Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính Sách Xã Hội thành phố Đà Nẵn

26 102 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:14

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN HOÀNG THÙY LINH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS VÕ DUY KHƯƠNG Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: PGS.TS Kiều Hữu Thiện Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khoảng cách giàu nghèo không vấn đề kinh tế mà vấn đề xã hội.Trƣớc tình hình đó, vấn đề quan trọng hàng đầu đƣợc đặt cho nƣớc ta xóa đói giảm nghèo, nhằm mục đích xóa dần khoảng cách ngƣời nghèo ngƣời giàu, cải thiện chất lƣợng sống cho ngƣời dân Xuất phát từ yêu cầu trên, ngày 04 tháng 10 năm 2002 Thủ tƣớng Chính phủ có định số 131/TTg thành lập Ngân hàng sách xã hội, sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ ngƣời nghèo trƣớc để thực nhiệm vụ cho vay hộ nghèo đối tƣợng sách khác NHCSXH Đà Nẵng khẳng định đƣợc vai trò vị trí quan trọng mục tiêu xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên bên cạnh đó, tính chất phức tạp hoạt động nhƣ: vốn cho vay hiệu chƣa cao, địa bàn rộng, khách hàng đối tƣợng đặc biệt, cho vay uỷ thác qua Hội đoàn thể, địa bàn hay có thiên tai làm cho chất lƣợng cho vay phục vụ ngƣời nghèo nói riêng, hoạt động NHCSXH Đà Nẵng nói chung chƣa thực bền vững Xuất phát từ lý xin chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng” nhằm nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận đói nghèo, cho vay hộ nghèo - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu hoạt động cho vay hộ Footer Page of 145 Header Page of 145 nghèo NHCSXH thành phố Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến việc đánh giá hiểu hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu:  Nội dung: Trong toàn hoạt động cho vay NHCSXH thành phố Đà Nẵng tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay hộ nghèo hiệu hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH thành phố Đà Nẵng  Không gian: Đề tài đƣợc thực nghiên cứu Ngân hàng sách xã hội thành phố Đà Nẵng  Thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích hoạt động cho vay hộ nghèo đánh giá hiệu hoạt động NHCSXH thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 đến 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp thống kê, tổng hợp, so sánh , phân tích, suy luận logic, mô hình hóa, tổng hợp Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm ba chƣơng: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (NHCSXH) CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tổng quan tài liệu nghiên cứu Thực nghiên cứu đề tài này, tác giả tham khảo phƣơng pháp nghiên cứu số luận văn Thạc sĩ nhƣ luận văn tốt nghiệp thực trƣờng đại học thời gian qua, với báo cáo, đề án Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng “Đề án án giảm nghèo địa bàn thành phố Đà Nẵng 2013 – 2017” để chọn lọc làm sở lý luận nghiên cứu cho đề tài Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY HỘ NGHÈO Ở NHCSXH 1.1.1 Khái niệm hộ nghèo, cho vay hộ nghèo a Khái niệm hộ nghèo Hội nghị chống nghèo đói khu vực châu Á – Thái Bình Dƣơng ESCAP tổ chức Băng Cốc, Thái Lan (tháng 9/1993) đƣa định nghĩa nhƣ sau: “Nghèo tình trạng phận dân cƣ không đƣợc hƣởng thỏa mãn nhu cầu ngƣời mà nhu cầu đƣợc xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế xã hội phong tục tập quán địa phƣơng” Đối với chuẩn nghèo thành phố Đà Nẵng năm 2013, khu vực nông thôn 600.000đồng/ngƣời/tháng, khu vực thành thị 800.000 đồng/ngƣời/tháng b Khái niệm cho vay hộ nghèo: Cho vay hộ nghèo khoản cho vay dành riêng cho ngƣời nghèo, có sức lao động nhƣng thiếu vốn để phát triển sản xuất thời gian định phải hoàn trả số tiền gốc lãi, tùy theo nguồn hƣớng theo lãi suất ƣu đãi khác nhằm giúp ngƣời nghèo mau chóng vƣợt qua nghèo đói vƣơn lên hòa nhập cộng đồng Cho vay ngƣời nghèo hoạt động theo mục tiêu, nguyên tắc, điều kiện riêng khác với loại hình cho vay NHTM mà chứa đựng yếu tố sau: Mục tiêu Cho vay ngƣời nghèo nhằm giúp ngƣời nghèo đói có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống, hoạt động mục tiêu XĐGN, không mục tiêu lợi nhuận Footer Page of 145 Header Page of 145 Nguyên tắc cho vay Cho vay hộ nghèo có sức lao động nhƣng thiếu vốn sản xuất kinh doanh Hộ nghèo vay vốn phải hộ đƣợc xác định theo chuẩn mực nghèo đói Bộ LĐ-TBXH địa phƣơng công bố thời kỳ Thực cho vay có hoàn trả (gốc lãi) theo kỳ hạn thỏa thuận hợp đồng vay Phương thức cho vay hộ nghèo NH áp dụng phƣơng thức cho vay lần Mỗi lần vay vốn, hộ nghèo bên cho vay thực đầy đủ thủ tục cần thiết Phƣơng thức cho vay chủ yếu ủy thác cho vay thông qua hội đoàn thể Điều kiện Một điều kiện cho vay hộ nghèo là: Khi đƣợc vay vốn chấp tài sản Bên cạnh đó, ngƣời nghèo phải cƣ trú hợp pháp có danh sách hộ nghèo đƣợc Ủy ban nhân dân cấp xã định theo chuẩn nghèo theo quy định Pháp luật, đƣợc tổ tiết kiệm vay vốn bình xét, lập thành danh sách có xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã Nguồn vốn cho vay - Vốn điều lệ đƣợc cấp hàng năm từ Ngân sách Trung ƣơng, địa phƣơng để thực chƣơng trình cho vay cho đối tƣợng sách theo vùng, theo đối tƣợng - Nguồn vốn huy động thị trƣờng Tuy nhiên, khối lƣợng nguồn vốn huy động phụ thuộc vào khối lƣợng kế hoạch cấp bù từ ngân sách Nhà nƣớc 1.1.2 Sự cần thiết cho vay hộ nghèo a Đói nghèo nguyên nhân gây ổn định xã hội, trở lực lớn nâng cao dân trí: b Đói nghèo làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế Footer Page of 145 Header Page of 145 - xã hội đất nước c Xóa đói giảm nghèo bảo đảm cho đất nước giàu mạnh xã hội phát triển bền vững 1.1.3 Nội dung quy trình hoạt động cho vay hộ nghèo + Đối tƣợng điều kiện vay vốn + Mức cho vay + Quy trình, thủ tục vay vốn + Lãi suất thời hạn cho vay + Phƣơng thức cho vay hộ nghèo + Tổ tiết kiệm vay vốn (TK&VV) + Quy trình thực nghiệp vụ tổ chức giao dịch lƣu động 1.1.4 Đặc điểm hoạt động cho vay hộ nghèo - Đặc điểm cho vay hộ nghèo cho vay dành cho ngƣời nghèo với quy mô vay nhỏ, chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc nên nghiên cứu thƣờng tập trung vào nghiên cứu khả tiếp cận nguồn vốn ngƣời nghèo, tác động nguồn vốn đến việc thoát nghèo… - Vốn vay thƣờng đƣợc ƣu đãi thủ tục, điều kiện vay vốn, lãi suất cho vay… - Các quy trình, thủ tục cho vay, đảm bảo tiền vay, quy định thời hạn vay, quy định trích lập xử lý rủi ro, trình xử lý nghiệp vụ có khác biệt so với quy định NHTM - Thƣờng áp dụng phƣơng pháp giải ngân ủy thác thông qua tổ chức trị - xã hội - Bảo đảm tiền vay không tài sản mà tín chấp thông qua tổ chức đoàn, hội địa phƣơng Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2 HOÀN THIỆN CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NHCSXH 1.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện cho vay hộ nghèo: Cụ thể: - Cung cấp vốn tín dụng, góp phần cải thiện thị trƣờng tài cộng đồng, nơi có hộ nghèo sinh sống: - Cho vay Ngân hàng làm giảm tệ nạn cho vay nặng lãi: - Giúp ngƣời nghèo có việc làm, nâng cao kiến thức tiếp cận thị trƣờng, có điều kiện hoạt động SXKD kinh tế thị trƣờng: - Cung ứng vốn cho ngƣời nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới: 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện cho vay hộ nghèo a Xét mặt kinh tế - Về phía hộ nghèo Chỉ tiêu đánh giá công tác cho vay ngân hàng hộ nghèo đƣợc thể doanh số vay, trả gốc lãi hạn, tỷ lệ nợ hạn thấp, rủi ro sử dụng vốn thấp Công tác cho vay ngƣời nghèo đƣợc đánh giá thông qua tiêu chí: mức sống hộ nghèo, mức sống hộ nghèo đƣợc cải thiện tốt, hiệu cho vay tốt Lũy kế số hộ thoát nghèo lớn, tiêu chí để đánh giá hiệu cho vay hộ nghèo qua thời gian - Về phía ngân hàng Các tiêu mặt kinh tế thể qua nội dung nhƣ: quy mô tín dụng, chất lƣợng tín dụng, quy mô thu nhập chi phí cảu ngân hàng, mức độ đáp ứng nhu cầu vốn, khả tiếp cận nguồn vốn ƣu đãi Quy mô cho vay: Là tiêu thể số tuyệt đối dƣ nợ tín dụng hộ nghèo mức dƣ nợ bình quân hộ nghèo Số Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 tuyệt đối lớn mức dƣ nợ bình quân/ hộ cao, điều thể đƣợc công tác cho vay ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu vốn hộ nghèo Tăng trưởng dư nợ tín dụng hộ nghèo = (Dư nợ tín dụng hộ nghèo năm sau/ Dư nợ tín dụng hộ nghèo năm trước) * 100% Chất lượng cho vay: thể qua tiêu chí: bao gồm tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ khoanh nợ chiếm dụng xâm tiêu Tỷ lệ nợ hạn cho vay hộ nghèo = (dƣ nợ hạn cho vay hộ nghèo/tổng dƣ nợ hộ nghèo) *100% Tỷ lệ nợ khoanh cho vay hộ nghèo = (dƣ nợ khoanh cho vay hộ nghèo/tổng dƣ nợ hộ nghèo) *100% Nợ chiếm dụng xâm tiêu khoản nợ hộ vay bị tổ trƣởng tổ TK&VV lợi dụng chức vụ thu hồi không đem nộp ngân hàng Khả tiếp cận vốn ưu đãi hộ nghèo thể thủ tục đơn giản, thuận tiện, cung cấp nhanh chóng, giảm bớt chi phí công tác cho vay hộ nghèo, nhƣng đảm bảo nguyên tắc cho vay Thu lãi tiền vay, chi phí ủy thác, hoa hồng, trả lãi tiền vay: Mức độ đáp ứng nhu cầu vốn hợp lý hộ nghèo, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, vượt lên thoát nghèo b Xét mặt xã hội - Đối với hộ nghèo Tạo việc làm cho ngƣời lao động: thông qua công tác cho vay hộ nghèo thu hút đƣợc phận con, em hộ nghèo có việc làm ổn định, tạo thêm nhiều cải cho gia đình xã hội, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội, ổn định trật tự trị an toàn xã hội - Đối với ngân hàng Mức độ đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội địa phƣơng: hiệu cho vay cao, ngân hàng có thêm điều kiện để Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 chung Đồng thời nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật ngƣời dân b Nhân tố chủ quan - Về phía ngân hàng Chiến lƣợc hoạt động ngân hàng: nhân tố quan trọng ảnh hƣởng đến trình đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng Nếu ngân hàng định hƣớng hoạt động cụ thể việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng không đảm bảo Chính sách tín dụng ngân hàng: bao gồm yếu tố giới hạn cho vay đối tƣợng vay, kỳ hạn tín dụng, lãi suất cho vay, khoản vay thực đƣợc, đảm bảo khả toán nợ ngân hàng… đảm bảo bình đẳng tiếp cận vốn Cơ sở vật chất ngân hàng: Cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động ngân hàng mở rộng loại hình dịch vụ Cho vay hộ nghèo loại hình cho vay chứa đựng nhiều rủi ro cao đa phần hộ nghèo ngƣời thiếu kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, khả nhận thức nhìn chung hạn chế - Về phía khách hàng: Trình độ nhận thức khách hàng: Nếu hộ nghèo có ý thức sử dụng vốn mục đích gặp thuận lợi sản xuất, chăn nuôi có hiệu Năng lực sản xuất kinh doanh khách hàng: Khách hàng vay vốn chủ yếu hộ nghèo đối tƣợng sách, mà hộ nghèo thƣờng thiếu nhiều thứ, có tri thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh dẫn đến hiệu hạn chế, sản phẩm sản xuất chi phí cao, chất lƣợng khả cạnh tranh khó vƣợt qua rủi ro sản xuất đời sống Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Tổng quan kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 2.1.2 Thực trạng hộ nghèo thành phố Đà Nẵng 2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo thành phố Đà Nẵng - Nguyên nhân khách quan - Nguyên nhân chủ quan 2.2 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TP ĐÀ NẴNG 2.2.1 Sơ lƣợc lịch sử hình thành phát triển 2.2.2 Chức nhiệm vụ Chi nhánh NHCSXH a Chức b Nhiệm vụ - Huy động vốn - Cho vay 2.2.3 Mô hình tổ chức hoạt động a Bộ phận quản trị b Bộ phận điều hành tác nghiệp 2.2.4 Tổng quan hoạt động cho vay NHCSXH thành phố Đà Nẵng a Nguồn vốn thực năm 2011-2013 Năm 2011 803.842triệu đồng, đến năm 2012 đạt mức 951.799 Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 triệu đồng tăng Trong đó, nguồn vốn từ TW đạt 863 tỷ đồng, tăng lên qua năm, năm 2012 tăng so với năm 2011 18,41%, năm 2013 tăng 16,99% so với năm 2012 Cụ thể, nguồn vốn cân đối từ TW 1.055.480 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 94,80%, tăng 148.112 triệu đồng Trong năm 2013, nguồn vốn huy động đƣợc từ nguồn có tăng lên đột biến, tăng 78,05% so với năm 2012 Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tƣ địa phƣơng đạt 58 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 5,2%, tăng 13.600 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 30,6% Bên cạnh đó, việc vận động tổ viên tham gia tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV đƣợc cấp quyền địa phƣơng đặc biệt quan tâm, tuyên truyền sâu, rộng địa bàn, giúp cho hộ vay có ý thức tiết kiệm, giảm áp lực vấn đề trả nợ b Tình hình cho vay NHCSXH thành phố Đà Nẵng * Chƣơng trình cho vay hộ nghèo Là chƣơng trình kể từ NHCSXH đƣợc thành lâp Cho đến chƣơng trình cho vay hộ nghèo chƣơng trình chiếm tỷ trọng lớn hoạt động cho vay NHCSXH, từ 93.184 triệu đồng ban đầu tính đến năm 2013 tổng dƣ nợ cho vay hộ nghèo tăng lên đến 425.937 triệu đồng (chiếm 38,4% tổng tỷ trọng cho vay NHCSXH) * Chƣơng trình cho vay hộ cận nghèo Chƣơng trình đạt đƣợc số đáng kể 163,611 triệu đồng Chứng tỏ đối tƣợng sách ngày đƣợc quan tâm đƣợc thụ hƣởng sách ngày đa dạng * Chƣơng trình cho vay giải việc làm Đối với chƣơng trình cho vay giải việc làm thời gian qua chi nhánh giải ngân cho vay đƣợc 19.406 triệu đồng năm 2002, tính đến năm 2013 tổng dƣ nợ đạt 38.328 triệu đồng Trong Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 đó, nguồn vốn cho vay Giải việc làm hộ thuộc diện di dời thu hồi đất sản xuất, di dời giải tỏa số tiền 36.700 triệu đồng Thực theo chế cho vay giải việc làm, nguồn vốn nhận ủy thác từ UBND thành phố, nhằm tạo việc làm cho đối tƣợng thuộc diện di dời, giải tỏa Quy định phân phối sử dụng lãi thu đƣợc nguồn vốn Giải việc làm hộ thuộc diện thu hồi đất sản xuất, di dời giải tỏa từ ngân sách UBND thành phố ủy thác: Trích 50% chi trả phí ủy thác cho NHCSXH Trích 20% cho Sở Lao động – Thƣơng binh Xã hội thành phố Trích lập 30% Quỹ dự phòng rủi ro * Chƣơng trình cho vay nƣớc vệ sinh môi trƣờng nông thôn Theo định số 62/2004/QĐ – TTg ngày 16/04/2004 Thủ tƣớng phủ, NHCSXH Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng phối hợp với tổ chức nhận ủy thác trung tâm nƣớc thành phố Đà Nẵng để triển khai thực Trong thời gian thực từ năm 2006 đến giải ngân đƣợc 52.957 triệu đồng, nhờ vào chƣơng trình cho vay giúp nông dân đƣợc sử dụng nƣớc vệ sinh * Chƣơng trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn Đến 30/12/2012 tổng nguồn vốn giải ngân cho vay là345.969 triệu đồng Nhờ vào nguồn vốn vay hàng chục ngàn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, tình trạng học sinh sinh viên bỏ học tiền trang trải chi phí học tập * Chƣơng trình cho vay đối tƣợng CS lao động có thời hạn nƣớc Đây chƣơng trình đƣợc triển khai từ năm 2004, sau gần 10 năm thực tổng dƣ nợ cho vay chƣơng trình giảm 124 triệu đồng Chƣơng trình cho vay có số hạn chế nhƣ mức cho vay thấp, chƣa gắn việc cho vay với dịch Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 vụ nhận chuyển tiền từ nƣớc * Chƣơng trình Cho vay Thƣơng nhân vùng khó khăn Chƣơng trình thực theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/07/2009 Thủ tƣớng Chính phủ tín dụng thƣơng nhân hoạt động thƣơng mai vùng khó khăn văn hành NHCSXH cho vay thƣơng nhân hoạt động thƣơng mại vùng khó khăn Nguồn cho vay đối tƣợng năm vừa qua bao gồm 365 triệu đồng từ nguồn vốn cân đối từ TW, 600 triệu đồng từ nguồn vốn cân đối địa phƣơng * Cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Đây chƣơng trình àm ngân hàng CSXH vay Ngân hàng Tái thiết Đức với lãi suất ƣu đãi Đến năm 2013 tổng dƣ nợ đạt 7.244 triệu đồng với 25 doanh nghiệp đƣợc cho vay, giảm 243 triệu đồng so với năm 2012 * Chƣơng trình cho vay Hộ ĐB DTTS Nghèo, đời sống khó khăn Đây chƣơng trình đƣợc thực đồng bào dân tộc thiểu số xã miền núi Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh thuộc huyện Hòa Vang với số dƣ nợ 1.000 triệu đồng/1.000 triệu đồng, đạt 100% Thực theo Quyết định số 1592/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 Thủ tƣớng Chính phủ việc tiếp tục thực số sách hỗ trợ đất sản xuất, đất nƣớc sinh hoạt đến năm 2010 cho đồng bào thiểu số nghèo đời sống khó khăn sinh sống nghề nông, lâm nghiệp 2.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Quy trình cho vay hộ nghèo NHCSXH Việt Nam a Đối tượng điều kiện vay vốn b Mức cho vay hộ nghèo c Quy trình thủ tục vay vốn Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 d Lãi suất cho vay e Thời hạn cho vay f Phương thức cho vay hộ nghèo g Tổ tiết kiệm vay vốn (Tổ TK&VV) h Quy trình thực nghiệp vụ tổ giao dịch lưu động 2.3.2 Nguồn vốn cho vay hộ nghèo Năm 2013 tổng nguồn vốn 425.937triệu đồng, nguồn vốn từ TW 418.641 triệu đồng, nguồn vốn từ địa phƣơng 7.296triệu đồng Nguồn vốn từ TW nguồn để NHCSXH cho vay hộ nghèo, tăng trƣởng nhanh qua năm, đặc biệt năm 2012 với 463.199 triệu đồng nguồn vốn từ nhận ủy thác từ địa phƣơng nguồn vốn huy động địa phƣơng Nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phƣơng từ năm 2011 7.223 triệu đồng đến năm 2013 7.296 triệu đồng Điều chứng tỏ cấp quyền, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm đến hộ nghèo, ngƣời nghèo Nợ hạn năm 2011 13.551 triệu đồng chiếm 3,64% năm 2012 8.456 triệu đồng chiếm 1,83%, năm 2013 nợ hạn 6.348 triệu đồng chiếm 1,49% tổng dƣ nợ hộ nghèo Nợ hạn qua năm giảm rõ rệt Đây điều đáng mừng, cho thấy chất lƣợng cho vay ngày đƣợc nâng cao, hộ nghèo sử dụng vốn có hiệu hơn, mang lại thu nhập đáp ứng nhu cầu thân, gia đình, trả nợ lại cho NHCSXH hạn 2.3.3 Một số tiêu chủ yếu hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH thành phố Đà Nẵng 2011-2013 Tổng dƣ nợ NHCSXH thành phố Đà Nẵng công tác cho vay hộ nghèo tăng từ năm 2011 đến 2012, sang năm 2013 số có sụt giảm nhẹ Năm 2011 dƣ nợ 372.017 triệu đồng việc tăng trƣởng dƣ nợ tiếp tục thể qua số liệu năm 2012 với Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 463.199 triệu đồng Năm 2013, dƣ nợ cho vay hộ nghèo 425.934 triệu đồng Điều cho thấy, qua năm nhu cầu vay tăng lên, tốc độ giải ngân lớn hơn, hộ nghèo đƣợc ƣu đãi nhiều hơn, mức vay lớn hơn, thời hạn vay dài hơn, giúp ngƣời nghèo giải việc làm, cải thiện đời sống thân gia đình 2.3.4 Tình hình cho vay hộ nghèo NHCSXH thành phố Đà Nẵng Năm 2011 doanh số cho vay 72.503 triệu đồng, năm 2012 167.236 triệu đồng Doanh số cho vay từ năm 2010-2011 giảm xuống dƣ nợ năm tăng lên nguồn vốn cho vay đƣợc tập trung quay vòng không cấp Trong năm 2012, doanh số cho vay giảm nhẹ so với năm 2011(giảm 5,56%) Tuy nhiên đến năm 2013 doanh số cho vay tăng vọt lên 167.235 triệu đồng, tăng 94.733 triệu đồng so với năm 2012, tốc độ tăng 130,6% Trong đó, doanh số thu nợ năm 2013 tăng so với năm 2012, tăng 20,59% Chi nhánh nắm bắt nhu cầu vay vốn từ đối tƣợng hộ nghèo địa phƣơng, tận dụng nguồn vốn vay không để tổn đọng, lãng phí vốn Công tác thu hồi nợ vay đạt kết cao a Tình hình cho vay hộ nghèo theo phương thức ủy thác Dƣ nợ hộ nghèo ủy thác qua Hội Phụ Nữ (HPN) cao nhất, tổ chức trị khác nhƣ Hội Nông Dân (HND), Hội Cựu Chiến Binh (CCB), Đoàn Thanh Niên (ĐTN) không cao so với dƣ nợ HPN song có xu hƣớng gia tăng vào năm sau, góp phần làm tăng tổng dƣ nợ.HPN đóng vai trò quan trọng, chủ đạo hoạt động cho vay vốn hộ nghèo NHCSXH Cụ thể: Dƣ nợ Hội PN năm 2013 tăng lên 540.770 triệu đồng so với năm 2012 có 259.962 triệu đồng, chiếm tỷ trọng gần 50% Tuy Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 nhiên tỷ trọng lại giảm xuống từ 56,13% năm 2012 48,75% năm 2013 Tỷ lệ vay vốn trực tiếp giảm xuống, năm 2013 2,58% tƣơng ứng với 28.621 triệu đồng Việc thực cho vay thông qua tổ chức ủy thác ngày hiệu hơn, thu hút nhiều ngƣời dân đến với Còn phía cho vay thông qua Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh Niên năm 2013 tăng trƣởng so với năm trƣớc số tuyệt đối tỷ lệ phần trăm Điều cho thấy có dịch chuyển vốn ủy thác sang kênh quản lý Xét nợ hạn, ta thấy đƣợc nợ hạn giảm tất tổ chức trị - xã hội qua thời gian năm Tuy Hội PN hội có dƣ nợ lớn tổ chức hội, nhƣng qua số liệu năm Hội ND hội có NQH b Tình hình cho vay hộ nghèo theo địa bàn Tình hình dƣ nợ quận thành phố Đà Nẵng tăng qua năm, năm sau cao so với năm trƣớc, đƣợc phân bổ cho tất quận, huyện Trong đó, huyện Hòa Vang Sơn Trà có số hộ nghèo cao so với quận khác thành phố nên nguồn vốn cho vay tập trung hai quận có cao so với quận khác Dƣ nợ huyện Hòa Vang năm 2013 70.136 triệu đồng chiếm tỷ trọng 16,47% tổng dƣ nợ, dƣ nợ quận Sơn Trà 70.126 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 16,46% tổng dƣ nợ Điều cho thấy ƣu đãi sách việc phân bổ vốn cho quận, huyện, vùng có nhu cầu vốn lớn song khả trả nợ chƣa cao Thành phố ƣu tiên nguồn vốn nhiều đến khu vực vùng sâu, vùng xa trung tâm thành phố Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Bằng nhiều biện pháp hữu hiệu nhƣ: tiếp tục nâng cao chất lƣợng hoạt động tổ vay vốn, tổ chức đối chiếu công khai đến hộ vay, tăng cƣờng công tác sở, củng cố hoạt động điểm giao dịch, phối hợp với Hội, đoàn thể tổ chức họp giao ban định kỳ, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán Hội tổ TK&VV, tăng cƣờng công tác tuyên truyền vận động ngƣời dân nhằm nâng cao ý thức trả nợ, chấp hành nghiêm túc quy định NHCSXH nên hạn chế công tác cho vay đƣợc phát chấn chỉnh kịp thời 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.4.1 Những kết đạt đƣợc a Xét mặt kinh tế - Xét quy mô tín dụng, qua năm quy mô tín dụng tăng lên - Về chất lƣợng tín dụng: Xét tiêu chí để đánh giá chất lƣợng cho vay tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ khoanh tỷ lệ chiếm dụng xâm tiêu thấy đƣợc chất lƣợng cho vay năm sau tốt năm trƣớc - Xét khả tiếp nhận vốn hộ nghèo: số lƣợng hộ nghèo đƣợc tiếp xúc với nguồn vốn vay ngày tăng b Xét mặt xã hội Hoạt động cho vay hộ nghèo góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo thành phố.Trong năm 2013, có 7.700 hộ vƣơn lên thoát nghèo Chƣơng trình cho vay hộ nghèo có tác động tích cực đến thu nhập hộ dân, cải thiện đời sống hộ nghèo, mức độ phát triển kinh doanh ngày cao Chƣơng trình có tác động tích cực đến việc giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình, nhiều ngƣời dân Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 2.4.2 Những mặt hạn chế cho vay hộ nghèo nguyên nhân - Nguồn vốn cho vay hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu hộ nghèo địa bàn, nguồn vốn cho vay giải việc làm hộ thoát nghèo để chống tái nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững - Dƣ nợ hạn cho vay hộ nghèo chiếm tỷ lệ tƣơng đối lớn 1,66% tổng dƣ nợ chƣơng trình cho vay hộ nghèo, chủ yếu hộ vay di dời giải tỏa nên địa phƣơng chƣa xác định đƣợc địa để thu hồi vốn Một phận lao động trẻ chƣa thiết tha học nghề, định hƣớng nghề nghiệp hạn chế dẫn đến khó tìm đƣợc việc làm, ảnh hƣởng đến thu nhập đời sống gia đình Bên cạnh đó, Nợ chiếm dụng xâm tiêu nhận bàn giao lâu, đa số trƣờng hợp vi phạm tài sản, khó khăn tài nên có án Tòa án nhƣng thi hành - Chất lƣợng hoạt động số đơn vị Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV chƣa đồng KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỦA THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO ĐẾN NĂM 2020 3.1.1 Định hƣớng chung 3.1.2 Mục tiêu 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Chi nhánh đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đến hạn tham mƣu cho UBND để tăng nguồn vốn ủy thác cho NHCSXH + Chỉ đạo cho cán tín dụng, cán Hội ban quản lý tổ TK&VV kiểm tra, xem xét khoản nợ đến hạn để biết đƣợc khoản nợ đến hạn giúp cho việc tập trung thu hồi nợ hộ nghèo + Chi nhánh nên gửi thông báo cho hộ nghèo khoản nợ đến hạn trƣớc 01 tháng để hộ vay vốn trả đƣợc nợ thời hạn + Cán ngân hàng cần thƣờng xuyên phối hợp với ban quản lý tổ TK&VV để yêu cầu tổ viên cung cấp thông tin cần thiết tình hình SXKD thông tin khác liên quan đến việc vay vốn trả nợ cho ngân hàng để kịp thời hộ trợ có khó khăn xảy 3.2.2 Tăng cƣờng công tác huy động vốn địa phƣơng thông qua Tổ TK&VV tổ chức cá nhân 3.2.3 Tăng cƣờng phối hợp chặt chẽ, tích cực với Lãnh đạo phƣờng, xã, Hội đoàn thể sở, Tổ trƣởng tổ TK&VV để xử lý nợ hạn + Ngày hoàn thiện khâu bình xét cho vay từ sở Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 cách dân chủ công khai, để lựa chọn hộ vay đối tƣợng, sử dụng vốn vay có hiệu + Chi nhánh nên có phối hợp tốt với hội đoàn thể, trƣởng thôn, phụ trách khối phố để đáp ứng tốt nhu cầu vốn hộ nghèo, đƣa mức cho vay thời hạn cho vay phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn hộ nghèo thời điểm, mức vay, thời hạn cho vay, tránh tình trạng phân bổ mang tính bình quân nhƣ + Chi nhánh nên nâng cao chất lƣợng hoạt động điểm giao dịch lƣu động xã, phƣờng, chất lƣợng hoạt động ủy thác chất lƣợng hoạt động Tổ TK&VV 3.2.4 Đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán Hội, cán giảm nghèo, Ban quản lý tổ TK&VV với việc đào tạo cán tín dụng Ngân hàng NHCSXH chi nhánh Đà Nẵng nên đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán tín dụng NH, cán Hội, cán nhận ủy thác, Ban quản lý tổ TK&VV theo tháng, quý để nâng cao nghiệp vụ, hiểu biết Cũng nhƣ thông qua tạo nơi giao lƣu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cán làm công tác cho vay hộ nghèo 3.2.5 Kết hợp cho vay lồng ghép với chƣơng trình khuyến nông, khuyến lâm, ngƣ nghiệp, hƣớng nghiệp, dạy nghề, hƣớng dẫn cách làm ăn, chuyển giao kỹ thuật kinh nghiệm, dạy nghề, hƣớng dẫn cách làm ăn, chuyển giao kỹ thuật kinh nghiệm 3.2.6 Tăng cƣờng hệ thống kiểm tra, giám sát + Tăng số lƣợng cán làm công tác kiểm tra phòng Kiểm tra kiểm toán nội Ngân hàng thành phố phòng giao dịch quận, huyện + NHCSXH thành phố tăng cƣờng kiểm tra, giám sát phòng giao dịch quận, huyện, hoạt động tổ chức hội quận, huyện, xã, phƣờng hoạt động tổ vay vốn Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 Ngoài ra, việc kiểm tra chéo đột xuất lại cán tín dụng ngân hàng cần phải đƣợc quan tâm 3.2.7 Nâng cao chất lƣợng hoạt động điểm giao dịch lƣu động xã, phƣờng 3.2.8 Chi nhánh cần thực việc công khai hóa hoạt động a Chính sách cho vay NHCSXH b Thủ tục, hồ sơ vay vốn 3.2.9 Hoàn thiện quy trình thủ tục vay vốn Để tạo điều kiện cho hộ nghèo sử dụng vốn có hiệu quả, Ngân hàng nên đƣa cách thức giải ngân linh hoạt, phù hợp với nhu cầu dự án sản xuất hộ nghèo Bên cạnh đó, Ngân hàng nên tạo điều kiện cho hộ nghèo trả nợ cách thức phù hợp với khả thu hồi vốn họ, tránh trƣờng hợp cứng nhắc quy trình thu nợ, gây khó khăn cho hộ nghèo 3.2.10 Nâng cao hiệu hoạt động tổ TK&VV + Chi nhánh nên cử ngƣời đại diện để tham gia vào việc sinh hoạt tổ, nội dung sinh hoạt tổ phải thiết thực bổ ích + Kết hợp với tổ chức nhận ủy thác quận, huyện, xã, phƣờng tăng cƣờng công tác đào tạo tập huấn ban quản lý tổ + Việc theo dõi, quản lý nợ, hạch toán ghi chép lƣu giữ hồ sơ sổ sách ban quản lý tổ phải khoa học, đầy đủ, theo quy định + Hàng tháng trì nâng cao chất lƣợng họp giao ban với Hội đoàn thể phƣờng, xã điểm giao dịch vào ngày giao dịch quy định Thƣờng xuyên phối hợp với Hội đoàn thể, Tổ TK&VV xem xét xử lý nợ cách kịp thời hộ vay có nhu cầu Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 3.2.11 NHCSXH chi nhánh Đà Nẵng tích cực thực công tác tuyên truyền chủ trƣơng Nhà nƣớc NHCSXH 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với NHCSXH Việt Nam 3.3.2 Đối với cấp Trung ƣơng (Chính phủ, ngành quản lý Nhà nƣớc) Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Qua 10 năm hoạt động (2003 – 2013), chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng có đóng góp to lớn nghiệp XĐGN Việt Nam nói chung nghiệp XĐGN toàn thành phố nói riêng Nhờ vào hỗ trợ từ nguồn vốn vay hộ nghèo có nhiều hộ nghèo vƣơn lên làm ăn, thoát nghèo, vƣơn lên làm giàu đóng góp cho xã hội.Trong trình thực hiện, bên cạnh ƣu điểm, thành tựu đạt đƣợc mặt chƣa làm đƣợc cần phải khắc phục.Vì vậy, đề tài đƣợc nghiên cứu nhằm đƣa giải pháp để góp phần hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo địa bàn thành phố Bên cạnh đó, đƣa số đề xuất, kiến nghị NHCSXH Việt Nam, cấp quyền địa phƣơng, với Chi nhánh NHCSXH thành phố Dƣới góc độ nhìn nhận đánh giá học viên, trình phân tích đánh giá không tránh khỏi sai sót nhƣng hi vọng với nỗ lực nghiên cứu đề tài góp phần giúp ích cho việc hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo thời gian tới Footer Page 26 of 145 ... TRẠNG HOÀN THIỆN CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Tổng quan kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng... SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (NHCSXH) CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Footer Page... LUẬN VỀ HOÀN THIỆN CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY HỘ NGHÈO Ở NHCSXH 1.1.1 Khái niệm hộ nghèo, cho vay hộ nghèo a Khái niệm hộ nghèo Hội nghị chống nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính Sách Xã Hội thành phố Đà Nẵn, Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính Sách Xã Hội thành phố Đà Nẵn, Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính Sách Xã Hội thành phố Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay