Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty miền Trung - Cosevco

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:15

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - COSEVCO Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 1: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 2: TS VŨ VĂN HỌA Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 07 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 1 Tính cấp thiết đề tài Trước tình hình kinh tế thị trường ngày cạnh tranh gay gắt, phát triển khoa học kỹ thuật, phát triển khoa học kỹ thuật khoa học quản lý ngày tiến Việc nâng cao nội lực khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường vấn đề sống doanh nghiệp điều kiện Do để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp đòi hỏi phận doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả, phối hợp với chặt chẽ, nhịp nhàng theo mục tiêu chung Để thực điều này, kế toán quản trị cần tổ chức có hệ thống giúp cho nhà quản trị đánh giá kết hoạt động phận, qua phát huy yếu tố tích cực ngăn ngừa yếu việc thực mục tiêu chung tổ chức Kế toán trách nhiệm công cụ giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nêu Kế toán trách nhiệm mang lại nhiều lợi ích, giúp nhà quản lý cấp cao có nhiều thời gian để lập kế hoạch lâu dài, có điều kiện tốt cho việc đánh giá trách nhiệm cấp quản lý làm rõ nguyên nhân yếu phận nào, công đoạn Ứng dụng thành công mô hình kế toán trách nhiệm giúp cho doanh nghiệp có hệ thống cung cấp thông tin tin cậy kiểm soát chặt chẽ nhằm mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp Tổng công ty Miền Trung - Cosevco đơn vị có nhiều đơn vị thành viên hoạt động nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật Footer Page of 145 Header Page of 145 liệu, vận tải, xây lắp Vì thế, vấn đề cấp thiết đặt Tổng công ty đơn vị thành viên phải tổ chức điều hành thực thi định cách có hiệu thông qua việc: quản lý, kiểm soát, đánh giá kết doanh nghiệp thực phân cấp quản lý, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh toàn đơn vị lý luận kế toán trách nhiệm vào thực tiễn để thực đề tài “ Trung - Cosevco Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý lu Miền Trung Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm Tổng công ty, góp phần hoàn thiện kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin hữu hiệu cho nhà quản lý Tổng công ty việc thực chức quản trị như: hoạch định, điều hành kiểm soát Footer Page of 145 Header Page of 145 3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng kế toán trách nhiệm Tổng công ty Miền Trung? - Thông tin kế toán quản trị đáp ứng nhu cầu quản lý mức độ nào? Tổ chức kế toán trách nhiệm Tổng công ty để nâng cao hiệu quản lý? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiê – Cosevco – Cosevco (đại diện văn phòng Tổng công ty Công ty con) Phƣơng phápm nghiên cứu Luận văn dựa sở phương pháp thu thập liệu phân tích liệu để rút nhận xét đối tượng nghiên cứu Bố cục đề tài nghiên cứu Luận văn gồm có chương: Chương nghiệp Chương 2: Công ty Miền Trung - Cosevco Chương 3: Công ty Miền Trung - Cosevco Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cung cấp thông tin cho nhà quản trị thực trạng công tác kế Footer Page of 145 Header Page of 145 toán trách nhiệm doanh nghiệp, nêu hạn chế, bất cập Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm doanh nghiệp nhằm cung cấp kiến thức hữu ích cho nhà quản trị doanh nghiệp để có định hướng hệ thống quản lý kế toán trách nhiệm tốt CHƢƠNG 1.1 1.1.1 Kế toán trách nhiệm nhà nghiên cứu đưa khái niệm khác nhau, khái niệm quan điểm kế toán trách niệm chưa có khái niệm thống Theo Joseph G Louderback III, Jay S Holmen, Geraldine E Dominiak (1999) nhấn mạnh đến tính kiểm soát hệ thống trách nhiệm Các nhà quản trị thực kiểm soát thông qua hệ thống kiểm soát quản trị, thiết lập sách thủ tục để giải hoạt động xảy kế hoạch rút kết luận:“Kế toán trách nhiệm thu thập báo cáo thông tin dùng để kiểm soát hoạt động đánh giá trình thực Một hệ thống kế toán trách nhiệm hệ thống thông tin tài hệ thống kiểm soát quản trị nói chung” Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.2 Mục đích kế toán trách nhiệm đo lường, qua đánh giá trách nhiệm quản lý kết hoạt động phận việc thực mục tiêu chung toàn doanh nghiệp Để đạt mục tiêu chung toàn doanh nghiệp, phận tổ chức phải nổ lực thực mục tiêu riêng lẽ nhà quản lý cấp cao phân quyền cho phận Việc đánh giá dựa hai tiêu chí hiệu hiệu 1.1.3 Chức kế toán trách nhiệm a Chức cung cấp thông tin Kế toán trách nhiệm kênh cung cấp thông tin cho nhà quản trị giúp họ nắm bắt tình hình hoạt động nhận biết nguyên nhân dẫn đến thành phận, đơn vị họ phụ trách Từ tìm giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động phận, đơn vị b Chức đánh giá trách nhiệm Kế toán trách nhiệm giúp xác định mức độ đóng góp đơn vị, phận vào lợi ích toàn doanh nghiệp Từ đó, giúp nhà quản trị cấp cao xác định kết quả, hiệu hoạt động phận, đơn vị 1.1.4 Sự cần thiết, vai trò kế toán trách nhiệm DN a Sự cần thiết kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Các DN muốn tồn phát triển cần phải tổ chức kế toán trách nhiệm nhằm đo lường, đánh giá trách nhiệm thành nhà quản trị cấp doanh nghiệp để đảm bảo Footer Page of 145 Header Page of 145 phận hoạt động hiệu đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển b Vai trò kế toán trách nhiệm doanh nghiệp - Cung cấp thông tin thực chức tổ chức điều hành doanh nghiệp - Cung cấp thông tin thực chức kiểm soát quản lý kiểm soát tài - Kế toán trách nhiệm định hướng nhà quản trị đến mục tiêu chung tổ chức Phân cấp quản lý hiểu việc người quản lý giao quyền định cho cấp quản lý thấp trình hoạt động DN Và cấp định phạm vi quyền hạn giao Do vậy, nhà quản trị phải xây dựng hệ thống mục tiêu cho phận đảm bảo thực được, phải có tương quan quyền hạn trách nhiệm Chính phân cấp quản lý mà phận tiếp cận thông tin phản hồi thông tin cho nhà quản lý cấp đầy đủ kịp thời a Khái niệm trung tâm trách nhiệm Footer Page of 145 Header Page of 145 b Phân loại trung tâm trách nhiệm - Mối quan hệ cấu tổ chức quản lý hệ thống kế toán trách nhiệm Các trung tâm trách nhiệm tạo thành hệ thống cấp bậc: Ở cấp thấp trung tâm trách nhiệm cho phân xưởng sản xuất, đội thi công Nhà quản lý cấp trưởng phận, trưởng xưởng, quản đốc hay đội trưởng Ở cấp cao phận thành phần gồm nhiều đơn vị nhỏ trung tâm trách nhiệm theo khu vực, theo chức kinh doanh Nhà quản trị cấp cao giám đốc công ty * Các loại trung tâm trách nhiệm - Trung tâm chi phí - Trung tâm doanh thu - Trung tâm lợi nhuận - Trung tâm đầu tư 1.3 TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 1.3.1 Báo cáo dự toán Dự toán tổng thể dự tính thể qua cấu định thông qua việc cụ thể hóa số kế hoạch, Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 dự án Lập dự toán SXKD việc lập dự kiến chi tiết tiêu hệ thống SXKD DN kỳ Các DN muốn kinh doanh lâu dài, hoạt động ổn định vững cần phải có chiến lược kinh doanh tổng thể dự toán cho kỳ cho tiêu SXKD dự toán phải có liên kết phù hợp với Điều phụ thuộc nhiều vào khâu lập dự toán SXKD 1.3.2 Các loại dự toán theo trung tâm trách nhiệm dự toán trung tâm lợi nhuận d 1.3.3 Tổ chức báo cáo thực a Đặc điểm hệ thống báo cáo thực Tổ chức hệ thống báo cáo thực việc tổ chức hệ thống báo cáo phản ánh kết tiêu tài chủ yếu theo thực tế đạt trung tâm trách nhiệm khoảng thời gian định Qua đó, so sánh kết thực tế với dự toán theo tiêu phản ánh báo cáo phù hợp với trung tâm trách nhiệm b Nội dung tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm - Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 Cơ sở đánh giá biến động mức chi phí dự toán so với thực tế Chỉ tiêu đánh giá bản: Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - Chi phí dự toán Chi phí thực tế Tỷ lệ % chi phí thực tế so với = chi phí dự toán Chi phí dự toán x 100% 1.4.2 Đánh giá thành trung tâm doanh thu Được đánh giá thông qua tình hình thực dự toán tiêu thụ, Chỉ tiêu đánh giá bản: Chênh lệch doanh thu = Doanh thu thực tế - Doanh thu dự toán Tỷ lệ % doanh thu thực tế so với doanh thu dự toán Doanh thu thực tế = Doanh thu dự toán x 100% 1.4.3 Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận Thành trung tâm lợi nhuận đánh giá thông qua tình hình thực dự toán lợi nhuận, so sánh lợi nhuận đạt so với lợi nhuận ước tính theo dự toán Qua đó, phân tích chênh lệch lợi nhuận ảnh hưởng nhân tố có liên quan Chỉ tiêu đánh giá bản: Chênh lệch lợi nhuận Footer Page 12 of 145 = Lợi nhuận thực tế - Lợi nhuận dự toán 11 Header Page 13 of 145 Lợi nhuận thực tế Tỷ lệ thực lợi nhuận = Lợi nhuận dự toán 1.4.4 Đánh giá thành trung tâm đầu tƣ Thành nhà quản trị trung tâm đầu tư đo lường thông qua tiêu kết lợi nhuận để lại (RI), tiêu hiệu nối kết với mục tiêu chung tỷ suất lợi nhuận vốn (ROI) * Tỷ suất sinh lời vốn đầu tƣ (ROI- Return on Investment) ROI Lợi nhuận = Vốn đầu tư * Lãi thặng dƣ (RI - Residual Income) - Lãi thặng dư (hay lợi tức lại) khoản thu nhập phận hay toàn DN trừ chi phí sử dụng vốn mong đợi đầu tư vào phận Lợi nhuận để lại (RI) Footer Page 13 of 145 = = Lợi nhuận Trung tâm đầu tư - Chi phí sử dụng vốn Header Page 14 of 145 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM I – COSEVCO 2.1 ĐẶC ĐIỂM SXKD VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY MIỀN TRUNG – COSEVCO 2.1.1 Giới thiệu Tổng công ty 2.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty loại hình doanh nghiệp nhà nước Thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh TCT theo quy định pháp luật, quản lý, kiểm soát nguồn vốn nhà nước với chức ngành nghề mình, đảm bảo hiệu sử dụng vốn, tối đa hóa lợi nhuận Thực đầy thuộc Tổng công ty Miền Trung đa số cổ phần hóa phần vốn Tổng công ty chiếm 50% phải chịu chi phối từ Tổng công ty 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty a Bộ máy quản lý Tổng công ty b Tổ chức máy kế toán Tổng công ty Tổng công ty tổ chức kế toán theo mô hình phân tán, gồm máy kế toán Văn phòng TCT máy kế toán đơn vị thành viên Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 c Tổ chức công tác kế toán đơn vị thành viên 2.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ TẠI TỔNG CÔNG TY 2.2.1 Phân cấp công tác lập kế hoạch giao kế hoạch Theo quy chế tài Tổng công ty, TCT phân bổ vốn cho đơn vị sở số vốn Nhà nước giao phù hợp với quy mô nhiệm vụ đơn vị Hội đồng quản trị phê duyệt Tổng công ty phân cấp cho đơn vị thành viên tự lập kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị Các đơn vị thành viên vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước dự báo nhu cầu năm tiến hành lập kế hoạch trình Tổng công ty phê duyệt vào đầu niên độ 2.2.2 Phân cấp quản lý sử dụng tài sản Các hệ thống TCT MT bao gồm công ty trực thuộc, công ty con, chi nhánh hoạt động theo Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty cổ phần tùy thuộc vào cấu vốn chủ sở hữu – theo chế phân cấp quản lý TCT MT Ban giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động công ty thành viên bổ nhiệm theo qui định luật pháp qui định TCT MT Đối với nhóm công ty liên kết, TCT MT không nắm cổ phần chi phối, hoạt động Công ty Ban điều hành công ty Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo Điều lệ công ty Việc giám sát hoạt động công ty Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 chủ yếu thông qua “Người đại diện phần vốn góp TCT MT”, 2.2.3 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Ở – COSEVCO 2.3.1 Kế hoạch doanh thu Tổng công ty Để phục vụ công tác quản trị, đánh giá tình hình kết hoạt động kinh doanh toàn Tổng công ty, đánh giá thực trạng tài đơn vị kỳ hoạt động qua dự toán tương lai cách khách quan khả thi Do TCT phân cấp cho đơn vị thành viên tự đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 2.3.2 Kế hoạch lợi nhuận Tổng công ty Các đơn vị thành viên sau lập kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận gởi kế hoạch lên Tổng công ty Từ Tổng công ty xây dựng Kế hoạch lợi nhuận toàn Tổng công ty Sau xem xét, kiểm tra đối chiếu với lực đơn vị Tổng công ty định phê duyệt giao kế hoạch cho đơn vị thành viên 2.3.3 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị thành viên a Kế hoạch doanh thu Hàng năm, Phòng kinh doanh đơn vị thành viên vào kết tiêu thụ sản phẩm cung cấp dịch vụ thực năm trước; Cung cấp dịch vụ giá bán sản phẩm; Cung cấp dịch vụ thực năm tới để tiến hành lập kế hoạch doanh thu gửi Tổng công ty xem xét phê duyệt Báo cáo kế hoạch doanh thu Giám đốc đơn vị thành viên chịu trách nhiệm b Kế hoạch sản lượng sản xuất Vào cuối năm, đơn vị thành viên vào tình hình thực tế, kết hoạt động sản xuất năm qua, hợp đồng bán hàng ký, đơn vị xây dựng tiêu kế hoạch sản xuất cho năm tới Kế hoạch Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm Theo quy định, kế hoạch gửi Tổng công ty để có điều chỉnh, cân đối nhiệm vụ c Kế hoạch chi phí giá thành sản phẩm Đối với TCT MT công tác lập kế hoạch chi phí giá thành sản phẩm nội dung quan trọng, thông tin kế hoạch giá thành để phòng kinh doanh Tổng công ty Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 phòng kinh doanh đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty xác định giá bán sản phẩm đơn vị sản xuất Vì vậy, công tác lập kế hoạch chi phí giá thành sản phẩm TCT coi trọng Trên sở kế hoạch tiêu thụ sản phẩm kế hoạch sản xuất, phòng kế hoạch tính toán xây dựng cấu giá NVL, đơn giá lấy theo giá hành lập dự toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm Dự toán chi phí sản xuất bao gồm: dự toán chi phí NVL trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp dự toán chi phí SXC d Kế hoạch chi phí bán hàng chi phí QLDN e Kế hoạch lợi nhuận Căn vào kế hoạch doanh thu năm kế hoạch chi phí sản xuất năm tiếp theo, kế toán đơn vị thành viên lập kế hoạch lợi nhuận gửi phòng tài kế toán Tổng công ty Kế hoạch lợi nhuận Giám đốc đơn vị thành viên chịu trách nhiệm 2.3.3 Báo cáo tình hình thực kế hoạch a Nội dung báo cáo thực kế hoạch Hiện nay, Công ty theo quy chế phân cấp quản lý tài Các đơn vị thành viên chịu đạo chung Tổng công ty, Tổng công ty giao quyền quản lý sử dụng vốn tài sản phù hợp với chức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đơn vị Định kỳ (tháng, quý, năm) đơn vị có trách nhiệm lập gửi công ty báo cáo tài báo cáo nội theo thời hạn quy định để Tổng công ty lập báo cáo tổng hợp phục vụ cho việc phân tích đánh giá toàn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Footer Page 18 of 145 17 Header Page 19 of 145 b Báo cáo tình hình thực doanh thu c Báo cáo tình hình thực chi phí d Báo cáo tình hình thực chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp e Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHỤC VỤ QUẢN TRỊ NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - COSEVCO 2.4.1 Ƣu điểm 2.4.2 Tồn CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG COSEVCO 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY 3.2 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ Ở TỔNG CÔNG TY 3.2.1 Xây dựng mô hình tổ chức trung tâm trách nhiệm Dựa phân cấp quản lý, đặc điểm sản xuất kinh doanh tình hình tổ chức Tổng công ty kết hợp với điều kiện tổ chức kế toán trách nhiệm, giải pháp tổ chức kế toán trách nhiệm Tổng công ty Mô hình tổ chức trung tâm trách nhiệm thiết lập tương ứng với cấp quản lý sau: Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 TRUNG TÂM ĐẦU TƢ HĐQT/ BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LỢI NHUẬN GIÁM ĐỐC CÁC CTY THÀNH VIÊN TRUNG TÂM DOANH THU CÁC ĐẠI LÝ KV MT-TN TRUNG TÂM CHI PHÍ CÁC PHÂN XƢỞNG SX, CÁC PHÒNG BAN Sơ đồ 3.1 Mô hình trung tâm trách nhiệm Tổng công ty 3.2.2 Xác định mục tiêu nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm a Trung tâm chi phí b Trung tâm doanh thu c Trung tâm lợi nhuận d.Trung tâm đầu tư 3.3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM Ở TỔNG CÔNG TY 3.3.1 Xây dựng báo cáo dự toán Các báo cáo dự toán xây dựng dựa theo trung tâm trách nhiệm Báo cáo dự toán trung tâm trách nhiệm hình thành nên hệ thống báo cáo xuyên suốt phục vụ cho công tác quản trị từ cấp lãnh đạo thấp đến cấp lãnh đạo cao 3.3.2 Xây dựng dự toán trung tâm doanh thu Do có khác quy mô đặc thù kinh doanh đơn vị thành viên nên việc lập dự toán đơn vị thành viên có Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 số tiêu khác dự toán Sau có dự toán đơn vị thành viên, Tổng công ty tập hợp xây dựng dự toán chung cho toàn Tổng công ty, làm để phân bổ cho đơn vị thực 3.3.3 Xây dựng dự toán trung tâm chi phí Hiện nay, dự toán chi phí Tổng công ty lập mức sản lượng định, không tính đến điều chỉnh số lượng sản phẩm sản xuất thay đổi Do đó, chưa đáp ứng thông tin kịp thời cho nhà quản trị việc đưa định phù hợp Chính vậy, cần phải xây dựng dự toán chi phí linh hoạt, với dự toán chi phí linh hoạt, giúp nhà quản trị định kịp thời tình biến động khác chủ động linh hoạt việc định giá, giúp kiểm soát chi phí định kinh doanh 3.3.4 Xây dựng dự toán trung tâm lợi nhuận Từ dự toán tiêu thụ chi phí, kế toán lập dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh Dự báo kết kinh doanh phản ánh lợi nhuận dự toán, làm để so sánh, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị 3.3.5 Xây dựng dự toán trung tâm đầu tƣ Trong kế toán trách nhiệm Tổng công ty, trung tâm đầu tư giao quyền định đầu tư vốn cho đơn vị thành viên Thành trung tâm thể thông qua tiêu tỷ suất sinh lợi kinh tế đồng vốn đầu tư,và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư Vì thế, để vừa tạo nên kênh thông tin vừa đánh giá đắn, hợp lý thành hoạt động trung tâm nên sử dụng tiêu: ROI, RI Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.4 HOÀN THIỆN BÁO CÁO THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM Ở TỔNG CÔNG TY 3.4.1 Hoàn thiện báo cáo thực Báo cáo thành trung tâm trách nhiệm vừa kênh thông tin hoạt động vừa kênh thông tin trách nhiệm trung tâm trách nhiệm Vì vậy, hoàn thiện báo cáo thành trung tâm trách nhiệm nội dung quan trọng kế toán trách nhiệm, biểu kết cuối quy trình công việc kế toán trách nhiệm trung tâm Hệ thống báo thành trung tâm trách nhiệm phải thể phát huy hai chức kế toán trách nhiệm: - Một là, truyền đạt thông tin - Hai là, trách nhiệm 3.4.2 Báo cáo thực hiện, đánh giá thành trung tâm trách nhiệm chi phí a Báo cáo thực trung tâm chi phí Chỉ tiêu đánh giá hiệu trung tâm chi phí chênh lệch chi phí thực tế chi phí dự toán lập Tuy nhiên, báo cáo thực trung tâm chi phí đơn vị thành viên phản ánh tình hình sử dụng NVL, chi phí nhân công, chi phí SXC thực tế phát sinh chưa thể tình hình biến động chi phí, chưa có sở để gắn trách nhiệm với phận sử dụng Vì vậy, người quản lý sản xuất cần phải phân tích xác định nguyên nhân gây biến động chi phí, sở đề xuất biện pháp thực cho kỳ sau Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 b Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm chi phí Thành trung tâm chi phí đánh giá dựa sở báo cáo chi phí Đồng thời, cần phải phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến biến động chi phí lượng giá Việc phân tích biến động chi phí theo khoản mục chi phí trực tiếp sau Như vậy, qua việc phân tích chi phí trung tâm chi phí, Tổng công ty đánh giá trách nhiệm phận, cá nhân có liên quan việc thực nhiệm vụ, đồng thời tìm nguyên nhân biến động chi phí để có biện pháp khắc phục kịp thời 3.4.3 Báo cáo thực hiện, đánh giá thành trung tâm trách nhiệm doanh thu a Báo cáo thực trung tâm doanh thu Định kỳ, trung tâm doanh thu lập báo cáo thực trung tâm Sau đó, gửi lên Phòng Kinh doanh Công ty để lập báo cáo doanh thu tiêu thụ cho toàn Công ty Sau tổng hợp báo cáo doanh thu tiêu thụ đơn vị thành viên gởi lên, Phòng Kinh doanh Tổng công ty lập báo cáo doanh thu tiêu thụ toàn Tổng công ty b Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm doanh thu Sử dụng phương pháp so sánh để đánh giá mức độ biến động doanh thu so với dự toán Ngoài ra, ta cần sâu phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu doanh thu Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 phương pháp thay liên hoàn hay phương pháp số chênh lệch Trên sở báo cáo phân tích doanh thu, nhà quản trị trung tâm doanh thu đánh giá tình hình thực doanh thu đơn vị mình, doanh thu thực tăng hay giảm so với doanh thu dự toán tìm hiểu nguyên nhân gây biến động doanh thu đề giải pháp khắc phục 3.4.4 Báo cáo thực hiện, đánh giá thành trung tâm trách nhiệm lợi nhuận a Báo cáo thực trung tâm lợi nhuận Báo cáo thực trung tâm lợi nhuận gửi từ báo cáo trung tâm chi phí, kết hợp với báo cáo kết kinh doanh trung tâm lợi nhuận công ty thành viên đơn vị tiến hành lập báo cáo gửi Tổng công ty b Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm lợi nhuận Để đánh giá thành Trung tâm trách nhiệm lợi nhuận ban giám đốc Tổng công ty dựa vào báo cáo phân tích trung tâm lợi nhuận để so sánh, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trung tâm lợi nhuận để có chiến lược sách điều tiết cụ thể phù hợp với mục tiêu phát triển toàn Tổng công ty 3.4.5 Báo cáo thực hiện, đánh giá thành trung tâm trách nhiệm đầu tƣ a Báo cáo thực trung tâm đầu tư Báo cáo thực trung tâm đầu tư lập Tổng công ty để theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả, chất lượng đầu tư Đây báo Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 cáo tổng quát loại báo cáo trung tâm trách nhiệm Báo cáo giúp cho Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc có thông tin cần thiết cho việc định b Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm đầu tư Đây báo cáo quan trọng nhà quản trị cấp cao Trên sở báo cáo này, nhà quản trị cấp cao đánh giá xác giá trị đồng vốn bỏ ra, từ đề chiến lược kinh doanh có định đầu tư đắn để đảm bảo tồn phát triển DN Việc đánh giá thành Trung tâm đầu tư dựa tiêu tài sau: - Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) - Lợi nhuận lại (RI) 3.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG Để tổ chức thành công kế toán trách nhiệm Tổng công ty Miền Trung, nhà lãnh đạo Tổng công ty đơn vị thành viên cần phải nhận thức tầm quan trọng lợi ích thiết thực kế toán trách nhiệm quản lý điều hành doanh nghiệp Thực coi kế toán trách nhiệm công cụ quản lý, giúp doanh nghiệp nắm bắt, kiểm soát toàn hoạt động Để xây dựng thành công kế toán trách nhiệm Tổng công ty, ban lãnh đạo cần hoàn thiện cấu trúc tổ chức cách khoa học gồm tổ chức máy kinh doanh hợp lý, cần có phân chia quyền hạn trách nhiệm cấp quản trị phải thực rõ ràng, không chồng chéo Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN CHUNG Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trọng đến thành hoạt động nhân viên Kế toán trách nhiệm công cụ đánh giá kết hiệu hoạt động trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp Đề tài trình bày khái niệm vai trò kế toán trách nhiệm Là phần kế toán quản trị, kế toán trách nhiệm đóng vai trò cung cấp thông tin cho nhà quản trị việc tổ chức điều hành công ty, đồng thời giúp cho nhà quản trị kiểm soát quản lý, đánh giá điều chỉnh nhằm hướng đến mục tiêu chung doanh nghiệp Đề tài phản ánh thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm Tổng công ty Miền Trung Trên sở thực tế kết hợp với lý luận, tác giả đưa giải pháp tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm TCT MT tổ chức trung tâm trách nhiệm, xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm; hoàn thiện công tác xây dựng dự toán phục vụ đánh giá trách nhiệm trung tâm Tổng công ty Nhìn chung, qua trình nghiên cứu công tác kế toán Tổng công ty Miền Trung, tác giả nhận thấy, việc tổ chức kế toán trách nhiệm Tổng công ty Miền Trung cần thiết có ý nghĩa quan trọng Tổ chức thành công hệ thống kế toán trách nhiệm giúp Tổng công ty có hệ thống cung cấp thông tin tin cậy, giúp cho việc đánh giá kiểm soát chặt chẽ đơn vị, phận TCT, nhằm nâng cao hiệu hoạt động Tổng công ty Footer Page 26 of 145 ... TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG COSEVCO 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY 3.2 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ Ở TỔNG CÔNG TY. .. thiện công tác xây dựng dự toán phục vụ đánh giá trách nhiệm trung tâm Tổng công ty Nhìn chung, qua trình nghiên cứu công tác kế toán Tổng công ty Miền Trung, tác giả nhận thấy, việc tổ chức kế toán. .. hỏi nghiên cứu - Thực trạng kế toán trách nhiệm Tổng công ty Miền Trung? - Thông tin kế toán quản trị đáp ứng nhu cầu quản lý mức độ nào? Tổ chức kế toán trách nhiệm Tổng công ty để nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty miền Trung - Cosevco, Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty miền Trung - Cosevco, Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty miền Trung - Cosevco

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay