Hoàn thiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bình Định

26 25 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:13

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH ANH HÒA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS TS Bùi Quang Bình Phản biện 2: PGS TS Phạm Hảo Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 10 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài An sinh xã hội chủ trương, sách lớn Đảng Nhà nước thời kỳ xây dựng phát triển đất nước có ý nghĩa kinh tế, trị xã hội nhân văn sâu sắc, đồng thời tảng thực mục tiêu công xã hội Việt Nam nước nghèo, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt trải qua thời gian dài chiến tranh dẫn đến có phận không nhỏ dân cư cần trợ cấp ASXH đặc biệt địa phương miền núi, dân tộc tiểu số, vùng sâu, vùng xa vùng biên giới hải đảo cần sách ASXH để phát triển Cùng với trình phát triển KT - XH, công tác ASXH ngày quan tâm, văn sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu xã hội, đến công tác ASXH phận quan trọng phát triển KT-XH ASXH không cứu đói, hỗ trợ lương thực cho cá nhân, hộ gia đình chịu hậu thiên tai, chiến tranh, mà mở rộng thành hợp phần sách trợ giúp thường xuyên cho đối tượng chịu rủi ro xã hội Tuy vậy, công tác ASXH chưa đáp ứng đầy đủ toàn diện đòi hỏi xã hội, chưa bao phủ hết phận dân cư cần trợ giúp, nguồn lực, hiệu công tác chưa cao Nguyên nhân hạn chế từ yếu tố khách quan, có yếu tố chủ quan từ nghiên cứu xây dựng sách, đến công tác tổ chức thực thi, điều đòi hỏi cần tiếp tục hoàn thiện công tác ASXH thời gian tới Bình Định tỉnh duyên hải miền trung, tài nguyên thiên nhiên hạn chế, phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề thiên tai, chịu tác động trực tiếp biến đổi khí hậu, khó khăn ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương xã hội Vì nâng cao đời Footer Page of 145 Header Page of 145 sống vật chất, tinh thần, sức khỏe, phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo nhiệm vụ hàng đầu đặt cho công tác ASXH Tuy nhiên trình thực công tác ASXH Bình Định có nhiều bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu xã hội, hiệu chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư; nhiều đối tượng cộng đồng chưa trợ giúp, tỉ lệ hộ nghèo cao, hệ số trợ cấp xã hội thấp định mức trợ cấp mang tính bình quân, đội ngũ cán làm công tác ASXH thiếu yếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; việc giao cho quan thực chi trả trợ cấp cho đối tượng địa bàn tỉnh chưa thống nên dẫn đến công tác lập kế hoạch, chi trả, quản lý, theo dõi đối tượng gặp khó khăn Xuất phát từ thực tiễn chọn, tiến hành nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác An sinh xã hội tỉnh Bình Định” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Luận văn có mục tiêu nghiên cứu sau : - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác ASXH; - Phản ảnh, đánh giá thực trạng công tác ASXH tỉnh Bình Định năm qua.; - Trên sở đánh giá thực trạng công tác ASXH tỉnh Bình Định, tác giả đề xuất định hướng, giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác năm tới; Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm vấn đề, nội dung liên quan đến công tác ASXH Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp khó khăn , chế độ ưu đãi người có công, hoạt động xóa đói giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm, cứu trợ thiên tai, bão lụt Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung đề tài nguyên cứu công Footer Page of 145 Header Page of 145 tác ASXH tập trung vào công tác trợ cấp cộng đồng cho đối tượng hưởng, quản lý có hiệu lĩnh vực ASXH tỉnh Về không gian đề tài nghiên cứu địa bàn tỉnh Bình Định Về thời gian đề tài tiến hành nghiên cứu tập trung chủ yếu khoảng thời gian 2010 – 2013 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, cụ thể: Phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn tổng hợp phương pháp thống kê, phân tích, so sánh đánh giá Lấy số liệu từ điều tra người dân thống kê quan quản lý nhà nước, kết hợp với kết đề tài nghiên cứu có liên quan Từ kết thu được, đưa nhận định chung thực trạng hoạt động đề xuất giải pháp phù hợp * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài nghiên cứu nhằm giúp cán làm công tác ASXH tham khảo đúc kết kinh nghiệm , mở rộng cho nhiều đối tượng cần trợ giúp sách ASXH, làm tài liệu tham khảo cho việc lãnh đạo, điều hành công tác ASXH địa phương, góp phần thúc đẩy bền vững, phát triển ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm ASXH địa bàn tỉnh Bình Định Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo mục lục, luận văn chia thành chương với nội dung cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác ASXH tỉnh Bình Định Chương 2: Thực trạng công tác ASXH tỉnh Bình Định Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác ASXH tỉnh Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI 1.1 TỔNG QUAN VỀ AN SINH XÃ HỘI 1.1.1 Khái niệm An sinh xã hội An sinh xã hội can thiệp Nhà nước xã hội biện pháp kinh tế để hạn chế, phòng ngừa khắc phục rủi ro cho thành viên cộng đồng bị giảm thu nhập nguyên nhân ốm đau, thai sản, thiên tai, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già chết; đồng thời, bảo đảm y tế trợ cấp cho đối tượng khó khăn Bản chất ASXH tạo lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp cho tất thành viên trường hợp bị giảm, bị thu nhập hay gặp rủi ro xã hội khác Chính sách ASXH sách xã hội Nhà nước nhằm thực chức phòng ngừa, hạn chế khắc phục rủi ro, bảo đảm an toàn thu nhập sống cho thành viên xã hội vừa có tính kinh tế, vừa có tính xã hội nhân đạo sâu sắc 1.1.2 Vai trò An sinh xã hội ASXH cấu phần quan trọng chương trình xã hội quốc gia công cụ quản lý nhà nước thông qua hệ thống luật pháp, sách chương trình ASXH Mục đích giữ gìn ổn định xã hội - kinh tế trị đất nước Hệ thống ASXH thiết kế tốt góp phần quan trọng vào phát triển quốc gia Thông qua hệ thống ASXH, Nhà nước tiến hành phân phối lại thu nhập cho người nghèo người dễ bị tổn thương, nhanh chóng tác động lên nghèo đói bất bình đẳng xã hội, giữ gìn ổn định xã hội - kinh tế - trị đất nước, đặc biệt ổn định Footer Page of 145 Header Page of 145 xã hội, giảm bất bình đẳng, phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội; tạo nên đồng thuận giai tầng, nhóm xã hội trình phát triển 1.2 CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI 1.2.1 Khái niệm công tác An sinh xã hội Công tác An sinh xã hội hoạt động thực tiễn mang tính tổng hợp cao thông qua việc hoạch định thực hệ thống chế, sách, giải pháp quyền cộng đồng nhằm trợ giúp thành viên xã hội ngăn ngừa đối phó với rủi ro, cú sốc kinh tế - xã hội làm cho họ suy giảm nguồn thu nhập bị ốm đau, thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, người già không sức lao động nguyên nhân khách quan khác rơi vào hoàn cảnh nghèo khổ, bần cùng; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, thông qua hệ thống sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội ưu đãi xã hội, xóa đói giảm nghèo Qua việc giúp đỡ người giải vấn đề đời sống cụ thể họ, công tác An sinh xã hội thực mục tiêu chung phúc lợi hạnh phúc cho người, ổn định phát triển bền vững cho cộng đồng xã hội 1.2.2 Đặc điểm công tác An sinh xã hội Công tác ASXH hoạt động có ý nghĩa nhân văn, hai lĩnh vực đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng thụ hưởng Phạm vi hoạt động ASXH không phạm vi quốc gia, chủ thể tham gia vào hoạt động ASXH toàn xã hội nước nhiên phải tuân theo chủ trương, sách pháp luật Đối tượng thụ hưởng ASXH không cá nhân tình trạng khó khăn mà đối tượng sinh sống Footer Page of 145 Header Page of 145 bình thường có nguy cơ, đối tượng cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng cụ thể Cũng công tác khác, ASXH vận động phát triển theo phát triển chung xã hội, cần tập trung nguồn lực, đồng thời cải thiện môi trường ASXH chủ trương sách, pháp luật tổ chức thực đạt hiệu tốt Thực tế, phân tích cấu trúc hệ thống ASXH nhiều cách tiếp cận quan điểm khác Nhưng theo quan điểm quốc tế hệ thống ASXH phải có tối thiểu hợp phần cấu trúc nội dung: - Thứ nhất: Các sách, chương trình mang tính chất phòng ngừa rủi ro - Thứ hai: Các sách, chương trình mang tính chất giảm thiểu rủi ro - Thứ ba: Các sách, chương trình mang tính chất khắc phục rủi ro Các tầng (lưới) ASXH: - Tầng 1: Bảo đảm mức sống tối thiểu người dân xã hội dịch vụ xã hội - Tầng 2: Chính sách thị trường lao động - Tầng 3: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (bắt buộc tự nguyện), bảo hiểm thất nghiệp hình thức bảo hiểm khác - Tầng 4: Chính sách ưu đãi xã hội - Tầng 5: Trợ giúp xã hội (cứu trợ đột xuất trợ cấp xã hội thường xuyên) 1.2.3 Nội dung công tác An sinh xã hội Như nêu khái niệm, công tác An sinh xã hội hoạt động thực tiễn mang tính tổng hợp cao, có liên quan đến nhiều Footer Page of 145 Header Page of 145 lĩnh vực kinh tế xã hội, thực nhiều quan đơn vị thành phần xã hội, sách ASXH gắn liền với sách phát triển KT-XK khác, thân đối tượng công tác ASXH phức tạp, dàn trải trùng lặp với đối tượng số công tác khác Trong phạm vi đề tài nghiên cứu này, công tác ASXH gồm phân chia thành 05 phận gồm: công tác Bảo hiểm xã hội; công tác Y tế ; công tác Cứu trợ xã hội; công tác Ưu đãi xã hội, công tác Xóa đói giảm nghèo a Công tác Bảo hiểm xã hội b Công tác y tế c Công tác Cứu trợ xã hội d Công tác ưu đãi xã hội e Công tác xóa đói giảm nghèo 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá công tác An sinh xã hội - Tiêu chí nguồn lực -Tiêu chí phạm vi tác động - Tiêu chí khả tiếp cận - Tiêu chí lợi ích người thụ hưởng 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác An sinh xã hội - Các nhân tố nguồn lực - Các nhân tố đối tượng thụ hưởng - Các nhân tố chế, công cụ sách - Các nhân tố kinh tế, trị, văn hóa xã hội 1.3 KINH NGHIỆM CỦA ĐỊA PHƯƠNG KHÁC TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 2.1.2 Khái quát tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội 2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác An sinh xã hội * Thuận lợi: Từ truyền thống đoàn kết tương thân tương dân tộc, thực đường lối Đổi mới, từ nhiều năm qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm xây dựng tổ chức thực công ASXH, coi vừa mục tiêu, vừa động lực để phát triển bền vững, ổn định trị, kinh tế - xã hội Sự hỗ trợ quý báu quốc gia tổ chức quốc tế phát triển kinh tế, công tác xã hội Hệ thống thể chế, pháp luật ASXH ngày hoàn thiện hơn, trở thành pháp lý quan trọng điều chỉnh quan hệ xã hội Hệ thống BHXH quan tâm phát triển với nội dung hình thức ngày phong phú, nhằm chia sẻ rủi ro trợ giúp thiết thực cho người tham gia BHXH triển khai đồng với loại hình là: bảo hiểm bắt buộc (BHXH BHYT), bảo hiểm tự nguyện BHTN Số người tham gia bảo hiểm tăng nhanh Đặc biệt, thực sách BHYT miễn phí cho trẻ em đến tuổi, số đối tượng sách, người nghèo hỗ trợ BHYT cho hộ cận nghèo.v.v Các sách ưu đãi người có công không ngừng Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Các nguy rủi ro kinh tế xã hội ngày có xu hướng tăng Việt Nam nằm khu vực khí hậu khắc nghiệt, thường xảy mưa, bão, lũ lụt, địa hình khó khăn với nhiều sông suối, núi non hiểm trở dễ dẫn đến rủi ro, ảnh hưởng đến sinh kế, thu nhập người dân Xu hướng già hoá dân số đặt thách thức tính bền vững sách ASXH hành Mức hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế nhóm dân cư nhiều bất cập với nhóm người nghèo, người dân tộc người sống vùng sâu, vùng xa Hệ thống dịch vụ xã hội nhiều yếu Các rủi ro kinh tế, xã hội toàn cầu ngày đa dạng, phức tạp có diện ảnh hưởng rộng Các nhóm yếu ngày dễ bị tổn thương hạn chế khả cạnh tranh, phòng ngừa rủi ro thương trường Các dòng di chuyển việc làm, di chuyển nhân công từ nông thôn đô thị, từ vùng sang vùng khác, từ nước nước ngược lại, v.v… diễn với cường độ ngày mạnh Xu hướng tạo áp lực việc đảm bảo quyền hội tiếp cận dịch vụ xã hội bản, quyền thụ hưởng sách an sinh người dân, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Các quan thực công tác An sinh xã hội Sở Lao động - Thương binh Xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định Sở Y tế Bình Định Các tổ chức kinh tế,chính trị, xã hội, đoàn thể, mặt trận Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 cá nhân nước 2.2.2 Các văn đạo hoạt động công tác An sinh xã hội Trong năm qua công tác ASXH tỉnh Bình Định thực theo chủ trương, sách, pháp luật công tác ASXH Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), điều 56 quy định BHXH, điều 59 quy định BHYT; Bộ luật lao động 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007), luật BHXH 2006, luật BHYT 2008; Các văn luật: pháp lệnh, nghị định, nghị quyết, thông tư thông tư liên tịch… Ngoài vào tình hình thực tế tỉnh Bình Định, Quyết định số 615/QĐ – UBND, ngày 31/12/2010 UBND tỉnh việc ban hành quy định mức trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định 1668/QĐ – CTUBND, ngày 09/8/2012 v/v hỗ trợ ASXH cho hộ gia đình sách, hộ nghèo có đời sống thật khó khăn 2.2.3 Tình hình thực công tác An sinh xã hội a Công tác Bảo hiểm xã hội Công tác Bảo hiểm xã hội thực quan Bảo hiểm xã hội quản lý nhà nước Sở Lao động, thương binh xã hội quan có liên quan Các loại hình bảo hiểm Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp Tăng cường phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực quy định tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến doanh nghiệp; tiếp tục thực Kế hoạch tuyên truyền pháp luật cho người lao động người sử dụng lao động loại hình Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 45,000 Số lao động làm việc tro ng anh nghiệp 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 Số lao động HCSN xã phường 10,000 5,000 năm 2010 năm 2011 năm 2012 Biểu đồ 2.3: Các tiêu tham gia BHXH DN, HCSN, Tự nguyện b Công tác y tế Công tác y tế đuợc thực hệ thống sở y tế phối hợp với quan Bảo hiểm xã hội duới quản lý nhà nước Sở Y tế Sở, ngành liên quan Ngoài việc tổ chức khám, chữa bệnh thông thường, để bảo đảm An sinh xã hội, tỉnh Bình Định quan tâm việc thực sách Bảo hiểm y tế Trong thời gian qua, tỉnh Bình Định tổ chức thực có hiệu Luật Bảo hiểm y tế toàn ngành Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em tuổi BHYT quan tâm trì thực có hiệu 100% sở điều trị trạm y tế Bảng 2.5: Số sở Khám chữa bệnh địa bàn tỉnh Chỉ số Tổng số sở KCB Số sở KCB BHYT Trong đó: * Số sở KCB nhà nước - Bệnh viện - Y tế xã * Số sở KCB tư nhân - Bệnh viện - Phòng khám Năm 2010 289 185 Năm 2011 290 189 Năm 2012 292 196 181 25 156 184 26 158 189 26 158 (Nguồn: Sở Y tế Bình Định) Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 c Công tác Cứu trợ xã hội * Chính sách, pháp luật CTXH phận quan trọng sách, pháp luật an sinh xã hội nói chung Từ trước đến nay, sách CTXH thể chế hóa thành quy định pháp luật để điều chỉnh hoạt động CTXH Qua giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật CTXH ngày hoàn thiện * Đối tượng điều kiện hưởng CTXH: CTXH gồm hai chế độ: CTXH thường xuyên CTXH đột xuất Pháp luật hành quy định đối tượng điều kiện hưởng CTXH sau: * Các chế độ CTXH: Chế độ CTXH thường xuyên Chế độ CTXH đột xuất * Nguồn kinh phí thực CTXH: Nguồn kinh phí thực CTXH trước hết ngân sách nhà nước bảo đảm, bên cạnh dựa vào nguồn đóng góp tự nguyện (từ thiện) tổ chức, cá nhân nước d Công tác Ưu đãi xã hội Tập trung đạo công tác xác nhận, thực chế độ cho người có công với cách mạng theo quy định Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 Chính phủ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006, số 02/2010/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2010 số 25/2010/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 Bộ Lao động-TB&XH, Quyết định số 188/2010/QĐ-TTg 06/12/2010 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung đối tượng thực chế độ quy định Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ chế độ, sách số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước chưa hưởng sách Đảng Nhà nước; thực kịp thời sách hỗ trợ cải thiện nhà theo Quyết định 117/2007/QĐ-TTg, xem xét hỗ trợ “Xóa nhà Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 đơn sơ” cho gia đình có công diện hộ nghèo; vận động trao tặng nhà tình nghĩa; quản lý chặt chẽ đối tượng, chi trả trợ cấp ưu đãi kịp thời, quy định e Công tác xóa đói giảm nghèo Chương trình xoá đói giảm nghèo triển khai thực tích cực góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh (theo chuẩn mới) năm 2010 khoảng 17,59%; Năm 2011, khoảng 14,31%, giảm thêm 3,28% so với năm 2010 (chỉ tiêu đề giảm thêm 2%); Năm 2012 khoảng 11,5%, giảm 2,81% so với năm 2011 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Những kết đạt - Công tác thu chi BHXH bắt buộc đạt yêu cầu kế hoạch đặt Số lượng người lao động đơn vị tham gia BHXH ngày tăng - Công tác y tế ngày cải thiện, sở khám chữa bệnh bước đầu tư - Công tác Cứu trợ xã hội đạt thành tựu định - Công tác Ưu đãi xã hội người có công tập trung đạo ưu tiên thực - Công tác xóa đói giảm nghèo tỉnh nghèo Bình Định trọng 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Công tác Bảo hiểm xã hội: Số người tham gia BHXH có tăng chiếm tỷ lệ chưa cao Chưa có chế tài, biện pháp xử lý hiệu các đơn vị kinh tế không tham gia BHXH tham gia xảy nợ đọng BHXH kéo dài, quan BHXH Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 không xử phạt đơn vị mà kiện tòa án, nhiên khả thi hành án để thu nợ thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động - Công tác y tế: Đối với tỉnh nghèo địa bàn tương đối phức tạp Bình Định, công tác y tế gặp nhiều khó khăn, sở vật chất khám chữa bệnh thiếu lạc hậu, số lượng giường bệnh bác sĩ đầu người thấp, việc triển khai BHYT bắt buộc gặp khó khăn - Công tác Cứu trợ xã hội: Các chương trình CTXH chưa đáp ứng yêu cầu thực tế nay, tỉ lệ đối tượng hỗ trợ thấp, thời gian tổ chức trợ giúp không kịp thời phần lớn phải chờ nguồn kinh phí trung ương, dịch vụ xã hội chưa phát triển, hoạt động cứu trợ tự phát chưa bảo đảm yêu cầu đặt - Công tác Ưu đãi xã hội: Được quan tâm đạo gặp nhiều hạn chế, công tác xác định người có công gặp khó khăn trải qua thời gian dài, thất lạc thông tin chiến tranh, đối tượng thụ hưởng chưa hiểu rõ sách ưu đãi nhà nước dẫn đến khiếu nại kéo dài, cán thực thi chưa làm hết trách nhiệm, chí sai phạm, tham nhũng Một số lượng lớn thân nhân chưa có thôn tin liệt sĩ hi sinh chiến tranh Hoạt động tìm mộ liệt sĩ thời gian qua quan tâm toàn xã hội, bên cạch công tác rà soát hồ sơ, bút tích, di vật, thông tin quy tập mộ liệt sĩ Cục người có công, có tham gia thành phần kinh tế, tổ chức khoa học kỹ thuật, chuyên gia nước nhiên kết đạt nhiều hạn chế., chưa đáp ứng mong mỏi thân nhân liệt sĩ, người có công - Công tác Xóa đói giảm nghèo: Các chương trình, sách phát triển KT – XH gắn với xóa đói giảm nghèo phát huy hiệu Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 chưa cao, việc đầu tư dàn trải, tiếp cận người dân với chương trình khó khăn, thủ tục hành rườm rà chậm khắc phục, xóa đói giảm nghèo chưa bền vững, nguy tái nghèo cao b Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân điều kiện tự nhiên: Địa hình tỉnh phức tạp vừa có vùng cao, vùng sâu, vừa có bãi ngang, biển đảo, địa hình trải dài gây khó khăn cho công tác quản lý Thường xuyên xảy gây thiệt hại lớn vùng nông thôn, miền núi, ảnh hưởng đến đời sống sinh kế người dân - Nguyên nhân kinh tế: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói chung tỉnh Bình Định nói riêng Điều kiện phát triển kinh tế tỉnh hạn chế, kinh tế nhà nước chiếm tỉ trọng nhỏ, kinh tế tư nhân phát triển không tạo nhiều việc làm, nhiều đơn vị kinh tế không thực quy định phúc lợi người lao động, nguồn ngân sách tỉnh hạn hẹp chưa đáp ứng nhu cầu công tác ASXH - Nguyên nhân xã hội: Hệ thống sách ASXH, công tác thực hiện, chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, cán địa phương trình độ hạn chế, có nguy xảy sai phạm, tham nhũng công tác Nhận thức sách, pháp luật, chế độ ASXH người dân, người lao động, đối tượng thụ hưởng khác hạn chế Người dân nông thôn chịu tác động đô thị hóa có xu hướng di dân làm phức tạp thêm cho công tác ASXH, tâm lý ỷ lại người nghèo quyền địa phương vào chế độ trợ cấp gây khó khăn cho công tác an sinh xã hội Footer Page 18 of 145 17 Header Page 19 of 145 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1.1 Chủ trương, sách Đảng, Nhà nước tỉnh Bình Định 3.1.2 Mục tiêu phát triển a Mục tiêu tổng quát Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em.Thực có hiệu Chương trình mục tiêu quốc gia giải việc làm, xoá đói giảm nghèo; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề; trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề; chăm lo người gia đình có công; thực kịp thời sách trợ giúp đối tượng xã hội, nâng cao hiệu công tác cứu trợ, hoạt động nhân đạo, từ thiện b Mục tiêu cụ thể - Đến năm 2015 có 98% số trạm y tế xã có bác sỹ 98% số xã đạt chuẩn quốc gia y tế Tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng mức 17% - Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,8% - 2% năm, năm 2015 10% - Bảo đảm điều kiện thiết yếu nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí, hoạt động vui chơi, giải trí góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho hộ nghèo, đặc biệt hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số huyện nghèo, xã, Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 thôn, đặc biệt khó khăn Nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghề,… đạt 55% - Phấn đấu nâng số lượng lao động giải việc làm lên 24.000 - 25.000 lao động/năm thời kỳ 2006 - 2012 khoảng 25.000 - 30.000 lao động/năm thời kỳ sau năm 2012; đó, nhu cầu việc làm lao động tỉnh hàng năm 16.000 - 17.000 lao động Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo bồi dưỡng nghề đạt 55% năm 2015 Mỗi năm giải 25.000-30.000 việc làm việc cho người lao động - Hoàn thành chương trình đạt chuẩn quốc gia y tế xã theo quy định Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đến năm 2015 14% năm 2020 5% Toàn tỉnh phấn đấu đạt tỉ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2015 từ 70% trở lên đến năm 2020 từ 80% trở lên 3.1.3 Định hướng hoàn thiện công tác An sinh xã hội tỉnh Bình Định Tăng thu, giảm thời gian xử lý thủ tục, cải tiến việc chi trả BHXH, BHTN thuận tiện cho người lao động; kiểm tra việc đóng BHXH, xử lý dứt điểm vụ việc chây ý, nợ đọng BHXH doanh nghiệp địa bàn tỉnh Mở rộng số người tham gia BHYT, giám sát việc chi trả BHYT sở khám chữa bệnh, thu hút cán y tế có lực địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa y tế, nâng cao tỉ lệ khám chữa bệnh nhân dân, vùng sâu, vùng xa Phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% tiêu kiện toàn mạng lưới y tế từ tỉnh đến sở, trạm y tế xây dựng theo mô hình chuẩn quốc gia Tăng cường hoạt động Cứu trợ xã hội, tận dụng nguồn tài trợ, quy hoạch, liên kết sở bảo trợ xã hội với hoạt động Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 KT-XH để tạo thu nhập, tăng mức trợ cấp, tổ chức tốt hoạt động phòng ngừa, hạn chế khắc phục rủi ro đối phó với thiên tai, bão lụt Thực tốt công tác Ưu đãi xã hội, rà soát kỹ đối tượng ưu đãi nhằm tránh sai phạm, giải thỏa đáng khiếu kiện, hỗ trợ thân nhân quy tập thêm mộ liệt sĩ, huy động thêm nguồn lực xã hội vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây thêm nhà tình nghĩa cho người có công Tăng cường hoạt động đào tạo giải việc làm, tạo sinh kế bền vững cho nông dân, giảm chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, phấn đấu năm giảm từ 1,5 – 2% hộ nghèo, thực thành công chương trình nông thôn 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Nhóm giải pháp Bảo hiểm xã hội - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến người lao động, người sử dụng lao động tham gia tuân thủ quy định, pháp luật Bảo hiểm xã hội Nâng cao hiệu quả, mở rộng phương thức thu, chi BHXH để thuận tiện cho việc mở rộng số lượng người thụ hưởng, tăng hiệu công tác quản lý thu chi BHXH - Hoàn thiện tổ chức máy, cải cách thủ tục, quy trình cung ứng dịch vụ Bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện tiếp cận tốt người lao động, người sử dụng lao động Mở rộng độ bao phủ chương trình bảo hiểm bảo đảm an toàn quĩ để giảm thiểu mức độ rủi ro trường hợp đối tượng tham gia gia đình họ bị giảm nguồn thu nhập Cải cách thông số BHXH hành để đảm bảo tính an toàn quĩ bảo hiểm bối cảnh già hóa dân số diễn cải thiện tình trạng bất bình đẳng mức Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 đóng góp thụ hưởng đối tượng tham gia khu vực kinh tế Nhà nước Nhà nước, hệ trẻ hệ già; Hỗ trợ phần phí đóng BHXH tự nguyện cho lao động có thu nhập thấp không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để họ có đủ lực tài tham gia BHXH tự nguyện, tránh bị rơi vào vòng nghèo đói già gia tăng gánh nặng lên ngân sách Nhà nước; Bổ sung sách BHXH tự nguyện cho lao động 40 tuổi nữ 45 tuổi nam lần đầu tham gia BHXH hưởng lương hưu đến tuổi nghỉ hưu sở qui định mức đóng tối thiểu cho họ mà không ràng buộc thời gian phải có 20 năm tham gia BHXH tự nguyện để gia tăng độ bao phủ nâng cao tính chủ động người dân tham gia vào hệ thống; - Tăng cường công tác giám sát, tra, kiểm tra việc thực công tác Bảo hiểm xã hội người lao động, người sử dụng lao động quan Bảo hiểm xã hội Kiên xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm quy định BHXH, để xảy nợ BHXH kéo dài, có kiến nghị sửa đổi quy định xử lý nợ đọng để giải triệt để vấn đề 3.2.2 Nhóm giải pháp Y tế Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến người dân hiểu rõ chế độ, sách Nhà nước y tế cho nhân dân Trong công tác thông tin, truyền thông tuyên tuyền bảo hiểm y tế, cần tập trung vào đối tượng: nông dân, người cận nghèo, học sinh, sinh viên, chủ sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp tư nhân Ngành BHXH tăng cường trách nhiệm công tác quản lý, phối hợp với ngành liên quan thực BHYT; củng cố, nâng cao lực máy thực BHYT từ tỉnh đến sở Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Tăng cường công tác kiểm tra, tra, giám sát việc thực sách bảo hiểm y tế tất cấp, ngành, đoàn thể đơn vị, doanh nghiệp; nhanh chóng khắc phục xoá bỏ tình trạng không tham gia hay nợ đóng bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế kéo dài doanh nghiệp Thường xuyên kiểrn tra, tra, giám sát việc sử dụng bảo hiểm y tế sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để xử lý nghiêm minh hạn chế, ngăn chặn tượng lạm dụng trục lợi từ bảo hiểm y tế Đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế Toàn tỉnh phấn đấu đạt tỉ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2015 từ 70% trở lên đến năm 2020 từ 80% trở lên; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT theo quy định pháp luật; đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh người tham gia BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội địa bàn tỉnh 3.2.3 Nhóm giải pháp Cứu trợ xã hội - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân truyền thống đoàn kết, nhân đạo; chế độ, sách Nhà nước Cứu trợ xã hội Vận động nhà hảo tâm, tổ chức Kinh tế, trị, xã hội tham gia vào hoạt động Cứu trợ xã hội - Thống đầu mối tiếp nhận sử dụng nguồn lực hiệu Mở rộng hệ thống CTXH, nâng cao hiệu hoạt động hệ thống để ứng phó kịp thời với biến cố rủi ro, góp phần giảm nghèo bền vững bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương - Tăng cường công tác quản lý, giám sát, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, công việc thực công tác Cứu trợ xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân nhà tài trợ 3.2.4 Nhóm giải pháp Ưu đãi xã hội - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 hiểu rõ ủng hộ chế độ, sách Nhà nước Ưu đãi xã hội.Tiếp tục hoàn thiện sách ưu đãi người có công, nghiên cứu xử lý bất hợp lý trình thực hiện, vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống người có công, phấn đấu bước hoàn thiện hệ thống sách lĩnh vực người có công Hoàn thiện tổ chức máy, sở vật chất, cải cách thủ tục, quy trình tiếp nhận, giải chế độ, hỗ trợ tốt cho đối tượng thụ hưởng - Đẩy mạnh công tác giải tồn đọng xác nhận người có công qua thời kỳ Triển khai thực đồng chế độ ưu đãi nhằm nâng cao mức sống người có công để thân gia đình họ có mức sống cao mức sống trung bình xã hội Củng cố, nâng cấp sở điều dưỡng, nuôi dưỡng thương, bệnh binh, người có công sở đào tạo nghề để tạo việc làm thu nhập ổn định cho em đối tượng sách người có công Quản lý, tu bổ, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ để tỏ lòng biết ơn đất nước với người hy sinh Mở rộng mô hình xã hội hoá chăm sóc người có công, đồng thời động viên vươn lên thân, gia đình sách thời kỳ hội nhập phát triển, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng thời kỳ - Tăng cường công tác tra, kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trình thực bảo đảm công tác ƯĐXH thực công bằng, xác 3.2.5 Nhóm giải pháp Xóa đói giảm nghèo - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân chế độ, sách Nhà nước xóa đói giảm nghèo - Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao trình độ cán địa phương, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn điều kiện tự Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 nhiên, cộng đồng dân cư có nguy tổn thương nhằm hỗ trợ tốt đối tượng thụ hưởng - Đẩy mạnh thực chương trình Nông thôn chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo; huy động sức mạnh toàn dân, tận dụng hiệu nguồn tài trợ nước quốc tế vào công tác xóa đói giảm nghèo Đổi phương pháp tiếp cận xây dựng chương trình giảm nghèo hỗ trợ hộ nghèo cách đồng để giảm nghèo bền vững giảm tình trạng bất bình đẳng mức sống hội tiếp cận dịch vụ xã hội nhóm dân cư nội vùng vùng Hoàn thiện đa dạng hóa chương trình hỗ trợ đặc thù cho nhóm đối tượng yếu chương trình hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo; chương trình tín dụng ưu đãi dạy nghề cho phụ nữ nghèo 3.3 KIẾN NGHỊ - Kiến nghị công tác xử lý nợ đọng BHXH đơn vị kinh tế địa bàn tỉnh Bình Định - Kiến nghị công tác BHYT, giám sát việc khám chữa bệnh sở y tế địa bàn tỉnh Bình Định - Kiến nghị cấp ủy Đảng, Mặt trận, Chính quyền, Đoàn thể quan tâm, tập trung nguồn lực xã hội cho công tác An sinh xã hội Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Nước ta bước vào giai đoạn trình phát triển KT – XH hội nhập quốc tế với nhiều khó khăn, thách thức ASXH, đặc biệt biến động cấu dân số, khoảng cách giàu nghèo xã hội, thất nghiệp tăng, điều kiện sống chưa được bảo đảm, gia tăng thành phần, đối tượng chịu rủi ro Tỉnh Bình Định với điều kiện tự nhiên tương đối khắc nghiệt, đặc điểm kinh tế xã hội nhiều khó khăn, có chung thực trạng Công tác ASXH nhiệm vụ thường xuyên cấp bách cần phải trọng, điều thể hầu hết nghị quyết, văn đạo điều hành Đảng, nhà nước thời gian qua Tuy nhiên thời gian qua, công tác ASXH tỉnh Bình Định bộc lộ nhiều hạn chế không đáp ứng đòi hỏi ngày cao thực tiễn, cần phải hoàn thiện nâng cao hiệu quả, để thực điều phải tập hợp sức mạnh toàn dân với với lãnh đạo điều hành hệ thống trị, nội dung hoàn thiện công tác ASXH địa phương đóng vai trò quan trọng Bên cạnh việc nghiên cứu lý luận công tác An sinh xã hội, từ việc phân tích thực trạng công tác ASXH tỉnh Bình Định thời gian qua, tác giả đề xuất phương nhằm hoàn thiện công tác thời gian đến, góp phần thực tốt chủ trương Đảng, sách nhà nước bảo đảm ASXH, hướng đến phát triển KT-XH bền vững tương lai Footer Page 26 of 145 ... tầng xã hội; tạo nên đồng thuận giai tầng, nhóm xã hội trình phát triển 1.2 CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI 1.2.1 Khái niệm công tác An sinh xã hội Công tác An sinh xã hội hoạt động thực tiễn mang tính... Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI 1.1 TỔNG QUAN VỀ AN SINH XÃ HỘI 1.1.1 Khái niệm An sinh xã hội An sinh xã hội can thiệp Nhà nước xã hội biện pháp kinh tế để hạn chế,... này, công tác ASXH gồm phân chia thành 05 phận gồm: công tác Bảo hiểm xã hội; công tác Y tế ; công tác Cứu trợ xã hội; công tác Ưu đãi xã hội, công tác Xóa đói giảm nghèo a Công tác Bảo hiểm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bình Định, Hoàn thiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bình Định, Hoàn thiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay