Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải Châ

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:13

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN CÔNG SINH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HẢI CHÂU Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS ĐINH BẢO NGỌC Phản biện 2: TS VÕ VĂN LÂM Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2014 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng nghiệp vụ quan trọng bậc hoạt động ngân hàng Tình trạng khó khăn tài ngân hàng thường phát sinh từ khoản cho vay khó đòi, bắt nguồn từ số nguyên nhân sau: Quản lý yếu kém, cho vay không tuân thủ nguyên tắc tín dụng, sách cho vay không hợp lý tình trạng suy thoái dự kiến kinh tế Chính số nguyên tắc hoạt động cho vay, việc thẩm định đánh giá khách hàng tính hiệu dự án đầu tư cho vay có tài sản bảo đảm Nguyên tắc có tài sản bảo đảm cho vay nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng có hiệu vốn vay, ý thức trả nợ hạn khách hàng mà đề phòng khách hàng xảy rủi ro nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho ngân hàng Công tác bảo đảm tiền vay tài sản đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng nay, việc thực số khó khăn, vướng mắc Vì vậy, việc hoàn thiện công tác NHTM nói chung cần phải thực biện pháp tạo đà để đẩy nhanh tiến trình lành mạnh hoá hoạt động tài ngân hàng Chính lý đó, việc chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Hải Châu” để nghiên cứu phù hợp thời điểm Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận về hoạt động bảo đảm tiền vay NHTM Footer Page of 145 Header Page of 145 - Phân tích, đánh giá thực trạng BĐTV NHNNo & PTNT Chi nhánh Hải Châu, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác BĐTV thời gian qua Chi nhánh - Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác BĐTV tài sản NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Về đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận bảo đảm tiền vay tài sản hoạt động tín dụng NHTM , thực tiễn bảo đảm tiền vay tài sản NHNo Chi nhánh Hải Châu - Về phạm vi nghiên cứu: + Luận văn nghiên cứu hình thức bảo đảm tài sản Chi nhánh + Về khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực trạng luận văn giới hạn phạm vi thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 Câu hỏi nghiên cứu - Thế công tác BĐTV? Vai trò BĐTV hoạt động NHTM gì? Những tiêu chí đánh giá kết hoàn thiện công tác BĐTV? Các nhân tố ảnh hưởng đến BĐTV gì? - Thực trạng công tác BĐTV NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu nào? Chi nhánh đạt kết công tác BĐTV? Những vấn đề tồn Chi nhánh thực quy trình BĐTV? Nguyên nhân vấn đề tồn tại, hạn chế gì? Những vấn đề cần phải giải để hoàn thiện công tác BĐTV NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu? - Giải pháp chủ yếu cần triển khai để hoàn thiện công tác BĐTV NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu? Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Footer Page of 145 Header Page of 145 * Về phương pháp luận nghiên cứu - Phương pháp lịch sử: Xem xét hoạt động BĐTV tài sản khứ, để rút mặt chưa công tác BĐTV tài sản Từ đó, đề giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay Chi nhánh * Phương pháp nghiên cứu cụ thể Luận văn nghiên cứu sở sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích diễn giải, thống kê mô tả, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, tư logic, phân tích hệ thống, …, kết hợp lý luận với thực tiển để giải vấn đề liên quan luận văn Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung nghiên cứu luận văn trình bày gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng bảo đảm tiền vay NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tài sản NHNo&PTNT chi nhánh Hải Châu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong luận án tiến sĩ kinh tế, với đề tài “Định giá bất động sản chấp ngân hàng thương mại Việt Nam” (bảo vệ năm 2011), tác giả Ngô Thị Phương Thảo; Luận văn cao học tác giả Lưu Thị Hồng Hạnh với đề tài “Thực tiễn cho vay có bảo đảm tài sản khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội” (bảo vệ năm 2011); Đề tài :“Bảo đảm tiền vay Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ tác giả Lương Minh Trí, Footer Page of 145 Header Page of 145 bảo vệ Đại học Đà nẵng năm 2011 Luận văn thạc sỹ luật học tác giả Trương Thị Kim Dung với đề tài “Các biện pháp bảo đảm thực hợp đồng tín dụng Ngân hàng” (bảo vệ năm 1996) Luận văn thạc sỹ luật học tác giả Trần Thị Thu Thủy với đề tài “Chế định bảo đảm hợp đồng tín dụng ngân hàng – Thực trạng giải pháp” (bảo vệ năm 1998) Tuy nhiên, công trình chủ yếu dừng lại việc đánh giá, tổng kết thực tiễn chưa sâu vào nghiên cứu cách có hệ thống sở lý luận BĐTV Mặt khác, công trình nghiên cứu nói tập trung làm rõ vấn đề cho vay có bảo đảm tài sản khách hàng cá nhân, đa số đề tài tập trung nghiên cứu khía cạnh pháp lý vấn đề BĐTV Tuy nhiên, thực tế cho vay có bảo đảm tài sản tài sản bảo đảm tài sản; khách hàng vay khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp Một số vấn đề đề tài trước chưa tập trung nghiên là: Những tiêu chí đánh giá kết hoàn thiện công tác BĐTV, xác định nhóm nhân tố ảnh hưởng đến công tác BĐTV…Hơn nữa, hầu hết công trình nghiên cứu thực lâu, đến bối cảnh kinh tế - xã hội có thay đổi định, kể từ nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bối cảnh khủng hoảng tài toàn cầu nay, tác động không đến khu vực tài - ngân hàng Việt Nam Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY 1.1.1 Khái niệm bảo đảm tiền vay Bảo đảm tiền vay hay gọi bảo đảm tín dụng việc bảo vệ quyền lợi người cho vay (NHTM) dựa sở chấp, cầm cố tài sản thuộc sở hữu người vay (khách hàng) bảo lãnh bên thứ ba 1.1.2 Chức bảo đảm tiền vay - Giảm bớt tổn thất cho Ngân hàng khách hàng lý không thực toán nợ cho Ngân hàng Giúp Ngân hàng có nguồn thu nợ thứ hai - Gắn trách nhiệm vật chất người vay trình sử dụng vốn Làm động lực thúc đẩy khách hàng thực nghĩa vụ trả nợ Nếu không trả nợ tài sản tốn chi phí nhiều - Bảo đảm tiền vay kích thích hoạt động cho vay TCTD 1.1.3 Các hình thức bảo đảm tiền vay Thông thường có hai hình thức BĐTV chủ yếu mà NH áp dụng khách hàng vay bảo đảm đối vật bảo đảm đối nhân hay gọi bảo đảm tài sản bảo đảm tín chấp Tuỳ khách hàng mà ngân hàng lựa chọn cho vay theo hình thức cho phù hợp, để vừa giữ khách hàng vừa đảm bảo mục tiêu kinh doanh NH an toàn sinh lợi a Bảo đảm tiền vay tài sản BĐTV tài sản việc cho vay vốn NH mà theo nghĩa vụ trả nợ khách hàng vay cam kết bảo đảm thực tài Footer Page of 145 Header Page of 145 sản cầm cố, chấp, tài sản hình thành từ vốn vay bảo lãnh tài sản bên thứ ba a Bảo đảm tiền vay tài sản cầm cố khách hàng vay b Bảo đảm tiền vay tài sản chấp khách hàng vay c Bảo lãnh tài sản bên thứ ba d Bảo đảm tiền vay tài sản hình thành từ vốn vay b Bảo đảm tiền vay không tài sản a TCTD chủ động lựa chọn khách hàng vay bảo đảm tài sản b Bảo lãnh Chính phủ c Bảo lãnh tín chấp tổ chức trị - xã hội 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.2.1 Tiếp nhận, xử lý hồ sơ bảo đảm + Bộ phận tín dụng đầu mối tiếp xúc hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ tài sản bảo đảm 1.2.2 Thẩm định tài sản bảo đảm định giá tài sản đảm bảo Thẩm định tài sản bảo đảm khâu quan trọng, khâu định mức cho vay Căn để thẩm định bao gồm: - Hồ sơ tài liệu thông tin khách hàng cung cấp - Cán tín dụng khảo sát thực tế, khẳng định lại thông tin thu thập từ khách hàng phát vấn đề cần thẩm định tiếp - Các quan có thẩm quyền cấp loại giấy tờ liên quan tới tài sản bảo đảm - Các nguồn thông tin khác: quyền địa phương, công an, tòa án, quan đăng ký giao dịch bảo đảm, ngân hàng khác… * Xác định giá trị tài sản bảo đảm tiền vay (Định giá tài sản) Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.3 Thiết lập hợp đồng bảo đảm Sau thẩm định, hai bên thỏa thuận điều kiện tín dụng, phận tín dụng có nhiệm vụ soạn thảo hợp đồng bảo đảm tiền vay trình giám đốc người ủy quyền ký 1.2.4 Quản lý tài sản bảo đảm Việc quản lý TSĐB cho vay quan trọng giá trị tài sản bảo đảm thay đổi suốt thời gian cho vay Vì tái định giá tài sản cầm cố, chấp xử lý sau tái định giá cần thiết Ngân hàng 1.2.5 Xử lý TSBĐ; kết thúc hợp đồng bảo đảm Khi người vay thực xong nghĩa vụ trả nợ gốc lãi, ngân hàng trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản bảo đảm cho người vay đồng thời lập giấy xác nhận giải tỏa tài sản bảo đảm để gửi tới đơn vị có liên quan, tiến hành lý hợp đồng bảo đảm, đồng thời tiến hành thông báo giải chấp tới phòng ban: phòng công chứng, phòng tài nguyên môi trường, trung tâm đăng ký giao dịch động sản Trong trường hợp khách hàng không trả nợ đến hạn ngân hàng tiến hành xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận hợp đồng bảo đảm Trường hợp bên không xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức thỏa thuận, bên buộc phải xử lý tòa án 1.3 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN 1.3.1 Quan điểm đánh giá kết bảo đảm tiền vay Kết công tác BĐTV thể hai mặt tương ứng với hai chức bảo đảm tiền vay: Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 - Chức hạn chế hậu tình trạng thông tin bất đối xứng hoạt động cấp tín dụng ngân hàng: lựa chọn đối nghịch rủi ro đạo đức - Chức bảo đảm nguồn thu nợ thứ hai 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá a Các tiêu chí đánh giá kết kiểm soát rủi ro tín dụng - Tỷ lệ nợ từ nhóm – nhóm khoản cho vay có BĐTS/tổng dư nợ CVBĐ TS - Tỷ lệ nợ xấu cho vay có bảo đảm TS - Tỷ lệ trích lập dự phòng cho vay BĐ TS/Tổng dư nợ CV BĐTS b Các tiêu chí đánh giá lực tài trợ rủi ro tín dụng từ tài sản bảo đảm - Tỷ lệ thu hồi từ tài sản bảo đảm/ tổng khoản nợ xử lý - Tỷ lệ xóa nợ ròng tỷ lệ khoản nợ xuất ngoại bảng sau trừ khoản thu hồi/ tổng dư nợ Chỉ tiêu tiêu bổ sung cho tiêu thứ nhằm đánh giá kết tài trợ rủi ro tín dụng từ xử lý tài sản bảo đảm 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN BẢO ĐẢM TIỀN VAY 1.4.1 Nhóm nhân tố bên a Nhóm nhân tố vĩ mô * Môi trường pháp lý * Môi trường kinh tế- trị b Nhóm nhân tố vi mô * Các nhân tố thuộc khách hàng: - Đạo đức khách hàng: Đây nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động BĐTV - Năng lực khách hàng: xét phương diện tài lẫn quản lý Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 CHƢƠNG THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HẢI CHÂU 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH HẢI CHÂU 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu đơn vị hạch toán phụ thuộc NHNo&PTNT Việt Nam, có đội ngũ cán công nhân viên gồm 95 người Ban giám đốc gồm người, có phòng: Phòng Kế toán ngân quỹ, Phòng Kế hạch kinh doanh, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Dịch vụ &Marketing, Phòng Kinh doanh ngoại hối, Phòng Kiểm soát nội phòng giao dịch a Sơ đồ tổ chức NHNo & PTNT Chi nhánh Hải Châu b Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban 2.1.3 Chức nhiệm vụ Chi nhánh a Huy động vốn b Tín dụng c Các hoạt động dịch vụ khác 2.1.4 Khái quát kết hoạt động Chi nhánh từ năm 2011-2013 a Hoạt động huy động vốn Tổng nguồn vốn huy động Chi nhánh tăng dần qua năm Cụ thể, tổng nguồn vốn huy động tiền gửi năm 2011 595.081 triệu đồng Năm 2012 800.227 triệu đồng Đến 31/12/2013 : 1.022.469 triệu đồng Trong điều kiện công tác huy động vốn có tính cạnh tranh gay gắt tổ chức tín dụng địa bàn, cố gắng lớn Chi nhánh để đảm bảo khả tự cân đối nguồn vốn đáp ứng Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 nhu cầu toán thành phần kinh tế b Hoạt động tín dụng: Đến cuối năm 2013, tổng dư nợ cho vay chi nhánh đạt 954.518 triệu đồng Trong cấu dư nợ cho vay: dư nợ nội tệ đạt 850.108 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 89,06%/Tổng dư nợ dư nợ ngoại tệ quy đổi đạt 104,409 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 10,94%/Tổng dư nợ; dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 675.398 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 70,76%/Tổng dư nợ) dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 279.120 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 29,2%/Tổng dư nợ) đảm bảo tiêu định hướng Agribank tỷ trọng dư nợ cho vay trung, dài hạn không vượt 40%/Tổng dư nợ c Kết hoạt động kinh doanh Tổng thu nhập năm 2012 218.982 triệu đồng giảm 22.437 triệu đồng so với năm 2011và đến năm 2013 177.371 triệu đồng giảm 41.611 triệu đồng so với năm 2012 tương ứng với tỷ lệ giảm 19% Chênh lệch thu chi năm 2013 đạt - 9.102 triệu đồng, giảm 187% so với năm 2012 nguyên nhân chủ yếu năm 2013 Chi nhánh huy động vốn lớn dư nợ lại giảm đột biến nên phần chi phí tập trung phần trả lãi tiền gửi phần thu nhập từ tín dụng giảm đáng kể từ 201.584 triệu đồng năm 2012 xuống 148.164 triệu đồng năm 2013, tương ứng với tỷ lệ giảm 26,5% so với năm 2012 Bên cạnh chi phí trích lập dự phòng năm 2013 tăng ảnh hưởng đến kết chênh lệch thu chi Chi nhánh Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HẢI CHÂU 2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động BĐTV tài sản Chi nhánh Nhằm hướng dẫn cho TCTD thực biện pháp BĐTV quan chức ban hành nhiều văn vấn đề Điều góp phần bảo vệ quyền lợi ích bên, tạo điều kiện cho thị trường tài phát triển lành mạnh 2.2.2 Kết công tác bảo đảm tiền vay tài sản Chi nhánh (i) Thế chấp Như biết, chấp biện pháp bảo đảm tín dụng đựơc ngân hàng áp dụng phổ biến, NHNo & PTNT Chi nhánh Hải Châu nằm số Năm 2011 cho vay chấp đạt 1.311 tỷ đồng, năm 2012 giảm xuống 1.047 tỷ đồng năm 2013 757 tỷ đồng Trong năm qua cho vay chấp có xu hướng giảm dần giảm mạnh năm 2013 qua năm dư nợ giảm mạnh Trong đó, chấp nhà quyền sử dụng đất chiếm tỷ trọng cao nhất, năm 2011 1.068 tỷ chiếm 81%, năm 2012 897 tỷ chiếm 86% năm 2013 giảm xuống 674 tỷ chiếm đến 89% tổng dư nợ theo hình thức bảo đảm chấp Kế đến chấp máy móc thiết bị chấp ô tô, tàu thuyền hai loại tài sản chiếm tỷ trọng thấp Tương ứng với tỷ lệ dư nợ cao nợ xấu phân theo loại TSTC cao theo, nợ xấu cho vay chấp nhà đất năm 2011 chiếm tỷ lệ 0,24%, năm 2012 chiếm 3,2% năm 2013 0,77% tổng nợ xấu toàn Chi nhánh Trong chấp máy móc, thiết bị năm 2011, 2013 Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 nợ xấu năm 2012 có tỷ lệ không đáng kể Tại Chi nhánh chấp ô tô, tàu thuyền có nợ xấu chiếm tỷ lệ không cao (ii) Cầm cố Tại ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Hải Châu hình thức cho vay cầm cố chủ yếu hình thức cầm cố giấy tờ có giá như: Sổ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu cổ phiếu Hình thức thường thích hợp với khoản vay ngắn hạn, vay thương mại áp dụng cho khách hàng hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu vốn lưu động Năm 2011 cho vay cầm cố giấy tờ có giá đạt 7,32 tỷ đồng, đến năm 2012 giảm xuống 5,34 tỷ đồng năm 2013 giảm xuống 2,5 tỷ đồng Việc cho vay cầm cố giấy tờ có giá có nhiều điểm thuận lợi, cho vay cầm cố dễ dàng xác định giá trị cho vay chấp (iii) Bảo lãnh tài sản bên thứ ba Đây hình thức cho vay chiếm tỷ trọng cao thứ hai hình thức BĐTV tài sản Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Hải Châu Năm 2011 đạt 76,5 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 5,3% , năm 2012 tăng lên đạt 85,4 tỷ đồng chiếm 7,3% đến năm 2013 giảm xuống 77 tỷ đồng chiếm tới 8,9% tổng hình thức BĐTV tài sản Chi nhánh Đối với hình thức tỷ lệ nợ xấu chiếm thứ hình thức BĐTV tài sản Chi nhánh (iiii) Bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay Chi nhánh thường áp dụng biện pháp với khách hàng có uy tín, làm ăn lâu dài trước có khoản vay chi nhánh có áp dụng hình thức cầm cố hay chấp Chính mà tình hình cho vay bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay chi nhánh chiếm tỷ trọng nhỏ tổng dư nợ Cụ thể năm 2011 Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 đạt 39 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 2,7% tổng dư nợ có tài sản đảm bảo, đến năm 2011 tăng lên 40 tỷ đồng chiếm 3,4% tổng dư nợ có tài sản đảm bảo đến năm 2013 giảm xuống 32 tỷ đồng chiếm 3,7% tổng dư nợ có tài sản đảm bảo Chi nhánh Dư nợ theo hình thức chiếm tỷ trọng nhỏ nên tỷ lệ nợ xấu nhỏ, năm 2011 chiếm tỷ lệ 0,1%, năm 2012 nợ xấu chiếm 0,3% năm 2013, xuống 0,2% tổng nợ xấu toàn Chi nhánh 2.2.3 Thực trạng thực nội dung công tác bảo đảm tiền vay tài sản Về bản, quy trình bảo đảm tiền vay NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu thống làm với quy trình mẫu trình bày Chương Do đó, phần này, trình bày hạn chế thực công tác bảo đảm tiền vay tài sản biện pháp ngân hàng triển khai nhằm hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay a Hạn chế thực công tác BĐTV tài sản - Công tác thẩm định tài sản bảo đảm định giá tài sản đảm bảo Việc định giá đất theo khung giá đất UBND Thành phố, giá trị nhà vào giá sở xây dựng Trong giá thị trường cao nhiều so với khung giá UBND TP Đà Nẵng qui định nên đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, gây nhiều khó khăn cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Việc định giá TSBĐ Chi nhánh nhiều bất cập, chủ yếu mang tính chủ quan từ phía cán tín dụng - Công tác xử lý tài sản đảm bảo vướng mắc Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 Trong thực tế việc xử lý nợ ngân hàng gặp nhiều khó khăn thủ tục pháp lý theo quy định hành đòi hỏi phải theo trình tự từ việc ngân hàng tiến hành khởi kiện Tòa án Chính vấn đề làm ảnh hưởng đến khả thu hồi vốn ngân hàng Đối với trường hợp sau xử lý tài sản đảm bảo tiền vay, khách hàng vay bên bảo lãnh chưa thực nghĩa vụ trả nợ khách hàng bên bảo lãnh có trách nhiệm tiếp tục thực nghĩa vụ trả nợ cam kết Vì vậy, với qui định làm cho cân đối Chi nhánh có khoản nợ khó đòi “treo” khả thu hồi Bên cạnh tài sản bảo đảm hao mòn mặt giá trị, lỗi thời, lạc hậu ảnh hưởng đến việc xử lý tài sản Ngoài giấy tờ, hồ sơ chưa đầy đủ, hợp pháp gây tốn tiền bạc công sức cho Ngân hàng b Các biện pháp Ngân hàng triển khai * Hoàn thiện thủ tục pháp lý bảo đảm tính chặt chẽ, tránh cố trình tranh chấp gây thiệt hại cho NH như: * Tổ chức tốt công tác thẩm định tài sản bảo đảm bảo đảm tài sản * Đối với công tác quản lý tài sản bảo đảm 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN 2.3.1 Những mặt thành công công tác BĐTV tài sản Chi nhánh - Chi nhánh đánh giá mức vai trò bảo đảm tiền vay hoạt động tín dụng - Công tác bảo đảm tiền vay thực linh hoạt, đồng hình thức bảo đảm tài sản Footer Page 17 of 145 16 Header Page 18 of 145 - Chất lượng công tác định giá tài sản bảo đảm không ngừng nâng cao - Việc thực bảo đảm tiền vay góp phần hạn chế tổn thất kinh doanh, thực mục tiêu an toàn hoạt động tín dụng Chi nhánh - Chi nhánh có bước mang tính chiến lược, đắn việc phát triển quan hệ giao dịch với tổ chức kinh tế thuộc thành phần kinh tế quốc doanh - Tại Chi nhánh tiến hành phân công nhiệm vụ, chức phòng ban rõ ràng, bảo đảm người việc, nhằm phát huy lực cá nhân khả làm việc theo nhóm 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động BĐTV tài sản Chi nhánh a Hạn chế Trong trình áp dụng triển khai việc thực nghiệp vụ BĐTV Chi nhánh phát sinh số khó khăn trở ngại dẫn đến hiệu công tác bảo toàn vốn chưa cao, biện pháp BĐTV chưa thực phát huy tác dụng uy lực mình, thể cụ thể sau: - Việc áp dụng TSBĐ Chi nhánh chưa phong phú đa dạng - Đối tượng khách hàng bó hẹp số ngành, số lĩnh vực định - Công tác xử lý tài sản nhiều hạn chế - Công tác xử lý khoản vay chưa triệt để, khả kiểm soát khách hàng vay thiếu hiệu - Tỷ lệ cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm chưa linh hoạt, phù hợp Footer Page 18 of 145 17 Header Page 19 of 145 - Danh mục tài sản đảm bảo chưa đa dạng - Thủ tục pháp lý tồn hạn chế + Thủ tục công chứng hợp đồng cầm cố, chấp bảo lãnh vay vốn tài sản cầm cố chấp + Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm b Nguyên nhân hạn chế hoạt động BĐTV Chi nhánh * Nguyên nhân bên - Yếu tố cạnh tranh gay gắt NHTM - Môi trường kinh tế xã hội Việt Nam chưa hoàn thiện: - Nguyên nhân từ phía khách hàng: Hành lang pháp lý BĐTV chưa hoàn thiện: * Nguyên nhân bên - Chính sách đảm bảo chưa hoàn thiện: Chi nhánh chưa đề quy trình chuẩn việc thực BĐTV Quy định sơ sài trình xử lý tài sản hoàn toàn không đề cập đến trách nhiệm tư vấn cán tín dụng cho khách hàng - Hệ thống thông tin chưa hiệu - Năng lực thẩm định cán tín dụng chưa cao: - Chi nhánh chưa đề cao mức công tác kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng vốn khách hàng  Tóm lại: thời gian qua với cố gắng nỗ lực mình, Chi nhánh đạt kết định công tác BĐTV Tuy nhiên nguyên nhân khách quan chủ quan, công tác BĐTV gặp nhiều khó khăn vướng mắc Đứng trước tình hình đòi hỏi Ngân hàng cần có hệ thống giải pháp đồng để nâng cao hiệu hoạt động nhằm hạn chế RRTD đến mức Footer Page 19 of 145 18 Header Page 20 of 145 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong Chương 2, luận văn tập trung trình bày kết nghiên cứu nội dung chủ yếu: Thực trạng việc cấu tổ chức tình hình hoạt động kinh doanh Thực trạng bảo đảm tiền vay tài sản NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu Từ đó, đánh giá chung kết đạt được, mặt thành công, hạn chế phân tích nguyên nhân hạn chế Footer Page 20 of 145 19 Header Page 21 of 145 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HẢI CHÂU 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BĐTV BẰNG TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HẢI CHÂU 3.1.1 Định hƣớng chung NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu Thực tốt nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo NHNo&PTNT Việt Nam uỷ quyền nhiệm vụ NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu Tăng cường công tác tiếp thị mở rộng thị phần đặc biệt coi trọng khách hàng truyền thống Đa dạng hoá hình thức huy động vốn loại lãi suất, đồng thời đa dạng loại hình sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng Thực tốt hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội lực quản trị rủi ro để nâng cao chất lượng kinh doanh bảo đảm an toàn cho hoạt động chi nhánh Thường xuyên tổ chức đào tạo đào tạo lại góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho cán công nhân viên kiến thức chuyên môn kiến thức xã hội, kinh tế, trị kỹ giao tiếp với khách hàng Bên cạnh Chi nhánh xây dựng cho phương hướng chung hoạt động cho vay sau: - Thực hoạt động cho vay theo nguyên tắc linh hoạt với sách lãi suất sách khách hàng phù hợp an toàn Footer Page 21 of 145 20 Header Page 22 of 145 - Thực phục vụ khách hàng trọn gói - Tăng cường đầu tư, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ đại - Chủ động tìm kiếm phân loại khách hàng, - Tăng cường công tác tiếp thị mở rộng thị phần - Tăng trưởng tín dụng ổn định gắn liền với chất lượng tín dụng 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện công tác BĐTV tài sản NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu - Để cạnh tranh, Chi nhánh không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày có sách bảo đảm tiền vay linh hoạt - Mở rộng đa dạng hóa danh mục tài sản cầm cố, chấp - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài sản đảm bảo, - Tổ chức khoá học chuyên môn - Phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan - Hoàn thiện quy trình bảo đảm tiền vay cố gắng thực cách hiệu nhất, giảm thiểu rủi ro xảy - Hoàn thành tốt mục tiêu: nợ xấu, nợ hạn; - Duy trì tỷ lệ nợ xấu xuống mức
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải Châ, Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải Châ, Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải Châ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay