Hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:15

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯƠNG DUY HƯNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 2: PGS.TS HÀ THANH VIỆT Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trải qua chặng đường dài phát triển, đến Vietinbank trở thành tập đoàn tài mạnh mẽ tổ chức tín dụng có tốc độ phát triển nhanh Việc tăng trưởng mạnh chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro nhất, xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh ngành tài ngân hàng phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro, nhạy cảm với biến động kinh tế, liên quan đến nhiều tác nhân Song thực tế chi nhánh trước có hệ thống kiểm toán nội trụ sở đặt chi nhánh để giám sát, kiểm soát rủi ro hoạt động chi nhánh việc phòng ngừa, phát ngăn chặn kịp thời rủi ro hoạt động ngân hàng đạt hiệu chưa cao Việc Vietinbank phát triển mô hình kiểm toán nội nhằm đáp ứng yêu cầu công cụ phòng ngừa, phát xử lý kịp thời rủi ro cho Vietinbank vấn đề cấp thiết Vietinbank Từ thực tế đó, đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm toán nội hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” lựa chọn nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ, nhằm tìm hiểu sâu lĩnh vực kiểm toán nội bộ, đóng góp ý kiến vào lĩnh vực này, đồng thời phục vụ công tác quản lý hệ thống Vietinbank Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm đến hai mục tiêu sau: - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm toán nội nhận diện tồn công tác kiểm toán nội Vietinbank nói chung Phòng kiểm toán nội khu vực 16 - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán nội Vietinbank Phòng kiểm toán nội khu vực 16 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Công tác kiểm toán nội Vietinbank Phạm vi nghiên cứu đề tài là: Đề tài nghiên tập trung nghiên cứu kiểm toán nội tuân thủ hoạt động tín dụng Vietinbank nói chung Phòng kiểm toán nội khu vực 16 đặt Bình Định nói riêng Không gian, thời gian nghiên cứu: Công tác kiểm toán nội tuân thủ hoạt động tín dụng minh hoạ đề tài thông qua nghiên cứu quy trình, nội dung, phương pháp kết kiểm toán bốn hoạt động kiểm toán thực Phòng kiểm toán nội khu vực 16 đặt Bình Định năm 2011 2012 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khảo sát thực tế trường hợp kết hợp với phương pháp phân tích định tính Cụ thể luận văn nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu quy trình kiểm toán nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Khảo sát thực tế, mô tả, giải thích việc thực kiểm toán nội hoạt động tín dụng thực Phòng kiểm toán nội khu vực 16 đặt Bình Định Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý thuyết kiểm toán nội hệ thống ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán nội hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chương 3: Hoàn thiện công tác kiểm toán hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm kiểm toán nội Theo Hiệp hội kiểm toán viên nội (IIA) Mỹ: “Kiểm toán nội hoạt động bảo đảm tư vấn mang tính độc lập, khách quan thiết lập nhằm tăng thêm giá trị cải thiện cho hoạt động tổ chức Kiểm toán nội giúp cho tổ chức hoàn thành mục tiêu thông qua việc đưa cách tiếp cận có hệ thống kỷ cương nhằm đánh giá cải thiện tính hữu hiệu quản trị rủi ro, kiểm soát giám sát.” Theo định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 01/08/2006 thống đốc NHNNVN, kiểm toán nội ngân hàng hiểu sau: “Kiểm toán nội hoạt động kiểm tra, rà soát đánh giá cách độc lập, khách quan hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; đánh giá độc lập tính thích hợp tuân thủ sách, thủ tục quy trình thiết lập tổ chức tín dụng, thông qua đơn vị thực kiểm toán nội đưa kiến nghị, tư vấn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động hệ thống, quy trình, quy định, góp phần đảm bảo tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả, pháp luật” 1.1.2 Mục tiêu kiểm toán nội - Hoạt động an toàn, hiệu tổ chức tín dụng - Phát ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quản lý, điều hành hoạt động tổ chức tín dụng - Đảm bảo việc chấp hành sách kinh doanh - Đưa kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hệ thống, quy trình, quy định, góp phần bảo đảm tổ chức tín dụng, chi nhánh Footer Page of 145 Header Page of 145 ngân hàng nước hoạt động an toàn, hiệu quả, pháp luật 1.1.3 Nguyên tắc hình thành kiểm toán nội Kiểm toán nội tuân thủ quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước Thực chương trình, kế hoạch kiểm toán ban lãnh đạo phê duyệt Kiểm toán nội phải bảo đảm tính độc lập, khách quan chuyên nghiệp; giữ bí mật nhà nước bí mật đơn vị kiểm toán Không làm cản trở hoạt động bình thường đơn vị kiểm toán; không can thiệp vào công việc điều hành đơn vị kiểm toán 1.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ngân hàng thương mại trung gian tài nói chung doanh nghiệp khác tổ chức hoạt động để kinh doanh kiếm lời nhằm tồn tại, phát triển thịnh vượng Nhà nước tăng cường công cụ quản lý Ngân hàng thương mại việc xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ hoạt động Ngân hàng, tổ chức hoạt động kiểm toán Ngân hàng thương mại nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu thông tin Ngân hàng, đối tượng mà chủ thể kinh tế muốn đầu tư, đảm bảo quyền lợi cho họ quan hệ giao dịch, liên doanh, liên kết, đòi hỏi phải dựa thông tin có đủ độ tin cậy để giúp họ đưa định đắn Kiểm toán hoạt động công cụ hữu hiệu để kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hiệu hoạt động doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng Việc sử dụng kiểm toán hoạt động kiểm toán nội để nâng cao hiệu quản lý trở thành xu hướng tất yếu tổ chức tín dụng Việt Nam Kiểm toán hoạt động nhằm mục tiêu chủ yếu đưa mức độ Footer Page of 145 Header Page of 145 an toàn cho Ban lãnh đạo ngân hàng liên quan đến công tác quản lý rủi ro hiệu hệ thống ngân hàng; tìm kiếm bất ổn thiếu sót hoạt động ngân hàng để đưa biện pháp chấn chỉnh nhằm bảo vệ tài sản; giám sát đánh giá tính hiệu công tác quản lý rủi ro ngân hàng, đồng thời báo cáo phát cho ban lãnh đạo ngân hàng Vì thực công tác kiểm toán hoạt động nội hiệu giải pháp tối ưu mang tính chiến lược cấp thiết điều kiện ngân hàng thương mại 1.3 NHỮNG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Kiểm toán tài sản nguồn vốn 1.3.2 Kiểm toán hoạt động tín dụng 1.3.3 Kiểm toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh 1.3.4 Kiểm toán tình hình thực nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước 1.4 CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.4.1 Quy trình, nội dung công tác KTNB NHTM Hiện nay, mô hình kiểm toán nội quản lý xuyên suốt từ hội sở đến chi nhánh, hội sở phân công kiểm tra chi nhánh Khi tiến hành kiểm toán, dù kiểm toán tiến hành chủ thể phải tuân theo trình tự định kiểm toán, phải đảm bảo tính khoa học logic kể từ xuất yêu cầu kiểm toán đến kết thúc kiểm toán Trình tự kiểm toán phải khoa học, logic, phù hợp với nội dung kiểm toán đối tượng kiểm toán Từ phân tích quy trình kiểm toán bao gồm bước sau: - Lập kế hoạch chương trình kiểm toán Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tiến hành kiểm toán - Lập báo cáo kiểm toán - Theo dõi sau kiểm toán 1.4.2 Các phương pháp, kỹ thuật sử dụng trình kiểm toán nội NHTM a Phương pháp kiểm toán b Phương pháp kiểm tra, kiểm soát c Phương pháp kiểm toán cân đối d Phương pháp đối chiếu e Phương pháp điều tra 1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác KTNB NHTM * Nhân tố chủ quan Quan điểm lãnh đạo ngân hàng vai trò kiểm toán nội bộ; Mô hình tổ chức hoạt động ngân hàng; Hệ thống thống thông tin, đặc biệt hệ thống thông tin tình hình quản trị tài ngân hàng; Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kiểm soát, kiểm toán nội bộ; Số lượng chất lượng cán ngân hàng * Nhân tố khách quan Nhân tố khách quan như: Nhân tố pháp lý, nhân tố từ phía Kiểm toán Nhà nước Các nhân tố khác hiệp hội kiểm toán, hỗ trợ, đánh giá mức quan ban ngành hoạt động kiểm toán nội sở để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nội ngân hàng thương mại Do KTNB Việt Nam áp dụng không lâu nên mà khó khăn hoạt động kiểm toán tránh khỏi, cần phải có hỗ trợ quan chức nhà nước, ngân hàng nhà nước hỗ trợ khung pháp lý kiểm toán nội trở thành công cụ đắc lực thúc đẩy tăng trưởng cho ngân hàng thương mại Footer Page of 145 Header Page of 145 Kết luật chương Có thể khẳng định kiểm toán nội nhu cầu hoạt động tất yếu doanh nghiệp nói chung ngân hàng thương mại nói riêng Điều khẳng định rõ nét kinh tế thị trường nước ta Yêu cầu ngày cao chất lượng thông tin đặc biệt thông tin kết hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị động lực cho phát triển kiểm toán nội NHTM Việt Nam Kiểm toán nội NHTM phận hoạt động độc lập, nhằm kiểm tra tính hiệu lực, hiệu hệ thống kiểm soát nội mục tiêu quan trọng khác Nhận xét, đánh giá tính trung thực, xác thông tin kinh tế, báo cáo tài chính, giúp ban quản lý Ngân hàng có định kinh doanh đắn Kiểm toán nội cần thiết vô quan trọng, kiểm toán nội hoạt động tín dụng phận kiểm toán chủ yếu NHTM, hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh chủ yếu có ảnh hưởng định đến kết kinh doanh ngân hàng thương mại Mục đích kiểm toán tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy ra, góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ tài sản có ngân hàng, bảo vệ an toàn tài sản ổn định hoạt động ngân hàng thương mại Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ KHU VỰC 16 2.1 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KTNB NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN 2.1.1 Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ máy kiểm toán nội ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Các NHTM nói chung ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nói riêng DN đặc biệt nên hoạt động ngân hàng có “đặc thù” khác với công ty, là: không rõ ràng số nguồn thông tin tài khiến khó đánh giá chất lượng hoạt động rủi ro; đa dạng đối tượng thụ hưởng nên khó quản lý; độ rủi ro lớn, nhiều khoản nợ ngắn hạn nên rủi ro hoạt động cao dễ dẫn đến phá sản; chịu quản lý chặt chẽ với nhiều quy định khắt khe chi tiết tầm quan trọng hệ thống, đổ vỡ gây tổn thất lớn phạm vi rộng Để giúp cho HĐQT, ban điều hành nắm rõ hoạt động hàng ngày hệ thống có nhìn tổng quan mặt hoạt động hệ thống vai trò Ban kiểm soát quan Thông qua máy kiểm toán nội mà đứng đầu Ban kiểm soát, máy thực quản lý HĐQT vệ tinh HĐQT Ban điều hành việc điều hành hoạt động chung hệ thống, phát xử lý kịp thời sai phạm, rủi ro phát sinh hoạt động để giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng Bộ máy kiểm toán ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam quản lý điều hành theo sơ đồ sau: Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Lập báo cáo kiểm toán; thông báo gửi kịp thời kết kiểm toán nội theo quy định Ngân hàng Nhà nước Tư vấn cho Ban Điều hành, Hội đồng quản trị phận nghiệp vụ thực dự án xây dựng, áp dụng hay sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ; chế quản trị, điều hành; quy trình nhận dạng, đo lường, đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro; hệ thống thông tin, hạch toán, kế toán; thực nghiệp vụ, sản phẩm với điều kiện không ảnh hưởng tới tính độc lập kiểm toán nội Tổ chức máy nhân sự, phân công công việc Ban để hoàn thành nhiệm vụ giao, thực ngân sách năm phê duyệt Thực báo cáo nội theo Quy định ngân hàng báo cáo khác theo yêu cầu Hội đồng quản trị Đầu mối cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu cho quan có thẩm quyền thực công tác tra, kiểm tra ngân hàng Thực nhiệm vụ khác Hội đồng quản trị giao b Chức nhiệm vụ phòng kiểm toán tuân thủ * Chức phòng kiểm toán tuân thủ Tham mưu, giúp việc ban lãnh đạo NHCT công tác giám sát, kiểm tra, việc tuân thủ quy định pháp luật hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội NHCT * Nhiệm vụ phòng kiểm toán tuân thủ + Công tác xây dựng chế, quy định, quy trình + Kiểm tra, giám sát đơn vị hệ thống NHCT + Quản lý tổ chức hoạt động phòng KTNB khu vực chi nhánh + Đánh giá hệ thống kiểm toán nội + Giải khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng + Công tác hành chính, tổng hợp máy kiểm toán nội + Công tác khác Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 c Chức nhiệm vụ phòng kiểm toán giám sát hoạt động * Chức phòng kiểm toán giám sát hoạt động Đánh giá từ xa tính tuân thủ quy định pháp luật, tính hiệu lực, hiệu công việc triển khai sách quy trình quản lý rui ro, tín dụng, kế toán, kho quỹ hoạt đông khác liên quan đến hoạt động ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để có đề xuất, báo cáo tham mưu kịp thời lên Ban lãnh đạo Ban Kiểm Soát ngân hàng * Nhiệm vụ kiểm toán giám sát hoạt động Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, chế sách, quy chế, quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ đơn vị, phận nghiệp vụ hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; phát hành vi vi phạm pháp luật, quy định nội bộ; đề xuất, tư vấn biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, kiến nghị xử lý vi phạm nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quản lý, điều hành hoạt động đơn vị toàn hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, tính hiệu lực, hiệu hoạt động hệ thống kiểm toán giám sát hoạt động 2.1.2 Quy trình, phương pháp kiểm toán nội ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam a Quy trình kiểm toán nội Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán Bước 2: Thực kiểm toán Bước 3: Tổng hợp kết kiểm toán Bước 4: Báo cáo kết kiểm toán Bước 5: Đánh giá sau kiểm toán Bước 6: Theo dõi, kiểm tra sau KTNB Bước 7: Lưu trữ hồ sơ kiểm toán b Phương pháp kiểm toán Phương pháp áp dụng đoàn kiểm toán Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phương pháp đối chiếu, chọn mẫu Căn theo nhiệm vụ phòng KTTT TSC giao cho đoàn kiểm toán nội dung kiểm tra: Toàn diện tín dụng, chuyên đề tín dụng, chuyên ngành lĩnh vực tín dụng…Các đoàn kiểm toán lựa chọn khách hàng phù hợp với mục đích kiểm toán đoàn, kiểm tra hồ sơ giấy kết hợp với kiểm tra thực tế để đánh giá tính trung thực minh bạch hồ sơ giấy tình hình thực tế 2.2 CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI PHÒNG KTNB KHU VỰC 16 BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Quá trình hình thành, chức năng, nhiệm vụ phòng kiểm toán nội khu vực 16 Bình Định a Quá trình hình thành Phòng Kiểm toán nội khu vực 16 thành lập theo định số 027 ngày 01/04/2012 HĐQT ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, đặt Bình Định, hình thành sở tập hợp phòng kiểm tra kiểm soát 04 chi nhánh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Tài, Phú Yên thực chức kiểm toán giám sát hoạt động 04 chi nhánh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Tài, Phú Yên b Chức Là phận thuộc Phòng kiểm toán nội bộ, thực chức kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp luật quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội NHCT nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời xử lý tồn tại, sai phạm hoạt động nghiệp vụ đơn vị hệ thống thuộc khu vực phụ trách (04 chi nhánh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Tài, Phú Yên) c Nhiệm vụ Thường xuyên giám sát toàn diện hoạt động chi nhánh thuộc phạm vi phụ trách; Lập tổ chức thực kế hoạch kiểm tra chi nhánh theo định hướng,chỉ đạo Phòng kiểm toán nội bộ; xác định Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 trách nhiệm cán vi phạm quy chế, qui định, quy trình nghiệp vụ dẫn tới vi phạm Quy chế nội qui lao động Báo cáo Phòng kiểm toán tuân thủ kết kiểm tra, giám sát hoạt động chi nhánh khu vực phụ trách cảnh báo rủi ro; đề xuất kiến nghị chi nhánh, Ban lãnh đạo NHCT/Ban Kiểm Soát biện pháp xử lý để hạn chế rủi ro hoạt động chi nhánh Báo cáo nhanh Phòng kiểm toán nội Ban lãnh đạo NHCT, Ban Kiểm Soát vụ việc đột xuất trường hợp vi phạm nghiêm trọng đơn vị, vi phạm có khả vốn, rủi ro tiềm ẩn để cảnh báo, ngăn chặn kịp thời Tham gia đoàn kiểm toán nội theo phân công Ban lãnh đạo NHCT, Ban Kiểm Soát phòng kiểm toán tuân thủ Đề xuất, kiến nghị với Phòng KTNB nhận diện rủi ro, đánh giá hệ kiểm soát (quy trình, tác nghiệp, rủi ro hoạt động) đơn vị trình giám sát Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết chỉnh sửa sau tra, kiểm tra chi nhánh khu vực phụ trách Tham gia giám sát Hội đồng chi nhánh theo phân công phòng kiểm toán tuân thủ/Ban lãnh đạo NHCT/Ban Kiểm Soát 2.2.2 Công tác kiểm toán nội phòng kiểm toán nội khu vực 16 Bình Định Trong năm 2012, phòng kiểm toán nội khu vực 16 tiến hành chức nhiệm vụ giám sát trực tiếp thông qua thành lập đoàn kiểm toán nội phòng tham gia đoàn kiểm toán Ban Kiểm Soát ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thành lập để giám sát hoạt động kinh doanh 04 chi nhánh khu vực giám sát Vietinbank Quảng Ngãi, Vietinbank Bình Định, Vietinbank KCN Phú Tài, Vietinbank Phú Yên a Công tác kiểm toán hoạt động tín dụng chi nhánh Quảng Ngãi b Công tác kiểm toán hoạt động tín dụng chi nhánh Bình Định Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 c Công tác kiểm toán nội chi nhánh Phú yên d Công tác kiểm toán nội nghiệp vụ tín dụng ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh KCN Phú Tài 2.3 ĐÁNH GIÁ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI VIETINBANK NÓI CHUNG VÀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KTNB KHU VỰC 16 NÓI RIÊNG 2.3.1 Về quy trình, nội dung, phương pháp kiểm toán a Những mặt đạt Vietinbank xây dựng ban hành Chính sách kiểm toán Quy trình kiểm toán chung Về cấu tổ chức, từ thành lập mô hình tổ chức máy kiểm toán thiết lập theo hướng kiến nghị chuyên gia tư vấn quốc tế Bộ máy quản lý theo ngành dọc xuyên suốt từ trung ương đến khu vực Hoạt động kiểm toán nội đóng góp tích cực cho việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong trình tiến hành KTNB bước đầu tiến hành kiểm tra việc thực kiến nghị Đây chức quan trọng kiểm toán nội bộ, kiểm toán viên sau kiểm toán đưa sai phạm hoạt động cho vay phải thể khả kiến nghị, tư vấn phù hợp với thực tế hoạt động để chi nhánh thực b Những tồn hạn chế Mô hình tổ chức phương pháp hoạt động phận Ban kiểm tra kiểm soát nội & Kiểm toán nội có nhiều điểm chồng chéo Bên cạnh đó, phối kết hợp hai phận chưa tốt, trùng lặp mặt nghiệp vụ KTNB có bốn chức kiểm tra, đánh giá, xác nhận tư vấn Tuy nhiên máy KTNB Vietinbank chưa thực tốt chức thứ tư KTNB Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Phòng KTNB chưa xây dựng chương trình làm việc cụ thể để đánh giá chất lượng mức độ hài lòng bên hữu quan công tác KTNB Kế hoạch KTNB xây dựng theo chiều mang tính hình thức Bộ phận KTNB Vietinbank chưa đặt chuẩn cho KTVNB cấp – trình độ nghiệp vụ, chứng hành nghề hay kỹ để trở thành KTVNB 2.3.2 Về công tác kiểm toán thực Phòng KTNB khu vực 16 a Những mặt đạt Về số lượng hồ sơ kiểm tra Về phát sai phạm Những dạng sai phạm chủ yếu qua kiểm tra, kiểm toán - Về hồ sơ vay vốn khách hàng: - Về phương diện thẩm định dự án: - Về việc xác định thời hạn vay - Xử lí nợ hạn số trường hợp chưa đầy đủ kịp thời Về biện pháp tổ kiểm tra tín dụng sai phạm thường xuyên xảy - Gặp gỡ trực tiếp trao đổi với cán tín dụng, giúp đỡ, nhắc nhở sai sót (nếu có) cán tín dụng, từ đề ngị cán tín dụng sửa chữa, đảm bảo quy tắc tín dụng nguyên lí kế toán (phân tích khả tài khách hàng, nhu cầu vay vốn khách hàng), quy chế tín dụng hành - Trực tiếp kiểm tra việc thực quy trình nghiệp vụ tín dụng cán tín dụng, trực tiếp đối chiếu công nợ với khách hàng phòng Giao dịch phòng kinh doanh (nơi giao dịch khách hàng cán tín dụng), đảm bảo tính xác, khách quan định cho vay Ngân hàng Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Trong trường hợp gặp gỡ trao đổi có ý kiến với cán tín dụng mà sai phạm liên tiếp xảy kiểm toán viên có biện pháp cao hơn: kiến nghị với cấp lãnh đạo vi phạm để tìm biện pháp giải hậu sai phạm xử lí cán tín dụng * Về đóng góp phòng kiểm toán nội khu vực 16 kiểm toán nghiệp vụ tín dụng Phòng kiểm toán nội khu vực thực chức nhiệm vụ mình, tạo điều kiện để đoàn tra, kiểm tra NHNN tra Nhà Nước hoàn thành kế họach, nhiệm vụ Cùng với phát triển hệ thống NHTMCPCTVN, 04 chi nhánh Quảng Ngãi, Bình Định, KCN Phú Tài, Phú Yên dần hoàn thiện khẳng định chỗ đứng thương trường Sự đời cụm kiểm toán nộ khu vực 16 Bình Định đóng góp phần không nhỏ việc đảm bảo hiệu qủa kinh doanh chi nhánh, nâng cao uy tín tính chủ động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam b Những tồn công tác kiểm toán nội phòng KTNB khu vực 16 - Kết kiểm toán chưa cao - Mô hình tổ chức chế chưa đầy đủ, chưa phát huy hết tính chủ động, độc lập công tác kiểm toán - Công tác kiểm toán nội chưa kịp thời số đơn vị, chưa toàn diện, phát sinh sai phạm kiểm tra xử lý - nên tính giáo dục, ngăn ngừa thấp - Công tác kiểm toán từ xa chậm đổi mới, hiệu quả, thiếu kịp thời, chưa áp dụng công nghệ tin học vào kiểm toán - Sự phối hợp phòng kiểm toán nội khu vực phòng ban nghiệp vụ chi nhánh chưa ăn ý, nhịp nhàng, thuyết phục Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 - Hoạt động kiểm toán chưa thực đầy đủ, dừng lại mức độ phản ánh, chưa thực triệt để chức kiểm toán - Bên cạnh đó, số cán kiểm toán yếu lực, tư tưởng chậm thay đổi, trình độ, kỹ tư vấn, kiểm tra thiếu, ứng xử cứng nhắc, lại chậm đổi nên đối tượng kiểm tra chưa tâm phục phục Kết luận chương Trong chương luận văn nghiên cứu trình hình thành, chức nhiệm, tình hình hoạt động máy kiểm toán nội Vietinbank nói chung phòng kiểm toán nội khu vực 16 nói riêng Trọng tâm phần công tác kiểm toán nghiệp vụ tín dụng phòng kiểm toán nội khu vực 16 đối nghiệp vụ tín dụng 04 chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Quảng Ngãi, chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Bình Định, chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương KCN Phú Tài, chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Phú Yên Chỉ điểm đạt chưa đạt quy trình, phương pháp, kết kiểm toán nghiệp vụ tín dụng 04 chi nhánh Từ làm sở để đánh giá công tác kiểm toán nội hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương nói chung phòng kiểm toán nội khu vực 16 nói riêng để làm sở đưa giải pháp đề xuất kiến nghị để tăng cường công tác kiểm toán nội hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG THỜI GIAN TỚI Với mục tiêu tổng quát “Xây dựng Vietinbank trở thành tập đoàn tài ngân hàng đại, xếp hạng tiên tiến khu vực, đáp ứng toàn diện nhu cầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tài chính, hỗ trợ tốt cho khách hàng nước quốc tế, quản lý có hiệu phát triển bền vững”.(sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý kinh doanh Vietinbank website Vietinbank.vn) Trong thời gian tới hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại dự báo khó khăn với khó khăn chung kinh tế, bên cạnh việc cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng gay gắt khối NHTM mang vốn nhà nước mà NHTM cổ phần vốn nhà nước, ngân hàng có vốn nước Công tác kiểm toán nội với chức xác minh, thuyết phục để gây niềm tin cho người quan tâm thông tin kinh tế, chức xác minh sở cho việc thực chức quản lý lãnh đạo ngân hàng, sở để hoạt động phòng nghiệp vụ tín dụng đạt kết cao hơn, cụ thể: - Tiếp tục tuyển dụng, củng cố, kiện toàn máy tổ chức thành hệ thống dọc từ Trụ sở xuống đến khu vực trực thuộc Ban kiểm soát Hội đồng quản trị; đảm bảo tính độc lập khách quan với Ban điều hành, với phận tác nghiệp - Tiến hành rà soát bổ sung hoàn thiện hệ thống sách, quy chế, quy trình kiểm toán nội - Khẩn trương trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ kiểm toán nội thông qua lớp đào tạo kiểm toán nội nước, nước Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Cấp đủ thiết bị điều kiện phương tiện làm việc tạo điều kiện thuận lợi giúp hoạt động kiểm tra kiểm soát nội toàn hệ thống thực tốt nhiệm vụ - Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại nghiệp vụ cho cán kiểm toán viên thuộc máy kiểm toán nội bộ, kiến thức tin học, dịch vụ ngân hàng đại như: dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tính hiệu lực hiệu hệ thống kiểm tra kiểm soát nội thiết lập Những tồn kết kiểm toán chưa cao hay công tác kiểm toán từ xa chậm đổi mới, việc áp dụng tin học vào kiểm toán nội hạn chế; Tính độc lập kiểm toán nội chưa đảm bảo; phối hợp quan hệ phòng nghiệp vụ chi nhánh với phận kiểm toán nội chưa nhịp nhàng thông suốt; kiểm toán chưa thực đầy đủ chức nó, dừng lại mức độ phản ánh, số khó khăn khác Nhận thức tầm quan trọng kiểm toán nội mức độ ảnh hưởng mặt tồn tại, khó khăn xin đưa số biện pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế công tác kiểm toán nội hoạt động tín dụng, đồng thời xin đưa số kiến nghị sở để thực giải pháp 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.2.1 Hoàn thiện nội dung, quy trình, phương pháp công tác kiểm toán nội a Kiện toàn tổ chức máy kiểm toán nội - Cơ cấu lại hệ thống kiểm soát nội - Tổ chức lại phận kiểm toán nội - Nâng cao lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp nhân kiểm toán nội Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 b Đối quy trình, phương pháp kiểm toán nội - Mở rộng nội dung phạm vi kiểm toán theo hướng liên kết loại hình kiểm toán - Xây dựng hoàn thiện sách kiểm toán nội - Xây dựng chương trình kiểm toán nội cho nghiệp vụ cụ thể - Xây dựng hệ thống giấy tờ làm việc cho kiểm toán viên - Xây dựng hoàn thiện phận đảm bảo chất lượng kiểm toán - Tăng cường công tác kiểm toán từ xa áp dụng cộng nghệ tin học công tác kiểm toán nội 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức thực công tác kiểm toán nội Phòng kiểm toán nội khu vực 16 a Hoàn thiện công tác kiểm toán nội năm tới * Về việc xây dựng kế hoạch kiểm toán nội Phòng kiểm toán nội khu vực 16 không đề kế hoạch kiểm tra theo phòng nghiệp vụ mà nên đặt tiêu cụ thể như: tỷ lệ dư nợ định phải kiểm tra tổng dư nợ thời điểm kiểm toán Đối với nợ hạn đặt tỉ lệ phải kiểm toán định Mặt khác nên kiểm toán gối đầu kỳ kiểm tra dứt điểm để tránh không hoàn thành nhiệm vụ kỳ kiểm toán * Trong kỳ kiểm toán nên áp dụng số phương pháp kiểm toán như: Không kiểm toán ngẫu nhiên hồ sơ tín dụng khách hàng mà kiểm toán theo quy mô dư nợ, hay tuỳ theo mức độ trầm trọng sai phạm từ kỳ kiểm toán trước (còn gọi kiểm toán theo nguyên tắc ưu tiên mức độ sai phạm) Hay kiểm toán theo hồ sơ cán tín dụng nắm giữ kỳ kế hoạch * Về việc kiểm toán hồ sơ có dư nợ nhỏ khách hàng có nợ hạn nhỏ không nên bỏ qua mà phải quan tâm, trọng kiểm toán để tránh xảy rủi ro hệ thống, rủi ro Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 dây chuyền, kiểm toán vay nên kiểm toán theo phương pháp nêu b Đảm bảo tính độc lập hoạt động phòng KTNB khu vực 16 chi nhánh khu vực c Phối hợp chặt chẽ phận kiểm toán, thực tốt tự kiểm tra nghiệp vụ kiểm toán nội d Thực đầy đủ chức kiểm toán nội 3.2.3 Giải pháp cho vấn đề khác * Đối với khó khăn phối hợp với Ngân hàng việc xử lý tài sản chấp, nợ tồn đọng để thu nợ cho Ngân hàng Trước thực tế này, đứng góc độ tổ KTNB hoạt động tín dụng mong Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam làm việc với quan chức tìm biện pháp để giải tồn này, vấn đề cần phải có văn hướng dẫn xử lý cụ thể nhằm thi hành * Đối với tồn chế độ thông tin kiểm toán Ban lãnh đạo 04 chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Quảng Ngãi, Bình Định, KCN Phú Tài, Phú Yên nên tổ chức lại hệ thống thông tin cung cấp cho phận KTNB khu vực 16, để lượng thông tin đến với phận thường xuyên hơn, đầy đủ hơn, mặt khác dự án lớn đề nghị ban lãnh đạo Ngân hàng tạo kiện để phòng kiểm toán nội khu vực tham gia thẩm định vấn đề này, tạo điều kiện cho phòng kiểm toán nội hoạt động tín dụng tốt hơn, hiệu Trên số biện pháp xin đề xuất nhằm khắc phục, hạn chế khó khăn, vướng mắc, tồn tổ kiểm tra, kiểm toán tín dụng hoạt động năm 2013 năm tiếp theo, sở tiền đề cho ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hoạt động kinh doanh tốt năm 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ a Đối với quan Nhà nước Ngân hàng cấp Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 Trong bối cảnh chung nước đề cao vai trò kiểm toán nội công tác kiểm tra, kiểm toán nội 04 chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Quảng Ngãi, Bình Định, KCN Phú Tài, Phú yên gặp nhiều khó khăn chưa đáp ứng mục đích yêu cầu đặt Bởi lẽ, hoạt động kiểm toán hoạt động mẻ, khuôn khổ môi trường pháp lý cho hoạt động kiểm tra, kiểm toán nói chung kiểm toán nội nói riêng tạo dựng chưa đầy đủ hoàn thiện Các kỹ hướng dẫn cần thiết kỹ kiểm toán chưa hệ thống hoá, văn pháp quy kiểm toán triển khai chưa đồng doanh nghiệp Nhà nước tổ chức tín dụng nhiều lúng túng, hệ thống văn pháp luật Việt Nam nhiều bất cập, cần xtôi xét có chỉnh sửa cho phù hợp b Kiến nghị lãnh đạo 04 chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Quảng Ngãi, Bình Định, KCN Phú Tài, Phú Yên Ban hành văn bản, quy chế định quyền hạn trách nhiệm tương đồng cho phận nhằm hạn chế đến mức thấp sai phạm xảy cán nghiệp vụ, ngăn ngừa phòng tránh loại rủi ro kinh doanh đặc biệt rủi ro kinh doanh tín dụng Mặt khác việc ban hành văn quy định cụ thể quyền tham gia vào thẩm định dự án lớn cho cán kiểm tra tín dụng việc làm cần thiết, nhằm tăng lượng thông tin tới kiểm tra, kiểm toán, đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra, kiểm toán nội Ngân hàng, giúp ban lãnh đạo Ngân hàng đưa định kinh doanh đắn, định quản lý phù hợp Trang bị hệ thống máy vi tính ứng dụng phần mềm kiểm toán Thường xuyên tổ chức trao đổi, thảo luận cách nghiêm túc lãnh đạo phòng ban Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 Trước tình Ngân hàng phải có chương trình đào tạo cán cách nghiêm túc, khoa học hiệu c Kiến nghị quan nhà nước - NHNN cần ban hành quy định cụ thể mô hình tổ chức máy kiểm soát nội chuyên trách cho vừa phù hợp với điều kiện cụ thể vừa phù hợp với thông lệ tốt - Bổ sung quy định số năm công tác lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán số năm kinh nghiệm ngành ngân hàng cán làm kiểm toán nội nói chung - NHNN cần nghiên cứu ban hành chuẩn mực kiểm toán nội Cần quy định số đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tối thiểu năm kiểm toán viên nội - Nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị trung tâm thông tin tín dụng (CIC) nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, xác, kịp thời góp phần giúp hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội hiệu Kết luận chương Trên sở phân tích đánh giá mặt đạt chưa đạt công tác kiểm toán nội ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nói chung phòng kiểm toán nội khu vực 16 nói riêng Tác giả đưa số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường hoang thiện công tác kiểm toán nội hệ thống nhằm khắc phục tồn tại, yếu phát huy vai trò chắn phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Vieinbank Trên số giải pháp trước mắt, thực tế tiềm ẩn nhiều rủi ro mà phải có trình theo dõi, nghiên cứu tiếp thời gian đến để có thêm giải pháp hữu hiệu thích hợp giai đoạn nhằm ngăn ngừa kiểm soát rui ro cho hệ thống cách hữu hiệu Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Luận văn nêu thực trạng cấu tổ chức, hoạt động máy kiểm toán nội công tác kiểm toán nội hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Nêu rõ mặt được, mặt tồn phân tích nguyên nhân dẫn đến tồn hoạt động Xuất phát từ sở lý luận chung hạn chế nghiên cứu thực trạng hệ thống kiểm toán nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Tác giả đề xuất nhóm giải pháp liên quan đến tổ chức máy KTNB công tác kiểm toán nội hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động máy kiểm toán nội Trong trình nghiên cứu, tác giả có cố gắng nỗ lực cao để hoàn thiện luận văn cách tốt Song nội dung rộng, phức tạp lại tương đối mẻ; khuôn khổ luận văn thạc sĩ hạn chế thời gian, hạn chế kiến thức Vì luận văn chắn nhiều hạn chế Tác giả mong thầy cô giáo, nhà nghiên cứu quan tâm đến đề tài đóng góp ý kiến để tác giả hoàn thiện bổ sung kiến thức thiếu sót Footer Page 26 of 145 ... thuyết kiểm toán nội hệ thống ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán nội hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chương 3: Hoàn thiện công tác kiểm toán hệ thống ngân hàng. .. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.2.1 Hoàn thiện nội dung, quy trình, phương pháp công tác kiểm toán nội a Kiện toàn tổ chức máy kiểm toán. .. công tác kiểm toán nội hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay