tới hoạt động đầu tư, mức huy động vốn đầu tư, tính chất sử dụng vốn, quan hoạch định sách, quyền địa phương, nhà đầu tư b Môi trường quốc tế Môi trường quốc tế ảnh hưởng lớn tới trình quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN giá cả, chi phí Các nhà quản lý không tính toán tác động khả xảy để xác định nguy đề cách ứng xử sơ công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN gặp nhiều khó khăn 3.1.2 Đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN chiến lƣợc phát triển kinh tế tỉnh Huy động tối đa sử dụng có hiệu nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, bảo vệ môi trường sinh thái; tạo chuyển biến thực chất lượng tăng trưởng, khả cạnh tranh hội nhập kinh tế; phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh bền vững 3.1.3 Các nguyên tắc quản lý đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Nâng cao hiệu quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN cần quán triệt nguyên tắc sau: Thứ nhất, phối hợp bố trí vốn NSNN đầu tư sở hạ tầng sở quy hoạch đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN xây dựng có chất lượng cao ổn định Thứ hai, phối hợp hài hòa mục tiêu, lợi ích tính đến tác động mặt dự án đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN Thứ ba, phối hợp tăng cường tái cấu đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN, phân cấp đa dạng hóa phương thức, nguồn vốn đầu tư theo yêu cầu nâng cao hiệu đầu tư xã hội Thứ tư, phối hợp tuân thủ quy chu n thủ tục quy trình đầu tư, thực đấu thầu thực chất rộng rãi cho thành phần kinh tế với nguồn NSNN đầu tư để sở hạ tầng, tăng cường giám sát, phản biện kiểm tra, tố giác, xử lý kịp thời nghiêm khắc vi phạm đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN công cụ chế tài tài hành 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản, chế quản lý đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN Để tạo điều kiện thuận lợi việc thực giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư, đề nghị Quốc hội, Chính phủ ngành cần nghiên cứu ban hành đầy đủ đồng hệ thống sách chế độ quản lý đầu tư XDCB; UBND tỉnh cần ban hành văn cụ thể kịp thời công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN để hướng dẫn chủ đầu tư, ngành, đơn vị, địa phương có sở triển khai thực Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.2.2 Hoàn thiện Lập giao kế hoạch đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng vốn NSNN Việc nâng cao lực công tác quy hoạch, kế hoạch dài hạn vấn đề quan trọng, có ý nghĩa lớn Làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch dài hạn làm tiền đề sở vững cho việc hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn, trung hạn ngắn hạn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh hàng năm; Đổi công tác xây dựng kế hoạch: Tuân thủ Luật Ngân sách Nhà nước, sở cấu nguồn vốn đầu tư Chính phủ giao 3.2.3 Hoàn thiện Tổ chức thực dự án đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN a Cải thiện chất lượng công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giám sát dự án, toán + Hoàn thiện công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư Nâng cao trách nhiệm người phê duyệt dự án; Củng cố nâng cao lực chủ đầu tư, tổ chức quản lý dự án, đảm bảo phân định rõ chức quản lý Nhà nước chức quản lý dự án Nâng cao lực trách nhiệm tổ chức tư vấn Cải cách thủ tục hành quản lý đầu tư xây dựng Thực phân cấp đầu tư: + Hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu Nâng cao trách nhiệm người phê duyệt thầu; Nâng cao lực chủ đầu tư, ban quản lý dự án; Nâng cao lực doanh nghiệp xây dựng; Phân cấp thực quy định đấu thầu + Hoàn thiện giám sát đánh giá đầu tư dự án Củng cố tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; Tăng cường đổi công tác giám sát, đánh giá đầu tư; Đảm bảo cho hoạt động đầu tư chung dự án cụ thể đem lại hiệu kinh tế - xã Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 hội cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội tiến hành theo khuôn khổ pháp luật, sách Nhà nước + Hoàn thiện công tác thanh, toán Hoàn thiện giải ngân, toán vốn đầu tư; công tác toán dự án hoàn thành 3.2.4 Hoàn thiện công tác tra, kiểm đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN Tăng cường công tác quản lý, tra, kiểm tra đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN; Giám sát, đánh giá đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN có hiệu quả; Thực tốt chế giám sát cộng đồng có hiệu quả; Nâng cao trách nhiệm người định đầu tư 3.2.5 Một số giải pháp khác a Nâng cao lực ý thức trách nhiệm cá nhân tham gia quản lý đầu tư xây dựng Rà soát lại điều kiện lực ban quản lý dự án, cá nhân tham gia quản lý dự án giám sát kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định Tăng cường tập huấn chế độ sách quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho đối tượng liên quan đến công tác quản lý cấp tỉnh huyện, xã Kiện toàn đội ngũ cán quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư b Tổ chức tốt công tác GPMB, tạo mặt cho công trình xây dựng Công tác giải phóng mặt phải trước bước, tạo mặt cho công trình thi công để đảm bảo tiến độ thực dự án Nâng cao chất lượng công tác lập thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cải tiến tổ chức thực bồi thường GPMB Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 3.3 CC KIẾN NGHỊ - Cấp trung ương - Cấp tỉnh KẾT LUẬN Đầu tư xây dựng sở hạ tầng vốn NSNN đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình Đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN đóng vai trò quan trọng giai đoạn kinh tế có bước chuyển đỏi nhằm sử dụng nguồn vốn đầu tư có hiệu Đặc biệt, thời kỳ đổi mới, đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nước chuyển mạnh sang đầu tư cho phát triển công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, cho nghiệp giáo dục, y tế, xóa đói giảm ngh o việc đầu tư đóng vai trò quan trọng, tạo bước đột phá phát triển đất nước Với nhu cầu đầu tư lớn nguồn lực nhà nước có hạn, để đáp ứng yêu cầu đặt cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh, đòi hỏi công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN cần phải hoàn thiện tốt Để giải vấn đề này, thông qua việc đánh giá, phân tích tình hình đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN địa bàn tỉnh, luận văn cho thấy hiệu quản lý quan Nhà nước chưa cao, chế giám sát chưa đủ mạnh, quy định cách thức thẩm định, lựa chọn dự án đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN đơn giản, chế tài xử lý vi phạm không đủ mạnh, chế quản lý nguồn vốn đầu tư chưa phù hợp Từ đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn NSNN hoàn thiện công tác hoạch định, công tác tổ chức thực hiện, công tác quản lý nhà nước, công tác tra, kiểm tra dự án Footer Page 26 of 145 ... hoàn thiện công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình; Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu luận văn: Quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách Nhà nước. .. cứu - Khái quát lý luận quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nước làm sở cho nghiên cứu; - Đánh giá thực trạng quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình; - Kiến nghị... hiểu thực tế quản lý vốn đầu tư XDCB tỉnh Quảng Bình, chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình” để làm Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bìn, Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bìn, Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bìn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay