Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Quy Nhơn

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:14

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỖ THỊ LỘC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH QUY NHƠN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 1: TS Nguyễn Thị Hiền Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Hòa Nhân Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu – Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian gần đây, quy định pháp luật BĐTV bổ sung, sửa đổi nhiên nhiều hạn chế, bất cập lý luận so với thực tiễn Sự thiếu quán trình thi hành Luật làm cho quy định phát huy tính hiệu việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bên tham gia giao dịch bảo đảm, mà bên cho vay (là NHTM) Chính bất cập hạn chế với khiếm khuyết sách quy trình quản trị rủi ro ngân hàng lý chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Quy Nhơn” nhằm tổng kết thực trạng công tác BĐTV Vietcombank Quy Nhơn, qua đưa giải pháp để hoàn thiện hoạt động BĐTV Chi nhánh Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận BĐTV NHTM Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng tồn nguyên nhân việc áp dụng biện pháp BĐTV Vietcombank Quy Nhơn thời gian qua Từ đề giải pháp nhằm hoàn thiện công tác BĐTV Vietcombank Quy Nhơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận BĐTV hoạt động tín dụng NHTM thực tiễn BĐTV Vietcombank Quy Nhơn - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tất hình thức BĐTV Vietcombank Quy Nhơn bao gồm bảo đảm tài sản bảo đảm không tài sản Footer Page of 145 Header Page of 145 * Câu hỏi nghiên cứu - Thế hoàn thiện công tác BĐTV? Vai trò BĐTV hoạt động NHTM gì? Những tiêu chí đánh giá kết hoàn thiện công tác BĐTV? Các nhân tố ảnh hưởng đến BĐTV gì? - Thực trạng công tác BĐTV Vietcombank Quy Nhơn nào? Chi nhánh đạt kết công tác BĐTV? Những vấn đề tồn Chi nhánh thực quy trình BĐTV? Nguyên nhân vấn đề tồn tại, hạn chế gì? Những vấn đề cần phải giải để hoàn thiện công tác BĐTV Vietcombank Quy Nhơn? - Giải pháp chủ yếu cần triển khai để hoàn thiện công tác BĐTV Vietcombank Quy Nhơn? Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Về phương pháp luận nghiên cứu + Phương pháp vật biện chứng + Phương pháp lịch sử - Phương pháp nghiên cứu cụ thể Luận văn nghiên cứu sở sử dụng tổng hợp phương pháp suy luận logic: phân tích tổng hợp; quy nạp diễn dịch; phương pháp thống kê; khái quát hóa, hệ thống hóa Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận BĐTV Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác BĐTV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động BĐTV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY 1.1.1 Khái niệm BĐTV BĐTV việc mà khách hàng sử dụng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp (hoặc bên thứ ba) để làm sở bảo đảm cho dư nợ tín dụng ngân hàng khoản thời gian định Nếu đến hạn, khách hàng không thực đầy đủ nghĩa vụ hoàn trả nợ gốc lãi, ngân hàng có quyền phát TSBĐ khách hàng để thu hồi nợ 1.1.2 Vai trò BĐTV a Đối với ngân hàng - BĐTV có vai trò bảo vệ quyền lợi ngân hàng - BĐTV góp phần hạn chế rủi ro tín dụng - BĐTV kích thích hoạt động cho vay NHTM - BĐTV có vai trò quan trọng việc hạn chế tranh chấp xảy ra, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia quan hệ tín dụng ngân hàng b Đối với khách hàng BĐTV động lực thúc đẩy khách hàng trả nợ, khách hàng không trả nợ bị ngân hàng phát tài sản thu hồi nợ, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, sống hàng ngày khách hàng cá nhân, điều đòi hỏi khách hàng cần thận trọng định vay c Đối với kinh tế Thực bảo đảm tiền vay giúp mở rộng tín dụng ngân hàng, đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế, thúc đẩy SXKD phát triển BĐTV không góp phần lành mạnh kinh tế mà Footer Page of 145 Header Page of 145 bảo đảm phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng khách hàng, đem lại hiệu kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào công xây dựng kinh tế theo hướng công nghiệp hoá đại hoá 1.1.3 Các hình thức BĐTV a BĐTV tài sản - Thế chấp BĐTV tài sản chấp việc bên xin cấp tín dụng mang giấy tờ sở hữu gốc hợp pháp chấp tài sản cho bên cấp tín dụng để đảm bảo khả hoàn trả vốn tín dụng - Cầm cố tài sản: Cầm cố tài sản việc bên có nghĩa vụ giao tài sản thuộc sở hữu giấy tờ sở hữu gốc hợp pháp có liên quan cho bên có quyền nắm giữ để bảo đảm việc thực nghĩa vụ dân - BĐTV hình thức bảo lãnh bên thứ ba: Bảo lãnh việc bên thứ ba cam kết với bên cấp tín dụng (người nhận bảo lãnh) thực nghĩa vụ thay cho bên xin cấp tín dụng (người bảo lãnh) đến hạn mà người bảo lãnh không thực thực nghĩa vụ trả nợ - BĐTV tài sản hình thành tương lai: BĐTV tài sản hình thành tương lai việc khách hàng vay sử dụng tài sản hình thành tương lai để đảm bảo thực nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay ngân hàng b BĐTV không tài sản BĐTV không tài sản việc ngân hàng chủ động cho khách hàng vay mà tài sản thuộc sở hữu khách hàng để bảo đảm khả thực nghĩa vụ trả nợ Các thủ tục thực theo quy định pháp luật hệ thống NHTM Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG NHTM 1.2.1 Nội dung công tác BĐTV NHTM a Đối với BĐTV tài sản - Trước cho vay Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ TSBĐ; Thẩm định TSBĐ phương diện khác nhau, bao gồm thẩm định giá trị; lập hợp đồng bảo đảm; nhận bàn giao TSBĐ - Sau cho vay Chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý TSBĐ hồ sơ pháp lý có liên quan - Xử lý TSBĐ khoản vay có vấn đề phát sinh Khi khoản vay đến hạn trường hợp thu nợ trước hạn, Ngân hàng dùng biện pháp để thu hồi nợ thu nợ từ tài khoản tiền gửi, uỷ nhiệm thu, yêu cầu bên bảo lãnh thực nghĩa vụ… mà khách hàng vay không trả không trả đủ nợ việc chuyển nợ hạn tuỳ tình hình cụ thể để ngân hàng định việc xử lý TSBĐ - Thanh toán thu nợ từ việc xử lý TSBĐ Tiền thu từ xử lý TSBĐ toán theo thứ tự sau: Các chi phí cần thiết để xử lý TSBĐ: chi phí bảo quản, quản lý, định giá, quảng cáo bán tài sản, bán tài sản, tiền hoa hồng, chi phí, lệ phí bán đấu giá chi phí cần thiết, hợp lý khác liên quan đến xử lý TSBĐ Thuế khoản phí nộp ngân sách Nhà nước (nếu có) Nợ gốc, lãi vay, lãi hạn tính đến ngày bên bảo đảm bên giữ tài sản giao tài sản cho tổ chức tín dụng xử lý, phí (nếu có) b Đối với BĐTV không tài sản - Trước cho vay: Ngân hàng phải xác định việc cho vay dựa hiệu quả, chất lượng công tác thẩm định tín dụng, nhằm hạn chế tình trạng lựa chọn đối nghịch Footer Page of 145 Header Page of 145 - Sau cho vay: Công tác BĐTV thể qua việc giám sát hoạt động sử dụng vốn người vay nhằm hạn chế rủi ro đạo đức khách hàng - Khi khoản vay có vấn đề phát sinh: Ngân hàng phải sử dụng biện pháp cần thiết để bảo đảm thu hồi vốn vay 1.2.2 Tiêu chí đánh giá kết công tác BĐTV a Quan điểm chất lượng BĐTV Chất lượng bảo đảm tiền vay hiệu hàng loạt công tác mà Ngân hàng tiến hành từ thẩm định dự án, biện pháp trình sử dụng vốn người vay biện pháp rủi ro xảy để bảo đảm khoản cho vay Ngân hàng trả hạn có lãi b Các tiêu chí đánh giá * Các tiêu chí đánh giá khả kiểm soát rủi ro tín dụng: - Tỷ lệ nợ xấu cho vay có bảo đảm nói chung - Tỷ lệ nợ xấu hình thức BĐTV - Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng/Tổng dư nợ - Mức giảm tỷ lệ nợ xóa (nợ xử lý rủi ro)/Tổng dư nợ * Các tiêu chí đánh giá lực tài trợ rủi ro tín dụng - Tỷ lệ thu hồi từ TSBĐ/ tổng khoản nợ xử lý Tiêu chí phản ảnh tổng hợp chất lượng quy trình BĐTV tài sản từ thẩm định TSBĐ đến khâu xử lý TSBĐ - Tỷ lệ xóa nợ ròng tỷ lệ khoản nợ xuất ngoại bảng sau trừ khoản thu hồi/ tổng dư nợ 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢO ĐẢM TIỀN VAY 1.3.1 Nhóm nhân tố bên - Môi trường pháp lý, chế sách Nhà nước - Môi trường kinh tế - Sự cạnh tranh NHTM Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3.2 Nhóm nhân tố bên - Chất lượng công tác quản lý TSBĐ - Công tác thẩm định TSBĐ - Trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng - Hệ thống liệu cập nhật thông tin khách hàng - Chất lượng xử lý TSBĐ - Ứng dụng công nghệ thông tin trình hoạt động - Chính sách tín dụng ngân hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh Quy Nhơn thành lập ngày 16/01/1985 theo Quyết định số 07/QĐ-NH Tổng Giám đốc NHNN Việt Nam (nay gọi Thống đốc NHNN Việt Nam) định số 528/QĐ.NHNT.TCCB-ĐT ngày 05/6/2008 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam việc chuyển đổi Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quy Nhơn thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh Hiện tại, VCB Quy Nhơn có 08 phòng ban 04 phòng giao dịch 2.1.3 Chức nhiệm vụ Chi nhánh a Chức Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận theo phân cấp Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam b Nhiệm vụ - Huy động vốn Khai thác nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng khác nước nước hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn loại tiền gửi khác đồng Việt Nam ngoại tệ; Các hình thức huy động vốn khác theo quy định Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Tín dụng Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đồng Việt Nam đồng ngoại tệ với tổ chức kinh tế, cá nhân hộ gia đình thuộc thành phần kinh tế - Các hoạt động dịch vụ khác + Kinh doanh ngoại hối + Cung ứng dịch vụ toán ngân quỹ gồm + Kinh doanh dịch vụ ngân hàng khác 2.1.4 Khái quát kết hoạt động Chi nhánh từ năm 2010- 2012 a Hoạt động huy động vốn Trong thời gian qua, công tác huy động vốn Vietcombank Quy Nhơn tăng dần qua năm, cụ thể: năm 2011 1.245 tỷ đồng, tăng 211 tỷ đồng, tương đương 120,41% so với năm 2010 năm 2012 1.576 tỷ đồng, tăng 331 tỷ đồng, tương đương tăng 126,59% so với năm 2011 b Hoạt động tín dụng: Về kỳ hạn, dư nợ Chi nhánh tập trung chủ yếu kỳ hạn ngắn, khuynh hướng tất yếu ngân hàng điều kiện kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi, việc kiểm soát dòng tiền khoản vay ngắn hạn ưu tiên so với việc cho vay trung dài hạn Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 luật, lực hành vi dân khách hàng để đánh giá uy tín khách hàng Thẩm định khả tài khách hàng để đánh giá khả trả nợ khách hàng Thẩm định dự án, phương án sản xuất kinh doanh, phương án phục vụ đời sống có khả thi hiệu hay không để xem xét cho vay Tìm hiểu lịch sử tín dụng khách hàng để xem khách hàng có nợ xấu TCTD khác hay không trước định cho vay bảo đảm không tài sản Cuối yêu cầu khách hàng cam kết bổ sung TSBĐ không thực trả nợ đầy đủ hạn c Tài sản nhận BĐTV - Sổ tiết kiệm, tiền gởi có kỳ hạn, vàng bạc, đá quý, chứng từ có giá khác - Bất động sản: Nhà ở, QSD đất ở, hộ, QSD chuyên dùng, QSD đất khác, nhà xưởng, tài sản khác - Máy móc thiết bị, xe ô tô - Hàng hóa, NVL, bán thành phẩm - Quyền phát sinh từ tài sản, từ hợp đồng, quyền đòi nợ… 2.2.3 Những biện pháp mà Vietcombank Quy Nhơn thực nhằm hoàn thiện công tác BĐTV a Hoàn thiện hình thức BĐTV tài sản Các giấy tờ hợp lệ hợp pháp có quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất bao gồm: Quyết định giao đất cấp giấy phép xây dựng nhà quan Nhà nước cấp Giấy tờ sở hữu nhà, đất giấy tờ hợp lệ khác quan có thẩm quyền cấp nhà, đất tranh chấp, không thuộc diện giao cho người khác sử dụng thực sách Nhà nước Việt Nam - BĐTV cầm cố tài sản: Vietcombank quy định lãi suất cho vay cầm cố Giám đốc Chi nhánh cho vay định phù hợp với mức lãi suất thị trường mức chi phí bảo quản vật cầm cố không thấp mức lãi suất ngắn hạn kỳ, để thuận tiện cho ngân Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 hàng việc định hướng quyền rút tiền trường hợp khách hàng không trả nợ, ngân hàng nhận cầm cố giấy tờ có giá khách hàng có hộ thường trú địa bàn thành phố - BĐTV tài sản hình thành tương lai: Giá trị tài sản hình thành tương lai dùng để định mức cho vay Ký hợp đồng bảo đảm xác định sở dự án duyệt đơn vị trực tiếp cho vay chấp nhận; lưu ý trường hợp tài sản hình thành tương lai gắn liền với đất tài sản khác quyền sử dụng đất tài sản khác tài sản chấp đơn vị trực tiếp cho vay b Tổ chức tốt công tác thẩm định TSBĐ (đối với BĐTV TS) thẩm định (đối với BĐTV không tài sản) - Đối với cho vay có bảo đảm tài sản: Thường xuyên giám sát bảo đảm tuân thủ nguyên tắc thẩm định giá trị TSĐB: nguyên tắc thỏa thuận; nguyên tắc khách quan; nguyên tắc thận trọng; nguyên tắc thống nhất; nguyên tắc giám sát - Đối với cho vay bảo đảm tài sản: Thẩm định tư cách pháp nhân, lực pháp luật, lực hành vi dân khách hàng để đánh giá uy tín khách hàng Thẩm định khả tài khách hàng để đánh giá khả trả nợ khách hàng Thẩm định dự án, phương án sản xuất kinh doanh, phương án phục vụ đời sống có khả thi hiệu hay không để xem xét cho vay c Nâng cao chất lượng công tác định giá TSBĐ: Chi nhánh phân cấp đề xuất, thẩm định thẩm quyền định giá TSBĐ.- Nguyên tắc định giá TSBĐ: VCB khuyến khích Chi nhánh thuê tổ chức tư vấn độc lập định giá TSBĐ Trường hợp tự định giá TSBĐ, Chi nhánh thẩm định giá TSBĐ sở giá thị trường tài sản thời điểm xác định, kết hợp loại giá quy định Nhà nước (nếu có); giá mua; giá trị lại sổ sách kế toán; chi phí thực tế, hợp lý để hình thành tài sản yếu tố khác giá, Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 phù hợp với quy định pháp luật thẩm định giá tài sản 2.2.4 Phân tích kết công tác BĐTV Chi nhánh a Tình hình chung cấu dư nợ theo phương thức bảo đảm: Trong hoạt động mình, Vietcombank Quy Nhơn bước áp dụng linh hoạt biện pháp BĐTV cho phù hợp với tình hình thực tế đối tượng khách hàng theo quy định pháp luật quy định Vietcombank Dư nợ cho vay có bảo đảm tài sản chủ yếu (52% - 56%) tăng dần qua năm b Phân tích kết công tác BĐTV - Mức giảm (tăng) tỷ lệ nợ xấu chung: Tương ứng với dư nợ phân theo tính chất bảo đảm thực trạng nợ xấu phân theo tính chất bảo đảm thể sau: Năm 2010 nợ xấu cho vay bảo đảm tài sản 6,6 tỷ đồng chiếm 0,28%, năm 2011 4,4 tỷ đồng chiếm 0,15% đến năm 2012 tăng lên 57,5 tỷ đồng chiếm đến 1,69% tổng dư nợ Chi nhánh Nợ xấu cho vay bảo đảm không tài sản năm 2010 3,63 tỷ đồng chiếm 0,15%, năm 2011 2,4 tỷ đồng chiếm 0,08% đến năm 2012 tăng lên 13,1 tỷ đồng, chiếm 0,39% tổng dư nợ Chi nhánh - Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng: Tỷ lệ trích dự phòng có xu hướng giảm dần qua năm Năm 2010 tỷ lệ trích dự phòng 0,8%, năm 2011 0,78% năm 2012 tỷ lệ giảm xuống 0,77% c Phân tích tình hình cho vay theo hình thức bảo đảm Chi nhánh - Thế chấp: Theo số liệu Chi nhánh, năm 2010 cho vay chấp đạt 1.023 tỷ đồng, năm 2011 tăng lên 1.153 tỷ đồng năm 2012 1.166 tỷ đồng Trong năm 2010-2012 cho vay chấp có tăng dần tốc độ tăng chậm Trong đó, chấp nhà quyền sử dụng đất chiếm tỷ trọng cao tăng dần qua năm, năm 2010 880 tỷ chiếm tỷ lệ 86%, năm 2011 1.026 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 89% năm 2012 tăng lên 1.061 Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 tỷ đồng chiếm đến 91% tổng dư nợ theo hình thức bảo đảm chấp Kế đến chấp máy móc thiết bị chấp ô tô, tàu thuyền hai loại tài sản chiếm tỷ trọng thấp Tương ứng với tỷ lệ dư nợ cao nợ xấu phân theo loại TSTC cao theo, nợ xấu cho vay chấp nhà đất năm 2010 0,66 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,1%, năm 2011 0,308 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,07% năm 2012 43,7 tỷ đồng chiếm tỷ lệ đến 0,76% tổng nợ xấu toàn Chi nhánh Trong chấp máy móc, thiết bị năm qua nợ xấu Chi nhánh chấp ô tô, tàu thuyền tỷ lệ nợ xấu không đáng kể - Cầm cố: Năm 2010 cho vay cầm cố giấy tờ có giá đạt 80 tỷ đồng, đến năm 2011 tăng lên 171 tỷ đồng năm 2012 tăng lên 359 tỷ đồng Việc cho vay cầm cố Chi nhánh chủ yếu cầm cố sổ tiết kiệm Vietcombank phát hành phát sinh nhu cầu vốn đột xuất khách hàng chủ động đem giấy tờ có giá đến ngân hàng cầm cố Thực tế, sản phẩm nhằm gia tăng tiện ích cho sản phẩm tiết kiệm Vietcombank, việc cho vay hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu tự nhiên khách hàng Tuy nhiên, nói hình thức cho vay có rủi ro thấp, đến Vietcombank Quy Nhơn chưa có phát sinh nợ xấu - Bảo lãnh tài sản bên thứ ba: Năm 2010 dư nợ cho vay theo hình thức đạt 127 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31,8%, năm 2011 đạt 265 tỷ đồng chiếm 42,5% đến năm 2012 tăng lên 329 tỷ đồng chiếm tới 55,4% tổng hình thức BĐTV Chi nhánh Đồng thời hình thức bảo đảm có nợ xấu chiếm tỷ lệ cao hình thức BĐTV Vietcombank Quy Nhơn Năm 2010 nợ xấu hình thức 4,04 tỷ đồng, chiếm 39,49%/ tổng dư nợ xấu Chi nhánh, năm 2011 1,18 tỷ chiếm 17,35% đến năm 2012 nợ xấu tăng lên 28,17 tỷ đồng chiếm đến 40% tổng nợ xấu toàn Chi nhánh Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 - Bảo đảm tài sản hình thành tương lai: Chi nhánh thường áp dụng biện pháp với khách hàng có uy tín, làm ăn lâu dài trước có khoản vay Chi nhánh có áp dụng hình thức cầm cố hay chấp Chính mà tình hình cho vay bảo đảm tài sản hình thành tương lai Chi nhánh chiếm tỷ trọng nhỏ tổng dư nợ Cụ thể năm 2010 đạt tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,21% tổng dư nợ, đến năm 2011 tăng lên tỷ đồng chiếm 0,24% tổng dư nợ đến năm 2012 tăng lên 38 tỷ đồng chiếm 1,12% tổng dư nợ Chi nhánh Dư nợ theo hình thức chiếm tỷ trọng nhỏ nên tỷ lệ nợ xấu thấp, năm 2011 nợ xấu 0,3 tỷ đồng chiếm 2,93%, năm 2012 nợ xấu 2,38 tỷ đồng chiếm 3,37% tổng nợ xấu toàn Chi nhánh - Bảo đảm không tài sản: Hình thức chiếm tỷ trọng cao hình thức, năm 2010 dư nợ đạt 1.141 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,02% tổng dư nợ, năm 2011 1.360 tỷ đồng, chiếm 46,01% tổng dư nợ đến năm 2012 dư nợ cho vay bảo đảm không tài sản 1.502 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44,25% tổng dư nợ tất hình thức cho vay Năm 2010 nợ xấu hình thức 3,63 tỷ đồng, chiếm 35,48%/ tổng dư nợ xấu Chi nhánh, năm 2011 2,4 tỷ đồng chiếm 35,3% đến năm 2012 nợ xấu tăng lên 13,1 tỷ đồng chiếm 18,55% tổng nợ xấu toàn Chi nhánh 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI VIETCOMBANK QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Những kết đạt hoạt động BĐTV Chi nhánh a Công tác BĐTV góp phần phát triển toàn diện mặt hoạt động Chi nhánh Thông qua công tác BĐTV gắn với đánh giá phân loại khách hàng, Chi nhánh bước tạo lập mối quan hệ tín dụng, thiết lập Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 mối quan hệ có uy tín Ngân hàng khách hàng, tạo sở vững cho hợp tác bên tương lai b Công tác BĐTV thực linh hoạt hình thức bảo đảm tài sản Linh hoạt chỗ ngân hàng tìm cách thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn kinh doanh Đối với khách hàng có đủ tài sản vay hình thức cầm cố, chấp Song không mà khách hàng TSBĐ hay chưa có uy tín tên tuổi thị trường không tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng Do đó, đối tượng khách hàng thỏa mãn nhu cầu vay vốn thông qua hình thức bảo đảm tài sản hình thành tương lai miễn phương án sản xuất kinh doanh họ có tính khả thi cao theo cách nhìn nhận đánh giá ngân hàng Đây yếu tố quan trọng lý giải cho gia tăng dư nợ nhanh chóng năm qua c Việc thực BĐTV góp phần hạn chế tổn thất kinh doanh, thực mục tiêu an toàn hoạt động tín dụng Chi nhánh Vietcombank Quy Nhơn chấp hành nghiêm túc chế quản lý tín dụng NHNN, áp dụng rộng rãi biện pháp BĐTV tài sản, mở rộng đối tượng khách hàng, đa dạng hóa hình thức cho vay nhằm hạn chế rủi ro mức d Chi nhánh có bước mang tính chiến lược, đắn việc phát triển quan hệ giao dịch với tổ chức kinh tế thuộc thành phần kinh tế quốc doanh Điều phù hợp với xu phát triển chung kinh tế thị trường, đặc biệt trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước diễn mạnh mẽ Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 e Chi nhánh tiến hành phân công cụ thể nhiệm vụ, chức phòng ban Bảo đảm người việc, nhằm phát huy lực cá nhân khả làm việc theo nhóm Có chế độ thưởng, phạt phân minh, gắn quyền hạn trách nhiệm cán công việc, chẳng hạn cán thẩm định phải chịu trách nhiệm kết luận giá trị TSBĐ, cán tín dụng phải chịu trách nhiệm trước mức cho vay, thời hạn…đối với việc phân tích nhận định mình…Từ góp phần nâng cao chất lượng cán tín dụng đồng nghĩa việc thực BĐTV an toàn, hiệu 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Một số hạn chế - Cơ cấu loại TSBĐ số điểm chưa hợp lý - Việc quản lý tài sản nhiều bất cập - Công tác thẩm định nhiều hạn chế - Tại Chi nhánh chưa có phận chuyên quản lý thông tin - Thủ tục phát mại tài sản nhiều bất cập - Tỷ lệ nợ xấu tăng lên b Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân từ phía ngân hàng: + Đội ngũ cán hạn chế kinh nghiệm lực công tác + Công nghệ thông tin ứng dụng Chi nhánh nhiều hạn chế, phần mềm xử lý hay bị lỗi nghẽn không sử dụng có nhiều máy lúc hoạt động… dẫn tới việc quản lý TSBĐ chưa thực hiệu quả, chưa tổ chức cách khoa học hợp lý + Chi nhánh chưa xây dựng hệ thống thông tin mang tính chuyên nghiệp đại Việc định giá TSBĐ chủ yếu tổ thẩm Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 định phòng khách hàng định giá tiến hành, có tham gia quan chuyên môn - Nguyên nhân chế, sách: Cho đến thời điểm nay, hệ thống pháp luật Việt Nam có nhiều văn quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác quy định biện pháp bảo đảm như: quy định chấp quyền sử dụng đất pháp luật đất đai (Luật đất đai năm 2003); quy định chấp, cầm cố, bảo lãnh lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, hàng không, hàng hải (Luật tổ chức tín dụng năm 2010, Luật Hàng Hải) Tuy nhiên, nội dung quy định có nhiều vấn đề không phù hợp việc áp dụng quy định biện pháp bảo đảm có điểm thiếu đồng bộ, quán Các hạn chế TCTD nhận TSBĐ động sản, hàng lưu kho, tài sản hình thành tương lai; quyền tự thỏa thuận bên giao dịch chưa thực tôn trọng; thứ tự ưu tiên toán không rõ ràng; Về xử lý TSBĐ: Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT/NHNNBTP-BCA-BTC-TCĐC ngày 23/4/2001 hướng dẫn việc xử lý TSBĐ tiền vay để thu hồi nợ cho tổ chức tín dụng – hết hiệu lực ban hành Nghị định 178/1999/NĐ-CP bị bãi bỏ Mặt khác, có nhiều văn pháp lý xử lý TSBĐ mâu thuẫn, chồng chéo, khiến cho việc xử lý TSBĐ gặp nhiều khó khăn bất cập CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA VIETCOMBANK QUY NHƠN Thực hoạt động cho vay theo nguyên tắc linh hoạt với sách lãi suất sách khách hàng phù hợp an toàn Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Thực phục vụ khách hàng trọn gói, tăng cường bán chéo sản phẩm Thực tốt phương châm “Một dịch vụ dành cho nhiều khách hàng, khách hàng hưởng nhiều dịch vụ” Chủ động tìm kiếm phân loại khách hàng, thực quy trình biện pháp bảo đảm tiền vay để mở rộng hoạt động cho vay có hiệu an toàn Tăng cường công tác tiếp thị mở rộng thị phần coi trọng khách hàng truyền thống có uy tín, đồng thời thu hút khách hàng thuộc lĩnh vực, tỉnh thành lân cận * Quan điểm định hướng bảo đảm tiền vay - Chi nhánh cần mở rộng cho vay đồng thời đa dạng hoá danh mục TSBĐ Chủ động phối hợp với quan chức việc thẩm định khách hàng TSBĐ, bên cạnh Chi nhánh phải thường xuyên cập nhật văn quy phạm pháp quy hoạt động BĐTV để có biện pháp thực quy định Nhà nước Chi nhánh phải tập trung vào việc xử lý TSBĐ để thu hồi nợ hạn, nợ tồn đọng phải có biện pháp để nâng cao chất lượng việc xử lý nợ giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức 2% tổng dư nợ với mức quy định chung ngân hàng tỷ lệ nợ hạn nằm mức khống chế - Duy trì tỷ lệ an toàn vốn 9% (Hệ số CAR ≥ 9%) 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BĐTV TẠI VIETCOMBANK QUY NHƠN 3.2.1 Thường xuyên đánh giá lại hiệu phương án kinh doanh, quản trị rủi ro dư nợ TSBĐ, tăng dần dư nợ cho vay có TSBĐ Trong cấu dư nợ, Chi nhánh cần điều chỉnh tỷ lệ dư nợ theo hướng tăng dần dư nợ cho vay có BĐ TS giảm dần dư nợ cho vay BĐ TS Để phát triển mở rộng cho vay theo hình thức BĐ này, sở quy định quy chế cho vay Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 ngành, Chi nhánh cần phải linh hoạt xem xét điều kiện cho vay hình thức bảo đảm không tài sản có TSĐB 3.2.2 Tăng tính đa dạng cho danh mục TSBĐ chuyển dịch cấu TSBĐ hợp lý a Tăng tính đa dạng cho danh mục TSBĐ Chi nhánh cần mở rộng cho vay đảm bảo khối lượng công trình thi công, thực tế nguồn thu từ việc thi công, địa bàn dự án đầu tư nhiều dự án thi công san lấp mặt bằng, dự án công trình xây dựng lớn… đơn vị thi công cần vốn Chi nhánh chưa triển khai cho vay b Thực hình thức bảo đảm tiền vay linh hoạt an toàn Để thực hiệu công tác bảo đảm tiền vay, góp phần không ngừng mở rộng thị phần, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng kết hợp linh hoạt biện pháp bảo đảm tiền vay điều cần thiết Tuy nhiên phải khẳng định cho vay tài sản bảo đảm tiềm ẩn nhiều rủi ro, không quản lý tốt gây nên tổn thất lớn cho ngân hàng c Chuyển dịch cấu sang nhóm TSBĐ có tính khoản cao có tính bổ sung bên cạnh hình thức bảo đảm tài sản hình thành tương lai cho vay thông qua khai thác nợ, toán quốc tế Phần lớn khoản vay Chi nhánh có TSBĐ từ chấp tài sản, mà chủ yếu từ chấp bất động sản mảng tài sản cầm cố lại an toàn, khoản nợ xấu phát sinh từ việc cầm cố giấy tờ có giá Việc chuyển dịch cấu TSBĐ góp phần giúp công tác quản trị rủi ro tốt cho Chi nhánh Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng gắn với vai trò BĐTV Thiết lập tương quan tỷ lệ cho vay TSBĐ với phần bù rủi ro, tùy theo loại bảo đảm tài sản mà ngân hàng thiết lập phần bù rủi ro, ví dụ định cho vay 70% giá trị TSBĐ phần bù rủi 2%, định cho vay đến 80% giá trị tài sản phần bù rủi ro tăng lên 3% cho vay 60% giá trị TSBĐ tiền vay phần bù rủi ro 1% khoản vay 3.2.4 Nâng cao lực thẩm định TSBĐ tảng phát triển phận chuyên trách chuyên nghiệp a Chi nhánh cần thành lập phận chuyên trách hoạt động thẩm định TSBĐ: TSBĐ Chi nhánh chủ yếu nhà quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, ô tô, tàu thuyền…Đây phần nhỏ so với quy định hành TSBĐ Ngân hàng chưa mở rộng danh mục TSBĐ lực thẩm định TSBĐ nhiều yếu kém, chưa có chuyên gia giỏi đào tạo lĩnh vực này, Chi nhánh cần sớm thành lập phận chuyên trách hoạt động thẩm định TSBĐ, phận phải thường xuyên đào tạo cập nhật thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng b Chi nhánh cần thành lập phận chuyên trách xử lý tài sản bảo đảm: Chi nhánh cần thành lập phận chuyên trách xử lý khoản nợ có vấn đề thông qua xử lý TSBĐ Bộ phận phải phối hợp với quan chức như: Toà án, Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm, Công ty môi giới…để có biện pháp nhằm tăng tốc độ chất lượng xử lý TSBĐ 3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác quản lý TSBĐ Tài sản bảo đảm đa dạng, phong phú khó khăn khâu quản lý Do đó, để bảo đảm tài sản tình trạng bình thường kịp thời phát cố liên quan để có biện pháp Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 xử lý, tránh tình trạng giá trị tài sản bảo đảm bị giảm sút so với giá trị tài sản hợp đồng, không tồn khách hàng lừa đảo… công tác quản lý tài sản bảo đảm có vai trò định 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ khác a Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh b Làm tốt công tác giải ngân giám sát thường xuyên việc sử dụng vốn khách hàng c Xây dựng hệ thống quản lý liệu thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng d Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội Chi nhánh 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ, ngành liên quan a Trước hết, phủ cần đạo Bộ, Ban, ngành hoàn thiện văn pháp luật sách liên quan đến bảo đảm tiền vay: Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam có nhiều văn quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác quy định biện pháp bảo đảm như: quy định chấp quyền sử dụng đất pháp luật đất đai (Luật Đất đai năm 2003); quy định chấp, cầm cố, bảo lãnh lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, hàng không, hàng hải (Luật tổ chức tín dụng năm 1997, Luật Hàng Hải) Tuy nhiên, nội dung quy định có nhiều vấn đề không phù hợp việc áp dụng quy định biện pháp bảo đảm có điểm chưa thống nhất, gây lúng túng cho quan, người thực hiện, kể chủ thể áp dụng pháp luật Mặt khác, văn bản, quy định, hướng dẫn bảo đảm tiền vay nhiều bất cập, chưa thực bắt nhịp với yêu cầu đa dạng, phong phú thực tiễn sống, chưa thích ứng với Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 yêu cầu, đòi hỏi hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Chính vậy, việc hoàn thiện pháp luật bảo đảm tiền vay cần thiết b Chính phủ cần có hướng dẫn, quy định cụ thể quyền sở hữu tài sản: Thực tế chấp máy móc thiết bị cho thấy hạn chế cần khắc phục Trong trường hợp NHTM phải xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ chịu thiệt thòi không đủ giấy tờ hợp lệ, chí vốn khách hàng cố tình lừa đảo Chính vậy, Chính phủ cần có chương trình cấp quyền sở hữu tài sản có giá trị như: máy móc, dây chuyền sản xuất, nhà cửa… cung cấp công khai thông tin quyền sở hữu c Chính phủ cần có quy định việc mua bảo hiểm cho tài sản bảo đảm: Chính phủ cần quy định rõ loại tài sản bắt buộc phải mua bảo hiểm, loại tài sản không thiết phải mua Có vậy, vừa bảo vệ quyền lợi TCTD, vừa tạo thống toàn hệ thống d Chính phủ cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể việc xử lý tài sản bảo đảm: Nhằm hạn chế tổn thất cho ngân hàng việc xử lý tài sản bảo đảm bao gồm hình thức xử lý tài sản bảo đảm, thủ tục xử lý tài sản bảo đảm, đồng thời thành lập thêm nhiều trung tâm đấu giá mang tính chuyên nghiệp phạm vi nước nhằm thực nhanh chóng thuận tiện cho bên phải xử lý tài sản bảo đảm mà cần có tham gia Trung tâm bán đấu giá 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - NHNN cần phải nhanh chóng bổ sung hoàn thiện sở pháp lý cho hoạt động bảo đảm tiền vay NHNN phải có văn cụ thể hướng dẫn cho TCTD việc thực quy Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 định pháp luật hoạt động bảo đảm tiền vay, thường xuyên tổ chức kiểm tra kiểm soát việc thực TCTD - NHNN cần phải chủ động phối hợp với Bộ, ngành có liên quan để thực có hiệu việc hướng dẫn thực quy đinh hoạt động bảo đảm tiền vay - Nâng cao chất lượng hoạt động tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động TCTD, giúp cho ngân hàng cạnh tranh lành mạnh tối thiểu hoá rủi ro hoạt động ngân hàng 3.3.3 Kiến nghị với NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hoạt động bảo đảm tiền vay toàn hệ thống nâng cao chất lượng hoạt động này, phát có biện pháp xử lý kịp thời rủi ro xảy trước, sau cấp tín dụng - HĐQT phải đưa chiến lược tín dụng thời kỳ có kế hoạch quản trị rủi ro hợp lý - Về công tác nhân sự, VCB Việt Nam cần hỗ trợ công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán toàn ngân hàng kiến thức quản trị ngân hàng nói chung, tài sản bảo đảm nói riêng - Về mặt công nghệ, VCB Việt Nam cần nâng cao chất lượng phần mềm sử dụng hoạt động bảo đảm tiền vay, cần xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng đến giao dịch với ngân hàng - Cuối cùng, ngân hàng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình thực công tác bảo đảm tiền vay Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập phát triển kinh tế quốc tế nay, nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam hệ thống ngân hàng Việt Nam không ngừng đổi hoàn thiện, ngày chứng tỏ vai trò kinh tế Trong trình hoạt động ngân hàng trọng mở rộng tín dụng để tăng thị phần, nâng cao uy tín vị ngân hàng Nhưng với chất lượng tín dụng có nguy giảm sút Vietcombank Quy Nhơn không nằm xu hướng Sự đời quy chế chấp, cầm cố bảo lãnh vay vốn đáp ứng mong đợi ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trình xử lý TSBĐ, góp phần không nhỏ đến việc giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn vốn vay Tuy nhiên tình hình kinh tế có nhiều biến động nhiều nhân tố khách quan chủ quan trình thực biện pháp BĐTV nhiều mặt hạn chế khó khăn vướng mắt ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Chính việc thực biện pháp BĐTV chưa đạt chất lượng, nhiều tồn vướng mắc dẫn đến chất lượng tín dụng giảm Đây vấn đề đặt không NHTM mà đòi hỏi quan tâm mức kịp thời quan chức Việc xây dựng vận dụng linh hoạt hình thức BĐTV nhiệm vụ không đơn giản, cần phối hợp quan liên quan, mục tiêu chiến lược đồng Mặt khác đòi hỏi Vietcombank Quy Nhơn phải tìm phương cách để kinh doanh có hiệu ngày mở rộng thị phần Do Vietcombank Quy Nhơn việc đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay cần thiết, để thấy thực trạng khó khăn vướng mắc áp dụng từ đưa hướng hoàn thiện góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng Footer Page 26 of 145 ... dụng ngân hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG... trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam việc chuyển đổi Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quy Nhơn thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh. .. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA VIETCOMBANK QUY NHƠN Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Quy Nhơn, Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Quy Nhơn, Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Quy Nhơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay