Hoàn thiện công tác cho vay hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành Sơ

26 105 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:14

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỒNG THỊ KIM NGÂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY HẠN MỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 1: TS Nguyễn Hiệp Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, ngân hàng nắm giữ vai trò quan trọng thay kinh tế Ngân hàng kênh trung gian luân chuyển nguồn vốn từ nơi thừa vốn đến nơi có nhu cầu sử dụng vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vào hội kinh doanh sinh lời hay giải nhu cầu tiêu dùng Một hoạt động khiến ngân hàng trở nên quan trọng hết hoạt động cho vay Cho vay chiếm tỷ trọng chủ yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam Về phía doanh nghiệp, nguồn vốn kinh doanh đáp ứng kịp thời tảng vững để doanh nghiệp trì mở rộng hoạt động sản xuất Trong cấu vốn, nguồn vốn chủ sở hữu ổn định lại không đủ lớn để tài trợ hết tất nhu cầu phát sinh chu kỳ sản xuất, nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Để giải vấn đề này, doanh nghiệp tiến hành vay vốn ngắn hạn ngân hàng theo phương thức hạn mức tín dụng Trên thực tế, doanh nghiệp tìm đến tài trợ vốn ngắn hạn ngân hàng thường khuyến khích sử dụng phương thức vay vốn theo hạn mức tín dụng, đặc biệt doanh nghiệp có uy tín, hoạt động kinh doanh ổn định, minh bạch có lịch sử quan hệ tín dụng tốt Những ưu điểm phương thức cho vay mang lại chủ động việc sử dụng hiệu nguồn vốn doanh nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 Nhận thức vấn đề trên, sau thời gian làm việc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành, định lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác cho vay hạn mức tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành Sơn” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận công tác cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng - Phân tích đánh giá công tác cho vay theo hạn mức tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn - Đề xuất số giải pháp sở l luận thực ti n nhằm hoàn thiện công tác cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: công tác cho vay theo hạn mức tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi thời gian: Chỉ lấy số liệu từ năm 2011 đến năm 2013 - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu công tác cho vay theo hạn mức tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Phƣơng pháp nghiên cứu Tổng hợp số liệu thu thập nội ngân hàng công tác cho vay theo hạn mức tín dụng doanh nghiệp Việc phân tích Footer Page of 145 Header Page of 145 số liệu dựa phương pháp thống kê, so sánh Dựa phương pháp phân tích tổng hợp để đánh giá thực trạng kết hợp với l luận để đưa giải pháp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung đề tài chia làm chương sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng thương mại Chƣơng 2: Thực trạng công tác cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Chƣơng 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tác giả tham khảo số đề tài có nội dung nghiên cứu tương đồng như: “Giải pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, chi nhánh Gia , tác giả Phan Thị nh Thu; “Cho vay theo hạn mức tín dụng doanh nghiệp vừa nh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Thực trạng giải pháp , tác giả Đoàn Vũ Thiên, “Phát triển cho vay theo hạn mức tín dụng Chi nhánh Techcombank Hưng ên , tác giả ê Thị Hồng Th y Trong luận văn tác giả nhấn mạnh vào việc hoàn thiện mặt hạn chế công tác cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm hoạt đ ng cho vay Theo khoản 16, điều 04 uật tổ chức tín dụng năm 2010 số 47/2010/QH12 ban hành ngày 16/06/2010 “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo th a thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi 1.1.2 Phân loại hoạt đ ng cho vay a Ph n oại theo ối tượng u tư b Ph n oại theo h nh thức m o c Phân oại theo th i hạn cho v 1.1.3 Các phƣơng thức cho vay - Cho vay lần phương thức cho vay mà lần vay KH tổ chức tín dụng làm thủ tục vay vốn cần thiết kí kết HĐTD - Cho vay hạn mức tín dụng cách thức cho vay cách NH xác định cho KH hạn mức tín dụng khoảng thời gian định Phương thức cho vay áp dụng cho KH có nhu cầu vay vốn (thường xuyên) với NH, KH có vòng quay vốn lưu động cao - Phương thức cho vay theo dự án đầu tư Footer Page of 145 Header Page of 145 - Cho vay hợp vốn - Cho vay trả góp Ngoài ta số phương thức cho vay khác chiết khấu; cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ, 1.1.4 Vai tr hoạt đ ng cho vay Đối v i n n inh t Đối v i ng n h ng 1.1.5 Rủi ro hoạt đ ng cho vay NHTM Ngu ên nh n thuộc v ng n h ng - Thứ yếu k m đội ngũ cán - Thứ hai giám sát cấp quản l NH thiếu sát - Thứ ba Ngân hàng chưa đa dạng hoá danh mục đầu tư - Thứ tư định giá khoản vay không theo mức độ rủi ro KH Ngu ên nh n thuộc v ngư i v - Thứ KH kinh doanh thua lỗ nên khả trả nợ - Thứ hai KH cố tình chiếm dụng vốn ngân hàng c Nguyên nhân khác 1.2 PHƢƠNG THỨC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm cho vay theo hạn mức tín dụng a Sự c n thi t củ oại h nh cho vay theo HMTD Trong kinh doanh, lưu chuyển tiền vào tiền thường không ăn khớp mặt thời gian quy mô Đây tượng tất yếu chu kỳ hoạt động chu kỳ ngân quỹ định Về nguyên tắc, DN nên tận dụng huy động tất nguồn vốn ngắn hạn mà DN tận dụng Khi thiếu hụt sử dụng nguồn tài trợ ngắn hạn NH Footer Page of 145 Header Page of 145 Nhưng lần xuất nhu cầu vay vốn, DN lại phải lập đơn đề nghị chờ NH x t duyệt vay thủ tục liên quan Nắm bắt nhu cầu tiếp cận nguồn vốn ổn định thường xuyên DN, NH triển khai phương thức cho vay ngắn hạn để giải vấn đề Đó phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng b Khái niệm cho v theo hạn mức tín dụng Việc cho vay ngắn hạn NH dựa sở nhu cầu DN nhu cầu xuất phát từ đặc điểm chu kỳ ngân quỹ, quy mô điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, NH cho vay vượt lực tài DN dẫn đến rủi ro cho thân NH người vay Vì vậy, để dung hòa tất lợi ích bên quan hệ tín dụng, cần thiết phải xây dựng giới hạn cho vay V Đ cho DN có quan hệ thường xuyên với NH Giới hạn tối đa cho vay V Đ gọi hạn mức tín dụng (HMTD) Như vậy, HMTD giới hạn tối đa số tiền cho vay mà NH cung cấp cho KH thời hạn định Theo đó, phương thức cho vay theo HMTD phương pháp cho vay để đáp ứng toàn nhu cầu thiếu hụt V Đ theo HMTD cam kết Trong phương thức này, đối tượng cho vay đối tượng tổng hợp, toàn nhu cầu V Đ thiếu hụt, tức phần chênh lệch TS Đ với nguồn vốn dài hạn khoản nợ phi NH c Phư ng pháp ác nh hạn mức tín dụng Hạn mức tín dụng số tiền cho vay (dư nợ) tối đa ngân hàng khách hàng thời hạn định Khi xác định hạn mức, ngân hàng yêu cầu doanh nghiệp cần phải khai thác hết nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu tài sản lưu động, phần lại ngân Footer Page of 145 Header Page of 145 hàng tài trợ Hạn mức tín dụng xác định theo công thức sau: Hạn mức tín dụng = Tài sản lưu động - Nợ ngắn hạn phi ngân hàng Phần vốn chủ sở hữu tham gia vào phương án Trong thực tế, NH thường xác định HMTD theo kỹ thuật sau: * Dựa vào chênh lệch nguồn sử dụng nguồn: HMTD = Nhu cầu V Đ kỳ kế hoạch – VTC tham gia – Vốn HĐK Trong đó: (1) Vốn tự có tham gia = Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn phải trả Tổng CPSXKD kỳ kế hoạch (2) Nhu cầu V Đ kỳ kế hoạch = Vòng quay V Đ kỳ kế hoạch * Dựa vào lưu chuyển tiền tệ: - Cơ sở xác định HMTD: Thông qua BCTC, Bảng kế hoạch nhận từ khách hàng, ta dự toán nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp dạng thành tiền để lập bảng lưu chuyển tiền tệ - Trình tự xác định HMTD thông qua lưu chuyển tiền tệ: + Xác định lưu chuyển tiền tệ ròng kỳ dự toán + Tính thặng dự / thâm hụt + So sánh với số dư tiền tối thiểu kỳ dự toán để xác định kế hoạch giải ngân / thu nợ + Xác định HMTD 1.2.2 Công tác cho vay theo hạn mức tín dụng doanh nghiệp Nội dung công tác cho v theo hạn mức tín dụng ối v i nh nghiệp Cho vay theo phương thức HMTD nhiều NH áp dụng Vì sản phẩm có tính cạnh tranh cao Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Mục tiêu mở rộng thị phần cho vay kiểm soát rủi ro hiệu nhà quản trị NH đặt hàng đầu sản phẩm cho vay Ngoài ra, NH mong muốn bán ch o sản phẩm tài khác thông qua sản phẩm cho vay Công tác cho vay theo phương thức HMTD chủ yếu thực CBTD lãnh đạo phòng tín dụng có chức cho vay DN Công tác kiểm tra giám sát tín dụng thực xuyên suốt từ trước, sau cho vay Sau cho vay, CBTD thường xuyên theo dõi hoạt động kinh doanh KH để phát dấu hiệu rủi ro để từ có biện pháp ứng xử phù hợp b Quy trình cho vay theo HMTD ối v i nh nghiệp Công tác cho vay theo phương thức HMTD giống tất công tác cho vay khác, bao gồm bước: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp tín dụng theo phương thức HMTD Bước 2: Phân tích tín dụng Bước 3: Quyết định tín dụng Bước 4: Giải ngân Bước 5: Giám sát, thu hồi l tín dụng 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết cho HMTD Sự phát triển củ hoạt ộng - Tốc độ tăng trưởng dư nợ - Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng Chất ượng hoạt ộng c Hiệu qu củ hoạt ộng Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 2.1.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 2.1.3 Cơ cấu tổ chức b máy quản lý C cấu tổ chức ộ má i u h nh củ Ngân hàng TMCP Công thư ng Việt N m – Chi nhánh Ngũ H nh S n Chức nhiệm vụ củ phòng n 2.1.4 Khái quát hoạt đ ng kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn a Hoạt ộng hu ộng vốn củ Ng n h ng CP Công thư ng Việt N m – Chi nhánh Ngũ H nh S n Số dư nguồn vốn huy động Vietinbank Ngũ Hành Sơn vào cuối năm 2011, 2012, 2013 948 tỷ đồng, 1.124 tỷ đồng 976 tỷ đồng Số dư huy động vốn chi nhánh cuối năm 2012 tăng 176 tỷ đồng so với cuối năm 2011, tương ứng tăng 19% Năm 2013, tác động NHNN, lãi suất huy động giảm thấp Vì vậy, nguồn vốn năm 2013 sụt giảm Đến cuối năm 2013, số dư huy động vốn Chi nhánh 976 tỷ đồng, giảm 148 tỷ đồng, tương ứng giảm 13% so với cuối năm 2012 Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 b Hoạt ộng cho vay củ Ng n h ng CP Công thư ng Việt N m – Chi nhánh Ngũ H nh S n Tính đến thời điểm 31/12/2013, tổng số khách hàng dư nợ chi nhánh 1.545 khách hàng với tổng dư nợ cho vay 1.242 tỷ đồng Nợ xấu Vietinbank Ngũ Hành Sơn vào cuối năm 2013 27,2 tỷ đồng - tăng gần tỷ so với năm 2012; đẩy tỷ lệ nợ xấu từ 2,16% năm 2012 lên thành 2,19% năm 2013 Trong đó, nợ xấu phân kh c KHDN cuối năm 2012 24,4 tỷ đồng; vào cuối năm 2013 gần 25 tỷ đồng Tỷ lệ nợ xấu nhóm khách hàng vào năm 2012 năm 2013 2,52% 2,39% Trong giai đoạn nay, chất lượng nợ chi nhánh đánh giá tốt c K t qu hoạt ộng inh nh củ Ng n h ng CP Công thư ng Việt N m – Chi nhánh Ngũ H nh S n Cuối năm 2011, chênh lệch thu chi chi nhánh 47,6 tỷ đồng; cuối năm 2012 chênh lệch thu chi giảm đến 40%, đạt 28,4 tỷ đồng Chênh lệch thu chi chi nhánh tiếp tục giảm vào năm 2013, tiêu đạt 20,2 tỷ đồng vào cuối năm 2013, giảm tỷ đồng so với cuối năm 2012 2.2 CÔNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 2.2.1 Đặc điểm sách cho vay theo hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Khách hàng doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện sau để vay vốn theo phương thức HMTD: (i) Có nhu cầu vốn lưu động doanh thu bán hàng thường xuyên, liên tục; chu kỳ luân chuyển vốn 12 tháng; Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 (ii) Sản xuất kinh doanh, doanh số bán hàng ổn định và/ tăng trưởng tốt; (iii) Có lịch sử quan hệ tín dụng tốt (không có nợ xấu, nợ xử l rủi ro NHCT Tổ chức tín dụng khác); (iv) Có khả tạo tiền từ hoạt động kinh doanh để trả khoản nợ vay đến hạn (dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh xu hướng âm ngày lớn liên tục năm) 2.2.2 Nội dung công tác cho vay theo p ng t c ạn m c tín dụng doan ng iệp đ ợc áp dụng Ngân hàng TMCP Công t ng Việt Nam – C i n án Ng n n Công tác tổ chức Theo phân quyền tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn, công tác cho vay theo phương thức HMTD doanh nghiệp triển khai phòng Khách hàng doanh nghiệp phòng giao dịch số i p nhận hồ s v thẩm nh cho v Sau nhận đầy đủ hồ sơ trên, CBTD thực thẩm định hồ sơ vay vốn Việc thẩm định cho vay Vietinbank Ngũ Hành Sơn thực theo trình tự: - Thẩm định khách hàng - Thẩm định tình hình tài khách hàng - Thẩm định phương án kinh doanh: * Thẩm định tính khả thi phương án SXKD, bao gồm: (i) Tóm lược kế hoạch kinh doanh KH (ii) Đánh giá lực SXKD KH (iii) Khả cung cấp nguyên nhiên, vật liệu yếu tố đầu vào phương án Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 (iv) Thị trường khả tiêu thụ sản phẩm * Thẩm định biện pháp giảm thiểu rủi ro cho kế hoạch SXKD * Phân tích hiệu phương án SXKD, khả trả nợ KH * Xác định hạn mức tín dụng Theo quy định NHCT, HMTD xác định sau: Bước 1: Xác định nhu cầu vốn lưu động bình quân (i) Phương pháp giản đơn Nhu cầu V Đ bình quân CPSXKD cần thiết kỳ kế hoạch = Vòng quay V Đ dự kiến kỳ kế hoạch (ii) Phương pháp đầy đủ Bước 2: Xác định nhu cầu hạn mức vay vốn Nhu cầu hạn mức vay vốn = Nhu cầu V Đ bình quân - VLC – HĐK Trong đó: - V C: Vốn luân chuyển = Tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn - HĐK: Vốn huy động khác chiếm dụng từ ngân sách, vay/ nợ khác * Xác định thời hạn cho vay vào chu kỳ kinh doanh (i) Trường hợp áp dụng theo phương pháp giản đơn: + Vòng quay vốn lưu động dự kiến KH + Xác định theo công thức: (1) + (2) + (3) + (4) - (5) đó: (1) thời gian dự trữ tiền mặt bình quân để toán chi phí thường xuyên tiền mặt (2) thời gian ứng trước tiền hàng cho người bán bình quân (3) thời gian chiếm dụng vốn người bán bình quân (4) thời gian tồn kho bình quân (bao gồm dự trữ vật tư, nguyên, nhiên vật liệu; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 (5) thời gian thu hồi công nợ bình quân (ii) Trường hợp áp dụng theo phương pháp đầy đủ Tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn, thời hạn cho vay xác định dựa vào số vòng quay vốn lưu động dự kiến, theo công thức: Thời hạn cho vay tối đa = 360 ngày Số vòng quay V Đ dự kiến - Thẩm định tài sản bảo đảm c Công tác gi i ng n Khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn vay hạn mức tín dụng th a thuận, doanh nghiệp lập Giấy nhận nợ gửi chứng từ giải ngân cho phòng khách hàng d Công tác iểm tr giám sát s u tín dụng Định kỳ tháng, cán tín dụng thực đánh giá tình hình tài khách hàng Việc kiểm tra tình trạng tài sản bảo đảm thực định kỳ tùy thuộc vào loại tài sản Nhưng tối thiểu hàng năm, chi nhánh phải thực đánh giá lại tài sản bảo đảm Trên thực tế, việc kiểm tra giám sát sau tín dụng Vietinbank Ngũ Hành Sơn sơ sài Tần suất kiểm tra không thực đ ng theo quy định 2.2.3 Kết cho vay theo phƣơng thức hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn a Tình hình cho v Ng n h ng theo phư ng thức hạn mức tín dụng CP Công thư ng Việt N m – Chi nhánh Ngũ H nh S n Năm 2011, dư nợ cho vay HMTD đạt 577 tỷ đồng chiếm 65% dư nợ cho vay KHDN Năm 2012, tỷ trọng dư nợ có thay đổi Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 lớn Dư nợ cho vay theo phương thức hạn mức giảm 69 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 12% so với năm 2011 Năm 2013, dư nợ cho vay theo phương thức hạn mức tăng 75 tỷ đồng, tăng gần 15% so với năm 2012 Số lượng khách hàng vay vốn theo HMTD năm 2012 105, tăng 11 khách hàng so với năm 2011 Năm 2013, dư nợ cho vay theo HMTD cải thiện, tăng 75 tỷ đồng, đạt 583 tỷ đồng Số lượng khách hàng tăng từ 105 khách hàng năm 2012 lên 136 khách hàng năm 2013 b Chất ượng cho v Ng n h ng theo phư ng thức hạn mức tín dụng CP Công thư ng Việt N m – Chi nhánh Ngũ H nh S n Theo đánh giá chất lượng tín dụng máy Kiểm tra kiểm soát nội NHCT khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng, Vietinbank Ngũ Hành Sơn chi nhánh có chất lượng tín dụng tốt khu vực, nợ xấu tỷ lệ nợ xấu thấp khu vực Đối với cho vay doanh nghiệp, Vietinbank Ngũ Hành Sơn có nợ xấu phương thức cho vay lần Chi nhánh dư nợ xấu phương thức cho vay theo HMTD Chi nhánh sàng lọc KH cẩn trọng c h i hạn gi i qu t hồ s cho hách h ng Tại Chi nhánh, thời gian giải hồ sơ lâu so với quy định thời gian r t ngắn, từ ngày vào năm 2011, xuống ngày vào năm 2013 Sự chi tiết quy trình thẩm định gi p CBTD tối thiểu hóa thời gian thẩm định Tuy nhiên, việc thẩm định chủ yếu phụ thuộc vào chủ quan CBTD Năng lực, kinh nghiệm CBTD ảnh hưởng lớn đến nội dung thẩm định thời gian Footer Page 17 of 145 16 Header Page 18 of 145 giải hồ sơ Số lượng CBTD chi nhánh tín đến cuối năm 2013 13 CBTD, có CBTD có kinh nghiệm năm, CBTD có kinh nghiệm từ đến năm CBTD có kinh nghiệm năm 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 2.3.1 Những kết đạt đƣợc công tác cho vay theo hạn mức tín dụng - Quy trình cho vay theo phương thức HMTD DN hoàn thiện sở quy trình cho vay tổng quát DN - Dư nợ số lượng KHDN vay vốn theo phương thức HMTD Vietinbank Ngũ Hành Sơn đà tăng trưởng - Chất lượng nợ cho vay theo phương thức HMTD doanh nghiệp đánh giá tốt - Chi nhánh triển khai tốt chương trình ưu đãi lãi suất cho vay Vietinbank ban hành để làm tăng tính cạnh tranh - Thông qua công tác cho vay theo HMTD doanh nghiệp, CBTD bán ch o sản phẩm khác - Vietinbank ch trọng đến công tác chăm sóc KH 2.3.2 Những tồn hoạt đ ng cho vay theo hạn mức tín dụng - Vietinbank Ngũ Hành Sơn phát sinh trường hợp số KH đề nghị tăng HMTD HMTD cấp chưa phù hợp với nhu cầu KH, HMTD Vietinbank Ngũ Hành Sơn đồng Footer Page 18 of 145 cấp cho KH thấp 17 Header Page 19 of 145 so với nhu cầu vốn thiếu hụt KH thời hạn hoàn trả khoản vay ngắn so với thời hạn thu hồi vốn KH - Dư nợ cho vay theo HMTD nhóm khách hàng thấp - Thời gian giải hồ sơ r t ngắn lớn so với quy định - Việc quản l hạn mức tín dụng doanh nghiệp hoạt động ngành xây lắp nhiều bất cập 2.3.3 Nguyên nhân tồn hoạt đ ng cho vay theo hạn mức tín dụng a Ngu ên nh n chủ qu n - Việc xác định hạn mức tín dụng chi nhánh đơn giản chưa tính đến yếu tố thời vụ - Xác định mức vốn tự có huy động khác tham gia vào phương án chưa hợp l - Chu kỳ SXKD xác định chủ yếu dựa vào vòng quay vốn lưu động dự kiến chung cho mặt hàng phương án, không cụ thể cho nhóm sản phẩm - Việc kiểm tra giám sát sau tín dụng mang tính hình thức nên chưa có khả phát sớm cảnh báo rủi ro - Đội ngũ CBTD Vietinbank Ngũ Hành Sơn m ng, chủ yếu cán mới, kinh nghiệm chưa nhiều - Chi nhánh chủ yếu thực marketing sản phẩm trực tiếp đến KH độ quảng bá hình ảnh sản phẩm chưa cao Ngu ên nh n hách qu n - Các BCTC khách hàng cung cấp có độ tin cậy thấp Footer Page 19 of 145 18 Header Page 20 of 145 - Kinh tế nước chưa tăng trưởng trở lại, cầu thị trường thấp - Đối thủ cạnh tranh lôi k o khách hàng KẾT LUẬN CHƢƠNG Công tác cho vay theo phương thức HMTD doanh nghiệp Vietinbank Ngũ Hành Sơn năm qua đạt thành tựu Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác cho vay theo phương thức HMTD doanh nghiệp Vietinbank Ngũ Hành Sơn nhiều hạn chế Để công tác cho vay theo HMTD doanh nghiệp phát triển ổn định mang lại nhiều lợi ích cho chi nhánh, Vietinbank Ngũ Hành Sơn cần phải có giải pháp để khắc phục hạn chế nêu đôi với phát huy thành tựu đạt Footer Page 20 of 145 19 Header Page 21 of 145 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 3.1.1 Định hƣớng phát triển hoạt đ ng cho vay Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn năm tới 3.1.2 Định hƣớng công tác cho vay theo phƣơng thức hạn mức tín dụng doanh nghiệp - Dư nợ cho vay theo phương thức HMTD doanh nghiệp tăng trưởng từ 12% đến 14%, chiếm tỷ trọng tối thiểu 60% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp - Không để phát sinh nợ xấu phương thức cho vay theo HMTD, giảm tỷ lệ nợ hạn - Thời hạn giải hồ sơ vay vốn phải r t ngắn, không ngày làm việc hồ sơ khách hàng ngày làm việc hồ sơ khách hàng cũ tái cấp HMTD - Tăng cường bán ch o sản phẩm, đặc biệt dịch vụ toán chi lương qua tài khoản TM 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN o n t iện Footer Page 21 of 145 ác đ n MT v t i ạn c o va 20 Header Page 22 of 145 Các ác nh H * Nhu cầu vốn lưu động: Việc xác định HMTD dựa vào nhu cầu vốn lưu động bình quân khiến doanh nghiệp d bị thiếu vốn l c vào mùa cao điểm Để khắc phục hạn chế trên, chi nhánh cần điều chỉnh nhu cầu vốn lưu động phương án theo công thức sau: Nhu cầu V Đ tối đa P = Nhu cầu V Đ bình quân P V Đtối đa năm trước x V Đbình quân năm trước Nhu cầu hạn mức vay vốn = V Đtối đa phương án - VLC – HĐK * Vốn tự có huy động khác tham gia: Ngoài việc xác định mức vốn tự có huy động khác tham gia vào phương án chưa rõ ràng Chi nhánh cần đánh giá tính hợp l nguồn vốn tự có mà huy động khác Thực tế vốn tự có khách hàng tham gia vào phương án kinh doanh xác định vốn lưu động ròng cuối kỳ trước theo công thức: V Đ ròng = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn Trong nguồn vốn huy động khác thường chủ yếu nguồn vồn huy động từ Tổ chức tín dụng khác, khả chiếm dụng vốn tăng thêm khách hàng, huy động từ cán công ty Cách ác nh th i hạn cho v Để đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng, chi nhánh cần xác định thời hạn cho vay tối đa với chu kỳ kinh doanh sản phẩm có mức độ luân chuyển chậm Tùy thuộc vào đối tượng giải ngân để xác định thời hạn cho vay giấy nhận nợ, đảm bảo cho vay không vượt chu kỳ sản xuất kinh doanh sản phẩm đó, đảm bảo an toàn vốn cho chi nhánh Footer Page 22 of 145 21 Header Page 23 of 145 3.2.2 Yêu cầu số liệu khách hàng cung cấp * Về áo cáo tài ch nh Đối với BCTC khách hàng lập chưa kiểm toán, yêu cầu khách hàng cung cấp thêm báo cáo thuế để xác minh độ tin cậy BCTC khách hàng cung cấp Trong BCTC khách hàng phải thể chi tiết khoản mục hàng tồn kho, khoản phải thu, phải trả, nợ ngắn hạn Đây khoản mục lớn, có ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch kỳ * Về k ho ch phương án kinh doanh Phương án kinh doanh kỳ kế hoạch chủ yếu xây dựng dựa tình hình kinh doanh kỳ trước Nếu phương án kinh doanh có biến động lớn so với kỳ trước cần đề nghị khách hàng giải trình biến động Những nguồn vốn tham gia vào phương án, cần yêu cầu khách hàng ghi cụ thể nguồn CBTD dựa vào để làm sở thẩm định tính khả thi phương án việc thu xếp nguồn vốn khách hàng Việc chuẩn hóa số liệu yêu cầu khách hàng cung cấp thể chuyên nghiệp chi nhánh trình tổ chức mà gi p CBTD xác định nội dung số liệu cần thẩm định rõ ràng Đồng thời, chi nhánh tránh tình trạng yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ nhiều lần, d gây nên không hài lòng chất lượng phục vụ o n t iện công tác đ o tạo cán ộ v t c cn n Tại Vietinbank, quy trình cho vay xây dựng hợp l chặt chẽ, nhiên chế giám sát việc thực đ ng quy trình đề l ng lẻo Con người yếu tố trung tâm, vừa tảng, nguồn lực để thực thi sách đồng thời yếu tố d Footer Page 23 of 145 22 Header Page 24 of 145 nhân gây tổn thất tín dụng từ rủi ro xuất phát từ yếu tố đạo đức, lực hạn chế Vì vậy, để hoàn thiện công tác cho vay cách hiệu quả, nhà quản trị cần sử dụng tốt yếu tố người Chi nhánh cần: * Hoàn thiện công tác đào tào cán * Phân công công việc trách nhiệm rõ ràng phận, phòng ban * Tiêu chuẩn hóa cán làm công tác tín dụng * Bố trí nhân hợp l , tránh tình trạng thiếu nhân 3.2.4 Hạn chế cho vay theo phƣơng thức hạn mức tín dụng doanh nghiệp ây l p Các doanh nghiệp xây lắp thi công công trình cụ thể, k Hợp đồng thi công cho công trình, quy mô công trình khác Nhu cầu vốn lưu động chủ yếu phát sinh khách hàng tr ng thầu thi công, không mang tính chất thường xuyên Phương thức cho vay lần phù hợp 3.2.5 Tăng cƣ ng kiểm tra giám sát sau tín dụng Mở rộng thị trường cho vay phải đôi với đảm bảo an toàn vốn Vì chi nhánh cần kết hợp việc kiểm tra sử dụng vốn vay với đánh giá tình hình kinh doanh khách hàng khả đảm bảo nợ vay khách hàng Nội dung kiểm tra cần thể rõ hàng hóa hình thành từ vốn vay tồn hình thái nào, giai đoạn trình sản xuất, hàng hóa có đủ để đảm bảo toàn dư nợ vay hay không, đánh giá sơ tình hình kinh doanh khách hàng thời điểm kiểm tra Hàng tháng đánh giá dòng tiền vào dòng tiền thông qua tài khoản toán khách hàng Đối với doanh nghiệp xây lắp, Footer Page 24 of 145 23 Header Page 25 of 145 yêu cầu khách hàng cung cấp bảng chi tiết theo dõi tiến độ thực nghiệm thu theo công trình 3.2.6 Các giải pháp khác * Tích cực tìm kiếm KH chăm sóc KH * Đẩy mạnh công tác huy động vốn * Xây dựng chế trao đổi thông tin hiệu toàn chi nhánh hệ thống 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VÀ CHÍNH PHỦ 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nƣớc * Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng * Điều hành ch nh sách tiền tệ hiệu * Công tác tra * Hoàn thiện l i hệ thống thông tin t n dụng ngành NH 3.3.2 Kiến nghị Chính Phủ KẾT LUẬN CHƢƠNG Công tác cho vay theo phương thức HMTD doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho Vietinbank Ngũ Hành Sơn Tuy nhiên, thực tế công tác chi nhánh số mặt hạn chế Để hoàn thiện công tác cho vay theo phương thức HMTD doanh nghiệp, chi nhánh cần thực đồng thời giải pháp như: hoàn thiện cách xác định HMTD thời hạn cho vay; yêu cầu đầy đủ chi tiết số liệu KH cung cấp; hoàn thiện công tác đào tạo tổ chức nhân sự; hạn chế cho vay theo phương thức HMTD doanh nghiệp xây lắp, tăng cường kiểm tra giám sát tín dụng, Footer Page 25 of 145 24 Header Page 26 of 145 KẾT LUẬN Thành phố Đà Nẵng xem đầu tàu phát triển kinh tế miền Trung Trong trình phục hồi, ổn định sau khủng hoảng bước tăng trưởng kinh tế tương lai, nhu cầu vốn chủ thể sản xuất kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp gia tăng Vì hội thách thức ngành Ngân hàng lớn Đi đôi với việc phát triển sản phẩm ngân hàng khác việc ch trọng đa dạng hóa hình thức cho vay điều kiện để gia tăng thị phần, tăng thu nhập cho ngân hàng đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng Trong đó, phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng với tính chủ động việc sử dụng vốn gi p cho doanh nghiệp bổ sung đầy đủ kịp thời lượng vốn lưu động thiếu hụt Công tác cho vay theo phương thức hạn mức tín dụng Vietinbank Ngũ Hành Sơn đạt nhiều kết đáng khích lệ tồn số vướng mắc cần tháo gỡ để phương thức cho vay hoàn thiện Với giải pháp đưa nêu trên, hy vọng phương thức cho vay phát triển hơn, làm tăng khả cạnh tranh chi nhánh so với chi nhánh khác địa bàn Do hạn chế kiến thức khả tiếp cận thực tế nên luận văn không tránh kh i sai sót cách di n đạt phân tích Kính mong qu thầy cô góp hoàn thiện thêm Footer Page 26 of 145 để tác giả tiếp tục ... lý luận công tác cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng - Phân tích đánh giá công tác cho vay theo hạn mức tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn -... cứu công tác cho vay theo hạn mức tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Phƣơng pháp nghiên cứu Tổng hợp số liệu thu thập nội ngân hàng công tác cho vay. .. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác cho vay hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành Sơ, Hoàn thiện công tác cho vay hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành Sơ, Hoàn thiện công tác cho vay hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành Sơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay